zijn PARAPLU'S GERZON Huizen en Erven is. dt fijnste Lakens en fontasiestoffen den geheelen voorraad Stoffen Verkooping, cacaa Advertentiën Bericht van Inzet 32 Bericht van Inzet Fa. J. v. d. WIJK REKIAHE VERKOOP VOOR DAMES- EN HEREN 9Ü SU IS GOOI UW GELD NIET IN HET WATER en le MENIGERLEI GENADE Ondergeieekende stelt zich voor een Cursus in te houden, op Woensdag middag van 2-4 uur. Aangifte vóór Dinsdag 5 Juni a.s. Inlichtingen verstrekt gaarne de Concierge der Kweekschool Oude Vest 35. 10S H. VAN BATENBURG, Leeraai M.O.Teek.en Boetseeren Kost en Inwoning aangeboden voor net persoon met vrij Zit-Slaapkamertje met of zonder huiselijk verkeer, tegOp billijke vergoeding. IKoèven onder No. 3729 bur. van dit blad. aegirineiirfe avjerouderrfp (i HOEST# HOEST a Keelpijn. 1 Kinkhoest B Meem t Neem Dinsdag 29 Mei 1923, des voormiddags te Elf uur, in het Hotel „De Vergulde Wagen", te Alphen aan den Rijn, ten overslaan van Mr. H. M. A, COEBERGH, Notaris te Leiden, afslag van: 1. De Villa aan den straat weg (Hooge Rijndijk) No. 132, onder Alphen a. d. Rijn, in bod gebracht op f 10.800, verhoogd met f400, 2. Het Woonhuis, genaamd „Zomerlust" aan den straat weg (Hooge Rijndijk) No. 104, c.a., benevens open terrein te Alphen aan den Rijn, op f 6000, Verhoogingen als» gebrui kelijk, tot en met Maandag 28 Mei e.k. 5286 VWXmdlg vertrouwd adreo voor Aet ma^en Vart Vrijdag 1 Juni 1923, te zeven uur, in het Notarishuis te Leiden, ten overstaan van Mr. H. M. A. COEBERGH, Notaris te Leiden, afslag van de na volgende huizen te Leiden, in bod gebracht als: 105 1. Mare 18 f7500, verhoogd met f300; 2. Hoefstraat 27 f2700; 3. Jan van Houtkade 6 f1400, verhoogd met f100; 4. Uiterstegraeht 34 f2400; 5 tot en met 9 Sophiapoort 15 f1120, verhoogd met f200; 10. Haverstraat 97 f720; 11. St. Jorissteeg 40 f1320; 12. 4e Binnenvestgracht 49 f 1000; 13. Vestestraat 60 f300, verhoogd met f50; 14 en 15 Breepoort 1 en 2 f350, ver hoogd met f20, nader met f50; 16. Middelstegracht 159 i3500; 17. Leegenwerfsteeg 7 f 220018. Van der Werfstraat 33 f 2200; 19. Gedempte Vol dersgracht 53 f520; 20. Lan- gegracht 155 f350; 21. Zuid singel 15 f1850; 22. Rijndijk straat 89 f1700. Verhoogingen als gebruike lijk. Adverteeren doet verkoopcn. afkomstig van Fa. KAUFFMAN, Kalverstraat AMSTERDAM 140 cM. breed welke wij, zoolang de voorraad strekt, voor onderstaande !age prijzen zullen verkoopen: Gekost hebbende 8.50 7.50 6.50 5.50 4.50 3.50 Thans 2.98 1.98 1.49 1.25 79 69 SPOED Uü! - SPOED Uü! Zulke koopjes komen nooit weer. Aanbevelend, Donkersteeg 13-15 L.S. Al onze stoffen zijn gegarandeerd solide V\ 'Y :C ;y V*" PRIMA HALFZIJDE, met brede zelfkant, in zijden foedraal, geheel paragon montuur, witte AA puntjes, moderne uit- -*** voering GLORIA ijzersterk, met zelfkant, in zijden foe- a BA draal, hoornen knoppen /p. en puntjes TOMPOUCE gloria met TOMPOUCE prima halfzijde, dubbele baleinen, elegante uitvoering, in zijden foedraalmJJ SATIN DE CHINE, m. zelfkant, gch. paragon montuur, imQA 10 banen, chique knop- ff rJw pen en koordgarnering TOMPOUCE ENCAS, in diverse kleuren in foedraal, knoppen m. bijpassende koordgarnering GLORIA, in. zijden foedraal, rechte stokken en 1 haken, met lederen garnituur.zeersterk TOMPOUCE ENCAS gehetl zijde, moderne kleuren, met rand, zeer licht te dragen.... TOMPOUCE ENCAS-prima taffetzijde met brede gekleurde rand, knoppen en gar- a 7 C nering, bijpassend in^H^B 9 kleur HEREN PARAPLU'S GLORIA, in foedraal, ^^90 mooie haken, sterk HALFZIJDE met zelfkant, geheel paragon raon- aaa tuur, prima haken In zijden foedraal PRIMA GLORIA, met zelfkant, dubbele baleinen, BB Óf) In zijden foedraal, ijzer- sterk IDEM, geheel paragon, Engelse natuurhaken, prima uitvoering- PRIMA GLORIA, in zijden foedraal, sterk mon- #^Qf) tuur, mod. stokken, mM~" witte puntjes Wij belasten ons met het uitvoeren van alle reparatlën BII!lli!lllll!Ill!lllll!llllilllIlllllllllllIIIIIillllllllllllliillllj||||i:il|]IIII|jj|||||lil||||||||||j|||||||||ji|||||j||l|||j|il||||||j||,||||||||||(j|||||||ini|||!|| 0009 DURt MEUKEN CACAO H KOOPEN r-~ in fraai gedecoreerde LUXE BUS SE]Y is BEST. 1 kilo's kilo's 'Akiio's 'Aoküo's ft.t.25. fiO.TO. fiOAO. fl0.20. Openbare Vrijwillige in het Notarishuis aan „Den Burcht" te Leiden, op Vrij dagen 8 en 15 Juni 1923, tel kens des avonds 7 uur, ten overstaan van C. VERSLUYS, Notaris te Leiden, van: No. 1Het keurig gebouwd en onderhouden Huis met Hinken Voortuin en grooten Achtertuin, Rhijngeester- straatweg No. 31 te Oegst- geest, groot 6 Are, 20 c.A. Bevattende: beneden: Gang, rechts daarvan Salon en Suite met mooie glasdichte Serre aan den Voortuin, waterdichte Kelder en links Voorkamer, waarachter flinke Keuken en Bijkeuken, Plaatsje, groote Achtertuin met Schuur en Kippenhok, benevens Poort naar den weg. Aan den voor kant van het huis zijn 2 Mar quises. De Achtertuin is af gescheiden met flinke houten Heining bezet met Morellen- leiboomen. In den Achtertuin zijn vele Vruchtboom en, als: Peren, Appelen, Witte- en Blauwe Pruimen. Boven Zolder met één groote en 2 kleinere Slaapkamers, als mede Zolder met beschoten Kap. Geheel in eigen gebruik. No. 2. Het hecht en sterk gebouwd Huis met Erf, Hee rengracht No. 84 te Leiden, groot zh 1 Are, 2 c.A. Be vattende benedenGang met Marmer bevloerd en met Tegels bekleed, groote Kelder met Kaasstellingen, mooie Voorkamer, Achterkamer met mooi ouderwetsch Schoor steenstuk, Binnenplaats met Pomphuis, groote Keuken m. ouderwetsch Schoorsteenstuk. Boven voor: groote Voor kamer, Zijkamer, daarachter 2 Slaapkamers, geheel boven groote Zolder met beschoten Kap. Boven achter: Slaap kamer met Zolder. Gel: el in eigen gebruik. No. 3. Het hecht cn sterk gebouwd Pakhuis met Hijsch- balk, Heerengracht No. 82 te Leiden, groot Hh 1 Are, 2 c.A. Bevattendebeneden groote Pakhuisruimte met Kaasstel lingen en Kantoortje en Plaatsje. Boven: Pakhuis- ruimte met Kaasstellingen. Geh. bovenPakhuisruimte. Hiervan is een gedeelte ver huurd mondeling zonder ter mijn voor f 10,per maand, overigens geheel in eigen ge bruik. No. 4. Het Pakhuis met Erf en 2 Bovenwoningen met tusschenpakhuis en Erf, Veste straat No. 27 te Leiden, gr. 87 c.A. Bevattende: be neden 2 Pakhuisruimten m. Kaasstellingen, achter elkan der. BovenKaaszolder met Kaasstellingen aan dé Veste straat, 2 Bovenwoningen, elk bestaande uit Kamer en Zol der, geheel boven Zolder. Verhuurd: de eene Boven woning voor fl.10, de andere voor fl.50 per week, en het pakhuis mondeling zonder termijn voor f 10.per maand. No. 5. Het nieuw gebouwd Huis met Erf, Lagen Rijndijk No. 90D te Leiden, groot 69 Centiaren, bevattendebe neden Vestibule met tegels aan den muur en Gang, beide met terrazzo bevloerd, Voor kamer met Achterkamer en suite, Keuken met terrazzo bevloerd en Terras; boven» Portaal, Voorkamer, Zij voor kamer, Achterkamer en Zij achterkamer met Fonteintje; geheel bovenZolder. Nog onbewoond. Nos. 6 t/m. 10. Vijf Huizen met Erven en Tuinen, Rijn- dij kstraat Nos. 45, 47, 49, 51 en 53 te Leiden, samen groot 4 Aren 19 Centiaren, elk be vattende Gang, Voorkamer, Achterkamer, Keuken,Plaatsje en Tuintje bovenZolder. Elk verhuurd voor f2.90 per week zonder contract. No. 11. Het Huis met Erf» Rijnstraat 22 te Leiden, groot 34 Centiaren, bevattende: be neden Gang, Voorkamer, Achterkamer, Kelderkast, Keu ken en Plaatsje boven Por taal, Voorkamer, Achterkamer en Zolder. Verhuurdbeneden voor fl.90 en boven voor fl.70 per week. No. 12. Het Huis met Er^ aan de Oude Hoefstraat 61 te Leiden, groot 87 c.A., met uitgang aan de Jan van Hout kade, bevattendebeneden Gang met marmer bevloerd, Voorkamer met Alcoof en Achterkamer, alles ineenloo pend, Zijkamer met daaronder, Keuken en P&st boventwee Voorkamers Achterkamer; geheel bovi twee Kamers en Zolder. Verhuurd voor f8.— week zonder contract No. 13. Het Huis met Rembrandtstraat 6 te Leid groot 46 Centiaren, bei tendebenedenGang, Vo kamer, Achterkamer, Keul met Plaatsje; boven: Vo kamer, Achterkamer bovenZolder. Verhuurdbeneden yj f2.35 en boven voor f2 per week zonder contract. No. 14 t/m. 17. Vier Huii met Erven en Plaatsjes, Hu straat Nrs. 1, 2, 3 en 4 bij Lange Gracht te Leiden, san groot 1 Are 90 Centiaren bevattendeVoorkamer, K ken en Achterkamer, Kei en Plaatsje, alsmede Zolde Elk verhuurd voor f2 per week zonder contract No. 18. Het Huis met cu Plaatsje, Lange Gracht te Leiden, groot 54 c.A., vattendeGang, Voorkam Achterkamer, Keuken,Plaat en Zolder. Verhuurd voor f3.40 week zonder contract. Nos. 19 en 20. Twee Huii in den Jan Willemshof K 1 en 2 (Lange Gracht 4 Leiden), tezamen groot 1 1 c.A., elk bevattendeKam Keuken, Plaatsje en Zolde: Elk verhuurd voor f2 per week zonder contract. No. 21. Het Huis met I Langestraat 59/59bis te Leid groot 54 Centiaren, bestaan uit afzonderlijke beneden- bovenwoning. De benedenwoning be| Gang Voorkamer, Acht kam*, Keuken, Plaatsje Zolder en is verhuurd v< f3.15 per week zonder cont De bovenwoning bev Portaal, Voorkamer. Ach; kamer, Keuken en Zolder n beschoten Kap cn is verhui voor f2.95 per week zoni contract. Alle pcrccelen zijn voorzi van gas- en waterleiding vele kasten, schoorsteen! stookplaatsen en verdere makkenperceelen 1,2,5 12 zijn bovendien voorzien electrisch licht (huurleidin perceel 1 is bovendien voorz van put- en welwaterpen cn 5 zijn bovendien voor: van marmeren schoorsta mantels. Aanvaarding: perc. 2 1 November 1923 en overige perceelen v zooveel noodig onder gesta doening van loopende huui bij de betaling der kooppt ningen op 17 Juli 1923 zooveel eerder als mocht tv den overeengekomen. Bezichtiging in de wekenv veiling en afslag op Dinsdag Donderdag van 24 uur middags. Verlioogingcn als gebn kelijk. Nadere inlichtingen kantore van voornoemd notaris Hooigracht 76 Leiden en voor zooveel betr de perceelen 6 t/m. 10 en t/m. 21 ten kantore van d notaris P. DA VEDA AR Utrecht. NU SS HET TUD om in te teekenen op Wekelijksclie Leerredenen. 3^- Da dertiende Jaar gang is thans begonnen. Als derde nummer van dezen jaargang ver scheen De verkiezing van Matthias Leerrede over Hand. 115 v. v. door Dr. J. C. DE MOOR Deze wekelijksche Leerredenen verschijnen eiken DINSD A.G, kunnen dus overal vóór den Zon dag zijn bezorgd, en zijn bijzonder geschikt om toe te zenden aan lien die niet in de gelegenheid zijn des Zondags geregeld op te gaan naar het Bedehuis. 3566 Als U het adres opgeeft, zorgt onderge- teekende voor geregelde toezending per post. Opaanvrage wordt het 2de nummer gaarne ter inzage gezonden. 3^- Prijs per jaargang f 8.00, (pl.m. 15 cent per week!) franco thuis, be taalbaar per halfjaar. Uitgave J. H. KOK te KAMPEN.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4