;t Juffrouwen Advertentiën H.D.M.KN0L P/I. l ZOON. 1924 MARANATHA Tentoonstelling Sassenheim. eden, heeft in een vergadering besloten op Donderdag 6 September een waardig /eest te organiseeren, o.m. bestaande in: Een uitgebreid kinderfeest, volksspelen, etalage en. gevelversierings-wcdstrijd, bloe mencorso, avondfeest met fakkeloptocht en vuurwerk en zoo mogelijk uitreiking aan behoeftigen en ouden van dagen van een feestgave. Het bestuur der Oranje-Vereeniging heeft uit haar kas f MO.— beschikbaar gesteld terwijl deze week dc Commissie met in- teekenlijsten zal rondgaan om bijdragen in ontvangst te nemen. De commissie van uitvoering, bestaande uit het bestuur der Oranje-Vereeniging en het geheel© feestcomité is aangevuld met 18 leden. SASSENHEIM. De Raaddezergemeente vergadert op Donderdag 7 Juni 1923 des namiddags 7 uur. Te behandelen onderwerpen: 1. 1rgekomen 8 ukken en raededeoüngen. 2. Huursverhooging woningen Nieuwe Haven. 3. Balans en Winst- en Verliesrekening Gasvocrziening 1922. 4. Idem. Grond- en Woningbedrijf 1921 en 1922. 5. Geloofsbrieven gekozen Raadsleden. 6. Havenwerken. 7. Comptabiliteit 1922 en 1923. 8. Uitvoering Lager Onderwijswet. 9. Tapverbod feestelijkheden jubileum n. M. de Koningin. 10. Lastauto gemeente-reiniging. 11. Drinkwatervoorziening. 12. Reclames schoolgelden 1922. KOUDEKERK. De onlangs opgerichte Vereeniging ter bestrijding der kosten van. Ziekenverpleging voor Hazerswoude en Koudekerk belooft flink te slagen. Reeds 806 gezinnen hebben zich tot deelname opgegeven. Nog enkele dagen kunnen in zendingen plaats hebben zonder inleggcld. Een ieder haast© zich dus, want reeds in Juli a.s. wordt aangevangen. Ook de betrekking van bode, zoowel voor het dorp Hazerswoude en Koudekerk met den Rijn ondervindt veel belangstel ling en is reeds geklommen tot het respec tabele aantal van 80 sollicitanten. De collecte voor den ge- wapenden dienst langs de huizen zal alhier gehouden worden op Maandag 18 Juni a.s. LISSE. Bij den heer Clement te Hillegommerdijk-Haarlemmermeer nabij de steenfabriek „Amoud" ontstond brand in een schuur, staande op het e De schuur en het aangrenzende woonhuis brandden tot den grond toe af. Enkele visschers die daar juist aanwezig waren, kwamen te hulp cn slaagden er in den inboedel in veiligheid te brengen. Een berg die reeds door het, vuur was aange tast, kon nog worden behouden. Bij het verbranden van een tiental broedmachines zwamen ook eenigc kippen om. De gebouwen werden in -zoo korten tijd in den asch gelegd, dat aan redden niet viel te denken. De oorzaak wordt gezocht hi het vlamvatten van een der broedma chines. Verzekering dekt de schade. BOSKOOP. In den nacht van Maan dag op Dinsdag is ingebroken in het kan toor van de Centrale Bakkerij alhier. Een kast in dat kantoor werd openge broken, doch de heeren. werden teleurge steld. Alleen wat 2i oent-stukken kwamen onder hun bereik. Dit was hun evenwel zeker de moeite niet, want de dieven hebben dit laten liggen. Het geld wat op Maandag opgehaald wordt, lag op een veJiger plaats. De politie onderzocht de zaak. Volgens het verslag van de afdeeling „Het Groene Kruis" al hier, heeft de afdeeling 5 ligtenten. Het aantal leden bedraagt thans 265. De inkomsten van het vorig jaar waren f535.50 en de uitgaven f391.25. De begroo ting was vastgesteld op f445. De Groene Kruisjes hadden opgebracht f 41.en de Emmabloem f 47.50. De kwestievanlietPre- dïkantstractenient in de Ned. Herv. Kerk alhier, tusschen Raad van Beheer, Predi kant, cantra de Kerkbesturen neemt een eigenaardigen Vorm aan. Ouder leiding van een emeritus-predi kant tracht men bij de leden, die uit den aard van de zaak niet bekend zijn met al wat in de bestuursvergaderingen ernstig is behandeld en van alle kanten bekeken, geld in te zamelen om de aanslagen van den Raad van beheer 1922 en 19-™ door particulieren, w.o. de Predikant zelf te voldoen, zoodoende zouden de besturen ge noopt zijn de aanslagon ia de volgende jaren te betalen, maar bovendien den Pre dikant een tractement dat berusten zou, niet op het werkelijko zielental, doch op een fictief getal, waarvoor de Raad van Beheer geen besliste telling heeft. Daar de financieel© toestand, ook door veel bedanken, wegens Hoofd, omslag, nu reeds zeer critiek is, zal bij slagen van deze actie de nog Vrijz. meerderheid in de besturen ernstig gevaar loopen. WOUBRUGGE. Door het Comité voor den Historischen optocht is met algemeeno stemmen besloten in den optocht voor te stellen alle Oranjevorsten vanaf Prins Willem I tot en met Koning Willm I als mede de voornaamst© hunner tijdgenooten. Zij die uit de ingezetenen aan den op- toch willen deelnemen, kunnen zich Maan dagavond a.s., of zich schriftelijk aanmel den bij den secretaris van het comité, den heer O. C. van Hemossen. VOORSCHOTEN. De opbrengst dér col lecte alhier gehouden ten bat© van het Nationaal Huldeblijk aan H. M. de Konin gin bedx-aagt f 298.03*. Er heeft zich alhlir een voorloopig comjté gevormd om te ko men tót de oprichting van een vereeniging voor Ziekenhuisverplcging. B u r g c r 1 ij k e S t a n d. G e- huwd: J. C. van der Peet en W. G. Oomen. HAZERSWOUDE. Bij de Dinsdag incafé Rodenberg ten overstaan van notaris F. C. Engelberts alhier gehouden afslag van een woon- en winkelhuis is kooper gewor den den heer IJ. Hortensius alhier voor f 5000.—. Van het perecel weiland groot 2.57.07 H.A. is kooper geworden de heer Oeberius Captein van Koudekerk voor de som van f 9600. ACADEMIE-NIEUWS LEIDÉN. Geslaagd voor cn candidaats- cxamen in de rechten de heer J. J. van den Berg, Den Haag, J. N. Metz Ginneken (N.-Br.) en R. J. J. Lambooy, Den Haag. F&BLLBSSEÜEÜTEgi Uitgesproken E. A. Bogaart, hoofd bijzondere school, Bodegraven; cur. mr. P. G. H. Dop. C. ICrug, schoenwinkelier te Noord- w ij k; cur. mr. M. B. Vos. STADSNIEUWS DE AMBACHTSSCHOOL. Hedenmiddag werd het 40-jarig be staan van deze school herdacht en het nieuwe gedeelte geopend. Voortdurend worden schitterende bloem stukken aangedragen, welke een luister rijke decoratie vormen om het spreekge- terwijl het mooie vaandel der ambacht school aan het geheel een zeker cachet geeft. Do zaal vult zich meer cn meer en te ruim half drie treden de autoriteiten t© voorschijn. We merken op: Zijne Excel lentie Minister Dr. de Visser; de Inspec teur Generaal: de Hoofd-Inspecteur van het Nijverheids-onderwijs; de loco-burge meester, Mr. J. C. van der Lip; en Dr. van S tri jen, de gemeente-secretaris; Prof. Kamerlingh Onnes; verschillende leden van den gemeenteraad, de heer Baak, schoolopziener; het bestuur der Leid- sche vereeniging voor Bouwkunst, ver schillende oud-leeraren en -leerlingen. Als de zaal geheel gevuld is, betreedt de voorzitter van do vereeniging „De Ambachtschool 3 to Leiden, Ir. A. V/. Touw, het spreekgestoelte tot het hou den van een herdenkingsrede, waaraan wij het volgende ontleenen: Namens het bestuur roept de heer Touw allen een hartelijk welkom toe, voorna melijk den Minister van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen, den Inspecteur- Generaal en den Inspecteur van het Nij verheidsonderwijs, de vertegenwoordigers van het dagelijksoh bestuur der gemeente en prof. Kamerlingh Onnes, die door hun ne tegenwoordigheid de voor de school reeds zoo gedenkwaardige dag stempelen tot een van groote beteekenis in de geschie denis der Leidsclie Ambachtsschool. Op de nilncodiging aan de hooge be schermvrouwe der school, H.M. de Ko ningin-Moeder, om de school met hare te genwoordigheid te vereeren, werd be richt ontvangen, dat het in de bedoeling ligt van H.M. een e.v. bezoek aan de school uit te stellen tot den nazomer. Wijzend op den grooten vooruitgang der school in de 40 jaren van haar be staan, zegt spr. dat dit zeker voor een be langrijk deel is te danken aan den krach- tigen steun, de nuttige wenken en de waardevolle adviezen, die het bestuur van de regeering en het bestuur der gemeente mocht ontvangen. Aan het einde gekomen van de beschrij ving van de geschiedenis der school zegt spr. allen, die aan de laatste uitbreiding hun steun en hulp verleende, hartelijk dank. Spr. geeft alle aanwezigen de verzeke ring, dat het zich bewust is van de plich ten, die het bestuur als zoodanig heeft te vervullen en die het ook zal vervullen, daarbij gesteund door de krachtige mede werking van den directeur der school en van het corps leeraren, aan de school ver bonden. Spr. noodigt allen thans uit de nieuwe lokalen te willen bezichtigen en namens het bestuur verzoekt spr. den Minister van Onderwijs het nieuwe .gebouw te willen openen. Alvorens echter te eindigen wil spr. een warm woord van hulde brengen aan den man, die vanaf haar begin tot op heden de school zoo krachtig en beleidvol heeft bestuurd. Hiermede bedoelt spr. den directeur, den heer A. J. van Achterberg, die, met de school, zijn veertig-jarig ambtsjubileum viert. De heer Touw memoreert hier hetgeen op den 2den Juli van het jaar 1883, toen de Practische Ambachtsschool werd inge wijd, de toenmalige voorzitter, prof. van Bemmelen tot den heer v. Achterberg sprak, hem schetsend als een man, die zijn taak met ijver on opgewektheid aanvaard de en van wien voor een voornaam deel het welslagen der school zou afhangen. Aan U, aldus prof. v. Bemmelen, taak om onderwijzers en leerlingen te zielen, te waken voor degelijkheid van het onderwijs en den goeden geest onder de leerlingen aan te kweeken en te bewaren. Als orde, regel en rechtvaardigheid in eene school heerschen, als de leerlingen zoo worden bezig gehouden en geleid, dat zij vorderingen maken en bekwaam wor den, dan beloonen zij onze pogingen. Wij hebben eene gröoto verantwoordelijkheid op U gelegd, want wij willen geen direc teuren zijn. Onze taak is van de uwe afgescheiden. Aan ons is het voor de geldelijke aange legenheid te zorgen, het toezicht uit te oefenen, den bloei der school op de meest mogelijke wijze te bevorderen. Als de school tot bloei komt, zal de voldoening voor U in de eerste plaats zijn, des te zwaarder zal Uw taak zijn. Wijd daaraan de beste krachten die in U zijn. Zoo werd U, aldus de heer Touw tot den directeur, 40 jaar geleden toegesproken Thans sta ik voor U. Ik heb daarbij de steun van krachtige factoren en dat zijn de feiten die meer zeggen, dan ik in de bestgeközen woorden zou kunnen doen. Zie op wat bescheiden schaal de school in 1883 werd opgericht, met 34 leerlingen en 2 leeraren, in een gebouw, dat met eenig kunst- en vliegwerk voor school werd in gericht, zie wat thans de school is ge worden, met haar ruim 300 leerlingen en 17 leeraren, waarvan 14 voor het vak onderwijs en 3 voor het voortgezet lager onderwijs, dan hebt ge een voortreffelijk en veelzeggend beeld van uwe werkzaam heid. Spr. brengt dan uit de hierboven aan gehaalde toespraak van den eersten voorz. nogmaals in herinnering de woorden: „Als de school tot bloei komt, zal de voldoening voor U in de eerste plaats zijn". Spr. zegt, dat het voor den directeur zeker een voldoening moet wezen, dat de school tot bloei is gekomen. Dit is voor een zeer belangrijk deel te danken aan de voortreffelijke wijze, waarop hij de zware, hem opgelegde, taak heeft vervuld. Indien de eerste voorz. hier tegenwoor dig zou kunnen zijn zou hij zeggen, dat de directeur volkomen heeft beantwoord aan do verwachtingen, die het bestuur van hem koesterde. Daarbij zou hij de tolk zijn van het tegenwoordige bestuur, dat hem noemt een voortreffelijk directeur niet alleen, doch ook een vaderlijken vriend van de leerlingen, cn vertrouwd raadgever van de ouders. Hierdoor wist hij de school popu lair te maken, het vertrouwen te winnen, het nijverheidsonderwijs te bevorderen. Voor dit alles willen wij, zegt spr., U heden huldigen, niet slechts met woorden alléén, doch op eene wijze, die tot het nwoordige en tot het toekomende ge slacht zal spreken, ook als gij Uw taak als directeur zult hebben neergelegd. Als een blijvende hulde en herinnering aan den directeur, die veertig jaren van zijn leven heeft gewijd met volle toewij ding, onvermoeid, met Wijs beleid, tact en bekwaamheid aan de belangen van do Leidsche Ambachtsschool, haar leeraren en hare leerlingen, biedt het bestuur U aan eene maquette in brons met Uw beel den aan, Uw naam, het jaar van Uw komst aan de school het jaar van Uw veertig jarig jubileum. Deze maquette is geplaatst in een zij wand in de vestibule, het bestuur, verzoekt U deze hulde wel te willen aanvaarden. De naam en het beeld van den eersten direc teur der school zijn daardoor blijvend aan haar verbonden. Spr. noodigt den jubilaris, en de genoo- digden uit, de onthulling van genoemde gedenkplaat straks te willen bijwonen. Ten slotte brengt spr. hulde en dank aan den tweeden jubilaris, den heer Ver- straaten. Dit heugelijk feit zal in eene daartoe te beleggen vergadering feestelijk •worden herdacht. TELE£SiSAift&1£K ÓFFICIEELE BEÜRSNOTEERING. Nederland 1923 6% Nederland 1922 A B. 5% Nederland 1919 4/4% Nederland 1917 Ned. O.-I., obl. 1919 0 Portugal Tahaksm. 1890 Rud. 1906 frs. 500 5 Rnsl. 191Q frs. 500 4# Koloniale Bank aand. Ned Ind. Handelsbank Centr. Suiker f... Jurgens A Jurgens B Oude Philips u..< R S. Stokvis Am Hide en Leather Am. Smelting en Ref Anaconda copper Centr Leather Studebaker U S Steel gew. Corrpania Handelsver. A'dam. DoTdtsche Petr. Oecon-». Holl. Petrol. Koninklijke Olie .VT Orion Amsterdam Rubber Deli Bat. Rubber Koloniale Rubber Serbadjadi Holland Amerika lijn a. Holl. Stoomboot Kon. Holl. Lloyd Kon. Paketvaart c^Tioppvaart Unie Rolt. Lloyd Kon Ned. Stoomboot -••• I Mar.Cy.C.N.Vot.Tv. a Dpli-Batavia Tabak rtpli Cnlfnii* "Mij H. IJ S. Mij. obl. 554 H.IJ.S.M obl. 1900/M2 4 Mij t. E. V. S. S obl. 554 Atóbison Topeka Erie common Kansas City Southern Missouri K*n«as Texas South. Pacific Union Pacific Geld prol. 3V2% V.K. 1021/. 102S/8 102i/4 967/8 S91U IOOI/4 66V2 2618/4 627/8 117Va 991/2 16 4631/2 119 376 313/. 1521/2 81 98 297 1051/2 _7 I/s 316 123 15U Si/2 3071/a 269 97 871/2 931/2 1L57/8 121/s 49/!6 142 873 31i/2 1521/2 109 281/2 7 112 116 123 140 De houding van België. LONDEN, 6 Juni. (V. D.) Uit Brussel wordt gemeld, dat Poincaré en Theunis "Woensdag hijeen zullen komen met het doel om beide regeeringen tot overeen stemming te doen geraken in zake de kwes tie der schadevergoeding. België is steeds gereed om de Franschen in het Ruhrge- bied te steunen totdat volledige voldoening verkregen zal zijn, doch het meent toch ook dat thans de tijd daar is om zich op nauwere wijze met Engeland te verstaan. Er moeten dus ten spoedigste stappen ge daan worden om een ontmoeting tusschen Poincaré en Baldwin mogelijk te maken Gusfaaf-Wasa-f eesten in Zweden. STOCKHOLM, 6 Juni (V. D.). In ge heel Zweden worden vandaag groote fees ten gehouden ter herdenking van de ver kiezing van Gustaaf Wasa tot koning van Zweden op 6 Juni 1523 te Straengoaes in de provincie Soendermanland. Een schooljongen doodgeschoten. BERLIJN, 6 Juni (V. D.). In het haven district van Dusseïdorf werd de Duitsche scholier Hans Hermes door een Franschen soldaat doodgeschoten, die bij zijn arres tatie voorgaf, dat het kind hem beleedigd had. De moordenaar werd door de Fran- sche gendarmen gearresteerd. de Ned. Federatie van Transporlarbeiders. Vermist wordt een bedrag van f 10Ü0 f 2000, welk geld bestemd was voor uit keering aan de crisis-werkloozen. Wisselnoteeringen Zioht. Londen Berlijn Parijs m Brussel Zürich Weenen Rome Madrid Kopenhag%n Christiania Stockholm New-York (Amsterdam") Laatste t»eracfrieia Het douana-station van Oldenzaal. Men seint ons uit Oldenzaal: Met ingang van Vrijdag a.s. zal de passencontrole van Oldenzaal naar Bent- heim worden overgebracht Met eenige dagen wordt de overbrenging van den Hol- landschen douanedienst naar Bentheim eveneens verwacht. WerkloGzenuitkearing gestoten. In den afgeloopen nacht is ingebroken in het kantoor van de afd. Amsterdam van 8MR&TBERIOHTEI8 AMSTERDAM, 6 Juni. 328 vette kalveren Je-: kw. 0,94—1,—, 2e kw. 0,80—0,94, 3o kw.-; 0.700.80; 76 nuchtere kalveren 1625; 345 vette varkens le kw. 1.001.02, 2e en 3e kw. 0.981,Enkele prijzen iets boo- ger; Vette varkens 0-800-9-1. TER AAR, 5 Juni. Veiling „St. Phccas" Peu len 6.10, Bloemkool I 2037 cent, Bloem- kool II 1018 cent, Bloemkool III 36 cent, wot telen 20 cent per bos. VOORSCHOTEN, 5 Juni. Vrije Veiling. Aan gevoerd 2500 eieren, prijs per 100 stuks 6,80 7,75; Eendeieren per 100 6tuks 6-907.20; banen per stuk 0,551,20; Rabarber per bos 0.01—0,02. ROELOFARENDSVEEN, 6 Juni. Veiling. Sla 4,per 100 Krop; Peen 59 cent pee bos; Aardbeien 1927 cent per doosje; Peulen 6,00-6,70 per 10 kilo. Doorsneeprijs van 5 Juni met aftrek van vcilingskoslen: Peulen 5.86. WOERDEN, 6 Juni. Kaas. Aangeroerd 439 partijen. Ie kw. 5155; 2e kw. 4650, Rijksmerk 4856. Handel matig. TeSogPsfssch Vfeepfcet*ïch* volgens waarnemingen verricht in den m or gen vhn 6 Juni 1923, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bildt. Hoogste Barometerst: 768.3 Valentia. Laagste Barometerst.: 749.7 Haparanda. Verwachting tot den avond van 7 Juni: Matige tot zwakke Noordwestelijke to Westelijke of Zuidwestelijke wind. zwaar bewolkt tot betrokken, aanvankelijk weinig later meer kans op regen, iets zachter. Geboren: LEO Zoon van N. J. VAN DER MEEL en M. C. DIRK,SE. Leiden, 4e Groenesteeg 88a. Een net 3876 DAGMEISJE gevraagd, leef tijd 34 15 jaar, I-ij Erven J. TREUR, Morsch- simei Ha. Terstond gevraagd een Mette Werkster, voor! Vrijdags den gelieelen dag, bij L. VAN ESCH, Warmon- d er weg 10. GEVRAAGD: en Bediende. Branche Huishoudelijke Artikelen en Ijzerwaren. Br. Bur. van dit Blad onder No. 3872. ACCOUNTANT LID NED. BR. VAN A CC SIEEHSCHllUR 16 - IEL1598 4451 Holstijn-Karnmachino. Leveudaal 161, Leiden. De Leidsche VogeEhandel levert alle soorten Fok- e Tentoonsteliingdniven, binnen- en Buitenlandsche Vogels, Hon den, Katten, Goudvisschen- Aquariums, enz. enz. 3SS2 J. DEN OS. St. Jorissteeg 16 Drukkerij voor Uw Privé or Bedrijf leveren Breestr. 70 Modellen ter inzage Billijke prijzen 3746 êtvaerinij Aan belanghebbenden wordt bericht, dat thans verzonden zqn de PROEFSCKILDEH met IHTEEXEELIJSTEM van den SCHEURKALENDER Dewerkt door Ds. I. L KNAP, Br. J. C. Dt MOOR en den Heei J. C. Dt KOMING. Als PREMIEBOEK O.OO351/4 16.551/2 34.331/2 46.021/2 0 00361/s 11.95 38.65 46.70 43.25 67.95 2.551/IA KENNISGEVING, dat D. VISSER. N. v. d. MARK en J. PEETERS, voor Leiden en Omstreken .zich aanbevelen voor alle reparatiën van alle merken Naaimachines. De heer J. PEETERS is 8 jaar als Monteur bij de Singer Mij. werkzaam geweest. Het adres is D. VISSER, Haverzaklaan 8 Leidsch Dieren-Asyl. Lage Rijndijk, Leiderdorp. Voor dierenvrienden tegen billijke vergoeding beschikbaar aardige Poezen, Katers, ook behandelde Katers, in groote verscheidenheid van kleur, leeftijd en grootte. 3865 van de door de leerlingen ver vaardigde voorwerpen in de iÉacfectol le leiden. De prijzen voor de ver loting zijn te bezichtigen op Donderdag, Vrijdag en Zaterdag 7, 8 en 9 Juni a.s. van 9—12 en van 24 uur. 3867 Te koop: Inzinkbare Trapnaaïmachïnes met 4 laden, ringspocl, pracht stuk, ook als Kokerschuit, Gritzuer, Hagelnieuwe Hand machine (Singer) f6Ö,~. Voor radig gebruikte Machines vanaf f7,50. Vertrouwd en ooliedst adres voor reparatie. WEST DORP <fc Co., Morschstr. 56. wordt aangeboden: ROELF DIRKSZ. Een verhaal uit den tijd van Leiden's Beleg en Obtzet in 1574, door JOHANNES Prijs van den Kalender 90 cent, van het Premie- boek 65 cent. Met weinig moeite zijn van dezen Kalender met prachtig schild velo exemplaren in eiken kring te verlcoopen, waar door een flinke bijverdienste kan worden verkregen. Op aanvrage wordt in- teekenlijst met proef- schild gaarne toegezon den door den Uitgever Als agent van de Nieuwe Leidsche Courant en Leidsche Kerkbode treedt op, de heer G. VOS, HoeHstraat 6. Voor abonnementen cn ad- verten tien, wendo men zich te Sassenheim tot bovenst, adres

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3