Gemeentelijke Aankondiging. GEMEENTELIJKE VISCttVERKOOP., Aan den gemeentelijken vischwinkel, Vischmarkt 18, tel. :1225, is WOENSDAG verkrijgbaar SCHELVISCH a f0.16 f 0.27, SCHOL a f 0.14—f 0.30, POON a f 0.15, KABELJAUW a f0.40, TARBOT £0.55 en TONG a £0.80 per pond. J. C. VAN DER LIP, Weth. loco-Burgemeester Leiden, 5 Juni 1923. B..en W. van Leiden brengen ter alge- meene kennis, dat door hen aan de N.V. Stoomfabriek van Verduurzaamd© Levens middelen „De Ster", voorheen N. Wouter lood Pzn, en rechtverkrijgenden, vergun ning is verleend tot uitbreiding van de fabriek van verduurzaamde levensmidde len in het perecel HoogewoerA No. 183, kadastraal bekend Sectie D. No. 1521. AGENDA. DINSDAG 5 Juni. Leiden. Eendaag- sche Evangelische Conferentie, 's Mid dags 3 uur, 's avonds 7.30. Gebouw Pre diker. DONDERDAG 7 Juni. Leiden. Kerk- concert ten bate der „Leidsche Buiten school". Pieterskerk. Aanvang 8 uur. lederen Woensdagavond van 7J48^ uur. Rechtskundig Bureau Chr. Best. Bond. Steenschmir 15. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken wordt van Maandag 4 tot en met Zondag 10 Juni waargeno men door de apotheken van de H.H. G. F. Reyst, Steenstr. 35, telef. 136 en A. J. Donk, Boezastr. 31. telef. 1313. De apotheek van Let Ziekenfonds tot Hulp der Menschheid is steeds geopend, doch alleen voor leden van dit fonds. en de positie der daarin geëmployeerden wordt er niet benijdenswaardiger op. Overal zijn ontslagen aan de orde van den dag. De Amsterdamsche Bank waar' eenige maanden geleden een vijf en dertig-tal employé's met drie maanden salaris wer den opgezegd, zag zich deze maand ge noodzaakt wederom twintig employé's te ontslaan. Waren het de vorige maal meest jon gere en ongehuwde krachten, thans wordt het meerendeel door gehuwden gevormd. Er zijn menschen hij met negen en twaalf dienstjaren. De nood der tijden is wel groot. Hei Cadeaustelsel. Bij het comité tot bestrijding van don verkoop met cadeaux is van het departe ment van Justitie op het te dezer zake aau den minister gerichte adres, het vol gende antwoord ontvangen: „Ter beantwoording van uw aan mij gericht adres, heb ik de eer, u het vol gende te berichten: Het is ook mij niet ontgaan, dat in den laatsten tijd wederom in toenemende mate door verschillende firma's het beschik baar stellen van geschenken of het hou den van een reclameloterij als middelen tot vermeerdering van den omzet hunner waren worden aangewend. Ofschoon ik mij kan voorstellen, dat men zich op het standpunt stelt, dat in bet algemeen het stelsel van geschenken als reclame, zoowel voor den reëelen han del als voor het goede onderscheid hij den kooper omtrent de kwaliteit der wa ren, geen aanbeveling verdient, komt het mij van dat standpunt toch voor, dat en in het slot van de hij uw adres ge voegde toelichting wordt ook in die rich-* ting overwogen het veeleer op den weg van handel en industrie zelf ligt, invloed binnen eigen kring dermate te doen gel den, dat ongewenschte nsanties binnen dien kring zooveel mogelijk een einde nemen. Anders staat de zaak, indien deze re clame een ongeoorloofden vorm krijgt en een poging tot vergrooting van den om zet de gedaante van een loterij aanneemt, mitsdien bij het koopend publiek de speel zucht wordt aangewakkerd. De motieven tot ingrijpen vloeien alsdan uit de wet zelf voort en oen optreden tegen deze wij ze van reclame maken kan dan ook bij voorkomende duidelijke gevallen van justitie en politie worden verwacht. Ik merk hierbij op, dat het tegengaan van reclameloterijen vooral in den laat sten tijd reeds mijn hijzonderen aandacht heeft fen dat nog voor kort geleden alge- mec-ne instructies ten aanzien van ver- voleingen te'dier zake zijn gegeven. Wat ten slotte de kwestie der oneerlijke concurrentie aangaat, voor zoover deze wellicht in het cadeaustelsel uiting zoude vinden, wil het mij aanvankelijk voorko men. dat uit den aard der zaak do be wijsbare gevallen, waarin feitelijk hij ge melde soort reclame zal komen vast te staan, dat zij is een hedriegelijke hande ling tot misleiding van het publiek, slechts hoogst sporadisch zullen zijn aan te wijzen. Mocht zich echter een duidelijk geval van oneerlijke mededinging als bedoeld in art. 328 bis W. v. S. voordoen en onder do aandacht van de justitie gebracht worden, dan acht ook ik toepassing van dat artikel zonder twijfel van belang. Op grond van het bovenstaande hen ik van meening, dat voorshands geen aan leiding bestaat tot eenigen hijzonderen maatregel mijnerzijds, ofschoon inmid dels mijn aandacht op deze aangelegen heid gevestigd blijft." f' De slechte tijden. Dat er in deze slechte tijden' ook nog wel lichtpunten vallen te ontdekken blijkt uit het volgende ons toegezonden persbe richt: Commissarissen der Yereenigde Trans atlantische Hypotheekbanken hebben de eer u te berichten, dat in de heden ge houden algemeene vergadering van aan deelhouders het verslag, benevens de ba lans en verlies- en winstrekening over het boekjaar 1922 zijn goedgekeurd en het di vidend op de aandeelen is vastgesteld op 17 procent. Dividendbewijs no. 14 van de volgestorte aandeelen der Nieuwe Serie No. 1 tot en met 2830 en 3001 tot en met 3983 is be taalbaar met f 35.50, van de niet-volgestor- te aandeelen der Nieuwe Serie No. 2S47 tot en met 3000 niet f 8.5Q en van de met-vol gestorte aandeelen der.lste tot en met 7do Serie met f 42.50. Op de oprichtersbewijzen zal f 27.50 per bewijs worden uitgekeerd. Niet te veel mopperen. Duizenden menschen, zegt de „TeL", mopperen over het akelige weer. Maar weinigen beseffen, hoe onbillijk ze zijn. Want in deze weersomstandigheden groeit de Nederlander in dien zin, dat hij er uit stekend tegen kan. Dat wil zeggen, want alles is relatief op dit- ondermaansclie dat wij er in sa nitair opzicht uitstekend bij varen. Voch tige dagen zijn voor ons gestel beter dan droge en heete. In het leger vooral merkt men het aau het weerstandsvermogen. Groote afstandsmarschen op vochtige da gen worden uitmuntend verdragen, maar wanneer de zon blakert is het mis; dan vallen er velen flauw, alsof ze omver ge blazen worden. De ervaring leert ook, dat de gutsende regen niet bevorderlijk is aan de verbreiding van besmettelijke ziekten. De vorst, vaak als heel gezond betiteld, staat in dit opzicht ver bij den regen ach ter. En bedenkt eens, wat voor onze kinde ren het al niet een voordeel biedt, in plaats van in oververhitte lokalen thans in frissche scholen te kunnen verblijven. Het onderwijs is cr stellig mee gebaat. Ook de eetlust en do slaap worden in gunstigen zin beïnvloed. Al zien we dus op z'n tijd graag de zon als levenwekkenden factor in ons leven, 't is toch wel een beetje erg ondankbaar, alleen maar in deze dagen te mopperen. Onbewaakte overwegen. Op vragen van den heer Oud betreffende de opheffing van de bewaking van den spaarwegoverweg aan den Zwarteweg te Gouda heeft de minister van Water staat geantwoord: 1. Krachtens artikel 3 van het Kon. be sluit van 9 Augustus 1922 (Stbl. no. 490.) is ontheffing verleend van de verplichting tot afsluiting van den bedoelden overweg. 2. Deze beslissing' berust op de overwe ging, dat: lc. het verkeer over den overweg niet druk is, hetgeen strookt met het feit, dat de weg smal en slechts van e;n lichte koolaschverharding voorzien is; Ce. aan weerskanten een voldoend uit zicht over den spoorweg bestaats Aanleiding om hierop terug to komen is dan ook niet gevonden. Intusschen is het wenschelijk gebleken, te onderzoeken of het mogelijk is de op ritten ©enigszins te wijzigen, opdat voer tuigen nabij den overweg gemakkelijker kunnen stilhouden. Ome Indische militairen. Naar de Maasbode verneemt, kan binnen eenige dagen oen besluit verwacht worden van de regeering, waarbij aan den hoofdaalmoezenier voor leger en vloot F. J. Evers en den leger- en vlootpredikant in algemeenen dienst ds. H. Janssen opdracht wordt gegeven naar Ned. Oost Indië te gaan tor regeling van de godsdienstige verzorging van leger en vloot aldaar. Spoarwegraad. Door den Minister van Waterstaat zal uit elk der vijf erkende bonden van het personeel een lid benoemd worden tot lid van den Spoorwegraad. De organisaties zijn uitgenoodigd daartoe een voordracht van twee personen bij den Minister in te •dienen. C. W. van de Velde, t In den ouderdom van 72 jaar is te Gouda overleden de heer G. W. van de Velde, oud-wethouder van de gemeente Gouda. De lieer van de Velde werd in bet begin van 1898 tot li<I van den raad ge kozen en bad daarin onafgebroken zitting tot September 1917, toen bij zich terug trok. In 1906 werd hij gekozen tot wet houder, welk ambt hij gedurende 11 jaar heeft vervuld. bubtenland DE NIEUWE DUITSCHE NTOA. Verzending Heden of Woensdag. Engeland gunstig gestemd? Zelden is het zoo eigenaardig toegegaan bij het gereedmaken van eenige politieke nota's a-ls met het nieuw te verwachten voorstel van Duitschland. Is de pers meestal van te voren reeds ingelicht, uit welken hoek de wind zal waaien, thans doen de meest phantasti- sche en elkaar tegensprekende geruchten de ronde. Zoo meldde de „Welt Montag", dat het nog geruinien tijd zou duren, voor de antwoordnota gereed zou zijn, doch van bevoegde zijde wordt dit bericht, alsmede do onheilstijding, dat Cuno's regeering zou aftreden, tegengesproken. Inderdaad wijzen de teekeruen er op, dat nu eindelijk de nota zal worden verzonden Men spreekt van een verzending op Dins dag of Woensdag. In elk geval mogen we dus verwachten, dat nog in deze ^reek de beslissende stap zal worden gedaan. Een bespreking, die Zaterdag tusschen de leiders der burgerlijke arbeidsgemeen schap en die der sociaal-democraten werd gehou<J£n, heeft tot resultaat gehad, dat deze beide groepen de nieuwe Duitsclie nota zullen goedkeuren. Bij de Duitscli- nationalen schijnt voorloopig nog verschil vaq mesening te bestaan. Er is een stroo ming, met graaf Westarp aan het hoofd, die tegen de nota is, en daartegenover staat een andere, welker leider Helfferich is, die den stap der regeexng goedkeurt. Do vertegenwoordigers van den landbouw hebben bun bereidwilligheid om mede te werken te kennen gegeven. Heden zullen de partijleiders waarschijnlijk door den rijkskanselier worden ontvangen. Zij zal weder, evenals de vorige, aan alle vijf de geallieerde mogendheden gericht zijn, daar zij oen aanvulling is van de eerste nota. Over den inhoud'der voorstellen maakt men do meest gewaagde veronder stellingen, die meestal ook niet met elkan der kloppen. In hoeverre do industrie haar aanbod heeft gecompleteerd, en do aanbiedingen van den landbouw van invloed zijn ge weest op de samenstelling der nota is niet bekend. De hoofdinhoud zal echter in elk geval bestaan uit de kwestie der waarborgen. Hieromtrent wordt medegedeeld, dat geen vast bedrag zal worden genoemd. De regeering Cuno schijnt de jaarlijk- sche betaling geheel te willen doen afhan gen van de welvaart van het rijk. In verband hiermede, zal ook in dit nieuwe voorstel weer worden naar voren gebracht de internatieonale commissie, die bij scheidsrechterlijk© uitspraak do beta lingen zal regelen. Of men hier in geallieerde kringen aan wil'? Wij vreezen. Van veel belang is een uitlating van Baldwin tot een Fransch journalist, waarin bij o.m. te verstaan gaf, dat Engeland zich ten aanzien zijner houding in het vraag stuk der schadevergoeding vooral zal la ten leiden door de houding, door Frank rijk aan te nemen ten opzicht© van zijn schuld aan Engeland. M.a.w. een bedreiging voor Frankrijk, om niet te bard van stapel te loopen. Engeland schijnt overigens tegenover liet Duitsche voorstel niet ongunstig te staan. Do premier zeide dezer dagen, dat Enge land ten aanzien van de schadevergoeding in hoofdzaak vasthoudt aan de verklaring door Bonar Law in Januari j.l. afgelegd, doch dat natuurlijk bet nieuwe Duitsche aanbod moest worden afgewacht. Doch hij liet er op volgen, dat, als de andere pro blemen in Europa op dezelfde wijze wer den behandeld, hij geen enkele reden zag, waarom ook deze niet tot oplossing zou den kunnen worden gebracht. Algemeen beschouwt men deze laatste woorden als een wenk aan Frankrijk, terwijl het eerste deel van zijn uitlatingen wordt opgevat als een aansporing aan de Duitschevs om hun aanbod zoo goed te makeni dat Engeland er vrede mee zou kunnen nemen en Frankrijk er toe zou kunnen brengen hetzelfde to doen. Bij de onzekerheid omtrent de werke lijke bedoelingen van Baldwin's woorden wordt dus de officieel© verklaring van Curzon nog zooveel gewichtiger. Gemeld wordt n.l., dat lord Curzon Woensdag in het hoogerhuis een verkla ring zal afleggen aanstaande de buïten- landsclie betrekkingen en den toestand in het algemeen. Op zichzelf moet natuurlijk aan een der gelijke offficieele verklaring groot gewicht worden gehecht, als zij komt van den lei der dier buitenlandsche betrekkingen, doch thans is zij van meer belang dan ooit-, aangezien liet de eerste verklaring der regeering zal zijn sedert het optreden' van het nieuwe kabinet. Ondanks deze hoopvolle gebeurtenissen achten wij toch den toestand nog beden kelijk. Misschien:, dat de geallieerden nog op het laatste oogenblik gaan inzien, dat de val van Duitschland ook nog gevolgen voor henzelf zou hebben. Het eigenbelang kan dan nog ten goede werken. DE ONRUST TE BERLIJN. Et heerscht- groote onrust onder de Ber- lijnsche arbeidersbevolking. Ook hier sto ken de Communisten. De arbeiders der electriciteitswerken Rummelsburg und Oberspree eischten van de directie een voorschot van 50.000 mark. Toen deze eisch van de hand werd gewe zen, legden zij onmiddellijk hot werk neer. Hierdoor is de stroomtoevoer in het geheele Z.O.-dcel van Berlijn stopgezet. Ook de trams kunnen niet rijden. He arbeiders der andere gemeentelijke bedrijven moeten voornemens zijn zich bij deze actie aan te sluiten. Ook do arbei ders vaiv heb stedelijke gasfabriek te Spandau zijn gister wegens een loonge- schil in staking gegaan. De noodzakelijke werkzaamheden worden evenwel nog ver richt. Te Berlijn zijn verschillende door de com munistische partij belegde vergaderingen gehouden, waar behalve de politieke proble men voornamelijk behandeld werd de eisch der arbeiders op goudbasis te wor den betaald. Het is te vreezen, dat deze eisch verder om zich heen zal grijpen en dat in verband daarmede ernstige conflic ten in de Duitsche particuliere industrie in de komende dagen niet uitgesloten zijn. Reeds werd. bij verschillende Berlijnsche bladen, bij liet technisch personeel krach tige propaganda hiervoor gemaakt en om aan aan den eisch kracht bij te zetten, werd obstructie geveerd, doordat men bet opmaken vertraagde, zoodat er geen ge vaar bestond, dat de bladen' niet konden verschijnen. --ïr Eer» Schietpartij. In het dorp Feucht, 15 K. M. van Neu renberg gelegen, vond Zaterdag een door de sociaal-democraten belegde vergadering plaats, waarop de rijksafgevaardigde Vo gel uit Fürth over den politieker* toestand sprak. Op deze vergadering verschenen ook talrijke aanhangers der organisatie „Reichsflaggo" uit Fürth en Neurenberg. Het kwam tot wrijvingen tusschen de deelnemers aan de vergadering en de po litie» van Neurenberg werd gewaarschuwd. Zij verscheen om 1 uur 's nachts. Daar zij, naar bcweord wordt, met schoten ontvan gen werd, gaf zij vuur. Er ontstond in de vergaderzaal een gevecht. Hierbij werd een beambte van het plaatselijke ziekenfonds gedood. Verder werden 5 deelnemers der vergadering gewond, van wie drie uit Feuobt, één uit Neurenberg en éen uit het dorp Wendelstein. Van de politie werd één man licht gewond. De politie heeft over het gevecht een uiteenzetting gegeven, waarin zij de ge heele schuld op de soCiaal-democraten werpt en beweert, dat zij genoodzaakt was van de wapens gebruik te maken Maar ook wordt in dit rapport toegegeven dat van de politie slechts één man licht werd gewond door een slag boven bet oog, terwijl van do tegenpartij één man gedood en enkele zwaar gewond werden. De staking in België. De verbetering in de hervatting van het werk door de beambten is gister nog in vrij groote mate toegenomen. Toch is men niet geheel gerust of deze verandering ten goede zal blijven voortdu ren. Zoo bevat heden een Brusselsch blad het bericht, dat in stakingskringen hot ge rucht loopt-, dat op 9 Juni a.s. de alge meene staking zou worden uitgeroepen. Dit bericht dient echter met de noodige reserve gelezen te worden. Het is evenwel een feit, dat de gemoede ren onder de stakers van gisteren nog zeer opgehitst zijn en dat cr niet veel noodig is om den strijd opnieuw te - doen ontbranden. Nu de regeering de straffen tegen de ontslagen beambten handhaaft en er sprake is van een vervolging tegen de senatoren Fraiture en Regnier men zegt, dat de minister van justitie morgen in den senaat de toelating zal vragen voor het aanhangig maken van een gerechtelij ke actie tegen deze leiders van bet natio nale syndicaat kon er nog wel eens een nasleepje komen. De conferentie te Lausanne. Uit Lausanne wordt gemeld: De over eenstemming betreffende de kwestie der hervorming van do Turksclie rechtspraak schijnt thans wel verzekerd te zijn, nu de geallieerden de formule Montagna, die zij oorspronkelijk hadden afgewezen, in een onderhoud mot Ismet Pasja met geringe wijziging hebben aangenomen. De geal lieerde vertegenwoordigers hadden inder tijd verklaard, dat zij zich eerst met hun ne regceringen wenschten te verstaan. Thans beeft echter zoowel de Fransche als de Engelsche regeering zich met deze for mule accoord verklaard. Daarmede is een belangrijk geschilpunt der vorige conferen tie van de baan. Er wordt veel gehecht aan het bezoek van Alexandria, den Griekschen minister van Buitenlandsche Zaken, aan de hoofd steden van do Balkanstaten. Er wordt druk gesproken over een herleving van den Balkan-bond, waarbij dan ook Bulgarije zou zijn inbegrepen. Naar verluidt-, is deze aangelegenheid reeds door Venizelos te Lausanne bespro ken met andere Balkan-gedelegeerden. Griekenland is vastbesloten niet langer geïsoleerd te blijven en zal trachten bij de Kleine Entente aansluiting te vinden, indien de stichting van een nieuwen Bal- kanbond onmogelijk mocht blijken. Men beweert, dat Alexandrix te Boeka rest aan Roehienië een wederzijdsche ver laging van invoerrechten tot een minimum zal yoorstellsw. KORTE BERICHTEN. To Remschec spraken bij stemming 90 pet. van de metaalarbeiders zich voor staking uit. Te Hospe werd de algemeene staking geproclameerd. De directeuren van een aantal mij nen in het Roergebied hebben wederom van de Fransche bezettingsautoriteiten be vel ontvangen, de brandstofleveraties aan Frankrijk en België te hervatten. Al deze bevelen bevatten opgave van hoeveelheid en soort der verlangde brandstoffen als mede bestemming der zendingen. Gedreigd wordt met een gevangenisstiaf tot oen maximum van vijf jaar en met een geldboete, welker hoogte afhankelijk wordt gesteld van he hoeveelheid der opgevor derde kolen. Berichten van een dreigenden burger oorlog in Honduras worden versterkt door de aankomst van verscheidene vrouwen en kinderen, die door hun bloedverwanten uit Honduras naar hier zijn gezonden. De aartsbisschop van Saragcssa, kar dinaal J. de Soldevilla, is tijdens een auto rit alhier door drie onbenkenden aange vallen en vermoord. De daders wisten te ontkomen. ——Volgens een V. D.-Üegram wordt uit New York gemeld, dab de Belgische regee ring aan de Vereenigdc Staten heeft voor gesteld, de Belgische schulden aan Ame rika op denzelfden grondslag als de Engel sche schulden te cansolideeren. Een metaalbewerkersconferenlie. Gisteren kwam te Londen de conferentie van den internationalen metaalbewerkers- bond, welke zeven millioen werklieden, be- hoorend tot achttien landen, telt, bijeen. De conferentie nam een resolutie aan, waarin aangedrongen] jwozrdt öp aanslui ting van alle vakvereenigingen van metaal bewerkers bij den internationalen bond. ËCEÜK EM SCHCOL NED. HERV. KERK. Bedankt. Voor Delfshaven: Dr. F. W. A. Korff Jr., te Heemstede; voor Lettel- bert c. a.: S. de Vries te Zevenhuizen (Gr.) Aangenomen. Naar Uithuizermee- d,en: A. Keuzenkamp te Emmert. u GEREF. KEUKEN. Beroepen. Te Eiumercompascuum': J. E. Vonken berg te Amersfoort; te Bleis- wijk: E. Douma, cand. te 's-Gravenhage; te Nieuw-VennepJ. Ubels te Varsseveld; te Koog-Zaandijk: G. J. Goede le V/cstS zaan. -■?> Bedankt. Voor Lioessens c. a.: Knoop te iSchouwcTzijL VRIJE GEREF. GEM. Bedankt. Voor R otterdam(X Jöfj Jonge te Kampen. Bevestiging, Intrede, Afscheid. Ds. D. Los, pred. bij de Ned. Hcrtvl Gemeonto te St. Pliilipsland, is voorne-jj mens 24 Juni a.s. afscheid van zijn tegen woordige Gemeente te nemen, en 1 Juli ia-S trede te doen te Mijhsheerenïand, na be-f vestiging door Dr. F. J. Los, van Amstor-il dam. D s. H. van Weasel, overgekomen van Wecsp, deed Zondagavond, nadat door Dr. M. M. den Hertog, van Den Haag»! bevestigd was met Hand. 4 vs. 20, zijn in trede bij de Ned. Herv. Gemeente Rotterdam. Aan liet einde der predikatie^ hield Ds. van Wcssel de gebruikelijke toe-V, spraken. O.m. richtte bij zich in het bij-j zonder tob zijn ouders, die in liet kerkge-j bouw aanwezig waren; tot aanwezige le-|f den der Gemeente van Alblasserdam "Weesp, waar bij vroeger diende; en Dr. den Hertog, die hem ook eerder al in'l het ambt bevestigd had. Van het Dage-.-| lijksch Bestuur van Rotterdam woonde een deputatie den dienst bij. Art. 8. De beer K. Holwerda, ouderling der i Geref. Kerk van Marrurn, heeft een ver- zoek gericht tot de classis Hallum, om4> naar artikel 8 K. O. zich te mogen onder-*' werpen aan het praeparatoir examen voor^ de Bediening des Woords. Ds. A. J. van Lummel, t f Te Grand Rapids (Mich.) is in den ouder- dom van 61 jaar plotseling overleden Ds.^ A. J. van Lummel, predikant bij de VII Ih.-f Itef. Church aldaar. Van 18S81S90 was hij onderwijzer aarrj de Christ, school te de Hcurne, terwijl hij:| in 1889 na het overlijden van den predi-4 kant, eenigen tijd dienst deed als voor-| ganger bij de Chr. Geref. Kerk op „De.jf Keurhorst'"' (thans Geref. Kerk van Vars-ë se veld.) In 1890 vertrok bij naar dc Verccn-lf Staten waar hij zich bekwaamde voor hefca predikambt. Versehillende gemeenten heeft de overledene mogen dienen, o.a. dio te Paterscn en Grand Rapids. Een| hartkwaal was de oorzaak van zijn plot- v selinge dood. J De overledene was een broer van Ds. W. J. v. Lummel van Zuidland. Geen scheuring. De Raad der Geref. Kerk van Veenhui-.;! zen heeft aan de classis Assen de volgen-Ij de mededc-eling gedaan. „De Kerkeraad der Geref. Kerk te Voen-i huizen spreekt inzake den inhoud van het^ Rapportenboek, wat betreft de orde der'? Liturgie, als zijn meening uit dat, lioefj goed ook bedoeld, bij alles wat in dezen, j abnormalen en aan ware geloofsuiting en' y geloofsbeleving zoo armen tijd, scheuring in de Geref. Kerken zou kunnen in de hand werken, niet kan bevorderen. De thans voorgestelde orde der Liturgies zou naar zijne meening een der oorzakenra kunnen worden van verwijdering tusschenra broeders en zusters van hetzelfde huis." UIT DE 0&»sGEMiüSa VOORSCHOTEN. J Door de plaatselijke co m*| missie voor den Bijzonderen Vrijw. Land-s storm is op morgen, "Woensdagavond, ia|i het lokaal v. d. R. K. Volksbond een ver-i| gadering 'belegd. Hier zal de heer L. v. Pelt, res. Ie luit. van Schiedam spreken^ over het instituut van den Bijz. Vrijw.% Landstorm. De vergadering, die aan-*|| vangt om 8 uur, zal een gezellig karakter# dragen, waarvoor reeds muzikale mede-Ja werking verkregen is. We wekken allen op, die sympathie gc-dÊ voelen voor, of inlichtingen wenscherf?3 over den B. V. L., om deze vergadering te bezoeken. Er zal gelegenheid zijn tot het# stellen van vragen enz. LEIDERDORP. B u r g e r 1 ij k e S t a n cl. G e-J| trcuwd: Chr. J. van Poelgeest en M. Y/jf Keijzer P. A. Zadelaar en H. Nagtegaali^f Bevallen: D. A. Spies geb. Groenen-"f dijk d. Overleden: Bartus van Voorbergen^® echtgenoot van A. Peet, 60 j. ALKEMADE. 1 -r- In den loop van d a f-.| geloopen maand zijn ter gemeente-secre-Jf tarie aangegeven de volgende slachtingen :"4 Bedrijfsslachtingen: 12 koeien en 6 var-1 kens; ncodslaeht ineen: 3 nuchtere kalvc-| ren, 1 vet kalf, 8 koeien en 1 geit. In de^ gemeente is ingevoerd 550 K.G. vleeschj uit gemeenten buiten den keuringsdienst;! van Leiden. Aan keurloon werd ontvangen ij een totaal bedrag van f 226.75. Van de 52 i n g e s c li r e-> venen der lichting 1924 hebben er 14 eenj aanvrage ingediend om vrijstelling wegensl broedei dienst. Geboren Maria Petronella, dvanj» J. van der Meer en C. M. Wcsselman Gijsbertha Maria d. van Th. van Veen enjj G. Wolvers Martha Barbara d. van P.| P. van Leeuwen en. H. Neyman Joh au-"-' nes Anthonius z. van J. N. van der Veeft en M. van der Hoorn Franciscus Petrus z. van P. Loos en M. van Hameren Cornells Gerardus, z. van G. Hassing ei C. Strijk Amia Katharina Johanna cL van W. van Klink en M. J. van der Meer" Gehuwd: A. L. Bakker jm. 23 j. M. van der Velden jd. 22 j. H. van de] Star jm. 25 j. en C. M. Roos jd. 23 j. G. Pieneman jm. 23 j. en J. B. dc Joni jd. 22 j. J. Brink jm. 29 3- en J. G. Losg jd. 29 j. - J WASSENAAR. i Burgerlijke Stand. G 0^ boren: Cornelia Catharina Maria d. van| A. Ruijgrok en M. A. Homan Heu-ln

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2