V. J >INT UILTJE GEMALEN BEENDEREN IfCMGS C&caw rnowwm Venduhuis ,/t Centrum" De Koffiebaal WRIGLEY'S Acivertentiën DANKBETUIGING. Nieuwe ROOKT siaciinsL Fa. J. DE LA RIE, Openbare Verkooping Koffiebranderij @n Theehandel VERKOUW STOKHUIZEN LONOTUBERCULOSE.. Voor de vele blijken van belangstelling, ons bij bet overlijden van onze geliefde Dochter en Zuster LENA betoond, zeggen wij hartelijk, dank. J. E. VAN DEN OUWEELEN M. C. VAN DEN OUWEELEN Fernhout 3S52 en kinderen Lammermarkt 40a. Biedt zich aan tegen half Juni een eenvoudige Juffrouw als HUISHOUDSTER. G. G., midd. leeftijd, tevens be kend' rnet koken. Brieven Bureau van ditElad onder No. 8847. Prijsnoteering 5 pond vet Spek f2.50; 5 pond mager Spek f3.— 5 pond Keuzei f3.25; 5 pond vette Lappen f2.-; Vette Runderlap pen, 75 Ct. p.pond. Aanbevelend 3S53 J. LOS, Oegstgeest MflSE 58 - LEIDEN. TELEF. 544. 3846 Zwarte Stoffen in alle prijzen. (Eigen Ateiier). GJï) iSIGAREH itRlHAHTEN LA ËQLSA SiSjABEH iN.V„ LA BOLSA IKAMPËMH Het beste middel tegen bloedarmoede en zenuw zwakte. Sanguinose grijpt met vaste hand de oorzaak aan van een groot aan tal kwalen, die in schijn verschillen, maar inder daad een zelfden oor sprong hebben. Doordien de Sangui nose het bloed vernieuwt, vernieuwt zij ook het leven; en geeft u dat heerlijk gevoel terug van jeugd en kracht waardoor het u een lust is te leven Prijs per fl. f2,—, 6fl. f 13,-. 12 fl. f23,-. Te verkrijgen bij Apo thekers en Drogisten. Waeht U voor namaak. VAN DAM &CO., De Riemerstraat 2c/4, Den Haag. 11542 llllllilliilllWIIIIMIIIIII Haam!. Veen. „PHARUS" Gevestigd te "s-GRAVENHAGE Maatsch. Kapitaal: f 5,00.000.-- Raad van Toezicht: Mr. J. fl. DE WILDE,'s-Gravenhage ^fc'ILH. RICHTERS, Uitgifte van: 5 °fo PANDBRIEVEN a 98 6 °/o PANDBRIEVEN a 100 °/0 SPAARPANDBRIEVEN Stortingen vanat fO.33 per maand, minimum uitkeering gegarandeerd. HYPOTHEKEN zonder opzegging; aflossingen naar verkiezing in 10, 15, 20, 25 en 30 jaar. Vergeet niet inlichtingen te vragen over EiOENHUISVERZEKERING, Waaraan geeft ge de voorkeur? 20—25 jaren lang huur te betalen, en dan nog huurder 20-25 jaren lang een S jaarlyksch bedrag te Ol| storten, ongeveer gelijk I aan Uwe tegenwoordige I huishuur en reeds over 4 jaar eigenaar te 3 zijn van een huis? Nadere inlichtingen ten kantore: Haarlemmersiraat 117 a, LeidtR, Telef. 108S Dagelijks geopend van 9-1 uur, behalve Zaterdag Actieve VERTEGENWOOR DIGERS gevraagd, voor Leiden en Omstreken. bevatten: 20 °l0 Eiwit, 3845 26 o,0 Vet, 24 °|0 Fhosphorzure Kalk. Vandaar zGo'n buitengewone voeding voor Uwe KIPPEN, KUIKENS, HONDEN, enz. CLARASTEEG f8 i-: TELEFOON 2079. 'overvloedig schuim en is aangenaam ■verfrisschend geparfumeerd. >"SS» N.V ZEEPFABRIEKEN „MET ANKER" j» %GEBR3. DCBBELMANN NIJMEGEN 35Ê&L-A Mnderen Y&nhouden TALLOOS v zijïi de gérecïiten die kunnen worden bereid met Honig's Maizena. Onovertroffen als kindervoedsel. Voor puddingen, sausen en vla's als bindmiddel voor soepen en groenten, Honig's Maizena alleen echt indien het pakje onffer en boven van een sluitzegel is voorzien. Vraagt Uw winkelier, k BOTERMARKT 23, LEIDEN - Telef. 854 Een aanbevelenswaardig ad es! 91 Fijnste Merk DE VERPAKKING IS DOELMATIG, DOCH EENVOUDIG. ALLES IS TEN KOSTE GELEGD AAM DE KWALITEIT. DAAROM ZOO GOED. ƒ1.75 PER BUS VAN TWEE POND. 0.95 EEN POND. 0.52j- EEN HALF POND. 0,23 EEN ONS. ZUIVERE SPAANSCHE Staat onder contróle der H.H. Dr. van Hamel, Roos en Harmens te Amsterdam GEN?AGENTEN VOOR NEOSRLANDT' FIRMA VAN ACHTERBERG ZOON WIJN HANDELAREN ZALTBOMMBL. Haarlemmerstraat 54b. f Wenscht U goede opbrengst Uwer goederen, zendt het dan tijdig, of telefoneer 951, en deze worden bij afgehaald. VRIJDAG 8 JUNI a.s. van een zeer net onderhouden Inboedel. Woensdag en Donderdag bezichtiging. 3851 TAXATIE GRATIS. 2007 Onze verpakte KOFFIE en T5-SEE 5s bij de meeste Winkeliers verkrijgbaar. MiddeEwea 3-7-9 Teietoo»» Gïfc, j KAUWGOM f liïendi ümamaulmm^mkm^ Men kan zeer lang op een stukje kauwen, zonder dat het zijn verfrisschenden en lekkeren smaak verliest.- i Wrigley's Kauwgom bevordert de spijsvertering, con- j serveert de tanden, houdt deze schoon en maakt ze wit. DOUBLEM1NT pepermuntsmaak. ZES blaadjes in een pakje van 15 cent, of een >/2 stuiver per blad. De heerlijke, lang bijblijven de geur zuivert den adem en verfrischt den mond. Wrigley's Kauwgomstilt den dorst en doet vermoeid heid vergeten. Koopt vlug een pakje. Ze zijn overalverkrijgbaar, doch overtuigt U, dat het echte Wrigley's zijn. Firma"1 B. ME1NDERSMA, DEN HAAG, AMSTERDAM, SNEER fe'ü-fetttop (ooi Leiden en Omstrekende Firma 1. KNEGTEL, Noordeinde 21 Vwóf.r nog verkrijgbaar o.a. bij: C. A. VAN DONGEN, Hooge- wnord 19-, Firma Wed. FISCHER Co., Steenschuur 10. en tc Voorschoten bij'Wed. SCHIPPER, St. Nicolaasbrug. 11773 Dp. KAULlMG's geneeswijze, het middel dat ge nezing brengt, behandeling door speciaal Arts. preekunr to Amsterdam Singel 30, lederen DINSDAU, van 1072 tot 2 uur. Te Valkenswaard iederen eersten en derden Donderdag dar maand van 10 tot 1 uur. BEBSBSEESSSSStElIiDBSES®® E E voor Lammeren en Schapen. E S Het bekende HOLLANDSCHE SCHAPENWACP" S E MIDDEL is wederom verkrijgbaar bij!51 E C. J. SCHEER, BodegravenJ. BOERS, Hazers- a Swoude (Zwaantje); A. v. d.lOGT, Hazcrswoude (Dorp) Gebr. WITTE MAN, HoogmadeJ. ROELOFS enJ: M LËJ Rü.HRWIEM, Leiden; B. OTTO, Nieuwewetering R. VAN ZEIL, RijpweteringA. MUYLWIJK, Zeg waart r«n J. AMMERLAAN, WeipoortH. SPLINTER, Nieuw- nj M Vennep; JOH. HOOGENBOOM, Koudekerk; M. E SCHONEVELD, Rijnsburg, enz. 7064 LÏ 1=1 Hoofddepöti g S. A. BROERSE, Drogisterij „Boerhaave", j-gj Haarlemmerstraat 68, Leiden. g EBEEEEEEBEEEEEEEEEEEG!] Beginnende* ST en verkoudheid, heeacK- heid en keelpijn Heem Verouderde HOEST xAnrja-bonbons ^«fe-Doozen 60en90d>^ branchil Antja-siroop Flacon f 1.75 Verkrijdbaar bij Apolh. er^ djogi&ien hpeatj >tHeopn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4