fiemeentelijke Aankondiging, GEMEENTELIJKE VISCHVERKOOP. Aan den gemeentelijken Vischwinkel Vischmarkt 18 (Telef. 1225) is Dinsdag verkrijgbaar SCHELVISCH a f 0.11 10.22, SCHOL a f 0,15—f 0.30, TARBOT a f 0.55 en TONG af 0.75 per pond. N. C. DE GIJSELA AR, Burgemeester Leiden, 26 Maart 1923. AGENDA. MAANDAG 28 Maart Leidon. Vcreeniging tot Bestrijding der Tubercu lose. Algemeene Vergadering, Nutsge- bouw, aanvang 5 uur n.m. DINSDAG 27 Maart. Hazcrswou- d e. Openb. Verg. A. R. Kiesvcreeniging. Spr.: de lieer P. v. Nes Czn. van Bode graven. Lokaal achter de Geref. Kerk. Aanvang 7 uur. lederen Woensdagavond van 734— 814 uur. Rechtskundig Bureau Chr. Beet. Bond. Steensehuur 15. Do avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken wordt van Maandag 26 Maart tot en met Zondag 1 April (Eersten Paaseh dag) waargenomen door de apotheek van den heer M. Bcckwijfc, Vischmarkt 8 te- leph. 552. Op den Tweeden Paaschdag wordt do dienst waargenomen door de apotheken van de heeren G. F. Reijst, Steenstraat 35 telepli. 136 cn A. J. Donk, Doezastraat 31, teleph. 1313. Daarna tot en met Zondag 8 April door do apotheek van den heer H. J. M. Proot, Maarsmanssteeg 17, telephoon 435. De apotlieeft van het Ziekenfonds lot Hulp der Meuschheid is steeds geopend, cocli alleen vcor leden van dit Fonds. met den bouw van woningen, waarvoor een premie» als bedoeld in het K. B. van 8 Nov. 1920 is of 'zal worden gevraagd, niet mag worden aangevangen, voordat omtrent die aanvrage door den Minister van Arbeid, H. en N. een beslissing is ge nomen, tenzij de hoofdinspecteur van do volksgezondheid, de heer H. van der Ka a te 's-Gravenhage, op daartoe strekkend verzoek heeft verklaard, dat tegen aan vang van den bouw geen bezwaar bestaat. Blijkt., dat zonder overleg met dien hoofd inspecteur begonnen is, dan zal de aan gevraagde premie worden geweigerd. BUITEMLftlflO DE KOMENDE VREDE IN HET ROERGEBIED. De rust keert weder. Directe onderhandeling? Toch nog interventie van Amerika. De oplossing van het Roerconflict be looft in geenen deele sensationeel te wor den. Had indertijd de bezetting zelve zonder eenig incident plaats, zoodat men lang niet vermoedde, dat deze zulke ernstige gevolgen kon hebben, ook de oplossing schijnt volmaakt rustig te zullen worden voltrokken. Het Roerconflict bloedt dood. Van beide zijden wordt water in de wijn gedaan. Hebben we voor enkele dagen gemeld, dat de Duitsche ambtenaren weer met de Franschcn in onderhandeling traden, thans een Belgisch bericht, dat van deze zijde iets toegegeven wordt. De voorloopige rechten van 10 pet. ad valorum op de goederen, die in Duitseh- land worden ingevoerd, zijn afgeschaft met ingang van 25 Maart om midernacht; de Duitsche tarieven worden weer van kracht verklaard. Aan de reden,- waarom de Roerbezetting feitelijk heeft plaats gevonden, de herstelleveringen, wordt echter streng de band gehouden. Meerdere inbeslagnemenigen worden ge daan. Door do jongste verordening van de hooge intergealliecrde commissie in Rijn land werden alle in do bezette gebieden aanwezige koopwaren, die als herstelbe talingen in natura geleverd hadden moe ten worden, „geblokkeerd"'. Een Belgisch beambte van het vereffe ningsbureau te Wiesbaden ging gisteren te Diisseldorf op grond van deze verorde ning voor de eerste maal over tot de in beslagneming van 1300 ton industrieele bcnoodigdheden, ter waarde van 5 millioen francs. Een soortgelijke inbeslagneming had to Siegburg plaats. Te Duisburg en Buhrort namen do Belgen cokes in beslag. Van beide zijden tracht men nu de aan dacht van het conflict af te leiden. Groolcn nadruk wordt gelegd op communistische agitaties te Rotthausen. Volgens do „Kölnische Zeitung" zijn te Rotthausen nieuwe communn. Hundert- zchaften in actie gekomen. Zij trokken door de straten, ranselen aanhangers van andersdenkende partijen af en exerceeren in de straten. Dinsdagavond verzamelden zich op heb marktplein ongeveer 2000 jeugdige ele- *mentc-n. De mcestcn van hen droegen groe ne hemden, welke veel door de communis ten worden gedragen. De gebouwen van do mijn Dahlbuseh werden omsingeld. In den nacht van Dinsdag op Woensdag begaven zich uit alle deelen van Gclsen- kirchcn groote en kleine afaeelingen com munisten naar do Ablageschacht I dezer mijn. Zij verschaften zich met geweld toe gang tot de woning van den directeur-ge neraal. Ook de dienstwoningen van de beambten werden doorzocht, doch, daar de beambten tevoren gewaarschuwd wa ren, werd cr niets gevonden. Er werd naar wapenen gezocht, doch ook dit leverde niets op. Intusschen werden beambten, die zich op straat hadden gewaagd, door zwaar bewapende commUnisten aangehouden en werd hun het wachtwoord gevraagd. Toen zij dit wachtoord niet konden geven, wer den er dadelijk schoten op hen gelost. Het slaat buiten twijfel vast, dat de leider van den putsch een Rus is, die se dert ccnig^ maanden op de mijn werkt en enkele dagen geleden zijn ontslag nam. Eveneens is het zeker, dat de plaatse lijke leiders der communisten ook als lei ders dezer beweging optreden. Eigenaardig is de opvatting van den Belgischen oud-minister Wauters over de politieke situatie aan den Roer. Deze zeide, den indruk to hebben ge kregen, dat de arbeiders in het Boerge- bied niet zullen toegeven, omdat zij niet onder dwang van bajonetten willen wer ken. Do arbeiders verlangen, volgens de meening van Wauters evenwel, dat de Duitsche regeering iedere mogelijkheid om te onderhandelen zal aangrijpen. Volgens hem zouden de Franschcn het verstandigst doen, als zij, met handha ving van de bezetting van het Roerge bied, zich uit de fabrieken, stations en andere openbare gebouwen, zooals post en telegraaf kantoeren zouden terugtrek ken. Op een vraag, of de heer Wauters van meenirfg was, dat er spoedig onderhande lingen zouden worden begonnen, antwoord de hij: Ik ben vol hoop. Van welken kant, volgens zijn mcening de eerste stap daartoe moet komen, bleek duidelijk uit zijn opmerking: Op een val van Poincaré behoeft men niet 'te Teke nen; Cuno houdt het echter op den duur niet uit. Hoe het zij, een oplossing moet er ko men. Gelegenheden bieden zich ook genoeg voor. Ook nu weer een aanbieding. De Amerikaansche senator Spencer heeft aan de „New-York Herald" medegedeeld, dat Amerika bereid is zijn diensten tot beëindiging van het Roerconflict aan te bieden, mits Frankrijk en Duitschland dit beiden wenschen. De beëindiging wenschen zij beiden wel, doch of zij do vrijwillige hulp van Spen cer wenschen te aanvaarden 1 Het belooft met de oplossing van bet Roerconflict juist andersom te gaan, dan met den vrede van Versailles. Kreeg men daar een officieele vrede, terwijl de oor log in werkelijkheid voortduurde. Hier een vredige toestand zonder offi cieele vrede. De Fransehen blijven voorlcopig echter wel bij den RoerI KORTE BERICHTEN. In don nacht van Zaterdag op Zon dag is bij Gerolstcin een trein uit Keulen in botsing gekomen met een trein, die van Trier kwam. Zevën beambten en drie rei zigers werden gewond. In verband met de ontdekking van het complot der Deutsch-YÖlkische Frei- heitspartei te Berlijn, zijn ook te Breslau zes personen gearresteerd. De door de politie verrichte huiszoekingen hebben geleid tot het vinden van belangrijk ma teriaal, ten gevolge waarvan ook in ande re steden verschillende personen zijn ge arresteerd. Husomann, Duitsch Rijksdagafge vaardigde, beeft zich laten interviewen. Volgens zijn oordeel en dat der meeste arbeiders zou de beste oplossing zijn, dat een vast bedrag in goudmarken aangege ven werd, hetwelk Duitschland te betalen zou hebben en dat Frankrijk zich dan verbond telkens wanneer een gedeelte der schuld aangezuiverd was, een deel van het l>ezelte gebied te ontruimen. Het vast te stellen bedrag moest niet hooger zijn dan de draagkracht van het Duitsche volk toeliet en het Roergebied moest on middellijk ontruimd worden zoodra de overeenkomst geteekend wordt. Dit laat ste, omdat de industrie niet kon produ- ceeren wanneer dit onder toezicht der soldaten zou moeten geschieden. Eerst echter de Franschen uit Duitsche land, zeide hij! Zaterdag is te Welter een Fransche korporaal doodgeschoten. Bijzonderheden over dezen aanslag ontbreken op het oogenblik nog. In liet district Franzburg-Rügen is een landarbeidersstaking uitgebroken als protest tegen den arbeidsdag van 9 34.. uur. DE OOSTERSCHE KWESTIE. Grieksche verklaring. De Grieksche legatie te Den Haag geeft de volgende mededeeling:. Sedert eenigen tijd worden valsche on gunstige berichten omtrent Griekenland uitgestrooid, blijkbaar afkomstig van vijandig gezinde elementen, doch die, jammer genoeg, gretig worden opgenomen in sommige groote bladen in de hoofd steden van Europa. Op het oogenblik, dat do toestand in geheel Griekenland rustig is en in poli tieke kringen allerwegen wordt uitgezien naar de beslissing inzake de vredeson derhandelingen, kon men dezer dagen in eenige dor groote buitenlandsche bladen lezen, dat er een conflict was uitgebro ken lusschen de chefs van het revolution- nair comité en den leger-commandant in Thracië, generaal Panghalos, die ge dreigd zou hebben tegen Athene op te trekken, waar een burgerkrijg onvermij delijk was en dat op de hoogten rondom Athene kanonnen zouden zijn geplaatst, tot afweer van Generaal Panghalos' troe pen. Het is waar, dat kolonel Plastics en kapitein ter zee Eadjikiriakos dezer da gen te Salonica zijn geweest, om met ge neraal Panghalos over zaken van staat en oorlog te confereeren, en het is ook waar, dat op eenige hoogten in de om streken van Athene stukken geschut ge plaatst zijn voor den afweer van vlieg tuigen, met het oog op een eventueclo hervatting van de vi Zindelijkheden lus schen Griekenland en Turkije, doch het rapport door kolonel Piastiras, na zijn conferentie met generaal Panghalos, ge publiceerd, toont duidelijk aan, dat allen eendrachtig samenwerken om het vredes- doel te bevorderen. De vredesconferentie. In Parijsche parlementaire kringen schijnt men de voorkeur te geven aan Gonstantinopel als plaats, waar de con ferentie voor den wrede in het Oosten moet gehouden worden, hoewel men van Engelsche en ïlaliaanscho zijde de voor keur geeft aan Lausanne. Roszbach en de Deulsch-Völkisc'nen. Ober-leutnant Rossbach heeft door tuschenkomst van zijn advocaat aan do pers een verklaring doen toeko men, waarin hij krachtig opkomt tegen de beschuldiging, dat do Deutsch-Völki- scho Freiheitspartéi of de daarbij aange sloten jeugdbonden doeleinden nastreven, welke zij met geweldpleging trachten te ■bereiken. De Deutsch-Völkische Frei- heidspartei is volgens Rossbach een strijd-organisatie, evenals de socialisti sche partij', welke eveneens demonstra ties en optochten organiseert. Voorts is het doel der partij precies hetzelfde als dat van den rijkskanselier dr. Cuno, die in zijn te München géliouden rede even eens tot de bevrijding van Duitschland van het Fransche juk aangespoord heeft Tet slotte verklaart Rossbach, dat hij nimmer in een brief verklaard heeft, dat de rijkskanselier in Severing een schade lijk persoon ziet, waarvan hij» zich gaar ne zou willen ontdoen. De Zomertijd in Frankrijk. De „Petit Parisien" meent te weten, dat, nu er geen overeenstemming omtrent den zomertijd is te verkrijgen, voor- en tegenstanders het eens zijn geworden over liet aanvaarden van den Straats- burgschen tijd, die 35 minuten voor is op den thans geldende. Van het groene eiland. Bij Wexford hebben een aantal rebellen een aanval gedaan op een afdeeling Vrij- staattroepen. Deze sloegen aanvallers te- Tug, waarbij vier rebellen gedood en twee soldaten gewond werden. Uit een buis in Wexford hebben de re bellen drie soldaten van het Vrijslaatle- ger ontvoerd, waarna zij ben met machi negeweren neerschoten. Hoe een paling een geheele stad kan dupeeren. Een paling heeft dezer dagen aan de Fransche stad Aix-en-Provenco veel last bezorgd. Het dier, dat 9 pond woog, ge raakte op onverklaarbare wijze in een buis van de waterleiding, zoodat de watertoevoer werd afgesloten. Het kostte vrij wat moeite voor en aleer men de oor zaak der verstopping liad gevonden. De paling werd daarop aan een palinglief- bebber verkocht voor 15 Francs, doch dit bedrag vermocht toch niet de gemaak te kosten te dekken, die eenige duizen den francs bedroegen. ÜSEKK EN SCHOOL NED. HERT. KERK. Zestal. Te Meppel: A. H. Edclkoort te Dedcmsvaart; W. v. Leeuwen v. Elle- woutsdijk; J. v. RamshorBt te Brommen; C. Koenekoop te Biggekerke; J. Petri te Eek en Wiel; K. Sonies te Stadskanaal. Beroepen. Te Mijusheerenland: D. Los tc St. Philipsland. GEREF. KERKEN. Bedankt. Voor N ieuw-V enncpJ Visscher te Hijlaard; voor Katendrecbb (vac.-W. van 't Sant): H. Pb. Ingwcrsen te Nijkerk. Ds. J. Bruin, t Op 65-jarigen leeftijd "is te Baflo over leden, Ds. J. Bruin, pred. bij de Geref. Kerk aldaar. Ds. Bruin diende vanaf 7 Dec. 1884 de kerk van Nieuwolda en w#rd op 24 Maart 1889 te Baflo bevestigd. Predikantenopleiding in de Geref. Gemeenten. Ds. G. H. Kersten, van Ierscke, schrijft in do „Saambinder" het volgende: Wat de opleiding betreft inderdaad, het allerbeste is hier m, i. nog maar goed ge noeg cn niets zou ik meer begecren, dan dat het er toe komen mocht, dat onze Geref. Gemeenten een volledige opleiding konden geven, aan hen, die de Heeroge bruiken wil in Zijn wijngaard, 't Is mis schien een jaar geleden, dat enkele vrien den mij bereidwillig dertigduizend gulden .renteloos aanboden, zoo het tot stichting van een School komen mocht. Maar waar op ik tegen heb, is de grootdoenerij; 'k wil beginnen aan 't begin, en dan lang zaam maar zeker opklimmen. En naar den kijk, dien ik er op heb, ligt heb ver eenvoudigde besluit der Amerikaansche Gemeenten binnen en niet boven het be reik dier Kerken. Wij moeten roeien met de riemen, die wij hebben. Prof. AaltSers. Prof. dr. - W. J. Aalders, hoogleeraar in do godgeleerdheid vanwege de Ned. Herv. kerk te Groningen, heeft eervol ont slag gevraagd als kerkelijk hoogleeraar cn besloten, zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar aan de rijksuniversiteit te Groningen eerst na den loopenden cur sus te aanvaarden, om zijn zitlingstijd als lid der synodale commissie uit te die nen en in de aanstaand© vergadering der Algemeene Synode als prae-adviseur te genwoordig te kunnen zijn. Biechtmoeders. Een lezeres beantwoordend, die vraagt, „of or niet in een groot© behoefte zou worden voorzien, indien beslist Christe lijke vrouwen van veel ervaring zich be schikbaar stelden als Biechtmoeder, dus als vrouwen, .wr-arlicc-i \rc:wc;\ niet liaar specialer. strijj.-eu ,.,c .on. om raad konden gaan", verklaart Jonannes do Heer in het Zoeklicht: „Niet in den zin zooals Rome de biecht verstaat, maar in den zin van Verlrouwens-Mocders, zou het een zegen zijh voor Nederland, als cr zulke bekend waren. Menig biechtvader zou daardoor ontlast worden van een taak waarvoor hij in den regel niet berekend is, en menige biechtelinge zou beter be grepen en daarom ook beter geholpen worden." Gehuwd priester. Naar de Oud-Katholiek meedeelt, heeft 4 Maart 1.1. pastoor B. A. van Kleef als eerste gehuwde priester dor oud-katho lieke kerk van Nederland, na opheffing van het verplichte priestercoelibaat, zijn intrede gedaan in de oud-katholieke ge meente te Zaandam. Studenten ingedeeld naar faculteiten. Uit het Regeeringsverslag Hooger On derwijs 19202i blijkt, dat studeerden do aantallen vr. studenten daaronder zijn tusschen geplaatst Leiden. A. godgeleerdheid 52 (11). B. rechtgeleerdheid 599* (82). C. genees kunde 383 (45). D. wis- en natuurkunde 203 (81). E. lett. en wijsbegeerte 177 (82). Voor Utrecht waren die aantallen resp. A.103 (2). B. 231 (32). C. 777 (117). D. 438 (113). E. 169 (81). Voor Groningen A. 35 (1). B. 96 (15). C. 311 (18). D. 171 (53). E. 171 (93). Amsterdam (Gem. Univ.) A. 19 (6). B: 269 (42). C. 597 (61). D. 278 (61). E. 383 (181). Amsterdam (Vrije Univ.) A. 115. B. 75. C. 27. D. 10. E. 10. Gemeenteraad Hillegom. Vergadering- van Vrijdag 23 Maart, n.m. 2 uur, onder voorzitterschap van den Burgemeester, den heer D. Wentholt. Afwezig met kennisgeving de heer Loer akker. Na opening der vergadering doet de voorzitter mededeeling van eenige inge komen stukken, waarna wordt overgegaan tot het behandelen der agenda. Als eerste punt is aan de orde het ver zoek van P. de Jong om de rooilijn vaat te stellen voor zijn woning in de Molen straat. De heer De Vreugd wijst hierbij op bet aanbevelenswaardige van een besluit waarbij alle bestaande hekjes aldaar zou den moeten verdwijnen. Besloten wordt ue rooilijn vast tc stel len overeenkomstig het prae-advies van B. en IV. Evenzoo wordt beschikt op een gelijklui dend verzoek van den heer E. Cardol ten aanzien van zijn woning in de Wilhelm: - nalaan. I do vacature J.Kraan, ontstaan in de commissie van advies inzake de werkloos heidsverzekering, wordt benoemd do hebr P. v. W ij "n e n. Do voorzitter doet mededeclingcn om trent de ingezonden rekening van liet Bur gerlijk Armbestuur over het afgcloopen jaar, waarop deze onveranderd wordt goedgekeurd. Betreffende het onlangs genomen raads besluit tot overplaatsing van een onder wijzer, den heer A. C'. Thürkow, wordt besloten den datum van overplaatsing, te wijzigen, en vast te stellen op 1 April a.s. Besloten wordt de instructie van den gem-ontv. aan te vullen door daarin een bepaling op te nemen, betreffende bet de- poneeren en opnemen van gelden bij don postcheque- en girodienst, ten name der gemeente. De gasprijs wordt nader geregeld, en ge bracht van 12- cent op 11 cent per K.M. Alvorens tet behandeling van bet vol gende punt (benoeming weth.) over te gaan, deelt de voorz. mede, dat de heer Veldb. van Zanten zijn ontslag-aanvrage als wethouder heeft ingetrokken, zoodat behandeling van dit punt overbodig wordt. De heer Fijma vraagt wat de reden is van dit laatste besluit van den heer v. Zanten. Dc beer V. v. Zanten zegt te zijn ge zwicht voor den aandrang op hem uitge oefend, zoowel uit het college van B. en W., als uit den gemeenteraad zelve. Do V. o o r z. en ook de heer Balvers, weth., zeggen zeer ingenomen te zijn met dit besluit van den heer v. Zanten en zijn hem daar dankbaar voor. Van den beer A. J. v. d. Kamp te Roo sendaal is een verzoek ingekomen, hem af tc schrijven van het kohier van het H. O. Besloten wordt het verzoek in te willi gen. Bij de rondvraag, die nu volgt brengt do heer de Vreugd de bestrating van den ingang der St. Jesephskerk ter sprake. Do heer Murk verzoekt B .en \V. om te overwegen een verbod uit te vaardigen voor het verkeer met rijwielen door de Kuipersteeg, en tevens om over te gaan tot pensioneering van een oud gemeente werkman. De heer F ij m a spreekt zijn leedwezen uit over de wijze waarop het betonwerk is aanbesteed, daar hij een desbetreffende advertentie in de plaatselijke pers niet beeft kunnen ontdekken. Tevens wijst spr. op de tewerkstelling van werkloozen aan dc R. K. begraafplaats cn zegt nog maals, de hierbij gevolgde methode te be treuren. Do beer Paase voegt hier nog een cn ander aan toe en argumenteerd zijn be zwaren met cijfers en feiten. Hierna suliting. yiT oe Katwijk. Huldeblijk aan de Koningin. On- danks den zeer donkeren, financieclen toe stand waarin deze plaats in alle lagen der bevolking, ten gevolge van dc toestanden in het visschcrijbedrijf, verkeert, is de in zameling der bijdragen aldaar voor bet Huldeblijk een succes geweest, dat de be volking eert om hare offervaardigheid voer idicele belangen, en dat onder deze druk kende lijden. De opbrengst bedroeg ruim f 075.—. De organisatie der inzameling stond on der volijverige leiding van Ds. Voorsteegh De plaats was verdeeld in wijken, elke wijk door eenige heeren voor hunne reke ning genomen. De inzameling geschiedde op eenen dag, bij de bevolking van te va ren bekend gemaakt en voorbereid, door jonge dames, gewapend met kleine plat ie* haringvaatjes, die met oranje gedrappeerd waren. Gemeenteraadsverkiezing.In de ge houden vergadering der Christ. Kiesver. werden 15 personen definitief candidaat gesteld voor den gemeenteraad. De nos. 14. dus die vermoedelijk wol gekozen zullen worden in den raad zijn: Abr. Ouwehand, L. Kruit, A. J. v. Walscm, P. Meerburg. De laatste drie aftr. De aftr. heer C- den Vink is niet op de lijst geplaatst. Een nieuwe in ho ,<j. Sjoeui, op de gronden, gelegen achter de -woning- van den heer R. Ouwehand cn voor diens, rekening een sloomwasscherij en strijk- inrichting verrijzen. Het eerste bedrijV van dien aard alhier. Als directeur zal op treden ,dc heer Lammens Jr. Werkzoekenden. Aan het Gemeente* lijke Arbeidsbureau staan op heden ingc* schreven 325 personen, waarvan 200 vis- schers. Duinkaarten. -Om in de duinen te „wandelen" schijnt nogal liefhebberij te zijn. Reeds ruim 600 kaarten zijn hier voor afgegeven door den Inspecteur van politie. Personalia. Wegens vertrek uit de gemeente is aan den heer A. van Donk eervol ontslag verleend "als secretaris der Huurcommissie. In diens plaats is thans door B. en W. benoemd de beer A. Rio- dijk die plaatsvervanger was. KATWIJK AAN ZEE. Dc uitslag der aanbe- sieding, gehouden door he. kerkbestuur der Ned. Herv. Gemeente, betreffende liet vervaardigen van kerkmeubelen is als volgt: L. van Duijvenbodct en Gebr. dc Best f 14785.A. d. Best en G. Haasnoot f13600.— G. van Rijn f13050.—; P. v. Duijvenbodc f13000.Joh. Verloop f 12885.D. Gesink f 12030.A. Parle- vliet f 11080.—; L. Kruijt f 11000.—. Schilderwerk (gezamenlijke inschrijving f 2090.--. LEIDERDORP. Dc Christelijke Muziek- vereeniging „Devote" hoopt a.s. Woens dag 's avonds 7.30 uur in het gebouw „Irene" een uitvoering te geven ten bato der Zending. Ter afwisseling zal de 2de Voorzitter een korte redo houden. HAARLEMMERMEER. Gob oren: Magdalena Josephina, d, van A. D. de Paepe en O. S. Camacrt Wolmet, d. van H. Roest en G. Aartscn; Neeltje d. vna H. Wortel en H. H. Pols Adriaan Willem, z. van B. R. dc Breuk en B. den Hartigli Govert Cornells z. van H. de Groot en E. Ravenhorst Maria Wilhelmina Henrietta, d. van W. G. Sckrouder en M. E. Sclimitz. Ondertrouwd: M. Chr. Biesheuvel 31 j. en H. P. van Heijningen 30 j. J. Franken 27 j. en M. C. Biemans 20 j. J. Wijn 27 j. en -N. Haan 24 j. G. Everhardus TijsSen 30 j. en G. Aleida van Es, 27 j. N. van Andel 40 j. en A. P. Taurel 30 j. Getrouwd: P. Clement 30 j. en P. E. Bax 26 j. J. Sikma 20 j. en B. G. Oostv. ouder 26 j. S. van der Tonnokreck wedr. van A. M. D. Zegers, 61 j. cn A. van der Pad, wed. van P. Lendcrtse 57 j. Overleden: Thcodorus Smit 82 j., wedr. van H. Binkhorst Te Amsterdam: ohanna Maria van Rijn 26 j. echtg. van J. Holwerda Pietertjc Souneveld 80 j., wed. van A. Noordam. LISSE. Burger! Stand. Geboren: Franciscus Lambertus z. van J. H. Landkroon cn E. S. Lardec Anna Maria d. van A. Duivenvoorden cn M. Schrama Petronella Johanna Josephina d. van H. J. Salman en G. Lindaard. Overleden: G. Balkenende, vvcd. van Th. Schrama 66 j. Mevr. C. P. W i n d a 1 h c r is benoemd tot tijdelijk onderwijzeres aai* de Ned. Herv. School alhier. Aan de heer Corn. ValJc aannemer te Lisserbroek is bij onderhand- sche inschrijving het bouwen van ccn Bloembollenhuis opgedragen voor van Wa- verèn's en Zonen aan do 1ste Havendwars straat alhier. In „R ehoboth" bestond gedurende eenigen tijd behoefte aan een afscheiding van het podium en de. groote zaal, maar dat zou al weer geld kosten. Om tot dit doel tc geraken, besloten verschillende Christelijke Vcrccnigingen, een uitvoering te geven, waarvan dc balen dan ten goede zou komen voor een gordijn van genoemd gebouw. Vrijdagavond had deze uitvoering pla.i's Door de vereenigingen was een pv<ui samengesteld met 16 nummers. Do heer Buurman opende deze samen komst, welko schitterend geslaagd mag genoemd worden. Dc. Christ. Zanvvcrecniging „Looft oen Heer" liet een drietal nummers hooien, welke vrij goed werden afgewerkt, al scheen het koor ietwat zenuwachtig. Ook de Christ. Zangvereeniging „Excel sior" vcrlcendo haar medcerking. Opnieuw, hoorden wij „Sneeuwklokjes" mot de aar dige rythmc en mooie melodie, hetwelk kranig werd gezongen. Een gedeelte van het koor zeng nog -V>. 16 „Ja en Neen". Dit spande de kroon.. Waarlijk „Excelsior" heeft haar naam lner- hoog gehouden. Wc hoorden ook nog een paar nummer» van een Mannenkwartet-, die ook zeer ns de smaak vielen. De Christ. Gym nasi ickve ve cn i cm g u. D. A. (Hecht op het deel af), leverde schifc

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2