Tweede Blad Vrijdag li Mei 1923 De 'Rotterdamsche burgemeesters-vacature. Inzake cle conferentie van hot college van 13. en W.van Rotterdam met minister Buys betreffende de Rotterdamsche bur gemeesters vacature zegt de Tele gr. te kunnen bevestigen dat zeer ernstige be zwaren tegen de candidatuur-van IJssel- sleyn naar voren zijn gebracht en het ze ker is dat Rotterdam voor deze benoe ming gespaard blijft. Tevens staat vast dat ook over andere randidaten is gesproken. De heer Baars, dien wij gisteren noemden, heeft echter geen ernstige kans. Het zoeken naar eén geschikten candidaat, die genegen is de c-rfenis van mr. Zimmerman te aanvaarden wordt voortgezet. Het meest waarschijn lijk is nu wel de benoeming vim een man uit christelijk historische kringen. Steunverleening aan werkloozen. De heer Braat heeft aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw de volgende vragen gericht: Is het den Minister bekend, dat in Am sterdam vele duizenden gesteunde werk loozen zijn, cn in do om Amsterdam lig gende polders buitenlandsche arbeiders te werk gesteld moeten worden, omdat in- landsche werkkrachten zich niet beschik baar stellen? Is de Minister bereid te bevorderen, dat in Amsterdam de steun aan werkloozen ophoude, opdat zij het werk in de ge noemde omgeving van die stad opzoeken cn aanpakken? Spoorwegpersoneel. Woensdag is le Utrecht een algemeene vergadering gehouden van den Protes- tantsch-Christelijken bond van spoor- en tramwegpersoneel, ter herdenking van het SO-jarig beslaan van den bond, onder voorzitterschap van den heer J. Augu- steyn. Medegedeeld werd, dat een briefwas ingekomen van het Christelijk syndicaat van spoorwegpersoneel in Belgic, dat ver hinderd was de vergadering bij te wo nen, zoomede een telegram van de Duit- êche zusterorganisatie met bericht van verhindering en een gelukwensch met het 4de lustrum. Prof. dr. J. R. Slotemaker de Bruine sprak de feestrede uit. Spr. schetste uit voerig het ontstaan van den bond in het bekende jaar 1003, het jaar van de spoor wegstaking; stipte aan den groei van den bond, welks ledental tot 5000 klom, om daarna te wijzen op de roeping van den bond. Do heer W .Belgen uit Utrecht bood vervolgens namens een vrouwencomité een vaandel aan, dat de voorzitter namens den bond onder dankzegging aanvaardde. De heer Van der Kooi, tweede bonds voorzitter, bracht hulde aan den heer Augusteyn in verband met het feit, dat deze 10 jaren geleden als bondsvoorzitter werd gekozen. Daarna hebben nog verschillende aan wezigen het woord gevoerd. KEflK EgS SSHSfjL NED. HERV. KERK. Beroepen. Te St. AnnalandD. Plan- tinga te Elburg; te Nijega-ElahuizenH. Mondt, cand. te 's-Gravenhagete Wilnis: W. J. Kolkert te Eemnes-Buitente Tien hoven (U.): H. W. Lovink te Gelselaar. Bedank t. Voor Oldeberkoop c.a.F. C. de Vries le Weidiun; voor Birdaard cn Janum (toez.):' R. Dijkstra te De Krim. GEREF. KERKEN. Aangenomen. Naar Nieuweroord (2e maal beroepen)S. van Dijken te Zweeloo. CHR. GEREF. KERK. Tweetal. Te Zaamslag: K. Green te Z wij ad recht en A. H. Hilbers te Enschedé. DOOPGEZ. GEMEENTE. B e r o e p c n. Te Balk-Woudsend"W. Luikinga te IJmuiden. FEUILLETON Van booger Orde. Naar hef, Engelsch. „Hartelijk wolkom, Lord „Neen neen niet dien naam, me vrouw Halifax. Noem mij. zooals men mij te St Omer gewoonlijk noemde hroeder Ansclmo!" Do moeder was op 't punt be glim lachen; maar John lachte nooit om iemands godsdienstig geloor, hoe dwaas ook. En zoo was voortaan „hroeder Ansel- mo" bijna ?ea lid van 't huisgezin op .Rose-Gofctage." Wat zou de graaf hebben gezegd, in dien een vogeltje naar hem gevlogen was te Londen en hem verteld had, dat zijn eenige zoon, de erfgenaam van zijn titel en politieke meeningen, geregeld en open lijk want geheime vriendschap was te gen al onze wetten en regels verkeerde met John Halifax, den fabrikant, John Halifax den radioaal, gelijk hij nu en dan werd genoemd. Bovenal, wat zou dit adellijke vader wc? gezegd hebben, als hij geweten had, dat ^Jn eenige zoon, voor wien, ah; ;refc ze•- hij reeds een schiv EVANG. LUTH. KERK. Beroepen. Te Nijmegen: W. W. Duyker te Tiel. Bevestiging, Intrede en Afscheid. De heer J. H. Sillevis Smi11, beroepen predikant bij de Geref.Kerk le Laren (N.-H.) hoopt 20 Mei a.s. des nam. intrede te doen, na des morgens beves tigd te zijn door zijn schoonvader. Ds. C. B. Bavinek van Rotterdam. T- Cand. J. van Amstel, van Zeist deed Zondagmiddag intrede bij de Nod. Herv. Gemeente te Oosterwoldo (G.) na des morgens bevestigd te zijn door Ds. J. de Bruin van Rotterdam. Toegelaten tot de Evangeiebediening. Het Prov. kerkbestuur van N.-Holland heeft den heer H. M. Sasse, thcol. docts.., tot de Evangeliebediening in de Nod. Herv. Kerk toegelaten. Praeparatoir examen. Dc classis 's-Garvenhage heeft na praep. eenamen den heer E. Douma beroepbaar verklaard in de Geref. Kerken van Neder land. Naar wjj vernemen is de heer E. Douma, theol. cand., Galileistraat 46 Den Haag, bereid de Geref. Kerken des Zon dags te dienen, terwijl hij een eventueel beroep gaarne in overweging zal nemen. Eveneens geslaagd voor het praep. examen in de classis 's-Gravenhage der Geref. Kerken de heer W. H. Gispen W.IIzn., thecl. cand., die voorloopig we gens voortzet"1:' zijner studie geen be roep in c ig lean nemen. Wel zal hij gaarne oicf. Kerken des Zondags dienen. Zijn adres is: Badhuisstraat 101, Scheveningen. De heer Wiersinga te Medan. Cand. H. A. Wiersinga heeft zijn intrclc gedaan als predikant der Geref. Kerk te Medan (Sumatra.) De „Sum. Post" geeft daarvan het volgende verslag: „Tob tekst koos spr. de woorden van Lucas 10 vs. G2: „Niemand die zijne hand aan den pleeg slaat en ziet naar 't geen achter (hem) is, is bekwaam tot het ko ninkrijk Gocls." In den loop zijner rede toetste de predikant zijn eigen plichten bij zijn overkomst naar dit land aan do strekking van deze zoo veel eischende woorden, daar immers ook hij zoovolen die hem in Holland lief zijn, hoeft moeten vaarwel zeggen om hier een nieuwe le venstaak aan te vangen. Aan het slot der eerste rede riep Ds. Wiersinga voor zijn komenden arbeid den steun in van Overheid en. gemeenschap. Hij herinnerdo aan dc woelden van dank, door Dr. Harrensttir. bij zijn heengaan gericht tot den gouverneur cn zcide, ook zijnerzijds hopen <p raed en bijstand van hem die dit gewest bestuurt. Ook den burgemeestor vroeg hij, do belangen de zer gemeente in 't oog te houden, waai dit pas zou ^cven, zeggende,-dat de Chris telijke religie van den Christen eischt, dat hij ook c»en goed burger zij. Zich richtende tot Ds. Kostelijk, sprak de nieu we predikant d verwachting uit dat zij beiden, ieder werkende op het eigen ter rein, zich zouden verheugen in elkanders arbeid. En den vertegenwoordiger der Rijnsche Zending, den heer Guillaume, beloofde hij, zich met volle liefde te zul len openstellen voor den Zendingsarbcid. Ook de Christelijke .School zal op heel zijn hart kunnen rekenen, dat vanouds aan het Christelijk Onderwijs heeft gehan gen. Van een eensgezinde samenwerking met den Iverkeraad, wc-lks hulp on voor lichting hij vooral in dezen eersten tijd zoozeer van noode zou hebben, hield hij zich van te voren volkomen verzekerd,en ten slotte verzocht de nieuwe nog jonge leider om de liefde der Gemeente, in wier midden hij God hoopt te dienen." Diaconale Conferentie. De Provinciale Diftconale Conferentie dér Geref. Kerken in Zuid-Holland wordt D.V. gehouden op Woensdag 30 Mei a.s. te Gouda (Noorderkcrk.) Des morgens komen ter tafel de volgen de vragen: van Maassluis B: Is het niet wen- schelijk te komen tot oprichting van e»en Provinciaal Diaconaal Tehuis voor verzor ging van hulpbehoevenden en zwakzinni gen, met name van die personen, welke niet opgenomen of verpleegd kunnen wor den in een Rusthuis of in huiselijk ver keer? van Gouda: Is een Diaconie verplicht gemeenteleden, die nooit of bijna nooit ter kerk komen, te ondersteunen? van Nieuwland (bij Leerdam)Hoe moet de Diaconie handelen met reizende broeders, die plotseling ziek worden. Ko men die voor rekening van de Diaconie ter plaatse v/aar zij ziek worden? van L e i d s c h e n d a mHoe oordeelt de Conferentie over: a. het zitting nemen van Geref. Diake nen in een College van heb Burgerlijk Armbestuur b. het ontvangen (of geven) van steun van (of aan) het Burgerlijk Armbestuur? Daarna heeft verkiezing van Comité-le den plaats. Des middags komen nog in behandeling vragen van Loidschcndam: Hoe moeten ondersteunden der Gereformeerde Diaco nie, zich houden tegenover steunaanbie- dingen van het Burgerlijk Armbestuur? van N.: Hoe moet een Diaconie hande len, ingeval een broeder, die een bedrijf uitoefent (een boerderij b.v.), als gevolg van hooge huurprijzen en drukkende las ten niet bij machte is zijn gezin van het allernoodigste le voorzien? D s. G. W. Akkerhuis, van Maas sluis, hoopt een referaat te houden over de vraag: „Welken invloed hebben de tijdsomstandigheden op den Diaconalen arbeid?" Gereformeerd Schoolverbond. Onder voorzitterschap van Prof. dr. A. Noordtzij is .Woensdag te Utrecht een algemeene vergadering gehouden van hel gereformeerd schoolverband. De voorzitter deelde mede, dat oen vol gend jaar de heer A. Jonkman uit Am sterdam een inleiding zal houden over het nut van dc paedagcgischen leerstoel voor onze gereformeerde scholen. De jaarverslagen werden goedgekeurd. Aan de orde kwam het volgende voor stel van da commissie van uitvoering: a. Do algemeene vergadering van het Gerei. Schoolverband machtigt de com missie van uitvoering, nadere stappen te doen ter bevordering van de stichting van een leerstoel voor do paedagogiek aan de vrije universiteit; b. De aangesloten scholen aanvaarden in beginsel de verplichting cm tot een maximum van f 3000 do finaneieelo lasten, die door de stichting van zulk oen leer stoel op het Gereformeerd Schoolverband kernen, gezamenlijk te dragen. De voorzitter merkte in zijn toelichting tot dezo voorstelling op, dat de gedachte om een paedagogischen leerstoel te ves tigen cm daardoor den arbeid van dr. Bavinek voert te zetten, uit de noorde lijke provincies kwam. Het is, zeide hij, vooral dr. Bavinek geweest, die er nadruk kelijk op heeft gewezen, hce gemakkelijk het is op dit terrein bij anderen, leentje buur te spelen. Hij toch achtte het hoogst noodzakelijk, eigen lijnen tc trekken en te kemen tot oen eigen christelijke paedagogiek. De conferentie met de directeuren van de vrije universiteit had tot resultaat, dat van de f 0000 kesten van dezen leerstoel f 3000 door ons zou worden bijgedragen. Met Chr. Nat. Schoolonderwijs is wel over leg gepleegd cm le zamen dit bedrag op le brengen, maar een resultaat is nog niet bereikt. De bijeenbrenging van dit geld zou kun nen geschieden uit de stlioolkas en door een speciaal fonds van de schoolbesturen. De commissis van uitvoering meende in den geest, van Gereformeerd Schoolver band te handelen, door voor te stellen dat deze eigen leerstoel niet zou komen aan oen staatsuniversiteit, doch aan de vrije universiteit. Na e-enige verdere beraadslaging ver- eenigdc de vergadering zich met op een na algemeene stemmen met het voorstel van cle commissie van uitvoering. Verder werden uitvoerige besprekingen geveerd over een ander voorstel van de commissie van. uitvoering, n.l. om over te gaan tot do instelling van eigen inspec ties, waarbij ook Ier sprake kwam cven- tucelo samenwerking in deze met het Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. De vergadering nam ter zake ten slotte het volgende voorstel van prof. dr. T. Hoek stra, aan:, „Do vergadering, gehoord de bespreking, besluit de eigen inspectie ter hand te ne men en dat bij eventueel© samenwerking met het Christelijk Nationaal Schoolon derwijs de zelfstandigheid en het Gerefor meerd Schoolverband tan volle gehand haafd blijven, brengt dit besluit ter ken nis van Christelijk Nationaal Schoolon- dex-wijs en draagt aan do commissie van uitvoering op niet het Chr. Nat. School verband van uit dit uitganspunt te onder handelen, .wanneer het Chr. Nat. School onderwijs aan do commissie van uitvoe ring daartoe voor 1 September haar wensch kenbaar maakt." Tot lid van do commissie van uitvoering werd gekozen de heer J. van Andel jr., te 's-Gravenhage. Ten slotte werd besproken, het referaat van den heer T. van den Kooy uit Vlaar- dingen over: Het typeerende van de Gere formeerde SchooL De waarde van opstellen. Het Educ. Suppl. van The Times van 28 April 1.1. geeft een hoofdartikel over de waarde van het opstel voor het bepalen van do kunde van e>en leerling. Schr. acht die waarde zeer problematiek, al staat het opstel-maken vooral in Engeland bij de examinatoren nog in grooten gunst. Hij wijst or op, dat zij, die het rijkst aan ideën zijn en het meest critisch dat zijn dus de meest intelligenten juist bij het examen-opstel de grootste moeite zul len hebben met hun gedachten te ordenen, te beginnen en te eindigen. De minder cri- tischen, die het al gauw heel mooi vinden, daarentegen schrijven er maar op los en geven de zoogenaamde „vlotte" opstellen, die den prijs wegdragen. Als intelligentie- proef acht schr. het opstelmaken dan ook van geringe beteekenis. Kerkvisitatie per vliegtuig. Do bisschop van SzéSibathely (Honga rije) mgr. Mikes, besloot zijn reis naar Rome, waar hij een bezoek ad limina brengt, dezen keer per vliegtuig te doen. Via Oostenrijk en Tirol is de bisschop met een Hongaarsch vliegtuig dezer dagen naar Rome vertrokken. Over vingerafdrukkon en gelatine. Toen ik vorig jaar in München was. ver telt Dr. van Ledden Hulsebos in „de Po litiegids", en daar een kijkje mocht nemen bij de centrale recherche, maakte ik ken nis met een nieuwe uitvinding van den hoofdinspecteur Rubner. Tot nog toe gebruikt men om vingeraf drukken te nemen zwarte gelatino-f oliën die beslaan uit een op zwarten ondergrond aangebrachte, kleverige laag gelatinemas- sa, welker oppervlakte beschermd wordt door 'n blaadje helder celluloid. Vingeraf drukken, door bestuiving met aluminium- pocder zichtbaar gemaakt, worden met dit kleverig gelatineblaadje in contact ge bracht, waarbij de aluminiumdoeltjes in hun onderlinge ligging zich daaraan vast hechten, de daktyloscopischo figuur in zil verwitte lijnen en in spiegelbeeld op het stukje „folie" kemt te staan en met het beschermende celluloidblaadje bedekt wordt. Om van dit spiegelbeeld van witte lijnen op zwarten grond een voor dakty- ioskopischo vergelijking geschikte rechte foto te verkrijgen, waarbij de papillairlij- nen zwart op witten grond verschijnen, had men doorgaans een glasfoto (diaposi tief) onder omkeering v.tjl hot beeld te vervaardigen, hetgeen dubbele kosten aan fotoplaten en een aanzienlijk tijdverlies beduidde. Do heer Rubner nam geen zwarten on dergrond maar een zwalcmatbcn, waardoor de foliën doorzichtig worden. "Wanneer deze tusschen twee glaasjes gelegd wor den, kunnen ze onmiddellijk in een pro- jectielantaarn gebruikt worden. Worden, op de plaats des misdrijfs z.g. negatieve sporen gevonden, b.v. in een stofiaagje, waaruit de vingerlijnen van den dader plaatselijk stofdeeltjes wegnamen, dan is tot dusverre zulk esn spoor slecht te folo- grafeeren. Onoverkomelijk waren dc moei lijkheden wanneer deze negatieve vinger afdrukken voorkwamen op een gefigureer de onderlaag, zooals gebloemd zeil, japan- lak, enz. De Rubner-foliën brengen ook hier uitkomst. De kleverige folio neemt het geheele stofiaagje op en waar de vin gerlijnen reeds stofdeeltje 3 wegnamen, verschijnen op de folie stoflooze lijnen. Bij vergrooting krijgt men onmiddellijk oen recht beeld in zwarte lijnen. De heer Rubner vertoonde nog méér toe passingsmogelijkheden zijner foliën en schreef met potlood iets op het tafelblad en op den steenen muur. Dergelijk schrift is vooral wanneer de kleur van den ondergrond donker i3 uiterst moeilijk te fotografeeren en men zoude in zulke gevallen over bijzondere verlichtingsmid delen, lichtfilters en platensoorten moeten kunnen beschikken. Een stukje Rubnerfo- lie, met de kleverige zijde op het schrift gelegd en met het weeke deel van den vingertop ruggelings krachtig aangedrukt, nam echter de grafische lijnen schitterend over! Vorige maand had ik nog een aardig geval, waarbij ik dit nieuwe hulpmiddel met succes kon toepaB&en. In eoen arbei dersbuurt had een huisvrouw den gan- schen namiddag haar woning alleen gela ten; na haar thuiskomst bemerkte rij, dat een horloge met ketting, zoomede zes Alpacca-lepeltjes verdwenen waren en ze bedacht had even schitierend in finan- tieel opzicht als dat, wat hij voor zijn dochter had klaar gemaakt dat Lord Ravenel vaderlijk en halfverliefd omging met John Halifax' dochtertje, de blinde Muriel! Hij zefde, „dat zij hem zoo goed maak te" ons kind van vrede. Hij kon naar haar zitten kijken, als ware zij zijn schutsengel zijn beschermheilige. En de kleine meid hield erg veel van hem, verheugde zich in zijn gezelschap als haar vader weg was. Maar haar vai der ging haar boven alles. De voornaam ste band tusschen haar en Lord Ravenel of „Anselmo" als hij wilde, dat wij hem zouden noemen was de muziek. Hij leerde haar het orgel bespelen in de leego kerk, welke dicht bij was. Geduren de de lange zomer-avonden zaten zij bei den uren op het orgel, terwijl ik beneden luisterde; terwijl ik haast niet kon geloo- ven, dat zulke hemelsche klanken door die kleine kinder-vingers konden worden voortgebracht. Juist in dezen tijd zag haar vader haar minder dan gewoonlijk. Hij had 't erg druk met zijn zaken. Slechts tweemaal in de week kon men het groote waterrad, de vreugde van on zen kleinen Erwin, gelijk 't eens die van zijn vader was geweest, zich langzaam zien bewegen. Muriel miste 't geluid van net water j het geschrei van de waterhennen en *t j geruisch van 't riet; maar bovenalles I miste zij haar vader, die het te druk had I om uit zijn molen hij ons te komen en I bijna nooit een vrij oogenblfk had, zelfs I niet voor zijn kleine dochter. Hij maakte die verwonderlijke nieuwig heid een stoommachine. Hij was reeds in Manchester en elders geweest en had gezien hoe de nieuwe kracht aangewend werd door Arkwright, Hargreaves en an deren; zijn eigen genie en mechanische kennis deden 't overige. Hij werkte vroeg en laat dikwijls met eigen hand ge holpen door de mannen, die hij medege bracht had uit Manchester. Want 't waa noodig 't geheim, te houden - - vooral in ons primitief dal totdat do zaak klaar was. Het domme, eenvoudige molen-voUt als zij Zaterdags om hun loon kwamen, stonden den hoop ijzer en steen aan te gapen en waren benieuwd waaraan „cro meester" bezig was. Maar hij was zoo geheel „do meester", met al zijn vriende lijkheid, dat niemand durfde te vragen of er zich mee in te laten. HOOFDSTUK XXVII. De zomer liep ten einde. De morgens werden koud en mistig. .We hielden er I mee op om Muriel op onze morgenwan delingen mee te nemen. John nam nu de gewoonte aan haar eiken dag om twaalf uur naar den molen te halen en haar rond te dragen in zijn armen. Vaak zag ik de ruwe vrouwen in den molen, met hun blauwe schorten voor, stilstaan en ernstig „den meester en de kleine, blinde juffrouw" na zien. Ik denk, dat het volk in don molen te Enderley daarom zoo rustig aanzag, dat de nieuwe machinerie werd opgezet, om dat zij zoo sterk onder den indruk ver keerden, dat mijnheer Halifax een goed vader was. Het begon vervelend te worden te En derley en wij begonnen te verlangen naar den gezelligen haard te Longfield. „De kinderen zullen naar huis gaan, terwijl zij er allen veel beter uitzien dan toen ze hier kwamen, denkt gij 't ook niet, oom Phinoas? Vooral Muriel?" Op dezen VTaag kon ik slechts een zwak toestemmend antwoord geven, waarna ik wel moest opstaan en wogloopen, don kend hoe blind liefde was. Elke liefde, behalve de mijne, welke de gave had om ook de droevigste kant van do dingen te zien. Toen ik terug kwam vond ik moeder en dochter geheimzinnig met elkander spreken. Ik giste waarover 't was, want ik had Ursula hooren zeggen, dat zij 't deed van deze vermissing t enspoedigst© aangifte bij de politie. Dezo vond op den voorrand van het bruine zeildoek, dat een divan bedekte, een stoffigen afdruk, waar in eenige streepjes zichtbaar waren en be greep weldra, dat dit spoor verband zoudo houden met een broek van Manchester- stof. Hoe echter dit spoor, zich bevinden-, de op de kromming van het glanzende zeildoek, naar behooren te conserveerent Men riep mijn hulp in en zooals de le^J zer thans begrijpen zal legde ik hier- oen Rubner-folio aan, die het spoor volle dig opnam en het divandek plaatselijk keurig schoon maakte! Bovenop het di- vanvlak lagen korrels en stofdeelen, die uit kalk- en cementachtige materie en fijn steengruis bleken te bestaan. Deze over tuigden mij, dat hier een metselaar op bezoek was geweest en wel een metse laar, die aan het afbreken niet aan hefc opbouwen bezig was; hefc was namelijk droog, uitgewerkt materiaal en geen voch tige stof. De grootte van enkele "korrels leidde tot de conclusie: die metselaar is met zijn sloopwerk niet op grooten af stand bezig; immers dan zoude hij, op weg hierheen, reeds veel eerder deze korrels van zijn klceren verloren hob ben; nu di© hier bij het bukken over den divan heen, zich van do kleeding losmaakten, volgt, dat die metselaar in de onmiddellijke om geving- met ©en sloop-karweitie bezig is geweest. De recherche had al vermoeden gekregen op een metselaar, die bij de bu ren bezig was oen keldermuur te voorzien van een opening, uitkomende in den kei- dor der benadeelde vrouw, en dezen man voorloopig opgeborgen. Bij onderzoek van 's mans broek vond ik evenals in het stofspoor veertien lijntjes op 145 milli meter breedte; overeenkomst in de stof deelen op die broek, die van den divan en die, welke de rechercheur mij in den be- wusten kelder verzamelde en weldra had de man volledig bekend dezen diefstal ge pleegd te hebben. Hel gevaar van den electrischen stroom. Twee staaltjes van het gevaar van den electrischen stroom deelt de electro-tech- nische adviseur bij de arbeidsinspectie mee, welke z.i. verdienen onder de aaa-i dacht te worden gebracht. Een paar weken geleden bevonden zich op do houten stelling rond een in aanbouw zijnd huis twee opperlieden. In hun nabijheid liepen langs de stel-1 ling drie blanke electrische geleidingen met een onderlinge spanning van 380 volt, wejke dienden voor den stroomtoe voer van een kalkmolen. Daar de draden door het booger wor den van do stelling langzamerhand bin-» nen handbereik waren gekomen. wa\r- schuwde de patroon de werklieden niet aan die draden te komen. Eén der opperlieden zei echter lachend dat dit heusch geen kwaad kon. en hij pakte één van de draden vast, hetgeen in verband met zijn gced geisolcerde stand plaats op de kurkdroge houten stelling geen gevaar opleverde. Tegelijk pakte hij echter met de andere hand een tweeden draad; hij kon toen natuurlijk niet mer loslaten en bleef be wusteloos aan do draden hangen. Zijn patroon riep twee werklieden loe, dat zij, op een ladder staande den getroffene bij het vrijkomen moesten opvangen en ging toen den electrischen stroom uitschake len. De man viel en werd opgevangen. Gelukkig kwam hij, nadat korten tijd kunstmatige ademhaling op hem was toegepast, we8r bij. Hij had aan boido handen vrij ernstige brandwonden gekre gen. Een ander ongeval, dat blijk geeft van groote onvoorzichtigheid, of een nog maar te zeer verbreide moening, dat een electrische stroom van 220 volt spanning niet gevaarlijk is, gebeurde eenige dagen geleden. Een arbeider in een kleine gemeente met een bovengrondsch elcctrisch net was bezig met het reinigen van de dak goot. Hij stond op een ladder. Toen hij de dweil uitwrong kwam deze in aanra king met een in de nabijheid liggende blanke electrische leiding. Dar de natte dweil een zeer goede ge leider vormde, kreeg hij een schok, viel van den ladder en brak centgo rug wer vels. De electrotechnisclie adviseur voor-' onemd, geeft den raad nimmer te werk°ti in de nabijheid van onder spanning staande leidingen en ueze nooit aan te raken. maar liever aan 't kind moesten zeggen 't zou zoo iets wezen voor haar om er naar te verlangen iets om haar den volgenden winter mee te amuseerc-n. ,,'t Is een groot geheim, hoor!" fluister de de moeder, nadat zij 't verteld had. „0 ja!" en het kleine goziclit, kleiner dan ooit, naar 't mij voorkwam, kleurde vroolijk. „Maar ik zou veel liever een kleine zuster hebben als 't u belieft! Alleen" en 't kind werd plotseling ernstig „zal zij zoo wezen als ik?" „Mogelijk wel; zusters lijken vaak op elkaar." „Neen, dat bedoel ik niet; maar n weot?" en Muriel raakte haar eigen oogon aan. „Ik kan *t niet zeggen, mijn dochter. In alle andere opzichten, bid God, dat zo op je gelijken mag. Muriel, mijn lieveling mijn kind van vrede!" zei Ursula* haar met tranen in de oogen omhelzend. Na deze vertrouwelijke modedeeling, op welke Muriel erg trotsoh was, sprak zfj gedurig over de zustor, die op komst was# totdat „kleine Maud" dat was de naam, welken zij voor Ivaar had gekozen,' een werkelijkheid was geworden in do' huishouding, (Wordt vervolgd.)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 5