JET SCH0E11I", Gemeentelijke Aankondiging. GEMEENTELIJKE VISCHVERKOOP.. Aan den gemeentelijken visch winkel, Vischmarkt 18, tel. 1225, is VRIJDAG verkrijgbaar SCHELVISCH a f 0.10 f 0.20—f 0.25, SCHOL a f 0.15—f 0.29, KA BELJAUW a f 0.40 en TARBOT a f0.85 per pond. N. G. DE GIJSELAAR, Burgemeester. Leiden, 9 Mei 1923. B. en W. van Leiden brengen ter alge- meene kennis, dat door J. G. Kluit, te Leiden, een verzoekschrift is ingediend ter bekoming van verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden, anderen dan ster ken drank voor gebruik ter plaatse van verkoop in de beneden-lokaliteit van het perceel Aalmarkt No. 18. AGENDA. Tederen Woensdagavond van 1XASA uur. Rechtskundig Bureau Chr. Best. Bond. Steenechuur 15. De avond-, nacht- en Zondagsdienst de apotheken wordt van Maandag 7 Mei tot en met Donderdag 10 Mei (Hemel vaartsdag) waargenomen door de apothe- van de H.H. Donk, Doezastr. 31, telef. 1313 en R e y s t, Steenstr. 35, telef. 136. Van Vrijdag 11 Mei tot en met Zondag 33 Mei door de apotheek van den heer H. J. M. P r o o t, Maarsmansteeg 17, telef. 435. De apotheek van het Ziekenfonds tot Hulp der Menschheid is steeds geopend, doch alleen voor leden van dit fonds. WOENSDAG 9 Mei. Leiden. Ie Kerkconcert van „Con Amore". Aanvang 8 uur. WOENSDAG 8 Mei. Leiden. Zitting verkiezingsbureau A. R. Kiesvereen. van 810 uur gebouw N. L. C r t. DONDERDAG 10 Mei. (Hemelvaarts dag). Leiden. Zendingsfeest op „Oud Poelgeest". Aanvang namiddag half ZATERDAG, 12 Mei. Lelden. Prop-Feestavond, Drankweer-Comité. Graanbeurs. Aanvang 8 uur. fonie de brievenbussen gaat vervangen door nieuwe? 2. Zoo ja, is de minister bereid, mede te deelen, wat van dezen maatregel de kos ten zullen zijn en welke besparing er van is te verwachten? Het Schoenwetje. Het Schoenwetje is gisteren in het „Staatsblad" afgekondigd. De Amsterdamsehe werkeloozen. De heer Braat heeft den minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw ver zocht, nu in Amsterdam vele duizenden gesteunde werkeloozen zijn en in de om Amsterdam liggende polders buitenland- sche arbeiders te werk gesteld moeten wor den, omdat inlandsche werkkrachten zich niet beschikbaar stellen, te bevorderen, dat in Amsterdam do steun aan werkeloo zen ophoude, opdat zij hét werk in de genoemde omgeving van die stad opzoeken en aanpakken. Dq Jaarbeurs. In verband met talrijke verzoeken van deelnemers aan de eerstvolgende najaars- beurs te Utrecht, heeft de Raad van Be heer van de Vereeniging tot het houden van Jaarbeurzen in Nederland -besloten, den duur der najaarsbeurs alsnog te ver lengen, zoodat de 9de Jaarbeurs zal ge houden worden van 12 tot en met 25 Sep tember, met dien verstande evenwel, dat de beurs gesloten zal zijn op de beide tus- schenliggende Zondagen en op Grooten Verzoendag, 20 Sept. De huren der stands zim tevens aanmerkelijk verlaagd. buitemlamp RONDOM HET DUITSCHE AANBOD. Een nieuwe phase. Zal Frankrijk moeien rdireeren? De vecruitzichfen. We wezen er gisteren op, dat de hou ding die Engeland zal aannemen een ge heel nieuwe wending kon brengen in de opvattingen over het Duitscbe aanbod. Zoo is het ook geschied. Baldwin, de waarnemende regeeringg- leider in. het Engelscbe Lagerhuis, heeft gisteren een verklaring afgelegd, die van het grootste belang kan worden ge acht, en die we hier laten volgen: Do reeds gepubliceerde Duitsche nota, die te Londen door den Duitschen gezant aan den Minister van Buitenlandsche Za ken is overhandigd, was niet alleen aan de Fransche en Belgische regeeringen, maar aan de voornaamste geallieerde mo gendheden gericht. Op grond daarvan was do Britsche regeering van meening, dat het de beste en meest natuurlijke handel wijze ware geweest, indien er een gemeen schappelijk antwoord op was gegeven", te moer waar do Duitsche nota een gevolg was van een rede, openlijk een officieel door den minister van Buitenlandsche Za ken van de Britscho regeering gehouden inzake do kwestie der schadevergoeding, waarbij alle geallieerde mogendheden en niet alleen Frankrijk en België betrokken zijn. Ook was de Britsche regeering van mee ning, dat het opstellen van een gemeen schappelijk antwoord geen onoverkome lijke bezwaren zou hebben opgeleverd, desgewenscht met voorbehoud van een af zonderlijke behandeling door do Fransche en Belgische regeeringen van de kwesties welke rechtstreeks voortvloeien uit de he zetting van Dnitsch grondgebied door de troepen van Frankrijk cn België. Do Brit sche regeering had reden te gelooven, dat die inzichten werden gedeeld door som mige van haar geallieerden. De En'gelsche regeering was volkomen bereid, dienaangaande voorstellen te doen en zij had haar opvatting reeds aan de geallieerde regeeringen medegedeeld, toen zij er officieel van op de hoogte werd ge steld, dat de regeeringen van Frankrijk en België voor die landen alleen een ge meenschappelijke nota hadden opgesteld waarvan de inhoud Zaterdagmiddag ter kennis van de Engelsche regeering werd gebracht met de mededeeling, dat het Fransch-Belgische antwoord 24 nur later aan de Duitsche zaakgelastigden te Parijs en Brussel zou worden overhandigd. Do Britsche regeering betreurde wat haar toescheen te zijn een onnoodig over haaste stap, zoowel als een verloren gaan van de gelegenheid, welke zicli naar haar meening voordeed om andermaal door mid del van een gemeenschappelijke mededee ling van de solidariteit der geallieerden te doen blijken. De Engelscbe regereing acht. zich even wel niet ontslagen van den plicht, haar meening neer te leggen in een antwoord op de Duitsche nota en zij is voornemens, dat met de minst mogelijke vertraging te doen. De Fransche regeering wordt dus lee- lijk op haar nummer gezet voor haar overijlde besluiten, en Baldwin wijst or nadrukkelijk op dat, waar de unanimiteit door Poincaré verbroken is, Engeland eventueel bet recht voorbehoud afzonder lijke stappen te doen. Allerwegen wordt men het dwarsdrijven van Frankrijk zat, en de tijd zal niet ver zijn, dat aan de suprematie van Poincaré in. de Bui tenlandsche Politiek een einde is gemaakt De „Times", die toch werkelijk van allo geschetter vreemd is, wijst er op, dat Engeland bij den wereldoorlog (finanti- eel) nog heel wat meer verloren heeft dan Frankrijk. Daarom achLhet blad do bonding van Poincaré niet te tolereeren. De „Times" eindig aldus: „Het is de taak der Europeesche staatslieden om geen onberedeneerde verwerping te plaatsen tegenover een aanbod om in orde te bren gen wat „après tout" een belang van de geheele wereld is, maar om zich bijzonder in te spannen, ten einde te bewerkstelligen, dat dat aanbod geamendeerd wordt op zulk een manier, dat bet voor zichzelf ge tuigenis aflegt bij de gelieele beschaafde samenleving." De „communisopinio" schijnt zelfs in België te draaien. „Le Peuple" neemt Poincaré een wei nig in 't ootje over de antwoord-nota* die „een brok academische welsprekendheid" wordt genoemd, waarin men tevergeefsch het politieke gedeelte zoekt. De verontwaardiging, zegt het blad, is geen politieke houding; zelfs als zij in 100 regels mooi proza wordt volgehouden, brengt zij ons niets dichter bij de oplos sing, waarnaar elkeen met steeds grooter aandrang uitziet, bij de oplossing, waar op wij niet langer kufinen wachten, wil len wij niet de kans loopen in een cata strofe verwikkeld te raken. Er dient onderhandeld te worden. Dat wordt overal en op steeds sterker wordenden toon gezegd, zoowel in Frank rijk als in België en in plaats van daartoe over te gaan, houdt men lange en nutte- looze redevoeringen en verliest men de goede gelegenheid niet alleen om met den tegenstander, doch ook met Engeland, Italië en Amerika te praten." Het is een verblijdend toeken, dat men eindelijk terug grijpt tot de realiteit-aller wegen. Deze realiteit is soms wreed, doch de verhitte hoofden der Fransche politici heb ben wel een koud bad noodig. Dat is hun nu toegediend. De Fransche Kamer, die gisteren bijeen kwam, was in een zenuaebtige stemming, stemming. Waar overal buiten Frankrijk zelf de grond waarop de Fransche meening steunt wegzinkt, stelde Poincaré de motie van vertropwen, die 1 natuurlijk werd aan genomen. Wij zullen 2Ïen, of Frankrijk zijn hou ding van onverbiddelijkheid en bombas tische verontwaardiging zal volhouden. De nota van Engeland en Italië, die ieder oogenblik vérwacht wordt zal wel iets definitiefs brengenl De Conferentie fe Lausanne. De Turken hebben andermaal uiting ge geven aan hun weigering, toe te treden tot internationale of intergeallicerde con venties nopens den handel in wapenen en munitie. Wat betreft de schepen, die door de ge allieerden tijdens bet jongste conflict' met Turkije in beslag zijn genomen, verklaar den de Turken, dat zij die inbeslagnemin gen, welke na - October 1918 hadden plaats gevonden, niet als geldig konden erken nen, ook niet die na den wapenstilstand van Moedras. Hiertegen werd door Veni- zelos geprotesteerd. Engeland dreigt met het verbreken der handelsovereenkomst. In een nota, die de Engelscbe regeering aan die to Moskou heeft gericht, wordt gezegd, dat, tenzij binnen tien dagen vol daan is aan verschillende nauwkeurig om schreven eischen der Engelscbe regeering, deze zich ontslagen zal rekenen van de verpachtingen vervat in het Russisch-En- gelsche Handelstractaat. Verder wordt gezegd, dat de toon en het karakter van de nota's, die in den laatsten tijd uit Rusland zijn ontvangen het voor Engeland noodig maken zorgvul dig na te gaan, of het, in verband met het groote aantal incidenten, wenschelijk en zelfs mogelijk is, dat de betrekkingen tus- scben de beide regeeringen nog langer blijven voortbestaan op een zoo abnormale basis, en of de Engelsche regeering met bet noodige zelfrespect kaD voortgc^u de OUDE RIJN1 80. Ongeëvenaarde Koopjes!!! Witte linnen Kintaltoenen 31-34 f 1.50 Schoollaarzen f 3.95 f3.75 f3.50 leer Damespanloffels f2.75 f 1.95 Sandaleit f2.25 Heeren Box-liotlines (ijzersterh) f5.75 Reeren-molières (kalis) f6.50 Een menigt8 andere Artikelen, spotprijzen. herbaalde uitdagingen die de Sovjetregee- ring schijnbaar met opzet, telkens aan haar heeft gericht, zonder meer te laten passeeren. Met den wensch to dien opzich te tot een bepaald resultaat te komen, riclit de Engelscbe regeering daarom aan de Sovjet een weloverwogen uiteenzetting van baar gezichtspunt. Dc uitspraak in het Krupp-proces. In het Krupp-proces zijn, aldus wordt nader gemeld, de volgende vonnissen ge veld: Krupp von Bohlen 15 jaar gevange nisstraf en 100 millïoen mark boete, Bruhn 10 jaar en 100 millioen mark boete, Hart- wig 15 jaar, en 100 millioen mark boete, Oesterlen 15 jaar en 100 millioen mark boete, Bauer 15 jaar en 100 millioen mark boete, Schraeple 20 jaar en 100 millioen mark boete, Schaefer 20 jaar en 100 mil lioen mark boete, Kuntz 20 jaar en 100 millioen mark boete. Zooals men weet zijn Bruhn, Hartwig, Oesterlen, Bauer, Schraeple, Schaefer en Kuntz allen direc teuren der Kruppfabrieken. Het lid van den bedrijfsraad Grosz werd veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en 50 millioen mark lx)ele, bedrijfsraad Mül- ler tot 6 maanden gevangenisstraf. President Ebert heeft een telegram aan de Krupp-onderneming gezonden, waarin bij zijn diepe verontwaardiging over het vonnis uitspreekt. Ook de rijksregeering zou gisteravond nog naar aanleiding van het vonilis een manifest bekend maken. Van de 23 vragen, welke aan de rech ters gesteld werden, zijn er 21 met ja be antwoord. De beklaagden worden beschul digd van samenzwering tegen de veilig heid van het Fransche leger en van ver storing der orde. Tot liet vonnis is voor alle beklaagden met algemeene stemmen besloten met uitzondering voor Krupp en Bruhn, waar twee tegen stemden en voor Muller, die mét drie stemmen tegen twee werd vrijgesproken voor wat betreft dè samenzwering en alleen wegens storing der openbare orde veroordeeld werd. Gemeenteraad Voorschoten. Vergadering van 8 Mei n.m. 8 uur onder leiding van den burgemeester, de beer E. Vernède. Aanwezig alle leden. De Voorzitter opent de vergadering en geeft den Secretaris gelegenheid tot bet lezen der notulen, hetwelk geschiedt, waarna zij onveranderd worden goedge keurd. De V o o r z. doet mededeeling van ©eni ge ingekomen stukken, w.o. schrijven van Ged. Staten houdende goedkeuring van raadsbesluiten, alsmede van de begrooting over 1923. De balans en verlies en winstrekening van het gem. badhuisbedrijf, die eveneens is toegezonden en waaruit blijkt dat heb nadeelig saldo dit jaar f 2288.16 bedraagt (vorig jaar ruim f 2800) wordt gesteld in handen van do deskundige commissie. Een adres van het bestuur der Naai- en bandwerkschool houdende het verzoek om een geldelijke bijdrage wordt gesteld in handen van B. en W. 2. Aan de ordo is de benoeming van een lid der comm. v. toezicht op het L. O. Benoemd wordt Mevr. dc Wed. M. Duy- maer van Twist-Oorthuijs. Mede was op de voordracht geplaatst de heer A .Ver loop. 4. Bepaling van het vennenigvukligings- cijfer der plaatselijke inkomstenbelasting. Op grond van de gemaakte becijfering meenen B. én W. te kunnen voorstellen het cijfer dit jaar op 1.5 te stellen, zijn de 0.1 minder dan het vorig jaar. O.a. is dit mogelijk doordat de plaatselijke in komstenbelasting die op f 80.000 was ge raamd, f 12000 meer, dus f 92.000 heeft opgebracht. Overeenkomstig het voorstel wordt be sloten. 5. Op verlangen van Ged. Staten moet een kleine, wijziging worden gebracht in het onlangs genomen besluit met betrek king tot de jaarlijkscbe paardenmarkt. Ged. Staten achten het uit bezuinigings oogpunt gcwenscht, om het aantal toegan gen met 1 te verminderen, aangezien bij iederen toegang een veearts moet staan. B. en W. stellen voor om de toegang- Molenlaan te laten vervallen. Aldus beslot®. 6. Door de nieuwe onderwijswet welke niet toelaat dat gemeentebesturen voor kinderen uit andere gemeenten een hooge schoolgeld beffen dan voor kinderen uit eigen plaats, heeft de bestaande overeen komst met Zoeterwoude betreffende het geven van L. O. aan kinderen uit die ge meente geen zin meer; waarom B. en W. voorstellen de overeenkomst te doen ont binden. Aldus besloten. 7. De Voor z. deelt méde dat de bank instelling bij welke f 25.000 zou worden opgenomen tot het doen aanleggen van de nieuwe straat, op het laatste oogenblik geweigerd heeft, dit civ: te De ondernemer, de beer Durang tc 's-Gravenhage heeft zich toen bereid ver klaart dit bedrag in de gemeentekas te storten als borgstelling. De aldus gewijzigde borgstelling wordt goedgekeurd. De heer Mens vraagt nog hoe het staat met den aanleg van gas- en waterleiding in de nieuwe straat. Spr. zou gaarne zien dat er eenige haast mede werd gemaakt, want de huizenbouw schiet al aardig op, en bet zou te betreu ren zijn wanneer later de bewoners zouden moeten wachten, terwijl dan ook do straat weer zou moeten worden opgebroken. De V o o r z. zegt dat de aanbesteding heeft plaats gehad, en dat een gedeelte van de benoodigde buizen reeds op het terrein aanwezig is. 8. Voorstel tot aankoop van het gebouw der Geref. Kerk voor de som van f 7000. De heer v. d. Boon is tegen bet voor stel. Hij acht deze uitgaaf niet evenre dig aan de draagkracht der gemeente. De heer Braggaar is het bier mee eens. Spr. is ook niet overtuigd van de noodzakelijkheid om zulk een gebouw te hebben en is van oordcel dat men genoeg heeft aan het ambachtshuis en het zaaltje in het Vernèdepark. Voorts zullen B. K. ook geen gebruik maken van een gemeen tegebouw omdat zij er zelf een hebben. De heer Mens vreest dat de exploita tie te kostbaar zal worden. De beer Schimmel p. v. d. Oije bad gaarne gezien dat B. en W. waren geko men met een exploitatierekening. Verder onderschrijft spr. voor bet meerendeel de aangevoerde bezwaren. De lieer O. E g g i n k acht het bezit van een lokaal een boognoodige zaak. Momen teel zijn niet eens goede lokaliteiten be schikbaar voor uitvoeringen enz. In ver band met een en ander acht spr. het zeer gewenscht dat er een gebouw komt waar men altijd over kan beschikken. Iedereen is er toch niet van gediend om gebruik te maken van een herberg, hetgeen nu dik wijls noodzakelijk is. Wanneer do prijs een bezwaar is zou spr. desnoods willen bezuinigen op de in richting van bet gebouw. De heer de Kleermaker vreest dat de gemeente zich een strop zou koopen, en gelooft dat er niet de minste behoefte aan zoo'n gebouw is. De protestanten zouden r desnoods bij gelegenheid gebruik kunnen maken van bet gebouw van den B. K. Volksbond. De V o o r z. spreekt zijn verwondering uit over bet feit dat vele heeren bezwaar maken tegen het voorstel. Van alle zijden beeft spr. jarenlang de klacht moeten hooren dat er zoo'n gebrek was aan een goed vergaderlokaal, zoodat velen tegen liun zin gebruik moesten maken vaneen café, waar zelfs een buf fet in de zaal aanwezig is. Het spreekt vanzelf dat vele vereenigingen daartegen bewaar hebben. Dat de Kath. die noodzakelijkheid niet gevoelen kan spr. zich voorstellen, omdat zij in het bezit zijnvan een eigen ge bouw. Echter betwijfelt spr. de practische waarde van hetgeen de beer De K., zei betreffende bet afstaan van dit lokaal aan de protestanten. Spr. vreest dat daar niet veel van terecht zal komeir. Ook is het niet gewenscht dat een zang- vereen. baar repetities houdt in een school lokaal, zoodat eerstde banken er moeten worden uitgesjouwd enz. Een school is niet bestemd voor vergaderlokaal. Spr. wijst dan op de flinke gelegenheid die hier wordt geboden om tegen zeer la gen prijs een gebouw te koopen waarin 850 menschcn een plaats vinden, terwijl bet pand steeds vatbaar is voor uitbrei ding. Spr. veronderstelt evenmin als de raad dat de gemeente er aan zal verdienen wat de exploitatie betreft, maar er zijn ook nog andere dan financieele belangen der gemeente, die evenzeer de aandacht vra gen. Het zou toch van veel belang zijn wanneer men niet meer tevergeefs zou behoeven te zoeken naar een geschikt ver gaderlokaal. Alleen de B. K. verkeeren in gunstiger omstandigheden, maar spr. veronderstelt dat de R. K. leden wel zulk een breede opvatting aan den dag zullen leggen' wan neer het de geestelijke belangen der ge heele gemeente geldt. Wanneer zij den protestanten geen toe zegging kunnen geven dat steeds over hun gebouw zal kunnen worden beschikt, blijft spr. bij het voorstel overtuigd als hij is van bet groot geestelijk belang dat de gemeente heeft bij het bezit van een ver gaderlokaal waar geen Sterken drank wordt verstrekt. Als men eenig vertrouwen stelt in de vooruitgang der gemeenten zegt spr. zal men moeten toegeven dat bet thans reeds bestaande gebrek aan behoorlijke gc- méentégebouwen welhaast nog grooter zal worden, zóodat een gebouw als nu wordt aangeboden steeds productief zal zijn te maken, 't geen spr. verder argumenteert door te verwijzen naar de gebrekkige be huizing van de naaischool, de brandweer, enz. Dé beer v. Cuilenburg4heeft, zich eveneens zeer verwonderd- over de aange voerde bezwaren. Spr. wijst op het gebrek aan behoorlijke tentoonstellingsruimten. De heer v. Kempen weth. verdedigt heb voorstel. De heer Mens corrigeert het door den heer de Kleermaker gesprokene ten op zichte van het beschikbaar stellen van het gebouw van den B. K. Volksbond. Spr. wijst er op dat dit bijna geen avond on bezet is. Liever zou bij den protestanten in overweging willen geven om zelf de handen ineen te slaan en een gebouw te stichten. De beer Braggaar zegt dat de plaat selijke afd. van de S. D. A. P. geen ge brek beeft aan ruimte. Over 't algemeen acht spr. bet aantal vergaderingen niet van dien aard dat zij bet bezit van een gebouw noodig maken. De Voor z. meent uit de gehouden be spreking te moeten concludeerden dat dit ..6. cl tic heeren een weinig heeft over vallen, zoodat zij zich niet voldoende van de bestaande behoeften hebben op de hoogte gesteld. Spr. stelt daarom voor om het voorstel aan te houden. Aldus wordt besloten, nadat de heer E g g i n k er nog op beeft gewezen dat het voorstel in beginsel geheel van B. en W. is uitgegaan, en dat de Geref. Kerk eerst na herhaalde correspondentie inging op de door B. en W. gedane aanbieding. Besloten wordt tot wijziging der be grooting waarbij tevens een bedrag van f 6100 wordt afgeschreven voor uitbrei ding van het gas- en waterleidingbedrijf. Het kohier van de bondenbelasting een totaal aanwijzende van f 810 wordt goed gekeurd. Bij de rondvraag informeert de heer Braggaar naar de waarheid van een ge rucht als zouden B. en W. voornemens zijn met ingang van 1 Mei de steunrege ling stop te- zetten. De Voorz. antwoordt dat het inder-, daad in het voornemen van B. en W. lag om een dergelijk voorstel aan den raad te doen, en wel in de besloten vergadering. Aanleiding hiertoe was het geringe aan tal werkloozen (3), wat bovendien niet de beste elementen zijn. Beeds 2 jaar loopen deze menschen naar „de steun.', hetgeen den Voorz. bijna zou doen spreken van bercepswerkloozen. Er worden genoeg openbare werken ter plaatse uitgevoerd die volop werkgelegenheid bieden. Ten slotte beeft een mensch ook eene kleine prikkel noodig om energie te ontwik kelen. De beer Braggaar maakt ©enige te genwerpingen en wil wijzen op de crisis in de metaalindustrie. De V o o r z. zegt dat niet eens allen metaalbewerkers zijn. Overigens wil spr. er niet verder over spreken, daar bij lie ver niet persoonlijk wordt tegenover de huidige werkloozen. De heer v. Kempen weth., vraagt den heer Braggaar of deze het in het be lang van den arbeider acht om hem te steunen zonder dat dit strikt onvermijde lijk is. Het is voor de menschen zelf toch beter dat zij aan het werk worden gezet. Het voorstel wordt aangenomen, de hee ren Braggaar en Nasveld verzoeken aan- teekening dat zij er tegen zijn. De heer de Kleermaker vraagt cf „de Papelaan" al gegrind is, waarop de Voorz. antwoordt dat dit niet het ge val is. Wel heeft de aanbesteding plaats gehad, maar het onderzoek naar de inschrijvers en hunne borgen is nog niet geëindigd. Hierna sluiting. UIT Ei£ OftiGEVSÜG OEGSTGEEKT. De heer M.van der V o o t, cand. tot den H. D. werd Zondag j.I. on der groote belangstelling bevestigd als pre dikant der Ned. Herv. Gemeente van Kuinre door Ds. A. J. Buijs, die tot tekst had Mark. 4: 2629 en sprak over: Je vruchten; 2. bet zaad; 3. dc banier; en 4. dén wasdom van bet Koninkrijk Gods. 's Middags deed Ds. van der Voet zijn intrede met een predikatie over Jesaja 55: 11b: „Het zal niet ledig tot Mij weder- keeren", wijzend op: 1. de troost; 2. do zékerheid; en 3. de blijdschap van dit woord. Ds. Groeneboer, consulent; Ds. v;. - ijk van Oldemarkt en de beer Van Vucht Tijssen, van Hees, spraken den nieuwen predikant toe, terwijl de Gemeente de ze genbede uit Gezang 91 toezong, RIJNSBURG. Zooals wij reeds voor ©enigen tijd meldden, herdenkt Ds. E. H. Broekstra, Gereformeerd predikant alhier, op 4 Juni a.s. zijn 25-jarige ambtsbedie ning. Zooals wel te verwachten was, zijn de gemeenteleden niet voornemens dien dag voor ZijnEerw. geheel onopgemerkt te doen voorbijgaan. Een comité is gevormd, om daartoe1 maatregelen te nemen. Al zijn de tijden slecht, de medewerking was zoo groot, dat thans besloten is, een inzameling tc doen houden onder do leden over welker bestemming nog nader een beslissing zal worden genomen. KATWIJK AAN ZEE. Mej. R. W. Bakkér alhier slaagde te ''s-Gravenhage voor het onder wijzers-examen. KATWIJK. Bloemenhandel. Ook in de Danvin- sóorten zijn er op heden nog maar weinig vrij van „pokken", zoodat de handel hier in zeer waarschijnlijk spoedig zal zijn af- geloopen. Hiervoor zullen in do plaats ko men Trollium, Lupinen, Pioenen. ,De eer ste van deze variëteiten brengen op heden goede prijzen op. Do Pyrethrums uit de kassen gaan ook nog graag weg. Tot f4 per 100. Het seizoen der kassen is voor de trekkers over het algemeen lang niet loonend geweest. Blauwe Sinaasappelen. Het Blauwe Week-comité heeft aan B. en W. het ver zoek gericht op morgen (Hemelvaartsdag) en Maandag 2.1 Mei (2e Pinksterdag) in de gemeente te mogen venten met sinaas appelen en chocolade in blauw papier. De baten komen aan de Drankbestrijders- vereeniging. HAARLEMMERMEER. Burgerlijke Stand. G e- boren: Theodora Maria Gerarda d. van N. Zoet en G. van der Hoorn Maartje Martina d. van M. J. van den Hock en M. Troost Maaike Pieternella d. van M. Janzweerd en G. Beets Klazina cl. van G. van Zadelhoff en G. E. Been Martha d. van L. Hol en A. Valk Maartje d. van M. C. Biesheuvel en H. P. ban Heij- ningen Dingema cl. van B. van der Steen en S. J. het Jonk. Overleden: Klaas Vlaar 72 j„ geh, met M. P. Salman.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2