GÈëzeSi MfflÉ STOF FE II RITMEESTER Vsrkooping I SE 8 ct. 8 ct. Huizen en Erven CM M1IHG raa PORGtLEIK en llltll VAN GELDEREN koffermodel. - Concurrentie onmogelijk. BurgerBijke Stand Leiden 9 Mei. G e b o r e 11Diedericli Aart z. van E. 'G. Couperus en D. Kooiman Eva Pe- tronella d. van D. Robbers en C. Pielanen Dirk z. van D. H. v. d. Top en J. C. Bouman Wilhebnina Johanna d. van G. H. Teljeur en M. Lijnslager. Ondertrouwd: W. J. v. cl. Reeijden jm. 26 j. en H. v. d. Berg jd. 23 j. Gehuwd: D. Olivier jm. en C. E. van der Wille jd. E. Andringa jm. en W. H. M. van Kesteren jd. F. H. Montanus jm. en R. G. Bergman jd. L. Ober jm. en C. de Feij jd. A. de Vrind jm. en H. P. Alken jd. H. J. Heshusius jm. en J. de Graaf jd. N. Libochant jm. en L. Hoppenbrouwer jd. Overleden: K. Hoelcd. 15 j. De burgemeester dezer gemeente Jhr. Mr. Dr. N. C. de Gijselaar zal van 24 Mei tot 27 Juni afwezig zijn. Tot koster cn kosteres van de Mare- kerk der Ned, Herv. Gem. alhier zijn be noemd de heer en mej. Beij. Dr. G. J. B. A. Janssens, tweede ge neesheer aan de gestichten ..Endegeest c.s., alhier, komt als nummer één voor op de voordracht voor geneesheer-directeur van het krankzinnigengesticht te Vught. Voor de betrekking van Gemeente- Ontvanger alhier hebben zich 127 sollici tanten aangemeld. 2. Chr. Hist.; 3a. lijst-Edelman; 3b. Libe ralen; 4. Anti-Revolutionairen. Burgerlijke Stand. On dertrouwd: G. C. Verhagen 28 j. en P. Oosterom 27 j. Gehuwd: P. van Dam 31 j. en G. C. Oppclaar 22 j. Overleden: P. G. H. Blommesteijn 62 j., echtg. van W. Steenvcort. NOORDWIJK AAN ZEE. Op den Zee wc g overkwam den voerman H. v. d. Putten een ernstig ongeval. Dordat een-„gek" van zijn wagen brak, raakte hij het stuur kwijt. Het voer tuig kwam toen tegen een lantaarnpaal aan, waarbij v. d. P. zich ernstig bezeerde. Het schijnt dat zijn dijbeen is gebroken. Hij is inmiddels naar het Acad. Zieken huis te Leiden vervoerd. CORRESPONDENTIE. Een verslag van do Seriewedstrijden der L. C. K. C. „Pernix" moet tot morgen overstaan. ïLaaxsie berichten Dubbele moord. Men seint ons uit Meppel:' Hedenmorgen kwam men te Wapsc, gcm. Dicver (Dr.) tot de ontdekking dat de vrouw en het.l-jarig kindje van A. Verlin vermoord waren. De echtgenoot en vader is voortvluchtig. De jlistitic stelt een onderzoek in. Een onweer te Valkenburg.. Men meldt ons uit Valkenburg: In het bevallige plaatsje aan de Geul, welks inwoners bijna alles in orde houden om de vreemdelingen-gasten te ontvangen, kan men voor wat hoofdzakelijk de Groote Straat aangaat, opnieuw de schoonmaak beginnen en de verfkwast ter hand nemen. Woensdagnacht brak boven het plaatsje een geweldig onweer los, dat eenige uren aanhield cn gepaard ging met een hevigen regen. Golvend stroomde het water de hoogten af, de riolen konden het wa ter niet voldoende wegwerken en zette de straten en huizen blank, karrevrachten slik en leem achterlatend, t "Was alles een kleverige en. vuile massa geworden. Thans is men van gemeentewege doende alles op te ruimen. De burgemeester-van Baarn, jhr. mr. J. W. H. Rutgers van Rozenburg, heeft te gen 1 Juli eervol ontslag als zoodanig aan gevraagd. Visschepijbepïchten. IJMUIDEN, 9 Mei. Heden kwamen van de trawlvisscherij hier aan den afslag de stoomtrawlers: IJM. 10, Jacqelina Cla- zina, met f 1430; IJM. .109, John Brown, met f1231; IJM. 13, Christina Catharina, met f 1326; IJM. 331, Holland XIV, met f 1366; IJM. 179, Holland III, met f 1662; IJM. 238, Johanna Maria, met f 1297; KW. 122, Robert William, met f1620; SCH. 492, Clara, met 949; HC. 108, met f1469; SD. 34 met f 1645; De sleepbootstrawlers: IJM. 166, Maria, met f 1149; en de zeil- loggers; KW. 96, Bastiana met f406; KW. 170, Willem en Leendert, met f327; KW. 110, Gijsbert Karei van Hocgendorp, met f305; KW. 89, Holland IJ, met f322; KW. 36, Nederland V met f 293; KW. 33, Orion met f205; KV/. 5, Huibertha Gerarda, met f435; KW. 57, Motor II, met f 1058; KW. 114, Noordzee II, met f 156; SCH. 4, Prins Hendrik, met f191 en SCH. 443, Gerardina met f 243 aan besomming. IJMUIDEN, 9 Mei. Van de beugvis- scherij kwamen hier aan den afslag do sloepen: MD. 11 Oranje Nassau met f 1274, MA. 56 Letty met f 1350, MA. 57 Nely met f 1688, MA. 112 Nelly Johanna met f 1016 en de stoombeugcr: VL. 86 Vooruit met f 2058 aan besomming. URK 9 Mei. Haring 41 last 64—75 et., bot 22—255 et. per pond (eerste markt): ans j oris onbet vangst geep 500 st. f 7.— per tal. ëgiARKT8ERI£HTEN LEIDEN, 11 Mei. Veemarkt Aangevoerd: 1045 Runderen, 295 Kalveren, 173 Schapen. Prijzen: Stieren 145325; Kalf- en Melk koeien 235540; Varekoeien 190315; Vette Ossen cn Koeien 2801—540, schoon a. d. haak 0.801,16; Vette Kalveren f &5r— 160; gehoon a. d. haak 1,101,70; Nuchtere Kalveren 7—19; Vetlo Schapen 4658, schoon a. d. haak 0,800,90; Wcideschapen 0,tot 0,Lammeren 1525; Magere Varkens voor fokkerij en' Londen 3060, per Kg. levend gewicht geen aanvoer; Biggen 1625; Bokken of Geilen 6—^12. Kaas. Aangevoerd 1% partijen. Besleed werj voor: 1ste soort Goudscho kaas 5255, 2de idem 4351, ^sto soort Leidsche kaas 46—49, 2e idem 38—44 per 50 Kg. Han del voor Goudsche en Leidsche kaas matig. ROELOFARENDSVEEN, 11 Mei. Veiling. Sla 0,30—1,50 per 100 Kg. Aardbeien 15—28 cent per dooosje. ZGETERWOUDE, 9 Mei. Veiling Zcrg en Vlijt Aangevoerd 1673 kipeieren 5.355.80, en 253 eendeieren 5,70—6,80 por 100 stuks. VOORSCHOTEN, 11 Mei. Veiling V. P. V. Aangevoerd 3140 eieren, prijs per 100 stuks 6,106,80; 380 eendeieren per 100 stuks 6.200,50; Duiven per stuk 0.200,25; Jonge hanen per stuk 1,30—1,40; Kippen per stuk 1,302,10. UITHOORN, 11 Mei. Knss. Op de kaasmarkt waren aangevoerd 30. partijen. Prijs Goudsche kaas 1ste 60ort 5056, 2de soort 46—50; "zwaardere 54-58; Hand.l vlug. LEEUWARDEN, ll Mei. Krrns. Sleutelkaas 0,43—0,61; Nagelkaas 0,29—0,41: Gouda- Kaas 0,270,69; Edammer Kaas 0.31 1,15; Conrmis-ie 160; Aangevoerd 42418 Kg. Btrier. Fabriekshoter 1.10—1.57 per Kg. Aanvoer 9/3 en 181/6 stukken. "Wisselnoteeringen (Amsterdam! Zicht. Londen Berlijn Parijs Brussel Zurich Ween en b Rome Madrid Kopenhagen Christiania Stockholm New-York 31.79#// 0.0063#/, 36 c3#/j 14.Ó?#/4 45.971/., o nos^'g 12.80 38 93#/. 47.80 42.70 68.05 -••"O1/,.-, Nederland 1923 6% Nederland 1922 A B. 5% Nederland 1919 4Vj% Nederland 1917 Nod. O.-I, obl. 1919 6 Portugal Tabaksm. 1890 Rusl. 1906 frs. 500 ..5 Rusl. 1910 frs. 500 AH Koloniale Bank rand. Ned Ind. Handelsbank Centr. Suiker •Turgeus A Jureens B Oude Philips R S Stokvis Am Hide en Leather Am. Smelting en Ref Anaconda copper Centr Leather Studehaker TT S Steel gew. Compania Handelsver A'dara Dordtsck'p Pelr Gecons. TTnTl. Fetrol Koninklijke Olie Orion Amsterdam Rnhhcr DpÜ Bat Rubber Koloniale Rubber Gprbadiadi Holland Amerika lijn a. Hnll. Stoomboot Kon Holl Llovd Kon Pakelvaart Rolt. Lloyd Kop N°'l Stoomboot 1 Mar.Cy.C.N.Vo! Tv. a T>--b'-Reterin Tabak rw; rv»n"» MS TT. IJ S Mij obl. 5/4 TT.IJ.S.M obl. 1900/'12 4 Mij. t. E. v. S, S obl. 5J4 Alebison Toneka Erie common - Kansas 05tv «Wberu ir; s-crnir" TT - cas^Teva South. Pacific Union Pacific Geld prol. 3'/. 57EERJNG. V.K. O.K. 301V', :02 —f. 1017/s 96#/a 871/., 981/Ö 901/s 373 171 122 119?/4 J2 1/4 661/- 66 70 269#/4 63 63 971/2 34 33 12üV, 123 30*'/; 104 14-h's 15 470 464 344 127 7 S661/- 360 33 151 150 95 z 276 11?.1/2 112 i 'B/s ~J/2 1071/., 116 115 134 133 i51#/4 152 323 316 274 271 9.11/, 823/.; 93V, 22 11 Va 139 1491/a Atlvertesitiën Ondertrouwd: P1ETER VAN ESMOND Wzn. en ANTGNETTE ROOS. Rijnsburg, V'iet 18,9 Mei 1923. Leiden, Voorstraat 33, Thuis Voorstraat 33,14 Mei van 79 uur. Huwelijksbevestiging D.V. op Donderdag 24 Mei, des na middags te 2 uur, in de Geref. Kerk Oudo Vest, door den WelEerw. Heer 3375 Ds. W. BOUWMAN. □- Wormen zoowel bij volwassenen als bij kinderen verdrijft men zeker en snel met de br roemde Worm poeders „FERMITAN" van Jacoba Maria Wortel- boer van Oude-Pekela, 85 cent per doos, drie doozen f 2.40. Verkrijgbaar bij de verkoopers van Wor- tel'ooer's Artikelen. 3386 8 ct. 8 ct. Spaanbroek's Goedkoops Winkel Janvossenstesg, kosk tan der Weiffstraat» leiden, is en blijft bet beste en goedkoopste adres voor prima kwaliteit RïjwieEoi?des<dec9ens Baenien, Ijzer waren, Gereedscnap, Electr. Zwak- en Sterk- stroesst-artifcelen, enz., enz. 8612 Alle goederen worden met volle garantie geleverd. H.H. Wederverkoopers en Reparateuis ruime korting! Uien Bette op het juiste adres - Geen filialen Alleen: Janvossenstecg, boekv-d Werffstreat i a Alle mod. kleuren, G5/70 cM. breed per meter 85, 65/70 cM. breed, moderne dessins, per meter 95, 85, Ct prima 8 ct. Sigaar SUMATRA Zandblad. Verkrijgbaar bij 3383 M&S37ELS DAMES REGENMANTELS - nieuwe Raglan modellen i3 75 in prLua covcrcoat vanaf b "5?= IDEM in pr. Gabardine U77.9© IDEM imitatie Ieder 23ü5© MOTORJEKKERS —«075 SO cM. Ir.ug, imitatie leder B 3^ waterprooT, RFftGEN MANTgL=> in maten 60-100, kleinste ««'Sö maata 50 cents stijging per maat MEISJES CAPES mct capuchon, zwart lakleder, in maten 45—75, kleinste maat Stó 75 cents stijging per maat IDEM gatard.ro.gummi, r alle moderne kleuren, in maten55-05, kleinste maat 75 cents stijging per maat JONGENS CAPES Ec 100 cM. breed, alle moderne kleuren per meter Grote Sortering Jongens Regenjassen Wollen Crêpe 100 cM. breed, moderne kleuren, per meter PU PLU'S 1= Wollen Cheviot 140 cM. breed, alle mod. kleuren, per meter Or. H. NANKING'S lllll lllltlt ECil HELDERBLIJVENDE KINAWIJN f2,60 PER FLACON. 3395 f 2,60 p.fl. bij Apotb. en Drog. Adverteercn doet verkoopen. Wollen Pofieline Prima kwaliteit, 100 cM. breed, alle moderne kleuren, per meter Zijden Crêpe rnarocain 100 cM. breed, alle moderne kleuren per Meter 8.75, 5.25, Crêpe maro-;. imprimé 100 cM. breed, nieuwste Oostersche dessins, per meter 9.75, 8.75, rn f Verkoop J Uitsluitend t I per meter prima kwaliteiten f SIlilllNISIIIilillKIIIKUIIillll'liniliBnairailinilliailllBIlïS 2- Het HUIS en ERF aan 1= de Korte Langestraat no. 12. groot 33 centiaren, bevatten- H de: Voor- cn binnenkamer, plaats, zolder en verdere ge makken. Verhuurd per week voor f 1.70. 3. Het HUIS cn ERF, naast het vorige no. 14 groot 36 cen tiaren. Verhuurd per week voor f 1.80. 4. Het KUIS aan de Wever straat No. 1, groot 25 centia- ren, bevattende, gang, zij en binnenkamer, plaatsje, zolder en verdere gemakken. Ver huurd per week voor f 1.40. 5. Het HUIS en ERF aan den Zuidsingel No. 49, groot 60 centiaren, bevattendegang, zij- en binnenkamer, plaats; tuintje en voorts zolder en verdere gemakken. Verhuurd §j per week voor f 2.50. Het HUIS en ERF, gele- j§ gen en ingericht alsvoren no. H 38 groot 44 centiaren. Geen M tuintje. Verhuurd per week .7 lïet; HUIS en ERF aan den Zuidsingel No. 36, groot 50 centiaren, bevattende: gang, zijkamer, binnenkamer, ken- ken. plaats en verdere gemak- ken. Verhuurd per weck voor 1 f 2,40. 8—12. Vijf HUIZEN en ER- VEN aan de Looierstraat nos. 1 60, 62, 64, 66 cn 68, ieder groot H 78 centiaren bevattende elk j huis: voor- cn binnenkamer. 1 keuken, plaatsje, tuintje en |j voorts zolder en verdere ge- makken. Verhuurd per week H ieder voor f 2. 1 13. Het PAKHUIS met 1 BOVENWONING aan de Oude Vest no. 173b, gioot 76 centiaren, bevattende bene- den: pakhuis cn plaats; dc H bovenwoning heeft: voorka- I mer, alcoof, achterkamer, keu ken, plaats en zolder met ka- mev. In eigen gebruik geweest J 14. Het HUIS en ERF aan het Kort Galgewater no. 19. groot 82 centiaren, bevattende j§ gang, voor- cn achterkamer, keuken en plaats; boven: voor- en achterkamer, zolder en "verdere gemakken. Ver huurd per week voor f 6. 15. Het HUIS en ERF aan de Waard gracht No. 149, groot 35 eA., bevattende voor- en binnenkamer, plaatsje, zol der en verdero gemakken. Verhuui'd per week voor f 1.70 IC. Het HUIS en ERF, ge legen en ingericht slsvoven No. 151, groot 35 cA. Ver huurd per week voor f 1.75. 17. Het HUIS en ERF ge legen en ingericht alsvoren No. 153, groot 33 cA. Ver huurd per weck voor f 1.70 18. Het HUIS en ERF ge legen en ingericht alsvoren No. 155, groot 33 cA. Ver huurd per week voor f 1.75. 19. Het HUIS en ERF aan de Waardgracht No. 26 groot 49 cA. Verhuurd per week voor f 2.40. 20. Het HUIS cn ERF Waardgracht 28, groot 52 cA. Verhuurd per week voor f 2.20 21. Het HULS ©n ERF aan do Waaixlgracht No. 94 groot r DAMES ca HEEREN prima montuur, elegante knoppen cn haken „TOM POUCE" de grote mode 12 banen, prima baleinen "ifjs3 S)l)!llllil!IIUI!lllllllll!<illilllllllliilllillil!iiilllill!l!lllli!i!lillllll. Openbare Vrijwillige ten overslaan van Mr. H. M. A. C0EBEBGH, Notaris te Leiden, bij opbod Vrijdag 18 Mei 1923 cn bij afslag op Vrijdag 25 Mei 1923 des avonds te zeyen uwr, in het ftSctaris- huis tc Leiden van ccnige te Leiden. 1. Het HUIS en ERF aan het Waardkerkplein no. 4, groot 60 centiaren, bevatten- de: Voor- en binnenkamer keuken, plaats; boven: Voor- en achterkamer, keukon, zol der en verdere gemakken. Ver liuurd per week, beneden voor f 2.50 en boven voor f 2. 41 cA. Verhuurd per weck voor f 2.40. 22. Het HUIS en ERF aan de Waardgracht No. 88, groot 41 cA. Verhuurd per week voor f 2.50. 23. Het HUIS en ERF aan de Waardgracht No. 69 groot 51 cA. Verhuurd per week voor f 2.10. 24. Het HUIS en ERF aan de Waardgracht No. 125 groot 51 cA. Verhuurd per week voor f 1.75. 25. Het HUIS en ERF aan de Uiterstegracht No. .44. groot 50 cA., bevattende gang zij- en binnenkamer, keuken tje, plaats, zolder en verdere gemakken. Verhuurd per week voor f ï:75; 26. Het HUIS en ERF aan do Haverstraat No. 56, groot 27 cA. - Verhuurd per week voor f 1.60. 27. Het per week voof f 2.40. 28. Het HUIS cn ERF als voren No. 3, groot 46 cA. Ver huurd voor f 3.— per week. 29. Het PAKHUIS aan dc Cecrestraat hoek le Gorte straat, groot. £9 cA. Verhuurd per maand voor f 5. 50. Het HUIS cn ERF aan de Binnenveslgracht No. 64, groot 61 cA., bevattende gang, voorkamer, keuken, plaatsje, zolder en verdere ge makken. Verhuurd per week voor f 2.50. 31. Eet HUIS en ERF «aan do Langegracht No. 56 groot 53 cA., bevattende: winkel, zijkamer, binnenkamer, keu ken, plaats; boven: voor- cn achterkamer, zolder en ver dere gemakken. Verhuurd per week voor f 7. 32. Het HUIS en ERF aan de Koolgracht No. 9, gr cot 39 cA'., bevattende: voorhuis, binnenkamer, zijkamertje, zol der en verdere gemakken. Verhuurd t>ec week voor fl.75 33. Het HUIS en ERF aan do Bouwelouwcstecg No. 8, groot 31 cA. Verhuurd per week voor f 1.30. Do perceclcn. zijn te Lezich tigen in dc weken van Vcilioc en Afslag op Dinsdag en Donderdag van 24 uur. Aanvaarding en betaling 25 Juni 1923. Meerdere inlichtingen geeft voornoemde Notaris. Haarlenraeisiras! boek Donkerstseg 2-4-8. Opgericht 1875. Prima Wollen Cfieviot Broekjes 2.57, 2.37, 2.17. K95 IJzersterks taster Broakjes ^.17, vp- f.85 Zeer taseiispata 3.47, 3.35, ?.97 Zeer- mi ,BDflUl ju»*. 7.65. 6.95, C. On in Jongenskïeedêng munt uit door prtna pas vorm, degelijke kwaSi- feiten en Bage prijzen. Nieuwe zending zécr fijne Wollen Meisjesjnrten, met de liand jreborduurdc eeplisseerden rok 7.45, 6.95, 6.45, 5.95 Prima Wollen tops- eh Moisjes Ttuien 2.95, 2.57, 2.27. 1-95 Draagt onse Kousen. Ze zijn niet alleen soliede, doch ook goedkoop. VERRAST UWE KiNDEREtt met een onzer schitterende LuchtbaHcns, en gij verschaft hun croot genoegen. 8648 Dagelijks versch verkrijgbaar: Rundertongen 70 ct. per pond. Gekookto llundeilevcr 1 ct. per ons. Fa. J. DE LA ItIK Clarasteeg 18, Tel. 2079. 3öb4 Weoer.s het enorme succes wordt de nog eenige dagen voortgezet. Haast dus! Ziet de étalage! Profiteert van de belachelijke prijzen! 8616 BELEEFD AANBEVELEND, B67 Haarlemmerstraat 537 Adverteeren doet verkoopsn. f40.- I GRAMOFOONS in met 6 platen Zeer geschikt voor Boot of Plek' ■rick. - H. G. v. LUYKEN, Nieuwe Rijn 87 - Te8. 35 140.- rost 6 platen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3