Dagblad voor Leiden en Omstreken. NIBDWE in Leiden cn buiten Leiden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal f 2.50 Per week f 0^19 Franco per post per kwartaal f 2.90 3üe JAARGANG. - DINSDAG 13 MAART 1923 - No. 893 Bureau: Hooigracht 35 - Leiden - Tel. int. 1278 - Postrekening 58936 ADVEÜTEÜTiE-PriliS Gewone advcrtentiën per regel 22cent». Ingezonden Mededeelingcn, dubbel tarief» Bij contract, belangrijke rediictie. Kleine advertentiën bij vooruitfceta-* ling van ten hoogste 30 woorden, wordetf revl-vfst ad 50 cpnf. V Vrijhandel. Hot vrijhandelskoor geeft weer uit voeringen. Nauwelijks zijn door de Regeering maatregelen voorgesteld om enkele tak ken van onze industrie van een wissen ondergang te redden of het geroep om vrijen handel davert weer door deze lage landen. De Vereenïging „Het Vrije Ruilver keer" is weer in actie gekomen en zendt het eene vlugschrift na het andere de wereld in, om tegen zoo booze plannen te waarschuwen. De groote fout die zij hierbij maakt ïs, dat zij den vrijen handel tot een dogma maakt. Dat verzwakt hare positie en vermin dert de waarde van de door haar aange voerde argumenten. Het verhindert haar de voorgestelde maatregelen naar hun. eigen beteekenis te beoordeelen. Alle ons omringende landen mogen den vrijen handel loslaten, zij blijft er voor ijveren. Onze industrie mag vernietigd worden, liet deert haar niet, als het vrijhandels- beginsel maar zegeviert Gelukkig is onze regeering nuchterdeT. Zij laat zich niet leiden door holle leu zen of bepaalde dogma's, maar ernstig stelt zij zich de vraag of er ook iets ge daan kan worden om onze kwijnende in dustrie te helpen. Zij begrijpt dat we met leuzen, hoe mooi die ook klinken en hoe goed ze 't hij de verkiezingen ook mogen „doen", niet verder komen. Zij wil waar noodig, helpen, steunen, beschermen. Zij wil trachten onze industrie op de heen te helpen en te houden en haar door de moeilijke li i den heen te li elpen. Buitengewone tijden, zoo oordeelt de Regeering eischen buitengewone maatre gelen. Tegen die maatregelen kunnen zakelij ke bezwaren worden ingevoerd. Maar met het geroep om „vrijhandel" dat reeds zoo vaak en zooveel schade be rokkende komen we hier niet verder. J" Niets geleerd. De vrijzinnigen hebben niets geleerd. De toch zoo leerzame historie van de laatste jaren is zonder meer langs hen heen gegaan. Ze kunnen zich niet schikken in het feit dat zo de greep op het volle kwijt zijn en dat ze nog slechts een zeer bescheiden plaatsje innemen. De liberalen zijn goeddeels verdwenen, maar de liberale verwatenheid is geble ven. Rotterdam is bureemeester-loos. En nu zit „De Vrijheid" het orgaan van den Vrijheidsbond in angst, dat een verkeerde keus zal worden gedaan. Het blad van Mr. Dresselhuys is ver van gerust. Want Rotterdam lieeft noodig een „waardig opvolger", een „kranig regent". En nu is het zoo bevreesd, dat het rechtsche Kabinet zich door pietlut tige politiek zal laten verleiden ook in het rechtsche kamp te zoeken en dat een ..politieke- gunsteling" zal worden benoemd. Dat liet Kabinet vergeten zal dat de bekwamen en geschikten alleen bij het liberale volksdeel worden gevonden. Het is de oude liberale verwatenheid die te sterker uitkomt, omdat de Vrij heidsbond in heel Rotterdam geen candi- daten voor den Raad kan vinden die zich met de rechtsche candidaten kunnen me ten. Het liberalisme heeft niets geleerd. Maar alles vergeten. STADS159EUWS Prof. van der Vlugt. Hoewel alle openlijk huldebetoon verme den moest worden, is toch de verjaardag van Prof. v. d. Vlugt feitelijk een groot- sche huldiging geworden. Ileel den dag was het een komen en gaan van vrienden en belangstellenden die den hoogleeraar kwamen gelukwenschen. Volgens telegrafische berichten uit Fin land bevatten do Finsclie bladen tal van artikelen naar aanleiding van den zeven tigsten verjaardag van Prof. Mr. W. van der Vlugt, die, gelijk bekend, jarenlang ten gunste van Finland het pleit heeft ge voerd en laatstelijk nog in de kwestie der 'Alands-eilanden met groote kennis van zaken het goed recht van Finland verde digde. De president der Finsche republiek en 's Lands regeering zonden den jubilaris telegrafisch hun gelukwenschen. Veraeniging iot bevordering van de opleiding toi Instrumentmaker. Deze vereeniging hield gisteravond in de vriendelijke leeszaal Bosscha haar jaarvergadering onder leiding van haren voorzitter Prof. D r. H. Ka- merlingh Onnes, die de zeer goed bezochte vergadering opende met oen woord van welkom tot de aanwezigen. In zijn openingswoord memoreerde spr. voorts de in het afgeloopen jaar heengegane wetenschappelijke vrienden, Prof. Dr. J. P. Kuenen en Prof. Dr. J. D. v. d. Waals en begroette hij het nicuw-benoemde bestuurslid, den beer A. J. Roelofz. Hierna werden de notulen der vorige jaarvergadering gelezen door den Secr.- penningm. Dr. G. A. Gromme 1 in. In aansluiting op een in de notulen voorkomende mededeeling betreffende een te houden tentoonstelling van in- strum. tot beoefening der natuurkun de, deelde de voorzitter mede,, dat de uit voering dezer tentoonstellings-plannen nog een jaar was uitgesteld, om beter succes te kunnen verwachten. Nadat de notulen onder dankzegging aan den secretaris waren goedgekeurd, werd overgegaan tot bestuursverkiezing, waarbij het eenigst aftr. lid, Prof. Dr. H. Kamerlingh Onnes bij acclamatie als voorzitter werd herkozen, onder applaus der aanwezigen. Uit het verslag der kascommissie, dat alsnu werd uitgebracht, bleek het goede beheer van den Secr.-penningm., Dr. G. A. Grommelin, waarvoor de voorzitter hem namens de ver. hartelijk dank zei, en onder applaus dechargeerde. Aan het jaarverslag, dat vervolgens werd uitgebracht, ontleenen we dat de inzinking op allerlei gebied ook haar in vloed heeft doen gelden op het werk der vereeniging, wat betreft het aanschaffen van werktuigen; het plaatsen van leer lingen enz. Hoewel van regeeringswege op het be trachten van de grootst mogelijke zuinig heid wordt aangedrongen, bestaat toch reden tot groote erkentelijkheid, voor de wijze waarop zoowél door de regeering en door de gemeente Leiden het vakon derwijs behartigd wordt. Ook van het Leidsch Universiteitsfonds werd weer de belangrijke bijdrage van f 100 ontvangen, waarvoor het bestuur zeer erkentelijk is. Doordat de heer H. J. v. Welbergen naar Engeland vertrok is een vacature lëeraar in het glasblazen, ontstaan naast die van leeraar in het instrumentmaken. Het bestuur hoopt beide in 1923 te kunnen vervullen. Het aantal leerlingen bedroeg in 1922 4-5, waarvan 6 vertrokken; het bestuur hoopt in 1923 weer op de gewone wijze te kun nen toelaten. Echter blijft de geringe afname van werkkrachten een groot be zwaar vormen. Na het brengen van dit jaarverslag, ging spr. over tot het houden van zijn voordracht over. Een bezoek aan de instrumentmakers- school der Firma Siemens en Halske, Wernerwerk, Siemensstadt hij Berlijn. Steeds is liet noodig, eigen werk te toet sen aan hetgeen op hetzelfde gebied door anderen verricht wordt. Vandaar dat het bestuur onzer instrumentmakers en glas blazersopleiding steeds zooveel mogelijk getracht heeft zich op de hoogte te stel len van de werkwijze in inrichtingen van denzelfden aard. In vroeger jaren" heeft onze voorzitter, Prof. Kamerlingh Onnes, vele scholen en werkplaatsen in Duitsch- land en Zwitserland bezocht Daarna is dit geruimen tijd niet geschied. De oor log o.a. heeft het langen tijd onmogelijk gemaakt. In Mei 1921 was ik echter kor ten tijd te Berlijn en kon daar toen een bezoek brengen aan de Instrumentma- kersschool der firma Siemens en Hals ke, een der beste en modernste in Duitsch- land. De firma houdt zich reeds sinds lang met de opleiding van werkkrachten bezig maar de eigenlijke school bestaat pas sinds 1918. Zij is gehuisd in een oud fabrieksge bouw, dat inwendig geheel verbouwd is. Er waren pl.m. 4-5 leerlingen, verdeeld over 3 leerjaren. Het onderwijs is theo retisch en prac-tisch, en wordt gegeven in Tuime, frissche lokalen, voorzien van een mooie verzameling moderne werktuigen. De practische opleiding draagt een zeer veelzijdig karakter, vrijwel zonder oenige specialisatie in verband met het bedrijf der firma. Een serie met zorg gekozen werkstukken wordt door iederen leerling afgewerkt. Na het eerste jaar van algemeen on derwijs komen de leerlingen ook eenigen tijd, volgens rooster, in de montage- en in de constructiewerkplaatsen. Het theo retisch onderricht wordt overdag gegeven gaat minder ver dan dat van Mathesis, vooral wat betreft natuurkunde cn elec- troteohniek en beweegt zich ook in een eenigszins andere richting. Men moet echter, bedenken, dat dit theoretisch onderwijs uitsluitend ver band houdt met de opleiding voor instru mentmaker in engeren zin, en niet met een gecombineerde opleiding in instru mentmaker en electro techniek, zooals de Leidscho opleiding zich ton doel stelt". Naar aanleiding van deze voordracht, ontstond een zeer geanimeerde bespre king, die geheel in de lijn van het behan delde onderwerp bleef. De lieer dr. E. G. Sclioute vroeg o.a. het woord over de wenschelijkkeid van een psycho-tecknisch onderzoek bij het toelatings-examen, zooals dit blijkens de voordracht van dr. C., ook in Duitscli- land plaats vindt. Tet slotte kwam men tot de conclusie, dat het woord „psycho technisch" zeer ongelukkig is gekozen, daar het onderzoek slechts bedoelt een toetsen van de bekwaamheid der zintui gen, en zintuigen, althans in dit verband met psychologie weinig verband hou den. Echter was men van meening dat een onderzoek naar het prestatievermogen der zintuigen zeer wel aanbeveling ver dient, zoodat op dit gebied gebruik kan worden gemaakt van de nieuwere hulp middelen. Echter blijft, zooals de voor zitter betoogde, de liefde voor het vak, en voor do wetenschap, de groote ver- eisckte. Op voorst, van een der leden om zich met de inspectie van het nijverheidsonder wijs in verbinding te stellen inzake het instrumentmakersonder wijs op de am bachtsscholen, werd niet nader ingegaan wegens do moeilijkheden daaraan ver bonden. Lichamelijke Opvoeding. Men meldt ons bet volgende: „Gelukkig gaat men ook te Leiden meer en meer inzien dat het ©en groot volks belang is speelterreinen van gemeente wege ter beschikking van de jeugd te stellen. Naast bet reeds jaren bestaande terrein aan de Z. W. Singel zal ook spoedig het speelveld behoorende bij de H. B. S. voor jongens in exploitatie worden gegeven aan de Vereeniging „Volksspeeliuinen", onderafdeeling van den Ned. Bond van Lich. Opvoeding terwijl er goede vooruitzichten bestaan to. van het terrein aan het Nieuwe Ka naal. Op de 1.1. gehouden vergadering van de Vereeniging voor Soeiale Kinaer-Hy- giëne heeft Dr. Reys, uit den Haag, nog maals het groote nut van Speel terrei nen voor do versterking van de Volks kracht en Volkstucht uiteengezet. Dr. Reys wees er toen met nadruk op dat er echter gespeeld moest worden onder goede en ter zake kun dige leiding. Dit laatste heeft de Afdeeling Leiden van den Ned. B. v. L. O. doen besluiten een spelleiders-cursus te openen, Deze cursus is meer bedoeld als een herhalingscursus, voor het die geroepen zijn of zich geroepen gevoelen mede te werken aan de Lichamelijke opvoeding der jeugd. Waar nu door vele onderwijzers en on derwijzeressen de lessen en lichaams oefeningen zelf moeten gegeven worden, en het spel een voornaam deel der leer stof vormt, hopen wij dat velen aan de zen cursus zullen deelnemen. Do lessen worden gegeven op dagen en uren in overleg met de deelnemers vast te stellen. De cursus wordt geopend a.s. Zaterdag te 2 uur n.m. in de zaal Pieterskerkgracht 7. Zij die nog aan de zen cursus wenschen deel te nemen, kunnen zich v o o r Zaterdag 17 Maart a.s. aanmelden bij den leider, Pieters- kerkgraolit 7 of bij den secretaris: Rijnsburger weg 131. Wij hopen dat de afdeeling Leiden met dit mooie plan veel succes zal 'hebben. Exportcredieten. Op het Bureau van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland Breestraat 78 Leiden, zijn momenteel fprmulieren te bekomen, ton gebruike bij aanvragen voor exportcredieten. Volgens Ministerieele beschikkingen rvan 30 Januari en 27 Februari 1923, kan in liet belang van de opvoering der werkgelegenheid hier te lande, met in achtneming der verschillende bepalingen gedeeltelijk Staatsgarantie voor uitvoer- tr ansae ties worden verleend aan hier te lande gevestigde ondernemingen, ten einde deze in staat te stellen betrekkin gen met het buitenland te behouden, te herwinnen of te verkrijgen. Do garantie wordt verstrekt tegen een door den Mi nister te bepalen premie. Do garantie zullen bij voorkeur in aanmerking ko men, transacties, waarvoor door een in Nederland gevestigde bankinstelling cre- diet wordt verleend. De garantie wordt verleend voor ten hoogste 40 van het als volgt te bepalen bedrag: De Rijkscommissie van advies in zake de Exportcredieten keurt het fac tuurbedrag goed; van het gedeelte, dat van dat door den buitonlandsohen koo- per verschuldigde factuursbodrag, na volledige uitwinning, onbetaald blijft, wordt het gegarandeerde percentage door den Staat aan de onderneming vergoed. Verdere inlichtingen worden op bet Bureau der Kamer verstrekt. Op de j.l. gehouden ledenvergade ring van den Alg. Ned. Bond van Han dels- en Kantoorbedienden, afd. Leiden, zoo meldt men ons, bleek uit het jaarver slag van secretaris en penningmeester, dat zij als afd. in het afgeloopen jaar een goed figuur heeft gemaakt. Haar op treden naar buiten heeft ongetwijfeld de indruk gevestigd, dat met de afd. Leiden van den Alg. Ned. Bond v. Handels- en Kantoorbedienden rekening dient te wor den gehouden. Het verheugde haar te kunnen consta- teeron, dat, terwijl alle andere organisa tion van Handels- en Winkelbedienden beduidend in ledental waren, teruggeloo- pen, de „Algemeene", daarentegen op oon aanwas van leden kan wijzen. Uit do le den werd een clubje huisbezoekers ge vormd, die de voorhanden zijnde adros sen zullen afwerken. Na afhandeling van de agenda werd deze vergadering, die flink bezocht was, door den voorzitter gesloten. Door de politie alhier is aangehou den zekere M. H. wonende te Roosendaal. Bij onderzoek in het Alg. Politieblad bleek, dat hij nog 31 dagen hechtenis to goed had. Gistermiddag is van den openba ren weg Oude V arken sm ar kt alhier een rijwiel ontvreemd ten nadeele van J. v. R. alhier. Op verzoek van de ouders te Alphen aan den Rijn is gisteravond alhier aan gehouden en overgebracht naar genoem de gemeente de minderjarige L. C. S. Door het overlijden van den heer Jos Loopuit, zial Mr. D. A. van Eek al hier zitting nemen in het partijbestuur van de S. D. A. P. Men verzoekt ons er do aandacht op te vestigen dat bij het morgenavond te houden Orgelconcert, alleen toegang wordt verleend aan de Hooigrachtzij do van het kerkgebouw en dus da ingang aan de Mid delstegracht gesloten blijft. Tevens zullen voor zoover de voorraad strekt, nog pro gramma's aan het kerkgebouw verkrijg baar zijn. BiHÜEÜLjlüO De Zomertijd. Het Centraal Comité tot behoud van den Zomertijd heeft een uitvoerig tele gram tot den minister van Binnenland- sche Zaken gericht, waarin het dezen verzoekt gunstig te beschikken op de vraag van het Kamerlid Yan der Waer- den, betreffende de publiceering van de Tesultaten van de van regeeringswege in gestelde enquette bij gemeentebesturen en aiidere lichamen inzake den zomertijd Meer dan een kwart millioen sympa thie-betuigingen zijn bij het comité inge komen. Geref. Vereen, voor Drankbestrijding. Te Rotterdam werd Zaterdagmiddag de 2de jaarvergadering gehouden van den Prov. Z.-H. Bond van afd. van de Geref. Vereen, voor Drankbestrijding, onder presidium van den beer W. G. F. Schops van 's-Gravenhage. De aftredende bestuursleden, de heeren Groenenberg, van Dordt, en Scheps, van Den Haag, werden met algemeene stem men herkozen, en gekozen de heer Ds. W. Boch van Pijnacker cn A. v. Rcns- sen, van Rotterdam. Na afhandeling van de agenda hield Ds. Bech een opwekkende rede, getiteld: „Een dronkemans drankadvertentie". De vergadering nam met algemeene stemmen de volgende motie aan: de Prov. Zuid-Hol!. Bond van Afdee- lingen van de Geref. Vereen, v. Drankbe strijding te Rotterdam in jaarvergade ring bijeen; kennis genomen hebbende van de we- derindiening van een wetsontwerp op de Plaatselijke Keuzo door den heer Rut gers en 8 andere Kamerleden; spreekt haar levendige voldoening daarover uit; hoopt dat dit wetsontwerp door beide Kamers tot wet zal worden verheven, en dat het strekken zal tot een zegen voor land en volk; besluit deze motie te publiceeren in de pers, en gaat over tot de orde van den dag. De Staatscommissie voor Hooger Onderwijs Op een vraag van den heer Troels t-ra, lid van de Tweede Kamer, betreffende het nieit-benoeanen van een e-ociaabdemo- cratiedhe onderwij&spécialiteifc iu d«o on langs ingestelde Staatscommissie voor het honger onderwijs Wil d© minister de Kametr meeleden len, wat de reiden is, dat in de pas benoemde Staatscommissie voor hOoger onderwijs geen enkel sociaal-dcmooratLsefce orader- wijs-speeóaliteifc is opgenomen 1 heeft de minis1 tea* van onderwijs, kun sten en wetenschappc,n geantwoord De bedoelde Staatscommissie is er niet een van politieleen aard1. Daarom word bij do wijze van samenstelling geen rekening gehouden met bepaald© vertegenwoordi ging van partijen. In d© eerste plootte moesten daarin personen zitting krijgen, die zoowel door hun kennis cn .raring, als door hun betrekking' of ambt volkomen op de hoogte zijn van hot openbaar of het bijzonder onderwijs. Voorts was het gewnestiht, dab vertegenwoordigers van do vei-schaMentdo faculteiten dor Rijks universiteiten werden opgenomen, zoo mede een vertegenwoordiger der Techni sche Hoogesohool. Eindelijk was het met het oog op den cisch der bezuiniging noo dig, dat daarin ook een enkele financieel c specialiteit werd benoemd. Het locaal posttarief. Een voorstel betreffende port veria ging voor enkele categorieën van stukken, waar onder ook de in locaal verkeer verzonden brieven, is bij de commissie van advies be treffende aangelegenheden van het staats bedrijf van de posterijen de telegrafie cn te lefonie aanhangig gemaakt, zegt de N. R. Crt. De Memorie van Anwoord van Minister Van Swaay aan de Eerste Kamer heeft dezer dagen nog pas gezegd, dat aan ver laging van het locaal tarief niet te denken valt. De debacle van de „Amsterdammer." De „Standaard" bevat de volgende ver klaring van de voormalige en oud-commis sarissen van de „Amsterdammer." „Naar aanleiding van de loopend© ge ruchten, als zouden ondergeteekenden do werkzaamheden vanhet comité-Grosheide onaandoenlijk gadeslaan, stellen zij het op prijs te verklaren: le. dat zij de pogingen tot steunverlee- ning door dat comité ingesteld, zeer waar- deeren 2e. dat zij echter van oordeel zijn, dat zoolang niet is afgezien van elke poging, om hen voor de Amsterdammer-catastro- pho, hetzij financieel, hetzij moreel aan sprakelijk te stellen, zij tot hun groot leedwezen niet kunnen overgaan tot het erleenen van daadwerkelijken steun aam iw comité, daar zij zich overtuigd hou den, dat elke steun, door hen verleend, inj hun nadeel zou worden uitgelegd; 3e. dat zij daarna bereid zijn, uw comité naar hun vermogen te steunen, ia aanmerking nemende don omvang der schade, die ook sommige hunner financieel bij den ramp zullen lijden. Uit het bovenstaande zal u opnieuw ge bleken zijn, dat ondergeteekenden zich ini hun consciëntie volkomen vrij achten, j Waar echter die vraag der moreele gebon- 1 denheid kennelijk door anderen anders be- oordeeld wordt, en het hierbij niet meer geldt de zuiver persoonlijke belangen van ondergeteekenden, doch het belang der Christelijke actie mede daardoor geschaad wordt, zijn ondergeteekenden voornemens aan een drietal hoogstaande mannen ta verzoeken, de geheele zaak der „Amster dammer" te willen onderzoeken, en hun oordeel over een en ander te willen uit spreken." i Een nieuwe Duitsch— Nederlandsche Credietovereenkomst? Naar de Hannoverischer Kurier meldt, worden tusschen de Nederlandsche en de Duitsche regecring onderhandelingen ge- houden over een nieuwe credietovereen- komst, analoog aau hot bestaande Neder- j landsch-Duitsche financieele verdrag. Daar. I het ter beschikking staande guldenscrediet bijna uitgeput is, zal ook eventueel een ver- j hooging van de bestaande Nederlandscli- Duitsche credietovereenkomst overwogen j worden. Het goederenverkeer met Duitschland. j Hot goederenverkeer met Duitsehlan'dl naar ons land via Bontheim-Oid-enzaal is j zóó ontzaglijk groot, dat de aanvoer té Bentheim voorloopig ds stopgezet, om dé 1 daar opgestapeld© hoeveelheden artikeloni j eerste te kunnen verwerken en door té f zendon naar O'ldonzaal. DE NEDERLANDSCHE JAARBEURS. 't Was gister nog een geklop en ge* zaag, gesjouw en gedraaf van jewelsté Tondom en in het massieve écht Hol-* landsch-baks leenen .T aarbeu rsgebou w, dat fier cn onbewogen boven de houten miniatuur-jaarbeursjes op het allesbe-» halve vredige Vredenburg uitkeek. Met een dertigtal andere pers-cellen ga's vereenigden wij ons in de conversan tiezaal der Stichtsche Industrieele Club, j waar op de meest welwillende cn aangen name wijzt de, om in dit omvangrijke j werk door te dringen, zoo noodige inlick- tingen werden verstrekt- In de eerste o ogenblikken dachten we ons in het legercommando van een oor logvoerend land. Een groote stafkaart van Nederland met de gebruikelijke prik- vlaggen bekrioeld bleek bij nadere be schouwing echter de vreedzame propa- g andast rijd voor den achtsten Neder-* landschen Jaarbeurs weer te geven, en tevens do voorloop ige resultaten van do-? zen intensieven strijd. Uit de gegevens bleek, dat lot 7 Maart j.l. niet minder dan 8469 entreebewijzen zijn verkocht, een vooruitgang sinds September 1922 van 5619 kaartent Behalve dat aan standhouders en auto-» riteiton 3400 toegangsbewijzen werden verstrekt, heeft hot altijd strijdvaardige, Jaarbeursbes tuur een nieuw actiemiddel toegepast. Ter gratisverspreiding onder hun cliëu-| tèle wei-den 20.000 dagkaarten aan stand-» houders in consignatie gegeven. 't Lijkt ons een logisch reclamomidJrf.^ De vertegenwoordigende firma zendt* aan zijn ouile- en te verwachten gctroin wen een met zijn firma-naam bc-druktr toegangskaart. Komt de cliënt, dan is tevens het en'*, tree-bewijs door den standhouder betaald' komt hij niet, dan heeft de indus-» trieele of comrnercieele „Moor" zi juf schuldige plicht gedaan, en do handé*^ laar. die weigert kennis te nemen, va® wat er in de wereld tc koop is, heeft h&

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1