MNSXCo. P^tMalCJElEStir H. STADHOUDER, My Brandy Liicltyion Wedstrijd? 1 fa tos torn Eu OUDE ISRULl TE KOOP a».aO.I5CENTPERIWOflS I BENDER P. J. MULOER i 200H, Sf erwa KU1KHÖEST „PERTOLAN" ZiekeniiuisYsrpIsging. Sigaren- en Tabaks-Fabrikanten KAMPEN BIEHFEMB J- A. SMIT HH5ENIER Wijnkooperij, Slijterij, Grossserderij. Nam U al gratis deel aan onzen 10 RECLAMEDAGEN 10 Frutty Brandy yervangt inmaakbrandswiin, geschikt voor alle vruchten, i 1.50 per Liter. VAN NELLEN GEURIGE TABAK: Hoerenhuizen Landhuisjes DONDERDAG 31 MEI Sigarenmagazijn BREESTRAAT 88 LEIDSCHE SERVIEZEN-WEEK. VAN GELDEREN, 167 Haarl.straat 167 ®^sc^e Jj^Sg@i*ieeiie ^^Snkel jgffalage ^esitoosisfeils&ig „De groote toef is de afwisseling lusschen leeren en spelen." ÏWAJTanneer Uw (jy/n kinderen zoover J/\/j zijn, dat ze piano-* V'es moeten nemeo. zorgt dan voor e«n goed instrument. Een „goede" piano behoeft niet „kostbaar" te zijn. Vraagt catalogus, HOOGEWOERD 9U - I .BIL EN., A«ïg!terd&nP- R7)tt°r:taiTi--Arn>PM,P tegen HoestMesschheid. Keelpijn zijn weder SSÊÊm overal verkrijgbaar maar enkel in déze 'N V GABA - B AZEL'FILIAAL HILVERSUM)* Z SST Voor deelname aan deze Tentoonstelling hebben DE LEDEN en DAARNA DE DONATEURS onder door het Bestuur vast te stellen regelen, recht van voorkeur. 8738 SSF" Aanmelding voor Lidmaatschap der Vereen, aan het Secretariaat NIEUWE RIJN 59 te LEIDEN, alwaar tevens V00RL00PIGE INSCHRIJVINGEN VOOR DEELNAME a.d. Ten* toonstelling worden in ontvangst genomen en alle gewenschte inlichtingen worden verstrekt^ Ondertrouwd: JAC. MULDER Leiden^ AAGJE DEN HEETEN. Nieuwsteeg 33 Nieuwe Rijn 102 30 Mei 1923. Huwelijksvoltrekking 13 Juni a.s. Kerkelijke inzege ning in de Geref. Kerk, Oude Vest., 'snam. 2 uur, door den WelEerwaarden Heer Ds. H. THOMAS. 3766 Getrouwd-: CORN. VAN KLAVEREN Czn. en JOHANNA VAN AALST, tlie, mede namens weder zij dsche familie, hartelijk dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Oegstgeest, 30 Mei 1923. Dijk 3765 Getrouwd: H. H. VAN WEEREN en SIA P. VAN WIJNEN die, mede namens weder- zijdsche familie, dankzeggen voor de ondervonden belang stelling. 3768 Gevraagd tegen half Juni in een gezin met kinderen te Delft, een nette Oiei^stbGde, (iritern).Goede getuigen strekken tot aanbeveling. Loon f312. met vrij reiskosten, G.G. ofH.G. Nadere inlichtingen bij A. C. DE WiLDE, Burchtstraat 13, Rijnsburg. 3764 fe Leaden. De VEILING der panden, ba leend in de maanden September, October en November 1922, zal plaats hebben 3744 Woensdag 13 Juni 1923, aanvangende voorm. te 9 uur. Te zien in het lokaal Nieuw steeg no. 8, Dinsdag 12 Juni 6923, van 102 uur. Lossing of rente-betaling tot uiterlijk 31 Mei 1923. Vrije IMs-Evangelisatie Joh. 3:16 Zondagavond 8 uur Volks samenkomst in'tgebouw „Patri monium", Hoogl. Kerkgracht. Verschillende sprekers. Zie verder groot advertentie van a.s. Zaterdag, wat zeer belang rijk is. 3767 TE KOOP Inzinkbare Trapnaaimachines met 4 laden, Ringspoel, pracht stukken. Ook als Kokerschuit. Beste machine f5U,—Ie klas Gritzner f 60,—. Alles met garantie. Vertrouwd Reparatie- adres door vakkundige. Aan bevelend WESTDORP Co., Morschstraat 56. 3761 TE KOOP aangeboden mijn prima Fok- toornen: Rhode Islands, Buff. Orphiugtons, zilver Duckwin Leghorns, broed 1922, ringen N. M. B. Alsmede rennen met nachthok. Maredijk 147. 374S AFBRAAK TE KOOP. Rijn-, Belgische en Waalsteen te koop 100.000, Dakramen cn Pannen, diverse houtwaren als Vloer- en BacJdinghout, enz., Brandhout. Dagelijks te zien: Werk Prinsestraat. 3762 J. DEN OS heeft ontvangen een prachtcol- lectia buitenlandsche Vogeltjes, waaronderPar kielen,Napoleons, Fazantjes, Band vin ken; enz., een Aapje en^Duiveuartikelen, De Leidsche Vogelhandel, St. Jorissteeg 16. 3770 De Leidsche Vogelhandel biedt te koop 'aan een jonge sprekende Papegaai, tevens Ras- en Waakhonden, Post- en Ten toonstellingsduiven,enz. Eenigst adres voor het coupeeren van Honden en het snijden van Katers, St. Jorissteeg 16. 3771 OPENBAAR SLACHTHUIS Groote afslag 35 cent per pond Zaterdagvoormiddag IOV2 uur verkoop van een buitengewone groote partij gesteril. Rund- vleesch, Rundvet, Reuzel en Bouillon. 3757 FRANKE Advcrteeren doet verkoopen. voor Uw Privé of Becfrsjf leveren Drukkerij - Breestr. 70 Modellen ter inzage Billijke prijzen 3746 ftette uitvoering zelfs de grootste en L donkerste verdwenen a aooréénpotSPRUTOL r Verkrijqb. bij alle drogisten jjj| CHILI-S ALPETER. en andere Kunstmeststoffen, uit voorraad leverbaar. 3745 C, v. VLIEF, Rijn- en Schie- kanaal, Leiden, Telef. 1328. Nieuwe Rijn 34 en 45 Laagste Prijzen. Alleen-Verkoop Zenuw-, kramp- en slijm hoest, bronchitis, asthma en andere hoest-, keel- en luchtpijpaandoeningen ge neest men met 3759 van Jacoba Maria Wortel- boer van Oude-Pekeia. Te bekomen a f 2.per flacon bij de verkoopers van Wor- telboer's Artikelen. Oproeping. Ter Secretarie der Gemeente LISSE, kan geplaatst worden, een mannelijk of vrouwelijk Kantoorbediende, op nader te bepalen salaris. Vereischten o.m. een goede hand schrijvende en uitstekend bekend met machineschrijven. Zich, onder overlegging van eigenhandig geschreyen sollici tatiebrieven, in persoon aan te melden bij den Gemeentesecre taris vóór 5 Juni a.s., die dage lijks ter Secretarie te spreken is tusschen 2 en 5 uur namiddag Wordt gevraagd, een BODE voor het Dorp, en EEN voor Koudekerk en den Rijndijk. Schriftelijk aanmelden bij den Burgemeester van Hazerswoude c 5342 voor 5 Juni a.s. 4* ST& Pasïot TANDPASTA J.C.0OLOOOT AMSTEEOAft. I eo bericht hiermede dat hare BEKENDE MERKEL steeds verkrijgbaar zijn bij wa DEN HEER na HaarLsSr.83 Leiden, Tel. 1417 Firma Wed. G. W. SCHRETLEN, HOOIGRACHT 49, hoek GRQENESTEEG. Telefoon No. 66. waarvoor zijn" uitgeloofd 1e prijs, Rookstel (brons), 4e prijs, Theepot m. comfoortje (Nikkel)' 2e Inktkoker (allumin.), 5e Schrijfbenondigdheden (inéiui)' 3e Schemerlamp (koper), 6e Bureauklokje. De uitslag wordt MAANDAG 11 JUNI bekend gemaakt. Van a! fosdén tof en niet Zaterdag 9 Juni Limonades f 0.90 p. fl. Roode en Witte Port 0.80 Samos0.80 Bloedwijn(Verpleegster),, 1. Malaga1-10 Madera en Sherry. 1.10 Bergerac1.10 Witte Bessenwijn f0.55p. flesch Cognac Citroen f3.25 per flesch. Oranjebitter Advocaat Hulstkamp Schilletje. Vermouth Anijslikeur Pepermuntlikeu Cujagau :e.ur f 2.15 p. flesch 4.75 p. Liter 2.75 1.50 2.p. flesch 2. 2.— Roode Bessenwijn f 0.55 p. flesch Bordeaux. Champagne2.2; Advocaat-Brandy f 0.65 p. flesch 2.25 2.50 p. Liter Inlichtingen, den Ballonwedstrijd betreffende, worden gaarne mondeling ol schriftelijk verstrekt. 5348 WW' |3l!| ER IS ÉÉN ROEP OVER DEN BIJZONDEREN GEUR VAN HET ROODE PAKJE 40 CENT PER ONS. 19 LET er op, dat u DIT MERK ontvangt, Ifci - - êtwMMmw* in verschillende grootte en prijs, gelegen aan het. Plantsoen, BuitercrusSstr. Wasstr.; alsmede in het EmmaparkteGegstgeest Inlichtingen geeft: B. J. HUURMAN Dzn. Kantoor: Heerengracht 12 - Leiden. fc? ff» 'S NAMIDDAGS 3 UUR OPENING VAN KET (hoek Maarsmanssteeg) H. G. J. WOLF. Te beginnen morgen Donderdag 31 Mei, houden wij een SERVIEZEN-WEEK, hoofdzakelijk in Thee- en Koffleserviezen. Koffie- of ïheeseiYies in blauw décor ra. 6 kop en schotels E 3.— Idem in grijsblauw décor met 6 kop en schotels f 3.50 Eerste kwaliteit Porcelein. - Ziet de Etalage gT ALLES MOET WEG! Beleefd aanbevelend, VAN 14-22 SEPTEMBER 1923, IN ALLE ZALEN DER STADS-GEHOORZAAL.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4