i licit Is Kunnen GERZON HUMAGSOLAN IHEDENAVOND OPENING ALBERT HEIJN PARAPLU'S Wilt \Jelegant aekteedgaan tegeneen Vpassenden prys dan kunt U dat indien Uslechts by ons koopt, bezoekt onze gazynen en w fever enz.' <11 het bewys* Karpetten-Reclame 7H P. HÖGENDOOR^ &Zn. - Haarlemmerstraat 150 REKLAME VERKOOP VOOR DAMES- ËN HEREN 3Ü -14" 312 Dr. H. Manning's Pharm. Cfoem. Fabriek, Oen Haag. VLEESCHHOUWERU EN SPEKSLAGERIJ EEN MOOIE DOOS GRATIS Wij brengen in den prijs van 22.50 tot I 75.- zoo'n verbazende keuze, dat er slechts een roep over is. Wanneer U dus goed en goedkoop gekleed wilt gaan, naodigen wij U uit, deze sorteering te komen bezichtigen. De Stroo'noed van 1.33 slaat geweldig in. Waarom zult U een duurdere koopen, wanneer deze even goed is? Zij zijn toch alle even spoedig geel. Deze hoed is van prima rustiek Stroo en niet van hout. EELDEN OVER OOSTENRIJK in den Foyer van deStads- zaal, op Dinsdag 15 Mei a.s., des avonds te 8 uur. SPREKER: de Heer Ministeralrat Dr. K. EGGHARD, 3391 uit Vfeenen. Toegangsprijs SI.- Bewijzen van Toegang ver krijgbaar vanaf Vrijdag 11 Mei, bij de Firma EGGERS, Boter markt en 'savond3 aan de Zaal Plaatsbespreking bij de Firma EGGERS. en van de Leidsche Vioolclub „JONG HOLLAN D", Entree 35 cent. Kaarten aan de Zaal. 3382 gviiiiniiniiiiininiiiiiniiiiniiiniiniiiiinniiiiiiiiniiiiiiiniiiiinniüiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiinüiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiJiitiiiiiiiiiiiiiiiiiïTiiii Leidscfo Drank- weer Comité. ris op ZATERDAG 12 MEI in de GRAANBEURS Aanvang 8 uur (precies). Met medew. van het Stu- denten-Tooneelgezelschap „Het Blauwe Tientje", dat op zal voeren: Vast 11 Mei tot 19 Mei in het Tapijtmagazijn van SG17 Niemand verzuime van deze bijzondere aanbieding gebruik te maken. ZSET Dl ETALAGES! TR® PRIMA HALFZIJDE, met brede zelfkant, in zijden foedraal, geheel paragon montuur, w.tte puntjes, moderne uit voering GLORIA Hzerstcrk, met zelfkant, In zijden foe- EgQ aai, gencei TOMPOUCE gloria inct zelfkant,dubb.baleinen, ij 9e 12 banen in zijden foe- JPW B draal,praktleacn elegant [dén foedraal 611 a. zelfkant, SATIN DE CHINE, m. Mlfk.nl, geh. paragon montuur, 10 banen, chique knop pen en koordgarncrlng TOMPOUCE ENCAS, in diverse kleuren In foedraal, ^CA knoppen m. bijpassende koordgarneringf&gFSZS GLORIA^ jn zijden foedraal, rechte stokken en haken, met lederen garnituur,zeer sterk BSST TOMPOUCE ENCAS geheel zijde, moderne kleuren, met rand, zeer licht fjSw te dragen TOMPOUCE ENCAS -prima taffetzijde met brede gekleurde rand, knoppen en gar- nering, bijpassend in kleur MEREFS PffiRSPB.U'S GLORIA, in foedraal. rcue gcHiuuroe oie haken, zeef 202 HALFZIJDE met zelfkant, geheel paragon mon- tuur, prima haken ln zijden foedraal ;t zelfkant, f£|2 6Ü PRIMA GLORIA, foedraal, sterk mon tuur, mod. stokken, witte puntjes 2= Wij belasten ons met het uitvoeren van alle reoaratiën hsarsïwst in iahlallet?, ter speci fieke voeding van de haarwortels. Prof. Dr. A. Blaschko, Berlin, zegt hiervan: „Ik heb den vasten indruk gekregen, dat de bereikte gunstige resultaten aan dit praeparaat te danken zijn". Prof. Dr. P. G. Unna, Hamburg: „De tot nu tos opgedane ervaring moedigt tot eene uit gebreide toepassing aan". Or. H. J. Nyhuis, Huidarts, Arnhem: „Met de verkregen resultaten ben ik zeer tevreden". Vraagt gratis literatuur aan 't Hoofddepót: 86sc KUMAGSOLAH is verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten h f 5.25 per flacon. VAN DE VAN 8647 G. STSGYER - Hooge Woerd 42 - Telefoon 317 Uitsluitend Ie kwaliteit Versch Rund- en Varkensvleesch. oBBsaama Bestellingen worden zonder prijsverhooging thuisbezorgd, Hopende door een prompte en netie bediening mij Uw vertrouwen waardig te maken Beleefd aanbevelend, G. STIGTER - Hoogewoerd 42 - Tel. 317 Gereformeerde SchooSvereeniging Algemeens Vergadering op Donderdag 17 Mei 1923, 's avonds fo 8 uur, in het Schoolgebouw aan de Hoogl.kerkgra'cht. AGENDA: Jaarverslagen. BestuuursvërRiezingen. Verkoop Singelschool. Van 7—8 uur is het vernieuwde schoolgebouw voor belang stellenden te bezichtigen. 3390 Herinnerd wordt aan art. 4 der Statuten: Leden der Vcreenl« ging zijn allen, die een jaarlijksche contributie van minsteni fl.— betalen, of één of meer kinderen op school hebben en dl Statuten dor Ycreeuighig onderschrijven. Het Bestuur: O. VERSLUYS, Voorzitter. J. SCHAAP Hz., Secretaris, nmgjji Jd - 1ste kwaliteit Amerikaansche Toiletzeep (inhoudende 3 stuks) geven wij U Tot 10 Juni e.k. vsrslrckken wij een bon bi| aankoop van: 3393 1 pond Koffie 4 58, 70, 80, 100, 120 of V2 pond Thee 4 60, 65, 771/2> 927a l'pond Pinda's 4 23, 32 1 Cacao 4 50 cent 1 Honig Gemberkoek 4 55 cent 1 Excelsior Ontbijtkoek 4 40 eent 1 busje Zaansche koeken 4 27Va ct. 1 pakje Zelfrijzend Bakmeel 4 24 ct. 1 pond Appelen (stukjes) 4 40 ct. 1 l (schijtjes) 4 40 ct. 1 Margarine 4 40, 46, 56, 60 1 extra fijne Mélange 4 70 1 pot Stemgember 4 1.25 1 Honig 4 70. 1.— 1 pond Abrikozen 85, 1.— 1.20 15 bons geven recht op een mooie doos Toiletzeep. Leiden, Tel. 1842 fc-SSE0 Alphen aan den Rijn, Juiianastraat 64 Wij vragen en bezorgen zonder prijsverhooging. 85 kinkels door gehss! Nederland.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4