Burgerlijke Stand Leiden 29 Mei. Goboren: Trijntje cl. van A. v. Soest en M. M. van Sullen Maria d. van AT. Gverdijk cn. E. v. Steenbergen Helena d, van W. F. ICorenhcf en A. M v. Beelen Overleden: P. SchoutenKiel hoven vr. 55 j. W. Wijnobel m. 71 j. Het spreekt van zelf, zeide de voorz., dat een en ander kosten met zich mede brengt, en daarom durfde het bestuur dc' verantwoordelijkheid niet aan, met 5 pet. zee in te gaan, en stelde daarom voor het heffingspercentage op 7 pet. te stellen. De heer D. v. Iterson wilde ongeveer de kosten weten, en vreesde, dat de ver- eeniging zich, nu de toestand financieel genomen niet bijster gunstig is, de luxe van een nieuw gebouw niet zal kunnen veroorloven. Bovendien achtte spr. de toe stand in het vak zelve niet gunstig, wat spr. trachtte aan te tooncn met de op- brengstcijfers over de laatste maanden. Spr. stelde voor wèl land te koopen en dan 300 R.R., doch nog niet te gaan bou wen. De heer Bouwman vroeg ook naar een begrooting, en vreesde, dat het perso neel met 10 man zal moeten uitgebreid, terwijl de heer W. H ooge woning geen verhooging van het percentage wil de. Enkele andere lieeren vroegen nadere bijzonderheden inzake technische kwes- tie's b.v. of er tijd voldoende was om te veilen, of de principalen moesten blij ven, of de nieuwe regeling het mogelijk maakte om 12 uur klaar te zijn, of er vol doende Tuimte voor de wagens zou zijn, wat er gedaan moest worden als de goe deren opgehouden worden en de princi palen niet aanwezig waren enz. De heer v. d. Berg bracht hulde aan het bestuur voor zijn initiatief. De voorzitter repliceerde. Wat spr. persoonlijk aangaat, zou hij adviseeren alles te verwerpen, daar dit voor het be stuur heel wat gemakkelijker is. Het al gemeen belang eischt echter deze verbete ring. Het is thans dermate critiek, dat voorname kooplui wegblijven, omdat zij in zulk een rommel niet wenschen te koo pen. Bovendien lijdt de koopwaar zeer, door het willekeurig uitzoeken van het gekochte door Jan en alleman, terwijl er ongeveer geen gelegenheid is aan de ver pakking voldoende zorg to besteden. Aan dit alles komt thans een eind, en spr. ver wachtte, dat dc verhooging van het per centage ruimschoots door de betere kwa liteit van het artikel zou worden vergoed. Bovendien, zal zoo spoedig mogelijk van 7 pet. weer tot 5 pet. worden terugge keerd. Spr. verbaasde er zich over, dat de heer v. Iterson plotseling zoo bang voor de kas der vereen, was geworden, en dat waar hij toen 't zijn eigen portemon- naie gold, dergelijke bezwaren niet had. (Gelach). Spr. tartte den heer v. Iterson aan te toonen, dat het gebouw een luxe zou. zijn. Veel meer zou daarvan gesproken kun nen worden bij de onnoodïge ankoop van 150 R.R. land extra. Wat de kosten betrof behoefde men niet bang to zijn, dat het bestuur met plannen zou komen, die den draagkracht der vereeniging zouden overtreffen. Uiterlijk zullen de kosten bedragen f30.000 a f35.000. Het personeel zal iets harder moeten werken, doch hij groofere vereenigingen komen nog wel andere toestanden voor (Aalsmeer!) Spr. had ook liever geen verhooging van het percentage, doch zonder dat gaat het nu eenmacl niet. Verschillende heer dn vroegen nadere uiteenzetting van de plannen, welke door den voorz. werd gegeven. De heer v. Iterson voerde ljerhaal- delijk het woord. Spr. merkte o.a. op, dat de loonsverhooging, waarop de voorz. doelde strak verdiend was en handhaafde zijn voorstel, om alleen tot aankoop van land over te gaan. De heer J. Oawehand vroeg of de toegangsweg niet opgeknapt moest wor den, waarop de voorz. antwoordde, dat deze in samenwerking met de N. Z. H. en de eigenaresse zou worden verbeterd, en tevens de nabijliggende sloot gedempt. De heer S. de Zee wilde persoonlijke borgstelling voor het bedrag door elk der leden naar draagkracht, daar anders en kelen een evenlueele strop hebben. De voorz. antwoordde, dat hij voor het laatste niet hang was, daar we met geen crisisbedrijf te doen hebben. Spr. twijfelde niet of door vrijwillige borgstel ling zou de leening worden gegarandeerd. Nadat op een vraag nog was medege deeld, dat de 1 pet. zou berekend worden op ronde guldens" en niet op „koopjes" stelde de voorz. voor lot stemming over het voorstel, waarover in de agendapun ten 3, 4 en 5 was gesproken, over te gaan. De heer D. v. Iterson betwistte hem het recht daartoe, waar op de agenda 3 afzonderlijke punten waren vermeld, en wilde stemming over het door hem geda ne voorstel. De voorz. merkte terecht op, dat liet verstrekkendste vorstel vóór ging, en bracht daarom onder rumoer het be stuursvoorstel in" stemming. De heer v. Iterson zeide, te weten wat hij doen zou! De uitslag was, dat van de 153 uitge brachte stemmen 14 stemmen in blanco werden uitgebracht, 31 tegen, 108 stem men vóó>r, waardoor dus met groote meerderheid tot den bouw van een nieuw veilingslokaal werd besloten. Punt 6. Bespreking Tentoonstelling. De v o o r z. deelde mede, dat op Dins dag 4, Woensdag 5 en Donderdag 6 Sep tember de tentoonstelling zal worden ge houden, aanvangende Dinsdag te 2 uur en eindigend Donderdag te 6 uur n.m. De veiling van Woensdag zal dan gehouden ■worden bij Coster. Geadviseerd werd 's Maandags iets meer bloemen dan ge woonlijk en 's Woensdags iets minder (geen dahlia's) te doen vervellen. Deze re geling door het bestuur getroffen stond niet in verhard met de wintertentoonstel ling, en gold natuurlijk alleen, wanneer er voldoende deelname bestond. De heer Vianen wilde, dat niet het bestuur, doch een Tentoonstellingscom missie do voorbereidende werkzaamheden zou verrichten. De heer D. v. Iterson wilde zoo spoedig mogelijk een programma voor de winterten toonstelling, en drong mede op het vormen van een commissie aan. De voorz. zeide, dat het programma in groote trekken reeds gereed was, en dat het vormen van een commissi© gaarne zou worden overwogen. Voor alles was 't echter noodzakelijk, dat genoegzame deel name zou zijn verzekerd, waarom spr. de aanwezigen opwekte heden (Woens dag) zich voor deelname op te gevev/. De rondvraag bracht enkele intern© aangelegenheden. Onder dank voor den opkomst sloot de voorzitter daarna de vergadering. De navolgende heer en heb ben zitting genomen in een plaatselijke commissie alhier tot aanbieding van een Huldeblijk aan H. M. de Koningin. J. L. Bosschieter, burgemeester, voorz.; J. Plooij, secretaris; Jae. Kromhout, pen ningmeester; en H. de Mooij, Jac. Zand bergen, A. J. Mulder en Y. Wessel, leden. De Gercf. Zondagsschool alhier, die op 9 Juni a.s. haar 60-jarig be slaan hoopt te herdenken, zal ter gelegen heid daarvan de Zondagsschoolkindercn een pleizicrtochtjc deen maken, waarschijnlijk naar Gouda, waar o.m. de geschilderde kerkvensters bezichtigd zullen worden. WASSENAAR. Nader vernemen wij dat de officieele opening der Eleetrischc liin WassenaarDen Haag Zaterdag a.s. zal plaats vinden. Er heeft zich alhier een comité gevormd met het doel om deze ge beurtenis op feestelijke wijze te gedenken. Dc muziek-vereeniging „Excelsior" zal hierbij een voorname rol spelen, maar ook op ander gebied zal gezorgd worden voor attractie, terwijl des avonds een vuur werk zal worden afgestoken. De burger meester heeft verzocht dat de bewoners van het gedeelte van het dorp, waarlangs de genoodigden der H. T. M. een wande ling zullen maken, de vlag te willen uit steken, en des avonds cle winkels en ka mers langs dien weg te verlichten. Aan de Kerkdam zal een groote cerepoort komen waardoor de tram zal moeten rijden. Wan neer het weer dien dag gunstig is belooft het een goede dag te worden. KATWIJK AAN DEN RIJN. Maandag 4 Juni, des avonds tc 8 uur zal de veilingvereeniging „Bloembollenteelt" haar jaarvergadering houden in „De Roskam". Te behandelen punten zullen o.m. zijn: Jaarverslag van den Secretaris, verslag van den Adminis trateur, verslag van den penningmeester, bestuursverkiezing (Voorzitter en twee le den), besperking en regeling der veiling aangelegenheden, Vaststellen contributie en entree, enz. KATWIJK. De sedertccnige dag en ingestelde Autodienst KatwijkLeiden, via Valkenburg en idem via Rijnsburg schijnt in een behoefte te voorzien. De wa gens zijn steeds vol passagiers. Zelfs komt het meermalen voor dat alle reizigers niet mee kunnen. Hieruit zouden we kunnen opmaken dat zeer velen een autorit pre- fereeren boven de reis per tram. Boven dien geeft het besparing. Deraiüeeren. Bij dc kruising Ach terwegNoordw.weg ontspoorde de elec- trische tram. De dienst had eenigc ver traging. Verder liep alles best af. Schietwedstrijd. Donderdag 31 Mei zal de Katwijkschc Burgerwacht haar ge wonen jkarlijkschen schietwedstrijd hou den. KATWIJK AAN ZEE. Naar aanleiding yan een predikatie over Fil. 1 vers 6 nam D s. J. N a u t a j.l. Zondag afscheid van de Ned. Herv. Gem. te Workum, na des morgens eene afscheidspredikatie in het Heiden schap te hebben gehouden en hartelijk te zijn toegesproken door ouderling Van der Gaast. Ds. Nauta werd in Workum toegespro ken door zijn ambtgenoot Ds. Dönszel- mann en namens de aanwezige ringbroe ders door Ds. Van Rijs van Tjerkwerd. Onder dc aanwezigen bevond zicli ook burgemeester Wagenaar. tot wien harte lijke woorden werden gericht. De gemeente zong den zeer beminden herder en leeraar met zijne echtgenootc staande Psalm 121: 4 toe. - ZOETERWOUDE. Burgcrl ij ke Stand. Ge boren: Petrus Maria d—van C. Ooijendijk en J. F. Vlasveld Maria Johanna d. van C. O. van Velsen en M. Straathof Emerentia Agnes d. van J. van Leeuwen en Oath. P. van der Salm Simon Jo hannes z. van A. van der Werf en W. C. Bink Johannes Adrianus z. van J. Over- devest en C. G. van Noort Philippus Cornelia z. van W. Vreeswijk cn J. P. Renneken. Getrouwd: Cornelis Johannes On derwater 26 j. en Adriana Cornelia van der Kolk 26 j. Overleden: Adriana jplageman 76 j.,, wed. van Petrus Mulder Magdalena Urban 19 j., uit Coblenz (Duitschland.) NIEUW VENNEP. De heer K. Speets, hoofd der Hervormde school alhier, is als zoo danig benoemd te Weesp en heeft die be noeming aangenomen. HAARLEMMERMEER. Burgerlijke Stand. Ge boren: Cornelis Johannes z. van A. Elshout en A. Kant Stoffel z. van A. van Eenige cn W. de Jonge Johanna Frederica Ma ria d. van C. Berwer cn J. van der Laan Gcrritje d. van P. Markus cn L. Greven- stulc Sophia d. van J. H. Raaphorst en J. J. van Buijteil Maria Johanna d. van C. A. van der Geest on A. M. Kragtwijk. Getrouwd: Adrianus van der Putte 33 j. cn Ida Johanna Heemskerk 33 j. Overleden: Tc Bloemendaal, Pie te r- nella van Vuuren 71 j., wed. .van L. Smit Jacobus Christianus Meegdes 11 mud., z. van F. F. Meegdes cn A. van Waard. ALPHEN AAN DEN RIJN. Verkcoping. Bij den gistermorgen ge houden openharen afslag ten overstaan van notaris mr. M. A. Goebergh te Leiden, werd de Villa aan den Rijksstraatweg, in bod gebracht op f 11.200 en het woonhuis genaamd „Zomerlust", gelegen aan den Rijksstraatweg in bod op f 6600, beide niet afgemijnd. Perceel I werd toegewezen aan den heer K. Tolk, alhier en perceel II aan N. V Oosthoek en Zn. STATEH-BEKEBAJIL EERSTE KAMER. De Voorzitter hersteld. De Voorzitter wenscht bij den aanvang der vergadering dc vrijheid te nemen een paar woorden to spreken. Het is hem een bijzondere behoefte zijn ge- achten medeleden zijn hartelijken dank te betuigen voor hun aller belangstelling, in zoo verschillende vormen hem betoond tijdens zijn ziekte. Behalve van zijn mede leden, heeft hij van tal van andere zijden blijken van belangstelling ontvangen. H. M. de 'Koningin, de regeering, de griffie, de pers, zoowel buiten de Kamer als de journalisten in de Kamer, hadden deel in wat hem wedervoer. Hij acht het niet meer dan een klein staaltje van zijn plicht, dank te brengen aan die allen. Tijdens zijn ziekte had hij maar één wensch: 't was misschien kinderachtig, maar hij wou zoo gaarne terugkeeren in de Kamer en zich daar nog eens bewegen. Hij is daar voor zeer eerbiedig jegens de Voorzienig heid. Een woord van dank in het bijzon der brengt spr. aan den heer Van der Does de Willebois. Het Reglement van Orde heeft hem aangewezen zijn taak als- voorzitter over te nemen. Van alle kanten heeft spr. vernomen, dat hij zijn taak zoo uitnemend heeft vervuld. Spr. dankt den heer Van der Does de Willebois voor het geen hij gedaan heeft in 's lands belang. Met deze woorden, zoo eindigt spr., wil ik u zeggen, dat ik met opgewektheid mijn taak weder aanvaard. (Applaus). Do heer Van der Does de Wille bois (R. K.) dankt den voorzitter in de eerste plaats voor diens woorden. Hij ge looft de tolk van de geheelo vergadering te zijn, indien hij verklaart, dat zij met groote voldoening hem hier weerziet. Wij hebben, zegt spr., de zorgvolle dagen van uw ziekte met u medegemaakt, van stap tot stap, uw herstel gevolgd en waren he den in blijde verwachting u volledig her steld in ons midden te kunnen begroeten. Ik wensch u met uw herstel van harte ge luk en eindig met den wensch, dat gij ipet nieuwen moed, gesteund door de Voorzie nigheid, uw betrekking weder zult aan vaarden en dat de Kamer u nog lang in haar midden zal mogen zien als haar voorzitter. (Applaus). TWEEDE KAMER. De Tweede Kamer heeft gisteren knus jes en gezelligjes en op haar dooie gemak gekeuveld over de vrij talrijke minder be langrijke amendementen op het wetsont werp tot wijziging dér Pensioenwetten voor burgerlijke ambtenaren. Op het laatst nog een soort incident. Er was een amendement-Westerman, dat het invoeren van weduwnaarspensioe nen beoogde en een amendement-Bakker Nort, dat de inwonende zuster pensioen gerechtigd wilde maken. Het eerste werd door den Minister onaannemelijk ver klaard, maar #roor het laatst voelde hij veel. Doch er was een sub-amendement- Wintermans op ingediend, waardoor het ook toepasselijk zou zijn als er weezen waren en daartegen had de Minister over wegend bezwaar. Men begreep echter niet algemeen, dat dit sub-amendement on aannemelijk was verklaard. Dit werd eerst voor allen duidelijk toen (na verwerping van het amendement-Westerman), het sub-amendement-Wintermans was aange nomen en de Minister daarop waarschuw de: Nu is het hcele amendement-Bakker Nort voor mij onaannemelijk geworden en zal ik dus het ontwerp tot intrekking moe ten voordragen als het amendement wordt aangenomen. Alom verbazing! En het amendement-BakkerNort, dat oorspronkelijk wèl aannemelijk was, óók voor den Minister, werd nu maar verwor- .pen. GEHSENGD MEUWB MOOIER WEER OP KOMST. De maand Mei, die van het begin af meer op Maart leek dan op dc „maand der blij heid", die ze moet zijn, schijnt toch nog beter te eindigen dan men wel dacht en dat was de verwachting. Want er is war mer weer op komst, wanneer de teekenen niet bedriegen. Het gelijktijdig bestaan van een anti cycloon aan de N. W.-kust van Scotland en een depressie die boven Frankrijk lag, heeft het koude weer in West-Europa ver oorzaakt; maar die anti-cycloon schijnt nu in beweging gekomen te zijn en „af te drij ven" tot midden boven do Britschc eilan den. Dat belooft beter weer. Men verwacht Zuidelijken wind, helder, warm weer. Hoe koud het geweest is, ook te Londen, mag wel hieruit blijken, dat in die stad Zondag de temperatuur 54 gr. F. bedroeg, tegen 86 het vorige jaar. Een poging tot grensoverschrijding. Een vijftigtal Duitschc bolsjewisten trachtte tusschen Elten en Beek over de Noderlandsche grens te komen. Zij werden echter door de grenswacht bestaande uit politietroepen, tegengehouden. Toen zij zich verwijderde dreigde do troep met ver sterking te zullen terugkeeren. Volgens hun beweringen zou nog een groot aantal bolsjewisten in aantocht zijn. Nekkramp. Wederom heeft zich te Heerlen een ge val van nekkramp voorgedaan. De vorige gevallen zijn goed afgeloopen. De patiën ten zijn bijna genezen. Verdronken. Het 3-jarig zoontje van Van Borgen te Roodeschool is in het kanaal geraakt en verdronken. INSEZONO'EN (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) Cursus Chr. Paeciayogiek. Tot onzen spijt gaat het 3o Nationaal Schoolcongres voor Ghr. Onderwijs cn Opvoeding dit jaai1 niet door wegens „ds algemeen heerscnendo malaise en jdc on rust op schoolgebied". Zoo schreef mij iemand, die het weten kon. Een teleurstellend barichf. Verleden jaar mislukte de vacantie- cursus voor Ghr. Paed., de commissio be steedde heel wat mceite en drukte om al les te regelen en tenslotte moesten de docenten afgeschreven worden wegens te weinig deelnemers. Ook 'n teleurstellende ervaring vooral voor de H.H. commissieleden. Zooiets mag niet weer gebeuren! En daarom doen wij nu een beroep op alle onderwijzers van Ghr. beginselen. Willen zij in veldoend aantal nog weer een cursus in het najaar, zoo van 13 November? Dan zullen wij zorgen dat hij er komt! Gelieve dan vóór 15 Juni mij uw na men en adressen op te geven; met 100, zegge honderd deelnemers is de leergang verzekerd, de kosten zullen dan niet ex tra hoog zijn. Wie bijzondere wenschen heeft, geve die op! Namens het Bestuur der Vereeniging voor Chr. Paed., Ds. R. DIJKSTRA, Secretaris. De Krim, Mei '23. Een naamkaartje is voldoende des noods. RECHTZAKEN De aanvaring tusschen Zuiderdijk en Ezardian. Het Haag8che Gerechthof heeft Iicuert vrijgesproken de zeeloods J. de Breed uit Vlissingen, die door de Rechtbank te Mid delburg was veroordeeld tot 6 maanden wegens het aan zijn schuld te wijten zijn, dat het b.s. „Zuiderdijk", waarop hij loods was in aanvaring kwam met het Engelsche s.s. „Ezardian" met het gevolg dat laatst genoemd schip zonk en enkele leden van de bemanning verdronken. De Haagsche Rechtbank zal den 7den Juni behandelen do zaak tegen de café houder K., alhier, die beschuldigd was van overtreding tapverb'od, en waarin de Kan tonrechter vrijspraak had uitgesproken wegens niet-bindend-verklaring der verorde ning. Zooals men weet, was de ambtenaar- van het O. M. in hooger beroep gegaan. De stemplicht. Voor het kantongerecht te Deventer is behandeld de vervolging door het O. M. ingesteld tegen een honderdtal ingezete nen, die verleden ja^bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer hun stemplicht niet hadden vervuld. Zeventien beklaag den waren verschenen, van wie o.a. de 37- jarige vrouw H. verklaarde, niet van plan te zijn haar eigen heerschers te kiezen. Mej. G. H. v. L. voelde niets voor het stemmen, waar gekken en alles aan mee doen. Een andere beklaagde, candidaat van de rapalje-partij bij de laatste raads verkiezingen, verklaarde tegen iedere wet te zijn. De kantonrechter: Dat is kras, want we hebben er een heelen hoop! Deze beklaagde zei, een dag te willen gaan zit ten, om ook eens aan de Staatsruif te knabbelen. A. J. P. d. L., inspecteur der belastin gen en registratie, weigerde te verklaren, of hij al dan niet gestemd heeft cn zei, dat dc ambtenaar van het O. M. dat maar moest aantoonen. Tusschen beide hoeren ontstond een minder aangename woorden wisseling, waaraan de kantonrechter een einde maakte door de zaak uit te stellen voor het hooren van getuigen. In de ove rige zaken luidde het vonnis f 1 subs. 1 dag, behalve in een, waarbij bleek, dat geen opzet in het spel was. Verschillende beklaagden verklaarden, min of meer tromfantelijk, dat zij het zit' ten boven het betalen verkozen. ASADEfliE-NIEÜWS LEIDEN: Geslaagd voor het candidaals- examen in de rechten (volgens nieuw academisch statuut) de heer L. H. Slote- maker (Aerdenhout). FAILLISSEMENTEN Uitgesproken A. J. Boogaard te Rijnsburg; cur. mr. G. H. E. Nord Thomson. W. Vrolijk, koopman te Wassenaar, cur. mr. P. Wessels. J. Blankenspoor, werkman te Wass c- naar; cur. mr. P. M. Trapman. STADSNIEUWS Dinsdagavond vierde dc vereeniging van Melkverkoopers „Eensgezindheid zij ons Doel" haar twintig-jarig bestaan in de groote zaal van den Burcht. De voorzitter, de heer J. B. v. d. Holst, opende do bijeenkomst en bracht hulde en dank aan den heer J. T. Oskam, die twin tig jaren een bestuursfunctie hoeft ver vuld. De avondwerd verder heel gezellig doorgebracht. St.crt. 101 bevat de Koninklijk goedge keurde Statuten van de N.V. B. van Noort's Hoeden en Petten-magazijnen, gevestigd alhier. Naar wij vernemen wordt or oen actie gevoerd, om or bij het Gemeentebe stuur op aan te dringen in do vacature van gemccntc-onlvangor, ontstaan door het overlijden van den heer Kokxhoorn, geen sollicitant tc benoemen, die bui ton onze geraewnte woonachtig i*. doch een stadgenoot. Deae actie betreft niet een be-< paalde candidaat, doch bedeelt meer een algemeeno wcnschelijkheid uit te druk-* ken. De heeren P. J. Kallenborg en J. Raar alhier behaalden te VGravenhage het diplcma voor bekwaamheid in dc we reld-hulptaal „Esperanto". TELEGRAMMEN Oostenrijks financiën. "WEENEN, 30 Mei. (V.D.). Volgens een staat van dc Nationale Bank van 15 dezer is de goudvoorraad vermeerderd met 20.1 milliard en is de banknotcncirculatic met 62.56 milliard toegenomen. Van buitcnland- sche tegoeden uit de interim-credieten ont ving de bank 102 milliard. Engelsche oorlogsschepen in de Russischo MOSKOU, 30 Mei. (V.D.). Gemeld wordt? Twee Engelsche kruisers, een kanonneer boot en twee gewapende trawlers, ver toonden zich in dc Russische territoriale wateren. De kruisers liggen tot op heden 0 mijl uit de kust. De twee gewapende traw lers zijn tot op 1 mijl van de kust gena derd. In het rayon Kharlow bewaakt de Engelsche kanonneerboot onophoudelijk de visscherstrawlers op een afstand van 9 mijl uit de kust. Tot op heden nemen de militaire schepen geen vijandige houding aan, maar men ge looft aan de .mogelijkheid, dat er mijnen gestrooid» zuilen woiaen. evenals in de golf van bij 'la verschijning van de Engelsché kanonneerboot „Codezla" in de Russische wateren drijvende mijnen ge strooid zijn geworden. De hongersnood in Rusland. MOSKOU, 30 Mei. (V.D.). De „Iswestia" publiceert een interview met mevrouw Ka- menew, de echtgenoot© van den bekenden onderzoeker van den toestand in de Rus sische hongergebieden. Volgens haar ver klaring bedroeg begin April het aantal hongerenden 8 millioen, waaronder 3 nyl- lioen kinderen. Ontploffing in een buskruitfabriek. NEW-YORK, 30 Mei. (Y.D.). In een bus- kruitfabriek nabij New-York heeft gister een ontploffing plaats gehad, waarbij vijf arbeiders gedood en 3 ernstig gekwetst werden. Visscherijberichten. IJ MUI DEN, 28 Mei. Heden kwamen: van de trawlvissclierij hier aan den afslag de stoomtrawlers: IJM. 70 Zeehond met 2844; IJM. 322 Bruinvisch met f 2151; IJM. 325 Gloria met f 3367IJM. Dcrika IX met f 2179; IJM. 272 Dcrika XV met f 3693; IJM. 134 Gcrberdina Johanna met f 3638; IJM. 109 John Brown met f 2831; IJM. 40 Calabria met f 1981; IJM. 129 Shamrock met f 87; HC. 15 met f 3300; HH. 66 met f2833; d esleepboottrawlers: IJM. 166 Marie met f 1027 en dc zeflloggers KW. 20 Maria Cornelia met f 406; KW. 43 Landbouw en Zeevaart II met f 459; KW. j 45 Neptunus met f 607KW. 103 Katwijk met f 400; KW, 137 Vriendschap mef f 392, KW. 155 Holland II met f 469; KW. 34- Vrede met f 356; KW. 38 Bertha met f 407, KW. 54 Annie met f 387; KW. 148 Ario met f 123 aan besemmir)"-. IARKT8ERICHTEN WOERDEN, 29 Mei. Kaas. Aangevoerd 524 partijen, lc kw. J 5257, 2e. kw. 4956, mei jijksmerk 5058, handel matig. ROELOFARENDSVEEN, 30 Mei. Veiling. Sk, 0.602,50 per 100 krop; Aardbeien 18 26 cent per doosje; Bloemkool 29 rent; Peeii 9 cent per hos; Peulen 5,806.20. Doorsnepprijs van peulen op 29 Mei ra af- trek der veilingskosten 6.84. STOMPWIJK, 29 Mei. Veiling. Op de hed< n •gehouden cicrenveiiing weiden aangevoerd -1837 kippeneieren, die werden verkucht voor 6 6,65 per honderd benevens 386 eendeneieren die 6.156.55i opbrachten do 100 stuks. "Wisselnotecringen (Amsterdam) Zicht. Londen U.S1% Berlijn 0.0043 Parijs V v. v 26 87% Brussel 14.51 Zurich 45.1 Wecncn Olk'id/g Rome 12.14 l Madrid V 38.90v Kopenhdgcn 47.2.5 y Christiania - 42.30 Stockholm 67.951 r- New-York 5% - f. -'&»£>* Telegrafisch Weerbericht volgens waarnemingen verricht in den mor- gen van 30 Mei 1923, medegedeeld -i door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bildt. Hoogste Barometerst.770.4 Thorshavn. Laagste Batometerst.755.1 Miinchen. Verwachting tot den avond van 31 Mei: Zwakke tot matige Oostelijke tot Noorde lijke wind, meest zwaarbewolkt of betrok ken, waarschijnlijk regen met kun© op onweer vooral in het Zuiden, zelfde tem peratuur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3