PHILIPS l^obbdmcttrps Fa. Sebr. BLONK Wyb&rt 77 TONICA" GESLOTEN, Verkooping HASSELMAN PANDER LEIDEN Advertentiën Openbare Les Woensilaoavonii £8 Maart a.s. Tentoonstelling Hl iKliiiiiilm. KUIKËNVOER F. A. DAMEN ZOON DE MIDDELAAR GODS EN DER MENSCHEN Papenburg 13. ALBASTA-LAMPEN. .JVfraagt w W, M. VAN APPEL - Oude Vest 33 (over de lakenhal) - LEIDEN VOORJAAR 1923. Opis* „HLH EK OWE", te Mei Donderdag 29 Maart, Hiemand mIMc sian op lui oppél! het Kantoor en Pakkerij der Erven de Wed. 1. v. NELLE, vanaf Vrijdag 30 Maart a.s. Maandag 2 April a.s. Agentschap LEIDEN. NEDERLANDSCH INCASSOBUREAU VOLLE MELK HEEF ONOVERTROFFEN Onze geliefde oudste Zuster Mevr. de Wed. L VAN DIJL— EGGINK is Zaterdag te Amster dam op 77 jarigen leef tijd in Jezus Christus ontslapen. 2716 C. EGGINK Sr. Voorschoten, 26 Maart 1923. Eenige Kennisgeving. Inplaats van Kaarten. Door Gods goedheid wer den wij verblijd met de ge boorte van een flinken Zoon J. VESSEUR. W. VESSEUR—de Wit. Zwammerdam, 24 Maart 1923. SASSEMHEIM. Gemeubileerde Kamers aan geboden met volledig pension. Brieven onder No. 2606 aan den Agent R. ZOUTMAN, Hor tuslaan 2. Nederiandsch-lncassobureau, Janvossensteeg 50a te Leiden, voor de uitstekende wijze, waarop het Bureau zijn belan gen gediend heeft. 2719 W. F. BRUGMANS. Janvossensteeg 53 Leiden. Kleedermakerij F. v.d. HORST, gevestigd sedert 1905. Kraaierstraat 2 tusscheu Hoogewoerd en Nieuwe Rijn. ifceren- en Dameskleeding naar maat. Rijke keuze in de nieuwste stoffen. 2710 Reclame Costuum3 f55. Coupe en bewerking onberis- pelij k. te VOORSCHOTEN. Ie hall 3 uur. Zatercagavond 31 Maart van 7—9 uur. 2715 HET BESTUUR. BROCHURE Ds. KERSTEN. Ab'e geestverwante kiezers leze, vooral in deze dagen, de drie parlementaire redevoeringen gehouden door Os. KERSTEN in de Tweede Kamer. Verkrijgbaar IO cl. inden Boekhandel van G. P. DE KONING, Hoogewoerd 94. Het Bestuur Afd. Leiden 2718 S. G. Partij. „FenrnHan'1 wordt door de Nederland- sche Wet beschermd. Wormpoeders niet voorzien van het woord „Fermitan" worden als na maak beschouwd. Men wachte zieli voor namaak. 2714 Oude*Peke!a. Wij garandeeren U prima kwaliteiten G &1ENGD KIPPENVOER. Samenstellingmet kleine Mais, gebroken Mais, Zonnepitten, Hennepzaad, Dari enz., naar eigen keuze. Vraagt tevens monster van onze eerste kwaliteit in zakjes van 25,50 en 100 pond Concurreerende prijzen. Aanbevelend, 2712 Kort Galgewater 12-15, LEIDEN. - Telef. 233 IN DE RIJNSBUHGSCHE leesbibliotheek P. Schippems Jr. zijn o. a. opgenomen: „Wat is •de hel?M door K. Schilder; „A.. S. Talma" door C. Smeenk en P. van Vliet Jr. Stiohtolnjke lectuur benovens veie verhalen van oude re en nieuwere schrijvers. 2337 Vrijwillige ten overstaan van Mr. II. M. A. COEBERGH, Notaris te Leiden, op Vrijdag 6 April 1923 bij opbod en Vrijdag 13 April 1923 bij afslag, des avonds te 7 uur, in bet No tarishuis te Leiden, van; 1. De nieuw gebouwde Villa „Op Honk", zeer gunstig gelegen aan de Prins Hendrik laan te Oegstgeest, plaatselijk gemerkt no. 11, groot 2 Aren, 3 c.An bevattende: Vestibule, 2 Kamers en Suite, Keuken, Gang met Kasten Fonteintje. Voorts: Tuin met Schuur; boven: Portaal, Voorkamer, Badkamer, Achterkamer met Balcon, Logeerkamer en be schoten Zolder met 2 Kamers. De kamers zijn behangen, ge- stukeerd en voorzien van Stookplaatsen met marmeren Mantel en vele gemakken. Het perceel is onverhuurd en direct na betaling te aan vaarden. Te zien in de weken van veiling en afslag op Dinsdag en Donderdag van 24 uur. 2. Het goed onderhouden en op aangenamen stand ge legen Burgerwoonhuis en Erf te Leiden, aan den Stillen Rijn no. 15, groot 73 c.A., met uitgang door een gemeene poort, uitkomende aan den Stillen Rijn, bevattendeGang met wit Marmer, Voorkamer, Achterkamer met Bedstede, Keuken, Kelderkast, en boven de Keuken, Kamer, Plaatsje met bergplaats voor Brand stoffen en nog een berg plaatsje; boven: Portaal met Kast, Voorkamer, Kleeren- kast, Achterkamer m. Alkoof en Vatenkast, een Kast met Gootsteen, Zolder m. Logeer- en Dienstbodenkamer en groote kast. De kamers zijn behangen en voorzien van Kasten, Stookplaatsen, waar van twee met marmeren Mantel, en verdere gemakken. Verhuurd beneden voor f300,per jaar, te voldoen p. maand, bij vooruitbetaling, welke huur door de Verhuur ster tegen 1 April 1923 is opgezegdbovenin eigen gebruik. Het perceel heeft Gas-, Water- en Electrische leiding. Te zien in de weken van veiling en afslag op Dinsdag en Donderdag van 24 uur. Aanvaarding en betaling 15 Mei 1923. 272-5 verfriechtdetonghet HH beste door het ge» p Hp bruihvanWyberMa» n= bietten; zij smaken =§H =j aangenaam en vrij= PU waren tegelijkertijd PUI voorverkoudheid en Hp Hf hare gevolgen. f|§ gs Blnnwc blikken doozcu a 80 ets. 'febletten I J (Vin Tonique) 2724 (VERMOUTH EXTRA VIEUX) <2.- per LiterfJ. Exclusief glas. Overal verkrijgbaar gesteld door De „TONICA" is geëtaleerd en overal verkrijgbaar. BREESTRAAT 146 - TEL 662 - BOTERMARKT 21/22 Vitrage, aparte dessins, 100 cM. breed, per Meter Landhuisjesstof, nieuwe kleuren, „Congoleum", Amerik. Vloerbedekking Eiken Slaapkamer met 2 deurige Kast en Waschkast, Eiken Huiskamerstoelen, zes stuks, met Leerdoek f rj)0 f 1.10 f 4.50 f350.- f69.50 Groote keuze Soliede kwaliteiten Bij J. H. KOK Ie KAMPEN verscheen heden: 46 ARTIKELEN OVER DE NAMEN, DE TWEE NATUREN, DE TWEE STATEN, EN DE DRIE AMBTEN VAN CHRISTUS DOOR Dr. A. KUYPER Jr., Predikant te Rotterdam. Zoekt gij 'een wezenlijk ge zellig en rusiig Vergader lokaal? Wendt U dan naar 1941 Aanbevelend, Wed. FSENSTRA. .Adverteeren doet verkoopèn. PRIJS f 3,75. GEBONDEN f 4,70. Dit werk is een aansluiting aan de vroeger verschenen werken: DE VASTIGHEID en DE BAND DES VERBONDS, 2669 T7hfstoire se rêpète. De Romeinen, bewonderaars' van het veelkleurig marmer, richtten ectriomfzuile» en gedenkteekens- van op. Lampen- van Albast gaven des avonds haar-, teer schijasel. (Het klassieke voorbeeld dér albastenrlampea. is ons aanleiding geweest tot creatie der De Albasta-Lamp heeft alle kwaliteits-eigenschap? pen der Philipslamp. Ze is dus technisch prima* Wij zijn er in geslaagd, het glas dat voor de Albasta, lamp wordt gebruikt, zoodanig samen te stellen, dat Uw gloeilamp zoowel overdag als 's avonds ,een sieraad is. Geen stoffige zijden kapjes meer, welke geregeld vernieuwd moeten worden. Genjet van het gezellige getemperde ij licht en het zachte kleurenspel "der Albastariampen, welke Uw interieur veraangenamen. 1 EngrosvcrkrQgtanr N) Aan alle belanghebbende wordt bericht, dat heden een prachtige sorteering Meubelen tentoonstel, len, en noodigen wij iedero belangstellende uit ons magazijn even tc bezoeken. Onze prijzen zijn zeer concurresrend, terwijl dc kurali. feiten niet te overtreffen zijn. 2725 Massief Eiken Linnenkasten met plintlade. f52 95 Masief Eiken Schuiftafelsf21.00 4 Stoelen, 2 Fauteuils met Leer bekleed f39.60 6 Stoelen, rug en zitting bekleed met leer, vanaf f29.50, enz. EISEN FABRIEK EN STOFFEERDE RIJ. Telefoon 2080 - Let op het juiste adres - Geen filialen Het van oudst bekende Meubelmagazijn van de Ten tweede male wordt een oproep gedaan ioï onze A.R.-mannen en vrouwen, jongelingen en jongedochters tot deelneming aan de Verkiezingswerkzaamheden voor de Prov. Staten. De Tweede Samenkomst, ter regeling en distri. bueering der werkzaamheden, wordt gehouden a s. des avonds te 8 uur, ïn de Bovenzaal „AMICITIA", Beeesteaat. 2713 DE ORGANISATIE. tot en met Vrijdag 30 en Zaterdag 31 deser, zal het kantoor slechts geopend zijn van 9-10 uur v.m., uitsluitend voor 2720 KAS en VERWISSELING. LEIDEN, POSTBOX 34. Van onzen invloed als het beste Rechtskundicj-Bureau voor Leiden en Omstreken, wordt door den Handel, alsook door Particulieren steeds meer gebruik gemaakt voor het Incasseeren en regelen van achterstallige en betwiste vorderingen. 2721 Sluit U daarom bij ons Bureau aan. Kantoor: JANVOSSENSTEEG 50a - Kantooruren van 9-5 n«* Indien U in andere bladen adverteeren moet, draagt dit das op aan de Administratie van de tëieywe Leidsche Courant. Voor U brengt dit geen verhooging moe, intogendeei, heb biedt U gemakken. Voor ons geett dit voordoeion, waardoor de Chr. Pert financieel wordt gesteand. Administratie N. L. Crt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4