M Gemeentelijke Aankondiging, GEMEENTELIJKE V1SCHVERK00P. Aan den gemeentelijken Vischwinkel Vischmarkt 18 (Telef. 1225) is Vrijdag ver- krijgbaar SCHELVISCH vanaf f 0.18, SCHOL a f 0.18 cn KABELJAUW a fO.40. per pond. N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester Leiden, 12 April 1923. B. en W. van Leiden brengen ter alge- meene kennis, dat door hen afwijzend is beschikt op het verzoek van de firma F. van der Kloot om vergunning tot uitbrei- ding van de zuivelfabriek in het perceel Pieterskerkstraat No. 6, kadastraal be- j kend Sectie G Nos. 1V30 en 1738. AGENDA. lederen Woensdagavond van 7K—8K nur. Rechtskundig Bureau Chr. Beet. Bond. Steensehunr 15. De avond-, nacht- cn Zondagsdienst der apotheken wordt van Maandag 9 April tot en met Zondag 15 April waargenomen door de apotheken van det heeren W. Pel1», K^rt Rapenburg, telef. 594 en G. II Blanken, Hooge woerd 171, telef. 502. De apotheek van het Ziekenfonds tol flulp der Menschheid is steeds geopend, üoeh alleen voor leden van dit Fonds. Uitslag van de verkiezinq voor de Provinciale Staten in den Staten- kieskring Leiden op Woensdag II April 1923. Verkiezing Prov. Staten. ZUID-HOLLAND. Kieskring 5s-Gravenhage. Uitgebracht in Kieskring 's-Gra- venhage totaal 141.150 geldige stem men, verdeeld als volgt: Lijst 1. Ghrist.-Hist. 15.116 2. Comm. Partij i 3.864 4. S. D. A. P. 41.344 6. Lijst-Collé 363 7. Chr. Soc. Partij 700 8. Partij van Houten en Bond v. Bezuiniging 2.292 9. Anti-Rev. Partij 14.013 10. Plattelanders (Rechts) 147 11. Vrijz. Dein. Bond 5.251 14. R.-K. Staatspartij 31.172 15. Herv. (Geref.) Staatspartij 4.107 16. Staatk. Geref. aPrtij 885 18. Plattelanders (Links) 555 22. Vrijheidsbond 20.011 25. Dem. Partij 1.330 Kieskring Rotterdam. Uitgebracht in Kieskring Rotterdam totaal 186.321 stemmen Ghrist.-Hist. 16.310 Comm. Partij 5.143 S. D. A. P. i 66.012 Anti-Rev. 34.921 Chr.-Soc. partij 517 Partij v. Houtten A 916 Plattelanders (rechts) 181 Vrijz.-Democr. 836 Herv. (Geref) Staatspartij L- 4074 Staatk. Geref. Partij 1.343 Bond v. Bezuiniging 3.502 Plattelanders (links) 417 Vrjiheidsbond f j 13.502 R.-K. Staatspartij 1 30.430 Democr. Partij v 889 NOORD-HOLLAND. Kieskring Amsterdam. Do uitslag der gisteren gehouden stem ming voor de verkiezing van de leden der Prov. Statten van Noord-Holland in den Kieskring Amsterdam is als volgt: Totaal aantal kiezers 352.562; totaal aan tal uitgebrachte stemmen 275.391, waar van van onwaarde 38.204, zoodat in totaal zijn uitgebracht 242.187 geldige stemmen, Hiervan verkregen: G.-H. Vrijdenkers Platei. V. D. Soc. Partij Chr. Dcm. S. D. A. P. R.-K. Volkspartij Anti-Rev V. B. Dem. Parit? R.-K. Staatspartij Staatk. Ger. P. Chr.-Soc. Partij Communisten Herv. Staatspartij 30.156 2554 1765 23.431. 2453 2649 74.198 1703 16.790 24.275 1187 41.336 I 765 940 i 15.461 j 1922 DRENTË. k Gekozen: Vrijheidsbond 6; Vrijz.-Dem. 5; Anti-Rev. Partij G; Plattelanders 4; Roomsch-Katholieken 2, S.D.A.P. 7; Ghr.- Hist. 5. Do Staten lelden Vrijheidsbond 9, Vrijz. )0em. 6; Anti-Rev. Partij 7; Roomsch Ka tholiek 2; S.D.A.P. 8; Christ. Hist. 3. BUITENLAND DE RUST IN HET ROERGEBIED. Geen groote conflicten. Het Roergebied is weer in de rusttoe stand van voor enkele weken teruggekeerd. Slecht s enkele sa bot age-gc vallen wor den gemeld. Uit Buer komt het bericht* dat daar op de spoorlijn oen ontploffing heeft plaats gevonden, welke aan sabotage te wijten is. De rails ter plaatse werden verwoest. De Franschen zijn met het herstel van den spoorweg bezig. Dit gedeelte van den spoorweg vormt een onderdeel van het mi litair traject naar Recklinghausen. In verband met dit sabotagegeval is aan do stad oen boete van 50 millioen mark opgelegd. Voorts is het verkeer op straat opnieuw van 8 uur 's avonds tot 6 uur 'a morgens verboden. Hot „Berliner Tageblatt" schrijft naar Aanleiding van dit geval, dat zulk een daad van sabotage, evenals de opblazing aan het Rhein-Hernc-kanaal ten scherpste STEMBUREAUX. -3 FS "J "*ië cJ cyü C_3 si F= C40— ca-1 lOOO -si 2(53 Sr3 -css -g 1 1 Leiden 5987 927 5499 67 57 238 46 1241 2891 363 397 5245 1332 1815 2026 28131 Hillegom 537 13 343 2 128 40 2 83 319 II 58 1674 37 4 89 3340 Katwijk 3152 79 137 4 4 14 2 37 737 23 44 284 27 31 99 4674 Koudekerk 250 13 8 46 1 227 3 II 61 4 1 10 635 Leiderdorp 203 6 26 1 1 5 15 417 7 2 74 13 6 7 783 Lisse 428 10 27 2 15 13 17 248 25 164 1389 93 3 29 2463 Noordwijk 830 45 99 2 1 44 10 92 436 13 19 1282 26 32 205 3136 Noordwijkerhout 163 7 6 1 2 21 10 22 3 3 1089 5 6 31 1369 Oegstgeest 426 29 66 II 4 31 224 14 22 463 121 19 22 1452 Rijnsburg 609 21 36 1 1 13 3 687 3 19 50 6 2 39 1490 Sassenheim 281 4 22 1 1 4 1 42 331 17 716 17 4 20 1461 Valkenburg 199 7 7 3 49 17 3 22 2 2 2 313 Voorhout 87 2 4 1 9 4 33 1 3 662 1 1 13 821 Voorschoten 346 10 118 1 2 20 9 21 342 5 22 618 124 6 30 I67Ö" Warmond 195 5 9 2 10 2 23 32 7 556 13 2 15 871 Wassenaar J®?! 473 37 88 5 9 87 4 140 290 21 8 1364 174 7 114 3475 Zoeterwoude 195 9 7 3 12 4 8 81 7 II 1034 3 6 II 1391 TOTAAL 14261 1224 6502 83 25C 573 115 1771 7366 516 810 16583 1998 1947 2762 57475 In den Kieskring Leiden zijn uitgebracht 57475 stemmen, waarvan 2762 van onwaarde. is te veroordeelen. Zulke daden hebben, volgens het blad, geen practisch resultaat en geven slechts den Franschen gelegen heid nog strengere maatregelen tegen de bevolking uit te vaardigen. De bewijzen zijn er trouwens voor. De stad Duisburg is met een geldstraf van 65 millioen mark beboet, wegens sabotage op de telefoonleidingen. De stad Mett- mann is wegens den aanslag op een Fransch officier, gestraft met 30 millioen mark, in acht dagen te betalen. Beter werkt ten allen tijde het tegen houden van het kolenvervoer. Hiermee wordt toch ten duidelijkste ge demonstreerd, dat de Franschen negatief succes hebben bij hetgeen zij beoogden. Ook hiervoor zijn de illustratief voorhan den. Volgens betrouwbare medeaeelingen zijn in den tijd sinds 11 Januari, den dag waarop de bezetting van het Roergebied begon, tot einde Ma&rt 238.000 ton kolen cn cokes door de Franschen cn Belgen uit bet Roergebied weggevoerd. Zoo de Fran schen het Roergebied niet bezet hadden, dan zouden zij in den zelfden tijd aan her stelkolen 4.2 millioen ton hebben ontvan gen. Op politiek terrein valt er al zeer weinig te zeggen. Alleen is thans zeker, dat Poin- caré aanstaanden Zondag te Duinkerken bij de onthulling van een monument voor gevallenen tijdens den oorlog, een grooto politieke redevoering zal uitspreken. Hij zal in de eerste plaats spreken over de be zetting van de Roer en het Fransclie stand punt in de herstelkwestie uiteenzetten. Poincaré stelt er prijs op, dat het onder houd met Theunis en Jaspar aan zijn ver klaringen voorafgaat. Men verwacht, dat hij zich ook zal uitspreken over de jongste reis van Loucheur. Aan een interwicw met Stinnes, dat de „Daily Tel." heeft gepubliceerd en waarin gezegd wordt, dat de vrede en verzoening tusschen de volken niet door politici, maar door zakenmenschen moet worden tot stand gebracht, hecht men in bevoegde kringen te Berlijn, niet de minste waarde. Men doet uitkomen, dat Stinnes hier slechts prodomo "sprak. Neen, hoewel het spreekwoordelijk is geworden, dat het geld de wereld regeert, daar gelooven we ook niet aan. Anders dan door gerechtigheid zal ook hier de ware vrede niet tot stand komen. POLITIEK RELLETJE. Een Engelsche regeeringsnederlaag. In het Engelsche lagerhuis heeft zich een politiek Telletje in het Lagerhuis voorgedaan. Zooals men zich zal herinne ren, zijn de roode elementen in het huis hij de vorige verkiezingen aanmerkelijk versterkt. Toen nu eergisteren toevalliger wijze de regeeringsgroep zeer slecht verte genwoordigd was, hebben do Labours plot seling een stemming over een zuiver tech nische kwestie, betreffende de begrooting van den burgerlijken dienst weten af te dwingen, en daardoor de regeering een nederlaag toegebracht. Het is niet bekend, 'of deze nederlaag politieke gevolgen zal hebben, maar de technische gevolgen zijn ernstig, aange zien het huis door zijn stemming heeft besloten, de bcgrooting voor den burgerlij ken dienst niet in behandeling te nemen. Er heersclite heel wat opwinding in het lagerhuis toen hekend werd, dat do regee ring een nederlaag had geleden. Bij de voorlezing der cijfers werd er langdurig gejuicht door de oppositie. Verschillende leden zwaaiden met zakdoeken en papie ren en riepen „Aftreden, Maakt uw verkie zingsredevoering klaar". Het gejuich duurde verscheidene minu ten, waarna Mac Donald vroeg, wat de regeering van plan was en voorstelde de zitting te verdagen. Neville Chamberlain stelde daarna na mens de regeering de verdaging tot mor gen voor en het huis ging uiteen onder hoonend geschreeuw der oppositie. Toen na de verdaging de leden uit het Huis stroomden, naderde een labourlid Ormsby-Gere, den onderstaatssecretaris van koloniën, betrok hem in een nijdig twistgesprek en trachtte hem met een parlementair stuk te slaan. Regeerings- gc'zinden en labourleden in *do buurt kwa men snel lusschenbeide en verhinderden, dat liet incident zich uitbreidde. Onder- tusschen ür-ktten verschillende andere labour-ledeil zich met geweld op dreigen de wijze een weg te banen door het Huis, in de richting van een ander lid van de regeeringspartij, maar zij werden krach tig weerhouden door hun eigen collega's. Een ander labour-lid schreeuwde tegen xlo aanhangers van de regecring: „Kom naar builen, lafaards!" Daarna verlieten de leden het Huis zonder verdere inci denten. .In de wandelgangen van 't lagerhuis werd de toestand, door de nederlaag der regeering ontstaan, druk besproken. Ook de aanhangers der regeering gaven toe, dat de regeering zich in een moeilijke positie bevindt en dat het prestige der regeering door het gebeurde geleden heeft al is het waar, dat de stemming onverwacht was en slechts een formeel karakter droeg. Do speaker schijnt intusschen van oor deel, dat de motie, waarop de regeering haar nederlaag leed, opnieuw bij het la gerhuis kan worden ingediend, en dat zoodoende de ernstige technische moei lijkheden, welke door die nederlaag zijn ontstaan, kunnen worden overwonnen. Naar verluidt zullen de ministers deze gedragslijn volgen, en dezelfde motie binnenkort opnieuw indienen; de beslis sing van het huis wordt dus daardoor feitelijk ter zijde gesteld. In dat geval zal er geeen regeeringscrisis bestaan. Ook gister was de toestand onverkwik kelijk. Bonar Law werd reeds bij zijn binnen komen met vijandige schimpscheuten begroet en toen do 'voorzitter zonder stemming aankondigde dat het regee- ringsvoorstel om in commissie te gaan was aangenomen, ontstond er vooral op de banken der arbeiders, groot kabaal, dat tenslotte er toe leidde dat de zitting op voorstel van Will Thornc werd ver daagd. De voorzitter had geweigerd verschil lende vragen der arbeiderspartij over de crisis, -die naar het heette zou zijn ont staan, toe te laten. Hij meende, dat er van crisis geen sprake was, hoogstens van eenige verleren werkuren voor het parlement. Ditm uisje zal echter nog wel een staartje hebben! De Valera ternauwernood ontsnapt. Uit een verslag van den correspondent van de „Evening News" te Dublin blijkt, dat Lynch zijn leven heeft opgeofferd om De Valera en de andere leden van den uitvoerenden raad der republikeinsche beweging te laten ontkomen. Verkenners gaven het teeken, dat re- geeringstroepen de plaats naderden, waar •de bijeenkomst van dien raad werd ge houden en Lynch belastte zich aanstonds met de leiding der verdedigiiTg. Het gevecht, dat ontstond beanwoordde in zoover aan het doel, dat De Valera en de anderen konden ontkomen. De repu blikeinsche soldaVen poogden op hun beurt Lynch, hun aanvoerder te redden door hem weg te dragen, doch de vervol gers zaten hen te nauw op de hielen en men moest hem dus in den steek laten. Er bestaat geen twijfel, zegt de corres- ipondent, dat de leiders der beweging be zig waren een belangrijke conferentie te houden en vermoedelijk was het onder werp hunner beraadslagingen een opge ven van de worsteling. In Dublin heeft men alle hoop, dat de vrede in het zicht ds. Men weet «zeker, dat De Valera met gravin Markievics en Dan Brien, die be kend is als een volhouder tot het uiterste, achtervolgd door de regeeringstrocpen, naar de heuvels is gevlucht en dat hun gevangenneming vermoedelijk niet lang zal uitblijven. Er waren zelfs gisteren be richten dat deze leiders, die de laatste •werkelijke hoofden van het verzet zijn, reeds in handen der troepen waren geval len, doch deze berichten schijnen voor barig, aangezien 'zij van officicele zijde niet .worden bevestigd. KORTE BERICHTEN. Het staat thans wel vast, dat de stemming van gisteren in het Britsche parlement geen andere politieke gevolgen zal hebben dan een zeer nadrukkelijke gcdac'htenwisseling in den boezem van •het conservatieve partijbestuur, waarbij het aftreden van den chief whip geens zins als uitgesloten wordt beschouwd. Do machinefabriek Lehmann te Duisburg is door een militaire afdeeling bezet, welke aldaar een stoomkraan in be slag nam. De arbeiders legden daarop' het werk neer. Te Witten is thans ook het laatste be zoldigde lid van het gemeentebestuur door de Franschen gearresteerd, omdat hij geweigerd had een lijst met de namen der politiebeambten aan 'de Franschen te verstrekken. Zes Iersche rebellen, die met de wa penen in de handen gevangen waren ge nomen, zijn gistermorgen na eenige 'maanden gevangenisstraf in do nationa listische barakken terechtgesteld. UiT BE OafiGEWBNG VOORSCHOTEN. Dinsdagavond had alhier een schaakwedstrijd plaats tusschen dc Leiderdorpsclie en Voorsehotensche clubs. Laatstgenoemde won met 10V± te gen 4K. De stemming had hier een kalm verloop, geen enkel incident heeft zich voorgedaan. 9 uur 's avonds was van alle Bureaux de uitslag binnen. KOUDEKERK. Gistermiddag rende door ons dorp een paard met een drie- wielige kar achter zich van den landbou wer Jac. Kranenburg alhier. Zonder leid sels en hoofdstel kwam het dier uit den Hondsdijk aandraven in de richting Al phen. In de onmiddellijke nabijheid van dr. VI. werd door het slingeren der kar de kinderwagen van mcj. E., die. aldaar liep te wandelen, gegrepen cn het kind er uit geslingerd en met eenwond aan tiet achterhoofd opgenomen alwaar het door dr. VI. werd verbonden. De kinderwagen, was door do aanrijding totaal onbruik baar is geworden. Het mag oen wonder genoemd worden dat mej. E. en haar kind er nog zoo betrekkelijk goed zijn afge komen want ware de kan* even verder op het voetpad geslingerd, dan zou alles be kneld zijn geraakt tegen een ijzeren af rastering. Ter hoogte van den heer Oppe- laar is het dier door den fabrieksarbeider P. Versloot gegrepen en tot stilstaan ge bracht. Nader verneemt men dat de wond van 't kind niet van eriistigen aard schijnt te zijn. Een en ander voor den landbouwer Kr. een schadepost. Het had evenwel erger kunnen zijn daar om dezen tijd van den dag het verkeer nogal druk is. Anti-Revol. 1. D. Reijncveld; 2. Jac. van den Berg; 3. P. de Jong Kzn.; 4. N P. Slegtenliorst; 5. M. Schenkeveld; 6. H. Verburg Gzn.; 7. H. van Leeuwen Hzn. Clir. Hist. Unie: 1. Ant. van Eg- mond; 2. D. Dorrepaal; 3. G. van der Bijl; 4. G. J. Bz. Corts; 5. A. van Heiningen; 6. N. de Jong Klz.; 7. T. dc Lange; 8. M. Totje. Vrijheidshond: 1. M. J. Oppelaar 2. A. Verburg; 3. J. W. Kwakernaak; 4. H. Boer. 5. 'li. Scbellingerhout Kzn.; 6. W. Lekx. xT R o o in s cli Katholieken: 1. C. N. Koot: 2. V/. J. Heemskerk; 3. A. Zuid- wijk. In de Koorzaal van de Ned. Herv. Kerk alhier trad Dinsdagavond voor de Chr. Hist. Kiesv. als spreker op Mr. Dr. Schokking, lid der Tweede Kamer. Met onverdeelde aandacht werd de spr. door de aanwezige gevolgd. Do vergadering die door de voorz., den heer Ant. v. Egmond, was geopend werd door den spr. met dankgebed gesloten. Predikbeurten. Ned. Herv. Kerk. Zondagmorgen 9 )4 u. (Bed. H. Doop) en 's avonds 634 uur Ds. Israel. Geref. Kerk. Zondagmorgen 9 Vu uur en 's avonds 6)4 uur Ds. Haspers. LISSE. Vooor de gemeenteraads- verkiezing zijn de volgende candidaten- lijsten ingekomen: A. R. 1. J. P. Segers; 2. L. Algera; 3. J. A.Belgraver; 4. W. Potman; 5. A. Nagtegaal; 6. G. O. Segers; 7. W. Krosschel; 8. C. Vermeer; 9. H. van Voorst Czn.; J. Hottje; 11. M. J. de Blieck 12. G. Spaargaren; 13. B. Abbink; 14. C. Vermei j. Staatk. Geref. Partij: 1. G. Tromp; 2. H. Scholte Snr; 3. P. S. van Waveren; 4. J. C. van Woerden; 5. J. Kooyman. Christ. Hist.: 1. A. Verduijn Jr.; 2. Kuipers; 3. J. Marbus; 4. C'. van Parijsj 5. J. L. Veldhuijzen van Zanten; 6. J. Pot man; 7. G. v. d. Bent 8. A. Tibboel; 9. K. Tanis. Roomsch Kath.: 1. J. Riggel; 2. P. War merdam; 3. A. H. Schrama; 4. C. Schrama 5. C. IJangeveld; 6. L. Onderwater; 7. Th. Raaphorst; 8. A. Th. van Kesteren; 9. M. v. d. Lans; 10. Fred, de Meulder; 11. J. Rotteveel; 12. A. van Dijk Jzn.; 13. G. v. d. Veld. Vrijheidsbond: 1. J. M. van Til; 2. II. Ph. Sobcls: 3. J. v. d. Meij Gzn.; 4. H, de Graaf; 5. D. Blok. ALPHEN AAN DEN RIJN. Gisteravond is in de vaart naar de Spoorhaven alhier een. schuit gezonkten, geladen met 90 lasten met papier van de firma Samson. De schade, hierdoor veroorzaakt, bedraagt circa f 10.000.—. De verkoop van het Emma-bloempje, waarvan de opbrengst ten bate komt van de Vereeniging tot be strijding der Tuberculose, bracht ruim f 425.op. HAARLEMMERMEER. Geboren: Geertruida, d. v. W. Blom en M. Hulsbosch; Dirk, z. v. C. Ver-, schooi* en E. Nederveld: Agatha, d. v. C. van den Maden en A. Sprcngers; Gielia, d. v. G. Vos en G. Haspels; Jan Dirk, z. v. H. van der Voet en M. J. Heuvel; Jo hannes, z. v. Q. C. Kamp en G. Heems-: kerk; Elisabeth Magdalena Adria.ua, d. v. Th. van Veen en G. A. Nieiiwcnhuizen. Overleden: Gerrit Rietberg, 13 da gen en Hendrik Rietberg, 15 dagen zs. v. L. Rietberg en J. de Groot. NOORDWIJK-BINNEN. i Tot notabelen bij de Herv. I Kcerk alhier, zijir gekozen de heeren Ds. W. W. van Haaflen en J. H. Lind- hout. LEIMUIDEN. Gisteravond omstreeks i 9 uur werden onze bewoners opgeschrikt door het luiden van de brandklok. Het bleek n.1. dat een hevige brand was j uitgebroken in de huizinge van den land- J bouwer J. W. M. aan den Vriezenweg. Bin nen korten tijd stond alles in lichte laaie. De bewoners die zich reeds eenigen b,;d tor roste hadden begeven, konden zich niet dan met groote moeite uit het bran dende perceel redden, en moesten alles achterlaten. j Gelukkig kon het vee bijtijds in veilig- j heid worden gebracht. Na het droge weer van de laatste wc- j ken valt het niet te verwonderen, dat van j de geheele, met riet bekapte woning in een goed uur tijds niet veel meer was j overgebleven. De brandweer, die met vol- 1 ledig materiaal ter plaatse was, behoefde niet te functioneeren, daar er win 't bran dende huis niets te behouden viel, en er geen perceelen in de nabijheid waren voor welke de brand gevaar opleverde. Het laatsto vuur werd met emmers wa- f ter gebluscht. j Do vermoedelijke oorzaak voor het ont- j staan van den brand moet worden gezocht in een ophooping van brandbare stoffen j in den schoorsteen. j ALPHEN AAN DEN RIJN. De nieuwe burgemeester. A s. Maan- j dag, 16 April, zal de nieuw benoemde burgemeester van deze gemeente, Dr. H. 1 J. Lovink, zijn ambt aanvaarden. Om half twee worden Zijn Edelaclit- i bare en zijne echtgenoote verwelkomd aan de grens dezer gemeente en dc ge- j meente Hazerswoude (bij de z.g. Bonte- i paal aan den Rijksstraatweg) door het 't Comité van ontvangst uit de burgerij, dat j uit personen van onderscheiden rich ling en gezindt samengesteld is. J Behalve dit comité maken daar ver-. schillende vereenigingen hare opwach- i ting. Bij cle inkomst in de gemeente, wordt do Burgemeester toegesproken door het lid van het comité den heer Ds. C. Veld-* hoen. i Hot comité en de vereenigingen bege-j leiden den heer en mevrouw Lovink dan in rijtuigen naar de zaal, waar do ge-: meenteraad vergadert en waar om kwart over tweo de installatie van den burgc-? meester plaats heeft. Deze openbare vergadering van den raad wordt gehouden in het huis der uö-.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2