Senteentelijke Aankondiging, GEMEENTELIJKE VISCHVERKOOP. Aan den gemeentelijken vischwinkel ^ischmarkt 18, tel. 1225, is DONDERDAG verkrijgbaar SCHELVISCH a f 0.20— 0.30, SCHOL a f 0.19—f0.36, KABSL- JAUW A f 0.45, TARBOT a f 0.75 en TONG a f 1.20 en ZUIDERZEEBOT a 10.45 en f0.50 per pond. J. C VAN DER LIP, Weth. lo. Burgemeester. Leiden, 30 Mei 1923. AGENDA. lederen Woensdagavond van 7X—8X uur. Rechtskundig Bureau Chr. Beet, Bond. Steenechuur 15. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken wordt van Maandag 28 Mei tot en met Zondag 3 Juni waragenomen door de apotheek van den hoer M. Boek wijt, Bischmarkt 8, Telef. 552. De apotheek van het Ziekenfonds tot Eulp der Menschheid is steeds geopend, doch alleen voor leden van dit fonds. gïschc voorstel hebben gepubliceerd, om- het zoodoende van te voren reeds onmo gelijk te maken. Of Duitschland echter van deze publi catie geen partij zal trekken? Wij ver moeden van wel, temeer waar ook de nieu we Engelsche regeering er alles op zal zetten een oplossing van de schadelooa- stellingsvraagstukben te verkrijgen. De politieke medewerker van de „Eve ning Standard" wijst er op, dat de nieu we premier, Stanley Baldwin, blijkbaar een spoedige oplossing van de kwestie der schadeloosstelling en intergeallieerde schulden wenscht. De benoeming van Mac Kenna tot kanselier van de Schatkist is niet vreemd aan dit doel van Baldwin's politiek. Het kan, volgens den genoemden medewerker zeker worden beschouwd dat de nieuwe premier alles zal doen wat in zijn vermogen is tot bespoediging van de oplossing der bovengenoemde kwesties. Daarbij zal de regeering zich ongetwijfeld ook de ervaring en kunde van Lord Robert Cecil ten nutte maken. Het is niet on waarschijnlijk, dat vrij spoodig een gewij zigd Britsch plan aan de betreffende re geeringen zal worden overhandigd. Het kan niet anders dan verblijden, dat een dergelijke activiteit ten aanzien van de oplossing der conflicten wordt ge vonden. De Duitsche regeering is er zich dan. ook bewust van, dat het ijzer gesmeed moet worden nu het heet is, en naarstig wordt er dan ook gewerkt aan de samen stelling van de nieuwe antwoord-nota. De Duitsclie regeering publiceert een communiqué, waarin zij verklaart de voorstellen der Duitsche industrie in zake het verstrekken van een garantie als zeer belangrijk te beschouwen en deze voorstel len met voldoening te begroeten, omdat daaruit do wil der industrie blijkt, mede te werken aan de oplossing van de scha devergoedingskwestie. De regeering zal de voorstellen der industrie aan een nauwgezet onderzoek onderwer pen. Zij verklaart echter uitdrukkelijk, dat alleen de regeering verantwoordelijk blijft voor de aanstaande nieuwe voorstel len aan de entente. De voorloopige werkzaamheden, in ver band met het opstellen van bet nieuwe aanbod zijn reeds begonnen. Er is een wet in voorbereiding welke ten doel heeft, de Duitsche betalingscapaciteit te doen toenemen. De richtlijneed volgens welke de regeering bij de opstelling van het nieuwe aanbod te werk gaat, zijn in hoofdzaak dezelfde als die, welke door het kabinebWirth in November 1922 aan de geallieerden zijn uiteengezet. In een gister gehouden gemeenschappe lijke zitting van het bestuur en de com missie van het Reichsverband der Dcut- schen Industrie werd het garantie-aanbod der industrie aan de regeering met groote meerderheid van stemmen goedgekeurd, zoodat dit aanbod aan de regeering thans is verzekerd. De vakvereenigingen zullen zich heden met het aanbod der industrie bezig hou den. Er wordt dus door alle kringen mede gewerkt tot een afdoende oplossing. De Dpitsche Rijksdag zal morgen weer eens in gala-zitting bijeenkomen, om de internationale politieke toestand te be spreken. In Frankrijk gevoelt men zich niet geheel gerust op den afloop van de verwikkelingen. Tardieu wilde in de Franscho Kamer nog krasser optreden dan Poincaré zelve en viel hem heftig aan over het „laksche optreden der troepen." Genoemde heer wilde maar liefst den staat van beleg over het gchccle Roergebied afkondigen en er de militaire wetten van toepassing ver klaren. Poincaré stelde als van ouds de kwestie van vertrouwen, waardoor zijn politiek weer voor eenigen lijd is verzekerd, Hoe lang nog? Zal de vredezon doorbreken? De lecbeïaen wijzen er op. - Het communisme doet altijd in haar optreden herinneren aan een stroovtiur. Een oogenblik laaien de vlammen hoog op, om even later weer gedoofd te wor den. Met de communistische actie in heb Roergebied en in de overige gedeelten van üuitschland is het alweer gedaan. De „Vossische Zeitung" verneemt uit Gelsenlrirchen, dat dotoestand in het Roergebied zich aanmerkelijk heeft verbe terd. Do stakers hebben in een inassaver- gadering hun houding bepaald met be trekking tot de nieuwe loonregeling en besloten heb werk te hervatten. Van werkgeverszijde is men "echter voornemens onmiddellijk weder te gaan onderhandelen over een nieuwen loontoe- slag. Ook te Dresden is de toestand wat rus tiger gewerden. De meeste winkels zijn weer geopend. Te Aken is de wilde staking onder het trampersoneel opgeheven en het verkeer hersteld. Alleen te Bochum is de toestand nog slecht. Aan het station is gistermorgen vroeg door een communistische „patrouille" een voorbijganger aangehouden en doodge schoten, zonder dat er een woordenwisse ling had plaats gehad. De Brandweer besloot krachtig in to grijpen en overrompelde het hoofdkwartier der communisten. Bij de vervolging werden de brandweerlieden geworpen met bijten de stoffen. Na lang zoeken werden enkele raddraaiers ingerekend. Over het geheel genomen is echter dc toestand verbeterd. Toch blijft het zaak de communisten in het oog te houden. Ook hier is weer gebleken, welke macht de ongure elementen kunnen uitoefenen. HET BELGISCHE MILITARISME. Dc Belgische minister van nationale verdediging heeft bij do Kamer een amen dement ingediend op de huidige militaire wet om den diensttijd van 10 maanden te brengen op 14 maanden, gedurende den. tijd, dat de Roerbont!ing duren zal. Na-ar aanleiding van Ait amendement heeft de minister een brief ontvangen van koning Albert, waarin deze zijn over tuiging to lennen geeft, da4: be: bezit van een ieger als een slagboom ora do zwakte van zijn aardrijkskundige ligging te corri geerden, voor België onmisbaar is. Voorts wijst de koning in zijn brief oo het be lang van een goede oefening cn een goede tucht in het leger en herhaalt hij, wat hij 20 November 1920 schreef aan minister Caiton de Wiart* den toenmaligen pre mier. dat een staand en wel geoefend le ger, naar de ondervinding bewezen heeft, boven een militieleger gesteld moet wor den, Een machtige bewapening baat mei, waar tucht cn samenhang ontbreken. De koning spreekt ten slotte de hoop uit, dat do volksvertegenwoordiging den minister zal volgen op den weg, waarop naar 's konings meening het landsbelang het beste gediend wordt. Alzoo het koninklijk schrijven dat wel eenig opzien baart. Men vraagt zich af, of, wanneer het parlement deze gedrags lijn niet volgt en ondanks de gegeven vingerwijzing de dienstverlenging ver werpt de koningontslag zal nemen Wat België in het schild voert is niet overduidelijk. Men is nu ook van plan een groote oor logsvloot te bouwen. Waartoe? Waartegen kan deze anders gericht zijfi, dan tegen Engeland of Nederland? Terecht is dan ook in deKamer ern stige ontevredenheid daarover uitgespro ken. Wil men. de Wielingen-kwestie weer op rakelen? Dze militaire ïpanoeuvres stemmen tot bezorgdheid. KORTE BERICHTEN. De toestand der Belgische staking is stationair. Poincaré vertrekt heden naar Brussel om met Theunis en Jaspar over het her- stelvraagstuk en het Belgische voorstel (men zie ons overzicht) te confereeren. Te Emmerik is het tot een botsing gekomen tuschen de Belgische bezettings troepen en de bevolking. De Belgen maak ten gebruik van de vuurwapenen. Drie Duitschers werden zwaar, en een licht ge wond. Maandagavond is een bomaanslag ge pleegd op een trein met materieel op de lijn Ratti-Rattingem Op de plaats van de ontploffing werden nog vier andere bommen gevonden. Er werd geen noemens waardige schade aangericht, Een Fransche schildwacht heeft vuur gegeven op vier Duitschers, die het ter rein van de mijn Bonifacius trachtten bin nen te dringen. Een dezer personen werd gedood. De anderen schoten terug uit re volvers, waardoor de schildwacht aan zijn hand werd gekwetst. Volgens een bericht uit Teheran (Per- zië), zijn bij een jongstleden plaats gehad hebbende aardbeving in de streek van Terbet-Heyderie, het handelscentrum in de buurt van Meshed, honderden personen gedood. Vele dorpen werden volkomen verwoest. De Bulgaarsche regeering ontkent ten stelligste het bericht, volgens hetwelk oen revolutie zou zijn uitgebroken. Eergisteren beeft in Marokko een ernstige botsing tusscben Spaansche en Moorsche troepenafdelingen plaats gehad. Spanje won met verlies van 50 dooden en een vliegtuig. KERK EN SCH09L Utrechtsche Zendingsvereeniging. Gister hield de Utrechtsche Zendings- Vereeniging hare algemeene vergadering in het gebouw der Ned. Herv. Gemeente te Utrecht, Aan het jaarverslag ontleeöen wij het volgende: De situatie der Vereeniging kan het best aldus worden weergegeven: „de wind was ons tegen." Op Nieuw-Guinea is er een gedurig tekort aan Europeesche werkkrachten, en dat in een periode, die door de toenadering der bevolking een overvloedige arbeidsge legenheid opent. Ernstige pogingen worden aangewend om weer alle ressorten te be zetten? De mogelijkheid wordt overwogen om ook enkele jeugdige Zwitscrsche of Duitsche zendelingen er heen te zenden. Op Halmehera verkeert het werk in ©en stadium van overgang. Toch wordt met dankbaarheid geconstateerd, dat er een opgaande lijn in het werk merkbaar is. In liet te Tobelo geopende ziekenhuis gaat het naar wensch, al tobt het onder finan- cieele zorgen. Op B o e r o e, waar de heer Pieters reeds langer dan een jaar alleen, voor den ar beid stond, werd het werk door bijzondere moeilijkheden gedrukt. Al zijn er verschei den vrij groote gemeenten, het heidendom is cr nog lang niet overwonnen, het blijft zich hardnekkig handhaven en richt in de christengemeenten verwoesting aan. Boveni al tegen onzedelijkheid moet krachtig wor den opgetreden. De heer Hueting is nu van verlof naar Boeroe teruggekeerd ten einde de organisatie, waarvan hij enkele jaren geleden do grondslagen legde, door te voe ren. Met waardeering wordt in het jaarver slag gesproken van de belangrijke dicm- sten, die het Z e ndingsconsulaat verleende. De Zeiudingsconsul, Mr. Schep per, met verlof bier te lande, neemt thans een gedeelte van het werk van dr. Gun ning waar èedunendo diens ongesteldheid. In het hoofdstuk „Binnenland" wordt ge memoreerd de nauwere samenwerking met de Ned. Zend. Vereen, en de aansluiting van- het Zeister Zendings-Genootschap bij het Zendingsbureau. De Ned. Zend. School, welke mede van de Utr. Zend. Vereen, uitgaat, telt thans 22 leerlingen, waarvan 7 in de eerste, 7 in do tweede en 8 in de derde klas. Deze der de klas hoopt in den loop van dit jaar naar de zendingsvejden uit te gaan. Ook enkele buitenlandsche zendelingen komen naar Oegstgeesfc om Hollandsch en. Ma- lei8eh te leeren. Een drietal aanstaande Zendeling-vrouwen volgden een cursus aan de Koloniale Huishoudschool te 's-Gra-ven- hage. Wat de geldmiddelen betreft, gelukkig heeft de Utr. Zend. Vereen, geen tekort over 1923, al dreigen thans weer de geld zorgen. Do ontvangsten bedroegen f257.250 Als de inkomsten in dit jaar maar evenre dig zijn aan de uitgaven, zal van een bete re bezetting der terreinen werk gemaakt kunnen worden. De S. D. A. P. en de Kerk. Door het vertrek van Ds. Flieringa, Ned. Herv pred. te Scharnegoutum, moet de ring in den dienst voorzien, waartoe ook sociaal-democratische predikanten be- hooren. De Kerkeraad verzocht aan hoo- gere colleges deze geen predikbeurten te laten vervullen, wat afgewezen werd. De Gemeenteleden besloten daarop bij het optreden van zoo'n predikant niet ter kerk te gaan. Toen,een sociaal-democratisch predikant optrad, kwamen partijgenoouen uit wijden omtrek opdagen en was de kerk overvol. Tegen openlijke Godslasterlijke beweringen. De Kerkeraad der Ned. Herv. Gem. te Amsterdam heeft besloten een adres tot den Minister van Justitie te richten waarin verzocht wordt maatregelen, te willen nemen tegen openlijke Godslaster lijke beweringen op affiches, strooibiljet ten, enz. Gemeenteraad Zoeterwoude. Vergadering van Woensdag 30 Mei, voorm. 9 uur. Voorzitter de Burgemeester, de heer P. Wap. Aanwezig alle leden. De Voorzitter opent de vergadering waarna de secretaris de notulen der vorigev vergadering leest, welke onveranderd worden goedgekeurd. Onderzoek Geloofsbrieven van het nieuwbenoemde lid, de heer v. Leeuwen. Het onderzoek geschiedt door een Oom- missie, bestaande uit de heeren Noord man, Parlevliet en Los, welke tot toela ting adviseeren. De heer v. Leeuwen wordt door den heer Parlevliet binnengeleid, waarna hij den vereischten. eed aflegt. De voorzitter wensclit hem geluk met zijn benoeming als raadslid en spreekt den wensch uit, dat de heer v. L. de wei nige zittingen die hem wachten, tot zijn genoegen zal bijwonen. De voorzitter doet medédeeling van eenige ingekomen stukken, w.o. een schrijven van den Minister van Water staat, waarin deze mededeelt dat de Kroon afwijzend heeft beschikt op het beroep van Ged. Staten, welk college wei gerde om art. 5 van de nieuwo gemeen telijke verordening op het motor- en rij- wielverkeer goed te keuren. Zijne Excellentie herinnerde er aan, dat spoedig een nieuwe algemeene rege ling van rijkswege te wachten is. De heer Los geeft in overweging om toch voorloopig bij de gevaarlijkste pun ten verkeersborden te plaatsen. Dit voorstel zal worden overwogen. Een schrijven van den Bond legen het vloeken en schenden van Gods Heiligen Naam, houdende verzoek om het vloeken strafbaar te stellen, wordt zonder h.s. voor kennisgeving aangenomen. Voor kennisgeving worden aangenomen een verzoek van den raad van Smilde om adhaesie-betuiging van zijn adres in zake de vaststelling van het heffingsper centage der inkomstenbelasting, en een verzoek van een anti-alcoholische ver eeniging op de jubileum-feestdagen een tap verbod uit'té vaardigen. Y "hjko afdceling van den L.T.B., de afd. van den R. K. Land-Ar beidersbond cn de ver. „Helpt Elkander" zijn adressen ingekomen waarin wordt verzocht om voor de openbare lichamen, zooals gemeente-secretarie, scholen enz. den ouden tijd te handhaven. Wat het secretarie betreft, betoogt de voorzitter, dat het onmogelijk is daar den ouden tijd to handhaven. In verband met gelijke lichamen in andere plaatsen. Op de O. L. Scholen hebben B. en W. een stemming onder de ouders laten hou den over het voor of tegen van de invoe ring van den zomertijd aldaar. Hot resultaat van dit stemming is dat het meerendeel voor invoering van den nieuwen tijd is. De heer Los betreurt dezen uitslag en zegt dat deze is te wijten aan het feit dat er 'n actie gevoerd is voor den nieuwen tijd. Was het die ouders bekend geweest, dat er ook in tegenovergestelde richting een actie werd geveerd dan zouden zij anders hebben gestemd. De heer G. v. Leeuwen betoogt de wenschelijkheid om zich bij de wettelijke bepaling neer te leggen. Do heer v. B e n n e k o m zal steeds een tegens/tander blijven van den zomertijd en vind dat dan de andere burgers zich maar eens moeten schikken naar de be langen der landbouwers. De heer De Graaf wil zich ook bij de wet neerleggen al is hij in principe tegen den zomertijd. De heer J. v. Leeuwen houdt een scherp betoog tegen den zomertijd. Spr. zou gaarne een uniforme tegen stand uit de gemeente wenschen, daar de Zoeterwoudsche bevolking in hoofdzaak uit Landbouwers bestaat. Spr. stelt voor de scholen om half tien te doen aangaan. De Voorzitter zegt dat eerst met den instructeur van het L. O. 07jrrleg moet worden gepleegd om den School tijd le kunnen veranderen. De heer J. v. Leeuwen zou gaarne zien dat ook andere Schoolbesturen aan gezocht werden voor medewerking in deze Weth. Gom pi er zal op zich nemen om do School in de Zuidbuurt in kennis te stellen met het streven van den raad. Op de ingekomen verzoeken kan, zooals de voorzitter zegt, niet worden beslist, daar zij niet gezegeld zijn. B. cn W. stellen voor afwijzend te be schikken op een verzoek- van den heer A. G. Bonekamp, Autobus-ondernemer, om een subsidie van f 200.per jaar voor zijn autobus-dienst, BenthuizenLeiden, daar reeds een dergelijke dienst bestaat. Het voorstel wordt aangenomen, terwijl tevens wordt besloten om den tcgenwoor- digen van gemeentewege gesubsidieerden ondernemer te ontheffen van zijn ver plichting om eiken dag 2 ritten naar de Weipoort te doen. Inplaats van eiken dag zal dio route slechts op Dinsdag, Vrijdag en Zaterdag worden gereden. Een viertal ingekomen verslagen wor den voor kennisgeving 'aangenomen. Het verslag van den toestand der ge meente over 1922, waarin vervat bet ver slag der gas- en waterleidingbedrijf te Boskoop, zal bij de leden circuleeren. Uitgeloot worden 4 obligaties van f250 der gel-dleening van f 15.000.aange gaan volgens raadsbesluit van 26 April 1921. Uitgeloot worden de nummers 36, 11, 3 en 25. Tot af- en overschrijving op de be grooting wordt besloten, overeenkomstig het advies van B. en W. Vervolgens komt een voorstel van B. en W. ter tafel, hen te machtigen tot voteor ring van een bedrag van f 1590.—' voor den aanleg van 2 hoofd-waterleidingbui- zen op de bouwterreinen aan den Schen- kelweg. De heer Los acht het wel mogelijk om hoofdbuizen uit te schakelen, cn uitslui tend gewone buizen te gebruiken. Dit is mogelijk doordat bedoelde buizen van 2 zijden kunnen worden aangesloten, n.l. van den Stompwijkerweg én van den Zuidbuurlscheweg. Spr. acht dat een groote kostenbesparing. De heer G. v. Leeuwen meent dit nog te moeten betwijfelen omdat de kos ten worden gevormd door het arbeidsloon ■dat er aan wordt besteed. Zoodoende kon een hoofdbuis wel eens goedk*oper zijn. De Secretaris merkt op dat op een gewone leiding geen brandkrancn kunnen worden aangesloten wegens onvoldoende weerstandsvermogen. Do heer Besselaar zou liever een deskundig onderzoek zien ingesteld. Spr. acht brandkranen hoogst noodzakelijk. De heer Noordman wil ook een on derzoek. De voorzitter maakt bezwaar. Dc gemeente-opzichter heeft den aanleg van een hoofdbuis geadviseerd. De heer De Graaf vraagt of we „altijd getrouwd" zijn aan den heer Hoogendoorn. De Voorzitter zet uiteen dat deze verbintenis inderdaad de meest wensche,- lijko is. Ten slotte wordt besloten de zaak aan te houden lot een nader onderzoek. Een Commissie, bestaande liit de hee ren v. Bennekom, G. v. Leeuwen en W. T. Noordman zal een plan hebben te ontwer pen voor het leggen van een w-aterlei(ling langs de Vliet, waar, zooals êtë heer L o s betoogt een 140-tal inwoners wachten op aansluiting die in hot belang der hy giëne dringend, noodig moet werden ge acht. Verhooging van het bedrag der toege stane gelden voor den verbouw van de R. K. School in de Zuidbuurt, met f320. Volgens de toelichting betreft het hier het veranderen van de brug over „Meer burg", die nogal afwatert, 'en waardoor het speelterrein nadeel ondervindt van het hemelwater. De meerderheid in den Raad is van meening dat de kosten niet evenredig zijn aan bedoelde verbetering waarom beslo ten wordt het bedrag niet toe te staan. Betreffende het gebruik door de ge meente van een lokaal dier school, heeft het bestuur bericht, dat het bereid is dit lokaal af te staan tegen een rente \'<fa 6 pet. van het totaio kapitaal. De heer De Graaf dacht dat dc ge-j meente de geheele school had overgeno men. De Secretaris: neeD, slechts 3 lo- kalen. De V o o r z. zegt dat legen, bedoelde schatting geen beroep mogelijk is, dus de raad zal er zich bij hebben neer te log-: gen. Naar aanleiding van de onlangs gehou den verpachting van grasgewas, deelt de voorzitter mede, dat voor enkele perceel en geen inschrijving is ontvangen. B. en W. stellen den raad voor, hen te machtigen deze perceelen alsnog onder-- hands te verpachten. Aldus besloten. R o n-d vraag. De heer A. v. Leeuwen vraagt of de verordening op de vleeschkeuring bij huisslachtingen niet kan worden gewij zigd, waardoor z.i. groote besparing voor de gemeente zou worden verkregen. De voorzitter antwoordt dat de vleeschkeuring zich zelf kan bedruipen. Verminderen de keurloonen dan komt zij tekort en moet de gemeente toch bijpas- sen, wat op hetzelfde neerkomt. Evenwel kan bij het afloopen van dit contract, dat voor een jaar geldt, het vaststellen van een nieuwe verordening worden overwo gen. In antwoord op den heer De Graaf deelt de voorz. mede dat B. en W. voornemens zijn een lichter model-asch- wagens aan te schaffen. De heer Parlevliet klaagt over de situatie bij het zandlossen ten behoeve van den tramlijn-aanleg bij het kanaal. Het passeeren met een voertuig is daar niet zonder gevaar. De voorzitter zegt toe er over te zullen reclameeren hij het gem.bestuur van Leiden. De heer Noordman noemt een geval waarin de keuringsdienst niet zeer vlug werkte, waardoor aan iemand f 35 schade werd berokkend. De heeren Los en De Graaf zijn vol lof over den keuringsdienst en kunnen zich niet best voorstellen dat deze schade aan den keuringsdienst moet worden geweten. Evenwel' zal de voorz. de zaak bij den directeur ter sprake brengen. Hierna gaat de raad over in geheime vergadering ter behandeling van eenige belasting-reclames. ■jJiT DE gMSSEVBISSS VcihrjgvtTceniging „Flora". In het veilinggebouw van bovenge noemde vereeniging werd gisteren een buitengewone algemeene ledenvergade ring gehouden. De opkomst was groot.' De voorzitter, de heer T. K r a 11, ópen- de deze vergadering met een kort woord, daar hij verwachtte dat ér over de agen dapunten genoeg zal worden -gesproken, en gaf daarna het woord aan den secre taris, de heer G. van Delft, tot het le zen der notulen, die onder dank werden goedgekeurd. De punten 3, 4 en 5 der agenda bevat ten: Bespreking: Aankoop Land; Nieuw Veilinggebouw; Percentage en regeling des veiling. De voorz. leidde de besprekingen in. Voor alles wilde spr. vastleggen, dat do 3 punten onwrikbaar samenhangen. Gaat het een niet door, dan het ander ook niet. Het bestuur heeft tot 4 Juni a.s. voor keurrecht tot aankoop van 150 R.R grond van de eigenaresse Wed. P. Zandbergen, onder bepaling, dat voor een overpad zal worden zorg gedragen bij P. v. d. Mey. De prijs van den gewonen grond is f 43 per R.R. terwijl de kosten voor het over pad op f 47 per R.R. worden berekend. Da meerdere kosten hiervan, zijnde 48 X f4 zullen door de vereeniging moeten gedTa- gen worden. Het voornemen van het bestuur is, om, V behoudens* goedkeuring van de vergade-». ring, op dezen grond een nieuw veiling gebouw te doen verrijzen groot 30 X .30 M. 900 M2. De oppervlakte van* het thans in gebruik zijnde- gebouw is 460 M2., zoodat het plan. een verdubbeling van de beschikbare veiling-ruimte bevat. Uit voorzorg is de diepte op 36 X- M. ge nomen, omdat de paardenstal 6K> M. zal vragen. De vraag kan gedaan worden, of de geprojecteerde ruimte niet overmatig groot is genomen, doch dit is, aldus de voorz., gedaan met het oog op den toe komst. Men had wel iets minder kunnen nemen, doch dan had een strook onbruik bare grond tusscben veilinggebouw en paardenstal komen'te liggen. Een gespe cificeerd plan over de inrichting had het bestuur nog niet doen vervaardigen, waar hiermede reeds dadelijk f500 zou zijn gemoeid en dit bedrag (immers indien, zich de vergadering tegen de plannen uit sprak) misschien in 't water geworpen was. Wel kon de voorzitter mcdedeelen,, dat het in de bedoeling lag, rechts naast) de veiling een plein te vormen, waar do1 producten per as zullen worden heenge voerd. Vervolgens worden na aankomst de goederen gedeponeerd op de veilings- lorrie's (waarvan het aantal zal worden/ verdubbeld). De principalen kunnen dan? met hun wagens huiswaarts keeron, ter-J wijl het personeel van dc 'veiling verder I voor alles zorg draagt. Het personeel'' j wordt met 2 man uitgebreid, terwijl lan-4) ger zal moeien worden gewerkt (van 6V uur v.m. tot 1 uur na *de veiling), zonder loons verhooging. Door de uitbreiding van het aantal lor-» rie's, zullen de goederen, meer tot hum recht komen. In langen stoet worden dof wagentjes achter elkaar opgesteld en zoo| voor de tribune gereden. Na den verkoop! behoeven dc kooplieden de tribune niet] te verlaten, aangezien het personeel ook' nu weer voor alles zorg draagt. Door de/ groote beschikbare ruimte is het n.l. mo-j -gelijk, voor elk der handelaren een plaats: te reserveeren waar hun artikelen in va-j gelmaat döor het veilingpersoneel zullen^ worden neergelegd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2