Gemeentelijke Aankondiging. GEMEENTELIJKE VISCHVERKOOP., Aan den gemeentelijken vischwinkel, Vischmarkt 18, tel. 1225, is DONDERDAG verkrijgbaar SCHELVISCH a f 0.18— f0.25, SCHAR a f0.14, SCh'OL a f 0.22 f0.40, KABELJAUW a f0.40 en TAR BOT a f 0.70 per pond. N. G. DE GIJSELAAR, Burgemeester VERKIEZING GEMEENTERAAD. Zitting Hoofdstemburaux. De Voorzitter van de Hoofdstembu- reaux ter verkiezing van de leden van den Gemeenteraad van Leiden, in de kieskrin gen I, II en III maken bekend, dat de zittingen dier bureaux, als bedoeld in art. 92 der Kieswet, zullen worden ge houden op Vrijdag 25 Mei a.s., des voor middags te 10 uren, voor zooveel kiesr kring I betreft in een der lokalen van het Raadhuis, voor zooveel kieskring li betreft in een der lokalen der school aan de Heerenstraat en voor zooveel kies kring III betreft in een der lokalen der school in dc Van der Werfstraat. De Voorzitters der Hoofdstem- bureaux in de kieskringen I, II en m, N. C. DE GIJSELAAR. ,T. A. BOTS. A. MULDER. Leiden, 23 Mei 1923. VERKIEZING GEMEENTERAAD. Zitting Centraal-Stembureau. De Voorzitter van het Centraal-Stem bureau voor de verkiezing van de leden van den Gemeenteraad, maakt bekend dat het Centraal-Stembureau op Vrijdag 25 Mei a.s., des voormiddags ie elf uur, een zitting zal houden als bedoeld in art. 107 der Kieswet, in een der lokalen van het Raadhuis, tot het vaststellen van den uitslag der op 23 Mei gehouden stemming. De Voorzitter voorncemd: N. C. DE GIJSELAAR. Leiden, 23 Mei 1923. B. en W. van Leiden brengen ter alge- meene kennis, dat door J. M. H. Bersee, te Leiden, een verzoekschrift is ingediend ter bekoming van verlof voor den verkoop van alcoholvrijen drank voor gebruik ter plaatse van verkoop in dc henedenvoorlo- kaliteit van het perceel Clarasteog No. 21. AGENDA WOENSDAG 23 Mei. Hi 11e gom. iA. R. Kiesvereeniging „Nederland en Oran je. ,.De gemeenteraadsverkiezing". Aan vang 8 uur. i-, Tede ren Woensdagavond van 7^—81^ uur. Rechtskundig Bureau Chr. Best. Bond. Stesnsehuur 15. Apotheken ere tot en met Zondag op Maandagmorger eiken nacht en des Zon dags geopend zijn: Herdingh en Blanken, Hoogewoerd 171, Tel. 502. P. du Croix, Rapenburg 9, Tel. 807. De apotheek van het Ziekenfonds tot Hulp der Menschheid is steeds geopend, doch alleen voor leden van dit fonds. op gelijkheid maar op de verscheiden heid van individuen en volksgroepen; 2e. op de overtuiging, dat niet de gemeen schap of de Staat, maar de ouders in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor onderwüs en opvoeding hunner kinderen. 3e. Tegen de Eenheidsschool bestaan met het oog op kind, school, gejzin en la ter leven, gewichtige herwaren van pae- dagogischen aard; beter dan in een pae- dagogischen cirkelgang van allerlei „tech nische herzieningen" te vervallen, is het, dat van stonde aan met deze bezwaren en de lessen der historie rekening worde ge houden. 4?e. Inachtneming van den persoonlij ken aanleg der kinderen is -bij de pluri forme school beter "owaarborgd dan in het stelsel der Eenheidsschool; bij deze laatste geraakt de persoonlijkheid zoowel van kind als opvoeder in de knel. 5e. In het stelsel van de meer of min der consequente Eenheidsschool komen de rechten van het gezin in liet gedrang (keuze der school, leervakken, beroeps opleiding). 6e. De geestelijke winst van den School strijd (o.a. intake den opbouw van een eigen paedagogiek, do vorming van een eigen Schooltype, en de uilwerking van de ook ouder andersdenkenden veldwin nende idee van de Vrije School) wordt door de Eenheidsbeweging, die op staats schoolmees teren uitgaat, en bureaucratie en centralisatie ten gevolge heeft, in ge vaar gebracht. 7e. Tussohen de Vrije School en de Eenheidsschool bestaat zel^s zulk een antinomie, dat uitbouw van de eene.de ontwikkeling van de andere belemmert. Waar de botsing tusschen deze twee in theorie en practijk niet te loochenen is, dienen we dte Eenheidsschoolgedachte principieel to weerstaan, opdat er klaar heid zij in de beschouwing, en we niet in warreling worden medegesleept. 8e. In de grondschool moet differen tiatie en vrijheid mogelijk blijven, opdat do consolideering van het onderwijs tot haar recht kan komen, en het, naar de woorden van prof. Bavinck. zoo lang mo gelijk „Starnmunterricht" 2yj. 9e. Beter dan de uniforme Eenheids school voldoet de pluriforme school aan de veelsoortige eischen van het leven op verschillend terrein. 10e. Propaganda voor de^e beschou wingen is een onkrenkbaar persoonlijk recht, en mag niet als een heropenen van den ouden schoolstrijd worden gekwali ficeerd. Toch kunnen verwezenlijking dor Een- hc.c.'school in religieuzen zin, alsook een principieel aantasten van de rechten der Vrije School (benoemingen, leerplan, enz.), het oogenblik doen komen, waarop de periode van minnelijk overleg zou af gesloten zijn, en de strijd niet meer te ontwijken. 's Avonds heeft in do Groote Doelezaal een bijeenkomst plaats gehad, waarbij o.a. een kinderkoor, onder leiding van den heer Bernard Diamant, eenige liede ren ten gehoore heeft gebracht. Hedenmorgen om half 10 werd de ver gadering voortgc'zet. Het regecringsjubilcum der Koningin. Ingevolge het onlangs gepubliceerde verzoek onzer koningin, om bij de a s. jubileumfeesten den grootst mogelijken eenvoud te betrachten, hebben enkele buurtcomité's te Bergen-op-Zoom reeds besloten om met do gemaakte plannen tot feestvieren niet verder door te gaan, maar zich tot het uitsteken van de vlag op bet aanslaande feest te beperken. Wel gaan er hier en daar echter stemmen op, om de gelden, die men reeds bijeenbracht, te bestemmen voor een blijvend aandenken de restauratie van den voorgevel van het stadhuis waarvoor onze Koningin dezer dagen ook een gift schonk. Uitvoer van kaas naar Spanje. De Ned. Vereeniging van Kaashande laren had zich lot de Spaansche legatie te 's-Gravenhage gewend naar aanleiding van den op 1 Mei j.l. in werking getreden maatregel, waarbij verplicht gesteld wordt aan ontvangers van Nederlandsche kaas in Spanje een certificaat van oor sprong te zenden, welk certificaat gelega liseerd moet worden door het Spaansche consulaat tegen betaling van f6 voor ieder certificaat. De Ned. Vereeniging wees daarbij op het tijdroovende van dezen maatregel en tevens op de kosten, die voor al op kleine zendingen te zwaar drukken, en verzocht het daarheen te willen leiden, dat Spanje evenals Frankrijk, genoegen zou nemen met een enkele verklaring van een Kamer van Koophandel. Het Spaansche consulaat te Rotterdam heeft thans geantwoord, dat, hoewel de bedoelde maatregel werkelijk lastig, tijd- roovend en kostbaar geacht kan worden voor den kaashandel, het hier een alge- meenen maatregel betreft geldend voor alle landen, die in het leven geroepen is door een wetsbepaling en waarop in ge-en geval een uitzondering kan worden ge maakt. De regeling is speciaal getroffen, opdat de landen, welke met Spanje een handelsverdrag hebben afgesloten, zouden kunnen profileeren van het laagste douane tarief, hetgeen geschiedt door overlegging van het certificaat van oorsprong. Aan den anderen kant beteeken t deze maatre gel dus evenzeer een bevoorrechting. igUiTENLflliy DE REGEERINGSCRISIS IN ENGELAND. Stanley Baldwin tot premier benoemd. De crisis ontstaan door het aftreden van Bonar Law is niet van langen duur ge weest. Zooals we gister nog bereid onder „Telegrammen." konden melden, is de En- gelsche Koning dadelijk naar de hoofdstad vertrokken en heeft na met Stamfordham, die te voren de leiders der conservatieve partij had gepolst, te hebben geconfereerd, Baldwin dc Kanselier van den schatkist telefonisch doen ontbieden en beiu het premierschap aangeboden. Het bericht, dat Stanley Baldwin, de 55-jarige kanselier van de schatkist, heden premier van Engeland is geworden, komt niet geheel als een verrassing. De kansen van Curzon waren weliswaar zeer groot, doch er waren tegen zijn pre mierschap tal van bezwaren aan te voeren, terwijl bet eenige bezwaar tegen Baldwin was, dat hij eerst betrekkelijk kort een rol speelt in de politiek, zoodat bij dus aan het publiek niet zeer bekend is. Zijn car rière van 15 jaar als lid van het huis, ter wijl hij van 1917 af lid der regeering ge weest is, schijnt antusschen in conservatie ve partijkringen te zijn beschouwd als een voldoende basis om hem voor de hoogste parlementaire betrekking te candideeren Ook werd eerst bezwaar gemaakt tegen de benoeming van een Hoogerhuislid als hoofd der regeering. Blijkbaar gold als be zwaar dartegen, dat de Labour Party, welke in het huidige parlement den rang van officieele oppositie bekleedt, geen en kelen vertegenwoordiger in bet Hoogerhuis heeft. Het belangrijkste motief om den premier in het Lagerhuis te hebben, is evenwel, dat alleen deze Kamer door het volk wordt gé- kozen en derhalve aanspraak er op kan maken, uit de eerste hand, d.w.z. van den premier zelf, de regeeringspolitiek te ver nemen. Vroeger was het premierschap dik wijls verbonden met de portefeuille van Financiën. Gladstone b.v. nam deze dub bele functie waar, maar sedert de laatste twintig jaren \^erd het gewoonte, dat dé premier zich uitsluitend wijdt aan de lei ding der regeering. Derhalve zal Baldwin zeer waarschijnlijk wel aftreden als kanse lier van de schatkist. Het is echter wel mogelijk, dat Baldwin nog minister van Financiën zal bl'ijven, tot dat zijn ingediende budget in het Lager huis is afgehandeld. Omtrent de benoeming van Baldwin tot eerste minister van Enge land, laat men zich in officieele kringen nog gereserveerd uit. Men wacht af, of hij de geschikte man zal zijn, om een uitweg uit de Europeesche moeilijkheden te vinden doch wijst op den indruk dien zijn laatste rede heeft gemaakt, waarin hij een samen werking tusschen Engeland en Frankrijk noodzakelijk noemde voor de oplossing van het herstel-probleem en op zijn vroe gere verklaringen, volgens welke de Duit- sche lierstel-prcstaties bevredigend werden geacht. Men beschouwt hem als een man, wien het aan de noodige energie niet ontbreekt en gelooft, dat lord Curzon's invloed onder zijn premierschap minder overheerschend zal zijn. De „Times" verneemt, dat de nieuwe premier er ernstig naar zal streven de ge schillen in de conservatieve partij te be slechten, waarmede bedoeld wordt de wrij ving, die sedert de bekende vergadering, in het najaar gehouden, tusschen de leiders der conservatieven die voor de coalitie wa ren en hen die er tegen waren, is ontstaan. Tob hen, die voor het voortbestaan der coa litie met de liberalen waren, behoorden Austen Chamberlain, Sir Robert Home, Sir Worthington Evans en lord Birken head. „Het is derhalve denkbaar" aldus de „Times" „dat althans de drie eerst- genoemden door Baldwin zullen worden uitgenoodigd in zijn kabinet zitting te ne men. In geval Homo geen ambt mocht be- geeren, ten einde zich aan zijn industrieele zaken to kunnen blijven wijden, zou de por tefeuille van Financiën kunnen worden aan geboden aan Austen Chamberlain, die vroeger deze functie reeds heeft bekleed. Lord Birkenhead, oud-kanselier van het Hoogerhuis, is echter een struikelblok. Zoo als wij reeds meldden, mag een groot deel der conservatieven hem niet lijden. Nu wordt beweerd, dat de vier genoemde oud ministers elkander beloofden niet afzon derlijk tot een ministerie tee te treden." Austen Chamberlain, die voor zijn ge zondheid in het Zuiden van Frankrijk ver blijf hield, is, naar verluidt, te Parijs aan gekomen en zal zich van daar naar Londen begeven. Eigenaardig is wel, dat deze personen op den. voorgrond worden geschoven, waar deze pers'onen toch lijnrecht tegen de op vatting der die -Hards ingaan. Evenwel ten anazien van de andere te benoemen mi nisters zal de tijd wel de uitspraak doen. Zeker is, dat Engeland in Baldwin een minister van karakter heeft gevonden, die een heldere blik heeft op de nooden van geheel Europa. Moge deze hooggeplaatste, die zoo veel invloed kan uitoefenen op het wereldgebeu ren, onder Gods zegen nog veel medewer ken tot het heelen van deze schrijnende wereldwonden. IN EN OM HET ROERGEBIED. Na den terugkeer van den rijkskanselier en den minister van Buitenlandschc Zaken zijn de besprekingen in zake de Duitsche antwoord-nota weer aangevangen. De voor bereidende werkzaamheden gaan echter met groote moeilijkheden, gepaard en het is nog niet bekend, wanneer de nota ge reed zal zijn. De reconstructie van bet Engelsche ka binet zal, naar men in toonaangevende kringen meent, geen invloed hebben op den komenden diplcmatieken stap der Duit sche regeering. Veel heil verwacht men anderszins niet van de portefeuille-wisseling in Engeland. Er hangt- ten aanzien van de oplossing van het Roerconflict. Stelselmatig gaat Frankrijk door met het breken van den Duitschen invloed. In het Saargebied is nu als eenig betaal middel de franc ingevoerd. Verschillende goederen werden in dc laatste dagen weer in beslag genomen en cokestreinen aangehouden. De mijnwerkersstaking in het Roergebied. De staking in het district Dortmund dreigt over te slaan op 't gebeele Roerge bied en het gebied aan den linkeroever van den Rijn. De algemeene commissie uit de bedrijfsraden van het Rijnland en Westfalen hebben gisteravond een verga dering belegd, waarop besloten zal worden of de staking voor het geheele Rijnland en "Westfalen zal worden geproclameerd. Men vreest-, dat reeds morgen in verschillende groote industriegebieden het werk zal wor den neergelegd. Versterking van het bezettingsleger. Maandag reeds zijn de voor eenige cla- gen in de Franscbe bladen aangekondig de versterkingen voor het bezettingsleger in het Ruhrgebied aangekomen. In het gansche Ruhrgebied hebbeu reeds sedert eenige dagen troepenverschui vingen plaats, vooral naar de nog niet be zette mijnen en kolenopslagplaatsen. Da gelijks worden nieuwe punten bezet of de oude bezettingen versterkt. Dc uitwijzingen. Naar het „Hbld." meldt, bedroeg op 1 Mei het aantal uit de Palts uitgewezen personen 2107, waaronder 1467 vrouwen en kinderen, die thans hier of daar in het onbezette gebied zonder eenig huisraad een treurig bestaan leiden. Sedert 18 Januari heeft dc hooge com missie in het Rijnland 8122 ambtenaren of opruiers uitgezet. Verdeeldheid onder de Fascisten. De eerste ernstige crisis in de fascisti sche partij is thans te Napels uitgebroken. Dc faseistenleider Padovani is uit de fas cistische partij getreden en met hem een aantal andere leden der partij, onder wie leden der fascistische militie. In liet dis trict van Liri zijn bovendien nog 40.000 ar beiders uit de partij gegaan. De oorzaak van de crisis ligt in den strijd tusschen Padovani en den argevaar- digde Creco. Eerstgenoemde verzette zich tegen toelating van Creco tot de partij. Een commissie uit de fascistische partij achtte evenwel geen termen tegen de toe lating van Creco aanwezig. Daarop wend- do Padovani zich tot Mussolini, doch ook deze zag geen bezwaar in een toetreding .van Creco. Toen trad Padovani met zijn aanhangers uit de partij. Mussolini heeft een generaal van de fascistische militie naar Napels ge zonden om het geschil te beslechten. Het is evenwel nog niet met zekerheid tc zeg gen, hoe dit zal eindigen. Monarchisten contra Fascisten. Do „Stampa" verneemt uit Palermo, dat er incidenten hebben plaats gehad tus schen fascisten en anti-fascistische monar chisten, de aanhangers van do Solvini. De fascisten vervolgen de solvinistcn onver biddelijk. Zondag kwam liet tot ernstige botsingen, waarbij een persoon zwaar ge wond werd, terwijl verschillende anderen lichte verwondingen opliepen. Op de Corso Vittorio Emmanuelo had eveneens een ernstige botsing plaats. Ongeveer 30 sol vinistcn ontmoetten daar een troep fascis ten. Eerstgenoemden vielen de zwakke fascistische afdeeling aan. De fascisten grepen naar de wapens en vuurden. Een koetsier werd doodelijk getroffen. Te Vinzaco heeft een botsing plaats gehad tusschen gewapende fascisten en popolari. Eén der laatsten werd gedood. Een drama. Op het zomerverblijf van bet Corps di plomatique, Therapia, heeft een merkwaar dig drama plaats gegrepen. Een man, die uit Joego-Slavié schijn te zijn gekomen en die, naar men zegt, gisteren met dobbelen veel geld heeft verloren, trad heden een café binnen, waar tal van personen bezig waren met het bekende tric-trac spel. Plotseling baalde de binnen gekomen e een revolver voor den. dag, schoot twee der aanwezigen dood, verwondde zqs anderen, en joeg vervolgens zich zelf een. kogel door het hoofd. Nadere bijzonderheden ontbreken. DE SPOORWEGSTAKING IN BELGIE. De toestand in België schijnt nog ver rassingen te kunnen brengen. De staking is in ieder geval haar einde nog niet ge naderd. Het herstel van het personen-ver voer wijst niet op een algemeene verbete ring, daar bet Nationaal Syndicaat ver klaart, dat zijn desbetreffende pogingen slechts beantwoorden aan zijn oorspronke lijk plan van actie. Verondersteld wordt, dat het reizigersvervoer geheel normaal zal verloopen, zoodat overblijft de staking op de goederentreinen en deze wordt voortdurend scherper. Ondanks de pogingen der gemobiliseer- den, blijft een menigte wagons aan de hoofdstations onverwerkt staan. Twee ge varen zijn vooral te vreezen: ten eerste het gedeeltelijke stilleggen van bepaalde industrieëen, metalle daaraan verbonden gevolgen, en tweedens de verhooging der prijzen voor de meest noodzakelijke le vensmiddelen, voornamelijk in de groote steden. Dit is in het kort de toestand. KERK EN SCHOOL NED. HERV. KERK. Beroepen. Te Delfshaven (vac.-J. P. van Brüg^pn): Dr. F. W-. A. Korlf Jr. te Heemstede; te Workum (vac.-J.- Nauta): K. Hielkema te Kampen; te Ooster Nij- kerk (toez.): E. v. Asch te Da-arle (O.); te Nieuw-VcnnepA. A. Dönszelman te Wor kum. Aangenomen. Naar Oosterwierum (toez.): A. Burger te Oegstgeest. Bedankt. Voor Oude Tonge: J. H. van Paddenburgh te Elspeet; voor Tienho ven (U.): H. W. Lovink te Gelselaar. GEREF. KERKEN. Beroepen. Te 2e Exloërmond: S. P. Vermeer, cand. te Haarlem; te Twijzel: J. H. Donner, cand. te Goes; te Maassluis (B.): F. W. H. Bramer te Hoogeveen. Aangenomen. Naar Hoogeveen voor den missionairen dienst op Soemba (Pajetiy P. J. Lambooy, cand. te (De Bildt; naar Wijhe: A. Boekenoogen t.e Tienhoven. Bedankt. Voor Wanswerd c.a.: J. H. Kuiper te Winsum (Fr.); voor Dedems- vaart: H. de Bruijn te Nieuwendijk; voor AlblasserdaniJ. A. Verhoog te Willemstad voor Boskoop: D. B. Hagenbeek te Vlaar- dingen. CHR. GEREF. KERK. Tweetal. Te KampenP. de Groot te Rotterdam en Dr. G. Wisse te Arnhem. GEREF. GEMEENTE. Beroepen. Te KampenJ. Vreugden- hil te Borssele; te 's-Gravenhage: G. H. Kersten te Ierseke. EBANG. LUTH. KERK. Bedankt. Voor Pckela: K. H. Wal- lien te Helder. i*Mi DOOPSGEZ. GEMEENTE. Aangenomen. Naar St. Anna-Paro- chie: M. J. Kosters te Purmerend. Algemeene Synodale Commissie der Ned. Herv. Kerk. Zesde Zitting. De rekening van den archivaris, dr. La- sonder, wordt goedgekeurd en zijn verslag zal worden opgenomen in de Bijlagen, der Handelingen van de Synode. Aan de orde komen de aangelegenheden van de generale kas ten behoeve van de Ned. Herv. Kerk. De ontvangsten bedroe gen f 66.487.05'!, "waaronder f 4899.124 ge kweekte rente. De bijdragen der gemeen ten bedroegen f 51.667.11. De gemeente loste het voorschot per saldo groot f 1800 af. Van de ten vorigen jare overgeschreven bedragen op het fonds ter voorziening in de geestelijke behoeften werd f 150 terug gestort en van het fonds tot verbetering der schraalste predikantstraktenienten f 7908.42, daar deze bedragen vrijgevallen Avaren wegens vacaturen. Voor uitkeering blijft beschikbaar f 57.146.191. Een aan vang wordt gemaakt met de behandeling van de aanvragen om toelagen. Ds. A. H, Wefers Bettink. f Op 49-jarigen leeftijd is overleden ds. A. H. Wefers Bettink^ predikant bij de Ned. Herv. gemeente to Sappemeer. De overle dene werd candidaat in 1909 en stond ach tereenvolgens te Bildhoven, Oosthuizen en Sappemeer. Wijlen Prof. Is. van Dijk. Naar „De Ned." schrijft hebben cenigo oud-leerlingen van wijlen prof. Is. van Dijk het plan opgevat zijn nagedachtenis la oenen door een daad van piëteit. j heb- ben van mevrouw Van Dijk dc ieastern- i ming gekregen om op het graf van hun- leermeester een eenvoudigen grafsteou ta plaatsen. Vereen, voor H. 0. op Geref. grondslag». 1 Do jaarvergadering zal 2S Juni te MidUi delburg gehouden worden. Woensdag 25^4 Juni wordt do wetenschappelijke samen-. komst gehouden in het Schuttershof, ei» 't avonds een ure des gebeds in do Noor- derlcerk, waarbij Dr. A. Kuyper Jr., vas2 Rotterdam zal voorgaan. Den volgenden dag heeft dc algemeene vergadering plaatst. Aan Mr. Tb. Hcems?icrk, Minister van Ju stitie, is do leiding dezer vergadering opv gedragen. Prof. Dr. A. A. van SchelvcK zal in den namiddsg een onderwerp ter be* sprelring inleiden.- Een conservatieve Synods? Naar iemand mij mededeelde, aldus Ds. Schilder in dc „Bazuin", zou oen zeer voor aanstaand man in do Geref. Kerken, die in do „Rappor ten formatie" zelf aandeel heeft, in oen particulier gesprek als zijn mcening hebben uitgesproken, dat de Synode van Leeuwarden „in het toeken" der „vooruit strevendheid" had gestaan, en die van Utrecht wel conservatief zou zijn. Hoe dit zij. de lezing van de Kerkeraads- verslagen geeft over het algemeen den in druk, dat dit wel eens zoo zou kunnen zijn. Ds. H. N. Basoski. Ds. H. N. Basoski te Lexmond, herdacht op 16 Mei 1.1. (tevens zijn geboortedag) dab hij voor 35 jaren zijn arbeid begon in de Geref. Kerken; bovendien herdacht hij ook zijn 35-jarige echtvereeniging op dien da tum. Aan belangstelling heeft het hem en de zijnen niet ontbroken. Jeugdpredikatie. In de overvolle Nieuwe Zuiderkerk te 's-Gravenhage heeft Dr. K. Dijk, Geref. pred. aldaar, Zondagavond een jeugdpreek gehouden. Spr. deelde mede dat de Geref. Kerken geen jeugddiensten kennen, maar dat hij een speciale preek voor cle rijpere jeugd houden wilde. Dr. Dijk preekte over Hand. 2: 17 (midden) „en uwe zonen en uwe dochteren zullen profiteeren, en uwe jongelingen zullen gezichten zien", cn bepaalde zijn gehoor bij hen die het Pink sterfeest vieren en hoe zij dit vieren. UIT DE O^OE¥SHCS RIJNSBURG. De lieer J. v. Delsen, van wiens benoeming tot onderwijzer van de Chr. scjiool van den heer Plooij wij reeds melding maakten heeft die benoe ming aangenomen. Een geit van don heer J. -de Mooij in de Sniidsteeg alhier wierp dezer dagen een jong met 3 pooien. Hot mefk- waardige beestje heeft veel bekijks. In de Gereformeerde Kerk alhier hoopt Zondag a.s. Ie 9 Vx uur op Ie treden Ds. M. E. Broekstra van Chicago (U. S. A.) VOORSCHOTEN. Burgerlijke S t a n d.G e- boren: Cornells z. van W. Naglegaal en G. Ravensbergen. Ondertrouwd: W. J. van den Heu vel en P. J. Weekhout H. F. C. Dorges en M. L. C. Theye. J. C. van der Peet en W. G. Oomen. I Getrouwd: A. C. Diemei en P. A. /f. van der Meer. BOSKOOP. D s. B. D. Hagenbeek të" J> Vlaardingen beeft bedankt voor het beroep naar de Geref. Kerk alhier. Een zoon van den li ec r T. V. alhier had hetongeluk om per rijwiel in de Gouwe te rijden. Een ander wielrijder, zekere J. Sekeris, zag van verre het onge- J luk en spoedde zich zoo snel mogelijk naar de plaats des onheils. Daar aangekomen, j zag hij nog juist een hand boven water J uitsteken, die hij bijtijds kon grijpen en aldus den jongen redden. Door den heer F. Stans, te Alphen aan den Rijn is een omnibus- dienst geopend tusschen Alphen en Bos koop. Vertrek uit Boskoop (Kerkplein) voorm. .8 en 11.10, nam. 3.50 en 8.20 uur. Vertrek uit Alphen (Kerkplein) v.m. 6.30 en 10.2i>5 n.:,:. 3,i5_ en 7.45 uur. BurgerlijkeStand. Ge- trouwd: P. Kalkman 66 j. en M. v. d. Heij den 62 j. C. Bos 24 j. en M. de Borst 25 j. J. Boer 24 j. en J. Verkade 22 j. C o p. Vereen. „De Bos-y koopscho veiling". Er werden prijzen be-"' stêed als volgt: Bloemen: Rozen le srt. f 1.502.30; idem 2e srt. f 0.701.50, Campanula S27 et., Lupinen 1214 et-, Pioenen 5090 et.; 1 Elle-Poulse 401.35; Pyrethrum 615 et.; Lathyrus 20 ct.; Acertakken 2560 ct., alles per bos van 10 stuksRhododendrons per stuk 57 ct. Fruit: Aardbeien per 10 stuks 24— 38 ct. 1Y A a li het politiebureau zijn inlichtingen te verkrijgen omtrent de navolgende verloren voorwerpen: 1 snoeimes, 1 zilver Coljee, 1 sierliaar- speld, 2 paren itte'kousen en 1 ceintuur van een kinderjurk. De gehouden straat ver koop van bloempjes ten bate der veree- niging tot bestrijding der tuberculose heeft hier ter plaatse f248.42 opgebracht. sT i NOORDWIJKEKIIOUT. Toen zekere J. E. II a a n- j dagavond circa 11 uur smoordronken tliuis kwam, nam hij een geweer en begaf zich y daarmee naar de woning van H. E-5 die f- op het gerucht naar buiten kwam. Daarop vuurde J. B. op hem, gelukkig raken. Toen H. E. naar binuc u schoot J. B. door dc ruiten waar-Kot or- scliillcndc voorver beschadigd worden. Een in '1p 1-: ui.-y vvcz:g kiud werd n:ot gcraak_

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2