Dagblad voor Leiden en Omstreken. NIEUWE LEIDSCHE COURANT ABONNEflfiEBITSPRIJS S;' In Leiden en buiten Leiden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal f 2,50 Pér week f 0.19 Franco per post per kwartaal f 2.90 4de JAARGANG. - DONDERDAG 17 MEI 1923 - No. 936 BureauHooigracht 35 Leiden - Tel, Int. 1278 - Postrekening 58936 AK?VERTENTiE-PiUJ8 Gewone advertentiën per regel 22# cent Ingezonden Mededeclingen, dubbel tarieC ;®ij contract, belangrijke reductie. - Kleine advertentiën bij vooxuitbetq* ling -r^an ten hfloggte 30 woorden, wordeS dagelijks geplaatst, ad 50 cent. De vrouw en de stembus. Onze Rotterdammer meent te hebben ontdekt, dat er ook bij de Auti- Revolutionaire vrouw vermindering van lust om te stemmen te constateeïen viel en zij schreef dit toe aan de houding van vele onzer Anti-Revolutionaire Kiesver enigingen tegenover de vrouw, die soms als lid dezer vereen., niet wordt toegela ten, en zoo dit al, op de vergaderingen nauw wordt geduld. Zij meent, dat deze houding zich op den duur wreken zal. YvTij zijn, zegt do Standaard, niet zoo pessimistisch. Veeleer werd uit verschillende plaatsen melding gemaakt van een meerderen, ijver hij de vrouw dan bij den man. Het wil ons toeschijnen, dat de Anti- Revolutionaire vrouw het juist iu onze partij heeft geprezen, dat zij den weg koos, dien zij meende te moeten inslaan. Zij is te diep overtuigd van de ontzettende boteekenis van den s t r ij d onzer dagen, om niet, nu haar het kiesrecht gegeven werd, met allen ij v er en toewij ding den plicht to vervullen, die haar werd opgelegd. En als zij zich verheugt over het feit, dat van haar over het algemeen geen zwaardere plicht wordt gevraagd, die haar in meerdere mate zou kunnen afleid den van de groote taak, welke zij ontving, dan moeten wij haar dit waarlijk niet ten kwade duiden. Het zou overigens dwaas zijn voor den man, als hij de belangstelling der vrouw in de politieke vraagstukken van den dag, ook als die zich uitte in het bezoeken van vergaderingen, zou misduiden. Reeds ver voor er van het vrouwenkies recht sprake was, mocht men die belang stelling ontwaren. Men doet naar onze meening onze vrou wen onrecht, als men meent, dat zij het kiesrecht noodig hadden om, zij het op hare wijze, maar daarom met vaak niet minder interesse, met don pclitieken strijd onzer partij mee te leven. "Wij twijfelen dan ook niet of do Ge meenteraadsverkiezingen zullen weer too- nen, dat de Anti-Revolutionaire vrouw verstaat, waar het in dezen tijd -om gaat. Deze dingen zijn voor haar te groot, 'dan dat zij zich in het betrachten van hare roeping zou laten hinderen door dingen, die onder ons toch waarlijk heel weinig gewicht in de schaal leggen. Wij vermoeden, dat do Ahti-Revolulio- naire vrouw onze Rotterdammer de vreugdo van een kleine vergissing zal be reiden." Wij doelen de opvatting van ons hoofd orgaan. De grief van de Soc. Democraten tegen onze vrouwen is, dat zij zich meer nog dan de mannen laten leiden door hare be ginselen. En de ervaring van dc laatsto dagen heeft ons overtuigd, dat de vrouwen in ijver bij de stembusactio voor de mannen in geen enkel opzicht onderdoen. Óp den steun en de stemmen van onze vrouwen rekenen wij onvoorwaardelijk. ST&SSNBEUWS Ned. Chr. Vrouwenbond. Do groote Nutszaal was gisteravond grootendeels gevuld met een aandachtig gehoor, ter bijwoning van de jaarverga dering van de afd. Leiden van den Ned. Chr.Vrouwenbond. Nadat gezongen was Ps. 68:10 en ge-. lezen Matth. 5:117 werd in gebed voor gegaan. De presidente der afdeeling, mevr. SchokkingMetelerkamp, sprak vervol^ gens een opwekkings-rede uit. Terug^iendè op het afgeloopen '2de ver- eenigingsjaar, kon spr. niet in alle op zichten tevreden daarover zijn. Wat jong is moet groeien en dit is met de afdeeling piet aldus geweest. - Het ledental breidde zich in 't geheel niet uit en de belangstelling der leden is veelal beneden het nulpunt gebleven. -Men gaat zich wel eens .afvragen of de Leidsch© vrouwen zoo volmaakt zijn als hieruit zou kunnen worden afgeleid! Immers het doel van den Ned. Chr. Vrouwenbond is toch voor do alzijdige ontwikkeling der leden tc bevorderen. Het streven van den Bond is te zijn ge lijk de zuurdesem. Niet plomp en onberekend, maar met - regelmatige zekerheid zal de Vrouwen bond da zuurdeesem des Evangelie's onder zijn leden uitdragen. Heerlijke vruchten worden reeds ge^ zien van de werking van den Vrouwen bond vooral op sociaal gebied. Hoewel de Bond soms veel lauwheid op zijn weg ontmoet, wordt, toch met "kracht voortgegaan. Die gelooven haasten niet! Toen Christus op aarde kwam. was de verzorging'der zieken slecht, doch na dat Hij goeddoende het land doortrok is het ontfermingsgcvoel voor de kranken zeer versterkt Dit voorbeeld zij ons een aansporing om de zuurdeesem dos Evangelie's ook op ons te doen inwerken. De Christenvrouwen hebben trouw te zijn in haar plicht, deze zuurdeesem- dachte weer uit te dragen in ruimeren kring. Met kracht wekte spr. op, om hieraan te voldoen. De secretaresse, Mej. van Loo, bracht hierna het jaarverslag uit. Ook dit ademde een min-bemoedigenden geest. Het bestuur heeft door het houden van lezingen gedaan wat het kon, om belang stelling voor den Vrouwenbond te wekken. Het aantal leden ging met 7 achteruit. De moedercursus werd zeer druk be zocht Spr. opperde het voorstel, dat ieder der leden in het komende jaar een nieuw lid zou aanbrengen, en meer belangstelling zou toonen in vergaderingen. Uit het verslag van de penningmeester resse, mevr. Prof. van Nes, bleek, dat er een batig saldo was groot f29.29#. Bij de hierna volgende bestuursverkie zing werden in de vacalure-Mej. Koekoek candidaat gesteld Mej. Koekoek en Mevr. Vros, en in de vacature-Mevr. Kouwen- hoven, die zich niet herkiesbaar stelde, Mevr. Hooidonk en Mej. Hofman. Gekozen werden de dames Mej. Koekoek en Mevrouw Hooidonk. Het bestuur vouwde daarna bij monde van de presidente het „Plan de campag ne" voor het volgende jaar uit. De geringe belangstelling bij do lezin gen in het afgeloopen seizoen deed het be stuur hesluiten de leden zelf een keus te laten doen uit een aantal onderwerpen en, daar vermoed werd, dat deze geringe be langstelling veelal te wijten was aan het avonduur waarop de vergaderingen wer den gehouden, zal bij instemming van de leden in de maanden September, Novem ber, Januari en Maart des middags wor den vergaderd. De heeren K. Brants en Dr. J. Sohok- king zullen respect, inleiden „Straffen" en „Gezinsloon", terwijl de dames Frida Katz en Mevr. do Stoppelaar zullen refe- reeren over „Socialisme" (óf „Hoo worden wij geregeerd) en „De gevaarlijke leef tijd". Mej. Groen voerde daarna op verdien stelijke wijze enkele zangnummers uit n..l Aria aus Elia (Mendelssohn), „Als de ziele luistert" (G. Gczelle) en „Mijne Moedertaal" (de Cort). Na de pauze, die zich kenmerkte door haar gezelligheid, en waarin ververschin- gen werden rondgediend, werden keuri ge lichtbeelden vertoond, terwijl de geani meerde vergadering na gemeenschappe lijk gezang met een kort woord van de presidente en met gebed werd gesloten. Huldeblijk aan H. M. de Koningin. Hef Dagelijksch Bestuur van liet Plaat selijk Comité, betaande uit de heeren Jhr. Mr. Dr. N. C. de Gijselaar, cerc-voor- zitter, Prof. Dr. H. T. Colcnhrander, voor zitter, M. G. H. E. Nord Tomson, secreta ris en Aug. L. Reimeringer, penningmees ter, heeft het voornemen dezer dagen bij de Leidsche burgerij aan te kloppen om hare gaven voor bovengenoemd doel in ontvangst te nemen, hetzij door circu laires, lijsten en een spoedig te houden algemeene inzameling. Het Bestuur vertrouvl dat voor dit sym pathieke doel ook Leiden een waardige plaats zal innemen. Het doel is ten eerste de herstelling van het koor der Nieuwe Kerk te Delft, en ten tweede het aanbieden van een collectie teekeningen van schilder achtige plaatsen in Nederland door Ne- derlandsche schilders en kunstenaars. Zendt dus spoedig uwe gave aan den penningmeester, den lieer Aug. L. Reime ringer, Rapenburg 106, of stort het bedrag op diens Post-giro 1780. Ter vermijding van verwarring met het Comité der feest viering, heeft het Comité van het Hulde-» blijk in de verzonden circulaires een cou vert mét adres van den penningmeester Leidsche Pluimves-Verceniging. In de bovenzaal van „Amicitia" werd gisteravond een lezing gehouden, uit gaande van bovengenoemde vereeeniging, waarin als spreker optrad de lieer G. S. Ph. van Gink met liet onderwerp „Ras senkunde". De vergadering was uitstekend bezocht grootendeels door pluimvee-houders. De voorzitter, de heer van Sillevold, heette allen hartelijk welkom, en sprak enkele waardeerende woorden ten op zichte van den spreker, die in de Pluim veewereld, zoowel in ons land als in het Buitenland, en vooral in Amerika, een uitstekenden naam heeft als kenner en teekenaar van pluimvee. Alvorens met zijn onderwerp aan to vangen, gaf de spreker van den avond gelegenheid allerlei vragen te stellen, die dan bij het onderwerp zouden wordeD beantwoord. Hiervan werd een Tuim ge-: bruik gemaakt. Komende tot zijn eigenlijke inleiding, geeft spr. eerst een uiteenzetting van den naam rassenkunde, n.l. de kennis van de rassen en hunne eigenschappen. Ook moet men iets weten van de wilde hoenderrassen, de stamhouder van de he mde rassen. ssenkunde omvat ten slotte ook het systematisch verdeelen in groepen, wat spreker met een aantal voorbeelden na der verklaarde. Spr. noemde als hoofd groepen de Amerikaansche hoenders met als kenmerk gele poolen, de West-Euro- peesche hoenders, die meest een blauwe beenkleur hebben, terwijl hij ten slotte de Middellandsche Zee-groep noemde, die zich onderscheiden, door dien zij, behalve de zomerleg, zooals de andere groepen, ook des winters eieren legt. Omstreeks 1850 is er Aziatisch pluim vee in Europa en Amerika ingevoerd en dat heeft in de beide werelddeelen groo- ten invloed op de rassen geoefend. Ook hier heeft de kruising van rassen haar invloed doen gelden. Meer in hét bijzonder behandelde spr. nog de groep der kriel-hoenders, die door kruising zeer kunnen varieeren. De fok ker moet, volgens spr., even goed met de rassenkunde op de hoogte zijn als de keurmeesters en daarom ook aan de standaardbepaling meewerken. Spr. wilde bij de vraagstukken van se lectie en kruising meer 't practisch ge deelte dan de wetenschappelijke zijde be handelen. Hij meende tevens dat bij de kruising van hoenders niet het gewicht en de forschheid van het dier mag pre- domineeren, al is liet waar, dat de hoen ders, die hoven het standaardgewicht gaan, meestal de sterkste lichaamsbouw bezitten. Ook kunnen de kleinste hoen ders, der krielrassen, te klein zijn en daardoor minder krachtig Spr. behandelde nu de fokwaarde van verschillende groepen en deed uitkomen lioe meer en meer do fokgeheimen ver dwijnen, wat zeer moet worden toege juicht. Er is meer gemeenschappelijk samenwerken ontstaan onder do fokkers onderling, waartoe te Leiden vooral de Leidsche Pluimvee-Ver. 't hare heeft bij gedragen en hetgeen zeer in het belang van de fokkerij in het algemeen is ge weest en een aangenamen verhouding tusschen de verschillende fokkers heeft gebracht. Over deze solidariteit en vriend schap verwonderen zich zelfs de buiten- landsehe fokkers, die onze tentoonstellin gen bezoeken. Spr. behandelde daarna do verschil lende vragen, -in den aanvang gesteld. Gevraagd was o.a. welke rassen spe ciaal voor Leiden geschikt zouden zijn, waarop de spr. ten antwoord gaf dat ieder ras hier kan worden gehouden en zich in dit opzicht onze stad zich in niets van andere plaatsen onderscheidt, al is do bodem hier laag. Spr. deelde ook in antwoord op een- vraag nog mede dat de broedscbheid der hoenders van verschillende rassen door een doelmatige teeltkeus kan bestreden worden. Na deze lezing, die van een uitgebreide kennis en belezing op dit gebied getuigde, vertoonde de heer Van Gink een reeks keurige lichtbeelden naar photo's van hoenders en konijnen, door hem zelf ge nomen, waarbij hij aanleiding vond om nog aan de aanwezigen belangwekkende me de deelingen te deen. Een der aanwezigen dankte den spr. voor het genot dat het blad Avicultura met zijn mooie photografieën en teeke ningen gaf, waarna onder applaus der vergadering de voorzitter deze woorden nog even onderstreepte. Vervolgens werden nog eenigo huishou delijke mededeelingen gedaan. De voorz. deelde o.a. mede, dat de ver- eeniging binnen enkele maanden een excursie naar Soest denkt te orgauisce- ren, om daar een der grootste hoender parken van Nederland te bezichtigen. Tevens zal dit jaar, zoo mogelijk een groote pluimvee-tentoonstelling gehouden worden in samenwerking met de Hoen derclub en de vereeniging van Duiven- liefhebbers. De vergadering, die voor de betrokke nen in kooge mate. belangwekkend was, werd hierna gesloten. De Wereldklpk. Sommige oudere Leidenaars zulleü zich nog herinheren, hoe in 1905 hier ter stede een z.g. wereldklok te bezichtiging werd gesteld, die vervaardigd was door een uurwerkmaker uit het Schwarzwald, beroemd door zijn klokken-industrie. De vervaardiger, August Noll, had ze ven jaar. aan dit kunstwerk zijn beste krachten besteed, en dacht, nadat het enorme bezoek voor deze klok bom in de gelegenheid had gesteld, zich In het land van de dennewouden terug te trekken, rus big van het werk zijner handen te ge nieten. De oorlog trof echter ook hem in zijn bezit, en deswegen ziet de vervaardiger zich genoodzaakt met zijn levenswerk weer de wijde wereld in te trekken. Daardoor geniet ook Leiden weer de eer het kunstwerk heden in zijn oorspronke lijke formatie te aanschouwen. Met recht kan men hier spreken van een kunst werk. De klok heeft de respectabele afme tingen van 4 bij 1# Meter, en is dan ook maar niet in zijn geheel vervoerd geworden. Het afbreken van den kolossus duurt 3 dagen en 8 groote kisten zijn noodig om de onderdooien te vervoeren. Of er voor den ondernemer kosten aan verbonden zijn, om dit 3000 K.G. zware werkstuk te doen transporteeren! Het uiterlijk van de klok is een kerk- transept uit notenhout gesneden en in vroeg-renaissance-stijl uitgevoerd. De eigenlijke klok geeft elke minuut met een klokslag aan, terwijl ook de dagen en jaren worden aangegeven. Links en rechts zijn klokken aange-~ bracht, waarop de correspondeerende tij den van New-York en Calcutta zijn af te lezen. Het mechahiek is hoogst ingenieus en is er op berekent tot het jaar 2000, re gelmatig elk algemeen vermeldenswaar dig levensmoment aan te geven. Zoo worden b.v. de jaargetijden aange geven door een viertal voorstellingen: kind, jongeling, man, grijsaard. De christelijke feestdagen worden aan gegeven door wisselbare schilderijen en door muziek enz. Zonder eenige restrictie kunnen wij een bezoek aan dit wonder techniek-werk aan bevelen. Ouden en jongen zullen er van kunnen genieten. Als contrast met dit reuzenwerk wordt verder de oudste klok, door Isack Ha- breckt uit Schaf f kansen in 1640 vervaar digd, vertoond. Een goede Hollandsche explicatie doet het geheel uitstekend begrijpen. Men liaaste zich een bezoek te brengen. BINNENLAND Hel regecringsjubileum. ïn verband met 't regeèringsjubileum onzer Koningin zal eerstdaags waar schijnlijk nog vóór 1 Juni a.s..— van wege den Bond van Chr. Zangverenigin gen in Nederland een cantate worden uit gegeven voor gemengd- en vrouwenkoor met duet en soli voor sopranen en alt. Dit vierdeelige werk, dat met een ko raal wordt geopend en gesloten, werd ge componeerd door den heer H. Wegerif op tekst van den heer J. Pelser, voorzitter van bovengenoemden Bond. Het is een werk, bestemd voor middel matige koren, terwijl desgewenscht de verschillende deelen ook afzonderlijk kunnen worden uitgevoerd. De N. C. G. O. V. De Alg. Verg. van de Nat. Chr. Geh. Onth. Ver. zal Woensdag 12 Sept. a.s. te 's-Gravenhage in het gebouw de Ruij ter straat 67 gehouden worden. 's Avonds te voren zal in de Regentesse- kerk een openbare samenkomst gehouden worden, terwijl in de middagvergadering een referaat zal gehouden worden over: „Drankbestrijding onder de schipper,sbe-; volking". Reedersvereeniging. Tot leden van het hoofdbestuur van de Reedersvereeniging voor de Nederland- sche haringvissckerij zijn herkozen: door de reedersvereeniging te Vlaardingen de heer Joh. H. Warneke, door Schevenin- gen de heer J. J. de Niet en door Katwijk de heer Th. Haasnoot. Zilverbons. De minister van financiën maakt be kend, dat in do maand April 1923 bij de Algemeene Rekenkamer zijn overge bracht: a. 1,000,000 stuks onbruikbaar gewor den zilverbons a f 1 van den bij Kon. be sluit van 19 Februari 1920 (Stbl. no. 82) bepaalden vorm; b. 700,000 stuks onbruikbaar gewor den zilverbons a f 2.50 van den bij Kon. besluit van 14 Juni 1918 (Stbl. no. 357) bepaalden vorm. De Rijksmiddelen. De middelen hebben in April opgebracht f 36.880.924.89 of 7 ton minder dan in April 1922- sinds 1 Jan. f 142.170.313.5S of 6.4 millioen meer dan liet eerste kwar taal 1922. Beperking aantal postbestellingen. Op de vragen van den heer Weitkamp inzake beperking van het aantal postbe stellingen antwoordde de Minister van Waterstaat: Het is den Minister bekend, dat aan-de hand van algemeen geldende regelen, verband houdende met den omvang van het postverkeer, het aantal in de ver schillende plaatsen uit te voeren postbe stellingen wordt herzien. Naast gevallen, waarin de verkregen bezuiniging zeer be langrijk is, komen ook uiteraard andere gevallen voor, waarin de bezuiniging voor dat geval afzonderlijk bekeken, min der sprekend is. Dit mag echter niet er toe leiden, de algemeen getroffen regeling op allerlei punten te doorbreken. Deze moet in kaar resultaat ten opzichte van de bezuiniging als één geheel worden beschouwd en als zoodanig ook worden doorgevoerd. He! visscherijbcdrijf te IJmuïdcn. De heer Micliielseh, lid, van de Tweede Kamer, heeft den minister van binnen- landsche zaken en landbouw do volgende vragen gesteld: Is het den minister bekend, dat in hel visscherijbedrijf en daaTaan verwante be drijven te IJmuiden de sinds lang heer-i schende malaise en de darauit voorts vloeiende werkloosheid den laatsten tijd nog zijn vergroot, doordat eenerzijds de Hollandsche schepen hun vangst in En geland ter markt brengen en anderzijds de Duitsche treilers, o.a. wegens de ver-» hoogde kolenprijzen, niet meer in IJmui den komen? Is het den minister mede bekend, dat in verband met een en ander de goede verstandhouding tusschen reeders, visck- handelaren en arbeiders, benevens tus schen liun respectieve organisaties min of meer verstoord is en dat dientengevol-: ge de kans om door vereende pogingen de bestaande bezwaren te overwinnen, belangrijk is verminderd? Is de minister bereid, voor zooveel ndo- dig, alsnog een onderzoek naar een en ander in te stellen en in overleg met de organisaties der betrokkenen het treffen van maatregelen, waardoor de werkloos heid ter plaatse zal worden beteugeld en de vischhandel weder zal opbloeien, to overwegen? Uit de Textielindustrie. ïn een te Nijverdai gecombineerde be stuursvergadering der textielarbeiders- vereenigingen „Unitas", „St. Lambertus" en „De Eendracht" is de volgende motie aangenomen: De besturen enz., besprekende de inge voerde loonsverlaging door do directie der K. S. W.: overwegende, dat deze loonsverlaging is een aanval op liet menschwaardig beslaan der Nijverdal- sche textielarbeiders; protesteeren teil sterkste tegen de in gevoerde loonsverlaging en spreken, zien de den zich verbeterenden toestand, ook voor het textielbedrijf, den wensch uit, dat de „verslechterde" loonen spoedig door de directie zullen worden herzien ten gunste dor arbeiders, opdat de goede verstandhouding, die te Nijverdai noe al tijd tusschen patroon en arbeiders heeft bestaan, niet verbroken worde, doch eer der nog versterkt. De hedenmorgen door de stakingsleiders met den burgemeester gehouden conferen tie heeft geen resultaat opgeleverd. De staking blijft dus voortduren. Kinderen uit hei Roergebied. A.s. Vrijdag worden ruim 500 kindoren, voornamelijk uit het Roergebied, door be middeling van de Nederlandsche Cen^ trale voor Vacantiekinderen uit Duitscln land via Oldenzaal in ons land verwacht Op 8 Juni komt er wederom een trans-- port. Een gevangen Kamerlid. Een" onzer populaire Kamerleden, die door zijn vereeniging candidaat gesteld is voor het raadslidmaatschap, moest de zer dagen te Amsterdam een spreekbeurt vervullen. Prompt op tijd maakte hij zich op om zich van zijn woning naar het vergadergebouw te begeven, klaar wat was dat? De voordeur zijner woning welke anders zoo gemakkelijk openging, was noch door trekken, noch door hard rukken open te krijgen. Het doode voor werp staakfe en liet Z.Ed.Achtbare niet door. Bij onderzoek bleek hem, dat de deur in het slot gevallen was en dat hij geen sleutel had, om dat slot om te draaien. Smeden waren niet bij de hand, ver volgt de „Tel.", want het was na den wet- telijken arbeidstijd. Zic.li uit liet raam laten zakken ons Kamerlid bewoont een bovenhuis ging ook niet; het stond trouwens ook niet voor de buren, die hem eens voor een inbreker moéhten houden. Dan het vergadergebouw maar geteWo-" nëerd en gevraagd, of een der sprekers het zoo lang wilde rekken, tot hij kwam. Maar al wie kwam Z.Ed.Achtbare niet En de „rekkende" spreker bleef rekken. Daar het Kamerlid, ondanks al zijn moei te, geen kans zag zijn woning te verla ten, gaf hij de poging op en wensch to de vergadering telefonisch goeden nacht. De gevangenschap duurde tot den vol genden morgen, toen de smid kwam om do deur te ontsluiten en het Kamerlid in de gelegenheid stelde, zijn gevangenschap met de gouden vrijheid te verwisselen Pokken te Rotterdam. Het binnenkomen van liet Engelscho stoomschip Craftsman, de vorige maand, dat te Rotterdam drie pokkonlijders ver scheept heeft, waarvan er één nog in het ziekenhuis aan den Coolsingel wordt ver pleegd, heeft voor de stadsbevolking toch gevolgen gehad, niettegenstaande de ingrij pende maatregelen, die door den Gemeen telijken Geneeskundigen Diepst toen on middellijk genomen zijn. De kapitein van een Spido-sleepboot, S. genaamd, die en kele keeren goederen naar do Craftsman heeft vervoerd, is door dc pokken aange tast geworden. Sedert eenige dagen wa» hij ziek en gisteren werd de aard van de ziekte geconstat-cerd. Men heeft hem on middellijk naar de barakken aan dc Waal haven overgebracht. Z'n toestand is *eer ernstig. De.woning is ontsmet terwijl mans vrouw en z'n twee kinderen geïso leerd zijn*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1