Iang' Ë"i Burgerlijke Stand Leiden 2126 Maart. Geboren: Catharina d. van J. P. v. d. Blom en H. v. Strater Jacoba Johan na Cornelia d. van H. de Ridder en J. v. d. Wallen Peter z. van H. J. do Vries en W. Janssen Antonia Luit d. van J. Langerak en E. J. v. Gcssel Maria d. van F. Gressie en M. Blansjaar Pe trus Arie z. van C. v. d. Voort en G. S. Ham Maria Cornelia Wilhclmiua d. van N. G. Zandvliet cn C. W. ter Haar Jannetje Anna d. van J. J. v. Bicmcn en C. Neuteboom Elisabeth Christina d. van F. Sprangier en M. A. v. cl. Heuvel Jacobus z. van G. Visser en M. Sinkcldam Klaas z. van J. Leegwater en P. Wee ning Thomas z. van P. W. Brandt en P. J. den Os Johannes Franciscus z. van J. J. der Weduwe en W. U. Koopman Anna Geertruida d. van F. G. Schelle- ma en H. J. H. Schönfeld Johannes Hcndrikus z. van W. v. Voorthnijzen cn H. v. Kuijen Petronella Adriana d. van H. v. Donselaar en D. J* Schild Catha rina d. van W. v. d. Linden en J. Bckooij Hester d. van N. J. Wassenaar cn E. F. Hakkaart Cornell's Jan z. van J. Jonk en J. M. dc Groot Adriana Alida Joan na d. van J. H. A. Manders en Joh. Ver meulen. .Ondertrouwd: H. J. W. v. Hiel jm. 40 j. en E. J. M. Robert jd. 33 j. H. Doornveld jm. 31 j. en A. A. Kunst jd. 24 j. A. F. Goutier jm. 25 j. en J. Neutc- boom jd. 22 j. W. Olivier jm. 25 j. en C. A. Boudcwijn jd. 24 j. J. Stikkelorum jm. 20 j. en S. Franse jd. 21 j. H. Cicre jm. 36 j. en M. v. Henzen jd. 31 j. N. van Klaveren jm. 34 j. en H. Kramp jd. 24 j. M. Labordus jm. 20 j. en E. van ltossuin jd. 20 j. J. J. Uljé jm. 24 j. en M. Horrcc jd. 20 j. S. Laurier jm. 22 j. en H. M. Uiterdijk jd. 26 j. Overleden: E. Gommans d. 3 w. E. Lepelaar-Boom w. 82 j. M. E. v. d. Reijden-Spaan v. 62 j. H. A. J. v. d. Togt-van Ingen av. 78 j. E. T. Devilee- Groenendijk v. 50 j. A. v. d. Broek z. 12 d. S. M. v. Es-van Rooijen w. 90 j. A. Rietkerk m. 82 j. D. v. Klaveren z. 15 j. is wat liicr gevraagd wordt niet hoog. Het amendcmenl-van Eek in stemming gebracht wordl verworpen met 47 te gen 11 stemmen, die van de heeren Knut tel, Sijtsma, Oostdam, mevr. v. I tall ie en de Soc. Democraten. De verordening wordt z. h. st. goedge keurd. 9. Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor het eventueel in liet leven roepen van een werkverschaffing ten be hoeve van werkloozo sigarenmakers. De heer v. Stralen maakt tegen dit vooTstcl bezwaar. De voorwaarden zijn nog slechter dan het vorig jaar. Toen was het loon in totaal f 6.50 thans is het ge daald tot f 5.50, of hoogstens f 6,ter wijl de bijdrage van do gemeente liooger is geworden. Deze zaak heeft niet de in-, ?;temming van de betrokken organisaties. Toch wil de Regeering dit werk dwingend opleggen. Ten opzichte van de werkver schaffing opzichzelf, zou spr. met het voorstel mee kunnen gaan, als het loon werd gesteld op f 6.50. Do lieer v. d. Lip wetli.En het vorig jaar hebt u er tegen geageerd. Dc heer v. Stralen stelt voor een loon van f 6.50 te garandeeren. De Voor z. zegt, dat het plan is dat wij ons aansluiten bij andere plaatsen. Waterier gevraagd wordt is dus niet ac- cejitabel. Wil men dus een hooger loon dan in Den Boseli, Arasterdam enz., dan zal men tegen moeten stemmen. De heer Knuttel heeft zich verwon derd, dat de heer v. Stralen voor f 0.50 meer wel dezen dwangarbeid wil. Spr. moet daar niets van hebben en zal 'daar om tegen het voorstel stemmen. De heer Heemskerk verwondert -zich over het standpunt van den heer v. Stra len. Het vorig jaar was hij er tegen en nu is hij er voor als hetzelfde loon van ver leden jaar bereikt wordt. Overigens zegt spr. dat bet vórig jaar sommigen een laag loon hadden, maar dat er anderen waren die een zeer goed loon konden bereiken. Spr. is er daarom voor, dat we nu weer dezo werkgelegenheid krijgen, al hoopt hij dat cr een weg is om het loon op f 6.50 te brengen. Dc lieer Sanders weth., zegt, dat de heer v. Stralen het aantal sigaren dat ge maakt lean, worden veel te laag stelt. Men kan heb brengen cp 4000 a 5000. Bij een ^•occlo arbeidsverdeeling kan men zelfs hooger komen. (Protesten.) De lieer v. S t r a l e n zegt dat de onder handelingen zijn afgesprongen, omdat dc organisaties niet mee willen doen. Dc.Voorz.: Welnu dan is de zaak af gedaan. Spr. zegt dat we ons bij dc alge- mccnc regeling moeten aansluiten .of de regeling afwijzen. Dc lieer Knuttel zal ook tegen het amendement stemmen. Het amendement-v. Stralen in stemming gebracht wordt, verworpen met 20 tegen •S stemmen. Voor de Soc. Dem. en de heer Ivu i venhoven. Het voorstel van B. en W. wordt aan genomen met 20 tegen 8 stemmen die van den heer Knuttel en dc Soc. Dem. 10. Vaststelling van het 2e Navorde ringskohier der plaatselijke directe be lasting; dienst 1920/21. Goedgekeurd. De Voorz. vraagt of dc heeren Knut tel en Wilbrink bezwaar hebben tegen de nieuwe plaatsen. Dit blijkt niet het geval. Dc heer Knuttel vreest alleen, dat in den winter dc kachel hinderlijk zal zijn. De Voorz. zegt, dat de Raad slechts zelden voltallig is, zoodat dit bezwaar minder z-al worden gevoeld. r Rondvraag. De heer D ubbehlcman .vraagt hoe het staat met den bouw van dc 102 wo ningen waartcc besloten wewd. Spr. liecft. gehoord dat cr niets van Komt, daar te gen de arbeidsvoorwaarden bezwaar wordt gemaakt. De heer Mulder weth., zegt dat de onderhandelingen nog hangende zijn. Spr. kan zich thans niet verder uitlaten. Dc heer Dubbelde m a n vraagt Heeft de fa. het werk aanvaard of niet? Wc moesten toen holderdebolder voor 1 Maart beslissen. Hier moet toch iets niet in den haak zijn. De heer Mulder weth., zegt dat de onderhandelingen nog "loopc-ndc zijn. Dat heeft met den bedoelden termijn niets te maken. Voor de Regeering is alles in orde. De heer v. Stralen informeert naar de arbeidsregeling van het brandweerper soneel. Hij dringt aan op overleg met het personeel. De lieer Mulder weth., zegt, dat de commandant met het personeel tweemaal heeft geconfereerd. Men is liet nog niet eens kunnen worden, waarom hel overleg wordt voortgezet. De zaak is nog loopen- do. (Daverend gelach.) Dc heer Mulder: Laten we deze zaak toch niet zoc behandelen. De lieer P e r a weth., zegt, dat het hoofdbestuur van de organisaties zich er mee bemoeid heeft. Heb gevolg is, dat de onderhandelingen gerekt zijn. De heer Knuttel zegt dat )iij zich de vorige week onbillijk-heeft uitgelaten over den gemeente-architect. Hem is ge bleken dat deze ambtenaar een zoodanige scholing heeft en wel zooveel aesthetisch inzicht, dat B. en W. met hem in zee kun nen gaan. (Applaus.) Hierna sluiting der vergadering. UIT DE OIHGEVBNG RIJNSBURG. Op den 2en P a a s ch d a g а.s., des ?.vond 8 uur zal door dc Chr. Zang-Vereeniging „Deo Valenlo", dir. de heer Noordanus alhier, een uitvoering ge geven worden met medewerking van. het Strijkorkest „Per Aspera ad Adstra". Ds. H. v. Druten, voorheen predikant alhier, thans emeritus-predikant to Soest- dijk, zal de utivooring leiden. ALPHEN AAN DEN RIJN. Op de gehouden Amster- damsche Paaschvcetentoonstelling op Vrij dag 23 Maart werd de driejarige stier Baron 811 S. G., R. S. met den len pr. be kroond in de afd. Geregistreerd Vee- Zwartblaar of zwart-witkop Gron. Vee slag. Eigenaar van deze stier is do Heer A. Affourtit, te Aarlanderveen, gem. Alphen aan den Rijn. In klasse la ver wierf Prins K. B. 15637 G. B. R. Stam boek een derde prijs, eigenaar S. Th. J. van Vliet, werden de beide stieren uit dc fok- en controlever. „Steeds Beter" 'al hier, wclko aan de tentoonstelling waren opgezonden bekroond. Voorwaar een ^uc- cófi voor de ondernemers, die zich hier voor moeite hebben getroost. Als Candida ton voor den Gemeenteraad van de Roomsch Ka tholieke partij werden gesteld: I. J. Vlasman; 2. J. F. Ranke; 3. Th. Coxs; 4. Th. Lelieveld; 5. H. G. Veltman; J. Krak; 7. J. Bunnik; 8. M. Hoogeveen; 9. J. Rozcslraten. BOSKOOP. Goede Vrijdag zal de gemeente-secretarie, alsmede het kantoor der gemeente-ontvanger den geheelcn dag gesloten zijn. Vrijdag *30 Maart des avonds 7 uur hoopt voor de Confessionccic verccniging in het gebouw „Salvatori" op te treden de heer de Jonge van hier. In de Geref. Kerk des nam. 7 uur Ds. Bouwman uit Leiden. VOORSCHOTEN. Op 6 Mei a.s. hoopt Dr. Birkhoff alhier zijn 25-jarig artsjubilcum te herdenken. Burgerlijke Stand. G e- huwd: J. de Vos cn E. v. Leeuwen. KATWIJK. Tot klerk aan het kan toor der gemeentebedrijven is door B. cn W. benoemd de lieer H. Ouwehand Dzn. In verband met een geheel onjuist be richt in zeker blad zij vermeld dat dezo functie in 't geheel niet met bijbaantjes wordt aangevuld. Evenmin wordt, deze be trekking volgend jaar tot f 1500 verhoogd. Lang niet ondienstig lijkt heb ons hierop de aandacht te vestigen opdat aan sensa- tieberichten geen waarde gehecht zal wor den. Tengevolge van het zonnige weer is de aanvoer van getrokken bloemen thans zoo groot dat de prijzen dalen tot beneden inkoopsprijzen zoodab de trekkers belangrijke verliezen lijden. - KATWIJK. Vlektyphus. Tot groo'.e blijdschap, zeker van alle in woners is de vlektyphus in onze gemeente geheel geweken. De eenig overgeblevene patiënt is nu ook voor genezen verklaart?. Zeker zal dit voor Katwijk als bad plaats zijn groole voordeelen hebben, vooral nu het mooie weer is doorgebroken. SASSENHEIM. Door de R. K. Ki c s v c r oc n. is de candidatenlijst voor de a.s. ge meenteraadsverkiezing als volgt samenge steld H. Badeb, J. A. A. v. d. Geest, 'A. J. Verkleij, W. Kroon, L. P. Bisschop, A. El- fring, A. Rotteveel, P. v. Dijk, H. Hooger- vorst, J. Prins, J. xf Reisen, N. S. v. d. Eist. Telkens weer kan men in ons dorp vooruitgang bemerken Vooral is dit to zien in de uitbreiding en vesti ging van verschillende zaken. Zoo namen wij deze week een kijkje in dc zaak van den heer J. H. Perfors, die geheel veran derd en naar de eischen des tijds is inge richt. Wij stonden verbaasd over de uitge breide collectie Linoleums, Karpetten en^.; terwijl de prijzen met de grootste zaken op dit gebied kunnen wedijveren. Wij twijfelen dan ook niet of ieder, die nog volgens oude gewoonte dezo artikelen in de stad wil gaan koopen zal aan de Oude Post even op de tram wachtende een kijk je nemen bij deze zaak, met het gevolg dat do voorgenomen reis niet gemaakt be hoeft te worden en zelfs nog genoeg over houdt cm voor de kinderen iets tc kcopcn irf dc hiernaast gevestigde zaak van den heer J. Taas, welke op liet gebied van fijne vruchten een der eersten is hier ter plaatse, DoordenhccrA. C o u v ée werd gisteren een versierdo „Paaschkoe"' in ons dorp rondgeleid. Een gewoonte, die wij in langen tijd niet hadden gezien. Het pracht exemplaar t-rok aller aandacht en. zal wel menige bestelling hebben uitge lokt. Door onkcle zetfouten is ons hericlit van de vergadering .eenigs-, zins onduidelijk geworden. Men leze: Vrijdagavond vergaderde dc A.R. Kiesvereeniging alhier tot vaststel- ling der candidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezing. Vooraf werd nog besproken het con- cept-genieenteprogram hetwelk na enke le Avijzigingen werd aangenomen. Daarna had do stemming plaats. Hierbij geven wij den juisten uitslag: Uit oen groslijst van 9 namen word eerst voor no. 1 gestemd, een zoo vervol gens tot no. 8 toe, terwijl telkens verko zen werd verklaard die de meeste stem men vi wierf. Zoo ivord dc heer W. Warnaar met 58 St. als no.. 1 gekozen; 2. H. Zonneveld, met 40 st.; 3. G. van Rhijn, met 27 st.; 4. G. v. Tol, met 30 st.; 5. M. Dwars- waard, met 37 st.; 6. A. Bergman, met 53 st.; 7. J. Zuilhof, mei 37 Sb; 8. J. Pcreboom, met 35 st. De vergadering was bezocht door 66 leden. WOüBRUCGE. In de ledenvergadering der A. R. Kiesvereeniging „Nederland en cn Oranje" is besloten een Gemeente- Program daar te stellen, teneinde waar toe een concept wordt A'oorgelezeu. Aan het bestuur en eenigc leden vverd opge dragen dit concept aan tc virllen met bet oog op de plaatselijke toestanden, vooral Avet betreft het finantieele beheer der ge meente. .Verder werd hij stemming door dc le den een groslijst gevormd van zeven per sonen, die niet het program in een vol gende vergadering zal worden besproken. Dc namen der op de groslijst geplaats ten zijn alphabetiscb de liecren: W. C. van Dam, O. C. van Homessen, P. F. Noordam, W. van 't Riet, T. van Rijn, P. Vromans en A. Wisman, (afIr.) en als reserve de heeren F, A. H. dc Boer cn M. Eigeman. Zaterdagavond had in de Hermanswetering - alhier een aanvaring plaats fusschen een met bussen melk ge laden motorschuit, bestuurd door- een zióon van K., on oen aebteropvavende schuit, die zijn voorganger niet bemerkte door den ZAvarcn damp die er hing. De heer v. K., kwam in aanraking met do helmstok cïr bekwam een beduidende Avond, waarom hij zich aanstonds onder geneeskundige behandeling moet stellen. In aansluiting met bo ve n st. bericht, moeten wij belaas medcdce- len, dat het zoontje van den lieer C. van Klaveren inmiddels aan de liekomcn ver- wóndingen in het Academisch Ziekenhuis te Leiden is overleden, gedurende de noo- dig geoordeelde operatie. Heel de gemeen te treurt mede met dit zoo zwaar getrof fen gezin, dat op deze noodlottige wijze bun eenige zoon verloor. Op 1 April a.s. zal het 25 j a- ren geleden zijn, dat de heer M. van Zaal, van Langeraar, in onze gemeente, tot postbode werd aangesteld. Zonder on derbreking mocht deze trouwe, ijvere en accurate beambte zijn dienstwerk vervul len, en heeft daardoor de hoogachting van alle ingezetenen verworven. Ongetwijfeld zal deze herdenkingsdag niet ongemerkt voorbij gaan, terwijl wij verwachten, dal de stroom van gelukwen- schen ook 2 April (in verband met den Zondag) zal aanhouden. Dat God hem nog vele jaren bij liet le- vep behoude, ook voor zijn talrijk gezin. KOUDEKERK. V r ij d a g a v o n d vergaderde de Vereeniging „Helpt Elkander" op do bovenzaal vaii het Café van Egmond. De Voorzitter, de lieer N. P. Sleglcu- horst, opende de vergadering met een kort openingswoord, herinnerde aan het 13-jarig belaan der Vereeniging en hoe •door gemeenschappelijk sameivwerkcn in den loop der jaren al een groot kapitaal was uitgegeven aan zieken en kranken en deelde mede dat het ledental beslaat uit '125 gCAVono en 4-0 buitengewone leden. Na lozing der notulen door den secre taris bracht de Penningmeester, do heer P. Boers, financieel verslag" uit, waaruit bleek dat de ontvangsten plus het batig saldo des yorigen jaars groot f 550.12 ka bedroegen f 1331.773* en dc uitgaven f 799.1(Ü*. zoodat gesloten werd met con batig saldo van f532.61. Dc commissie tot nazien der rekening rapporteerde bij monde van den heer Qualm, dat de geheele rekening met allo bescheiden volkomen in orde*waren be vonden en adviseerde goedkeuring. De Voorz. dankte den Penn. voor het accurate beheer en do commissie voor dc gedane werkzaamheden. Na een gezellige pauze, waarin een heerlijke kop koffie Averd gebruikt, avot- deiï tot bestuursleden mot over groole meerderheid herkozen de beide aftreden de bestuursleden de heeren P. Boers cn P. de Jong. Tal van vragen, de belangen der Ver eeniging betreffende, werden door de le den gesteld, Avelke door don Voorz. aa'Ot- den beantwoord. ROELOF AKEKDSVEEK. 'Aan den heer A\ W Mpijer, bakker alhier is door B. en W. vergunning verleend tot het plaatsen van een electromotor tot het in werking stel len van een kneedmachine en een aan- drijfmachine. NIEUWE-WETERING. Dezer dagen had een m o- torrijder het ongeluk bij hefc nemen van de boelit bij den A'cehouder Straathof met- motor cn al in de moddersloot terecht te komen. Beiden waren weer spoedig op liet droge. De motor was evenwel zoo met modder \-erstopt geraakt, dat van verder toeren geen sprake kon zijn. HAZERSWOUDE. Op de Maandag in cafc Boers gehouden veiling werden aango voerd 10347 eieren, vpaarvoor werd be steed voor kippeneieren f 5.45 a f 6.40 per 300 stuks; eendeneieren f 5.80 a f 6.35 per 300 stuks. Het aanwezige pluimvee gold: hanen f 1.90; eenden f2.20; konijnen f 1.70 per stuk. De R. K. Kiesvereeniging ..Algemeen -Belang" alhier heeft in een dezer dagen gehouden vergadering de candidatenlijst vastgesteld als volgf: 3. F. F. Veelenturf (aftr.); 2. M. Heijker ('afIr.); 3. J. Brugman (aftr.); 4. Am. de Jong; 5. N. P. Kaptein; 6. P. do Jong Czn.; 7. W. Lommerse; 8. G. de Boer: 9. Th. Verkleij; 10. J. v. d. Werf; 11. J. H'. Straathof. MSAOEMBE-ElgEUWg LEIDEN. Geslaagd voor, heit docto raal examen in de rechten de heer J. J. Montijn, (Rotterdam), Mej. A. J. C. Vcg- ter (Rotterdam); xoor het candid arts examen. avis- en natuurkunde La I, de lieer F W. Bonnet, (Noordwijk a/Zee). Doctoraal examen rechten: Mej. A. M. Beitsma, Mej. J. J. de Koning, beiden Den Haag. 'Candidaatsexamen rechten (nieuw aca demisch statuut) do heeren G. G'. D. van Hardenbroeck, Th. W. van Oss, beiden Den Haag; Tb. W. G. Hustin tc Maas tricht; A. M. Dijckhoff te Rijswijk (Z.H.J. Doctoraal examen Geneeskunde (oud- aeadcmisch Statuut) de lieer H. B. Giebcn, Middelburg. FAILLISSEMENTEN Uitgesproken G. P. J. Timp, bloemist. Bodegra ven. Cur. mr. A. Ph. W. Alta. Opgeheven A. A. van Putten, schoenmaker, Woer- d e li. Geëindigd D. Zwiep, Jb.zn., Hillc gom. STADSNIEUWS Kedeii herdacht de heer H. van der Leek den' dag, waaróp hij voor veertig, jaar in dienstbetrekking kwam bij de firma J. J. Groen en Zoon, drukkers alhier. De jubilaris, die dezen heuglijken dag vrijaf had, mocht in den huisclijken kring talrijke, bewijzen van. belangstelling in ontvangst nemen van vrienden, bekenden en collega's. Door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland is aan de Verecnigde vergadering aangeboden de rekening van het Hoog heemraadschap over het dienstjaar 1922. .Zij wijst aan in ontvangst een bedrag van f 811368.70, in uitgaaf van f 487177.88, sluitende alzoo met een batig saldo van f 324190.82. De ontvangsten wijzen aan o.a.: ont vangsten van vroegere dienstjaren f 181198.66, inkomsten uit bezittingen f 46072.76, opbrengst van sluizen cn brug gen f 14751, omslagen Aan landerijen in Rijnland f 455258.96, buitengewone ont vangsten f 37231.51. De uitgaven vermelden: Kosten van huishoudelijk bestuur f 87863.41. kosten van openbare werken f 300179.04, idem van waarnemingen en toezicht f 3318.24, on voorziene uitgaven f 18394 43. De behandeling cn vaststelling der reke ning door de Vereenigde vergadering zal plaats hebben in een openbare vergade ring van Dijkgraaf, Hoogheemraden en Hoofdingelanden op Zaterdag 28 April a.s. in liet Gemeenel&ndshuis van Rijnland. De heer en mevrouw Ph. C. Visser Hooft hebben aan 's Rijks Herbarium alhier, ten geschenke gegeven liet- op dc Karahoruni- cxpeditic verzamelde botanische materiaal Deze planten zijn, zoowel wegens dc her komst uit een nagenoeg nog cnonder/ocht Iioog alpengebied, als door dc voortreffe lijke Avijze A'an inzameling van groot bc- De Regeering heeft met erkentelijkheid A'an deze schenking, welke door Haar gaar ne is aanvaard, kennis genomen. Aan de schenkers is hiervoor de dank der Regeering betuigd. LONDEN, 27 X pondent vs3'.f: meldt: Zeventien mi. is do Tigris cv sen tergevoigi sneeuw cincllmg du jvocrdistanbr; gen, Bagdad is bijna een eiland in een nicer van 100 vierkante-mijlen. De f.:A*ieio ge vangenis is verwoest, dc gevangenen zijp. evenwel gered. Koning I'eisoul heefi zelf do leiding, voor het redden van zijn paleis in do ge cultiveerde gronden nabij de stad. Troe pen zijn bozig dammen aan to leggen en tc versterken. Dc boei en vluchten naar de stad en vragen hulp. Brar.d in het stadhuis van Milaan. MILAAN, 27 Maart. (V.D.). Gistcre;v avond is een ernstige brand uitgebrokur in het stadhuis. Dc brand is nog niet go bïur.cht. MARKTBERICHTEN BODEGRAVEN, 27 MaaKaas. 70 Avsgeus. -1ste soort 6467. 2'Ie accf- 5862; Conlrole 6968,50. Haudol viae. ROTTERDAM, 27 Maart. Ves. Aar^c-voejiTc 161 Paardcu, 53 Veulen?, 2 Ezels, 2215 Ma;i» re Runderen, 953 Vette Runderen. 248 Yt- <t Kalveren, 2772 Nuchtere Kalveren, 59 Scjia*- pen cn Lammeren, 60 Varkens cn Overloop or 2, 384 Biggen, 7 Jkikken. Prijzen per haTF Kg.: Koeien 35—4757**—60 cent, Ossen 423* 505557*j con-f, Slieren 4045473*50 cent; Vette Kalveren" 557087'*90 cent; Per stuk: Melkkoeien 200120: Kalfkoeicu 300150; Stieren 175420; Pinken 109 175; Vaarzen 175260; Werkpaarden 250410; -Slacktpaarden 1Ö0J80; HilUi' 200300; Veulens f AO75; Biggen 24-- 35; Overloopors 3055; Nuchtere Fokk.il- vcren 2032.50; Nuchtere Slachtkalveicr 10—96: Biggen per week 44,50. OUDEWATER, £6 Maai!. Kaas. Aung- voerd 6 partijen, 270 sinks, wegende ongt-ve, 1350 Kg. Ie seort van 6267. ROTTERDAM, 26 Maaef. Binncnlandsche g.'ousrj en peulvruchten. Tarwe tamelijk uw markt, hooger verkocht 11.7512.25, uit?1* xochto partijen - erboven betaald, afwofcei:i> 11.2511.50; Rogge 9.7510.10: Ger?t Chovalier hooger- betaald, 1010.59; Haver eveneens hooger betaald, 10JI Erwten. Kle'ne groene vaster ge©.'c/nd, ver kocht naar kwaliteit 2022. Bruine boo- nen fiauAv gestemd, naar kwaliteit van 8 15. Zaai erboven-betaald. Alles per 100 K.tj. LEIDEN, 27 Maart. Vette Vrrkersrnavkt Aangevoerd 213 stuks; 199 veWe varkens, prij* per X.G. 0.99— f 0,97: 14 licht Koor!, pi per K.r. 0,940.90. Handel mr -o*. CIFFICIEF.LE BEUfiSKOTEEBING. Nederland 1923 6% Nederland 1922 A B. 5% Nederland 1919 43*% Nederland 1917 Ned. O. I., obl. 1919 6 Portugal Tabaksm. 1890 Rusl. 1906 frs. 500 5 RusJ. 191Q frs. 500 434 Koloniale Bank aand Nod. Ind. Handelsbank Centr. Suiker Jurgeos A .Tureens B Oude Philips R S. Stokvis Am Hide en Leather Am. Smelting en Ref. Anaconda copper Centr. Leather Studebaker S Steel Co rr. pan ia Handelsver. A'dam. Dordtsche Petr Gecons. Holl. Petrol Koninklijke Olio Orion Amsterdam Rubber Deli Bat. Rubber Koloniale Rubber Serbadiadi Holland Amerika lijn n. Holl. Stoomboot Kon. Holl. LTnvl J^n.^Rakr'varwrt V.K. 100.% 100% 94«/1r 671/, 106% 39% 125 109»/, 14 4S1 358% 117% 3S4'/2 -9% 146 82 178% 377% 134V» 133 114% 64% 61 68ê'n J249X2 2-15 30 147 RÓtf. T fKh TTrfJ.vSUmmióf. 1 Mar.Cy.C N.Vot.Tr. a TKli-Ratnvia Ta'ak TAni; Cub""-" MÜ - TL IJ s. Mij. r,b1. 5!4 HTJ.S.M. obl. 1900/12 4 Mij. t. E. v. S. S ohl. 5« Atchison Topeka F.rio common Kansas City Southern Missouri F cc as Texas South. Pacific Union Pacific Geld prol. 2% I j 105 j 21% l%| 4% !l7%! 101 j 156% 306 130 131 24 ISl/l" TELEGRAMMEN Dc hongersnood in Rusland. BERLIJN, 27 Maart (V.D.) Yul«ens een officieelc mededeeling uit Moskou is do locstand in het liongcrgcbiod ver ergerd. Aan de Wolga loopén 1 millioen mcnsclien gevaar tc verhongeren. Do „Vnr Avails' wijst op dc tegenspraak van dit bericht met dc verklaring in de commu nistische pers, dat het graan voor de Ruin-bevolking afkomstig was tan de overschotten der Sovjel-regccring. j Overslrooming van de Tigris. BAGDAD. 26 Maart (V.D.v Door het wassen van dc Tigris "zijn ui'geslrekto ge bieden om dc stad overstroomd. De in boorlingen vluchten mot hun ku'ddcn cn zoeken een wijkplaats in dc stad. Wisse-inoteeringen (Amsterdam/) Zicht: Londen 11"' Berlijn 1 Parijs 3C//% Brussel 3 1 bj Zurich 4 a Ween en 'JV 't 9 Kopenhagen 1- Christiania nf Stockholm 67.4' NewYoxk '-.03% Telegrafisch Wecrhericht volgens wuarnciningen verricht in «1 mor gen van 27 Maart 1028, nwilc i drchl door liet Kon. Ned. Hfctcor-:»:o.: nch Instituut te Dc Bildt. Hoogste BtiFomeient.: 774.7 Neum .»-sci Laagste Barometcrst.: 71-1.9 cvln Verwachting lot den r.voiitl van '-S M.iart /.wakke tot matige Oostelijke lijkc Avind, Licht- tot halfb' w- latcK wellicht toenemende bcAVülkir.g, droofj Aveer, zelfde temperatuur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3