DE GRUYTER'S VERMICELLI-WEEK Tuinmeubelen en Tuingereedschap N.V. L. P. DE GRUYTER ZOON Yenduhuis „t Centrum mm heeft de praktijk hervat. P.HOER S ZOOR, H.D.M KNOL Wonden, Bovendien onze 10p€f. extra korting. HASSELMAN PANDER - LEIDEN DE WERELDKLOKSHANTUNG oen zoor nette goed onderhoudsn INBOEDEL, SERIOUS Dr. H. MANNING'S Niva Tandpasta MODE-VAKSCHOOL Bericht van Inzet Ba» len bale ran Ie LiersÉ Gewis. r vereeüioinQ. es RAAD VAN ARBEID, LEIDEN Indienll er prijs op stel emcelsbg^ Adverteniiën ITcdcn overleed tot onze diepe droefheid, zacht en kalm, in de hope des eeuwigen le vens, onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer PHiLIPPUS BAKKER, in den ouderdom van 60 jaar. 5295 Namens de Familie: Wed. A. BAKKER— Verhoef en Kinderen. Sassenheim, 23 Mei 1923 Teraardebestelling zal plaats hebben op Zater dag 26 Mei a.s., 's na middags twee uur. Heden overleed, in den ouderdom van 60 jaar, de Baas onzer Fabriek B. VAN VOORBERGEN, die ons, gedurende een reeks van jaren, trouw en met toewijding heeft gediend. J. J. KONING 3658 en ZONEN. Leiderdorp, 23 Mei 1923. 1 CHIRURG, CHILI-SALPETER. en andere Kunstmeststoffen, uit voorraad leverbaar. 3594 C. v. VLIET, Rijn- en Schie- Xanaal Leiden, Telef. 1328. Sassenheim Als agent van de Nieuwe Leidsche Courant en Leidsche Kerkbode treedt op, de heer I. G. VPS, HoEkstraal 6. Voor abonnementen en ad- vertentiën, wende men zich te Sassenliem tot bovenst, adres. HANDEL IN: Lompen, Beenderen, Boeken, Flesschen, Couranten, enz. J. VAN WEEREN Hzn., Korte Rnnmsteeg, hoek Zijdgracht, Tel, 1567. Alles wordt kosteloos van huis gehaald. 3651 PER HALF OM5 voor Uw Privé of Bedrijf Beweren Drukkerij - Breestr. 70 RIodleHen ter inzage Billijke prijzen 3645 Kette l: it veering OPENBAAR SLACHTHUIS. Groote Afslag 35 ct. per pond. Zaterdagvoormiddag 10Vo uur, verkoop van een buitengewoon groote partij gesteril. Rur.d- vleesch, Rundvet, Reuzel en Bouillon. FRANKE. 3652 Koopt Uw Naaimachine bij ons. U heeft dan tenminste de zekerheid een solide machine gekocht te hebben. 45 jaar er varing in 't vak is je zekerste waarborg. Aanbevelend, WE3TDORP Co., Morsch- straat 56. 3655 ACCOUNTANT L!D NED. BR. VAN A CC tengevolge van doorliggen, smetten, en jeuken bij kinde ren, brand-, snij- en vervuilde wonden, winterhanden en -voeten, gesprongen lippen, ruwe huid, huidverschilvering, kloven, barsten, zweren, open been en, pijnlijk bloedende in- en uitwendige aambeien ge neest men met VVortelboer's Zalf van Jacoba Maria Wor- telboer, verkrijgbaar A 75 cent bij de verkoopers van Wor- telboers Artikelen. 3643 Bij J. H. KOK te Kampen is versche nen de: geheel herziene DOOK Dr. A. DUPONT Geneesheer-Directeur te Ermelo. Een uitnemend hoek voor Gehuwden en Ver loofden, met geneeskun dige wenken, nuttige raadgevingen en ern stige waarschuwingen, waarvan in korten tijd reeds de ZESDE DRUK is verschenen. Door de gansche Chr. Pers drin gend aanbevolen. PRIJS f2.75. in Stempelb. f3.50 Vraagt uitvoerig pros pectus. 3641 PIANO'S en ORGELS. Prima Instrumenten, lage prijzen. Zeer gemakkelijke be talingsvoorwaarden. Langdurige arantie. Vakkundig stemmen per keer en abonnement. 3126 W. BARN1NG OudeSingell6. Van DOFIDIRDAG 24 fot en mei WOENSDAG 30 A5EI a.s., speciale aanbieding van onze hooglijne Fransche Vermicelli a 36 en 40 cis., Hoiiandsche Vermicelli a 26 en 30 cis. en Macaroni a 36 cis. per pond. Elke koeper van 1 pond ontvangt l'2 pond Elke kooper van 2 pond ontvangt 3 pond Elke kooper van 4 pond ontvangt 6 pond Elke kooper van 6 pond ontvangt 9 pond Deze week is deze reclame alléén geldig in onze winkels Nlaarsmanssféeg en Haarlemmerstraat, Leiden. BREESTRAAT 146 - TELEF. 662 - BOTERMARKT 21/22 Landhuisjesstof, nieuwe kleuren, per Meter f 1.15 Bagdad Karpetten, imit. Smyrna, geh. wol, 2 x 3 M. f 59.50 Divans, eigen fabrikaatf 37.50 Eiken Stoelen, gestoffeerd, zes stuks f 69.50 PRIMA KWALITEIT -1 LAGE NOTEERINGEN STADSGEHOORZAAL (k!©in©) 1.5© Demonstratie's met uitvoerige verklaringen dagelijks klok-pi slag 1t en 12 uur, 2, 3, 4 en 5 uur. Bovendien Woensdag- en Donderdagavond a.s. 7, 8 en 9 uur. LAATSTE WEEK Bekende Entreeprijzen.! Haarlemmerstraat 54b. Daar worden alle ingezonden goederen dagelijks van 's ochtends 8 uur tot 's avonds 7 uur ter bezichtiging gesteld, zoodat honderden menschen daar komen kijken en vinden dat, wat hun gading is, zoodat. goede prijzen betaald worden op de veiling. Ieder dus, die goederen, onverschillig welke, van de hand wil doen, is dus Van alle soesa af, door even op te schellen Telefoon 951 en alle. deze worden bij U afgehaald. Vrijdag 25 Mei a.s, ten twee uur n.m., zal in het open baar worden verkocht, wegens vertrek van den WelEd. Heer GROENIX VAN ZOELEN, w.o. fraaie BUFFETTEN. EET- en SLAAPKAMER-AMEUBLE-' MENTEN, SCHILDERSTUKKEN, BAD- en HANGGEISER, enz. enz. Bezichtiging Donderdag en Vrijdag a.s. Goederen kunnen nog worden bijgevoegd of worden bij U afgehaald. 5293 Veel vraag naar FORNUIZEN, HAARDEN, TAPIJTEN, MEUBELEN, enz. TAXATIE GRATIS. rs^'Vv NATUREL t breed3.45 2.75 GgKLEURS» zeer IS SS grootassort.86cM.br. ösu BEÖRUKTT nieuw, if ste dessins 86 cM. br. 'Vm VLP JAPANSE WAIZIJUE 92 CENTIMETER BREED 3.80 3.45 3.60 PRIJZENEER METER Antiseptisch en verfrissend door het hooge gehalte aan natuurlijke aetherische olieën. NIVA TANDPASTA bevat uitsluitend neutrale stoffen, welke een reinigende werking uitoefenen, zonder het emaille der tanden af te slijpen en geen chemicaliën, welke op den duur het tandvleesch en de speekselklieren schaden. 3238 Alom verkrijgbaar l/l tuben f0.75,1/4 tuben f 0.25 De inwikkels der 1/1 tuben zijn doorlooperid genummerd en geven recht op een speciaal voor ons vervaardigde gj THUiS KNIPPEN LECREN kan elke Dame en Meisje zonder rekenen en teeke nen van alle boven- en onderkleeding, ook jongens- en kinderkleeding. Zendt postwissel ft f 1.60 of briefkaart en U ontvangt per omgaande een boek voor zelfonderricht met meer dan 100 modellen en daarbij een gratis apparaat, om U te laten zien hoe gemakkelijk onze methode is. Verschillende naai en huishoudscholen werken met succes, volgens onze schriftelijke methode. 13946 Schriftelijke opleiding Coupeuse met diploma. Opleiding Leerares. Vraagt prospectus. Een boek voor GARNEEREN en AFWERKEN hl3.— Zend briefkaart M. HENDRJKSE-KNAPEN, Gediplomeerd Leerares en Directrice TOLSTEEGSINGEL O.Z 50 - UTRECHT Postchèque- en Gironummer 76650 Vrijdag 25 Mei 1923, te zeven uur, in het Notarishuis te Leiden, ten overstaan van Mr. H. M. A. COEBERGH, Notaris te Leiden, AFSLAG van de navolgende huizen en erven te Leiden, in bod ge- gracht als: 3647 1. Waardkerkplein 4 f1650.-, 2. Korte Langestraat 12 f 260.-, 3. Korte Langestraat 14 f 360.-, 4. Weverstraat 1 f280,5. Zuidsingel 36 f 730.ver hoogd met f70.6. Zuid singel 38 f570.—, 7. Zuid singel 49 f800.—, 8. Looier straat 60 f 940.9. Aldaar 62 f880.—, 10. Aldaar 64 f910.— 11. Aldaar 66 f950.—, 12. Adaar 68 f990.14. Kort Galgewater f .2800.15. Waardgrachtl49 f350.16. Aldaar 151 f530.—, 17. Al daar 153 f690.18. Aldaar 155 f 510.19. Waardgracht 26 f750.—, 20. Waardgracht 28 f 850.verhoogd met f50.—, 21. Waardgracht 94 f780.22. Waardgracht 88 f1000.—23. Waardgracht 69 f520.24. Waardgracht 125 f 1020.25. Uiterstegracht 44 f300.verhoogd met f50. 26. Haverstraat 56 f220. 27. Ie Gortestraat 5 f600. 28. Ie Gortestraat 3 f820. verhoogd met f100.29. Geerestraat (Pakhuis) f190.-, verhoogd met f 60.30. Bin nenvestgracht 64 f 860. hoogd met f 0.—, nader met f100."31. Langegracht 56 £2020.verhoogd met f80.-, nader met f100.32. Kool gracht f420.33. Bouwe- louwesteeg 8 f260. Verhoogingen als gebruikelijk De VERLOTING der bruine loten, zal in het openbaar plaats hebben op VRIJDAG 25 MEI a.s., 's middags 2 uur, in de Consistorie van boven genoemde Gemeente, Hoogl. Kerkgracht 28. De uitslag van de Verloting za! voor een der ramen van de Consistorie worden gepubliceerd. De prijzen kunnen worden afgehaald: Vrijdag middag van 4-7 uur, Zaterdagochtend van 10-12 uur en Zaterdagmiddag van 2-4 uur aan boven genoemd adres. De prijzen worden uitsluitend tegen inlevering der betreffende loten afgegeven. 5284 op Donderdag 24 Hei 1923, 's avonds half 9, in de groote Zaal van het Café-Restaurant „In den Vergulden Turk". AGENDA: 1. Notulen. 2. Ingekomen Stukken. 3. Benoeming 3 leden Kas- Commissie. 4. Verkiezing Bestuurslid. (Va cature). 5. Vaststellen defêniïief plan Feestviering. 6. Rondvraag, Groote opkomst der leden zal het Bestuur zeer op prijs steBSen. DE SECRETARIS. De Rookerf i= verfriech«detcR3hct beste door het ge» bnsikvanWybert-Ja» H! bietten; zij smaken H§ aangenaam on vrij» H| waren tegelykertyd |m voorverkoudheid en bare gevolgen. Blacve blikken dooien 80 ets. ■nUMÉ Slilllllllif AGENTSCHAP „HAZERSW0UDE" Hiermede wordt ter kennis van belanghebbenden ge bracht, dat in de plaats van den Heer A. FRANCKEN, aan wien op verzoek eervol ontslag is verleend, als ver tegenwoordiger voor het district HflZERStfifOUQE, met uitzondering van Hazerswoude-Rijntlijk is benoemd, met ingang van 1 Juni a.s. de Heer G. W. JOGHEM, Dorpsstraat 177 - Hazerswoude LEIDEN, 23 Mei 1923. v:ss Voor aanmelding en inlichtingen, zoowei voor de Bn> validiteiiswet als voor de Vrijwillige öiider- domsverzekering wende men zich tot hem. Aderverkalking 'verzwakte hartsterkte. Vraag uitvoerige gratis brochure aan van Dr. W els es gift- vrije hulskuur. 4410 Dr« GEBHARD Co.j Amheï* 'Mopi dat Uw LiHPiOl er kelder en kraakzindelijk uitziet,wascht het dan I met de zuivere De HUISHOUDZEEP met de meeste goedeeigenschappen - M.V. ZEEPFABRIEKEN,, HET ANKER" GEBRS. DOBBELMANN. NIJMEGEN. bij vh. Firma J. C. BERNARD

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4