GEMEENTERAAD LEIDEN De Gemeenteraad vergadert Maandag a.s., des namiddags, te twee uur. Te behandelen onderwerpen: lo. Benoeming van een Stadsvroedvrouw voor het tijdvak 1 Mei 19231 Mei 1926. B. en W. stellen voor,- bestendiging der aanstelling van mevr. W. v. d. Waals—1 Rolloos. 2o. Praeadv.ies op het verzoek van het Bestuur van het genootschap „Mathesis Scientiarum Genitrix", om het kosteloos gebruik van eenige localiteiten van de Stads-Gehoorzaal, voor het houden van de algcmeene vergadering en van do tentoon stelling van door de leerlingen vervaar digde werkstukken. B. en W. stellen voor, dit verzoek in te willigen. 3o. Voorstel tot ingebruikgeving van een lokaal van de opleidingsschool U.L. O. Maresingel A, aan de vereeniging „Zon dageschool de Vier en Twintig Huizen". B. en W. stellen voor, dit verzoek in te willigen. 4o. Voorstel: a. tot beëindiging van de huurovereen komst met A. G. van Tol, betreffende de strook grond aan den Apothekersdijk na bij de Schapensteeg; b. tot verhuring van de sub a bedoelde strook grond aan L. Koning. (Zie hieronder). 5o. Vaststelling van de jaarwedden en bepaling van de pensioensbijdragen van eenige leeraren en leeraressen aan het Gymnasium, de beide Hoogere Burger scholen en de Kweekschool voor Onder wijzers en Onderwijzeressen. 6o. Staat van af- en overschrijving op do begrooting, dienst 1922, van den Keu ringsdienst van Waren in het district Lei den. 7o. Prae-advies op het verzoek van J. van Noord, om vergunning tot demping van een gedeelte sloot langs den Morsch- weg, vóór het perceel Sectie L, No. 14. B. en W. stellen voor, op dit verzoek gunstig te beschikken. 8o. Prae-advies op het verzoek van L. van Prooi jen, om een boom, staande vóór zijn perceel Rijnsburgersingel No. 2a, te doen rooien. B. en W. meenen, met de Commissie van Fabricage, dat er geen voldoende aanlei ding bestaat om tot rooiing van bedoelden boom te besluiten. Wel willen zij opdracht geven tot snoeiing. 9o. Voorstel tot het doen rooien en veTkoopen van een boom. staande vóór de brug aan den Hoogen Rijndijk, toegang gevende tot een ten zuiden van dien weg aan te leggen straat. lOo. Voorstel tot goedkeuring van de uitbreiding der Electriciteitsfabriek met een z.g. omvormer-instalaltie (56.000 gld.) 11 o. Voorstel tot het verleenen van me dewerking aan het Bestuur der R.-K. Par. Jongensscholen onder R.-K. Par. Kerkbestuur, inzake de aanschaffing van 132 tweepersoons-schoolbanken ten be hoeve van het schoolgebouw aan de Peli kaanstraat No. 20 en tot beschikbaarstel ling van de voor die aanschaffing benoo- digde gelden. 12o. Voorstel tot het verleenen van me dewerking aan het Bestuur van de Inrich ting van Liefdadigheid voor Roomsch- Kathblieken (Meisjesscholen der Eerw. Zusters in de Pelikaanstraat), in zake de aanschaffing van 132 tweepersoons schoolbanken ten behoeve van het school gebouw aan de Pelikaanstraat No. 1 en tot beschikbaarstelling van de vood die aanschaffing benoodigdo gelden. Beide bovenstaande voorstellen strek ken om die d r i e-persoons-schoolbanken te doen vervangen door t w e e-persoons, volgens wettelijke voorschriften. De kosten voor het voorstel sub 11 bedragen f 4620, even zoo voor het voorstel sub 12. 13o. Voorstel tot het toekennen van een voorschot over 1922 en over 1923, op de vergoeding, als bedoeld in art. 101 der Lager Onderwijswet 1920, aan besturen van bijzondere scholen alhier, en van een bijdrage over 1922, als bedoeld in art. 102 dier wet, in de kosten van het bij zonder vervolgonderwijs. 14o. Voorstel tot toekenning aan be sturen van bijzondere scholen van eeno vergoeding over het jaar 1921, krachtens art. 100 der Lager Onderwijswet 1920. (Jaarwedden van z.g. boventallige on- derwizers(essen). 15o. Voorstel: a. tot wijziging van de verordening van 18 December 1922, houdende regeling van de jaarwedden der leeraren aan het Gym nasium, de Hoogere Burgerschool met 5- jarigen cursus en de Hoogere Burger school voor Meisjes te Leiden; b. tot opnieuw vaststelling 'dor gewij zigde verordening. 16o. Verordening, houdende wijziging van de verordening van 11 November 1897 (Gemeenteblad no. 12), op de Wateren in de gemeente Leiden.^ 17o. Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van de meerdere kosten van aanleg van het speelterrein cp het Raamland (21.500 gld.) 18o. Voorstel in zake den aanleg van een huistelefoon-installatie op het terrein van de gestichten Endegeest, Voorgeest en Rhijngeest, en de onderhandsche op dracht van de levering dier installatie aan de N.V. Nederlandsche Huistelefoon Maat schappij te 's-Gravenhage (7638** gld.). 19o. Voorstel toi wijziging van- en aan vulling met eenige posten der begrooting, dienst 1923. 20o. Vaststelling van het vermenigvul- 'digingscijfer, bedoeld in de verordening <op de heffing eener plaatselijke belasting fcaar het inkomen te Leiden, voor het be lastingjaar Mei 1923—Mei 1924. (Zie hieronder). f Op voorstel 17o. en eenige andere komen Wij in ons volgend nummer uitvoeriger terug. I"5 Een bloemen-kiosk. r Bij Raadsbesluit van 29 Mei 1922 werd to A. G. van Tol een strook grond op de Apothekersdijk, nabij de Schapensteeg, ter grootte van 10 M2., verhuurd voor f125.per jaar, teneinde op dit stukje grond een kraam te plaatsen voor den ver koop van bloemen. De heer van Tol heeft deze kraam thans verkocht aan den bloemenhandelaar L. Koning en verzoekt in verband daarmede de medewerking van den Raad tot ont binding van de nog tot 30 April 1924 loo- pende huurovereenkomst, terwijl laatst genoemde den wensch te kennen geeft, dat de huur tgen denzelfden prijs en onder de bestaande voorwaarden te zijnen name worde gesteld. Ook na kennisneming van de aan den Raad gerichte adressen van verschillende bloemenwinkeliers en van een drietal mid denstandsvereenigingen, die verhuring van den grond voor dit doel meenen te moeten ontraden, alsmede van een noe ingekomen schrijven van G. A. Koning ten behoeve van requestrant L. Koning, zijn B. en W. van oordeel, dat er geenerlei reden be staat om het verzoek van de heeren van Tol en Koning van de hand te wijzen. Nu toch de Raad eenmaal het standpunt heeft ingenomen, dat tegen de aanwezigheid van een bloementent ter plaatse geen be zwaar moet worden gemaakt en ook in de practijk is gebleken, dat de tent aldaar geen hinder veroorzaakt, zien B. en W., vermits het in casu slechts een verande ring van huurder betreft, niet in, waarom aan den heer Koning zou moeten worden geweigerd, wat aan den vorigen eigenaar der kraam werd toegestaand. Onder mededeeling, dat ook bij de Commissie van Fabricage de verhuring van het stukje grond geen bedenking ont moet, geven B. en W. den Raad mitsdien in overweging: A. te besluiten de ingevolge het raads besluit van 29 Mei 1922 met A. G. van Tol gesloten overeenkomst betreffende de ver huring van de strook grond op den Apo thekersdijk, nabij de Schapensteeg, ter grootte van 10 M2., te doen eindigen, ingaande op een door B. en W. te bepalen datum; B. deze strook grond tot 30 April 1924, ingaande op een door B. en W. te bepalen datum, tegen een jaarliikschen huurprijs van f 125.te verhuren aan L. Koning, ten einde op dit stukje grond een kraam te hebben voor den verkoop van bloemen, en voorts onder bepaling: lo. dat de kraam moet zijn ten genoegen van B. en W.; 2o. dat de huur na afloop van den huur tijd geacht wordt telkens voor den tijd van een jaar te zijn verlengd, indien zij niet drie maanden te voren door een der partijen schriftelijk is opgezegd; 3o. dat de gemeente te allen tijde be voegd is de huur ook tusschentijds te doen eindigen, mits daarvan ten minste drie maanden te voren aan den huurder ken nis gevende. Hoofdelijke Omslaa. B. en W. becijferen den Raad, dat het kohier 1923/24 2.000.000 gld. zal moeten opleveren. De Inspecteur der Rijksbelas tingen schat de daling van het belastbaar inkomen op 20 of f 494.745. in verge lijking met het belastingjaar 1922/23. Hiermede rekening houdende, meenen B. en W., dat voor 1923/24 toch zal kun nen worden volstaan met het vermenig- vuldigingscijfer 1, evenals voor het belas tingjaar 1922/23. GEMENGD NIEUWS Ongelukken. Dinsdag is op het landgoed Slaverden, gemeente Ermelo, de 35-jarige arbeider St. St. in een zandkuil geraakt en gestikt. Te Garmerwolde (Gr.) is het 3--jarig zoontje van den landbouwer L. B. in een sloot verdronken. In do Hoogeveenschevaart te Hoogc- veen is het 3-jarig zoontje van A. K. ver dronken. Vlak voor de ouderlijke woning werd het drie-jarig zoontje van den rijwielhan delaar Drent te Zeist overreden door een veewagen. De wagen had eenigen tijd stil gestaan en toen de koetsier zijn paard aanzette bemerkte hij niet, dat de kleine zich aan de andere zijde tusschen de wie len bevond. Eenige uren na het ongeval overleed het kind. Brandstichting. Te Assen is gevankelijk binnengebracht een verpleegde te Veenhuizen, verdacht van brandstichting in een der gestichten aldaar, en een oud-verpleegde, verdacht van brandstichting-in de kerk te Veenhui zen en grafschennis, door aldaar eenige vernielingen aan te richten. Bedreiging en afpersing. Te Assen is gevankelijk binnengebracht J. A. R., fotograaf te Veenoord, verdacht van bedreiging en afpersing van geld van een bezoeker die zich ten zijnen huize be vond. i' Een Hollander In Kleef aangevallen er| verwond. De „Clever Volks Freund" deelt mede, dat de heer Jos. Thyssen, de te Kleef wonende bekende Nederlandsche opera zanger, aldaar door een troep Duitschers aangevallen en met messteken verwond 33 De heer Thyssen kwam zijn woning, ge legen aan de Nassauen Allee, uit, en ver zocht toen aan eenige voorbijkomende, zeer luidruchtige jonge kerels, wat rusti ger te zijn, daar er een ziek kind in zijn huis was. De brooddronken jongelieden begonnen evenwel te schelden en te razen en vielen daarop den heer Thijssen aan. Deze werd zeer ernstig aan het hoofd ver wond. Hij had zelfs een messteek in de nabijheid van een slagader. De daad wordt in Kleef zeer afgekeurd, daar de heer Jos. Thyssen in den afge- loopen winter zich veel moeite voor de arme bevolking gegeven heeft en o.a-. con certen organiseerde, waarvan de opbrengst aan zwakke kinderen ten goede is ge komen. De malversaties te Maasdam. In de Dinsdag gehouden raadszitting is met 4 tegen 2 stemmen verworpen het voorstel van B. en W., om het schrijvem van den burgemeester, den heer L. E. M. Klaar, waarbij deze ontslag vraagt als gemeente-secretaris, ter afdoening in hunne handen te stellen. Meegedeéld werd, dat de gemeente-ontvanger, den raadsleden die dat wenschten, inlichtingen zou ver strekken over de reden van de ontslagaan vrage van den burgemeester. De reden daartoe was gelegen in het feit, dat mal versaties in zijn boeken werden aangetrof fen. Evenals reeds vroeger geschiedde, heeft de heer Klaar grootere bedragen voor de gemeente geleend dan de Raad gevoteerd had. Bij het aangaan van een goedgekeur de kasgeldregeling, groot f 8000, leende de heer Klaar f 32.000, terwijl hij tevens el ders een leening, groot f 36.000 afsloot, al les op naam van de gemeente. Thans kan de zaak niet, gelijk vroeger geschiedde, afgewikkeld worden, wijl de heer Klaar de benoodigde gelden voor het aflossen der leeningen niet tijdig te zijner beschikking kon krijgen. Daardoor werd de zaak bij den gemeente-ontvanger bekend, die op zijn beurt Gedeputeerden to 's-Gravenhage in kennis stelde van het feit, dat er fraude moest zijn gepleegd, wijl hem stukken ge tond waren, die ten onrechte zijn hand- teekening en die van den wethouder, den heer Reedijk, droegen. Do heer Reedijk is als wethouder afge treden, toen de vervalschingen te zijner kennis kwamen, daar hij, zocals hij zeide. met het geknoei niets uitstaande wilde hebben. De Spaansche schatgraver heeft succes. Het aantal keeren, dat in de dagbladen werd gewaarschuwd tegen de Spaansche schatgravers is legio. En dat er desniette min twee personen zijn ingevlogen kan niet anders dan hooge verwondering baren Dat de brieven bij honderdtallen worden rondgestuurd spreekt vanzelf. Een dezer brieven bereikto een handelaar in bouw materialen te Buinerveen. Hier werd de gewone voorstelling van zaken gegeven: een vermogende Spanjaard was in gijze ling gesteld wegens een faillissement. Zijn koffers, waarin zich waardevolle papieren o. a. drie cheques voor een bedrag van f 450.000 bevonden stonden in de gevan genis. Wanneer de betrokken aannemer er eenig geld voor over had, zou het beslag op de koffers opgeheven worden, voor welko assistentie de arrestant f 150.000 over had. De aannemer wist een vriend over te halen met hem mee te gaan naar Madrid, geloopen, maar schiet over het leege doel heen. Na eenige vrije schoppen, van beide In Brussel gingen zij een vriend opzoeken en inviteerden hem mede fe gaan naar Spanje ten einde da^r als tolk op te tre den. Met z'n drieën zetten zij de reis voor£. In Madrid wachtten ze eenige dagen en toen verscheen de cipier van de gevange nis. Na eenig praten betaalden de aanne mer en' zijn Hollandscbe vriend bem 12000 peseta's, waarna:" do cipier zeide de zegels der koffers te zullen verbreken. Na eenigen tijd kwam de bewaarder terug en overhan digde hun drie cheques. Zeer verheugd keer den de Hollanders terug en waanden zich reeds rijk. In Amsterdam aangekomen be gaven ze zich naar een bank op de Hee rengracht en vroegen welke waarde een der cheques had. Do bediende dacht met een poging tot oplichting te doen te hebben en belde het bureau Singel op. Spoedig verscheen een inspecteur, die bet tweetal meenam en verhoorde. De heeren keken zeer verwonderd op toen zo hoorden, dat zo slachtoffers geworden waren van den „bekenden Spaanschen schatgraver. Onge veer achtduizend gulden lichter keerden de beide domooren naar het Noorden terug. Een nieuw soort plagerij. De tuinder E., aan den Rotterdamschon weg të Delft, beeft zich bii de politie al daar beklaagd dat kwaadwilligen gras zaad in zijn moestuin hebben gestrooid. Bolsjewistische Synode. Naar verluidt is aan alle Russische bis schoppen een rondschrijven gezonden be treffende» de bijeenroeping van plaatse lijke kerkverg., welke de afzetting van den patr. Tichon moeten eischen. Tichon wordt daarin een vijand genoemd van de revo lutie en van de sovjet-regeering, welke zoo heet het bij de „gratie Gods" werd ingesteld. Het opperste kerkbestuur ver langt een uitspraak over de volgende on derwerpen: 1. De kerkhervorming 2. De socialistische revolutie; 3. De sovjet-regee ring; 4. De patriarch Tichon. Het voor nemen is alle geestelijken te ontslaan, die zich niet openlijk uitspreken voor de sov jet-regeering en tegen Tichon. De trcin-overval in China. Een der Éngelschen, die aan de handen der Chineesche treinrovers op den Tiensin- Pukow-spoorweg ontsnapt zijn, heeft aan een correspondent van Reuter te Tienstin een en ander meegedeeld betreffende zijn ervaringen. Hij vertelde, dat de reizigers, nadat zij gedwongen waren geworden om den ex- prestrein te verlaten, welken de roovers, zooals men weet, door het opbreken der rails hadden doen ontsporen, in verschei dene groepjes werden gescheiden en mee- doogenloos de bergen werden in gejaagd. De tocht was volgens dezen zegsman een ware kwelling. De gevangen genomen rei zigers mochten niet met elkaar spreken en zij, die achteraan kwamen strompelen, werden met geweerkolven voortgedreven. Zoodra de bandieten hun verdekte schuil plaats bereikt hadden, kwamen er troepen opdagen, die een gevecht met de roovers aangingen. De rooverhoofdman dwong nu den En- gelschman en een tolk om een boodschap naar do troepen over te brengen. De troe pen kregen namelijk den raad om het vu ren te staken, anders zouden de gevange nen, worden doodgeschoten. De zegsman gelooft, dat de bandieten nog 18 vreemdelingen in handen hebben. Een tweetal Engelsche dames, die, na aan de handen der roovers ontkomen te zijn, te Tientsin aankwamen, vertelden dat zij aanvankelijk door de bandieten in nacht gewaad en blootsvoets werden meegevoerd Daar zij niet snel genoeg met de roovers konden meeloopen, gaven deze haar klap pen in 't gezicht om haar tot grooter in spanning te dwingen. Toen de dames ten slotte uitgeput in elkaar zakten, werden zij aan haar lot overgelaten. Verschillende vreemdelingen wisten te ontsnappen, door zich in het lange gras te verbergen. De meeste ontvoerde passa giers, waaronder 6 vrouwen, waren in nachtgewaad en zonder schoeisel. Zoo moes ten zij mijlen lang over onbegaanbaar ter rein voortloopen, blootgesteld aan allo on aangenaamheden van den nacht en aan het ruw geweld der roovers. Dinsdag seinde Reuter uit Peking nog de volgende bijzonderheden. „Uit de verhalen van eenigen der ont snapten blijkt, hoe beestachtig de bandie ten zijn opgetreden. Een uur lang vuurden zij als razenden op den trein, waarbij zij een duivelachtig gegil deden liooren. Van een der reizigers werden de ringen van de vingers getrokken, zoodat zijn handen vrijwel gevild waren. Een paar dames wer den met geweerkolven bewerkt, bespuwd en in het gezicht geslagen, ton einde te maken, dat zii gelijken tred hielden met de bandiet-en. Ten laatste zonken zii echter uitgeput ineen, waarna zij door de ban dieten aan haar lot werden overgelaten. De beide vrouwen wisten daarna den spoorweg te beiken en veilig en wel te Tientsjin aan te komen. Auto-ongeluk te Brussel. ~T Toen om 1 uur Woensdagnacht de in dustrieel N'js uit Leuven in gezelschap van twee dames huiswaarts reed, is zijn auto met de inzittenden ter hoogte van tunnel- van den snoorweg aan de Clovislaan to Brussel plotseling in den grond gezakt, doordat, waarschijnlijk tengevolge van de stortregens der laatste dagen, eensklaps een kuil was ontstaan van 6 k 8 M. diep De .auto werd gewoonweg met 't zand mee in de diepte gezogen en wel in zoodanige mate, dat hij, toen hedenmorgen het red dingswerk begon, geheel verdwenen was. Twee der inzittenden, de Nijs en een der dames, werden gered, doch het andere meisje verwenen met de auto in den mod der. Tot overmaat van ramp sprong een groote buis der waterleiding en daar tot nog toe het lijk van het verongelukte meis je nog niet gevonden is, veronderstelt men, dat het met het water langs de buis is meegevoerd. Het is ongeveer op deze zelf de plaats, dat zich het vorige jaar eveneens een verzakking heeft voorgedaan en een groot deel van een huis in den grond ver dwenen is. Uit het onderzoek zou gebleken zijn, dat behalve de regen ook de in de nabijheid liggende spoorwegtunnel schuld Leeft aan de instorting. De kuil, waarin in de auto begraven ligt. heeft een opper vlakte van 25 M. middellijn. INGEZONDEN (Buiten verantw ;y>rlelijkheid der Redactie) Staatkundig Gcref. Partij Afd. Leiden. Geachte Redactie. r,.. Bij vernieuwing verzoeken wij een klei ne plaatsruimte in uw blad; allereerst spreken wij onze teleurstelling uit, dat li ons vorig ingezonden stuk niet heb ge plaatst, doch aan Veritas gaf, die het zeer verminkt en uit zijn ware ver band heeft behandeld in de jongste Leid- sche Pennekra-ssen. Rëeeler ware het ge weest, als u het als ingezonden stuk had geplaatst met een; onderschrift van Veri tas, dan hadden uw abonné's ook van on ze zijde de toelichting gelezen. In genoemde jongste Pennekrassen lust het Veritas weer ons te bespreken, hetgeen we niet onbesproken kunnen la ten. Het wordt bem moeilijk om te ge- looven dat wij op eerlijke en geoorloofde wijze onzen strijd wenscben voort te zet ten,als hij onze candidatenlijst voor den gemeenteraad ziet. Wij betreuren het zeer, dat iemand, die wekelijks uw abonné's voorlicht in ver schillende zaken, zoo verpolitiekt is, dat bij in ernst kan neerschrijven (No. 3 uwer lijst is zeker bedoeld als lokvogel^ voor een zekere kerkelijke groep) daar hij toch beslist met zekerheid kan weten dat No. 2 van onze lijst van zijn kindschbeid af, tot die zelfde kerkelijke groep be hoort, is dat soms de bedoeling der Anti- Rev. geweest, toen zij iemand ook uit diezelfde kerkelijke groep op hun candidatenlijst plaatste, immers „Zoo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten!" Voor de andere opmerking over No. 3 onzer lijst verwijzen wij naar art. 97 2 B van de Bijzondere Onderwijswet 1920. Op do ledenvergadering waar de officieel© candidatenlijst is vastgesteld, is voor de stemming door den Voorzitter die zaak naar voren gebracht, doch gezien de slot zin van genoemd art,, had de grootste meerderheid der leden, wat de uitslag der stemming bewees, geen overwegende be zwaren om hem van de lijst af te voeren'. Wij laten het aan het oordeel uwer abonné's over of in deze wijze van bande len iets ongeoorloofds is. Met dank voor de plaatsing. Het Bestuur der Staatk. Ge- ref. Partij Afd. Leiden: *7T;'T VAN KLINKEN, Voorz. M. J. DOOL, Secr. Leiden 8 Mei 1923. (Daar „Veritas" zijn wekelijksclie brief reeds had ingezonden, hebben wij bem dit schrijven ter inzago verstrekt, waarbij hij het volgende opmerkt: Art. £3 van de Gemeentewet bepaalt: Het lidmaa.t schap van den Raad is onvereenigb aar met de betrekking van: a—h, i: onderwijzer voor het lager of middelbaar onderwijs. Dit artikel is voor geen tweeërlei uit legging vatbaar. En als men dan toch een onderwijzer candidaat gaat stellen, dan kan ik niet inzien dat dit een ander doel kan hebben, dan door zijn naam, in zekere kringen stemmen te trekken. De bepalingen van de Onderwijswet doen, hier niets ter zake, dat dienden de heeren toch te weten. Of het ongeoorloofd is, iemand die geen zitting mag nemen candidaat te Btellen, wil ik niet beslissen. Maar in den haak schijnt mij dit optre den toch in geen geval.) -ii Regeeringsjubileum H.M. de Koningin. Op voorstel van de sub-commissie voor de financiën heeft het Comité besloten, tot bestrijding der onkosten van het feest op 31 Augustus a.s., naast de 1.1. 5 Mei ge houden collecte, een 'garantiefonds in het leven te roepen, waartoe een beroep zal worden gedaan op dat deel der burgerij en die vereenigingen, waarvan men verwach ten mag: dat zij het comité in zijn werk gaarne zullen steunen. (Bij een eventueel voordeelig saldo zal dus procentsgewijze terugbetaling plaats hebben). Het Comité rekent op uw aller mede werking (elk bedrag hoe klein ook is wel kom), en hoopt en verwacht dat door de binnenkort aan te bieden inteekenlijsten een flink bedrag zal worden bijeenge bracht, opdat Leiden op eenvoudige, maar toch waardige wijze het Regeeringsjubi leum van onze geëerbiedigde Koningin zal kunnen herdenken! A. STEIJNS, Penningmeester. Personen te Leiden gevestigd. J. P. GocUHjn, winkelbediende, Nieuwsteeg 14 Mej. J. M. Kools, Stationsweg 29 B". H Hemmer, drogistbediende, Hooge Rijndijk 42 C. ten Haken en gezin, los werkman, woon schip „Nelly" Morschsingel Mej. M. J. Baart, onderwijzeres Haven 48 Mej. A. J. M. Bakker, onderwijzeres Rapenb. 78 J. van Gent, timmerman, N. Beestenmarkt 19 A. J. H. Kagie en gezin, winkelier, Nieuwe Rijn 49 H. J. E. Poelen Kan, Breestraat 117 D. Nieuwenburg, bakker, Geeregracht 14 F.. W. Dekkers, kellner, Langebrug 14 Mej. S. van Weeren, dienstbode, Kaiserstraat 38 P. P. Ober en gezin, wagenbestuurder, Haa- 6enstraat 35a I. Peter, kantoorbediende» Pasteurstraat 32 J. Kruit Rietdekker, Haar lemmerstraat 299c Mej. G. A. M. Hessing, dienstbode, Rijnsburgerweg 82 Mej. J. Ko ning, verpleegster, Witte Singel 79 G. J. P. H. v d- Berg, electricien, Amaliaslr. 34 J. H. Curvers, mijningenieur, Hooge Rijndijk 22 W. M van den Burg, kapper, Nieuwe Rijn 104 G. H. F. Bakkenes, étaleur, Haarl-str. 299c H. Meulenberg en gezin, broodbakker, Hyacintbenstr. 6 Mej. C. P. Keuls, Hooi gracht 30 W. van Leeuwen en gezin, suiker werker, Driftsraat 40a Mej. L. v. d. Bo gaardGoes, Oude Vest 217 Mej. Wede. G. Blaauw geboren van Ammers, Hansenstr. 6B W. van Dorp, kok, Breestraat 84 J.' van Duttingba Wichers, adj. inspecteur D. B., Breestraat 40 J. Serdijn en gezin, Leen- vensraat 5 Mej. E. Pointner, dienstbolc, Volmolengracht 610 J. J. v. d. Blij en gezin, winkelbediende, Haarlemmerstraat 11 G. D. Hoogeveen en gezin, handelsreiziger, Van Limburg Stirumstraat 12 Mej. P. Rijsdam, huishoudster, Morschstraat 55 W. H. van. Schaik en gezin, korp. Van Limburg- Stirumstr. 4 C. Kragt en gezin, Rapen burg 78 J. .van den Berge en gezin, bedrijfs chef, Koninginnelaa* 24 J. C. van Schenk Brill, rijwielhersteller, Hyacinthenstraat 4 A. je Lango en gezin, chauffeur, Levendaal 132 Mej. R. C. F. Keuls, verpleegster, Val- dezstraat 13 Mej. H. L M Kuenen, ^odiste, Galgenwater li"- Personen uit Leiden vertrekken. C. van Ootlierhauf, Culemborg, Rietveldsche- weg 102 Mej. M. G. v. d. Ouweelen, Sasscn- iheim, Zuidstraat 28 Mej Eva, idem idem Wed. Ie GrosGeertsma, Rijnsburg, bij dames Beijnsdorff Th A. Wouters, Rotterdam, O. Zeedijk 85 A. L. W. Timmerman, Rijswijk (Z.-H.), Haagweg 58 Jbr. J M XE van Asch van Wijk, Den Haag, Zeestraat 53 F. J. Dirkse, Dusseldorf, Blücherstrasse 62 Mej. J. F. L. Keulemans, Amsterdam, Alexan- derkade 9, huis G. van Leeuwen, Benne- broek, landbouwer Wed. Nijsinghv. d. Berg, Den Haag, Spreeuwenl. 29 B. Vrees wijk, Hoorn, Veemarkt 22b P." A. de Ridder, Voorburg, Dr. Blookerstraat 23 Mej. J. Chr. van Zalingen, Rotterdam, Ziekenhuis Coolsin- gel Mej. J. H. v. d. Have, idem, idem K. Distelvelt, Den Haag, Jacobcatsstraal 47 Mej. P. Vermeij de Winter, Culemborg locra- res Handwerken A. I. de Block, Den Haag Javastraat 2F J. Doze, Den Haag, Car.e- siusstraat 232 Anh. Blonk, Rotterdam, Ag- nietenstraat 105 Mej. B. P. Ott, Brammen, foaj de ouders C. van Zijp, Noordwijk aan Zoó, Villa Emma Ds. Z. Seekles, Utreeht, Willem Barenfzstr. 18 W. Fr. Devilc, Warmond, Padoxterrein Mej. L. G. M. van Dijk, Lochera, Albert Hahnweg 1 G. de Regt, Rotterdam, Eendrachtstr. 32b. Mej. Groenewegen geboren Holswilder, Neede (G.)» Noodwoning Mej. Esher Hartog, Arnhemj de Wetstr. P. D. van Noordenne, SIc- drecht D 20 Mej. M. Lauser, Dordrecht Matenaarspad 20 D. A. Daijer, Arnhem, v. Pallandtstr. 62 Mej. J. Zondervan, Leeuwarden, ij fam. Do Wit Mej. C. J. de Rooij, Boskoop, Reijerskoop 169 Mevr NieuwenhuijzenLedeboer, Nijmegen, Pension' Vermaes Graaf van Rechteren Limburg, Noordwijk aan Zee, Pension Winckler J. W. Bukers, Utrecht, Ledigerf 4bis Mej. E. H. Baak, Hazerswoude, Groenendijk J« P. v. d Bel, Den Haag, Statenlaan 47 H« Martijn, Oegstgeest, de Kemponaerstraat 79 Mej. M. Henschel, Den Haag, Koninginnegr. 116 L. A. M. Strotmann, Bussum, Hotel de Rozeboom W. L. Mailre, Stompwijk, bij v. d. Rijk L. Rijken, Oosterbeek, Villa! Hedwig Mej. M. J. Krabbe, Den Haag, Javastraat 43 W. de Graaf, Utrecht, Pot- gieterstraat 32bis J. Graf, Den Haag, Aal» Duijckstraat 92.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 6