Dagblad voor Leiden en Omstreken. LEUE COURANT ABO»lËÉ£iTSPHUS In Leidenen buiten Leiden v/aar agenten gevestigd zijn Per kwartaal f2.50 'jPer week f 0.19 Franco per post per kwartaal f 2.90 4tle JAARGANG. - WOENSDAG 23 MEI 1923 - No. 940 BureauHooigracht 35 Leiden - Tel. Int. 1278 Postrekening 58936 AOVERTEHTIE-PRIJS Gewone advertentiën per regel 22% cen^ ^Ingezonden ifededeelingen, dubbel tarieB ^ij contract, belangrijke reductie. «Kleine advertentiën bij vooiuitbeta- ling van ten hoogste 30 woorden, worded1 'dagelijks geplaatst ad 50 cent. De uitslag van de Gemeenteraads verkiezing zal Hedenavond op het bekende groote bord voor ons bureau worden gepubliceerd. Voor een uitstekende bet.eïiten- dienst wordt zorg gedragen. Y Erger dan de kwaal. De Hollandsche Editie van „Het Nieuws van den Dag voor NecL-Indië" neemt er aanstoot aan, dat een in Ne derland studeerende Javaan, Raden S. Nimpoeno (die meermalen in de Ge ref. Kerken in déze omgeving optrad) aan het Mohammedanisme ontrouw is geworden, en thans in Christelijke rich ting koersend, er voor ijvert, om ook Izijn landgenooten-mede-studënten voor zijn zienswijze te winnen. De ergernis wordt gelucht in den vol genden commentaar op het streven van Raden Nimpoeno: Hij wil dit, omdat hij weet, dat de Javanen, die slechts in naam Moliam- medaansch zijn, maar feitelijk meeren- deels vrijzinnig, d.i. zonder godsdienst, naar het communisme gaan neigen en later communistische theorieën in Indië zullen gaan verbreiden. Als dokter, jurist, ingenieur, onder wijzer, zullen zc, aldus doende, 'volgens Nimpoeno. een lieilloozen invloed op hun landgenoofen gaan uitoefenen en om dit te verhoeden, acht hij opneming van zijne commilitones in rechtzinnig christelijke families noodig. Ons cTunkt, dat het middel erger is dan de kwaal de omgang met een Wijnkoop, een Van Ravesteijn, mis schien nog te prefereeren is hoven de christelijke milieux, welke Raden Nim poeno voor zijn landgenooten begeert." Positief spreekt, "dit blad zich nog niet uit. Er is eenige aarzeling. Maar toch: ons dunkt, dat het mid del erger is dan de kwaal; dat de omgang met een Wijnkoop, een Van Ravesteijn, misschien nog te prefereeren is boven de Christelijke mi lieux. Communisme en Christendom worden tegenover elkaar gesteld. En dan prefereert een vrijzinnig or gaan, dat de inlanders wil opvoeden 'en beschaven, izij het niet zonder eenige aarzeling, het Communisme. Als het Christendom gesteld' wordt te genover het opkomende Communisme, dan vindt men de kwaal wel erg, maar dan acht men toch het middel nog err 'gerdandekwaal. Y Kaiwijk. De uitslag van de Gemeenteraadsver kiezing in de Katwijken is voor onze par tij ter plaatse een gelukwensch waard. Het vorig jaar werden we niet gesla gen maar verslagen, naar het scheen. 't Was alsof de A. R. partij uit Katwijk izou worden weggevaagd en door de Chr. Hist. Unie verzwolgen. Bij de-onlangs gehouden Statenverkie zing hadden we onze positie eenigermate hersteld; van 683' waren we geklommen tot 737 stemmen. Thans echter maakten we een grooten sprong vooruit. Terwijl de Chr. Historisohen 812 stem-- men verloren klom het aantal van onze stemmen van 737 bij de Statenverkiezing tot 1204, met het gevolg dat onze raads fractie een zetel werd versterkt. Aan onze mannen in Katwijk die de eere van het A. R. vaandel wisten hoog te houden, onze hartelijke gelukwenschen. STADSNIEUWS Gisteren is op de Maredijk zekere juffrouw W. mishandeld door een andere juffrouw, genaamd L. Van een dak van een woonhuis in de Julianastraat is in den afgeloopen nacht een zinken afvoerbuis verdwenen. Of hier aan baldadigheid dan wel aan diefstal moet worden gedacht, staat niet vast. In het academisch Ziekenhuis al hier is overleden een bijna twee-jarig meisje, genaamd A. M. K., afkomstig uit Boskoop. Het meisje was dezer dagen in de ouderlijke woning in een teil met kokend water gevallen. j Van een passeerenden wagen van de melkinrichting „De Landbouw", liep gisteren op de Hoogewoord een achter wiel af. Daar de wagen midden op de tramreils kwam te staan, veroorzaakte het ongeval eenige vertra'ging in den tramdienst. Hedenmorgen reed een auto van den autobusdienst Alphen a. d. Rijn- Leiden op de Hoogewoerd, toen van de achteras eenige moeren afliepen, tenge volge waarvan de a's brak en de autobus op de tramrails kwam te staan. De tramdienst had pl.m. een uur vertra ging gehad, toen het eindelijk gelukte het zware gevaarte op een lorrie van „De Zwaluw" te plaatsen op welke wijze men hoopte het naar een herstelplaats te ver voeren. Voor het perceel van de firma Gerzon gekomen, zakte echter de lorrie in elkaar, en moest een nieuwe worden gehaald, met (behulp waarvan men den r^tobus ten slotte naar de Kaiserstraat wist te trans porteeren. 1De heer E. S. de Jong alhier ft benoemd tot onderwijzer aan de Geref. School, Tuinlaan, te Schiedam. aiMMEHLaHD Prinses Hermine. Zaterdagavond keei*de prinses Her mine, de gemalin van den gewe'zen Duit- schen keizer, met haar twee kinderen over Oldenzaal naar Doorn terug. Toch catndidaat! Op lijst 7 (Geref. Staatspartij) te Rot terdam komt als candidaat voor de heer C. Vermaas. Aan dezen heer heeft de Zui- nigheid'svereeniging even als aan allo candidaten haar vragen over bezuiniging gesteld. Ziehier bot antwoord van den heer Vermaas: is dienende, dat ondergeteekende zich niet bewust was candidaat te zijn gesteld als lid' van den Gemeenteraad. Wel heeft hij bemerkt, dat een gelijklui dende naam op het oproepingsbiljet voor-: kwam, doch daarop geen acht 'geslagen, daar de familienaam Vermaas hier veel vuldig voorkomt. Waar déze candidaat- stelling dus huiten Izdjn voorkennis en goedkeuring plaats vond meent hij voor die eer te moeten bedanken en vervalt hiermdde de beantwoording der door u gestelde vragen." De candidaat mioet immers een schrif telijke toestemming geven volgens de Kieswet? vraagt de Zuinigheidsver. te recht. Vermakelijk in dit verband is ook de volgende mededeeling: Van 25 candidaten, die op bet stembil jet voor komen en aan wien een schrijven met zes vragen zijn toegezonden, zijn deze brieven als onbestelbaar van de post teruggekomen. De adressen waren niet in het adresboek te vinden. De Vermogensbelasting. Het „Weekblad voor Privaatrecht, No taris-ambt en Registratie" bericht, dat een van de inspecteurs der registratie do aangifte-biljetten voor de vermogensbe lasting Verzonden heeft niet de bijvoeging van een gehec tograf eerde circulaire, waarin verzocht wordt bij de aangifte over te leggen een specificatie van de ef fecten. Zoo dit bericht juist is, heeft de inspecteur meer gedaan dan de wet voor schrijft. Do onderstelling van het „Weekblad" dat het Departement van Financiën voor schrift daartoe sou hebben gegeven, is onjuist. Het bezoek van den Koning van Ne orwegen. Naar wij vernemen heeft de Koningin aan dén Koning van Noorwegen tj*dens diens verblijf in ons land een eeredienst toegevoegd, bestaande uit den gepensio neerden vice-admiraal W. C. J. Smit, eer tijds commandant van de stelling van de monden van de Maas en <de Schelde, den kapitein H. Rambonnet, commandant van het korps rijdende artillerie te Arn hem, en den eerstep luitenant H. H. Haff, 'ordonnansofficier«der Koningin. Het ligt in de bedoeling, dat déze eere dienst !z"ch bij aankomst van den Noor- schen koning op 5 Juni e.k. te IJmuid'en aan boord zal begeven van het pantser schip „Eisvold", waarmede de Koning naar Nederland komt, teneinde zich ter beschikking van zijne Majesteit te steb len. De zomertijd. Op de vragen van den heer Braat be treffende den einddatum van den zomer tijd, antwoordde de Minister van Bin- nenl. Zaken: Bij het stellen van den einddatum van den zomertijd valt, evenals bij de bepa ling van hot aanvangstijdslip, in bet be lang van het internationaal spoorwegver keer, zooveel mogelijk rekening te houden met de maatregelen, ter 'zake van zomer tijd getroffen in het buitenland, met nar me in België. Voor zoover bekend, is in België be doelde einddatum voor dit jaar nog niet vastgesteld. Uit dien hoofde bevat ook bet K. B. van 24 April 1923 te dier zake geen be paling. De Minister beeft de vereisc-hte stap pen gedaan om langs diplomatieken weg omtrent den einddatum van den zomer tijd, welke voor België zal gelden, inlich tingen te verkrijgen. In afwachting van 'die gegevens meent hij zich vooralsnog te mogen onthouden van het uitspreken van een meening om trent het tijdstip, dat als einde van den zomertijd hier te lande dit ja,ar ware in aanmerking te brengen. Wèl kan hij de verzekering geven, dat, Izoodra de noodige gegevens zullen zijn ontvangen, vaststelling van den eindda tum zal worden bevorderd. Bevordering der Homoeopathic. Te Utrecht is de algemeene vergadering gehouden der vereeniging tot bevordering der Homoeopathic in Nederland. Na 'de opening door den voorizitter dr. D. K. Munting werd met een waardee- rend woord aan de nagedachtenis van den ontslapen voorzitted dr. N. A. J. Voorhoeve, die deze functie 36 jaar lang had waargenomen, werden notulen en jaarverslagen van secretaris en penning meester onveranderd goedgekeurd. Als leden van het hoofdbestuur werden herkozen de hoeren Verhoef en Van Ries- sen en nieuw gekozen dr. J. N. Voor hoeve, directeur van het Homoeopathisch Ziekenhuis te Oudenzijn. Begrooting Post en Telegrafie. Met verwijzing naar hetgeen ter zake van do organisatie van den. technischer dienst der telegrafie in de Tweede Kamer is verhandeld, deelt de Minister mede, dat hij de instelling-van een commissie om de organisatie en de werking van dien dienst aan een onderzoek te onderwerpen over weegt. Wat het adres van den Ned. Bond van Kantoorhouders bij den Post- en Telegraaf dienst d.d. 30 Dec. 1922 betreft, het denk beeld om kleine hoofdkantoren door hulp kantoren te vervangen en op plaatsen, waar afzonderlijke post- en telegraafkan toren bestaan de diensten te vereenigen, wordt reeds toegepast. Hiermede zoo ver te gaan als genoemde Bond aanbeveelt., is z.i. niet wenschelijk. Tegen de centralisatie van overheidsdien sten ten plattelande bestaan zoodanige be zwaren, dat ze niet verder kan worden be vorderd. Tot het treffen van nieuwe, tot bezuini ging voerende maatregelen zullen de door den Bond gegeven wenken voorshands niet kunnen leiden. Op de vraag of de Minister van meening blijft dat de kantoorhouders moeten wor den afgeschaft, deelt hij mode, dat dit nim mer in zijn bedoeling heeft gelegen.'Ver moedelijk heeft men op het oog de voorge nomen opheffing hier en daar van zulke kleine hulpkantoren, dat ze, wat het hui dige verkeer ter plaatse betreft en bij een strikte noodzakelijkheid om te bezuinigen, geen voldoende reden van bestaan hebben. De te Amsterdam genomen proef met brievenbussen aan de op lijn 2 loopende tramwagens heeft aanvankelijk goed vol daan. Mocht de toepassing blijvend vol doen en niet te duur blijken, dan zal de Minister aan den maatregel, zoo mogelijk ook elders, uitbreiding geven. Het is niet de. bedoeling met de bepér- king van de postbestelling op Zondag ver der te gaan dan volgens de thans geldende regelen mogelijk is. Met het oog op de daaraan verbonden kosten is de Minister niet bereid tot wederinvoering der Zon dagsbestelling, waarin dan tevens alle druk werken zouden worden opgenomen, over to gaan. Hij acht het waarschijnlijk, dat bij we derinvoering van het z.g. lokaal briefport het vervoer van plaatselijke corresponden tie door de posterijen zou toenemen, doch twijfelt dat daarmede de postontvangsten zouden stijgen. De Minister is na al hetgeen hij over de nieuwe cijferpostzegels heeft vernomen, bereid een nieuw zegel te doen ontwerpen, dat voor de geheele cijferserie (dus voor de zegels beneden 5 ct.) hetzelfde zal zijn. Besprekingen in vergaderingen van de Permanente Commissie voor de Radiotelc- grafie met belanghebbenden uit de radio- industrie zijn loopende. Do rentevergoeding over de beschikbare saldi van den postcheque- en girodienst zal binnenkort worden verlaagd. Terzake is reeds overeenstemming met den Minister van Financiën verkregen. k - Baron Van Voorst tot Voorst. De Voorzitter der Eerste Kamer, luit.- generaal J. J. G. baron van Voorst tot Voorst, is volledig hersteld van de ernstige ongesteldheid, die hem had getroffen, zegt het „Hzg.". Do Pinksterdagen heeft hij bij familie in Den Bosch doorgebracht en de volgende week hoopt hij, als de Eerste Kamer haar openbare werkzaamheden hervat, het pro-» sidium weer waar te nemen. Bondsdag van Geref. Meisjesvereenigingen. Maandag werd te Dordrecht in.Kunstmin de vijfde Bondsdag gehouden van den, Bond van meisjesvereenigingen op Geref, grondslag. De belangstelling in dezen toogdag was enorm, temeer waar de Bond zijn eerste lustrum herdacht. Ter gelegenheid hiervan had de kring Linker-Maasoever te Rotter dam een prachtig bloemstuk in den vorm van een 5 aangeboden. Een telegram van gelukwensch was inge komen van do Geref. meisjesvereeniging te Boedapest (Hongarije.) De morgenbijeenkomst werd geopend door mej. A. Buitelaar, van Rotterdam, die in haar openingswoord het eerste lustrum memoreerde en cr tevens een historische herinnering aan verbond ten opzichte van de Dordtsche Synode. Besloten werd o.m. den volgenden Bonds dag te Leeuwarden te houden. Het Bondsvoorstel, om een liederenbun del voor de meisjesvereenigingen saam te stellen werd verworpen. Een telegram van hulde werd aan H.M. de Koningin gezon den. In de middagvergadering sprak mej. H. S. S. Kuyper over:, „Do nieuwe toekomst en den nieuwen taak", terwijl de heer A. L. van Hulzen sprak over: „Onze meisjes en de moedertaal." Een bespreking volgde op deze laatste rede. Mej. Kuyper en mej. Buitelaar werd on der levendigen bijval een gouden Bonds- insigne aangeboden. Do heer Van Hulzen sloot don alleszins geslaagden opgewekten Bondsdag mSt dankzegging. Vereeniging van Christelijke Onderwijzers(essen). Gistermiddag is in de groote Doelezaal de 69e algemeene vergadering geopend van de Vereeniging van Christelijke on derwijzers en onderwijzeressen, onder voorzitterschap van den heer. J. Th. R. Schreuder, uit Heemstede. De vergade ring was (zeer goed bezocht. Met het zingen van psalm 33:1 en 6. ge- bed en lezing van 1 Petrus I werd ge opend. On'dor de aanwezigen waren de hoeren mr. A. van der Hoeven, wethouder van onderwijs, mr. J. Terpstra, secretaris van de Unie en den Schoolraad, N. van den Hoven van Genderen, Van Ditmars, P.; Zwitser, afgevaardigden van de Unie; H.j J. Hijman en Smit, schoolopzieners al-?* hier, J. Sahouten en Th. Heukels, leden] van de Tweede Kamer en den Rotterdam- schen gemeenteraad. Het jaarverslag van den secretaris ver-?' meldt een grooten ledenaanwas, de ver-* eeniging telt thans meer dan 5000 leden. Nieuwe afdeelingen werden opgericht te Kampen en te Dedemsvaart, zoodat er thans 75 afdeelingen aangesloten zijn. Het jaarverslag en de rekening en ver- antwoording van den penningmeester,' sluitende op een bedrag van f29,146, j .werden goedgekeurd. De begrooting voor 1923 werd vastgesteld op f 25,539. Na breedvoerige behandeling van eeni-j ge onderwerpen van huishoudelijken aard kwam de heer T. van der Kooy, uit' Vlaardingen, aan het woord, ter behan-\ deling van het onderwerp: De eenheids-;} school. Spreker kwam na oen uitvoerige] uiteenzetting tot de volgende stellingen:, le. De twee hoofdelementen in de veld-*j winnende Eenheidsschoolgedachte zijn:, le. het streven naar gelijkmaking, vrucht van "de valsch-democratisclie strooming; van onzen tijd; 2e. de eenzijdig op den', .voorgrond, dringende gemeenschapszin,' zich mede uitende in toenemende Staat»* macht en Staatsbemoeiing. 2e. Het 'bestaande Schoolwezen ver-^ toont pluriformiteit, en is gegrond 1c niet FEUILLETON Van hooger Orde. Naar hofc Engelsch. Daar lag zij stil. In haar en in de ka mer was bijna niets veranderd. In den hoek op de vensterbank stond nog een stuk speelgoed van Walter en op de lata fel stond de ruiker Kerstrozen, welke Guy gistermorgen gebracht had voor zijn zuster, 't Was alsof 'fr meisje pas „goeden nacht" gewenscht had en nu lag te droo- men. Daar lag zij, het kind, dat uit 'fl ge tal van onze kinderen was heengegaan voor immer. Haar moeder zat naast het bed, haar. vader stond aan 't voeten einde en zag naar haar. Lord Ravenel stond er bij, bewegingloos; daarna boog hij neer en kuste de kleine marmeren hand. „Dag, dag, mijn kleine Muriel!" En haastig verliet hij de kamer, zoo door smart gefolterd, dat de moeder op stond en hem volgde. John ging naar de deur en sloot deze; kwam toen terug en stond bij zijn lieve ling .alleen. Mij zag hij niet - neen, hij zag niets anders behalve dat kleine ge zicht, zelfs in den dood zoo vreemd op hem gelijkend. Het gezicht, dat elf jaren lang de vreugde van zijn hart was ge weest, zijn oogappel. Langen tijd stond hij starend, zwijgend; toen viel hij op de knieën; hij strekte zijn armen over het bed, met een. bitteren roep: „Kom terug tot mij, mijn lieveling, mijn eerstgebore ne! Kom terug tot mij, Muriel, mijn klei ne dochter mijn eigen kleine dochter!" Maar gij waart bij de engelen, Muriel! Muriel! HOOFDSTUK XXIX. Wij gingen naar huis en lieten alles, wat sterfelijk was van onze lieveling ach ter te Enderley, slapend onder de sneeuw. Daarna leefden we twaalf jaren te Long- field, in zulk een ongebroken, rustigen vrede, dat daarop terug te zien, hetzelfde schijnt als terug te zien over een effen zee. Op een zekeren lente-avond zaten me vrouw Halifax en: ik, naar gewoonte, on der den noteboom. „Edwin is laat uit Norton Bury", zei Ursula. 1 „Ziju vader ook." „Neen dit is juist John's tijd. Luis ter! daar hoor ik de wielen van den wa gen." Want mijnheer Halifax, een welge steld man nu, reed eiken dag van en naar zijn molens in eep. smaakvolle equipage. Zijn vrouw ging hem tegemoet als ge woonlijk en zij kwamen te zamen naar huis wandelen. Beiden waren veel veran derd. Zij was nog steeds actief en zag) er frisch uit, maar zij werd gezetter, wat haar als een dame van middelbaren leef tijd niet slecht stond; hij begon een beetje voorover te loopen; de trekken van zijn gezicht waren scherper belijnd en op het voorhoofd begon zijn haar dunner te wor den. Maar er was toch nog geen grijs haar in zijn krullen te zien, waarmede achtereenvolgens vijf kleinen hadden ge speeld. Zoodra hij mij gegroet had, zag hij als gewoonlijk rond naar zijn kinderen en vroeg of dé jongens en Maud inet de thee thuis zouden zijn? „Ik geloof, dat Guy en Walter nooit op tijd thuis komen, als zij op het kasteel zijn." i „Ze zijn jong laten ze zich maar ver maken," zeide vader, glimlachend. „En, weet ge, van al onze vrienden houdt ge van niemand zooveel als van de Oldtowers.'1 De goede oude mijnheer Ralph' was ge storven en mijnheer Herbert regeerde in zijn plaats; mijnheer Herbert, die nooit een zekeren verkiezings-dag verge ten had, toen hij voor de eerste keer per soonlijk kennis maakte met mijnheer Ha lifax. Do familie op het kasteel bracht ver schillende families met ons in kennis. Deze families maakten, toen John's ver mogen snel aangroeide, een duidelijk merkbaar onderscheid, hetgeen ons dik wijls amuseerde, tusschen John Halifax den leerlooier van Norton Bury en mijn heer Halifax, den voorspoedigen eigenaar van Enderley-molens. Sommigen van hen waren ook slim ge noeg om te ontdekken, wat een aardige dame mevrouw Halifax was, dochter van wijlen mijnheer March, een "gouverneur van West-Indië en een nicht van mijn heer Brithwood van de Mythe. Maar me vrouw Halifax weigerde kalm, maar hardnekkig, anders dan als mevrouw Ha lifax bezocht te worden, vrouw van John Halifax, leerlooier of eigenaar van fabrieken of wat hij ook wezen mocht. Alle eerbewijzen en alle hoffelijkheden, welke niet door hem en om hem tot haar kwamen, waren geheel waardeloos voor haar. Bij deze hare eigenaardigheid kwam een andere van John, namelijk, dat hij zijn geheele leven afkeerig was geweest van wat men „conversatie" noemt en dat hij altoos „kennissen" vermeden had, (de meeste menschen kunnen, gedurende hun leven, gemakkelijk op hun vingers tellen 't getal dergenen, jlto don heiligen naam van „vriend" waard zijn). Derhalve was onze kring veel beperk ter, dan die van velo families van den zelfden stand, waarover onze buren heel wat te praten hadden. Maar wij gaven daar niet om; niets meer dan om do praatjes .indertijd te Norton Bury. Wij gingen geheel en al in ons eigen huis op, in ons gelukkig Longficld. „Ik geloof, dat 't hier mooier wordt dan> ooit," zei John, toen wij, na de thee,1, weer op de bank gingen zitten onder den noteboom. J „Laat eens zien 1 hoe lang hebben wij^ hier gewoond? Phineas gij kunt goed da tums onthouden. In wat jaar zijn we naar Longfield gekomen?" „In 1812; dertien jaar geleden." „O, al zoo lang!" „Niet to lang," zei mevrouw Halifax, ernstig. „Ik hoop, dat wij hier onzc^ da gen mogen eindigen. Gij niet, John?" Hij wachtte een oogenhlik met z'n ant- woord. „Ja, ik wensoh 't ook; maar ik weet niet of 't goed zou zijn dat to doen." „We zullen daar maar niet verder over, spreken," zei do moeder, niet op haar go*t mak. ,.Ik dacht, dat we or allen overv eens waren, dat 't kleine Longfield. duw zendmaal aardiger is dan Beechvrood,! hoe groot 't ook ia. Mit John denkl, dat, hoj nooit genoeg ken doen voor zijn volk le Enderley." (Wordt vervolgd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1