De V o o r z. leest de beuragen voor op de begrooting 1922 voor bezoldiging uitge trokken, waaruit blijkt dat het verschil öedraagt voor veldwachter v. d. Pol f 200 én voor veldwachter v. Veen f 100. De heer D. K n i j f f meende dat het ver schil grooter was. De Voorz. zegt dat oorspronkelijk ook sprake was van f 650 verschil. Ged. Sta- ^en spreken thans ook van een minimum, ierwijl thans ook is afgeweken van de re geling, opgenomen in het Provinciaal blad. B. en W. stellen voor aan het schrijven van Ged. Staten gevolg te geven. De raad staat voor de keus, toegeven of binnen 30 dagen in beroep bij de Kroon. De heer Jonker zegt dat de kwestie door do Chr. Hist, fractie was besproken, en dat deze had besloten, zich bij het be vel van Ged. Staten neer te leggen. Wel zijn de leden'altijd tegen deze verhooging geweest, maar zooals men had gezien, gaf een beroep op de Kroon toch niets, waar om men maar zou toegeven. De heer S. Schoneveld weth. meent dat Ged. Staten den zuiveren toestand iebben geweten, vandaar dat het ver schil vroeger grooter was dan nu. Ten deele komt dit door verschil in hetgeen Ged. Staten voor kleeding berekenen, en de raad. Nu is echter nog geen rekening gehouden met vrij vuur en licht. Afgezien van hetgeen de raad wil be sluiten, komt het spr. wenschelijk voor op alles het licht te laten vallen. De heer Jonker merkt op, dat B. en W. nu voorstellen aan het schrijven van Ged. Staten gevolg te geven. Maar be staat bij B. en W. het plan, in de toe komst met voorstellen tot verhooging te kernen? De Voorz. kanhierop geen antwoord geven. Er zijn ook nog wethouders. De heer J o n k e r acht het mogelijk, dat dit reeds door B. en W. was bespro ken. De Voorz. merkt op, dat het schrijven pas is ontvangen, terwijl blijkt, dat het van vroegere regelingen afwijkt, zoodat nog niets kan worden medegedeeld. Met algemeene stemmen wordt besloten de bezoldiging van de beide veldwachters met ingang van 1 Januari 1922 te brengen op de bedragen door Ged. ctaten voorge steld. De V.oorz. wil thann ook een andere kwestie oplossen, n.l. die van de vergoe ding voor het politie-diploma. De heer Jonker: Daar heb je het nu al. U bent met de meening van den raad genoeg bekend, en ^veet dat deze een groote concessie deed. De Voorz. meent dat hier sprake is van een recht. Een oproep is geplaatst van een veld wachter, onder vermelding dat voor een diploma f 50 extra vergoeding werd gege ven. De heer P. v. Vliet meent dat er dan geen twijfel bestaat. De heer Jonker merkt op, dat een veldwachter werd gevraagd voor f 850; daar houdt m^n zich ook niet aan, dus die oproep kan buiten beschouwing blijven. De heer J. Schoneveld kan uit den oproep geen recht op vergoeding lezen. De raad zou zich dan wel tweemaal moeten bedenken, indien onrecht gepleegd zou worden. In den oproep stond wel dat voor bezit van diploma f 50 vergoed werd, maar de benoemde had het diploma toen niet. ï)e heer S. Schoneveld weth., merkt op, dat do kwestie door B. en W. wel zij delings is besproken. Nu er maar een veldwachter is, is de wenschelijkheid on der de oogen gezien, eenige verhooging te geven, maar dit niet alleen op den nieu wen toestand. Spr. neemt hetzelfde standpunt in als zijn naamgenoot; het gaat niet over het geld, maar over het recht. De raad besloot te benoemen een veld wachter met diploma, maar tegen het be sluit en den wil van den raad in, werd iemand benoemd, die geen diploma had, zoodat er geeii recht op vergoeding be staat. Wel acht spr. het billijk, nu de benoem de het diploma bezit, daarvoor een ver goeding te geven, maar spr. wil niet hoo- ren van rechten of plichten. Ten einde tot een oplossing te komen, stelt de Voorz. voor f 50 vergoeding toe te kennen, voor het bezit van het diploma met aanteekening. Dit voorstel wordt aangenomen met 8 2 stemmen. Voorts is o.m. nog ingekomen:' Schrijven van de Gezondheidscommissie te Katwijk en omstr., met verslag van de ontvangsten en uitgaven. Schrijven van B. en W. der gemeente Katwijk, met een exemplaar van het ver slag van den veearts over het le kwartaal van 1923. Schrijven van den Commissaris der Ko ningin in Zuid-Holland, houdende mede- deeling dat geen bezwaar bestaat tegen het niet vervullen van de vacature veld wachter v. d. Pol. Van Ged. Staten goedkeuring van de verordening betreffende de schoolgeldhef fing. 3. Wijziging verordening inzake vee markt. De Voorz. deelt mede, dat van Ged. Staten is ingekomen een exemplaar van de verordening volgens art. 5 der Veewet, met verzoek daarin de navolgende wijzi gingen aan te brengen. le. een plaats aan te wijzen, waar het in beslag genomen vee kan .worden heenge voerd. B. en W. stellen voor hiervoor de ge- meenteschuur aan te wijzen. 2e. voorgesteld wordt slechts één toe gangsweg tot de markt aan te wijzen. - B. en W. zijn van meening dat het wen schelijk is, de Kerkstraat en de Smidsteeg als toegangswegen te handhaven, waarom zij voorstellen hierin geen wijziging aan te brengen. Aldus besloten. •1. Besluit gunning perceel Tramstraat. B. en W. stellen voor het perceel bouw grond aan de Tramstraat te gunnen aan den heer Jac. Tijsterman, die het perceel in bod heeft voor f 1001, welk voorstel wordt aangenomen. 5. Benoeming van een ambtenaar Bur gerlijke Stand wegens bedanken van den heer J. v. Iterson Sr. Door B. en W. zijn op de aanbeveling geplaatst de heeren J. v. Klaveren, wet houder en K. Zandbergen. Gekozen wordt de heer J. v. Klaveren met 8 «temmen. 6. Verandering inrichting Raadhuis. De Voorz. deelt mede, dat door hem een rahiing voor de verandering van het Raadhuis is gemaakt, welke raming nogal hoog was. Daarna is door den gemeente-opzichter, met het raadslid, den heer P. Kort Sr., een vereenvoudigd plan opgemakt. Volgens dit plan zijn de kosten geraamd op f 685 met inbegrip van een granieten vloer, welke echter naar de moening van B. en W. kan vervallen, waardoor de kos ten zouden komen op f 610. De heer Jonker staat verwonderd over dit plan. Bij de samenkomst van de raadsleden met B. en W., is door hem een geheel ander plan aangewezen, en van de uitvoering daarvan zou een raming ge maakt worden. Daarbij was vooropgesteld, dat aan het huis zoo' weinig mogelijk veranderd zou worden, met het oog op een eventueel later bewonen. De heer P. Kort merkt op, dat het voorgelegde plan het meest doelmatig leek terwijl de kosten hetzelfde blijven. De heer K. v. D e f t is tegen het plan de keuken wordt bijna geheel uitgebroken en z. i. moet er niet meer dan strikt noo- dig verbouwd worden. De heer S. Schoneveld weth., meent dat de heer Jonker zich niet op het stand punt zal plaatsen het beter te weten dan de deskundigen. Twee deskundigen ver klaren nu, dat dit plan het beste en goed koopste is. Dan moet ook rekening wor den gehouden met het Secretariepersoneel dat aan dit plan de voorkeur geeft. De heer K. v. Delft meent, dat het personeel, als het die wenschen heeft, het maar moet betalen ook. Den heer v. d. G u g t e n verwondert het, dat het plan van den gemeente-op zichter, zoo precies overeenkomt met liet- plan van den voorzitter. Overigens is hij het eens met dr. Jonker, dat zoo min mo gelijk moet worden veranderd, en daarom meent spr. dat het plan van dr. Jonker moet worden uitgévoerd. De Voorz. antwoordt, dat het raam dichtgemaakt moet worden, omdat daar voor een groote kast voor berging ge maakt moet worden. Overigens kan spr. niet begrijpen, waarom, nu de koBten de zelfde blijven, dit plan niet zou kunnen worden uitgevoerd. De heer J. Schoneveld bepleit het maken van een loket in een deur van de secretarie, en het inrichten van de keuken voor wachtkamer. De Voorz. acht het beter, wanneer de raad zich zoo krampachtig vasthoudt, aan het plan tot het maken van een loket in de deur, maar niets te doen. De heer v. d. G u g t e n kan zich daar mee best vereenigen-. Nadat nog eenigen tijd over de verschil lende plannen is gesproken en diverse leden hun meening hebben geuit, wordt het punt van de agenda afgevoerd. 7. Benoeming gemeentebode. Door B. en W. is uit de talrijke sollici tanten de volgende aanbeveling opge maakt: 1. C. v. d. Kwaak, 2. N. Ouwer- sloot. De heer S. Schoneveld weth., merkt op, dat ten aanzien van U. v. d. Kwaak de vraag kan worden gesteld, of deze. met een arm, wel geschikt kan worden geacht. Waar de Voorz. naar aanleiding hier van besprekingen heeft gehouden met v. d. Kwaak, is het wellicht wenschelijk hiervan mededeeling te doen. De Voorz. antwoordt, dat hem ver zekerd is, dat v. d. Kwaak, die spoedig een kunstarm krijgt, kan doen wat de in structie hem voorschrijft. De heer P. v. Vliet zag liever een paar, de man voer bode, de vrouw voor werkster, op de voordracht. De Voorz. antwoordt, dat er geen voordracht is, alleen een aanbeveling. Ieder is vrij te stemmen wie hij wil. De heer J. Schoneveld kan de voor dracht van B. en W. niet toejuichen. De vraag kan gesteld worden of B. en W. niet te veel door medelijden beheerscht zijn geworden. Ieder is bewogen met het lot van v. d. Kwaak, en indien wordt ge sproken over gunnen, ieder zal het hem gaarne gunnen. Maar spr. meent dat, door hem als no. 1 op de voordracht te plaat sen, B. en W. te ver zijn gegaan. Het is pijnlijk dit te zeggen, maar spr. kan het niet nalaten. Voorts is spr. het eens met wat de heer v. Vliet opmerkte. Er is nu geen gelegen heid, de baantjes in één gezin te krijgen, want gewoonlijk wordt toch niet van de voordracht afgeweken. De heer S. Schoneveld weth. be strijdt de meening dat maatschappelijk hulpbetoon op denvoorgrond stond. Eerst nadat gebleken was dat v. d. Kwaak ge schikt was, kwam hij in aanmerking. Vooral waar hij onder de sollicitanten was ging het niet aan, hem zonder voorafgaand onderzoek als ongeschikt af te wijzen. Overigeïts herhaalt spr. is hier geen sprake van een voordracht maar van een aanbeveling. Bij stemming worden uitgebracht: 8 stemmen op C. v. d. Kwaak, 1 stem op W. Zandbergen' en 1 op N. Ouwersloot, zoo dat dus de heer C. v. d. Kwaak benoemd is 8. Benoeming schoonmaakster van _het Raadhuis. Door B. en W. zijn op de aanbeveling geplaatst: 1. de vrouw van Retel geb. v. d. Meij, 2. Gerritje den Heijer. Na de le vrije stemming, moet een 2e worden gehouden over de vrouw van M. Zandbergen die 3 stemmen en G. den Heijer, die 4 stemmen verkreeg. Bij de 2e vrije stemming behaalden zij het zelfde aantal stemmen, terwijl bij derde stem ming ieder 5 st. behaalde. De benoeming wordt tot de volgende vergadering aangehouden, R ondvraag. De heer D. K n i j f f vraagt of reeds is besloten wat met den tuin achter het Raadhuis zal gebeuren. Spr. is er voor, dien maar te verhuren. De Voorz. antwoordt dat hierover in de vergadering van B. en W. reeds is ge sproken. Besloten is voorloopig nog maar eens af te wachten. De heer J.~ Schoneveld vraagt wat zak geschieden in verband met do reques- ten over het stoomen in den Vliet. Spr. zag dezer dagen een Hoogmogende in de gemeente en wellicht valt daarom thans iets mee te deelen. De Voorz. antwoordt dat naar aan leiding van de ingekomen adressen en de besprekingen in den raad, wethouder S. Schoneveld zich in verbinding heeft ge steld met den ingenieur van Rijnland. Deze is zoo welwillend geweest over te komen, om de zaak in oogenschouw te nemen, waarbij gebleken is, dat werkelijk schade is aangericht. Een officieel rapport moet echter nog inkomen, waarna B. en W. spoedig met voorstellen zullen komen. Ook een andere kwestie, in verband met het vaarwater, zal spoedig in behandeling komen, daar beide zaken accuut zijn. Er is n.l. ook nog een adres van „Flora" over de los- en laadplaats. Op een bijeenkomst met de besturen van „Flora" en „Bloemlust" is gevraagd, cf de los- en laadplaats niet verplaatst kon worden naar het terrein bij den gas houder. Het belang van het bedrijf brengt ech ter mede, dat men zooveel mogelijk in de bebouwde kom der gemeente blijft. Daar om zijn plannen in beraad, om het Kat- wijkereind, hoe klein ook, in te richten. De heer P. v. Vliet kan niet begrijpen, dat waar het perceel Tramstraat werd aangekocht, aan de K. Brouwerstraat niet- wordt ingegrepen, 't Is daar veel gevaar lijker. Spr. vraagt of er eerst een ernstig ongeluk meet gebeuren, of dat eerder ver betering wordt aangebracht. De Voorz. antwoordt, dat dit punt reeds meermalen is overwogen, en nog maals in de vergadering van B. en W. zal worden besproken. De heer W. L. v. d. G u g t e n heeft on langs ontdekt, dat de tegenwoordige po litieverordening, bepalingen bevat in strijd met genomen raadsbesluiten. Do raad besloot het voetballen ln de straten te verbieden, maar nu staat er, dat verbo den zijn voetballen en andere spelen. Heb zou spr. verwonderen als de raad zoo ver was gegaan. De Voorz. antwoordt, dat dit toch zoo is. Er kunnen wel steeds nieuwe, hinder lijke spelen komen, die moeilijk allen te omschrijven zijn. Bij de behandeling heeft men o.a. ge dacht aan het z.g. kaarten of pinkelen. Natuurlijk zou niemand er over denken onschuldige spelen to verbieden. De heer K. Jandbergen wijst op den onhoudbaren toestand van den Hoogen Krocht, waarop spr. reeds" èenige malen de aandacht heeft gevestigd. De Voorz. vestigt de aandacht van wethouder v. Klaveren hierop. De openbare vergadering wordt hierna gesloten en de raad gaat in geheime zit ting. GELENGD NIEUWS Mijnongeluk. De bovengrondsche mijnwerker G. uit Waubach, is Maandag op de mijn „Laura en Vereeniging" te Eijgelshoven, tusschen twee spoorwagens geraakt en doodgedrukt De man was ongehuwd. Overleden. Vrouw S., die het slachtoffer werd van een Zaterdag j.l. uitgebroken brand in een perceel in de Goudsteeg te Zwolle, is in het Sopliia-ziekenhuis aldaar aan de- be komen wonden overleden. Het 8-jarig zoontje van den heer Eisenga te Stadskanaal,, dat onder tram wagens geraakte, is aan de gevolgen over leden. Verdronken. In het Kardingerman te Bedum is de 11-jarige Muller bij het zwemmen ver dronken. Maandagavond half zeven is de 9-jarige Jan Z. van boord van de klipper Elisabeth, liggende aan de Laakhaven in .Den Haag, gevallen en verdronken. Even na 10 uur werd het lijkje door den vader opgehaald Te Oudenhoorn is het drie-jarige jongetje van den timmerman H. V. ver dronken. Een gauwdief. De Maatschappij de Korenschoof te Rot terdam aan het Vasteland had een loo- per in dienst, dien men verdacht verschil lende diefstallen te plegen. Hij was o. m. belast met het rondbrengen van brood aan de filialen. De filiaalhouders nu hadden herhaalde malen geklaagd, dat als de man bij lien was geweest, ze steeds geld uit de toonbanklade vermisten. Men besloot ten slotte de proef op de som te "nemen. Gis termorgen moest hij brood bezorgen bij het filiaal in den Hang. Een chef der maat schappij verborg zich van te voren in de achter den winkel gelegen kamer, nadat hij in de toonbanklade een gemerkt biljet van tien gunlden had gelegd. Toen de man binnenkwam, verwijderde de filiaalhoud ster zich volgens afspraak even na-ar bui ten. Hiervan maakte de broodbezorger gebruik om de toonbanklade open te trek ken en zich het biljet dat vooraan lag, toe te eigenen. Hij werd toen door den chef op heeterdaad betrapt. De man, F. S. ge naamd, is aan de Groote Paauwensteeg in verzekerde bewaring gesteld. Opgespoord. De 56-jarige boschbaas te Baarn, die sedert 28 April werd vermist en .wiens op sporing door de politie was verzocht, is dolende op de Leusderheide nabij Amers foort aangetroffen. De inbraak in het postkantoor te Steenwijk Gisteren zijn nabij Veenlust aan den Coevorderstraatweg te Hoogeveen opgegra ven een revolver, geldkist, tasschen, brand- kastsleutel, hoeveelheid postzegels, alles afkomstig van den inbraak in het postkan toor te Steenwijk. Smokkelhandel. Men schrijft ons: J In den laatsten tijd werden enorme hoé- veellieden Persil, een waschmiddel, van over de Duitsche grenzen hier te lande binnengesmokkeld, totdat het, einde vorige week gelukt is de voornaamste smokke laars te ontdekken. Een aantal wagens, ter waarde van niet minder dan 143 mil- lioen Mark, werd door de douane-amb tenaren te Weener hij Nieuwe Schans, in beslag genomen en de heele zending teD ten gunste van het Rijk verbeurd ver klaard. Er werden van de bij dezen smok kelhandel vermoedelijk betrokken zes a acht prsonen, Duitschers en Hollanders, op staanden voet twee gearresteerd, terwijl men nog tracht de overigen te achter halen. Gespleten bankbiljetten. Bij de politie te Maastricht is weder een bankbiljet van f 10 gedeponeerd, dat door een winkelier hier ter stede van een on bekende in betaling was aangenomen. Het biljet is echt, doch slechts de helft van een bankbiljet, n.l. de voorzijde. Blijkbaar kunnen deze bankbiljetten, die van min derwaardig papier zijn vervaardigd, in twee helften, voor- en achterzijde gespleten worden. Daar men vermoedt dat er nog meerdere van deze „gespleten" bankbil jetten in omloop zijn, wordt de grootste voorzichtigheid aanbevolen bij het in be taling ontvangen. f Kerkrade in Duitschland? Men schrijft aan de „Msb.": Het Standesamt der^Gemeinde Kerkrade (Dcutschland) ontving van den voorzitter van den Baad van Arbeid te Breda een brief, waarin verzocht werd om inlichtin gen omtrent een persoon. Enkele honder den marken waren bij het schrijven ge voegd, om 't antwoord te frankeeren. Ge lukkig is de brief niet naar Duitschland gezonden, doch rechtstreeks, dank zij dit maal de post, naar de ongeveer 30.000 inwoners tellende belangrijke gemeente Kerkrade in de mijnstreek, waar reeds voor eeuwen steenkolen door de Rolduc- sche monniken werden gedolven. Voor aardrijkskunde krijgt de Breda- sche Raad van Arbeid heslist onvoldoende. Kras. Een 85-jarige gebrekkige kleermaker A. v. Ham te Oud-Gastel (N.-Br.), maakte dezer dagen voor de 71 maal de voet- process'e van Gastel naar Dorst (nabij de Belgische grens) mede. Een ontzettend ongeluk. Te Castro, in het kanton Tessino, hield kapitein Locher uit Bazel een oefening met zijn compagnie mitrailleursoldaten. De kapitein stond voor een der mitrailleurs, toen deze eensklaps door een onbekende oorzaak begon te vuren. Kapitein Locher werd getroffen door dertig kogels. Het hoofd werd hem van den romp geschoten. De treinovervat In Chir.a. De rooVers, die dezer dagen een trein aanvielen, vormen een afdeeling van een 4000 man sterke rooverbende, die in de naburige bergen een versterkte schuil plaats hebben. De roovers hadden de rails opgebroken, maar de machinist van den trein remde tijdig, zoodat slechts twee wagens ont spoorden. Vrijgelaten reizigers, die in Tientsin aan kwamen, deelden mede, dat do roovers het vuur openden, voordat de trein derail leerde. Toen de trein stopte, bestegen de aan voerders van de bende den trein, waar ze de reizigers van alle kostbaarheden beroof den. Tot driemaal toe keerden ze, om nieu wen buit te halen, in den trein terug. Na twee uur lang hun bedrijf te hebben uitgeoefend, trokken de roovers zich terug, de passagiers met zich meevoerend en hen dwingend mijlen ver barrevoets over een oneffen terrein te loopen. Eenigen ontsnap ten in de duisternis. Alle postzakken en bagage werden wegge voerd. Het aantal reizigers bedroeg 71, waaronder 31 vreemdelingen. Volgens de laatste bsrichten zijn 10 vreemdelingen en 20 Chineezen in veilig heid. De elf vrijgelatenen, die in Tientsin ^ijn aangekomen, zijn meerendeels vrouwen. Een later bericht uit Sjanghai zegt, dat de postzakken ongeschonden in Feking zijn aangekomen. Een omwenteling in de Spoorweg- exploitatie. Reeds sinds eenigen tijd woïdt in Frankrijk met succes een uitvinding toe gepast, die het mogelijk maakt om post zakken uit en in een trein te laden, zon der dat deze genoodzaakt is daarvoor te stoppen. Het spreekt haast van zelf dat, wat mogelijk is gebleken met postzakken, den een of anderen dag zou geprobeerd wor den met reizigers. Alleen het systeem moest herzien worden, daar de vrij ruwe wijze waarop de postzakken behandeld worden, niet toe te passen zou zijn op het subtiele menschelijke lichaam. Het is thans den Franschen civiel-inge- nieur Prosper Hanrez gelukt een con structie te ontwerpen, die het mogelijk maakt reizigers „aan te haken" aan een in volle vaart zijnden sneltrein, zonder dat ze er veel van merken. De heer Labroue geeft in „La Science et la Vie" een interessante beschrijving van d© wijze waarop Hanrez zich de ma noeuvre gedacht heeft. Hij begint met er op te wijzen, dat de personentreinen, dit aan iedere halte moeten stoppen, voor iedereen een gruwel zijn; zoowel voor de spoorwegmaatschap pijen die er een dure exploitatie aan heb-- ben, als voor do reizigers dio genoodzaakt zijn om uren lang te „boemelen" alvorens een kleine plaats te kunnen bereiken. Om nu niet meer aan ieder klein sta- tion met gering verkeer behoeven to stop pen en toch reizigers daar te kunnen la ten in- en uitstappen, dacht Hanrez zich het volgende: Een wagon, voorzien van een inrichting om zonder schok te kunnen aanhaken aan een sneltrein, en waarin de reizigers plaats nemen, wordt op een zijspoor naast het spoor waarover de sneltrein komt opgesteld. Dit zijspoor wordt f. door middel van een wissel in verbinding gebracht met het hoofdspoor. Om aanhaking zonder schok te verwe-: zenlijken, ging Hanrez van het feit uit, dat een sneltrein met een vaart van 60 K. M. per uur binnen 100 M. tot stilstand kan gebracht worden zonder schok. Om- gekeerd kan dus ook een stilstaande wa gon op een traject van 100 M. een snel-: heid verkrijgen van 60 K.M. per uur, zonder dat het aanleiding behoeft te ge ven tot rukken. Een voor de hand liggen de oplossing zou zijn om de aanhaakin-i richting van een veer te voorzien, die minstens 100 M. kon gerekt worden. Zulk eene constructie was technisch niet te verwezenlijken. Hanrez bereikt echter hetzelfde resultaat met een ander meohauisme: Een trommel is aange bracht onder de „wachiwagon". Om deze trommel'is een kabel gewonden, die aan het einde van een ring voorzien is om te kunnen aanhaken. Wordt de ring gegre pen door een haak, die bevestigd is aan den laatsten wagon van den voorbijsnel lenden trein, dan zal de kabel afgerold worden. Hierdoor gaat de trommel draaien en via een zeer groote overbren ging worden dan een stel krachtige vee- ren langzaam in elkaar gedrukt. De wa gon zet zich kalm in beweging, doch de steeds toenemende spanning der veeren zal de vaart doen vermeerderen. Zijn de veeren op hun uiterste gespannen, dan heeft de wagon dezelfde snelheid bereiktK als de trein; de kabel is nu over 100 M. afgerold en de wagon rijdt dus over dien afstand achter den trein. Een kleine mo tor en de kracht der gespannen veeren zorgen nu, dat de wagon iets harder gaat rijden dan de trein, met het gevolg, dat hij spoedig zal aansluiten. De reizigers van den wachtwagon kunnen nu plaats nemen in den trein, terwijl de reizigers voor het eerstvolgende station in den wachtwagon overstappen. De geheele aanhakmanoeuvre verloopt over een afstand van nog geen 1000 me ter. Het afhaken van' den wachtwagon aan het volgende station levert natuurlijk: geen moeilijkheden op; wordt deze aan het begin van het station afgehaakt, dan kan aan het einde van het station de vol gende wachtwagon worden meegenomen. Men vreesde aanvankelijk, dat daar bij het aanhaken, trein én wagon naast elkaar* op verschillend spoor staan, de wagon zou kunnen omkantelen door scheeftrek- ken. Bij proefnemingen is ondertussclien gebleken, dat hier ahsolutt geen gevaar voor bestaat, wat ook wel te hegrijpen is, daar de wagon aanvankelijk slechts een kleine kracht ondervindt en geringe vaart heeft Wanneer de trekkracht én de vaart grooter worden, is de wagon door den wissel heen reeds recht achter den trein gekomen, waardoor alle gevaar gewe-* ken is. In het haast ondenkbare geval, dat het eenvoudige mechanisme zou weigeren, heeft men voorzien door het aanhrengea j t, van een veiligheidstoestel, dat de verbin- ding van wagon en trein verbreekt hij een te bruusk aantrekken door den trein. Reeds hebben verschillende Franscho spoorwegmaatschappijen de toepassing i der uitvinding van ingenieur Prosper 'f Hanrez in studie genomen en het is te voorzien, dat het volledige slagen der proefnemingen een algeheele revolutie op het gebied der exploitatie van spoorwe-> gen zal teweeg brengen. INGEZONDEN (Buiten yerantwoor-ddijkheid der Redactie) Huisvlijttentoonstelling van oen Volksbond tegen Drankmisbruik. De Huisvlijttentoonstelling van de Af- l deeling Leiden van den Volksbond tegen 1 Drankmisbruik, die zich in een zeer druk bezoe k heeft mogen verheugen, behoort thans tot het verleden. Om haar te doen slagen, is veel arbeid moeten worden ver richt, terwijl alle kosten uit de Afdee- lingskas bestreden zijn. De toegang tot do tentoonstelling was kosteloos, zood?»t. iedereen in de gelegenheid werd gesteld de inzendingen te bezichtigen. Natuurlijk heeft de kostelooze toegang niet weinig tot het welslagen bijgedragen, doch daar- J docr kwamen 'geen baten te staan tegen-- over de vele uitgaven, die nu eenmaal aan een tentoonstell. verbonden zijn. HeF huren van de Nutszaal, de kosten van ver- *- lichting, alsmede het aanschaffen van prijzen, hebben' zware eischen aan onze kas gesteld, maar die uitgaven zullen on- getwijfeld haar vruchten afwerpen, want t door het tentoonstellingsbezoek zullen vc- len zijn opgewekt zich op huisvlijt toe to A legen. Hierdoor zal het wellicht mogelijk worden, in het begin van het volgend jaar een tentoonstelling van grooteren omvang r te organiseeren, maar hiervoor zal dan 'V ook meer geld noodig zijn. Het is daarom,y dat wij een beroep doen op de welgestelde y ingezetenen onzer gemeente, om het door^ hun bijdrage mogelijk te maken, dat do Afdeelingskas in 1924 in staat zal zijn aan de meerdere kosten het hoofd te kunnen bieden. Steunt het werk van de afdeeling Lei- den van den Volksbond tegen Drankmis- ,a^ j bruik, U helpt daardoor een bij uitstek sociaal werk bevorderen. Namens het Bestuur: j P. C. G. WLJKMANS, Voorzitter. G. M. BOSSELAAR, «ecr.-Penn. Riinsburgersingel 37(N.\

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 6