Tweede Blad Donderdag 12 April 1923. BiiSNEÜLAÜD Prins Hendrik naar Mecklenburg. De Prins is voornemens Vrijdag 20 de zer zich voor eenige dagen naar Mecklen burg te begeven ter bijwoning van een dienst te Schwerin, gewijd aan de nage dachtenis van zijn moeder Groothertogin Marie, die den 20 April ten vorigen jare te Koninklijke paleize te 's-Gravenhage overleed. De echtgenoote van den ex-Keizer. Het Berliner Tageblatt meldt, dat de Pruisische minister van Binnenlandsche Zaken ingevolge de wet op de bescher ming van de republiek, de echtgenoote van den ex-keizer heeft gelast het Duit- sche grondgebied te verlaten. Het ver blijf te Berlijn werd haar ontzegd. Grootc temperatuurverschillen. De directeur van het filiaal Amsterdam van het Kon. Meteorol. Instituut deelt mede: Op Maandag 9 April, 2 uur n.m. nam men in den Hortus Botanicus een tem peratuur waar van 2 gr. G. met sneeuw. Woensdag 11 ApTil 17.4 gr. G. met stralende zonneschijn en 31 pet. betrek kelijke vochtigheid. De vredesorganisatie van het leger. De heer Dresselhuys heeft aan den Mi nister van Oorlog de volgende vier vra gen gesteld: 1. Is het juist, dat de minister een wij ziging voorbereidt van do vredesorgani satie van het leger, in dien zin, dat de vier divisiën van "het veldleger tot drie division zullen worden terug gebracht? 2. Indien dit juist is, beteekent zooda nige nieuwe vredes-indeeling dan, dat de infanteriesterkte van het veldleger met terdaad tot drie vierden van de bestaan- do sterkte wordt terug gebracht, in den zin als door ondergeteekende bij de laat ste begrootingsdebatten voorgesteld, dan wel, dat slechts de verdwijning van een divisiestaf wordt beoogd? 3. Indien dit laatste het geval mocht zijn, wil de minister dan opgeven, welk bedrag op die wijze jaarlijks wordt be spaard en of niet, zooals de ondergetee kende veronderstelt, dit bedrag dan slechts zoo gering kan zijn, dat dienten gevolge van verbetering van militaire lasten geen sprake zijn kan? 4. Is de minister dan in verband daar mede bereid alsnog te overwegen, of de gedachte in vraag 2 in de eerste plaats aangegeven, niet een meer aannemelijke oplossing vormt om te komen tot een har monisch uitgeruste en tevens betaalbare weermacht? Uit het bakkersbedrijf. Gisteren zijn te 's-Gravenhage bespre kingen gehouden tusschen de bij de ar beidsregeling voor bet bakkersbedrijf be trokken partijen en den Algem. Nederl. Bond van Arbeiders in het Bakkersbe drijf. Onder leiding van het bestuur der Haagsche Bakkerspatroensvereeniging werd gepoogd, een grondslag te vinden tot oplossing van de geschillen met den modernen bond. Na langdurige bespreking werd vastge steld, dat partijen, betrokken bij de ar beidsregeling, het ernstig voornemen nebben om de in het midden gebrachte ü-rochilpunten tot oplossing te brengen. Overeengekomen werd, dat de partijen ?.inh nader over de naar voren gebrachte bezwafcen zullen beraden en binnen 8 da gen daarvan aan den Algemeenen Bond mededeeling zullen doen. Daarbij werd door de werkgevers tot 3isch gesteld, intusschen elke actie van den Algemeenen Bond zou worden opge schort, hetwelk door de delegatie van den Algemeenen Bond is aanvaard. Omzet van tuinbouwveilingen. Do omzet der tuinbouwveilingen over het jaar 1922 beliep een totaal van ruim 47 millioen gulden tegen bijna 66 mil- lioen over 1921. Een verschil dus van bijna 19 millioen of 35 pet. ongeveer. Het ernstigst werden de tuinders in do provincie Noord-Holland getroffen: voor hen beliep in 1922 de opbrengst in totaal 14Yi millioen tegen bijna 23 millioen over 1921, een verschil dus van 8 lA mil lioen. De débacie van „De Amsterdammer". Zooals destijds bericht, beeft het co mité tot behartiging van de belangen der obligatiehouders van de N.V. tot exploi tatie van het Gbr. dagblad „De Amster dammer", plannen ontworpen om de voormalige commissarissen en oud-com missarissen en den voormaligen directeur in rechten aan te spreken en om te komen tot de uitgifte van een nieuw onafbanke-i lijk christelijk dagblad. Over deze beide plannen moest schrif telijk door de obligatiehouders worden gestemd, waarbij zijn die vóór doorvoe ring dier plannen stemden, zich tevens verbonden een bedrag gelijkstaande met 5 pet. can hun bezit aan obligaties te storten, ter bestrijding der kosten, die aan de uitwerking der plannen verbon den zijn. Het door bet comité aan de obligatie houders toegezonden stembiljet moest voor 9 April 1.1. ingevuld bij het comité worden ingezonden. Niet alle obligatiehouders hebben ech ter hieraan voldaan, doch het voorloopig resultaat is van dien aard, dat het comité reeds heeft besloten om de beide voorstel len de vervolging der commissarissen en van den directeur en de stichting Yan •het nieuwe dagblad te handhaven en de desbetreffende jiannen nader uit te werken. De resultaten dier actie zullen alleen hen ten goede komen, die vóór de voor stellen gestemd hebben en hun aandeel in de kosten hebben voldaan. Uitvoer van kaas. De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft met ingang van 1 Juni 1923 de Ministerieele beschikking van28 Augustus 1922, houdende dispen satie van het verbod tot uitvoer van kaas, ingetrokken, voor zooveel den uitvoer van kaas in den gebruikelijken broodvorm met een vetgehalte in de droge stof be neden 20 pet. betreft. Rijksmerk voor kaas. De Minister van Binnenlandsche Za ken en Landbouw heeft bepaald, dat met ingang van 1 Juni 1923 de Ministerieele beschikking van 28 Augustus 1922, waar bij tot nadere aankondiging aangeslote nen bij een onder Rijkstoezicht staand controle-station voor niet-volveltc kaas worden ontheven van de verplichting de door hen bereide kaas in den gebruike lijken broodvorm van een der vastgestel de Rijkskaasmerken voor niet-volvette kaas te voorzien, wordt ingetrokken. De burgemeestersbenoeming te Boskoop. De heer Schaper had tot den minister van Binnenlandsche Zaken en Land bouw de volgende vragen gericht: Is het juist, dat vanwege eenige hon derden ingezetenen van alle gezindten te Boskoop een verzoek aan de betrokken autoriteiten is gedaan om een bekend en algemeen geacht ingezetene tot burge meester te benoemen? Zoo ja, waarom is dan door den Mi nister tot dat ambt voorgedragen een niet-ingezetene, die tot nu toe in de ge- meènte vrijwel onbekend was? De heer Ruys de Beerenbrouck, heeft thans hierop geantwoord, dat het bedoel de verzoek om benoeming van een inge zetene van Boskoop tot burgemeester dier gemeente hem heeft bereikt. Gelijk bekend, zegt de minister, is de omstandigheid dat men ingezetene is, door de Gemeentewet als een aanbeveling voor bet burgemeesterschap bedoeld. In tusschen zijn er zoovele vereischten, waarop bij de benoeming valt te letten, dat dikwerf aan een niet-ingezetene de voorkeur moet worden geschonken. In casu week do politieke richting van den bedoelde ingezetene te ver af van die der meerderheid der bevolking, dan dat aan een benoeming kon gedacht worden. De Leerplichtwet. Op de vragen van den heer Suring be treffende de toepassing van artikel 3, derde en vierde lid, der Leerplichtwet ten aanzien van leerlingen die op 1 April 1923 het zesde leerjaar eener school voor gewoon lager onderwijs hebben doorloo- pen, luidt het antwoord van den heer de Visser, Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen: De omstandigheid, dat het ontwerp van wet tot wijziging der Leerplichtwet niet vóór 1 April 1923 tot wet zal zijn vérhe ven, geeft den ondergeteekende geen aan leiding om zijn standpunt ten aanzien van een mildere toezegging dier wet te wijzigen, noch om een nadere aanschrij ving tot het Rijksschooltoezicht te rich ten. De datum van 1 April 1923 is door den steller der vraag vermoedelijk genoemd, omdat dan aan sommige scholen het Ioo4 pende schooljaar eindigt; bij andere scholen geschiedt zulks op 1 Mei 1923, bij nog andere op 1 September 1923. Juist met het oog op deze verschillen de data heeft de ondergeteekende op 11 Januari 1923 een circulaire tot bet Rijks- schooltoezioh gericht, met de strekking, dat, in afwachting van het tot stand kor: men der bedoelde wijzigingswet, ook ge durende het nu loopende schooljaar aan de soepele toepassing de hand wordt ge houden, dat is derhalve het schooljaar, dat in den loop van 1923, zal eindigen. Hieruit blijkt, dat aan een nadere aan-- schrijving geen. behoefte bestaat, onver schillig of het schooljaar op 1 April of op oen later tijd slip van het jaar 1923 Candidaatstelling Gemeenteraden. Alphen aan den Rijn. A n t i-R o v.1. G. M. Herngreen2. 'A'. Noomen; 3. D. van Leeuwen; 4. A. den Ouden; 5. F. L. van Muiswinkel; 6. M. de Grauw; 7. B. van 't Riet; 8. B. van Zwie- ten; 9. D. van der Neut Czn.; 10. A. P. Ohardon. Roomsch Katholie kon: 1. J. Vlasman; 2. J. F. G. Ranke; 3. Th. Cocx; 4. D. Leliveld; 5. H. G. Veldman; 6. J. Krak; 7. J. Bunnik; 8. M. A. Hoogeveen; 9. J. P. J. Rozestraten. Chr. Hist. Unie: 1. Joh. van Leeu wen; 2. C. Koren; 3. L. Gesman; 4. W. Bol; 5. S. C. Rijlaarsdam; 6. M. Meijer; 7. B. Spreij; 8. J. van der Linden Jr.; 9. 5. Gorrée; 10. J. W. van Muiswinkel; 11. K. Molenaar; 12. J. van Egmond; 13. J. Langbroek; 14. A. Hoogendoorn; 15. B. H. Hulscher. Staatk. Geref. Part ij: 1. D. van der Neut Jr.; 2. D. van Leeuwen; 3. G. Bergshoeff; 4. S. Munnik; 5. A. Rooden- burg; 6. P. Vis Azn. Vrijz. Partij: 1. P. van Dijk; 2. N. C. A. van der Linde; 3. W. J. den Hertog; 4. D. Ten Gate Brouwer; 5. H. van Kleef; 6. Mevr. J. H. Lam— Vogelensang; 7. Mevr. II. H. E. Ten Ca te Brouwer—Ten Cate; 8. A. den Hertog; 9. J. A. Bos. S. D. A. P.: 1. N. de Wolf; 2. Ph. H. Ro gaar; 3. C. Roggeveen; 4. W. J. Bantjes Jr.; 5. F. Lamfers; 6. J. v. d. Vlies. Alkemade. Anti-Rev..: 1. J. Verweij; 2. M. van Andel; 3. J. W. Bonda; 4. C. Horsman; 6. P. van der ICnijff. lo. Boomsch Katholiek en: 4 lijsten. Ie lijst: 1. Dr. P. C. G. van Dooren; 2. P. de Jong; 3. J. J. de Koning; 4. E. J. Bodewijk; 5. A. Bouwmeester; 6. W. Riet broek; 7. C. Huigsloot; 8. J. A. Gortzak; 9. H. Hoogenboom; 10. C. Bontje. 2e lijst: 1. J. de Vette; 2. P. Juffermans; 3. G. M. Beelen; 4. H. van Rijn; 5. G. M. Zoetemelk. 3o lijst: 1. J. van. der Geest; 2. C. van Teijlingen; 3. P. Th. C. van der Geest. 4o lijst: 1. G. H. Rotteveel; 2. J. Pen ning de Vries; 3. P. de Jou. Christ. Hist,: 1. J. N. Los2. H. J. Reinink; 3. M. Los; 4. T. C. de Graaf; 5. K. Edskes. Boskoop. Anti-B ev. Partij: 1. E. Guldcmond; 2. J. J. Grootendorst3. D. Mesman Wzn.; 4. Corn. Jac. v. d. Wolf; 5. T. v. d. Berg; 6. D. Jongejan; 7. D. van Wijk Azn.; 8. Jacob Loef; 9. D. de Regt. Chr. Hist. Partij: 1. A. Nijhof2. P. Loef Azn.; 3. C. J. v. d. Broek; 4. W. v. Bergen; 5. W. Kranenburg; 6. A. Ab- benbroek; 7. J. v. Gemeren Ant.zn.; 8. C. v. d. Kaaden Pk.zn.; 9. K. A. de Kater. S. D. A. P.: 1. K. Verkade Kzn.; 2. T. D. Noest; 3. C. Hardebol; 4. K. Hardebol geb. de Zeeuw; 5. J. D. Burger; 6. J. de Kwaadsteniet; 7. M. Stigtor geb. Tos; 8. B. Bunschoten. Roomsch Katholieken: 1. A. Brand Pzn.; 2. Th. A. Houdijk; 3. H. A. Boekraad; 4. G. Pannebakker Gzn.; 5. H. G. Mathot; 6. H. A. Akerboom; 7. C. J. v. Vliet; 8. G. J/de Ruijter; 9. J. Streng. Vrijheidsbond: 1. J. v. Gelderen; 2. W. C. v. Kleef; 3. Jac. Spruijt; 4. O. Verkado Kzn.; 5. G. Boer Pzn.; G. E. G. Nieuwburg geb. Wood; 7. J. W. E. Eb- binge; 8. J. Radder Azn.; 9. Jan v. Kleef Ab.zn.; 10. Jac. Groenewegen. Hazerswoude. A n t i-R evolutionairen: 1 D. de Bruijn IJz. (aftr,), 2 J. van Beek Szn., 3 H. Langevcld, 4 IJ. Bol, 5 L. Noor- dam (aftr.), 6 T. van Doorti, 7 G. van Dorp, 8 C. W. Óppelaar, 9 G. Sepers, 10 Adr. Francken. Roomse h-K a t h o 1 i e k e n: 1 P. F. Veelenturf (aftr.), 2 M. Heijker (aftr.) 3 J. Brugman (aftr.), 4 Arn. de Jong, 5 N. P. Kaptein Azn., 6 P. de Jong Czn., 7 W. Lommerse, 8 O. de Boer, 9 Th. Ver- kleij, 10 J. v. d. Werf Pzn. Christel ij k-H istorischen: 1 C. A. van Dam (aftr.), 2 D. Buitenhuis (aftr.), 3 C. Patijn, 4 A. v. d. Lelie, 5 J. Mosterd, 6 J. A. Brinks, 7 J. D. de Kort, 8 W. Rijnsburger, 9 D. de Bruin Pzn., 10 Jac. Loomans. Liberalen: 1 A. N. van Exter (aftr.), 2 W. C. Schrier (aftr.), 3 R. van 't Riet, 4 L. C. van Geest, 5 Mej. K. v. d. Meulen-van Beemen, 6 Mej. E. Heijnes- Kef, 7 G. Rijkaart, 8 J. Raaphorst Jnr., 9 J. W. van Vliet, 10 T. van der Lee. Hillegom. '-T Candidaatstelling van den Gemeenteraad. A. R. Partij: 1. J. O. Vermeer; 2. H. Veldhuijzen van Zanten; 3. A. J. Som- sen; 4. R. Veldhuijzen van Zanten; 5. A. Sohoonderbeek Jz.; 6. R. Schilpzand Jzn. R. K. Partij: 1. J. H. M. Balvers; 2. Th. JonkheeT; 3. P. Klaver; 4. B. N. Loerakker; 5. Joh. van de Loo; 6. F. Lommerse Pz.; 7. G. G. van de Poll; 8. W. Mesman; 9. Jac. Heemskerk; 10. A. Th. Goemans; 11. F. J. A. J. v. Gennip; 12. G. H. Hermans. Vrije lijst (R. K.): 1. A. Th. Murk; 2. Joh. v. Houten Jr.; 3. F. Selhorst; 4. Joh. Schrama (Loosterwog); 5. P. J. Kerkhof; 6. J. A. Kauffman. *€hr. Hist. Partij: 1. P. de Vreugd; 2. J. D. Jansen; 3. G. van Ast; 4. J. van Schravendijk (Vossedwarsstr.); 5. A. Haster; 6. J. N. Potman; 7. J. Keijzer; 8. D. H. G. Langeler; 9. J. de Jong (Hoofdstr.) Chr. S o c. Partij: 1. J. Brussee; 2. L. C. van de Ven; 3. H. H. Galjaards; 4. G. Marinus. Staatk. Ger. Partij; 1. B. de Wreede; 2. J. van der Beek; 3. H. Ver meulen. Lib. en Vrijz. Dam. Partij: 1. J. H. A. Vooren; 2. A. Goldenberg; 3. D. Möhlmann; 4. W. J. G. Philippo Gz 5. J. R. N. J. Bijl van Duijvenbode; 6. W. J. H. Gijselaar. S. D. A. P.: 1. P. H. Fijma; 2. A. Hoogmoed; 3. J. J. W. van der Steur; 4. J. G. Borger; 5. J. van der Plaats. De stemming heeft plaats op 24 Mei. Katwijk. Voor de verkiezing van leden voor den Gemeonteraad, zijn ingediend 9 lijsten, voor de navolgende personen: A.-R. Lijst Katwijk a. d. Rijn: 1 J. v. d. Perk; 2. Jac. Wassenaar; 3. P. Slingeland; 4. W. Schoneveld; 5. J. Min- nee. Christelijke Transport en Fabrieksarbeiders. 1. W. Wouda; 2. J. van Duijn; 3. D. Draayer; 4. D. van Halem; 5. W. A. Rijken; 6. D. van Duijn; 7. Jac. v. d. Tol; 8. H. de Best. A.-R. Lijst te Katwijk aan Zee: 1. R Ouwehand; 2. D. C. van Leeuwen; 3. C. van Tongeren; 4. G. Poot: 5. J. Plug Mzn.; 6. G. 'van Duijn Gz.; KI. Haasnoot. Lijst S. D. A. P.: 1. W. Vooijs: 2. A. Verdoes: 3. A. Kuijpers: 4. Mevr. Vooijs Verhoeff: 5, F. J. van Lingen. Wilde L ij s t: A. de Klerk. Lijst der R.-K. Partij: 1. H. W. Grimbergen; 2. Jac. Meijer; 3. H. Bos kamp. Chr. Hist. L ij s t K a t w ij k aan Zee: 1. L. Kruit; 2. A. J. van Wal- sem; 3. P. Meerburg; 4. J. Houwaard; 5. W. v. Beelen Jzn; 6. L. v. d.Zwan; 7. H. Parlevliet; 8. J. Dubbelaar; 9. J. Dubbel dam; 10. A. Roovers; 11. K. Jonker. Chr. Hist. L ij-s t K a t w ij k a. d. Rijn: 1. W. v. Beelen Czn.; 2. Adr. de Jong; 3. G. Doets. Wilde Lijst: 1. J. L. Sosef: J. Dirkzwager; 3. G. J. Grandia; 4. M. J. de Klein. Volgens de beden ingediende lijsten zullen de volgenden op heden zittende raadsleden niet in den nieuwen raad te- rugkeeren: N. Parlevliet, P. van Duijven bode; A. v. Paridon; M. Hoek: H. E. de Ruijter-Zijlker, C. den Duik. D. van der Gugten. Minstens 7 van de 15 leden zul len dus „nieuw bloed" in den Raad moe ien brengen. Lisse. A n fc i-R e v.: 1 J. P. Segers (aftr.), 2 L. Algera, 3 J. H. Belgraver. 4 W. Potman, 5 A. Nagtegaal, G G. C. Segers, 7 W. Krös- schell, 8 C. Vermeer, 9 H. van Voorst Czn. Roomse h-K atholiekcn: 1 J. Riggel (aftr.), 2 J. Pijnacker (aftr.). 3 P. Warmerdam (aftr.), 4 A. H. Schrama (aftr.), 5 C. Schrama (aftr.), 6 O. Lange- veld (aftr.), 7 L. Onderwater, 8 Th. Raap horst. 9 'S. Th. van Kes teren, 10 M. van der Lans, 11 Fred, de Meulder, 12 J. Rot teveel, 13 A. van Dijk Jz., 14 G. van der Veld. Chris t.-H is t.:: 1 A. Verduvn Jr. j (aftr.), 2 J. Kuipers, 3 J. Harbus, 4 C. van Parijs, 5 J. L. Vcldh. van Zanten. 6 J. Potman, 7 G. van der Bent, 8 A. Tibboel, 9 K. Tanis. Geref. Staatspartij: 1 G. Tromp (aftr.), 2 H. Scholten Sr., 3 P. S. van Waveren, 4 J. O. van Woerden. 5 J. vj Kooyman. Liberale lijst: J. M. van Til; (aftr.), 2 H. Ph. Sobcls, 3 J. van der M /i i Gz., 4 H. de Graaff, 5 D. Blok. Noordwijk. A n t i-R e v. K i e s v.: 1 C. t. d. Wiel, 2 N. Barnhoorn, 3 Dirk van der Niet 4 D. M. Passchier, 5 D. J. van Rijn en £- W. Passchier. Vrijz. Kiesv.: 1 H. Liefferink, 2 dr.. H. van Nes, 3 C. den Hollander, 4 S. A. van Konijnenburg, 5 Th. Verloop. Roomsch-K a t h o 1 i e k e n, 1 J. G. van Eeden, 2 A. C. Meyer, 3 L. A. Vink. 4 C. W. G. Alkemade, 5 C. J. L. van der Meer, 6 Th. J. van Weut, 7 A. Caspers, 8 Job. Vink, 9 H. J. Bakker, 10 C. van der Poel, 11 G. Caspers en 12 J. W. Augustinus Christ. I i 8 t. Kiesv.: 1 C. Admiraal, 2 Mr. W. J. Woldringh van der Hoop, 3 A. Balkenende, 4 D. N. van Mals- sem, 5 C. Admiraal Hzn., 6 C. M. van der Lee, 7 A. Geerling, 8 J. H. Lindkout, 9 W. yan Beeeren en 10 W. van Delft. Communisten: 1 G. H. Krau en 2 A. Roskam. Noordwijkerhout. Protestantsche lijst:' C. van Eeuwen, 2 R. van Dijk, 3 J. Pas schier, 4 J. Wassenaar Sr., 5 C. van Voorst 6 D. J. Westrik, 7 J. Bouwmeester Jzn., S A. Koudijs, 9 J. Padding, 10 G. van der Taag. Roomse h-K atholieken: 1-j E. Oostdam Hzn., 2 P. L. J. Marijnen, 3 Jac. Geerlings, 4 H. Heemskerk, 5 A. H. van Noort, G L. M. van Noort, 7 E. Oost- dam Jaczn., 8 W. Th. Langeveld, 9 J. W. van Parera, 10 D. Warmerdam, 11 P. J. 3 Warmerdam Hzn.. 12 C. van dor Klauw, f 13 N. H. dc Klerk, 14 P. P. Verdegaal. 15 'J Joh. van der Voet. j Rijnzaterwoude. A n t i-R e v.1 M. v. d. Zwan. 2 A*. Verbeek, 3 A. Bik, 4 Chr. Schild. Roomse h-K atholiekcn: 1 l W. Compeer, 2 A. Kiebert, 3 S. J. Visser, j 4 P. v. d. Meer, 5 H. J. Vink, G P. Zeldcu- thuis. C h r i s t.-H i s t.: 1 G. Eikeienboom. H. Buurman, 3 S. J. Weststeijn, 4 P. de Rijk. Liberalen: 1 C. v. Tol, 2 W. Dor- rapaal, 3 J. Bulk. 4 G. A. Heenk. Sassenheim. A n t i-R e v.:l W. Warnaar, 2 H. van Zonneveld, 3 G. van Rhijn. 4 G. "van Tel. 5 M. Dwarswanrd, 6 A. Bergman. 7 J. Zv.il- hoff, 8 J. Phillippo. Roomse h-K atholiekcn; 1 H. Bader, 2 J. A. A. van der Geest, 3 A'. J. Verkleij, 4 W. Krom, 5 L. Ph. Bisschop?, 6 A. Elferink, 7 A. Rotteveel, 8 P. van Dijk, 9 H. Hoogervorst Mz.. 10 Jnc. Prins, 11 Joh. van Reisen, 12 N. S. van der Eist. Chris t.-H i s t.: 1 G. Lekkerkerker, 2 K. W. van Breda, 3 C. S. Sixma Baron van Heemstra, 4 D. Langhout, 5 A. van der Voet, 6 L. Oudshoorn. V r ij z. Kiesv. Gemeente belang: 1 J. M. J. L. A. Speelman. 2 H. Gerrits, 3 B. Hoogstraten, 4 B. D. Kop- teijn. Voorhout. Ingediend zijn do volgende lijsten: Een groep Protestantsche kiezers: 1. C. Colijn: 2. K. J. Knop- port: 3. Fr. G. v. Vliet; 4. A. Eigcnbrood. Roomse h-K atholieken: 1 W. v. d. Laan; 2. P. Warmerdam; 3. C.Tloo- zen: 4. J. H. v. d. Voet; 5. J. L. Nijssen; 6. D. Hoogduin: 7. P. L. v. d. nulsi Thz.; 8. S. P. Warmerdam: 9. F. M. Angevarcn; 10. G. M. Prins: 11. G. Witteman. Voorschoten. Anti-Rev.: 1 J. M. van Kempen, 2 C. Eggink Sr., 3 D. .T. van Ouilemburg, l>. Limburg, 5 J. Taal, G L. Omelig, 7 D. do Jong, 8 A. Pes, 9 J. W. Bakker, 10 B. Lubach. Roomsch-K atholieken: lJ. A. Mens, 2 L. H. van Wissen, 3 J. F. de Klef rmaeker, 4 W. G. Doynisveld, 5 \V. J. Oremus, G A. Doeswijk, 7 D. Varkcvisser, 8 Th. Bergman. C h r. - H i s t1 A. Verboon, 2 M. G. Mechelse, 3 J. J. Dijkman, 4 G. van den Napel. 5 A. van der M^rel. R Th. J. Broers. FEUILLETON Van hooger Orde. Naar het Engelsch. 62) „Ik geloof, dat Ravenel u, jaren gele den, gezien heeft, mevrouw Halifax. Zijn zuster hoeft hem erg vertroeteld toen hij een kind was. Hij heeft pas zijn oplei ding voltoodd in heit College van St Omer, is 't niet, William?" „Het Katholieke college van St. Omer,/ herhaalde de knaap. „Foei wat kan dat sc-helenl" zei de vader, scherp. „Mijnheer Halifax moet niet denken, dan we nog een katholiek geslacht zijn. Ik hoop, dat de volgende gtaaf ^an Luxmore in staat zal wezen den een af te leggen en zijn zetel in te nemen, of wij al clan niet Emancipatie krijgen. Maar, apropos, ondersteunt gij die wet"? i John antwoordde bevestigend en sprak ais zijn overtuiging uit, toen ongelukkig ':r;zame, dat ieders geweten vrij jj)e- 0 ::t te zijn; en dat iedereen, van onbe- i t:! levensgedrag, door tten Staat s'f! moet worden en ieder den Staat ia jnr.cn dienen, wolko ook zijn gods- c.voriuigingen mogen wezen. TT '7,-.;,-. ik hen 't volkomen met u eens. Een verstandig man acht al le gelooven even waardeloos!" „Excuseer me, mylord, dat was juist het tegendeel van wat ik bedoelde te zeg gen. Ik beschouw ieders geloof als zoo heilig, dat geen ander 't recht heeft zich daarmee te bemoeien; 't is geheel en al een zaak van den mensch en zijn Ma ker." „Juist! Hoe gemakkelijk kan uw man zich uitdrukken, mevrouw Halifax! Hij moet wel gelijk ik gehoord héb, dat hij lis, een eersteklas volksredenaar wezen." Mevrouw glimlachte, maar John sprak haastig: „Ik maak op zoo iets niet de minste aanspraak. Alleen beproef ik zoo nu en dan eenvoudige waarbeden of wat ik als zoodanige beschouw in 't publiek uit te spreken in een vorm, welken iedereen kan begrijpen." „Ja, dat is *i. Mijn beste mijnheer, 't volk heeft niet meer hersens da"n zitten in de knop van mijn wandelstok (een cadeau van zijne Koninklijke Hoogheid, me vrouw Halifax); zij moeten geleid of ge dreven worden, gelijk een kudde scha pen. Wij zijn hun beste herders; maar wij hadden een ipiddelklasse noodig ten minste, nu en dan een stem daaruit, een „Een herdershond om te blaffen," zei John droogweg. „Om kort te gaan een volksredenaar. In de Kamer of er bui- t ten?" „Beide!" en de graaf sloeg me-t e'n ko ninklijken stok op zijn schoen, lachend: „Ja, ik zie, dat u mij begrijpt. Maar voor we over dit, ietwat teere-onderwerp gaan praten, is er nog iets anders, waar over ik mijn agent, mijnheer Brown, ge zegd heb, uwe waardevolle meening in te winnen." „U bedoelt over de huur van uwe laken- molens te End er lev, welke hij mij giste ren aangeboden heeft, op uitdrukkelijk verlangen van uw Lordschap?" John had ons daar niets van gezegd, 't bleek spoedig waarom. „En alles zal iin orde komen, vertrouw ik? Brown zegt, dat u lang gewenscht had de molens te nemen; ik zal erg blij zijn al# u mijn huurder wilt zajn." „Mylord, gelijk ik uwen agent gezegd heb, 't is onmogelijk. Laat ons daar ver der niet meer over spreken!" „Als ik u vragen mag daar ik op- reohtelijk u 't beste toewensch en nog iétwat verwant ben aan mevrouw Hali fax ook waarom is 't dan onmoge lijk?" „Ik behoef de reden niet te verbergen; omdat ik geen kapitaal bezit." 1 Lord Luxmore scheen verrast. „Werke lijk excuseer me, maar ik had de eer goed lakend te wezen met d<m overleden heer Maroh werkelijk, 't fortuin van uwe vrouw Ursula stond op, op haax oudo driftige manier „zijn vtouw's fortuin!" (John laat mij 't zeggen ik wil ik moet!) van zijn vtouw's fortuin, Lord Luxmore, heeft hij nooit een cent ontvan gen. Richard Brithwood heeft 't gehou den; en mijn man zou liever dag en nacht werken voor mij en onze kinderen, dan to gaan procedeer en." „O! uit beginsel, denk ik! Ik heb van zulke meeningen vernomen!" zei de graaf, glimlachend, „en zijt u 't met hem eens?" „Ja, van. harte. Ik zou liever willen, dat we altïjvi arm bleven, dan dat hij zich zou kwellen en misschien zijn geweten verontrusten door met een slechten man over geldzaken te harrewarren." 't Deed mij goed Ursula zoo te zien spreken. John zei daarop: „Iiieve, wellicht zal een ander onder werp dan onze eigen zaken Lord Lux more meer belangstelling inboezemen." „Neen heetemaal niet, heelemaai niet!" en do graaf was bbjkbaar in de war en geërgerd, ,,'t Is verbazend!" bromde bij, „zoo erg hm zoo onverstandig. Als de zaak bekend werd gepubliceerd in de nieuwsbladen ik moet werkelijk eens met Brithwood spreken! Men stapte van 't onderwerp af en John maakte enkele opmerkingen over den loenmaligen minister, mijnheer Percival. „Zijn laatste rede vond ik prachtig. Hij schijnt een man met een helder hoofd en een eerlijk hart, niettegenstaande zijne verwoede oppositie tegen de Wet „Hij zal er niet meer tegen opkomen!" „Ja, ik denk van wel, mylord tot zijndoodl" ,,'t Kan zijn en toch", zijn Lord schap glimlachte. „Mijnheer Halifax, ik heb juist de tijding ontvangen dooT een postduif mijn vogels vliegen goed 4 belangrijk nieuws voor ons en onze par-» tij. Gisteren is mijnheer Percival, in do gaanderij van het Lagerhuis doodgescho-^ ten!" We schrokken allen. Een uur geleden hadden we zijn redevoering gelezen. Mijnheer Percival doodgeschoten! „O, John!" riep de moeder met do oogen vol tranen, „zijn arme vrouw zijn vaderlooze kinderen!" „Requiescat dn paoe!" zei Lord Lux-* more, „ik zal de heiligverklaring van den ongelukkigen Bellingbam voorstellen; want nu Percival dood is "zal er onmid dellijk een verkiezing zijn en van die verkiezing hangt d© Katholieken-eman- cipatie af, mijnheer Halifax," en zich vlug naar hem omkeorend: „U zou ons van veel dienst zijn in hot Parlement." (Wordt vervolgd).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 5