HOUTWAREN i) Oproeping. 3 October-Vereenïging. LEER OUDE ISRUL Mm ei Era 'ïïrrzr! Verkooping N.V. HET MOTERHUIS, Fruity Brandy Ballonwedstrijd Venduhuis ,,'t Centrum" VAN NELLEN Verkooping Verkooping, GEURIGE TABAIS GROOTE KEUZE N.V. LE1DSCHE IJZERHANDEL TOILET- ES SCHEER-fllTIKELEI H. C. J. DE HAAN, H. Riln 44, Tel 1783, Leiden HUID- THE UNIVERSAL CAR J. H. STADHOUDER in Ie Leiden. v.h, firma J, C. BERNARD VISCHfrIARKl Stedelijke Vereenigingen en alle personen, die bereid zijn deel te nemen aan den op 3 Octeber a.s. te organiseeren OPTOCHT, voorstellende: Intocht van Wilietn, Prins van Oranje, binnen Brussel, op 23 September 1577, met het daaraan verbonden OPEW-LUGHT- SPEL, voorafgaand aan den Optocht, worden hierbij uifgenoodigd te verschijnen op a.s. Donderdag 7 Juni, 's avonds heit 9 ure, in de groote zaal van 't Nut v/h. Algemeen, Steenschuur 21. 33i HET BESTUUR. Nergens koopt U Uw beter en goedkooper dan bij F Let s.v.p. op onze prijzen in Eau de Cologne, Odeurs, Sier- en Achter spelden, Byouterieëu, Luxe Leder waren, Broches, Colliers en Ringen |p Een groot voordeel Is om bij ons te koopen, U betaalt veel minder voor Uw artikelen en II ontvangt bij aankoop van tl.50, oen flacon Magda Eau de Cologne, waarde 25 ct. Be. waart U Uw bon, dan ontvangt U op TO Qld. j~^1 cassabonnen een flacon Magda waarde2.25 Bonnen zijn een jaar geldig. Ü1 'MOEDEIEREN van raszuivere Witte Leghorns, Patrijs Leghorns en Barne velders f 0,15 per stuk, per 100 stuks f0,13. „De Valk", 8878 Aloëlaan 2. Fiano-oniierwijs. Leerares diploma Kon. Con servatorium. Br, Bur. van dit Blad onder No. 3S68. giiiii[iiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]iiiiiiininnniiiii[iniiiiiiiig extra a&mbos PRIMA LEDEREN TAS krokodilpersing, met overtrokken beugel ZELFDE MODEL,24 cM.lang 2.30 ZIJDEN DAMESTAS zwart niet binnenbeugel. JONGEDAMESTAS prima leder m. extra binnen- sluiting met glacé-leder gev, in rood, bruin^ voorzien van RETICULE var suède- of nappa ledermet2handv. en koords!., don- ,31 licht br, J„„ grljg _jet kro- re&j f kodil of hagedis-persing jg Bfek lang 16 centimeter.... ■iiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiNiniiiiiiiiiii, swenijEsl onryellingen.onbtoken huid en brandwonden, rö\9enezen vaak moeilijk..^ hi'; Openbare Vrijwillige bij inzet en afslag op Vrijda gen 15 en 22 Juni 1823, telkens des avonds 7 uur in den Burcht te Leiden. Ten overstaan van S. J. RUIZEVELD, Notaris te Zoe- terwoude, van: 1. HET HUIS, ingericht voor bovenwoning met werk plaats of pakhuis beneden, be nevens het er achter staande pakhuis of werkplaats met den grond erachter en het er naast staande pakhuis of werkplaats mét den grond er achter, alles aan de Middelste Gracht te Leiden, samen groot 7 aren 8 centioren. Te veilen in 3 perceelen alle vrij van huur, in de biljetten nader omschreven. 2. Het HEERENHUTS aan den Maredijk 147 te Leiden, groot 1 are 39 centiaren, be vattende beneden vestibule met marmer, gang, waarin kelder, 2 kamers ensnite, serre keuken en tuin met.schuurtje; boven: voorkamer, tusschen- kamer en achterkamer en 2 kabinetjes. Het perceel is voorzien van gas- en waterleiding en ver huurd voor f 37.50 per maand. De huur eindigt bij verkoop op eerste aanzegging. 3. De twee perceelen BOUW TERREIN, liggende in de Oegstgeesterlaan te Leiden, kad. sectie L Nos. 1238 groot 934 vierk. Meter en 1004 groot 1124 vierk. meter. Te veilen in 2 perceelen. Betaaldag der kooppennin gen 1 Augustus. De perceelen zijn te bezich tigen: perceel 1 op Woensda gen 13 en 20 Juni a.s. van des morgens 104 uur en perceel 2 Dinsdagen 12 en 19 en Don derdagen 14 en 21 Juni van 25 uur namiddags. Nadere inlichtingen te be komen ten kantore yam ge noemden notaris. £1861 De FORD-Organisatie is de eenige organisatie die U een absoluut zeker rijden verzekert. 3870 Het FORD „Service" systeem is o.a. gebaseerd op goedkoope, overal verkrijgbare onderdeelen, zoodat U altijd Uw wagen in bedrijf hebt. Een FORD-Reparatie is hoogstens een kwestie van eenige uren, dank zij de speciale FORD-Gereedschappen en de aanwezigheid der onderdeelen. Buitendien zijn de reparaties goedkoop, daar elke reparatie in een 1 aantal uren, voorgeschreven door de Ford Motor CyM moet zijn verricht. Gelooft ons en Vraagt het den FORD-Gebruikers. WEG SS EEN FÖHD". Vraagt ons nog heden inlichtingen, voordeel derven. Elke dag vertraging doel U Telef. 1785. CFsrma Wed. G. W. SCHRETLIN) Hooigracht 49, hoek Sroenesteeg - Tel. 66 Wljnkooperij, SlifieriJ, GrossieriSerïj. Donderdag - Vrijdag - Zaterdag DRIE LAATSTE DAGEN van den gay Onvea-schiSlig wedt" wélk-bedrag S3 besteedt kunt U gratis deelnemen aan den BALLONWEQSTRIJD, zes prachtige prijzen (zio Etalage), Bovendien ontvangt iedere 50ste deelnemer EEM BUÜEJIUiCLOlCJE CADE&U. Uitslag van den Wedstrijd WOENSDAG 13 JUH1. 83g~ Biog drse Reclarcuedagen. Limonadesf 0.90 p. fl. Roode en Witte Port. „0.80 Samos0.80 Bloedwijn (Verpleegster) 1. Malaga. „1.10 en Sherry1.10 ,1.10 f 3.25 per flesch Advocaat Hulstkamp Schilletje Vermouth. Anijslikeur Pepermuntlikeur Cura^au f 2.15 p. flesch 4.75 p. Liter 2.75 1.50 2.p. flesch 2-— 2.— Roode Bessenwijn f 0.55 p. fl. Bordeaux f 0.65 p. flesch Champagne 2.25 Advocaat-Brandy 2.50 p. Liter Frutty Brandy vervangt inmaakbrandewijn, geschikt voor alle vruchten, fl.50 per Liter. Inlichtingen den Bnllonwedstrljd betreffende worden gaarne mondeling ol schrilfelijk verstrekt. 3 Haarlemmerstraat 54b, zal Vrijdag a.s. in het openbaar verkoopen, behalve de nette Meubilaire Goederen, eenige fraaie ELECTRiSCHE LAMPEN, Porceleinen EET-,ÖNTBiJT- enTHEESERVIEZEN,partijtje goede SIGAREN,enz.enz. Goederen kunnen nog worden bijgevoegd. 5428 Taxatie gratis. Telefoon 951. S9»ap.lSCEI!TI>ERIUtfONS Openbare Vrijwillige in het Notarishuis aan „Den Burcht" te Leiden, op Vrijdagen 22 Jaarna en 29 Juni f923, telkens des morgens om II uur, ten overstaan van C. WËRSLUYS, Notaris te Leiden, van: 1. De Hofstede „DE ZIJL- STROOM" aan den Zijlweg onder Leiderdorp, bestaande uit Woonhuis met twee Koe stallen, elk ruimte biedend voor 100 stuks Vee, alles Electrisch verlicht, Melkhok, groote Varkensstallen, Voer- hok, Kaagberg met stalling voor 20 stuks VeePaardenstal met stalling voor 4 Paarden, Koetshuis met cementen Vloer; Gierleiding, Mestput ten, en electrische Lantaarn paal met Lantaarn aan den weg, alsmede Weiland ter gezamenlijke grootte van 1.14.88 Hectare. 2. Tien Arbeiderswoningen m. Erven, Schuurtjes, Tuinen en Water, gemerkt Nos. 27 tot en met 36 aan de Dwars- wetering onder Leiderdorp bij de Zijl ter gezamenlijke grootte van 22.80 Aren. 3. Drie perceelen Weiland met Watermolentje aan de Zijl, voorbij den Spoorweg naar Haarlemmermeer onder Leiderdorp ter gezamenlijke grootte van 6.56.90 Hectaren. 4. Een perceel Weiland aan de Zijl onder Oegstgeest, ter grootte van 2.52.00 Hectaren. 5. Twee perceelen Weiland aan het laantje van de Zijl naar de Molenwetering onder Leiderdorp, ter gezamenlijke grootte van 2.87.60 Hectaren. 6. Twee perceelen Weiland aan den overkant van de Molenwetering onder Leider dorp ter gezamenlijke grootte van 4.51.50 Hectaren. 7. Twee perceelen Weiland aan de Stinksloot onder Leiden nabij de Zijl, ter gezamenlijke grootte van 2.45.80 Hectaren. Breeder omschreven bij ge drukte notitiën met kaarten daarin aanwezig kosteloos verkrijgbaar ten kantore van voornoemden Notaris, Hooi gracht 76, te Leiden. 5390 Openbare Vrijwillige in het Notarishuis aau „Den Burcht" te Leiden, op Vrij dagen 3 en 15 Juni 1923, tel kens des avonds 7 uur, ten overstaan van: C. VËRSLUYS, Notaris te Leiden, van: No. 1. Het keurig gebouwd en onderhouden Huis met flinken Voortuin en grooten Achtertuin, Rhijngeester- straatweg No. 31 te Oegst geest, groot 6 Are, 20 c.A. Bevattende: beneden: Gang, rechts daarvan Salon en Suite met mooie glasdichte Serre aan den Voortuin, waterdichte Kelder en links Voorkamer, waarachter flinke Keuken en Bijkeuken, Plaatsje, groote Achtertuin met Schuur en Kippenhok, benevens Poort naar den weg. Aan den voor kant van het huis zijn 2 Mar quises. De Achtertuin is af gescheiden met flinke houten Heining bezet met Morellen- leiboomen. In den Achtertuin zijn vele Vruchtboom en, als Peren, Appelen, Witte- en Blauwe Pruimen. Boven: Zolder met één groote en 2 kleinere Slaapkamers, als mede Zolder met beschoten Kap. Geheel in eigen gebruik. No. 2. Het hecht en sterk gebouwd Huis met Erf, Hee rengracht No. 84 te Leiden, groot 1 Are, 2 c.A. Be vattende benedenGang met Marmer bevloerd en met Tegels bekleed, groote Kelder met Kaasstellingen, mooie Voorkamer, Achterkamer met mooi ouderwetsch Schoor steenstuk, Binnenplaats met Pomphuis, groote Keuken m. ouderwetsch Schoorsteenstuk. Boven voor: groote Voor kamer, Zijkamer, daarachter 2 Slaapkamers, geheel boven groote Zolder met beschoten Kap. Boven achter: Slaap kamer met Zolder. Geheel in eigen gebruik. No. 3. Het hecht en sterk gebouwd Pakhuis met Hijsch- balk, Heerengracht No. 82 te Leiden, groot 1 Are, 2 c.A. Bevattendebenedengroote Pakhuisruimte met Kaasstel lingen en Kantoortje en Plaatsje, Boven: Pakhuis ruimte met Kaasstellingen. Geh. bovenPakhuisruimte. Hiervan is een gedeelte ver huurd mondeling zonder ter mijn voor f 10,per maand, overigens geheel in eigen ge bruik. No. 4. Het Pakhuis met Erf en 2 Bovenwoningen met tusschenpakhuis en Erf,Veste- straat No. 27 te Leiden, gr. 87 c.A. Bevattende: be neden 2 Pakhuisruimten m. Kaasstellingen, achter elkan der. Boven: Kaaszolder met Kaasstellingen aan de Veste- straat, 2 Bovenwoningen, elk bestaande uit Kamer en Zol der, geheel boven Zolder. Verhuurd: de eene Boven woning voor f 1.10, de andere voor fl.50 per week, en het pakhuis mondeling zonder termijn voor f 10.per maand. No. 5. Het nieuw gebouwd Huis met Erf, Lagen Rijndijk No. 90D te Leiden, groot 69 Centiaren, bevattendebe neden Vestibule met tegels aan den muur en Gang, beide met terrazzo bevloerd, Voor kamer met Achterkamer en suite, Keuken met terrazzo bevloerd en Terras; boven: Portaal, Voorkamer, Zijvoor kamer, Achterkamer en Zij achterkamer met Fonteintje; geheel boven: Zolder. Nog onbewoond. Nos. 6 t/m. 10. Vijf Huizen met Erven en Tuinen, Rijn-; dijkstraat Nos. 45, 47, 49, 51' en 53 te Leiden, samen groot1 4 Aren 19 Centiaren, elk be vattende Gang, Voorkamer, Achterkamer, Keuken,Plaatsje en Tuintjeboven Zolder. Elk verhuurd voor f 2.90 per week zonder contract. No. 11. Het Huis met Erf, Rijnstraat 22 te Leiden, groot 34 Centiaren, bevattende: be neden Gang, Voorkamer, Achterkamer, Kelderkast, K eu- ken en Plaatsjeboven Por taal, Voorkamer, Achterkamer en Zolder. Verhuurdbeneden voor fl.90 en boven voor fl.70 per week. No. 12. Het Huis met Erf aan de Oude Hoefstraat 61 te Leiden, groot 87 c.A., met uitgang aan de Jan van Hout kade, bevattendebeneden Gang met marmer' bevloerd, Voorkamer met Alcoot en Achterkamer, alles ineenloo pend, Zijkamer met Kelder daaronder,Keuken en Plaatsje; boventwee Voorkamers en Achterkamer; geheel boven twee Kamers en Zolder. Verhuurd voor f8.per week zonder contract. No. 13. Het Huis met Erf, Rembrandtstraat 6 te Leiden, groot 46 Centiaren, bevat tende beneden Gang, Voor kamer, Achterkamer, Keuken met Plaatsje; boven: Voor kamer, Achterkamer; geheel boven Zolder. Verhuurdbeneden voor f2.35 en boven voor f2.30 per week zonder extract. No. 14 t/m. 17. muizen met Erven en Plaatsjes, Huig straat Nrs. 1, 2, 3 en 4 bij c* Lange Gracht te Leiden, samen groot 1 Are 90 Centiaren, elk bevattendeVoorkamer. Keu ken en Achterkamer, Kelder en Plaatsje, alsmede Zolder. Elk verhuurd voor f 2.40 per week zonder contract. No. 18. Het Huis met Erf en Plaatsje, Lange Gracht 40 te Leiden, groot 54 c.A.., be vattende Gang, Voorkamer, Achterham er, Keuken .Plaats j e en Zolder. Verhuurd voor f3.40 per week zonder contract. Nos. 19 en 20. Twee Huizen in den Jan Willemshof Nos. 1 en 2 (Lange Gracht 40 te Leiden), tezamen groot 1 Are 1 c.A., elk bevattende: Kamer, Keuken, Plaatsje en Zolder. Elk verhuurd voor f2.10 per weel: contract. No. l. ±itO .mis met Erf» Langestraat 59/59bis te Leiden» groot 54 Centiaren, bestaande uit afzonderlijke beneden- en bovenwoning. De benedenwoning bevat: Gang Voorkamer, Achter kamer, Keuken, Plaatsje en Zolder en is verhuurd voor f3.15 per week zonder contract. De bovenwoning bevat Portaal, Voorkamer. Achter kamer, Keuken en Zolder met beschoten Kap en is verhuurd voor f 2.95 per week zonder contract. Alle perceelen zijn voorzien van gas- en waterleiding; van vele kasten, schoorsteenen, stookplaatsen en verdere ge makken; perceelen i, 2, 5 en 12 zijn bovendien voorzien van electrisch licht (huurleidine), perceel 1 is bovendien voorzien van put- en welwater; perc. 1 en 5 zijn bovendien voorzien van marmeren schoorsteen mantels. Aanvaarding: perc. 2 op 1 November 1923 en alle overige perceelen voor zooveel noodig onder gestand- doenïng van loopende huur - bij de betaling der kooppen ningen op 17 Juli 1923 oi zooveel eerder als mocht wor den overeengekomen. Bezichtiging in de weken van veiling en afslag op Dinsdag en Donderdag van 24 uur na middags. Verhoogingen als gebrui kelijk. Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden notaris Hooigracht 76 te Leiden en voor zooveel betreft de perceelen 6 t/m. 10 en 13 t/m. 21 ten kantore van den notaris P. DAVELAAR te Utrecht. 95 CHULI-SALPETER en andere Kunstmeststoffen, uit voorraad leverbaar. 4-73 C. v. VLIET, Rijn- enSchie- kanaal Leiden, Tel. 142S. - i aooooooaofj«xx»:>"^>".':> I Advcrteeren doet verkoopen. 4 SiXJCcacoocBGOOSCCooa

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4