ËemeenSeSEjlce Aankondiging. GEMEENTELIJKE VISCHVERKOOP., Aan den gemeentelijken vischwinkel, Vischmarkt 18, tel. 1225, is DONDERDAG verkrijgbaar SCHELVfSCH a f0.21— f 0.32, SCHOL a f 0.18—f 0.33, SCHAR h f 0.13, KABELJAUW a f0.40, TARBOT a f 0.60 en TONG a f 0.90 per pond. JE. G. VAN DER LIP, Weth, loco-Burgemeester. Leiden, 6 Juni 1923. B. en W. van ilêiden brengen ter alge- meene kennis, dat de beslissing op het verzoek van Gebrs. A. en W. Zwanenburg om vergunning tot oprichting van een in richting voor hot slijpen, polijsten, nikke len en moffelen van metalen voorwerpen in ïtet perceel Maredijk No. 25, Sectie L. U<L 1263, is verdaagd. AGENDA. DONDERDAG 7 Juni. Leiden. Kert- concert ten bate der „Leidscho Buiten school". Pieterskerk. Aanvang 8 uur. DONDERDAG, 7 Juni, Leiden. Tentoonstelling vervaardigde voorwer pen, Ambachtschool. Geopend van 912 uur en van 24 uur. VRIJDAG, 8 Juni Leiden. Tentoonstelling vervaardigde voorwer pen, Ambachtschool. Geopend van 912 uur en van 24 uur. ZATERDAG 9 Juni. Leiden Tentoonstelling vervaardigde voorwer pen, Ambachtschool. Geopend van 912 uur en van 24 uur. lederen Woensdagavond van 78J4 uur- Rechtskundig Bureau Chr. Best. Bond. Steen6chuur 15. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken wordt van Maandag 4 tot en met Zondag 10 Juni waargeno men door de apothekon van de H.H. G. F. Reyst, Steenstr. 35, telef. 136 en A. J. Donk, Doezastr. 31. telef. 1313. De apotheek van het Ziekenfonds tot Hulp der Menschheid is steeds geopend, doch alleen voor leden van dit fonds. stroomverbruikers en de lichtfabrieken achtte het bestuur niet behoorlijk gere geld. Er bestaat hier groote ongelijkheid. Een ongelijkheid door de historische ont wikkeling te verklaren, maar daarom niet te billijken. Het bestuur heeft zich een commissie ter zijde doen stellen, bestaande uit de heeren N. C. van Ginkcl, Hugo van Poelgeest en J. Schot, welke commissie thans met de directie der lichtfabrieken vertrouwelijke onderhandelingen voert. Ook andere gewichtige vragstukken werden in studie genomen terwijl ook als Informatie Instituut de Vereeniging voor de Industrie in Leiden goede diensten deed. (Nader deelt de secretaris ons mede dat het verslag aanvankelijk aan geen enkel blad werd toegezonden maar wel aan een der uitgevers, tevens lid der Vereeniging). Gisteravond werd de politie in ken nis gesteld van vermissing van een twee tal jongens "respect. 8 en iO jaar oud. Reeds werden maatregelen voorbereid -om de jongens op te sporen toen de Haag- ^che politie telefonisch mededeelde de heeren in den Haag te hebben aangetrof fen. Ze waren even een luchtje gaan scheppen. Op de Korte Mare viel hedenmorgen een jongen van een met zakken meel bela den en met paard bespannen wagen. Bij zijn val kwam een zijner voeten in aanraking met een achterwiel waardoor dit lichaamsdeel vrije rnstig werd ge kneusd. Hij werd door den E. H.-dienst naar het acad. Ziekenhuis gebracht ter ver dere behandeling. De Rotterdamschc recherche heet gisterenavond met assistentie van de Leidsebe recherche, onder Wassenaar aangehouden zekere R„ wonende alhier, die zich te Rotterdam had schuldig ge maakt aan rijwieldiefstal. Op den Zoeterwoudsche Singel had gisteravond een aanrijding plaats, die wonder boven wonder goed is afgeloopen. Bij de scherpe bocht welke de singel maakt bij het Philosophen pad, reed een wielrijder in de richting KraaieTslraat. In dezelfde richting reed een auto met een flinke vaart. Op een gegeven oogenblik bemerkte db chauffeur, dat een aanrijding niet was te voorkomen, en de wielrijder tusschen een boom en de auto beklemd zou geraken. De chaffeur had de tegenwoordigheid van geest, den wielrijder een flinken duw te geven, waardoor dez met rijwiel en al in de naast den weg gelegen sloot tui melde. Hierdoor liep het ongeval met een nat pak voor den betrokkene af. Do wielrijder, die nogal confuus rond keek, werd door omstanders weer op het droge gehaald. Onder groote belangstelling werden de „overblijfselen" van den wielrijder opge- vischt. De chauffeur beloofde de schade (o.a. een bedorven photografietoestel) te zul len betalen. Het aantal bij de gei^cenlelijkc Ar beidsbeurs ingeschreven werkloozen *be- Hroeg gisteren 1231. Hieronder waren 312 losse werklieden, 91 opperlieden, 88 bankwerkers, 51 grondwerkers. 47 tim merlieden, 45 sigarenmakers, 37 metse laars, 28 scheepssmeden, 27 wevers, 22 fcakkers, 22 textielarbeiders, 22 magazijn- inechten, 18 betonwerkers, 17 letterzet ters, 16 kantoorbedienden, 14 electri- ciens, 13 koetsiers, 13 handdrukkers, 12 klinkers, 11 nettenbreiers. 10 stucadoors, 10 metaalboorders, 10 betonijzer-vlech- ters enz. Uit deze opgave blijkt dat de werk loosheid nog steeds bedenkelijke afme tingen heeft. De heer E. S. de Jong alhier ont ving dezer dagen de benoeming tot on derwijzer aan do Chr. Scholen te Schie dam, Rade wijk, Bunschoten en Kou- dum. Hij heeft de benoeming naar Kou- dum anaeenomen tegen 1 Juli a s. Tot dien tijd blijft hij tijdelijk verbonden aan de Chr. School aan de Hooglandsche Kerkgracht als plaatsvervanger. Op de gisteren gehouden paarden markt kregen een tweetal veehandelaars, waarvan de een niet erg nuchter was, kwestie over den verkoop van een paard. De twist liep ten slotte zoo hoog, dat de politie zich genoodzaakt zag om in te grijpen en een van de twee die reeds een mes had getrokken te arresteeren. De andere kooper en het publiek sche nen er echter anders over te denken, en gingen den agent te lijf die noodgedwon gen zijn arrestant moest loslaten en ver sterking laten aanrukken. Nu werden èn dronken paardenkooper èn verzetpleger in arrest genomen. Weer nam het publiek het voor de gearresteer den op, en wilde het de politie te lijf, die echter meester van het terrein bleef door de menigte met sabel en gummistok uit elkaar te drijven en een paar schoten in de lucht te lossen. Van medewerking met de politie ge sproken. BEZOEK VAN DEN KONING VAN NOORWEGEN. Men Beinfc ons uit Amsterdam: Hedenmorgen is onze Koningin met haar hoogen gast weer uit de hoofdstad vertrok ken. Ongeveer half elf kwamen de auto's voor. De eerewacht kwam in het geweer en toen de beide souvereinen zich aan don ingang van het koninklijk paleis vertoon den klonk het Noorsche volkslied en onder het gejuich van het pnbliek zetten de auto's zich in beweging voorafgegaan en ge volgd door een eerc-escorte van de caval- lerie. Eenige ©ogenblikken had de Dam weer haar gewone aanzien. Van de zijde van het publiek was op het Damrak ge ringe belangstelling. Op bet perron van bet Centraal Station waren tan afscheid aanwezig o. a. de Com missaris der Koningin in Noord-Holland jhr. mr. dr. Roëll en de burgemeester van Amsterdam de heer W. de Vlugt. In de koninklijke wachtkamer namen koning Haa kon en koningin Wilhelmïna met een handdruk afscheid van de autoriteiten. Op het perron inspecteerden de beide souve reinen de eerewacht van de marine. Het orkest speelde het Noorsche volkslied. Na dat de Noorsche koning de hand ten af scheid aan burgemeester De Vlugt had ge reikt, begaven de koninklijke personen zich in den salonwagen, die precies 11.03 uur naar Soestdijk vertrok. Aan het station te Baara werden zij wel kom geheeten door H. M. do Koningin- Moeder. Na eenige oogeiiblikken in de wachtkamer te hebben vertoefd begaven de koninklijke bezoekers zich in open rij tuigen naar het paleis te Soestdijk. In het eerste rijtuig hadden plaats ge nomen koningin Wilhelmina en koning Haakon, en in het tweede de Koningin- Moeder met prins Hendrik. In drie volg auto's zaten de leden van de hofhouding. Niettegenstaande het gure weer had zich een groote menigte in de nabijheid van het station te Baarn verzameld. Omstreeks 11.55 uur kwam de koninklij ke stoet ten paleizc te Soestdijk aan, waar prinses Juliana op het bordes stond en haar ouders tegemoet kwam. De koningin stelde haar dochter aan koning Haakon voor. Daarna trokken de hooge gasten zich in het paleis terug, waar de lunch gebruikt werd. Revolutionaire terreur. Het bestuur der Afd. Amsterdam van den Ned. R.-K. Bond van Bouwpatroons deelt het volgende mede: Aan een complex woningen van een onzer leden in de Zaagmolenstraat wer ken reeds eenige weken ongeveer 35 met selaars en opperlieden, die in overeenge komen accoord met den patroon hun werk verrichten en f 60 a f 65 per week ver dienen Het bestuur der Federatie van metselaars en opperlieden kwam de vo rige week daar op het werk en deelde den patroon mede, dat de loonen door hem paald. De patroon verklaarde in de onmo- ten worden op het peil door de syndica listische organisatie van metselaars en Opperlieden in hare ledenvergadering be paald De patroon verklaarde in de onmo gelijkheid te zijn deze exorbitante loon- eischen in te willigen en wees het bestuur der federatie op de tot volkomen weder- zijdsehe tevredenheid met zijn werklieden getroffen regeling der tarieven. Het be stuur dreigde daarop met werkloozen te zullen komen om iederen verderen arbeid onmogelijk te maken. Den volgenden dag verschenen inderdaad eenige honderden werkloozensteuntrekkende leden der fede ratie en noodzaakten do op het werk aan wezige werklieden den arbeid neer te leg gen en het werk te verlaten. Patroon zoo wel als werklieden staan hiertegenover machteloos, met gevolg dat de bouw van een complex woningen volkomen stilligt. Hel dure Korf Verslag. In de raming der voor de Tweede Ka mer benoodigde uitgaven voor 1924 al leen voor de leden besterad zijn de kos ten wegens het doen samenalellen en uit geven. van een Kort Verslag van de zit tingen der Kamer geraamd op f 70.000, benevens aan tractementen een bedrag van f30.510. Naar de commissie voor de huishoude lijke aangelegenheden in haar nota van toelichting meedeelt, acht zij het niet ge raden waar in 1924 geen lang reces is te voorzien en op 1 A-pril de oplaag 4639 exemplaren bedroeg, dezo post lager te ramen. In het verslag der Kamer gaven som mige leden wederom als hun meening te kennen, dat de kosten, verbonden aan de uitgave van het Kort Verslag niet in ver houding staan tot de voordeelen, welke deze uitgave biedt. Daarom wordt op af schaffing aangedrongen. De commissie heeft hierop geantwoord, dat het naar haar meening niet op haar weg ligt, om in een beoordeeling te tre den van het al dan niet in stand houden van het Kort Verslag. Wel echter geeft zij als haar oordeel te kennen dat deze be spreking niet in comité-generaal, doch heter in de openbare vergadering op haar plaats is. Wijziging der hceger-onderwljswcf. De heer Vliegen heeft 5 gewijzigde amen dementen ingediend, ter toelichting waar van hij opmerkt, dat zij de bedoeling heb ben, om, waar hij erkent, dat een regeling der collegegelden naar evenredigheid van het inkomen op te groote bezwaren stuit, toch de mogelijkheid te openen, minder gegoede studenten niet te zwaar te belas ten, en te voorkomen, dat voor- sommigen de studie aan een universiteit onmogelijk wordt gemaakt. Pesterijen en Telegrafie. Door den nieuw opgetreden Directeur- Generaal is de volgende dienstorder ge richt aan alle ambtenaren der Posterijen, Telegrafie en Telefonie. Bij het aanvaarden van mijn functie van Directeur-Generaal der posterijen en telegrafie doe ik een beroep op aller me dewerking om de goede uitvoering van de diensten der posterijen, telegrafie en te lefonie naar behooren te verzekeren. Ik re ken op een getrouwe vervulling van de plichten, die op ieder uwer rusten. Ik stel er voorts prijs op bij deze ge legenheid te verklaren, dat naast de be langen van het Staatsbedrijf die van het personeel door mij naar vermogen zullen worden behartigd. De Directeur-Generaal der posterijen en telegrafie maakt bekfnd, dat hij. over dienstzaken voor het publiek na voor afgaande inschrijving zal zijn te spre ken des Vrijdags van 24 uur n.m. Christ.-Hisf. Sfatenfeden. Het dagelijksch bestuur der Chr.-Hist. Unie heeft de geestverwante Statenleden in de onderscheiden provinciën uitgenoo- digd tot een samenspreking in hoofdzaak tot het plegen van onderling overleg om trent de a.s. verkiezing van leden van do Eerste Kamer. De vergadering is be paald op Dinsdag 12 Jvni, te Utrecht. Be stemplicht De heer Kersten heeft tot den Mi nister van Justitie de'volgende vragen ge richt: Kan Z.Ed. mededeelen of het juist is, dat ditmaal in alle gemeenten van ons land tegen de kiezer^ voor de gemeenteraads verkiezing, die niet hun stemplicht heb ben vervuld en geen geldige reden van verhindering kunnen opgeven, een vervol ging zal worden ingesteld; dat echter te Amsterdam van vervolging zal worden afgezien? Zoo dit waar is, acht Z E. deze oneven redige toepasing toelaatbaar met het oog op het rechtsgevoel des volks en den eer bied voor de wet? Oordeelt Z. E. gewetensbezwaar te zijn geldige reden in den zin der wet? jjySTEIMLfligia IN EN OH HET ROERGEBIED. De inhoud van de Duitsche Nota. Onstemming bij de arbeiders. De tekst van de Duitsche nota is thans vastgesteld, en zal Donderdag aan de ge allieerden worden overhandigd. De publicatie ervan zal Vrijdag plaats vinden, zoodafc Zaterdag do officieele tekst wel in ons land bekend zal zijn. Dus nog iets later dan gedacht werd. De moeilijkheden zijn dan ook niefc ge ring geweest, en het laat zich aanzien, dat deze er in de nabije toekomst niet minder op zullen worden. Wat reeds thans ten aanzien van den inhoud wordt gemeld, lijkt ons een bron te zijn van dispuut, doch weinig zaaks in het belang van den vrede en de rust. Volgens de „Mitta.gzeitung" ziet de Duiteehe regccring er van af een eindbe drag te noemen en stelt zij voor, dat bet Duitsche rijk eerst een moratorium van verscheidene jaren met zakelijke prestaties ten bedrage van 24 milliard zal worden toegestaan, waarop de jaarbetalingen zul len beginnen!, welke over 35 jaar worden verdeeld. De annuïteiten zullen op ongeveer 14 mil liard goudmark worden vastgesteld. De voornaamste punten van het Duit sche aanbod zullen ongeveer als volgt zijn. Een groot deel van do kapitaal schuld wordt door de spoorwegen overge nomen. De spoorwegen zullen uit tefc Duit sche rijksbudget worden uitgeschakeld. Er zullen spoorweg-obligaties ter waarde van 10 milliard worden geschapen, welke 5 rente zullen afwerpen. De Duitsche indu strie zal met een jaarlijkscho prestatie van 500 millicen goudmark er aan deelnemen. Verder zal een Staatsmonopolie op brandewijn en tabak worden ingesteld. Het beheer van het monopolie zal even eens onder toezicht van de entente worden gevoerd. Tenslotte wil de rijks regeering de belas tingen zooveel mogelijk verhoogen en do belasting-inkomsten voor een deel aan de entente verpanden. Ter vereenvoudiging van de heffing der belastingen za> een reeks maatregelen worden getroffen, wel ke nog wettig zullen moeten worden vast gesteld. Nemen we een oogenblik aan, dat de voorwaarden als bovengenoemd ook deel zullen uitmaken van de officieele nota, dan wordt o.i. een bron van misnoegen gezaaid De geallieerden zullen een vast eindbe drag eischen, de industrie zal tegen de ataatsmonopolie's en het verpanden der spoorwegen ageeren, de nationalisten zul len moord en brand schreeuwen over het „overleveren van het land aan den vijand" en de arbeiders zullen voor ongunstige arbeidsvoorwaarden bevreesd zijo. Hoe het zij, de officieele tekst zal de verwarring in de berichtgevingen oplossen. Ten aanzien van de onrust der arbeiders werd gisteren uit Berlijn het volgende ge seind Deze ontevredenheid is ook gisteren weer to Berlijn tot uiting gekomen. Ter wijl hedenmiddag tusschen de directie der Ondergrondbaan en de vertegenwoordi gers van het personeel werd onderhandeld over een voorschot van 100.000 mark per hoofd, werd telefonisch bericht ontvangen, dat do arbeiders der werkplaats-en en der electrische centrale van de Ondergrond- baan hadden neergelegd. Deswege moest op alle lijnen het verkeer worden stopge zet. Op het oogenblik is het nog niet her vat. Uit Keulen wordt gemeld, dat het tram personeel bij referendum de scheidsrech terlijke uitspraak heeft aangenomen. Zij zul-en het voorbeeld der andere arbeiders volgen en het werk vandaag hervatten. De staking is daarmee geëindigd. In Silezië is door de soc. partij-organi satie een resolutie aangenomen, waarin wordt betoogd, dat het Kabinet Cuno maar ten val moet worden gebracht of do Rijksdag ontbonden. De steeds stijgende prijzen brengen de bevolking tot wanhoop. Zoo zijn de posttarieven weer met 300 h 400 verhoogd. Een Buitenlandsche brief zal 1000 mark kosten Misschien dat de radeloosheid van het Duitsche volk den geallieerden iets te zeggen heeft! Faillissementen hebben wel eens een be- denkeliiken nasleep I DE BELGISCHE SPOORWEGSTAKING. De werkhervatting bij de spoor- en an dere beambtendiensten bleef voortduren. Behalve bij het goederenvervoer is de dienst overal normaal. Be vrijgestelden en half-vrijgestelden van de syndicaten, de voor de uitoefening hunner functie over een grati3-reiskaart voor de spoorwegen beschikten, hebben deze kaart moeten afgeven. Op het oogen blik zijn in totaal 180 beambten ontsla gen. Minister Devèze heeft bij legerorder zijn tevredenheid uitgedrukt over de wijze, waarop gemobiliseerden de hun opgelegde taak hebben vervuld. In den senaat is een verzoek ingediend, om do socialistische senatoren Gegnier en Fraiture, leiders van het nationaal syndi caat, gerechtelijk te mogen vervolgen. De socialistische leden verklaarden zich soli dair met bovengenoemden. De commissie van justitie zal de vraag, onderzoeken. De Amerikaansche Drankwet De „Echo de Paris" meldt de volgende bijzonderheden betreffende het drankver bod voor buitenlandsche schepen in de territoriale wateren der Yereenigde Sta ten: „Het drankverbod heeft betrekking op de Amerikaansche en buitenlandsche scheepvaart in de Amerikaansche territo riale wateren, doch kan niet worden toe gepast op alcoholische dranken, welke als transito-goederen door het Panama-kanaal of per spoor door Panama worden ver voerd. Zoowei de Amerikaansche als de buitenlandsche schepen zullen recht heb ben, een onbepaalde hoeveelheid sterken drank voor medicinaal gebruik in voor raad te hebben. Voorts kan het Ameri kaansche drankverbod noch betrekking hebben op buitenlandsche oorlogsschepen noch op koopvaardijschepen, welke zich door force majeure genoopt zien Ameri kaansche havens binnen te loopen in de Amerikaansehe territoriale wateren." Italië en Rusland. De „Times verneemt uit Riga, dat vol gens mededeeling der Russische regeering de Italiaansche handelsmissie te Moskou, blijft, hoewel de Italiaansche handels ver tegenwoordiger signor Amadori is terug geroepen. Binnenkort wordt een nieuwe vertegenwoordiger verwacht. Volgens te Riga ontvangen berichten staat Amadori's terugroepen in verband met zijn eigen overtuiging, dat een han delsmissie in Moskou onder do huidige omstandigheden geen nut heeft. De onmiddellijke oorzaak van zijn terug keer moet gelegen zijn in het feit, dat hij koudweg heeft verklaard, dat de huidige Russische regeerders geen orde in den door him systeem geschapen chaos kunnen scheppen noch in staat zijn een gezonde basis voor handel en heropbouw te vormen. Een ontploffingsramp bij Genua. Bij het opblazen van. oude oorlogsvoor- raden in de dokken van Sampicrdarena heeft een onverwachte ontploffing plaats gevonden, waardoor vier arbeiders en een douanebeambte zijn gedood, en één arbei der ernstig werd gekwetst. Bankgebouw ingestort. Uit Washington wordt gemeld, dat het gebouw van de Frankin National Bank is ingestort. Er zijn vele dooden en gewon den. Storm in Canada. Naar uit Regina (Saskatchewan) wordt gameid, hebben ontzettende regens in de provincie enorme schade aangericht. Een man weid door den bliksem getroffen. Ver scheidene arbeiderswoningen werden met den grond gelijk gemaakt, terwijl honder den mijlen bouwland door den hagel wer» den getroffen. Volgens een telegram uit Winnipeg zijn 12 spoorwegbruggen weggeslagen. De tentoonstelling te Gothenburg. De tentoonstelling te Gothenburg is in ieder opzicht een volkomen succes geble ken. Gedurende de 23 dagen van Mei were de tentoonstelling bezocht door circa 600.000 menschen, terwijl het aantal b© zoekers op 2 en 3 Juni alleen 130.000 be droeg. Een gestoorde plechtigheid. Terwijl een menigte van 20.000 a 30.' i man Zaterdag jJ. de plechtige onthulling vande cenotaaf te Newport bijwoonde, reed een auto op haar in. De merschen stonden op die plaats zoo dicht opeen, dat toen drie of vier personen vielen, een twaalftal eveneens tegen den grond gesla gen werd. Twee van ben moesten laar het ziekenhuis worden gebracht. Tijden* do plechtigheid vielen niet mindei dan 127 personen flauw. Vliegongeluk. Een vliegtuig, dat van .tien naar Homs (Tripoli) vloog, is van een hoogte, van 30 M. neergestort. Twee lurtennr ts- vliegcr, een sergeant-waarnemer, en nog oen luitenant, zijn gedood. Een technicus is gewond. Kankerbestrijding. De commissie voor de hygiëne uit den Volkenbond heeft besloten de kankerbe strijding te bcstudeeren. Er is een sub commissie benoemd, om de redenen te on derzoeken van de verschillen, die bes aan tusschen de sterftestatistieken- van geval len die aan zekere vermen van kanker te j wijten zijn, in Engeland, de Gallischs lan den, Nederland en Italië. Een gevaarlijke reis. Zaterdagavond is dr. Wiliam Mc Govern, na met levensgevaar een bezoek aan de heilige stad van Boeddha Lhasa gebracht te hebben, to Londen teruggekeerd. Men begrijpt, dat de reiziger met alle mogelijke moeilijkheden te kampen heeft gehad, om in dit ondoordringbaar gebicd. van Thibet toegang te vinden. Dr. Govern ondernam den tocht als een voudig zakenman. Zijn gezicht had hij geel geverfd. Naar mate hij het land na derde, dreigden zijn dienaars zijn identi teit te verraden en de Engelschman slaag de slechts met geld en. geschenken er in, om zijn leven te redden. Na de stad Shi- gatsé to zijn doorgetrokken hoorde Mc Govern zeggen, dat de Hindoeschc regee ring van zijn pogingen ora tot do verboden, stad door tc dringen had gehoord, en clat zij zulks, aan de ?cer<?rir~ - Thibet had medegedeeld. Van dien tijd at wcruen co ieden der expeditie overal zorgvuldig door de plaat selijke autoriteiten gefouilleerd en onder vraagd. Telkens wist de dokter dank zij zijn groote kennis van gebruiken en. ge woonten van het land bijna onorgemerkk vooruit te- komen. Te Jase (oen stad op 1U- 1..AL. aisland van Lhasa), hoorde de jonge Engelschman een groep notabelen over zijn aanwezig heid in Thibet spreken. De bewoners wa ren gelukkig van. meening dat de al wetendheid van den dalai laina. gemakke lijk het geheim van den „vreemden duivel" zou oplossen. Eindelijk 15 Februari, den dag van. het nieuwe Thibetaansche jaar kwam Dr., Govern te Lhasa aan. Het nieuws van zijn. binnentreden in de heilig© stad verspreidde zich snel door de stad. Manifestaties werden in de stad georga niseerd en men eischte de doodstraf tegen, den stoutmoedigert vcemdeling. De dalaï- lama toonde zich echter grootmoedig eii nam den Engelschman onder zijn be scherming. Fijnproevers. Dieven, hebben Zaterdagmorgen een be zoek gebracht aan de wijnkelders yan de firma Lyons te Southwark-streefc t© Lon den. Ze drongen binnen, en. sier.pten kisten vol flesschen wijn de straat op, waar ze de kisten netjes op elkaar zetten met d© bedoeling ze later f er aa te vervoeren. Maar het schijnt., dat een groenteboer, di© op weg was naar de markt,, de beeren heeft verschrikt. Ze namen althans do vlucht, met achterlating van hun buit. De ze, die een waarde had van 10C-O p. st. was zco groot geweest, dat zeker acht of neren man eenige uren lang al hun krachten moeten hebben besteed aan heü wegsïee- pen van den wijn. Ook bleek, dat de dievci'. den werklust er in hebben gehouden met behulp van champagne. ÜIT iEQlffiWiiS OEGSTGEEST. Deingebru ik neming der Geref. Kerk alhier zal, naar wij vernemen, plaats hebben op Vrijdag 10 Augustus a.s. Op Zondag 12 Augustus zal voor 't eerst in 3t Kerkgebouw dienst des Woords wor den gehouden. Naar wij vernemen, is reeds tot aan Januari 1924 in den dienst des Woords voorzien. Predikanten .uit alle oorden des lands zullen in de jeugdige kerk van Oegstgcest het Woord prediken. Dinsdagmorgen reed zeker© Delfos uit Leiden per fiets zijn werk to Rijnsburg. Gekomen zijnd© tot den hoek Geverstraat-Terwecwcg kwam hij door verkeerd uithalen in aan rijding met een wielrijder uit Katwijk. Na deze botsing bleef hij bewusteloos liggen; en werd door voorbijgangers ergens binnen gedragen. Door dr. Timmermans, die on-t- middellijk ontboden was, werd liersen-^ schudding geconstateerd en werd de onge-.. lukkige per ziekenauto naar het Zieken- huis te Leiden vervoerd. D eCommissie voorde toe houden feesten in dez© gemeente ter gel^jr; genheid van het 25-jarig regeeriDgSjubile-a cm van H. M. de Koningin, met den gemeester als eere-voorzitter en de heere^J» W. F. Roosen, pastoor, A. J. Ruys predik] kant. en P. A. Kleintjes, rector, als eet*M

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2