Advertentiën MENIGERLEI GENADE Aanbesteding P. I. MIILBER l ZOOI, Pluimveehouders! Burgerlijke Stand Leiden 8 Mei. Geboren: Johannes Hubertus z. van H. C. de Vriend en A. van Spellen Anton Hendrik z. van C. C. Krieger en A. J. M. v. Vleuten Jacob z. van G. v. d. Heijden en G. Kreijger Pieter Jaco bus z. van W. C. v. Schaijck en O. C. W. Wallaard Susanna Maria d. van J. J. Kettenis en W. Vincourt. Ondertrouwd: P. H. Steenliauer jm. 26 j. en L. J. Huij jd. 26 J. Overleden: P. Donkervoet z. 27 j. WOUBRUGGE. De te houden bazaar ten behoeve van de afd. „Groene Kruis" zal in de week voor Pinksteren alhier plaats hebben en wel in de zaal van den heer Guldemond op Dinsdag, Woensdag en Donderdag. Als men de inzendingen van fabrikanten e.a. gadeslaat en wat door de ingezetenen is vervaardigd, dan belooft het een zeld zame koophal te worden. NOORDWIJKERHODT. f Gemeenteraadsverkiezing., In totaal zijn uitgebracht 1345 stem men. Ongeldige stemmen 58, geldigo 1287. Totaal aantal kiezers 1578. Lijst 1: R.-K.: 1. E. Oostdam Hzn. 930, 2. P. L. J. Marijnen 8. 3. Jac. Geerlings 8, 4. H. Heemskerk 3, 5. A. H. v. Noort 6, 6. L. M. van Noort 15, 7. E. Oostdam Jac.zn. 13, 8. W. Th. Langeveld 15, 9. J. W. van Parera 24, 10. D. Warmerdam 2, il. P. J. Warmerdam Hzn. 6, 12. C. v. d. Klauw 3, 13. N. H. de Klerk 14. P. P. Verdegaai 13, 15. J. v. d. Voet 23. Totaal lijst 1: 1069 stemmen. Lijst 2: C.-H.: 1. G. van Eeuwen 153, 2. R. van Dijk 27, 3. J. Passchier 14, 4. J. Wassenaar 7, 5. G. van Voorst 1, 6. D. J. Westrik 2, 7. J. Bouwmeester 11, 8. A. Koudijs 1, 9. J. Padding 1, 10. G. van der Tung 1. Totaal lijst 2: 218 stemmen. Die kiesdeeler bedraagt 117. Gekozen zijn de heeren 1. E. Oostdam Hzn., 2. P. L J. Marijnen, 3. Jac. Geerlings, 4. H. Heemskerk, 5. A. H. van Noort, 6. L. M. van Noort, 7. G. Oostdam Jaczn., 8. W. Ph. Langeveld en 9. J. W. van Parera. G.-H.: G. van Euwen en R. van Dijk. De 7 aftredende raadsleden zijn allen herko zen en de heeren E. Oostdam Jac.zn., W. Ph. Langeveld, J. W. van Parera (R.-K.) en R. van Dijk (C.-H.) zijn de vier nieuw optredende raadsleden. VOORHOUT. De uitslag van de stemming, gisteren gehouden, is als volgt: uitgebrachte geldige stemmen 736, van onwaarde 37. Op de Roomsche lijst werden 613 en op de lijst van Protestantsche kiezers 123 stemmen uitgebracht. Benoemd zijn: R.-K.: W. v. d. Laan; P. Warmerdam; C. Roozen; J. H. v. d. Voet; J. L. Nijssen, allen aftre dend en G. Witteman met 137 voorkeur stemmen. Op de lijst van Protestantsche kiezers werd benoemd: G. Colijn, aftre dend. De kiesdeeler was 105. Verdronken. Gistermiddag is een jon getje van circa 3 jaar van P. v. d. N., aan de Engelsche Laan verdronken. WASSENAAR. B' urgerl ij ke Stand. Go- boren: Maria Clasina d. van J. Veerman en M. C. van Zwol. Ondertrouwd: H. C. van Zijl en M. C. van der Ham. Predikbeurten Nod. Herv. Kerk (Dorp) Hemelvaartsdag v.m. 10 uur Ds. de Vey Mestdagh. Geref. Kerk v.m. 10 uur Ds. v. d. Heij den. KATWIJK AAN ZEE. Gister werden aan een 25- tal personen plaatsen aangewezeni om voor het a.s. badseizoen hun tenten in de letterlijke en figuurlijken zin des woords, op te slaan. Door B. en W. is het badseizoen op 9 Mei voor geopend verklaard. Gisteravond trad alhier in de gemeentezaal voor de Chr. Hist. Kiesvereeniging op de beer Boeyinga, wethouder van Voorburg, met het onder werp: „Chr. Hist, gemeentepolitiek." De opkomst was slecht. Door een 6-tal per sonen werden eenige vragen gesteld wel ke door den Bprèkcr beantwoord werden. De vergadering werd door Ds. I. Voor- sleegh gesloten. Bij de gehouden verk oo- ping van het v/oonhuis en de reederijge- bouwen van den heer P. v. Duijvenbode, werd het woonhuis in bod gebracht door den heer A. Dorrepaal op f 8500 en de reederijgebouwen met kantoor door D. v. d. Marei voor f 0500. Twee pcrceelen land deden f 4S00. BODEGRAVEN. Door den veldwachter Vis werden gistermorgen in de Brugstraat 2 heerenrijwielen gevonden, die vermoede lijk van diefstal afkomstig zijn. Door de ongelijkheid van den Goudschen straatweg werd een motof1 rijder tegen den grond geslingerd, waar door hij zich ernstig bezeerde. Op de Centrale stier en- keuring te Rotterdam werden bekroond de 2-jarige stier Roelof IJ van den heer H. W. Speelman en de 1-jarige stier Cor, van den heer J. Micliielen. Land- en Tuinbouw Veiling, gehouden te Hill eg om op 8 dezer, onder Directie van Holland's Bloem bollenhuis: E.L.T. Norham Beauty f0.ll, E.L.T. Pride of Inglescombe f0.10, E.L.T. Claire of the Garden f0.14, E.L.T. Rose Lu tea f 0.14, E.L.T. Picotee f0.14, E.L.T. Ful- gens f0.10, E.L.T. Parissian White f0.20, EL.T. Miss Ellen Willnoth f0.06, E.L.T. Fairy Queen f 0.07, E.N. Poetz Oranje Blosson f 0.34, Br. Aspacia f 0,13, Br. La Mogal f0.09, Br. Godc Parfait 10.41, Br. La Turenne f0.43, Br. Card. Manning f 0.10, Br. Mon Tresor f 0.18, E.L.T. Mad. Monnet f 0.57, Dw. Feu d'Arlilfice f 0.11, Dw. Luce of Portland f 0.13, Dw. Princes Juliana f 0.16, Dw. Wassingthon f 0.14, Dw. Fraulien Amberg f0.19, Dw. Prof. Westerdijk f 0.26, Br. Ovidius Ideal f 0.13 Alles per regel. Gewas goed. fiitÜ^ESYEESliiGEfil Bij de heden door den heer architect W. Fontein in café „Zomerzorg" gehou den aanbesteding namens het bestuur vaa de Vereeniging tot instandhouding van bijzondere Scholen voor Lager en Uitge breid Lager Onderwijs, van „het afbreken van perceel No. 40 in het Noordeindo eu 't verbouwen van do scholen voor L. en U. L. O. aldaar, waren ingekomen 11 inschrij vingen, t. w. van J. J. Duijm, Gouda, voor f71.136; A. Harteveld en A. de Vrind f70.000; P. J. Gijsman f64.740; D. Corv ver f63.199; Gebrs. Proper, Moerdijk Leiden f 61.900; Gebrs. den Ouden, Al phen—Oegstgeest, f 61.900; H. Korswageil Nzn. f60.300; A. J. de Later en P. J. Meijer f60.050 W. Oudshoorn en Zn. f 59.700; G. Splinter en Zn. f 59.000; J Splinter Wzn. f 56.875. Zooverre geen woonplaats vermeld, is deze Leiden. FAILLISSEMENTEN Uitgesproken J. C. van Schaik, tuinder te Zegwaart cur. mr. H. A. G. Venema. D. Overmeer te Leiden. Cur. mr. E. A. Cosman. P. P. Vreeken, aannemer te Warmond cur. mr. J. G. van der Lip. C. A. Mostert en N. H. Bink, te Leiden cur. mr. M. de Niet. J. Fokker, winkelier, te R ij n b h u r g, cur. mr. J. Erasmus. A. Ouwerkerk te Leiden, Vcsterstraat; cur. mr. J. J. Koelman. F. Barnhoorn,- arbeider te Noordwijk cur. T. Breedveld, INGEZONDEN '{Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) Mijnheer de Redacteur. Nu bent u cr toch ingevlogen. In het nummer van gisteren hebt u als nieuw sbericht opgenomen de uit breiding van het bestuur der afd. Lei den van de Staatk. Geref. Partij. Dat is echter geen nieuws, M. de E., maar iets wat reeds eenige weken gele den plaats vond. Ingewijden hebben direct begrepen, dat het bestuur der S. G. P. uwe nieuwsko lommen gebruikt heeft voor politieke re clame. De bedoeling is alleen geweest te la ten uitkomen dat deze partij ook in de Chr. Geref. Kerk en de Ned. Herv. Kerk aanhangers vindt. De heeren hebben blijkbaar weinig ver trouwen in hunne beginselen. Daarom en om geen andere reden werd voor den Gemeenteraad candidaat gesteld 'n onderwijzer van wien men weet. dat hij, gekozen zijnde, geen zitting mag nemen. Daarom ook worden berichten als het boven bedoelde gelanceerd en op die wijze gespeculeerd op de kerkelijke gevoelighe den. Hoewel ik niet in alles met de S. G. P. sympathiseer, had ik aanvankelijk toch respect voor haar optreden. Nu men echter, bij de eerste de beste gelegenheid dat men aan de Raadsvei'kie- zöngen deelneemt, dergelijke trucjes ge bruikt, teneindo op die wijze misschien enkele stemmetjes te winnen, nu is er van die aanvankelijke sympathie niet veel overgebleven. Ik waag dan ook de voorspelling, M. de R., dat dergelijko handigheidjes juist het tegenovergestelde zullen bewerken, van wat men er van verwacht. Anti-revolutionaire kiezers, die misschien een oogenMik geaarzeld hebben, zullen er mi natuurlijk niet aan denken hun stem te geven aan een partij die zoo weinig vertrouwen in hare beginselen blijkt te hebben. Het bericht was, zooals een mijner ken nissen opmerkte, heel handig gesteld. Maar de heeren hadden dienen te begrij pen dat er, vooral als men altijd spreekt Aan principieel optreden, ook een handig heid is, die afkeer wekt. Met dank voor de plaatsing, Kijker. (Wij hebben tegen plaatsing van be doeld bericht dat inderdaad een propa gandistisch karakter droeg geen bezwaar gemaakt, daar „Veritas" in het door hem behandelde schrijven, een soortgelijke ine- dedeeling, als niet ter zake doende, had laten rusten, en de schijn gewekt kon worden, alsof dit uit propagandistisch oogpunt was gedaan.) Red. STADSNIEUWS In de hedenmorgen gehouden vergade ring van aandeelhouders der N. V. „De Leidsche Courant" zijn de balans en winst- en verliesrekening goedgekeurd en is het dividend over het afgeloopen boek jaar bcapald op 7 pCt. (vorig jaar 5 pCt.). Herkozen zijn als commissarissen de heeren P. A. Th. v. d. Weyden, M. Heyker en P. Verdegaai. Door den heer G. Dik, kapelmeester van het thans opgeheven muziekkorps van het 4e regiment infanterie alhier, Averd aan den heer Burgemeester, ten behoeve van de Algemeene Armen van Leiden, een be drag van i 225.50 ter hand gesteld als op brengst van een tweetal symphonie-concer- icn. kaatste Berichten Auto-ongelukken. Men seint ons uit Doorn: Vermoedelijk door onvoldoende oplet tendheid van den bestuurder reed heden morgen een vrachtauto van den brandstof- fenhandelaar Oom uit Utrecht, toen deze vanaf de buitenplaats van mevr. Metelcr- kamp den Rijksstraatweg wilde oprijden, tegen den locomotief van een juist passee- rende tram van de Ooster-Stoomtram Mij. Het voorstuk van de auto werd tusschen den locomotief en een boom totaal ver splinterd. De bestuurder van de auto en een knecht konden bijtijds van de auto springen, doch een 17-jarige broer van den knecht werd op slag gedood. De locomotief en de goederenwagen van do tram werden zwaar beschadigd en kwa men dwars over den weg te staan. Het verkeer van de tram is gestremd. Uit beide richtingen wordt thans tot de plaats van het ongeval gereden. Van de personenrij tuigen braken slechts eenige ruiten, waar bij geen der passagiers verwondingen op liep. 0FFICIEELE BEURSNOTEERING. Nederland 1923 6% Nederland 1922 A B. 5% Nederland 1919 Nederland 1917 Nod. O.-I, ofcl. 1919 6 Portugal Tabaksm. 1890 Rusl. 1906 frs. 500 5 Rusl. 191Q frs. 500 4% Koloniale Bank aand Ned. Ind. Handelsbank Centr. Suiker .Turgeas A. Jnrgens B Oude Philips R S. Stokvis Am Hide en Leather Am. Smelting en Ref. Anaconda copper Centr Leather Studobaker U S Steel gew. Compania Handelsver. A'dam. Dordtscbe Pefr. Oecons». Holl. Petrol.' KTninklijke Olie .vL. Orion Amsterdam Rubber Deli Bat. Rubber Koloniale Rubber Serbadjadi Holland Amerika lijn a. Holl. Stoomboot Kon. Holl. Lloyd Kon. Paketvaart cclippPTi!ir' Unie Rott. Lloyd Kon Ned Stoomboot I Mar.Cy.C.N.Vot.Tv. a Deli-Batavia Tabak TVU Coltnnr Mij H IJ S Mij oM. 5H HÏJ.S.M oM- «OO/'ia 4 - Mij. t. E. v. S. S obi. 6M Atchison Topelta Erie common ...-■••••• Kansas City.^ Sontbern Missouri Kansas Texas South. Pacific Union Pacific Geld prol. 3V2 °/o "Wissélnoteeringen (Amsterdam) Zicht'. Londen 9 Berlijn 9 Parijs 'i;. 9 Brussel w Zürich 9 Weenen m Rome Madrid Kopenhagen Chrïsliania 9 Stockholm -;1 New-York V.K. O.K. 1018/4 102 1017/6 961/2 893/8 988/4 907/g 45/. - 4 '8 31/2 1711/4 1721/2 122 1221/2 117 651/a 65 671/j 2693/4 £65 601/1C 61 961/2 S3 34 121 12Ci/2 1037/g 103 15 15 4693/4 471 3481/2 1251/2 3648/8 269 331/4 34 153 151 951/2 280 Uil/2 111V2 25 251/.. 81/ic 7i/2 108 107 115 115 I34S/4 134 1523/4 152 97/8 317 316 2801/a 278 97 82i/2 971/s Ui/a 213/4 139 1401/4 189 0.0067 16 86 14.66 46.G2V" 0 0030 12.35 38 9Sy2 47.60 43.20 68.- 2J>58/s WisscherijbeHchten» IJMUIDEN, 8 Mei. Heden waren aan de markt de vangsten van 6 stoomtraw lers, 11 logvers, 1 sloep v 1 kotter. De prij zen waren als vogt: tarbot f 1.351.20, tongen f 2—1.50 per K.G., griet f 55, gr. schol f 63—54, md. schol f 54—43, zetschol f 6356, ld. schol f 2613, f 9.505.50, scharren f 7—1.90, bot f 8—7.50, pieterman en poon f 15—6.50, gr. schelvisch f 28—20, md. schelvisch f 23.50—16.50, k.m.d. schel visch f 16—12.50, kl. schelvisch f 11.50—9, f 9—6.50, alles per 50 K.G.; kabeljauw f 55—21.50 per 125 K.G. gr. gullen f 14r- 7.50, kl. ugllen f 7.50—6.50, wijting f 4.20 2.40, alles per 50 K.G.; heilbot f 1.30 per Kilogram. I 1626, Bloemkool II 1415, Bloemkool III 8—12. Per Pond: Aardbeien 1.27. DELFT, 9 Mei. Vee. Vette Koeien le kw. 350—650, 2e kw. 200—350; Kalfkoeien le kw. 350525, 2e kw. 225350; Vaar- koeien le kw. 250350, 2e kw. 180-250; Magere Varkens 1676; Nuchtere Kalveren 1220; Weilammeren 1625; Biggen 1228; Paarden 150350; Rundvieesrh per kilo 1.251.150,95- Aanvoer; 201 Runderen, 9 Paarden, 1 Vet Kalf, 330 Magere Kalveren; 75 Vette Varkens; 2150 Schapen of Lammeren; 168 Varkens; 622 Biggen; 7 Geiten of Bokken. Vette varkens 828688 cent. Boter. Aanvoer: 250/8, 5/16 wegende sa men 5050 kilo. Boter 1.702.10 per kilo. GOUDA, 9 Mei. Kaas. Aanvoer 76 partijen. ■Handel flauw. 1ste soort 5054; 2do soort 4649; Conlr. 4856; Zwaardere 60. Boter. Redelijke aanvoer, handel redelijk. Goeboter 0.80—0,90; Weiboter 0,75-j-0,85. Eieren Groote aanvoer, handel vlug. Prijs 55,50 per 100 stuks. Veemarkt. Mefkoeica rcJc-kjko aan teer, handel slecht 300400; Vette Varkens wei nig aanvoer, handel stug 3841 oeat per portd Magere Varkens, handel slecht 4550 cant per pond; Magere Biggen redelijke aanvoer 20 30; Lammeren groote aanvoer, handel redelijk 8—24: Nuc-hlere Kalveren handel redelijk 18—28. Telegrafisch Weerbericht volgens waarnemingen verricht in den mor gen van 8 Mei 1923, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bildt. Hoogste Barometerst.766.6 Vestmanoer. Laagste Barometerst.: 749.9 Roest. Verwachting tot den avond van 8 Mei: Zwakke tot matige Westelijke tot Noord oostelijke wind, meest zwaarbewolkt, enkele regen of hagelbuien, eenige zelfde tempe ratuur. MARKTBERICHTEN ROELGFARENDSVEEN, 9 Mei. Vcifinm Sla 0,702.10 per 100; Aardbeien 15— cent per doosje; Peen 5 cent per bos; Spinazie 6 cent per kilo. VOORSCHOTEN, 9 Mei. Vrije veiling. K-i" cieren 6-^6,70 per 100 stuks; Eendeieren 6.10 per 100 stuks; Kippen 2—2.10 pc; stuk; Hanen 0.80—1.20 per stuk; Duiver. 0.30—0,40 per stuk; Konijnen 1,30—2.25 per stuk. AMSTERDAM, 9 Mei. Veemarkt. 240 Vet to Kalveren le kw. 1.10—1.20, 2e kw. 0,95 1,3c kw. 0,800,90; 146 nuchtere laL< ren 1222; 562 vette varkens, Holl. lc k v. 1,03IX®, 2o en 3e kw. 0,96—1,—. Han del traag. STOMPWIJK, 8 Meo. Veiling. Op de gister gehouden eierenveiling werden aangevoerd 456? kippeneieren en 481 eendeneieren, die ver kocht werden voor 5.506,35 en 6.156,50 j de honderd. Volgende week veiling op Maan dagavond half negen. ALPHEN AAN DEN RIJN, 8 Mei. Veiling. Per 100 Kg.: Spinazie 57.80, Postelein 1924; Per 100 bos: Radijs f 1,30-3.10 Rat>arbcr 2.303.60; Poen 1516; Pc' 100 «tuks; Krnpdj I 5-Ai>—640, Blown kon. Verloofd: DINY BELGRAVER en Dr, Th. RUYS Jr. Geref; Pred. Lisse, 8 Mei 1923. 3366 Ondertrouwd: PIETER VAN EGMOND Wzn. en ANTOINETTE ROOS. Rijnsburg, Vliet 18, Leiden, Voorstraat 33, Thuis 14 Mei van 79 uur. Huwelijksbevestiging op Donderdag 24 Mei, des namid dags te 2 uur, door Ds. W. BOUWMAN. 3375 KINDERWAGENKAPPEN overtrekken van 5 tot 7 gulden, Poppenwagenkapjes van 2 tot 3 gulden, Regenzeiljes in alle kleu ren en prima leerdoek. Ock repareeren van kinderwagen-?. Middelweg 17a. 3370 Te heer gevraagd: een WINKELHUIS. Brieven onder No. 3379 bureau van dit blad. DENKT ER OM dat' N. VAN DER MARK en Co. alle soorten Naaimachines verkoopt ook op aübelaling. Repareert ook naaimachines met <rri0inecle nieuwo onderdeden, met 1 jaar schriftelijke garantie Adres: Piet Hcinstraat 63, Noordwijk aan Zee. 3372 NAAIMACHINES verknopen kan iedereen. Maar?? voor garantie inslaan kan een vakman alleen. Prijzen als voor den oorlog f 50.le klas ma chine. Gritzner f 60.Van ouds bekend adres Haven. WEST- DORP en Go., Morschslraat 56. 3369 HANDEL IN Lompen, Beenderen, Boeken, Flesschen. Couranten, enz. J. VAN WEEREN Hzn., Korte Raomsteeg, hoek Zijdgracht, Tel, 2567. Alles wordt kosteloos van huis gehaald. 3373 Leidsch Drank- weer Comité. NU IS HET TIJD om in te teekenen op Leerredenen. ar De dertiende Jaar gang is thans begonnen. am- Als derde nummer van dezen jaargang ver scheen De verkiezing van Matthias Leerrede over Hand. 115 v. v. door Dr. J.C. DE MOOR Deze wekelijksche Leerredenen verschijnen eiken DINSDAG, kunnen dus overal vóór den Zon dag zijn bezorgd, en zijn bijzonder geschikt om toe te zenden aan hen die niet in de gelegenheid zijn des Zondags geregeld op te gaan naar het Bedehuis. 3358 Als U het adres opgeeft, zorgt onderge- teekendo voor geregelde toezending per post. Op aanvragewoidt het 2de nummer gaarne ter inzage gezonden. $1^" Prijs per jaargang 1*8.00, (pl.m. 15 cent per week!) franco thuis, be taalbaar per halfjaar. Uitgave J. H. KOK te KAMPEN. op ZATERDAG 12 MEI in de GRAANBEURS Aanvang 8 uur (precies). Met medew. van het Stu- denten-Tooneelgezelschap „Het Blauwe Tientje", dat op zal voeren: en van de Leiflsche Vioolclub „JONG HOLLAN D". Entréo 35 cent. Kaarten aan de Zaal. 3361 ie Sassenheim* Op Vrijdag 18 Mei 1923, des nam te 3 uur in Hotel „Het Bruine Paard" aanbe steding van: Het bouwen van een wip- kei met woonhuis en bijbe- hoorende werken op een terrein aan de Hoofdstraat, naast perceel no. 208, aldaar. Aanwijzing Maandag 14 Mei a.s. des nam. te 3 uren ter plaatse voornoemd. Bestek en teekening ver krijgbaar ten kantore van on- dergetcekendc ad f 3.per postwissel f 3.10. Inlichtingen verstrekt A. L. VERHOOG, 14331 Architect. Sassenheim, Hoofdstraat 200. voor Uw Privé of Bedrijf leveren Drukkerij - Breestr. 70 Modellen ter inzage Billijke prijzen 3363 Nette uitvoering De Éieren zijn nu laag in prijs. Daarom hebt U Kippen voer noodig van prima kwaliteit en laag in prijs. Koopt daarom ons Ochtendvoer, samengesteld uit de beste Meelsoorten, Vleeschmeel en Voederkalk, en Gemengd Graan, I samengesteld uit prima gezonde Granen als Chev. Gerst, Blanke Tarwe, Laflette Mais, Boekweit, Hennepzaad, Zonne- pitten en Dari. Alle Granen eenvoudig verpakt Prima kwaliteiten. Bestelt eens een proeforder Firma Gebrs. BLONK - Leiden* Kort Galgewater 12—15, Telefoon No» 239 Firma N. BLONK ZONEN, 5145 Graanhandel LEÏDSCHEItDAM.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3