Dagblad voor Leiden en Omstreken. NIEUWE LEIDSCHE COURANT 4üe JAARGANG. - ZATERDAG 7 APRIL 1923 - No. 904 BureauHooigracht 35 - Leiden - Tel. Int. S278 - Postrekening 58938 ïn Leiden en buiten Leiden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal f 2.50 Per week f 0.19 Franco per post per kwartaal f 2.90 Dit nummer bestaat uit twee bladen. Tweedracht breekt kracht. Volkomen terecht is dezer dagen door onze Rotterdammer de aandacht gevestigd op d'e gevaren die het parle mentaire leven bedreigen door de gewel dige versnippering der partijen. Wij krijgen "inderdaad langzamerhand van het goede teveel. Bij de verkiezingen kregen we een stembiljet met meer dan 40 lijsten. Bij de Statenverkiezingen waarbij het terrein meer beperkt is, is het aantal lijsten wel minder groot, maar toch heb ben we hier ook nog de keus uit een 14- tal lijsten, en straks bij de Gemeente raadsverkiezingen zal het aantal partijen en groepen dat naar een zetel dingt, wel niet minder groot zijn. Het is duidelijk dat 'hier ernstige geva ren dreigen. In de eerste plaats om het groote aan tal stemmen dat op die wijze geen an deren dan negatieven invloed heeft. Maar voorts ook in de vertegenwoordi gende en besturende lichamen zelf, waar onbedoeld de volksinvloed weer verloren gaat. Die volksinvloed is een zaak van zeer jroote beteekenis, waarvoor wij dankbaar mogen zijn dat ze verkregen werd. Maar naarmate nu de versnippering in Raad en Staten grooter wordt, zal ook het kan niet uitblijven de invloed ■yan het volk dalen, en zal de afstand tus- schen volk en regeering noodwendig wor- dep vergroot. jjlOok hier is een zekere orde onmis baar, zooals de Rotterdammer met een paar voorbeelden die wij 'hier laten volgen, duidelijk aantoont. „Daar is d'e groep-Kersten. Zij gaat een heel eind mode met de antirevolutionaire partij. Zij legt op sommige punten v-an ons program bij zonderen nadruk. Maar daar voor is een afzonderlijke partij niet noo- dig- 1 Zij heeft bezwaar tegen verzekering.. De antirevolutionaire partij niet. Maar deze komt op 'tegen Consciëntiedwang, zoowel inzake vacinatie als in zake ver zekering. De groep-Kersten wil, dat vrouwen niet stemmen. Maar. waanneer niet dui zenden vrouwen Ds. Kersten hadden ge stemd, ware deze niet in de Kamer geko men. Zij is tegen een samengaan met de Roomschen. Maar zij geeft toch met ons de voorkeur aan een Kabinet der recht- seho coalitie boven een liberaal, of libe raal-socialistisch, of roomsch-socialis- tisch Kabinet. Er zijn enkele verschillen tusschen de groep-Kersten en dó 'antirevolutionaire partij. Maar tegenover alles wat zij gemeen hebben (en "waarvoor Ds. Kersten het oog niet sluit) zijn de verschillen toch ge ring. Welk resultaat is van het optreden van de groep-Kersten te verwachten? Vooreerst verzwakking van de anti-re volutionaire partij. Gaat het zoo door, dan komt er straks een partij van A. R. boeren; van A. R. middenstanders, van A. R. arbeiders, van A. R. werkgevers, van A. R. Hervormden van A. R. Gere formeerden, van A. R. Chr. Gereformeer den, van A. R. die "voor of tegen den zomertijd zijn, van A. R. Idie tegen het gezantschap bij het Vatikaan zijn, en zoo voorts. Alle partijen kunnen zóó worden ge sloopt.. Ouder de socialisten kan een scheiding uitbreken (het buitenland leert het) over het «aannemen van wethouders- ■setels, over het maken van revolutie, over bewapening, in verband met kindertoe slag, stelsel van sociale verzekering, in voerrechten, bezoeken aan het Koninklijk 3of, onderwijs van het Fransch op de 'igere school en zooveel meer punten waarover Socialisten verdeeld zijn. Voor de antirevolutionairen is echter ??rdeeMheid onverantwoordelijk. Gezamenlijk kunnen wij invloed hebben -?et optreden der Christelijke Kabinetten 3»wijst het. Verdeeld" zijn wij machteloos. Een voorbeeld.' De lager-onderwijswet verplicht tot ver-: ^kering tegen brandschade van de ge bouwen der gesubsidieerde bijzondere Schóól. Tegen die bepaling bestaat bezwaar. Tweemaal is voorgesteld die bepaling Jó schrappen. Eens door de lieeren Rutgers en Van 'Jer Molen. Hun voorstel werd den 12en ^ei 1922 met 45 tegen 40 stemmen ver worpen. Ds. Kersten heeft bij de „technische herziening" der wet op 19 December het zelfde voorstel gedaan. Ook thans viel het -jöaar ditmaal met 53 tegen 20 stemmen. De positie van den pijlbundel is in Nederland nog altijd leerzaam. Het is de les onzer vaderlandsche ge schiedenis: eendracht maakt macht, ver deeldheid verzwakt". Wat hier gezegd wordt, schijnt ons volkomen juist. De onnoodige versnippering zal ten gevolge hebben, dat er wel getuigd woildt, i n bet parlement, ttnaar dat de invloed van het parlement als zoodanig daalt. Want we moeten niet vergeten dat een maal dezen weg ingeslagen, h'et einde ni'et is te overzien. Straks staat een andere groep op die het A. R. program, wat de hoofdzaken betreft aanvaardt, maar die op andere ondeitdeelen bezwaren beeft. Het eind zal zijn,, dat met goede bedoe lingen, do kracht van de A'. R. richting finaal gebroken wOrdt. Wij mogen over deze zaken niet ge- ma kkkelijk heenlóopen. Als wij in het stemlokaal een stembil jet ontvangen, dan wordt daarmee een groote verantwoordelijkheid op onze schouders gelegd. En we mogen wel toezien, dat we, ter wijl we meenen te getuigen en te. bou wen, niet bezig zijn af te breken en te verzwakken. Wij eerbiedigen ieders standpunt. Wanneer daar kiezeTS zijn, in gemoede overtuigd, dat zelfstandig optreden naast ide A. R. partij, een optrekken onder een eigen vaandel plicht is, dan kunnen wij dat respecteeren. Maar worde bedacht, dat hier ook ernstige gevaren dreigen en dat het de tweedracht is, die do kracht breekt. V De waarde van één stem. Nog maar al te veel heerscht de mee ning, idat het thans niet meer als vroe ger op één stem kan aankomen. Voorheen kon één stem oorzaak zijn, dat een zetel verloren ging; thans echter, zoo meent men, is het niet zoo heel erg wanneer een enkel stemmetje verwaar loosd wordt. Dat deze opvatting echter door en door onjuist is, blijkt uit wat de N. R. Grt. in verband met liet voorstel tot invoe ring van evenredige vertegenwoordiging voor de Eerste Kamer meedeelt: „De Staten van Zuid-Holand tellen op 'bet oogenblik 17 Roomsch-Kath olieken, 17 anti-revolutionairen, 8 christelijk- historischen, 21 sociaal-democraten, 14 leden van den Vrijheidsbond, 3 vrijzin nig-democraten, 2 communisten. Brengt nu de aanstaande Statenverkiezing hierin geen verandering, dan zal in- Idien er in de Staten geen „stembusco- alitie's" worden gesloten volgens bet ontwerp dor regeering, Zuid-Holland naar de Eerste Kamer afvaardigen 3 Roomsch-katholicken, 3 anti-revoluti onairen, 1 chr.historische, 3 sociaal-de mocraten en 2 leden vaneen Vrijheids bond. Doch thans enkele verrassende uit komsten, indien de Staten-verkiezing een paar kleine veranderingen aan brengt in ide getalsterkten der S-taten- groepen. Het eenvoudigste is het geval dat onder de protestantsch christelijke groepen er eene kleine verschuiving plaats grijpt, in dezen zin nemen wij eens aan dat de anti-revolutio nairen één zetel verliezen en dus op 16 komen, en de christelijk-historischen 1 zetel winnen en op 9 komen. Het gevolg daarvan zal zijn, dat de anti-revolu tionairen 1 Eerste Kamerzetel verlie zen en de vrijzinnig-democraten er •een verkrijgen! Een tweede geval, idat ook volstrekt niet tot de ^onmogelijkheden behoort. Indien bij de Statenverkiezing de so ciaal-democraten één zetel verliezen en de vrijzinnig-democraten er één winnen, de eersten dus op 20 zetels ko men, de laatsten op 4, dan "krijgen de vrijzinnig-democraten voor Zuiii-Hol- land een vertegenwoordiger hunner partij in de'Eerste Kamer, en verlie zen hetzij de Roomsch-Katholieken, hetzij de anti-revolutionairen er één!" Bij de Woensdag te houden stemming kan één stem oorzaak zijn dat een Sta- tenzetel verloren gaat. En die eene stem kan idan tevens ten gevolge hebben dat tegelijkertijd een ze tel voor de Eerste Kamer verspeeld wórdt. Met één stem twee zetels tegelijk ver spelen! Zeker een ernstige aansporing om goen enkele stem verloren te doen gaan. V De arbeiders en de verkiezingen i „Patrimonium" het orgaan van het Neder landsch Werkliedenverbond van .dien naam wekt de Christelijke arbeiders :op koers te houden en 'schrijft: De volgende week ;heeft in jïe verschil lende provincies de stemming plaats, die voor een pericde van vier 'jaren beslissen jzal over de samenstelling van de GeSves- telijke 'besturen. Maar hierover niet 'alleen, i De uitslag van de stemming is ook be slissend voor do samenstelling ,van de Eerste JK'anxor, (die straks voor het eerst verkozen zal worden op den grondslag ,van „evenredige vertegenwoordiging." Het groote belang vOn de Statenverkie zingen behoeft dan ook niet 'in breed be toog uiteengezet te worden. Het js in het verleden meermalen gebleken, Idat de Eerste Kamer op den gang der wetgeving beteekenenden invloed kan uitoefenen. Leeft zij in meerderheid niet uit 'dezelf de beginselen als het Kabinet, dan is bet gevaar groot .voor conflicten, die den ar beid van de Regeering bemoeilijken. Wij vertrouwen, dat -onze Christelijke arbeiders ook bij .déze verkiezingen zul len handelen overeenkomstig de door hen beleden beginselen. De economische moeilijkheden zijn groot. De sociaal-democraten zullen niet nalaten, om daaraan argumenten te ont- ieenen ten hunnen gunste. Maar de prac- tijk der Jaatste jaren heeft wel overtui gend bewezen, dat zij, tot opb'ouwen'den arboM geroepen, teleurstellen. Hoe méni ge leus moest reeds worden prijs gege ven! Hoe bleek nog ras op internationaal terrein een Overschatting van eigen kun nen! Wat ons het meest tegenstaat in de po pulaire socialistische propaganda is 'de demagogie, de onwaarheid. Terwijl m'an- nen als v|an der Tempel en Mr. Bonger in wetenschappelijke publicaties volm'on- dig erkennen, dat de economische en fi- nancieele mogelijkheden thans zeer be perkt zijn, dat er groot gevaar Alreigt voor onze toekomst, indien wij in het he den niet do uitgaven inkrimpen, wordt in de populaire verkiezingslectuur de voor stelling .gecolporteerd, dat de Regeering slechts handelt uit „reactionaire" motie ven. Men weet beter! Tegen de sociaal-democi'atisc-be actie moeten wij in verzet komen. Maar evenzeer moeten wij positie kie zen tegen de reactionaire groepen, idie .gaarne zouden zien, dat met heel 'de so ciale politiek werd gebroken, dat er een zijdig op loonen en sociale .uitgaven werd bezuinigd, en dat de Overheid weer handelde naar het oi>d-liberale recept. Het is een tijd Van verwarring. Ma'ar mogen 'de Christelijke arbeiders ook nu, Zóówel op politiek, als op so ciaal terrein, koers ,houden! Worde er, ook bij de stembus, gehan deld overeenkomstig den eisck der begin selen, Waarvoor 'de Christelijke Arbei dersbeweging in ons volksleven het pleit voert." V Verkiezingskoorts Het behoeft waarlijk niet te verwonde ren, det er tal van menschen zijn die in het politieke leven het spoor bijster ra ken. Wanneer men ziet op welke wijze en met welke middelen de kiezers wonden „voorgelicht" menigmaal, dan kan men zich alleen verbazen, dat de Verwarring niet nog veel grooter is. Zoo heeft dezer dagen de Herv. (Ge- ref.) Staatspartij, die het ..Hoort Gods Stem" in haar vaandel schrijft een pro pagandablad verspreid, dat althans wat de A. R. partij betreft met de waarheid op een zeer gespannen voet verkeert. Men zou bier aan onkunde willen «den ken, »maar als men dan ziet dat dit blad is samengesteld met aanbeveling en on der medewerking van een twintigtal pre dikanten, waaronder met zeer klinkende namen, dan moet men deze gedachte toch weer loslaten en erkennen dat men hier met een poging tot opzettelijko misleiding heeft te doen. Op sicr-hts enkele onjuistheden en dwaasheden zij hier de aandacht geves tigd. Beweerd wordt o.m.: - dat de A. R. partij de Overheid niet als Gods dienaresse erkent; dat zij de handhaving van het recht Gods aan de Overheid onttrekt; dat zij haar uitgangspunt niet neemt in het Woord Gods; Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de wijze'waarop hier getracht wordt, de kiezers te misleiden. Ook het grappige element ontbreekt niet. Zoo wobdt b.v. betoogd dat de A. R. partij de kerk haren leden gesloten houdt bij de herdenking van de inname van den'Briel en vaif*den Bartholomeus- nacht. Een politieke partij, wier leden zeker tot vier verschillende kerkengroepen be- hooren over welke kerken deze partij eenvoudig niets te zeggen heeft, zou toch de kerk harer leden bij bepaalde gelegen heden gesloten houden. Zelden zijn zeker in enkele regels zoo veel dwaaöheden gedebiteerd als hier het geval is. Vermoedelijk een ernstig geval van verkiezingskoorts. Een paar dagen onder de wol en koude compressen, schijnt ons het beste genees middel. STfèOSlE£U¥i?S G. H. KOKXHOORN t Hedenmorgen is op 74-jarigen leeftijd overleden de gemeente-ontvanger, de hoer G. H. Kokxhoorn. De overledene leed ge durende eenigen lijd aan verkalking der bloedvaten. De heer Kokxhoorn is sedert 1 Juni 1870, dus ongeveer 53 jaren, in dienst der gemeente, terwijl hij sinds 16 Juni 1892 do functie van gemeente-ontvanger waar nam. De heer Kokxhoorn man van groo'o werkkracht heeft achtereenvolgens alle rangen doorloopen van de laagste tot do hoogste in zijn tak van dienst. Hij heeft zijn arnhtenaarsloopbaan ge had achtereenvolgens onder de burgemees ters Tieboel Siegenbeek, Van den Bran- deler, De Laat de Kanter, Was, De Ridder en De Gijselaar. De heer Kokxhoorn stond in koogen aan zien bij allen, die hem kenden. Zijn arbeid werd door het gemeentebestuur op zeer bijzondere wijze gewaardeerd. Hij was een man van stoeren arbeid, van ijzeren werklust, van de meest conscientieuse plichtsbetrachting: een ambtenaar in den ouden, goeden stijl. Hij heeft, ondanks zijn hoogen leeftijd en ondermijnende ziekte, van geen rusten willen weten: werken was zijn leven. Sedert een dertigtal jaren was de heer Kokxhoorn commissaris van de Bank van Leening. De overledene was officier in de Oranje- Nassau-Orde. De teraardebestelling zal plaats hebben Dinsdag te 12 uur aan het Groene Kerkje te Oegstgeest. De Psalmen te Genève in de zestiende eeuw. Onder voorzitterschap van den. heer Dr. Gr. J. Boekenoogen, sprak Vrijdag avond de heer J. W. Enschedé uit Am sterdam in de maandelijksche vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde over het zingen van Psalmen te Genève in de zestiende eeuw. Van meet af aan heeft volgens spr. Cal- vijn begrepen de waarde welke toegekend moet worden aan do muziek in en voor de Gereformeerde godsdienstoefening. Zoodra hij in 1541 voor goed in Genève terugge keerd was, heeft hij hieraan zijn volle aandacht gewijd. In Bourgeois, een Pa- .rijsche musicus, vond hij den persoon, die hem kon helpen. Een jaar later versche nen te Parijs eenige Psalmen door Marot berijmd en door de theologische faculteit van Parijs goedgekeurd; daarmede waren zij dus vei-klaard voor deugdelijk Roomsch Later verzette zich de Sobonne. Deze Psalmen bracht Bourgeois op éénstemmige muziek, zeven jaar later deed Bourgeois ;t zelfde voor een andere groep Psalmen, be rijmd door De Bèze die na 't overlijden van Marot diens taak had overgenomen. Weer een paar jaar later vertrok Bourgeois uit Genève; do restec- rende Psalmen, eveneens door De Bèze berijmd, werden van muziek voor zien door een maitre Pierre, evenals Bour geois Chantre te Genève. Bovendien zijn in den Psalmbundel opgenomen enkele melodieën, die waarschijnlijk op aandrin gen van Calvijn zelf overgenomen waren, uit de oudere Straatsburgscho Psalmen en die, welke bun waarde als zoodanig moge zijn, in den psantier stylistink een zon derling figuur maken. In 1562 verscheen de Fransch-Zwitsersche psantier compleet in onderscheiden formaten. Het zijn deze Psalmwijzen die overal bij het protestantisme in gebruik zijn geko men, ook in ons land, waar zij, boe ook verminkt, nog alle Zondagen in de Her vormde en Gereformeerde kerken gebruikt worden. De drie groepen Bourgeois-Marot, Bour- geois-De Bèze en Maitre Pierre-De Bèze, zijn, muzikaal gezien, van uiteenloopende waarde. Het werk van Bourgeois is uit nemend, vooral het oudste; de eerste groep is als doordrenkt met den Room schen Cantus planus; in de laatste zijn moderner elementen op ter merken. Een en ander heeft den heer Enschedé mede gebracht tot de opvatting dat hoewel ook de oudste partieele uitgaven gedrukt zijn met mensueel-noten, er niettemin geen maat in valt aan te wijzen. Deze noten beelden die nog immer gehandhaafd worden in de Psalmuitgaven van do Ne derlandsche Bijbelcompagnie hebben geen andere beteekenis dan lang-kort, zon der een 121, 2. Dat ontbreken van een eigenlijke maat, waarbij in de seansie van bet woordvers met zijn heffingen en dalingen de eenige norm gezien mag worden voor de dictie van het muziekvers, dwong spr. er toe niet te aanvaarden do veelal gehuldigde mee ning dat in Calvijn's gemeente, althans in den eersten tijd, gemeenschappelijk ge meentezang in gebruik was, eenvoudig omdat zulks practisch onmogelijk is. De Psalmen werden door de Chantre alleen, solistisch voorgedragen, in overeenstem ming met do beginselen door den Room schen priester bij het altaargezang gehul digd. Eerst na 1550 schijnt het rytlmiisch ge meentegezang te zijn opgekomen Sedert bijkans twintig jaar had spr. ge hoopt een auditie der Psalmen als spreck- zang te kunnen geven. Eindelijk, een paar jaar geleden, vond bij in mej. Lucie Vos, to Ovcrvecn, de beroepszangeres, die aan zijn wenschen voldeed; immers mej. Vos is oen Frangaise van origine hervormd van geloof, religieus van sentiment en niet ont- &§ï¥EifY£ÉiT3£-PrfiM Gewone advertentiën per regel 22# cent. Ingezonden Mededeelingen, dubbel tarief. Bij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiën bij vooruitbeta ling van ten hoogste 30 woorden, morden darrliilrs pprhiafst ad PO f. bloot van historischen zin. De wijze, waarop zij eenige dezer Psalmen voordroeg was inderdaad uitnemend. Met vlakke, weinige toon, een technis.ch moeilijke prestatie, liet zij eenige psalmen hooren: gaaf, so ber en met-groote innigheid. In het tweede deel zijner voordracht be handelde spr. het buiten-kerkelijk psalm lied, hier te lande. Het was Psalm 42, welke in onderscheiden© bewerkingen werd voorgedragen; eerst in de versie van Datheen (1566), daarna in een achtt'endo eeuwscho maatzang van Lootens, organist te Middelburg, met de berijming van 1773; vervolgens op een volksaardige dansmelo die met de berijmnig van Joaehim Oudacn, met muziek van Remiguis Schrijven (16S0), oveneens organist te Middelburg. Besloten werd de voordracht met Ps. 42, eerst in muzikale bewerking van Ema nuel Weiss, Hernkuttersch predikant to Haarlem, waarvan vijf jaar geleden de zes en twintigsto druk verscheen en daar na als koraal in den trant als in enze va derlandsche kerken gezongen wordt door do schare, op noten van gelijken duur. Ook in dezo Holl. bewerkingen welke evenecna- door den heer Enschedé op het klavier begeleid werden vond mej. Yos volop ge legenheid haar groot religieus-protestansch gevoel to doen kennen en blijk te geven van haar gereid ineerdbeid en slagvaardig, heid. Na het eindigen der rede, betuigde de Voorzitter ook namens de toehoorders, dank aan spr. en muzikalo acccmpagna- trice. Vaarwater. In de laatste vergadering van do Com missie van Vervoer, Post en Telegrafie der Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Rijnland te Leiden is hot vaar water te Leiden een onderwerp van breedvoerige bespreking geweest. De ver schillende klachten van particulieren en van vercenigingen werden besproken, en er werd besloten, naar aanleiding daar van rapport uit te brengen aan de Ka-< mer. Daar men echter van mrening was, dat verschillende personen, welke gaarne van de gelegenheid gebruik zouden maken om hun klachten in te dienen, niet voldoende op ide iioogte waren, met hot besluit der Kamer, om een onderzoek in deze in te stellen, worden belanghebbenden mede in verband met de wenschelijkbeid om over zoo volledig mogelijke gegevens te be schikken, alsnog- uitgenoodigd hunne klachten en wenschen ter kennis van het Bureau van de Kamer van Koophandel te brengen. Uitslag van dc toelatingsexamens tot de Chr. Kweekschool. Ie klasse. Zich aangemeld 36 candn daten. Niet opgekomen 4. Afgewezen 11. Toegelaten 21 n.l. 16 jongens en 5 meis jes: Joost v. d. Berg van Alphen. Jacob Boer3ma van Sjassenheim, Jacojb Bosman van Hazerswoude, Pieler Clement van Nieuw-Vennep, T-eendert Dompel'eg van Zoeterwoude (Weipoort), Anton J. Doornbos van Bodegraven, Jacob L Er- kelens van Boskoop, Herman de Jóng van Leiden, Jacob H. Kroon van "Woy- brugge, Cornelis Kwakernaak an Hoeg- made, David Leenheer van Noordw'jk, Jan Minnoo van Katwijk a, d. Rijn, Cor nelis W. Oppelaar van ITazerswcude, Willem van Pijlen van Haeerswoude, Ja cobus J. Siljee van Leiden, Dirk StTóef- kerk van Nieuwvcen; Margaretha F. v. d. Bosch van Leiden. Johanna M. IH■el- man van Leider, Pietje Kroon van Voor schoten, Sjoukjé H. kinschoten van Zwammerdam en Ecdtje SolinPr van Bodegraven. 2e klasse. Zich aangemeld 3 candi daten. Afgewezen 2. Toegelaten NieoPas Ravensbergen van Katwijk aan den Rijn. 3e klasse. Zich aangemeld 2 candi dates die beiden zijn toegelaten n.l. Grietje Spoor van Alphen a. d. Rijn en Abraham Stegehuis van Lisse. Raadsverkiezingen. Bij de straks te houden Gemeenteraads verkiezingen zal een groep tegerstanders van het tapverbcd met een eigen lijst uit-* komen. Als candidaten zijn gesteld de heeren 1. G. de Jong, 2. A. Kulk, 3. C. B. van der Zeeuw. Na gehouden referendum is de lijst der Vrijz. Dem. voor de a.s. Raadsverkiezing aldus vastgesteld: 1. K. Sijtsma, 2. mevr. H. v. Italilev. Embden (beiden aftr.), 3. J. Zitman, 4. J. M. Vos, 5. mej. n. Fimke, 6. mej. W. Snellen, 7. P. J, Pont. 8. J. Bennink, 9. M. Kwestroo, 10. J. Verboom Er heeft zich hier een commissio ge vormd uit tegenstanders van het tapvor- bod, die bij de a,s, gemeenteraadsverkie zing met eigen candidaten zullen uitkomen De candidatenlijst is als volgt samenge steld: 1. G. de Jong; 2. A. Kulk; 3. C. 13. van dor Zeeuw. Naar men ons mededeelt is men ook bezig liandteekepingen te verzamelen voor een lijst van een zoogenaamde rapaille- partij. Moeilijkheden in het Rijn- en Ruhrgebied. In Handelsberichten no. 836 van 22 Maart 1D23 werden eenige mcdcdeelingrti gepu» bliceerd, betrekking hebbende op rfb door de Bezet'tings-autoritcitcn in het Rijn- ca

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1