erend werk, zoowel op rekstok als op de brug. Vooral voor de twee standen, de laatste op de brug, werd daverend geapplaudi- geerd. Het geheel werd afgewisseld door voor drachten en samenspraken, waarom harte lijk is gclachtn. Tot bijna middernacht v/aB men gezel lig bijeen. ALPHEN A AN DEN BIJN. Burgerlijke Stand. Be vallen: W. G. v. Wieringen geb. Lie verse d. J. de Hcij geb. Mesman d. H. Kolster geb. Rcozebocm z. Gehuwd: A. H. Koclewijn jm. 20 j. ;n H. van Rijswijk jd. 20 j. J. M. Visser jm. 30 j. en J. Vellekoop jd. 22 j. W. Noemen jm. 28 j. en A. K. v. d. Spelt jd. 24 i. Overleden: A. A. M. Breökcr wed. v. H. H. C. Kouling 71 j. M. Kamphuis echtg. van E. Zwaan, 37 j. B. Hulschcr wedr. van A. de Haan, 73 j. BOSKOOP. In de gehouden verga- dering van de afd. Boskoop van de S. D. A. P. werd de volgende definitieve Candi- datcnlijst voor deze gemeente vastgesteld: K. Verkade Kz., P. D. Noest, C. Hardcn- bol, Mej. Hardenbolde Zeeuw, J. D. Bur ger. J. dé Kwaadsteniet, Mej. Stigter Tcs en B. Bunschoten. -Inde gehouden verga- deriug van de confessioneele yereeniging, afd. Boskoop is in de vacature van wijlen den heer A. Qrouwestein tot bestuurlid gekozen dc heer J. A. Deijs, Hoofd der Chr. Ned. Herv. School. De volgende gevonden voorwerpen zijn terug te bekomen: 1 huissleutel, 1 lederen damesceintuur, 1 id. blauw stof met zilveren speld en 1 por- tcmonnaie, inhoudende cenig geld. Inlichtingen aan het politiebureau. Coöp. Vereeniging „De Boskóopsche Veiling". Er werden prijzen besteed als volgt: Azalia-Indica, 4050 cent; Azalia-Mol- les 5060 ct.; Asparagus 20a30 ct.; Varens 20—25 ct., in pot en per stuk; Ancuroucn, per bos 19 ct; Azaliatakken, per tak, van 520 ct.; Seringen in soorten, per tak van- 5—16 ct. -Burgel. Stan. d. Geboren Jacoba Hendrika d. van W. C. v. Kleef en C. B. Wiegaud Bruss Maria Jacoba Thcresia d. van G. H. Lünnemann en M. W. v. Leeuwen Johanna Josephina d. van J. Blom en N. van Stijn Anna Vin- eentina d. van D. Vierman en J. Eerdmans Jacoba d. van C. v. d. Wolf en M. G. Zwanenburg. O n d e r t r o u wdB. van Leeuwen en G. C. den Boer. C. v. d. Jagt en H. de Brcc. O ver loden: M. C. v. d. Loe, echtge- noote van P. A. Ottolander G8 j. M. Kranenburg wed. v. A. Nijveldt 73 j. SASSENHEIM. Naar wij vernemen is in plaats van H. M. Geerts, die voor de benoeming heeft bedankt, tot agent van politie benoemd J. L. Eist, thans agent van politie le Bergen op Zoom. NIEUW-VENNEP. - Ds. J. Visscher te Hij- laard heeft bedankt voor het beroep naar de Geref. Kerk alhier. Onder voorzitterschap van den heer J. A. van Arkel vierde het Ziekenfonds „Hulp in Nood" zijn 25-jarig bestaan in het café van Mej. de wed. Sta pel. De oud-voorzitter, de heer W. Val kenburg deelde in een geestige toespraak een en ander mede van hetgeen in die 25 jaren in het leven der vereeniging is voorgevallen. De burgemeester, Mr. A. Slob, sprak zijne warme belangstelling uit in het doel -en streven van deze nut tige vereeniging. Verder werden de leden vergast op enkele voordrachten en eenige 6tukjes muziek. - Do Christelijke Midden- standsvereneiging Haarlemmermeer hield in het gebouw voor Chr. belangen alhier haar jaarvergadering. Met auto's kwamen de leden uit alle dcclcn van den grooten Haarlemmermeerpolder, om deze vergade ring bij te wonen, zoodat de zaal geheel gevuld was. Tot 22 uur was men geze'Kg bijeen. XOORDWIJK AAN ZEE. In de Herv. Kerk wer den gisteren negentien nieuwe lidmaten bevestigd door Dfi. J. Vermeulen. Zijn- Eerw. hield een predikatie naar aanlei ding van Joh. 19 vers 12. KOUDEKERK. Voor do A. R. Kies vereen, sprak de vorige week in de Geref. Kerk de heer W. Warnaar van Sassenheim. Met het oog op dc Statenverkiezing was liet, dat no. 1 van onze lijst met een deel van kiezers kwam kennis maken. Jammer dat zoo weinigen het gezelschap van dezen sympathieken afgevaardigde verkozen bo ven dat van hun stoel en hun kachel, vaarin en waarbij zc nog zoo vaak kun nen zitten. Als dc heer N. P. Slegtcnhorst, voor zitter der kiesvereeniging de vergadering gcopond heeft, verkrijgt de heer W. :t woord. Hij zegt Ti soort cursus te willen geven «ver dc Provinciale Staten. Zoo zet hij allereerst de samenstelling en de bevoegdheden er van uiteen. Hier na geeft hij in het kort een geschiedkun dig overzicht, daarbij met name aanloo- nend dat dc vroeger overmachtige Staten van de gewesten mede door de Fransche Revolutie tot de bijna maclitelooze Pro vinciale Staten zijn geworden. Do autono mie is ook hier al te zeer aangetast. Vervolgens laat spr. zien, dat een recht- sclic meerderheid gewenscht is en om stoffelijke cn om geestelijke redenen. Om stoffelijke: Een vergelijking met. de Link- sclie Staten van Noord-Holland cn Gro ningen toont aan, dat Links veel duurder clan Rechts. Om geestelijke: Alleen bij Reehtsehe Staten zijn de geestelijke be langen veilig ook en vooral cm dc samen stelling van hot Gedeputeerde Collego en de Eerste Kamer. In een bezielend eindwoord dringt spr. tenslotte tot trouw en ijver aan zoowel bij de Staten- als bij de Raadsverkiezin gen. In de afgcloopen week behaalden de Gcfer. Dorrepaal met vette koeien op do tentoonstelling te Rotterdam een len prijs; te Zaandam 2 derde prijzen en te Amsterdam een 2en prijs. De heer G. J. Bij. Corts behaalde te Amsterdam met jong vee 2 tweede prijzen. GERÜENGD NIEUWS Oni een dagje vrij tc komen. Een 19-jarige gevangene in het opvoe dingsgesticht te Doetincliem, heeft zijn uit stapje er weer op zitten. Hij zou licht brengen in een duister gebleven zaak, hij zou een schat laten opdiepen uit den bo dem ergens tusschen Groningen en Haren, een schat afkomstig van diefstal, welke langen tijd onder het aardoppervlakte ver borgen was gebleven! Vrijdagmiddag werd de tocht onderno men, twee veldwachters, het 19-jarig jong- mensch ende speurhond. De hondenneus behoefde zijn diensten niet te doen, want op een gegeven oogen- blik bleef de „schatgraver" staan om dan met een theatraal gebaar een plclc grond aan te wijzen: „Daar moet het zijni" 't Was er niet! Het is er ook nooit geweest waarschijn lijk, want niets was er te vinden dat aaa gestolen goederen herinnerde. Zaterdag middag werd het jongmenseh nog eens in verhoor genomen en bij deze gelegenheid zeide hij: „Ik wist er niks van, ik heb het alleen maar gedaan óm een dag vrij te komen!" Vad. Een aanslag. Vrijdagnacht zijn te Axel nabij de hofstede van de wed. L. F. twee schoten gelost op een jongen en een meisje, die per fiets van een concert huiswaarts keer den. Een kogel trof den jongen in 't been; het tweede schot miste. Dc politie heeft een onderzoek ingesteld. Inbraak. Vrijdagnacht werd ingebroken ten huize van de familie T. A. V. op de Voorstraat te Delft. Ontvreemd is voor ongeveer f 3000 aan tafelzilver en circa f 1100 aan contanten. Het meubilair werd zeer ruw beschadigd. Een dierentuin te Arnhem. Arnhem zal vermoedelijk spoedig een Dierentuin bezitten. De eigenaar van het bekende Dierenpark tc 's Heercnberg, de heer J. Burgers, is met het gemeentebe stuur in onderhandeling over een terrein van 13 H.A. aan den Schelmschenweg bij het Museumpark van het Nedcrlandseh Openluchtmuseum, teneinde daar heen zijn verzamelingen exotische dieren over ie brengen en er een groot landhuis te bouwen. De heer Burgers beeft onlangs zijn verzamelingen belangrijk uitgebreid door aankoop van de nog in don Haat.- schcn Dierentuin aanwezige dieren. De onderhandelingen met 't gemeentebestuur zijn reeds in een ver gevorderd stadium en zullen vermoedelijk spoedig tot een gun stig resultaat leiden. „Hbld." Gemeenteraad Leiden. Vergadering van den Raad der ge meente Leidon op Maandag 26 Maart 1923. Voorzitter de burgemeester, de heer Jbr. Mr. Dr. N. C. de Gijselaar. Dc heer J. de Lange, die heden de zit ting weer bijwoonde, werd van alle zij den gelukgewenscht. De V o o r z. heet den lieer de Lange hartelijk welkom en spreekt de hoop uit, dat hij gedurende dit zittingsjaar steeds aan de werkzaamheden zal kunnen deel nemen. Spr. feliciteert hem van harte met zijn herstel (applaus.) Dc heer de Lange dankt voor deze vriendelijke woorden. Afwezig met kennisgeving do heer Bots wegens ongesteldheid. De Voorzitter opent de vergade ring. De notulen van het in de vorige verga- doring behandelde worden vastgesteld; De V o o r z. doet mededeeling van de ingekomen stukken, w.o. verzoek van het W. A. C. om een toeslag te verlecnen op de werkloosheidsuitkeeringcn. Verder is ingekomen het voorstel van den heer v. Stralen omtrent-dezelfde zaak. Do Voorz. stelt voor dit punt dade lijk te behandelen. Aldus besloten. Dc heer v. Stralen zegt ter toelich ting van zijn voorstel, dat vele gezinnen in een staat van uitputting verkeeren. Om den nocd althans iets te verminderen heeft hij dit voorstel gedaan. Hij heeft met den werkloosheidsduur rekening gehouden. Spr. schat de kosten op pl.ni. f 5000. Do Voorz. geeft het praeadvies van B. en W. Het advies luidt afwijzend, zoo wel ten opzichte van het verzoek als van het voorstel. Het verzoek wil een verder gaande uit- kecring, dan van de kassen en de steun- verleening. Zooals met weet zijn Ged. Staten daar tegen. B. en W. hadden dit^verzockschrift dafc in tal van gemeenten aan de orde kwam, verwacht. Het is ook in Amsterdam be handeld, waar liet door B. efi W. werd af gewezen en alleen door de Communisten gesteund. Nu heeft dc heer v. Stralen dit voorstel gedaan. Het is afkomstig van dezelfde partij, die in Amsterdam eenzelfde voor stel verwierp. Men zou ook hier aan ver- kiezingspractijken kunnen denken, maar hoe dit zij, B. en W. moeten afwijzend advisecrcn. De uitkeeringen zijn bier hoogcr nl* in andere plaatsen en het zou zeker niet billijk zijn, alleen dc verkloozen te hel pen. Dc kosten van het verzoek worden geschat op f 20.000.Het voorstel van den heer v. Stralen dat geen betrekking heeft op de werkloozen die uitkcering ont vangen uit dc kassen, zal ongeveer f 0000 kosten. Deze lasten kuunen naar B. en W. mee- nen niet aan do ingezetenen worden opge legd en zullen zeker niet door Ged. St. wor den goedgekeurd, daar het hier niet an ders dan een uitkeering in eens betreft. Spr. ziet hier een poging van dc regelen die nu eenmaal vastgesteld zijn. B. en W. moeten dan ook het voorstel afwijzen. De heer Knuttel spreekt er zijn vol doening over uit, dat de S. D. A. P. een flink deel van het Comm. voorstel heeft overgenbmen. De heer v. Stralen: Er is niets com munistisch in! De lieer K nu 11 e 1Neen, maar liet is van communistische zij- Wat de bestrijding van het voorstel be treft., zegt spr. dat daarin iets wreeds was. Men gevoelt blijkbaar, dat we hier een uiterst bescheiden poging hebben om de ergste nood te lenigen. Spreker erkent dat wat gevraagd wordt ietwat willekeurig is, maar dat kan wel haast niet anders, daar de Regeering ons op alle wijzen aan banden legt. De Voorz. heeft gezegd, dat de partijen die deze voorstellen deden, niet het meest voor het Paasehfcest voelen, maar hij ver- gete niet, dat er ook een heidensche opvatting van dit feest is. In elk geval js het een marquanle datum, al denken we alleen maar aan de schoonmaak. Het b 0- drag kan naar spr. meent, buiten be schouwing blijven. Dc vraag is wat er noodig is en wat ieder gezin krijgt en dan is het een klein bedrag. Spreker dringt op aanneming van het voorstel aan. De heer Oostdam moet het voorstel ontraden. Onder de werkloozen zelf blijkt toch het bewustzijn te leven dat het zoo niet gaat. In de vergadering van het W. A. C. waren slechts 50 personen aanwe zig en ook aan de uitnoodiging om naar de tribune tc komen is niet voldaan. Men gevoelt blijkbaar heel goed waarom het hier gaat. Spreker meent dat het niet aangaat deze nieuwen last op de belastingbetalers tc leggen, daar er onder hun velen zijn, die zelf gaarne een uitkeering zouden ontvan gen. Spreker wijst dan op wat de heer v. d. Walle, secretaris van het N. V. V. hier omtrent opmerkte, die verklaarde dat een werklooze hier meer ontvangt dan een Duitschc arbeider die in de mijnen ploe tert. Spreker kan dan ook met dit voorstel niet meegaan, daar tal van belastingbeta lers het meer noodig hebben. Als er nood is, laat men dan-doen wat de R. K. Volks bond doet, die op een andere wijze zijn partijgenooten steunt. (Geroep Armenzorg De heer Wilmer wijst ook op wat de Volksbond doet. Laten de heeren aan dc overzijde ook zelf eens trachten iets te doen. Spreker wijst dan op wat Het Volk schreef omtrent de behandeling van een dergelijk voorstel in Amsterdam. (Zio het bericht onder Stadsnieuws). De heer Dubbeldeman: Wij heb ben het immers niet! De heer Wilmer Laat men dan zijn zcmervacantie piaar eens inkorten. De heer v. Stralen zegt, dat het ad vies van B. en W. hem niet kan bekoren. Spreker zegt. dat men hem heeft, verweten dat hij a 11 ij d critisecrt. Hij erkent ech ter, dab de uitkeeringen hier beter zijn, dan in de meeste andere plaatsen. Dit neemt echter niet weg, dat cr een noodtoe stand kan ontstaan, die een nooduitkee- ring noodig maakt. Spreker zegt verder niet een Paaschgave bedoeld te heb ben, maar rekening te hebben gehouden met liet feit dat cr straks twee Zondagen zijn. Men moet ook denken, wat de heer Knuttel terecht heeft betoogd, aan den schoonmaak en den noodzaak, dat de klee- dèren vernieuwd worden. De Voorz. heeft gezegd dat Ged. Staten bezwaar zullen maken, maar dit acht spr. nog niet zeker. Spreker geeft toe dat te Amsterdam de Soc. Dem. tegen hebben gestemd, maar men vorgetc niet. De heer Oostdam Dat daar Soc. Dem. wethouders zijn. (Teekenen van in stemming). De heer v. Stralen zegt. dat dit niet de zaak is. Ze voelden wel ïcts voor uit keering. De heer v. d. Lip: Maar zc hebben er toch maar tegen gestemd. Dc heer v. Stralen zegt, dat te Am sterdam door Wijnkoop te veel werd gege neraliseerd. Den heer Oostdam merkt spreker op, dat uit dc weinige belangstelling die de werk loozen toonden nog niet betcckent dat ze geen belang in deze zaak stellen. Een bercep op v. d. Walle gaat, naar spreker meent, hier niet op. Wat de R. K. Volks bond betreft, zegt spreker, dab deze bond toch steeds voor gem. toeslagen was. Wat nu gedaan wordt, draagt het karakter van armenzorg, en daarvoor gevoelen wij niets. De heer Wilmer: Dus ze mogen cr niets bij hebben. De heer 'W i 1 b r i n k tot de Soc. Dem.: Trachten jullie liet dan beter te doen. De Voorz. heeft niet veel meer te zeg gen. Hij ziet hier een stukje verkiezings- politiek, zooals ook in Amsterdam werd gezegd. Men zegt nu dat de S. D. te Am sterdam wel voor een ander voorstel ge voelden, maar men is er toch maar niet mco gekomen. Spreker beziet de zaak zoo, dat dc heer v. Stralen gezien heeft wat de W. A. C. deed en toen blijkbaar heeft gedacht: uu kunnen wij niet achterwege blijven. Dc heer v. S. ontkent dit, maar als het inder daad voor do Paaschdagcn bedoeld was, had men veel eerder moeten komen. Nu zegt men weer, 't is voor de extra Zondag, maar dan had men een verhooging van 1/7 moeten vragen. Er is hier gesproken van de lage uitkeeringen, maar spreke» wil er dan op wijzen, dat n g _,e weck twee paartjes op deze uitkeering zijn getrouwd. Dc heer Knuttel gaat dan de Soc.- Dem. te lijf. Hij ontkent dat de regeling hier gunstig is En als het Amsterdam- sjj^io voorstel niet goed was, waarom heb ben de Social sten 'dan niet een beter voorstel geredigeerd Den heer Oostdam geeft spr. toe, dat dc werkloozen weinig belangstelling toon den. Maar dat komt omdat het eenheids front wordt tegengewerkt. De heer Wilmer wenscht te consta- teeren, dat de uitkeeringen nu eenmaal laag moeten zijn. Hij juicht het toe, dat er zooveel mensehen zijn, die nog wat wil len doen, boven wat door de gemeente wordt gedaan. De heer v. Eek erkent dat het voorstel zijner fractie beter geredigeerd is dan. het verzoek. Maar hij heeft toch geen moed om tegen het verzoek te stemmen. Aan dat gepraat over de belastingbetalers zal hij zich niet storen. Dc Voorz. brent thans 't verzoek van het W.A.C. in stemming. Het wordt verwor pen met 22 tegen 5 stemmen. Voor de heeren Knuttel, v. Eek, Pikaar, Kooistra cn Mevr. Dubbeldeman. Het voorstel-v Stralen wordt verwor pen met 19 tegen 8 stemmen. Voor de heer Knuttel en de Soc. Dem. 1. Benoeming van 4 schoolartsen voor het tijdvak 1 April 19231 April 1924. Benoemd worden de heeren H. W. Blote, J. A .Schreuder, H. P. Veldhuizen cn Dr. W. Th. M. Wcebers. (Wordt vervolgd). ACADEMIE-NIEUWS LEIDEN. Bevorderd werd lieden tot doc-tor in dc wis- en natuurkunde, ra verdediging van een Academisch proef schrift, getiteld „Onderzoekingen over het Paramagnetism^ bij lage Tempera turen'' de hoer Leonard Cecil Conway Jackson, geboren tc Nottingham, Enge land, wonende to 's-Gravcnliage. STADSNIEUWS Do politic werd gisteren tweemaal ge alarmeerd voor een schoorsteenbrand. To kwart voor één brak een brandje uit in perceel Bocrhaavcstraat 17, bij J. v. d. L. Met behulp van ccrugc emmers water werd het vuur gebluscht. Te kwart voor vijf werd een begin van brand geconstateerd in perceel Pape straat 2, bewoond door K. M. Hier werd het vuur met eenige minimaxen ge- bluscht. Oorzaak natuurlijk weer vuile schoorstecnen. VERKOOP1NGEN Gehouden verkooping m liet Nutans- huis aan den Burcht alhier op Vrijdag j.b, ten overslaan van: den Notaris C. Versltlys: hot huis Witto Rozenstraat 3, kooper de heer A. Hartc- velt, voor ƒ5900; het huis aldaar no. 5, kooper de heer A. Midderham, voor 5700 cn het huis aldaar no. 7, kooper dc heer J. van Leeuwen voor ƒ5600; don Notaris B. H. Stumpel: het huis aan ^en Maredijk no. 93, kooper dc heer H. J. v. d. Ven, voor ƒ4600; de overige perceelen zijn niet gegund. Lichamelijke Oefening KORFBAL. Scriewedstrijden C. K. B. Op den tweeden Paaschdag worden te Delft Seriewedstrijden gehouden van wege den Ghrislelijken KorfbalboDd. Ondc^ de mededingende ploegen zien we ook de Leidscbe Vereeniging „Pcr- nix". Het programma hopen wij dezer dagen te publiceercn. Pernix IIVitesse III 12. Zaterdagmiddag werd op het Pernix- terrein een friendly-game gespeeld tus schen het tweede twaalftal der L. C. K. C. „Pernix" en Vitesse III. De beide ploe gen waren gelijkwaardig. Na een span- nenden strijd won Vitesse, dat een inval ler telde eenigzins geflatteerd nyjt 2 Dc Katwijksehc Chr. Korfbalclub S. D. 0. hoopt Vrijdag a.s. oen vriendschappe lijke wedstrijd te spelen tegen V. E. O. (Voorburg). Naar wij vernemen is te Delft opge richt c.en Chr. Korfbal-vereeniging „Neerlandia". Deze oprichting zou groo- tendeels ten koste gaan van dc reeds be staande vereeniging D. E. S. TELEGRAMMEN Het. Duitschc verzet. 'BERLIJN, 26 Maart (V. D.). Dc rijks- verkeersminister Giöner zond. aan alle Duitschc spoorwegarbeiders het bevel, el ke A-ordering van spoorwegmatcriaal in 't gebied van het vreemde spoorweg-bekoor beslist af tc wijzen. Dc gevolgen der bezetting. BERLIJN, 26 Maart (V. D.). Volgens dc Fransche bladen is sinds de Ruhrbezet- ting dc kolenprijs in Frankrijk bijna tot heb dubbele gestegen Internationale socialistische besprekingen BERLIJN, 2G Maart V D Dc b~...re king tusschen de vertegenwoordigers der Duitschc Soc.-Dem. Partij en dc door de Parijsclio Sociali&tenconfcrcnti© der in- tergeollieerde landen naar Be Gijn ccv.on- <hn delegatie, begon Zondag in het Rirks- daggeb uw. Dc delegatie bestaat uit Tem Shaw uit Engeland, Auri 1 e Gr mb,-. T uit Frankrijk, Huysmai iul ;u: en Mattootti uit Italië. Ontbinding van het Spaanscne parlement. BERLIJN, 26 Maart. (V.D.). Volgens een telegram uit Madrid heeft do Minister president verklaard, dat het parlement 10 April zal worden ontbonden. Do verkiezin gen zullen 29 April plaats hebben, voor den senaat op 13 Mei. Het nieuwe parle ment zal op 21 Mei voor de eerste maal bijeenkomen. Enver Pascha. BERLIJN, 26 Maart. (V.D.). Volgens een betrouwbaar telegram aan de familie var Enver Pascha is deze in Maart 1922 in den Kaukasus gesneuveld. De zoon van prinses Mary. LONDEN, 25 Maart. (VD.). Óp eenvou dige doch plechtige wijze is dc zoon van. prinses Mary heden gedoopt met dc na men George Henry Hubert. De plechtig heid had plaats in de historische paro chiale kerk van Goldsborough in York shire. Bommen voor een kerk. NEW YORK, 25 Maart. (V.D.). Twee go- goton bommen worden gisterenavond ge vonden in het Westen van de 48ste straat, nabij Broadway voor een kerk.' De lonten waren, niet; aangestoken. MARKTBERICHTEN AMSïEJiLrtiVi, _x. «.«snaren itr veemarkt waren aangevoerd: 456 Vette Koeien waarvan do prijzen waren kw. 1.301.25, 2e kw. 1,15—1,65, 3e kw. 0,85; 80 Meik en Kalfkoeien 350500; 59 Vette Kalveren le kw. 1,15—1,20, 2e kw. 0,95—1.10 per Kg.; 10 Graskalveren 80100 per stuk; 355 Nuchtere Kalveren 717 per stuk; 491 Vette Varkens le kw. 1.191.21, 2e en 3« kw. 1,161,18 per Kg. ROTTERDAM, 26 Maart. Veemarkt. Aange voerJ 647 Runderen, 236 Vette Kalveren, 212 Schapen eu Lammeren, 862 Varkens. Prijzen per half Kg.: Koeien 3547J45760 cent; Ossen 42J450555754 cent; Srf-iersn 404550 cent; Vette Kalveren 5572 J4 42J495 cent; Schapen 4550 cant; Lamme ren 2944; Varkens 464749 cen>t; Var kens voor export 448 cent. Rundvee, aan- Toer fuim, handel langzaam, alles werd niet verkocht, prijzen goed; Stieren, aanvoer ta melijk, handel redelijk, prijzen bijna onveran derd; Vello Kalveren, aanvoer flink, handel redelijk, prijzen niet lager; Schapen en Lam meren, aanvoey zeer klein, handel weinig, prij zen vrijwel onveranderd; Varkens, aanvoer be hoorlijk, handel lui, prijzen iets slechter dat^ vorige. 0FF!C!F£LE BEUR8N0TEERIK6. «V.K. O.K. Nederland 1923 1007/lc OU/., 6% Nederland 1922 4 B. 1003't 5% Nederland 1919 9> m% NpfTerlaud 1917 851/,- Nod. O.-I., <41. 1019 6 979/,;; Portugal Tabaksm. 1890 82«/< Rus!. 190G frs. 500 5 5 Rusl. 1919 frs. 500 AlA Koloniale Bank jand 179? Nod Ind. Flandelsbank 132V2 13o Centr. Suiker 114V2 Jurgeos A 621, 64 Jureens B 69 Oude Philips 246 245 R S. Stokvis 72 Am. Smeltinj en Ref 63 67 Anaconda copper 307 Ccntr Leather 40V" 40 Studebr.ker 126 125 109 Corrpania Handetevcr. A'dam 3 2'/2 14 492'/, 482 Dordtoche Pétr 372 Oecons. Holl. Petrol IIS»/- Koninklijke Olie 39 !7i C8ii; Orion -•"/s 30 1461 a U7 80»/, 92 Scrbadjadi 291 Holland Amerika lijn a. 109 V2 105 Hol! Stoomboot 21V4 21V. Kon. Holl. Lloyd 4V, 101 4 v; Kon Pakolvanrt 104 Unie 106'/, 106 - 325 131".; 11 vs 131 I Mar.Cy.GN.Vof.Tv. a Deli-BatavG t.»., 31M/, ol7 ri.VN ryi!.•••- vii 295 292 H. IJ S Mij. obl. 9-17/b H.LT.S.M obl. 1000/'12 4 sc»/4 Mij. t. E. v. S S obl. 5J4 - Atchison Topcka l7i/a Erie common l2./8 Kansas City Sonthern 25 Missouri ï'-nc.T* Toxn* South. Pacific 067/s 143 G eld opl. 3 Wissclnotecriugcn (Amsterdam Zicht: Loadec 11 V- n Berlijn ■'•1 0-/» w Parijs Brussel J 9 a Zurich •1 .6J/ w Weeuen oo:;-u/g Kopenhagen 4b 90 - Christiania 4J .90 Stockholm 67.42V» New-York 2.58*/JS Telegrafisch Weerbericht volgens waarnemingen v rricht n tien mor gen van 20 Maart 1923, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te Du Bi kit. Ilooe^tc Darometerst.: 773.8 llopurandn en Korlstadt Laagste Barometers!.751.Vestmanoer. Verwachting tot den avond van 27 Maart Meest zw hkc Oostelijke tol Zuid -le lijke w ind, hui totzv. aarb' wellicht eenige regen, zelfde tr/nmratuur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3