Semeentelijke Aankondiging. GEMEENTELIJKE VISCHVERKOOP.. Aan den gemeentelijken vischwinkr-1, Vischmarkt 18, tel. 1225, is ZATERDAG verkrijgbaar SCHELVISCH f O.lö f 0.20—f 0,25, SCHOL a f 0.15—f 0.29, KABELJAUW a £0.40 en TARBOT h f0.85 per pond. N. G. DE GIJSELAAR, Burgemeester. Leiden, 11 Mei 1922. GROENTEN- EN AARDAPPELENMARKT. Burgemeester en Wethouders van Lei den brengen ter algemeene kennis, dat door lien, met ingang van 15 Mei a.s. do Garcnmarkt, tijdelijk, bij wijze van proef, is aangewezen als plaats, waar dagelijks, behalve op Zon- en feestdagen, van des voormiddags 8 uur tot des namiddags 4 uur, markt kan worden gehouden van groenten, ooft en aardappelen. Zij, die op deze markt een plaats wen- schen in te nemen, gelieven zich te wen den tot den Directeur van den Markt- en Havendienst (e Leiden (kantoor Waagge bouw, telefoon 2071). Burgemeester en Wethouders voornoemd, N. G. DE GIJSELAAR, Burgemeester VAN STRIJEN, Secretaris. Leiden, 11 Mei 1922. AGENDA. ZATERDAG, 12 Mei. Leiden. Prop-Feestavond, Drankweer-Gomité. Graanbours. Aanvang 8 uur. DINSDAG 15 Mei. Leiden. Voor dracht over,Oostenrijk. Foyer Stadsge hoorzaal. Aanvang 8 uur. lederen Woensdagavond van 714—814 uur. Rechtskundig Bureau Chr. Best. Bond. Sfeenechunr 15. De avond-, nacht- en Zonda; de apotheken wordt van Maandag 7 Mei tot en met Donderdag 10 Mei (Hemel vaartsdag) waargenomen door dö apothe- van de H.H. Donk, Doezastr. 31, telef. 1313 en R e y s t, Steenstr. 35, telef. 136. Van Vrijdag 11 Mei tot en met Zondag 13 Mei door de apotheek van den heer H. J. M. P r o o t, Maarsmansteeg 17, telef. 435. De apotheek van het Ziekenfonds tot Kuip der Menschheid is steeds geopend, doch alleen voor leden van dit fonds. niet het minst door geldelijke offers daadwerkelijk den zendingsarbeid te steunen. Aan liet einde bracht spr. den verschil lende sprekers dank voor heigeen zij had den bijgedragen om de zendingsliefde aan to wakkeren, de hoop uitsprekende dat velen door dit zendingsfeest zich persoon lijk hun roeping bewust zouden zijn ge worden. In het bijzonder dankte spr. de Chr. Harmoniever. „Athalia" en zijn dirigent, don heer J. Noordanus. Ook nu weer was gebleken welk een machtige factor de medewerking van zulk een gezelschap is voor het welslagen van een zendingsfeest. Hierna ging spr. voor in dankgebed, waarmede het 13de Zendingsfeest van de Vereen, tot bev. der zendingszaak voor Leiden en omstreken weer tot liet verle den behoorde. Zooals vanzelf spreekt was do ongun stige weersgesteldheid niet geheel zonder invloed op de stemming, maar alles bij eengenomen was het toch een Tocht zen ding sfeest geweest. De gezongen liederen (en die waren vele) werden, dank zij do prestaties van „Athalia", uitstekend begeleid, terwijl het aantal bezoekers bij nader onderzoek nog bijzonder meeviel, immers bleken nog een 1000-tal personen liet feest te hebben bij gewoond. Nieuwe Greenienmarkl. Eenigen tijd geleden zijn er, gelijk men zich zal herinneren, in den Gemeenteraad stemmen opgegaan om een nieuwe markt voor groenten en aardappelen in het le ven lo roepen. Naar wij vernemen heb ben Burgemeester en Wethouders dezer gemeente thans besloten do Garenmarkt tijdelijk, bij wijze vali proefneming, voor dat doel aan te wijzen. Er zal dagelijks, behalve natuurlijk op Zon- en feestdagen, van des ochtends 8 uur tot des namid dags 4 uur gelegenheid zijn, om op dit gunstig gelegen terrein groenten, ooft en aardappelen aan den man te brengen en te koop en. Het ligt in de bedoeling, deze nieuwe regeling, die in een door velen geyoeldo behoefte zal voorzien, op Dinsdag 15 Mei a.s. tc doen ingaan.. Wij mcenen goed te doen do aandacht van het Leidsche pu bliek, in het hijzonder die van do Leid- scho huisvrouwen, le vestigen op deze nieuwe en gemakkelijke gelegenheid voor het inhcopen van bovengenoemde waren. Gegadigden voor een standplaats op de nieuwe markt kunnen zich, blijkens do ln dio nummer opgenomen officieelo ken nisgeving, wenden tot den Directeur van den Markt- en Havendienst, in bet Waag- go bouw. Demping van de Mare. Door de Verceneging „Oud Leiden" is aan den Raad dezer gemeente het vol gende adres gezonden: Geeft met verschuldigden eerbied te kennen het Bestuur der Vereeniging „Oud Leiden" dat het met groot leedwezen heeft ken nis genomen van het voornemen ,om over tc gaan tot demping van do Mare, om aldaar een brcedcrcn verkeersweg te doen ontstaan; dat hierdoor een uiterst aantrekkelijk stadsbeeld vernietigd staat te worden, in het bijzonder gezien van dc brug bij do It. K. Kerk af; dat tot dc attracties, die dc stad Leiden nog voor inwoners cn vreemdelingen aan biedt, behoort hetgeen er nog overgeble ven is van het vroegere oud-Hollandsche stadsbeeld met zijn schilderachtig grach ten; dat door bedoelde demping een soort, plein zal ontstaan, in do Bchaduw van een hoog kerkgebouw, een breede straat zon der behoorlijke proporties, waarvan voor beelden gevonden worden in do voorma- ligo Hooi- en Zijdgrachten; dat ons Bestuur niet kan inzien, dat hot verkeor op de Mare van zoodanigen om vang is, of zou kunnen worden, dat tot zoo radikaal een verandering overgegaan zou moeten worden; dat het verkeersbezwaar zou kunnen ondervangen worden door do bepaling, dat do Mare stille zijde moet bereden worden hoen, do andere zijde terug, terwijl dan de brug bij de Brandewijnsteeg kan wor den verbreed; dat, wat verbetering van den watertoe stand betreft, deze niet gezocht moet wor den in „demping", doch door een systeem van algeheel© waterverversching van allo stadsgrachten, waar ook tal van andero Leiclsche belangen mede gebaat zouden zijn; dat ook rekening dient gehouden te wor den met het verkeer te water, waar do Mare de eenige in noordelijke richting loopendc waterweg is uit de stad, aanslui tende aan den Stillen Rijn en de Aal markt, alwaar zich het waterverkeer door beurt- en marktva ar tuigen, sinds oudsher geconcentreerd heeft; dat deze vaartuigen, al zijn zij „motor vaartuigen" toch wel niet gediend zullen zijn van lange omwegen door den Ouden Rijn of den Apothekersdijk naar den Ouden Singel, om zoo de Haarlemmertrck- vaart të bereiken; dat het motief van Werkverschaffing toch nooit kan gelden als dezo tengevolge heeft vernietiging van het stadsschcon en belemmering van het waterverkeer, dat in onze waterrijke stad een zoo belagrijke rol speelt dat ons Bestuur ten slotte den hartgron- digen wensch uitspreekt, dat niet overge gaan zal worden to een w erk, waarvan de nadeelen, ook voor het nageslacht, de eventueele kleine voordeelen vorre over treffen. De eindexamens der openbare Gymna sia alhier zullen gehouden worden op 21, 22, 23 Juni. Tot gecommitteerden bij de verschillen de eindexamens zijn o.a. benoemd dr. F. Muller, dr. J. G. Kluyver, dr. G. Kalff, dr. W. v. d. Woude, dr. J. W. Muller, dr. F. A. H. Schreinemakcrs, allen hoogleera ren en dr. J. Droste, lector aan de uni versiteit alhier. Voor het machinisten-examen is to 's-Gravenhago geslaagd de heer J. v. ZijIJ, alhier. Als resultaat van dé gehouden in zameling kon het alhier werkzaam zijnde „Bout-fonds" op het gisteren op Oud- Poelgecst ge-houden Zendigsfeest aan den Zendeling, D. G. A. Bout, een bedrag van f200.overhandigen. In aanmerking genomen de velerlei wijzen waarop ook hier ter stede getracht wordt in den nood der zending to voor zien, cn do vele alhier bestaande corpo raties op dit gebied, kan dit resultaat zeker bevredigend worden genoemd. Op do Morschweg werd Woensdag een 7-jarige knaap door een onbekend gebleven wielrijder aangereden, waar door hij kwam te vallen en een gapende wonde aan het hoofd bekwam. Hij werd in het Militair-Hospitaal ver bonden. Woensdagavond had op de Lammer markt een aanrijding plaats tusschen een ijscowagen en een vigelanlo. Het ongeval is te wijten aan de onop lettendheid van den ijscoman. Schade werd niet aangericht. Bij de politie alhier kwam heden morgen bericht in uit Den Bosch, dat al daar uit do Dieze is opgehaald het lijk van de 70-jarige heer v. A., wiens familie alhier woonachtig is. 1De tweo gebroeders v. d. H., res pectievelijk 17 en 1G jaar oud, zijn door de politie gearresteerd, daar zij de be weegbare brug over do Langegracht te genover de Lichtfabrieken van het slot ontdaan en opengedraaid hadden, het welk gevaar opleverde voor het verkeer aldaar. Blijkens hedenmorgen bij de poli tie gedane aangifte is ingebroken in het tijdelijk onbewoonde huis van dc familie P., dio te Parijs vertoeft. Mede door afwezigheid der bewoners was het nog niet mogelijk de waarde van het geetoleno vast te stellen. Onze stadgenoote Mcj. W. H. K o n- wenhoven, is benoemd tot onderwij zeres aan do Ghr. School te Sassenheim, Hoofd de heer Wiepkema. Aan de Christelijke H. B. S. met 5-j. c. te Vlaardingen is voor den cur sus 1923'24 benoemd tot tijdelijk lee- raar in Engelsch do heer M. C. J e 1 i e r, leeraar aan de Christelijke H. B. S. al hier. Naar de „Leidsche Kerkbode" meldt, heeft de Classis Leiden der Geref. Kerken in haar laatste vergadering besloten om gunstig te beschikken op een schrijven van den kerkeraad der Geref. Kerk alhier waarbij was overgelegd het verzoek van 83 belijdende- en 80 te Oegslgcest wonen- do doopleden om toestemming te willen verleenen tot het institueeren van een zelfstandige Geref. Kerk te Oegstgeest. Behalve door de genoemde personen was liet verzoek ook onderteekend door 12 belijdende en 5 doopleden die, hoewel burgerlijk lot de gemeente Leiden behoo- Ons aanbod een proefwasch voor halven prijs fe behandelen --blijft nog sfeeds van kracM rende, toch do voorkeur gaven aan een eventueele kerkelijke indeeling bij Oegst geest met het oog op den afstand. Verder door 20 belijdéhdo en 39 doop leden die om dezelfde oorzaak liever hij Oegstgeest zouden willen behooren, doch thans naar Rijnsburg gaan, en ten slotte door 45 belijdende cn 48 doopleden wo nende aan do Hooge Morsch. De laalslen echter deden hun verzoek vergezeld gaan van de verklaring dat zij hiermede geenszins uitspraken liever kerkelijk hij de nieuw te institueeren ge meente te worden gereiend. De Classis benoemde tevens een com missie uit den kerkeraad van Leiden be staande uit de B. B. Ds. W. Bouwman cn G. de Graaf, en een uit te Oegstgeest wo nende lidmaten, bestaande uit de B.B. J. Ck Wirtz Gz. en T. van Egmond, Iloogc Morsch. Waar de officieelo ingebruikneming van de Rehoboth kapel is bepaald op 10 Aug. a.s., wordt verwacht dat de beide oommissiën dan tevens den beslissenden uitslag kunnen leveren. Dc electrifieatïc van het "Schoolge bouw Hooigracht dat, zooals men weet tot kerkeraadskamer cn catechisatieloka len wordt verbouwd, is opgedragen aan de fa. J. W. Hartman n, electro-tech- nisch bureau alhier. BiHTEMLAHP IN EN OM HET ROERGEBIED. Twijfelachtige Solidariteit. Het antwoord van Italië en Engeland. Afgrijzen over het Krupp-proces. Veel is er reeds gesproken over dc soli dariteit onder do geallieerden. Bij feestmaaltijden en officieele gelegen heden werd door de Franscho cn Engel- sche staatslieden in alle toonaarden de roep van deze eenegezindheid uitge kraamd. Do laatste dagen of eigenlijk reeds de laatste maanden hebben echter be wezen, dat deze solidariteit slechts een leuzo is geweest. Frankrijk toch had bij het antwoord op d© Duitscho aanbieding zeer wel van dezo eensgezindheid blijk kunnen' geven, door oen gemeenschappelijk optreden met z'n „vrienden". Do heer Pcinearé echter heeft van dezo gelegenheid geen gebruik willen, maken, omdat dio solidariteit niet bestaat. Frank rijk, d.w.z., de huidige machthebbers daar, door België niet ten genoegen van allo Belgen, en inwendig misschien ook niet ten genoegen van de Belgische regeering zelf gesteund, willen nu eenmaal iets anders, dan Engeland en ook Italië. En in Frankrijk vat men de solidariteit der geallieerden zoo op, dat deze gealli eerden zich zullen hebben neer to leggen, bij wat men te Parijs besluit. Nu lord Curzon daartoe niet bereid is, krijgt hij to Parijs den wind van voren en aan ste keligheden tegen Curon, wiens optreden in Lausanne men ook zoo gemakkelijk niet vergeet-, ontbreekt het in de Parijsche pers niet. Het geen er na zijn verklaring niet beter op i3 geworden! Te Parijs is men woedend over do ver klaring van Curzon, dio do gelieele in druk van het mooie stuk proza van Poin- caré teloor deed gaan. Verschillende bladen schuiven alles op de afwezigheid van Bcnar Law. In de „Liberté" wordt opgemerkt, dat de Engelscho politiek is overgeleverd aan „de impulsies" van lord Curzon, die veel al betreurenswaardig -zijn. Verder wijst men er met bittere ironie op, dat Engeland niet de voogd van Frankrijk en België is. Solidariteit is toch maar alles. Misschien komt er, nu deze uitwendige oensgezindheid zich bepaalde tot een el kaar wederzijdsch tegenwerken in ;t ge heim - verbroken is, wat meer schot in do onderhandelingen. Het stemt tot tevredenheid dat de nota's van Italië en Engeland zoo lang cp zich laat wachten. Hieruit blijkt, toch dat deze nota's wel terdege wordt voorbereid, en niet be schouwd wordt als een bedreiging, doch als oen ernstige poging om tot wereldvrede to geraken. Verwacht wordt, dat deze nota's morgen aan Duitschland zullen worden overhan digd. In Duitschland is men al zeer slechts te sprken over do vonnissen te Werden ge veld. Inderdaad: het vonnis was een oorlogs maatregel, geen rechtspraak, en de schijn word gewekt, dat do Franschen een ge- gewelddaad willen verbloemen. De uitspraak tegen Krupp en dc leden van het bestuur der Krupp-fabrieken heeft in politieke en parlementaire krin gen groote verbazing verwekt. Men is bij voorbaat overtuigd, dat hooger beroep nutteloos zal blijken, omdat men hier ze kerheid heeft, dat de rechtbank tc Werden geheime instructies uit Parijs heeft ontvangen, waartegen ook de bevel voerende generaal zich niet durft to ver zetten. Men is van oordeel, dat geen steek houdend materiaal ter beschuldiging is aangeveerd, om het ten laste gelegde te bewijzen. Ook liet optreden van de getui gen a charge, vooral dat van den leider der patrouille, die in heefdzaak verant woordelijk is voor diet bloedvergieten, maakte op dc toeschouwers een zeer twij felachtig effect. De gehccle Duitsche pers spreekt even eens van een schandelijk vonnis en geeft to kennen, dat de Fransche krijgsraad, die heeft gestreken, „op bestelling werkte". De Vorwarts verwacht, dat in de geheélo beschaafde wereld deze veroordeeling van volmaakt onschuldigen als een daad van wraak zal worden afgekeurd. De bezettingsautoriteiten hadden eer gisteren en ook gisteren nog, in het dis- tricct Essen bijzonder schcrpo veiligheids- mataregelen getroffen, om eventueele ordeverstoringen onmiddelijk te kunnen onderdrukken. Dezo zijn echter in het ge heel niet voorgekomen. Of er een algemeene sympathicstaking voor de veroordeelden, zal worden afge kondigd, staat nog niet vast. De heer Krupp von Bohlen und Halbach en de andero directeuren hebben do vertegen woordigers der arbeiders dringend ver zocht, van elke staking van den arbeid af te zien. Intusschen zal do veroordeeling te Wer den een vredelievende stemming bij Duitschland niet bevorderen! De conferentie te Lausanne. Do vertegenwoordigers van Frankrijk, Engeland en Italië ter conferentie van Lausanne hebben aan Ismet Pacha een in krachtige termen gestelde collectieve pro testnota doen toekomen tegen de maatre gelen, door de regeering van Angora geno men, ten opzichte van een aantal buiten- landscho banken te Constantitiopel en te Smyrna. Van bevoegde zijde wordt verkla-ard, dat de Turksclie regeering besloten heeft, on der officieele controlo de zaken van de Bank van Athene, onlangs in beslag geno men, te liquideeren. Eigendommen van ge allieerde of Turksehe onderdanen zullen worden teruggegeven, maar het eigendom van de vluchtelingen, meerendeels Grieken zal worden geconfisceerd. De Turken hebben andermaal uiting ge geven aan liun weigering, toe te treden tot internationale of intergeallieerdo conven ties nopens den handel in wapenen en munitie. Wat betreft de schepen, die door dc ge allieerden tijdens het jongste conflict met Turkije in beslag zijn genomen, verklaar den do Turken, dat zij die inbeslagnemin gen, welke na October 1918 hadden plaats gevonden, niet als geldig konden erkennen, ook niet, die na den wapenstilstand van Moedras. Hiertegen werd door Venizeloa geprotesteerd. EEN EtfCORDAANSLAG TE LAUSANNE. V.D. meldt uit Parijs: Een Zwitsersclie fascist heeft gisteravond te Lausanne den Sovjet-vertegenwoordiger Vorofski, die als gedelegeerde der Russische regcering to Lausanno vertoefde, vermoord door 10 schoten op hem te loosen. De metgezellen van Vorofski, Ahrens en Dimitrief werden ernstig gewond. Nader wordt gemold: Dé drie to Lausanne aanwezige verte genwoordigers der Sovjet-Regecring, n.l. do Russische vertegenwoordiger te Rome Vorofski, de voormalige chef van den persdienst van het Russische gezantschap te Berlijn Ahrens en de deskundige voor handelsaangelegenheden Dimitrief bevon den zich gisteravond aan tafel in de eet zaal van het hotel Cecil, waar de delegatie logeerde. Kort na negen uur verscheen een man .in de zaal en loste uit een re volver verschillende schoten op de drie Russen. Alle drie heeren storilen neer. In de eetzaal onstond een ontzaglijke paniek. De drie getroffenen werden on middellijk door den arts van het hotel en andere in de zaal aanwezige doktoren in behandeling genomen. Bij Vorofski kon men echter slechts den dood vaststellen. De beide anderen zijn levensgevaarlijk „Als die or nog zijn tenminste Uit Canton (Oliina) wordt gemeld, dat de pogingen om het bewind van Sun-Yat- Sen omver to werpen thans als mislukt kunnen worden beschouwd. De onderhandelingen in Ierland duren voort. Men verwacht tot overeenstemming te zullen komen. Do algemeene vergadering van den Volkenbond is tegen 3 September te Genè- Het hotelpersoneel snelde op den dader toe en nam hem gevangen. Het is een inwoner van Lausanno, die ongetwijfeld gehandeld heeft in opdracht van de Nati onale Liga. Vorofski werd reeds eenige dagen gele den door enkele fascisten in zijn hotel opgezocht, dio kwamen verklaren, dat in Zwitserland voor de Russen geen plaats meer was. Vorofski weigerde de fascis ten te ontvangen en liet hun door den chef van zijn persdienst mededeelen. dat zij schriftelijk hun verlangens aan do Russische delegatie moesten doen toe komen. Den avond daarop hebben de fas cisten een geheime vergadering gehouden cm te beraadslagen, op welke wijze zij Vorofski uit Zwitserland konden verwij deren. De Nationale Liga, waarvan de daad, welker gevolgen tliauS natuurlijk niet zijn te overzien, ongetwijfeld uitgaat, is een over geheel Zwitserland verspreide fascistische organisatie, welke echter tot dusver vrijwel geen politieke beteekenls had. KORTE BERICHTEN. De veroordeelde Ivrupp-direcleuren zijn naar Dusseldorf gevoerd. Volgens den correspondent van de „Vosa. Ztg." te Parijs, zijn de vennissen in het Krupp-proces ook in Franscho krin gen met onbehagen ontvangen. De Belgische oud-minister Vande? velde verklaard©, dat een ccmpronis in zake do Duitscho voorstellen mogelijk is. Het Engelsche Koningspaar bezoekt momenteel Italië Naar de „Vorwarts meldt, heeft do sociaal-democratischo Rijksdagfractie de volgende motio ingediend mot betrekking tot dc begrooting van het rijksdepartement van Financiën: ..De Rijksrcgeering wordt verzocht, bij den Rijksdag voor 5 Juni a.s. een wetsont werp in te dienen, volgens hetwelk de kos ten, welke door do bezetting van het Roer gebied door do Franschen en Belgen voor het rijk zijn ontstaan, gedekt zullen wor den door een belasting der hoogc inkomens i3L ermogens De Chineesehc Minister van Finan ciën heeft zijn ontslag ingediend. Het Londensche hof van cassatie be sliste eenstemmig, dat de staatssecretaris van binnenlandsche zaken niet gerechtigd was te gelasten, dat Obrien, de secretaris van den Ierschen zelfbestemmingsbond ter inerneering naar Ierland zou worden ver bannen. Dcze^ beslissing veroorzaakte groot© op schudding, daar zc alle deportatie-gevallen van 11 Maart beheerscht. De attorney-general heeft medegedeeld, dat hij tegen do beslissing fyij het hooger- huis in hooger beroep zal ga.'.n. UiT OE QiSEEtflgiS BOSKOOP. De Raad dezer gemeente zal vergaderen op Woensdag 1G Mei a.s. des nam. te 7 uur. To behandelen onderwerpen: 1. Opening. 2. Vaststelling van de notulen der ver gadering van 5 April 1923. 3. Ingekomen stukken. 4. Medcdeelingen. 5. Mededeeling, betreffende do werkver schaffing. 6. Voorstel van B. en W. om aan do mclkslijters water uit de Drinkwaterlei ding te leveren tegen f 0.15 per M3. en om. een crediet te verleenen voor vergoeding aan de Gemeente-bedrijven van de dien tengevolge eventueel te lijden schade. 7. Voorstel van B. cn W. om in te trek ken het raadsbesluit van 28 December 1922, tot verhaal van pensioenbijdragen van gemeente-ambtenaren, alsmede om to besluiten tot toepassing van bet, ingevol ge de Pensioenwet 1922, geoorloofde ver haal opnieuw aan to stellen ambtenaren. 8. Advies van B. en W. betreffende do opmerkingen van H.H. GedcT5ut(",--'o Sta ten omtrent de begrootïng voor den dienst 1923. 9. Aanbieding van B. en W. van een aanbeveling ter benoeming van oen lid der commissie van Toezicht op het alge meen vormend lager onderwijs. 10. Advies van B. en W. betreffende eventueele maatregelen, tc nemen tot be teugeling van het misbruik maken van Gods Naam. 11. Voorstel van B. en W. cm tc beslui ten tot onderhandsclie verhuring van een perceel bocmkweekeriiland aan den heer J. Soefc tc Waddinxvecn. 12. Voorstel van B. en W. cm over te gaan tct de benoeming van een raads- commissio voor onderzoek der rekening van cc Gemeente-bedrijven over 1922. 13. Aanbieding door B. en W. ter vast stelling van concept-besluiten tot wijzi ging der gemeente-begrooting 1922. 14. Aanbieding door B. en W. van het gemeenteverslag over 1922. 15. Voorstel van B. en W. cm tc beslui ten tot opheffing van het Vervolgonder wijs. 16. Voorstel van B. en W. om te beslui ten tot aanvulling van de voorwaarden en! tarieven, der Waterleiding. 17. Voorstel van B. en W. om te beslui ten tot wijziging van dc gemeenschappe lijke regeling omtrent de toelating van kinderen uit de gemeente Alphen aan den Rijn op de openbare school der gemeente Boskoop. 18. Aanbieding door B. en W. ter vast stelling van een concept-besluit tot wijzi ging der Algemeene Politieverordening. 19. Voorstel van B. en W. om c-eii crcdiet tc verleenen. van f 30 voor aansluiting aan liet telefoonnet van de woning van den Burgemeester. 20. Advies van Z. en W. op verzoeken, van de R. K. Bouw vereeniging „St. Jo seph" om voorschotten, ingevolgo do Wo ningwet, voor den bouw van 20 woningen. 21. Rondvraag. Omtrent do volgende verloren, voorwerpen zijn aan het politie bureau inlichtingen to bekomen. 1 booschappenmand, 1 zijnden kinder mutsje en 2 zilverbons. ALPHEN AAN DEN RIJN. Bur J c 1 ij e Stand. Gebo ren: «Hechter van -H..den. Hoed geboren Van Rossom dochter van M. Leüvo'd ge', o- ren den Blanken dochter van M. Vi« geba ren do Jeu zoon van A. Lacdaal geboren Goor dochter van P. Rijnsburger 'geboren van Rijn zoon van H. van Zuijieu •geboren Straver dochter van C. Kouwenhovcn geb. van Velde zoon van G. Kalshovcn geboren Den Hartog dochter van N. Scheliingerhoiii geboren Oostrmn zoon van II. van Leijdcn geboren Hoeks zoon van J« M. Laros geb. Baas zoon van A. M. Hoogcndijk geboren de Ruiter dochter van M. van Leeuwen ge boren Ram dochter van M. Blok geboren Kusters. Overleden: P. van der Aar jd. 27 jaar N. Rijlaarsdam jm. 18 jaar. Gehuwd: M. Takjes jm 26 jaar en M. van Varik jd 25 jaar D. J. le Coq jm. 25 jaar en H. do Vogel jd 23 jaar C. P. Jon- genburger jm 25 jaar en J. Kuijk jd 20 jaar. ZWAMMERDAM. In de Vliet bij Scheep- jesbrug viel een jongen te water die zeer zeker in het diepe water verdronken had indien de heer Grundman er niet bij haa gesprongen en het geluk mocht smaken de drenkeling hehouden op den wal to brengen. In een vergadering van het Centraal Stembureau werden bij lo ting dc lijsten voor dc a.s. gemeenteraads verkiezing vastgesteld als volgt.: 1 3. K.J:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2