Burgerlijks Stand Leiden 2—4 Juni. Geboren: Pieter z. van P. Sjardin en J. M. Koene Abraham Johannes z. van M. Zaal en M. W. Vink Adrianus Cor nells z. van J. K. Houtman en M. C. A. Franken Johan Adriaan z. van C. A. tSomerwil en C. v. Ewijk Pieter z. van I. Sloos en C. Petit Johannes z. van H. -li. de Haas en J. v. d. Wetering Mar- tinus z. van J. v. d. Mee en J. v. d. Tuin Willemijntje d. van A. Schipper en W. v. d. Eijkel Adriana d. van G. Littel en A. Boer Anna Maria d. van H. v. d. Weijden eni E. Gcuko Alida d. van J. Hannaart en A. N ie vaart Bernard Ja cobus Jozef z. van A. L. Hermans en J. C. M. E. Driessen Maria d. van J. L. Janson en H. v. Rijn. Ondertrouwd: F. van Dorp jm, 29 j. en T. Ritsema jd. 31 j. W. F. v. Bic- inen jm. 34 j. en H. M. de Lange jd. 25 j. M. J. Beversen jm. 30 j. en M. F. M. Twiss jd. 28 j. J. Pret jm. 20 j. en K. de Hom jd. 20 j. A. H. Koppeschaar jm. 31 j. en G. Pardon jd. 23 j. J. Teske jm. 25 j. en: M. J. Boon jd. 19 j.M. J. Hel- fensteijn jm. 24 j. en S. S. Teske jd. 22 j. A. Disseveld jm. 27 j. en M. Homerik jd. 25 j. G. v. d. Mark jm. 24 j. en J. Meijvogel jd. 24 j. J. C. Kamphuis gescb. #9 j. en S. Dubbclaar jd. 27 j. J. v. d. Houwen jm. 23 j. en L. C. Warmondj jd. 23 j. A. v. d. Walle jm. 23 j. en C. J. Rooij- akkers jd. 19 j. Overleden: G. J. Witkolt wedr. 72 j. J. v. d. Burg m. 66 j. --3 Johannes z. van J. Borsboom en S. man. c h u w clC. G. v. Rossum en IJ. Berg man M. Albers en J. P. Looycstein. Overleden: Cornelia Alida van Leeu wen 68 j., echtg. van N. Doesburg Ro- bertus Drost 2 d. KATWIJK. Het strand tusschen Sclioveningen en Wassenaarsche Slag zal Donderdag onveilig zijn wegens het schie ten met mitrailleurs en Vrijdag wegens het schieten met geschut. KATWIJK AAN DEN RIJN. Bloembollenteelt. Gisteravond hield de veilingvereniging „Bloembollenteelt" haar jaarvergadering. De Voorzitter, de heer Jac. Wassenaar opende de vergade ring, waarna de secr., de heer H. W. Grimbergen, de notulen las; deze werden goedgekeurd. Volgt jaarverslag. Uit het uitgebreid jaarverslag blijkt •dat de vereeniging in hloeienden toestand is. Dan is aan de orde Rek. en verantw. van tien penningm., den heer Jac. Meijer. De vereeniging heoffc te beschikken over een saldo van f 180.14J4. De heer G. Koe- lewijn en B. v. d. Jagt zien de rekening met de bescheiden na en bevinden deze in volmaakte orde. De penningm. ogsL den dank der vergadering voor zijn goed be heer. Dan doet de veilingm.-administra- leuiy de heer Jac. Meijer, verslag van zijn werk inzake de veilingadministraüe. Gehouden zijn 5 veilingen waarop in to taal is geveild voor f 88.856.09. De vci- lingkosten hebben bedragen 4pet. De verlies en winstrekening geeft in totaal aan het bedrag van f 6375.23. Nog te vor deren is een bedrag .van f 271.22. De re kening wordt in zijn geheel goedgekeur(l. Bij de bespreking regeling der veiling- aangelegenlieden in 1923 doet een der le den het voorstel het salaris der veiling meesters te verlagen. Met groote meerder heid wordt dit voorstel verworpen. Bij de daarna gehouden. bestuursverkiezing wordt de voorzitter, de heer Jac. Wasse naar, met. bijna alle stemmen herkozen. Ook de heeren J. v. d. Perk en C. Kor- pelshoek worden herbenoemd. De contri butie wordt gesteld op f 0,50, entree f 2.50. Dit jaar zullen 6 veilingen worden ge houden. De datums van veilen zullen na der worden bekend gemakt. Nog ivordt gesproken over het gebruiken, van goed materiaal, en het verzoek te doen aan de kooplieden om het materiaal liefst zoo spoedig mogelijk terug te "zenden. Het bestuur zegt toe hieraan de nootlige aan dacht te zul en schenken. Dan krijgt het bestuur nog machtiging om leden, van wie vermoed wordt dat ze alleen de overschot ten aan de veiling brengen als lid te royeeren of de aangeboden lijst van te veilen hollen niet te aceepteeren, zonder opgaaf van redenen. Bij de rondvraag worden nog enkele punten besproken van .minder belang, waarna de voorzitter do vergadering sluit met dank voor de op- kemst en gehoudon besprekingen. KATWIJK AAN ZEE. Een 10-j a r i g m e i s j_e had het ongeluk terwijl zij spelende was op straat te vallen, zij bleef bewusteloos lig gen. Door eenige voorbijgangers werd zij naar haar woning gebracht, waar genees kundige hulp werd ingeroepen. Gistermiddag kreeg II.,een toeval op straat. Bijtijds werd hij nog vastgegrepen, zoodat erger werd voor komen. Door een tweetal politiemannen werd hij naar zijn woning gebracht. WOUBRUGGE. Door het moderamen van de feestcommissie alhier, is niet aan het verzoek van het comité voor den liisto- rischen optocht voldaan om het feest op cén dag te bepalen. De heer J. Dubbelman, onderwijzer aan de Chr. school alhier is benoemd tob onderwijzer aan de Chr. Bchool te 's-Gravenhage, hoofd de heer Ouwehand, en heeft deze benoeming aan genomen. BOSKOOP. C o 5 p. Vereen. „De B o s- koopsche Veiling." Er werden prijzen be steed als volgt-: m Rozen le svt. f 1.201.85; idem 2e srt. 40— S0 et., Pyrctlirum C—14 et., Ellc Foul- seji 1.001.50., Papaver 1829 ct., Cam panula 1423 ct., Pioenen 40—85 ct., Vio lieren f 1.301.90, Iris 10 ct., Leeuwenbek ken 75 ct., Balrozen 4050 ct., Lathyrus 2530 ct., Lupinen 12 ct., Gladiolus f 1.45, alles per bos van 10 stuks. Rhododendrons per tak 14 ct. NIEUW-VENNEP. Zondagmiddag na kerk tijd is door de manslidmafcen der Geref» Kerk alhier met algemeene stemmen be roepen Ds. J. Ubcls van Varsseveld. Zondagavond trad in de Gercf. Kerk alhier op Prof. K. Kallay uit Boedapest, om de ellende der Honga ren te schilderen en de toehoorders op te wekken tot barmhartigheid jegens de Hongaarsche Protestantsche kinderen. Een groot bedrag werd gecollecteerd, terwijl na afloop der vergadering meerdere men- schen zich opgaven om gedurende 3 a 4 maanden een Hongaarsch kind 'bij zich in huis te nemen. BODEGRAVEN. De heer A. Verlooij heeft bedankt voor zijne benoeming tot lid van den gemeenteraad, in da vacaturc- Ruting. Zijn opvolger is de heer van Ba ren te NieuwCrbrug. B u r g e r 1 ij k c Stand. Ge boren: Wilheïmina Geertruida Elizabeth d. van J. Domburg en B. G. Bluemink Albertus Antonius z. van E. Zwanenburg en A. J. de Wit. Gehuwd: G. van den Bosch 24 j. en S. J. de Vlieg 21 j. ZWAMMERDAM. Tot onderwijzer aan de Chr. school, hoofd de heer Huisman, is benoemd de heer H. A. J. van der Leer, uit de Bilt. Onze vroegere plaats genoote Mevr. A. C. Scholte-Hoogendijk, promoveerde dezer dagen te Utrecht lot tandarts. NIEUWE-WETERING. Tot hoofd van de op te richten Christelijke school te Egmond aan Zee is benoemd de heer J. Pronk, thans hoofd der Bijzondere Christelijke school alhier. Toen het Noorsche oorlogsschip over het IJ naderde donderde het geschut van het pantserschip Jacob van Heemskerck over het water. Er werden 35 saluutschoten ge lost. De „Eidsvold" beantwoordde deze saluutschoten. Het Noorsche oorlogsschip liet het anker vallen midden op het IJ. Op dat oogenblik stak een eere-sloep van de Koninklijke Marine van het Koninklijke paviljoen van wal. In dien sloep bevond zich Prins Hendrik, die zich aan boord be gaf van het Noorsche schip om Koning Haa kon te begroeten. Eenige oogenblikken la ter daalde de Noorsche Koning van de sta tietrap af om plaats te nemen in het kleine vaartuig, waarmee hij naar het Kon. Pa viljoen werd gebracht. Hier heette onze Koningin haar hooge Gast welkom en stelde vervolgens de aan wezige autoriteiten voor. Vervolgens had een inspectie plaats van de eerewacht bestaande uit 50 mariniers en 50 matrozen benevens de marine staf- muziek. Bij deze inspectie door Koning Haakon en Koningin Wilheïmina werden de sou- vereinen gevolgd door Prins Hendrik en enkele leden van het gevolg. In een cermonieelen stoet, die geopend werd door een eere-escorte huzaren, werd naar den Dam gereden. In het met zes paarden bespannen Ko ninklijk ï4jfcuig hadden de beide souverei- ncn en Prins Hendrik plaats genomen. On middellijk achter dit rijtuig volgde het tweede gedeelte van het eere-escorte. Van alle zijden werd gedurende den rit de stoet hartelijk door de bevolking begroet. Bij de aankomst op den Dam klonk het Noorsche Volkslied. Ook hier werd de eerewacht geïnspecteerd. Het duurde niet lang of het Koninklijk gezelschap verscheen op het baleon, toegejuicht door het verza melde volk. Daarna trok het Koninklijk Gezelschap zich in het Paleis terug. BEZOEK VAN DÊN KONING VAN NOORWEGEN. Men meldt ons uit IJmuideii dd. heden: Reeds vroeg in den morgen waren de beide torpedobooten Z3 en Z4 naar zee ver trokken om het Noorsche pantserschip „Eidsveld", waarop zich Koning Haakon bevond, aan dc grens van de territoriale wateren op te wachten, en naar hier te begeleiden. Toen het pantserschip de haven binnen voer, werden van het fort 35 saluutschoteu gelost en werd daar naast de Nederland- sehe vlag ook die van Noorwegen geheschen De bevolking was naar het havenhoofd gc- loopen en juichten hartelijk toen de Ko ning zich aan dek vertoonde. De toegangen naar de sluizen waren door politie afgezet. Tq^n de „Eidsvold" in de sluis lag, ba- gaf zich het door H. M. dc Koningin aan den Noorschen Koning toegevoegde eere- geleide aan boord, bestaande, uit den gep. vice-admiraal Smit, voormalig commandant van de stelling van de Monden van de Maas en der Schelde, majoor der artillerie Ramhonnet, commandant van het corps rijdende artillerie en 1ste luitenant Phaff, ordonnance-officier der Koningin. Ook de gezant van Noorwegen voor Ne derland, de here Huitfcldt, begaf zich aan boord, terwijl de luitenant ter zee le klasse P. J. Foteris zich ter beschikking stelde van den commandant van de „Eidsvold". Na geschut te zijn voer het Noorsche schip op naar Amsterdam. Uit Amsterdam: In den vroegen morgen was reeds in cie biyirt van den Dam en het Damrak le bespeuren dat het een. bijzonderen dag was. Hier en daar hingen reeds vlaggen die met het uur vermeerderden. Tegen 10 uur was het reeds voller dan anders' op het Damrak. Een detachement huzaren trok naar het Centraal iStation om te dienen als eere-escorte van H. M. de Koningin. Aan het Paleis was de wacht betrokken van politie troep en te voet met de muziek van liet 5e regiment uit Amersfoort. Om. even voor tienen kwam H. M. do Koningin, vergezeld van Prins Hendrik aan het Centraal Station aan. In matigen draf werd naar den Dam. gereden. De muziek speelde het Wilhelmus waarna het Konink lijke Echtpaar op het balcon verscheen, terwijl de eerewacht het geweer presenteer de en de menigte juichte. Tegen half twaalf verlieten de vorstelij ke personen weer het Paleis om zich le begeven naar de Dc Euyterkade ter be groeting van Z. M. Koning Haakon van Noorwegen. In het daar door de gemeente ingerichte paviljoen hadden zich reeds een groot aantal autoriteiten verzameld. Daar waren de voorzitters der beide Kamers der Staten-Generaal, de Ministers, hoofden der departementen van algemeen bestuur, de vice-president van den Raad van State, de Nederlandsche Gezant te Christiania, dc Commissaris der Koningin in Noord-Hol land, de directeur van het Kabjnet der Ko ningin; de procureur-generaal van het Ge rechtshof te Amsterdam; de commandant der Marine te Amsterdam; de wethouders en secretaris van Amsterdam; de eerste Stalmeester en de Kamerheer ceremonie meester der Koningin, terwijl met H. M. de ■Koningin meegekomen waren de burge meester van Amsterdam, de Commandant van de Stelling Den Helder, de bevelheb ber in de 4de Militaire Afdeeling, de waar nemend Grootmeesteres der Koningin, de chef van Hr. Ms. Militair Huis, de groot meester =van het Huis der Koningin, de te Amsterdam wonende Kamerheer in buiten gewonen dienst van de Koningin, de Adju dant van Dienst der .Koningin, de Adju dant van den Dienst van del! Prins en een ordonnauee officier van Dienst van de Ko- GELENGD NIEUWS In een reservoir verdronken. Te Hengeloo is gisteren de verfmeester P. A. C. Robben in do „Hollandsche Wol weverij en Ververij" in een waterreservoir gevallen en-verdronken. Bewusteloos gevonden. Onder de gemeente Maasniel, nabij de spoorlijn RoermondSwalmen, werd Za terdag een ongeveer 17-jarig onbekend meisje in bewusteloozen toestand gevon den. Het vermoeden, dat zij uit den trein zou gevallen zijn, werd te niet gedaan, door de verklaring van Dr. Wiggelendam. die constateerde, dat zij aan vallende ziekte lijdt. Zij draagt een blauw kleed; haar on dergoed is gemerkt M. H. L. Vechtpartij met matrozen. Vrijdagavond ontstond tc Vlissingen ie een café een vechtpartij, waaraan, een 20- tal marinematrozen deelnamen. Twee agen ten van politie die kwamen óm de vechters bazen te verwijderen, werden door enkele van hen met bierglazen en stoelen zoo mishandeld, dat beide politiemannen ver wond werden en na verbonden te zijn tij delijk buiten dienst moesten worden ge steld. Een der daders van de mishandeling is vermoedelijk reeds bekend. Ontvluchte gevangenen. Gebleken is, dat dc onder Bellingwolde aangehouden gewapende Duitschers sedert jl. Dinsdag ontvluchte gevangenen waren. Een 29-tal is teruggebracht. Een hert in den tuin. De heer Poortman te Amersfoort heeft in zijn stal een twee-jarig hert, dat dezer dagen uit de omgeving zijn tuin binnen sprong over een bijna 2 meter hooge om heining. Voordeelig bedrijf. Bij den. landbouwer J. J. Groen te Welil, heeft een zeug 23 levende biggen ter we reld gebracht. Motorongeluk. De dertigjarige veekoopman uit Wierden die per motorrijwiel van dc markt te Zwolle huiswaarts keerde had het ongeluk te Wier den tegen een boom op te rijden. De bot sing was zoo lievig, dat W. van den motor werd geslingerd. Kermend van pijn vonden voorbijgangers hem aan den weg liggen. De onmiddellijk ontboden geneesheer, dokter B., die spoedig ter plaatse was con stateerde dat de verongelukte eenige rib ben gebroken had. Per auto werd de man naar zijn woning vervoerd. De motor bleek totaal vernield. Waar W. slechts in matigen vaart reed. zal de oorzaak van het ongeval gezocht moeten worden in een defect aan het stuur. FAILLISSEMENTEN Uitgesproken: M. Edel, landarbeider, Haarlemmer meer; Cur. mr. C. Blankevoort. D. Borger, smid, Hillegom; Gur. mr. H. Ph. Visser 't Hooft. HECHTZftKEBl HAARLEMSCHE RECHTBANK. Deze rechtbank veroordeelde: lo. S. T., los werkman, te L e i m u i- d e n, 2o. M. T., arbeider, te Leimui- den, bedreiging met cenig misdrijf tegen het leven gericht, No. 1 tot 4 dagen gevan genisstraf, #No. 2 vrijgesproken. J. H. v.* S., landbouwer, te Haar lemmermeer, werd vrijgesproken. ACADEMIE.N1EUWS LEIDEN. Geslaagd voor het aanvul- lings-examen Latijn: Mej. A. J. Jas en dc heer E. Punt, beiden van Rotterdam; Dcctoraal-examcn in de rechten (nieuw academisch statuut) do heer W. A. J. Tonckens te Hengelo (O.); (oud-academisch Statuut) de heer A. Graftdijk, Den Haag. Candidaats-examen rechten: de heeren L. J. M. Claessens Den Haag en J. Kars, Hilversum. Candidaats-examen rechten: Mej. H. Gijse Weenink, Den Haag; de lieer H. M. van de lijver luit. vlieger bij de Kon. Nedcrl. Marine. Lichamelijke Oefening Pernix ITonego I 72. Onze hoop, dat bovengenoemde wed strijd zichzelf door propagandistisch spel zou aanprijzen, is niet verwezenlijkt. Speciaal van de zijde der Leidenaars werd een. spëelvorm vertoont, die bene den peil was. De ploeg der Oranje-witten zat als los zand in elkaar, waaraan ook het medespelen van enkele invallers (sters) het zijne zal hebben bijgedragen. Wassenaar kwam met 11 spelers op, waarom Pernix liet uitvallen. Tonego valt dadelijk energiek aan, en scoort zoo als traditioneel geworden is het eerst, met een fraai schot. De Leidsche aanval doet enkele pogin gen een geheel te vormen, doch van eenig verband is géén sprake. Na geruimen tijd wordt uit half gedek- ten stand gelijk gemaakt. Het Leidsche middenvakspel, dat na de wisseling wordt vertoond is het cenig aantrekkelijke in deze wedstrijd. Bij Tonego werkt het vak Visscher verdienstelijk. De Wassenaarders treden energiek op, doch primitief doelen bederft bij hen alles Pernix komt er eindelijk wat beter in, doch ook bier worden opgelegde kansen gemist. Toch wordt met een zuiver schot de lei ding genomen, welke even later wordt vergroot. Na de thee een voortzetting van het spelgehalte van voor de rust. Enkele niet geheel zuivere schoten vergrooten den voorsprong der Leide naars. Tonego weet bij den begin-opstelling met een ver schot nog eenmaal tegen te scoren. De stand is thans: lste Afdeeling. gesp. gew. gel. verl. v.-t. pnt. gem. Pernix 4 3 1 25-8 7 1.75 V. E. O. 4 2 1 1 9-6 5 1.25 S. D. O. 1 1 1-1 1 1 Tonego 5 14 6-21 1 0.20 2de Afdeeling. Pernix II 3 3 15-0 6 2.— V. E. O. II 2 1 1 6-6 2 1.— Oranje N. 4 1 3 6-18 2 0.25 Tonego II 11 0-7 S. D. O. II Laatste berichten Vreeseüjke verwoesting. Men meldt ons uit Maastricht: Een zware lastauto geladen met zakken meel, toebehoorend aan den heer F. te Maastricht is te Yerviers (B.) met zulk een kracht uit haar baan gereden dat de ruiten cn puien van een drietal winkels in een straat aldaar zeer ernstig beschadigd zijn. De verwoesting in de etalages aange richt was ontzettend. De schade wordt op een 18 a 20.000 francs geraamd. Vermoede lijk is de stuurinrichting onklaar geworden. Een onderzoek wordt ingesteld. TELEGRAMMEN Het Zweedsche Roode Kruis. STOCKHOLM, 5 Juni. (V.D.). Het Zweedsche Roode Kruis hield gisteren zijn jaarlijksche vergadering. Prins Charles pre sideerde en verklaarde, dat het Zweedsche Roode Kruis thans over meer dan 20.000 bedden met volledige uitrusting beschikt. Ter dood veroordeeld. BERLIJN, 5 Juni. (V.D.). Uit Tripolis wordt gemeld, dat het krijgsgcrechfc van Misurata den-bekenden rebellenleider Hadj Coobar ter dood heeft veroordeeld en het doodvonnis direct heeft uitgevoerd. Engeland en het ontwapeningsvraagstuk. BERLIJN, 5 Juni. (V.D.). Volgens een bericht uit Parijs aan de „Voss. Ztng." wordt bevestigd dat Engeland het vraag stuk over de Duitsche ontwapening op nieuw in de gezanten-conferentie ter spra ke bracht. In Parijsche politieke# kringen brengt men dit voorval in verband met den wensch van Engeland om het veilig heidsvraagstuk met het herstclvraagstuk te verbinden. Visschepijbei*ichten. IJMUIDEN, 2 Juni. De stoomtrawler IJM. 90 Britannia 1, onlangs door den heer J. M. Barneveld alhier aangekocht, zal binnenkort wederom in de vaart wor den gebracht onder den naam IJM. 90 Stormvogel. VLAARDINGEN, 4 Juni. Binnen van. do haringvissehcrij alhier VL. 47 met 23 last, van de beugvisscherij kwamen binnen alhier: VL. 137 met 12 last haring en 20 ton visch; VL. 207 met 40 kantjes kol maat jes en 7 ton visch, VL. 80 met 30 kantjes kolmaatjes en 13 ton visch, VL. 29 met 46 kantjes kolmaatjes en 2 ton visch, VL. 86 met 59 kantjes kolmaatjes cn 3 ton visch, VL. 50 met 50 kantjes kolmaatjes en 5 ton visch, VL. 156 met 35 kantjes kolmaatjes en 7 ton visch, VL. 201 mot 53 kantjes kol maatjes en 9 ten visch. j^ARICTaERIQHTEN LEIDEN, 4 Juni. Veiling. Bloemkool 1/21 -29.80, Bloemkool II 14—17.50, Salad? 2.20—4.60, Wcrtc'en 11—20,30, Radijs, 2.80—3,50, Rabarber 0.40—1.10, Selderie 34, Prei 1.402.20, alles per 100: Spi-^ nazie 2833 en Postelein 2784 beiden; per 100 Kt.; Aardbeien 0.630.72 en Peu- V len 0.330.37 per pond. 5 Juni. Vette Varkcnsmarkt. Aangevoerd 267 Vette Varkens, prijs per kg. levend ge- 'A wicht 0.770.81; 17 Licht soort 0.74-5-0.80. 'j Handel zeer malig. Vrije Paardenmarkt. Aangevoerd wareaJÊ 126 etuks. Luxe- en rijparden 300500^ weikpaard-en 150300; slachtpaardcn 80}W 150; Hitten 75—150. OUDEWATER, 4 Juni. Kaas. Aangevoerd 115 partijen, 5175 stuks of 25.875 Kg. le-soort 5033, 2de soort 4650, gestempeld* 4 5056. Handel stug. ROTTERDAM, 4 Juni. Binnen!, granen. Tarwe, door klein aanbod wederom hooger ver- f kocht, Rogge weinig Ier markt, flauwer £0-> stemd. Gerst Chevalier onveranderd 11-—-.%• 11.50. naver flauw, onveranderd 1111.50. Erwten kleine groene onveranderd 1922, grove daarf>oven betaald. Bruine boonen voor hol moeren dool booger verkocht. R0EL0FARENDSVEEN, 5 Juni. Veiling. Sla 2.403.60 per 100 krop; Poen 80 centf Aardbeien 1727 cent per doosje; Peulun: 6—6.70 per 10 Kg. Doorsneeprijs van 4 Juni, met aftrek d<n* veiüngskosten: Peulen 6.44. BODEGRAVEN, 4 Jnni. Kaas. Aanvoer 4-28 wagens, lste soort 52—55, 2de soort ƒ47 49; Controle 4756, Zwaardere mot Rijks- merk 58. Handel matig. HAZERSWOUDE. 4 Juni. Veiling. Kippen eieren 6419 prijs 5.55—G.— per 100 *luks? Eendeneieren 567 5.205.70 per 100 stuks;' Hanen 1.per stuk; Kiupen 1.20. ALPHEN AAN DEN RIJN. 4 .Turf. Veiling. Per 100 Kg.: Spinazie 24.00—36.90, Peulen 72.—, Postelein 2429: Per 100 hos: Ra dijs 3.804.—Peen 16—22: Per 100 stuks: Kropsla 1.60—3.70; Bloemkool 1/23 —34, Bloemkool II 12—23. Bloemkool ITT 8U: Por 100 pond: Aardbeien 6370. ROTTERDAM. 5 Juni, Vee. Aan gevoerd: 2lo Paarden, 11 Veulens, 814 Magere Runderen, 803 Vette Runderen, 204 Volle Kalveren, 7S7 Nuchtere Kalveren, 231 Schapen cn Lammeren; 48 Varkens, 295 Biggen, 2 Bokken. Prison pojr half Kg.: Koeien 42M5714(50p$y,(55 cent; Ossen 556065 cent: Stieren 5 J-55—60 cent; Vette Kalveren 5557'A628580 cent; Prijzen per stuk: Melkkoeien 350—500; Kalfkoeien 325475; Stieren 2004.5G; i Pinken 175—225: Vaarzen 200—275: Work paarden 300—400; Sfachlpaarden 100— 200; Hitten 200—300; Venloos 80—120; Biggen 2034/ Overlooncrs 3452: Nuch-'i tere Fok kal veren 25—45; Nuchtere Slacht-'J kalveren 2020: FOe.Trn „-„m- f 3 3.75. OFFICIEELS BEL'rïSKöTEEP'NS. i Nederland 3923 6Nederland V.K. O.K. •922 4 B. 9Si/2 5% Nederland 1919 4M-% Nederland 1917 Nod. O.-L. obi. 1919 6 Portugal Tahaksm. 1890 Ruel. 1900 frs. 500 5 Rush 1910 frs. 500 4M Koloniale Bank aand. Ned Ind. Handelsbank Centr. Suiker Jurgems A. Jurgens B Oudo Philips R S. Stokvis Am Hide en Leather Am. Smelting en Ref..iïï'.. An aeon da copper 7 Centr Leather '.rTi?'* S t n d eba k er 7". .Ti.TTTït. U S Steel gewTi Compania .'.TT;ïT. Handelsver. AMam. V.TiTT. DoriKscho Petr. T. oqaiy^Hoii OHo ."TSJfWfV: OriouT". Amsterdam Rubber.'' iv.-.ï Deli Bat. Rubber Koloniale Rubber Serbadjadi v Holland Amerika lijn a. Holl. Stoomboot Kon. Hoii. uoYii ...;:;av;.. KonPak et va art ■VhoeuvTnr' Unie ".".'.Tv. RottLI oyd v'. T Kon Nnd. Steemhnot I Mar.Cy.C.N.Yot.Tv. a Rrü-Balavïa Tabak TtaTi Cultuur Mij H. IJ s. Mij. ot>V HIJ.S.M. ob!. 1900/M2 l Mij. I, E. S. S obl. 5!!^ Aicjiiscn Toprta Erie common Kansas City Southern Missouri Kansas"TyvasrT South. Pacific Union Pacific Geldprol. SV£ "Wissolnoteeringen (Amsterdam^ Zicht. Londen m Berlijn 9 Parijs Brussel Zurich Weenen Rome 'Madrid K ope nhagen «_-y Christiania m Stockholm New* York 11.70% :V Telegrafisch Weerbericht volgens waarnemingen verricht in tien mor- gen van 6 Juni 1928, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bïidt. Hoogste Barometers!767.8 Valer-tia. j Laagsto Barometers!746.9 Hftparandu. Verwachting tot den avond van Jnni? Zwak kor tot matige Noordelijke toiW cate^ lijke wind, mce:d w:\arl welkt of betrok* ken, cv.':* rcgexvbuico. iets zachter.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3