Gemeentelijke Aankondiging, GEMEENTELIJKE VISCHVERKOOP. Aan den gemeentelijken Vischwinkel Viscï:markt 18 (Tel. 1225) is Dinsdag ver krijgbaar SCHELVISCH a f 0,16—f 0.28, SCHOL a f 0,10 en KABELJAUW a f0,35 per pond. N. C. DE GIJSELA AR, Burgemeester. ÏCHOUW VAN WEGEN ENZ. B. en W. van Leiden; Gelet op artikel 17 der Verordening van 6 Juli 1899 (Gemeenteblad No. 15) laatste lijk gewijzigd bii Verordening van den 6en Februari 1913 (Gemeenteblad no. 4); Brengen ter kennis van belanghebbenden dat, te beginnen met Dinsdag 3 April a.ft. zullen worden geschouwd alle wegen, la nen, paden, straten, kaden, pleinen, hofjes, stegen, sloppen of poorten en gangen, be nevens de daarin gelegen of daartoe be- hoorendo bruggen en andere- kunstwerken, voor zoover die bijzonder eigendom zijn, cn, zonder verhindering door of vanwege rechthebbenden, voor bet publiek verkeer openstaan, en alle wateringen, en slooten, en de riolen ter vervanging daarvan ge maakt, benevens de daartoe behoorende s7uien. -duikers, buizen, toegangskokers en dergelijke werken, voor zoover die bijzon der eigedom zyn. N. C. DE GT.TSELAAR, Burgemeester. VAN STRTJEN, Secretaris. Leiden, 10 Maart 1923. B. cn W. van Leiden brengeri ter alge meen o kennis, dat door Petrus Jobannea van Zijp, wonende te Leiden, een verzoek schrift is ingediend, om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop en elders, in het voorhuis van het perceel Hecrengraeht 92. N. O. DE GLTSELAAR, Burgemeester. VAN STRTJEN, Secretaris. Leiden, 10 Maart 1923. AGENDA. WOENSDAG 14 Maart Leiden «-» Orgelconcert ten bate van de Vereen, voor Chr. Bewajarscboolonderwijs. Leider: Ds. H. Thomas. Kerk Hooigracht. Aanvang 8 nur. WOENSDAG 14 Maart. Leiden. 3-October-Vereeniging. „In den Vergulden Turk". 83 uur. lederen Woensdagavond van 8J4 nur. Rechtskundig Bureau Chr. Best. Bond. Steenftfhuur 15. -De avond-, naclit- en Zondagsdienst der apotheken wordt van Maandag 12 Maart tot cn met Zooi dag 18 Maart waargenomen door de apotheek van den heer C. B. Duyster, N. Rijn 18, telef. 523. De apotheek van het Ziekenfonds lot Hulp der Mecschheid is steeds geopend, -nnii nllepn vrr.r leden van dit Fonds. BUITENLAND FRANKRIJK EN DUITSCHLAND. De Fransche bedoelingen. Economische en politieke vraagstukken. Langzamerhand komt aan het licht wat nu eigenlijk de bedoeling van Frankrijk is ffcet dc bezetting va a bet Keer gebied. Eerst heette het dat heb ging om de ichadeloosstelli ng. Thans echter komt men cr rond voor uit, dat het hier feitelijk .een politieke kwestie betreft, dat de veiligheid van Frankrijk in het geding is. In de commissie voor buitenlandsche aangelegenheden heeft Poinearó verklaard „In allen gevalle zal Frankrijk niet te gen eenvoudige beloften van veiligheid de pandeD loslaten, die het verplicht is ge ver si e nemen De bedoeling is, dat de nadruk valt op „beloften" en dat de pandsteden in bezit gehouden worden, niet alleen tot de scha devergoeding, maar ook tot d© veiligheid verzekerd is. Met deze politiek zou Frankrijk dan de leco.'ö «illen aanruïlei». dio jniV'.nn is do.-»r let 'ervallcn van den cp de vredes conferentie toegezonden tienjarigen waar borg van Engeland en de Veicenigde Sta ten. Waaruit weer volgt dat Duitsche voor stellen, die alleen betrekking hebben op de schadevergoeding, hoe zij ook uitvallen, te Parijs niet meer voldoende geacht zul-, len worden, om een ontruiming van het Roergebied te bewerken. De oecomische kwesties, die bij do Rocr- Jtoerbczetting betrokken zijn, zijn aldus onafscheidelijk verbonden met politieke vraagstukken. Wat nu juist niet bevorderlijk is aan een •pocdigo oplossing van bet conflict. Inbeslagneming van alle kolenmijnen. De correspondent van het „Acht TJhr 'Abendbïatt" te Essen meldt: Alles wijst op, dat de inbeslagneming van alle ko lenmijnen in het Roergebied voorbereid Irordt. Volgens geloofwaardige mededeelingen bestaat, naar men zegt, het plan om met dc hulp van Poolsche mijnarbeiders den 25en Maart de kolcnproductio in eigen iehcer to nemen. Naar gemeld wordt, is do ingenieurs- 2ommissio inet 50 leden versterkt. Do Franschen zijn voornemens alle mij nen to bezetten. Gisteren werden tc Gclsenkircben de groot o mijnen door de Fransche troepen behulp van 22 vrachtauto's bezet. Dc economische blokkade. D« „Petifc Parisicn" geeft nog de vol gende bijzinderhoden over de verklarin gen, door Poinearó in do kamercommissie van buitenlandsche zaken afgelegd: Do toestand in het Roergebied wordt van dag tot dag beter. Het aantal geval len van sabotago vermindert. Dagelijks wordt waargenomen, dat Duitsche spoor wegarbeiders den arbeid weer opvatten. Dit alles moet het govolgd hebben, dat het spoorwegverkeer uitgebreider en gemakke lijker wordt. .Sommige mijneigenaars laten him be drijven normaal werken. Het doane-cor- don blijft gehandhaafd, zonder afbreuk to doen aan de wisselkoersen. Dank zij het goed ingerichto systeem van uitvoerverboden en uitzonderingsbepa lingen, behoefde Frankrijk geen nieuwe munteenheid in het Rijnland in te voeren. De gevolgen van de blokkade beginnen zich to doen gevoelen Wij hebben groepen Schupo, die zich aan agitatie overgaven, ontbonden. Overal heerscht orde. Poincaré hoopt voorts, dat de operatie binnenkort vruchten zal afwerpen. De beste beoordeelaars zijn volgens hem van meening dat de Duitsche tegenstand niet iang meer duren zal. De blokkade heeft tot resultaat gehad, dat aangetoond is dat do Duitschers over voldoende geld beschikken, daar zij cou- tant buitenlandsche kolen konden koopen, terwijl zij zich steeds niet in staat ver klaren tot het betalen der schadevergoe ding. De stemming in Engeland. Het vraagstuk van de Ruhr blijft ook in Engeland de algemeeno aandacht vra gen. De „Manchester Guardian" betoogt, dat do tegenwoordige koorts van ovordreven nationalisme lijnrecht ingaat tegen de be langen van den internationalen handel, waarvan toch tenminste een vierde van Engelands bevolking moet leven. Het punt, waartegen zich de ontevreden heid vooral richt, is dat de Franschen een docanerecht van 10 heffen, terwijl Duitschland niet verder ging dan tot 7 De verdeeling der kolen. Do „Information" verneemt, dat allo steenkolen, waarop de twee bezettende mogendheden in het Roergebied de hand weten te leggen, gelijkelijk tusschen Frankrijk en België worden verdeeld, ter wijl wat de cokes betreft is overeengeko men, dat Frankrijk 90 cn België 10 zal ontvangen-. Het blad zegt verder, dat de steenkool- verschepingen naar Nederland zijn ge staakt, aangezien noch dit land, noch Duitschland bereid was de daarop vallen de Fransche belasting te betalen. HET VERDRAG VAN LAUSANNE. Turkscho tegenvoorstellen. Wat er te Angora is besloten 13 nog niet volledig bekend. Alleen is er bericht gekomen, dat door een koerier uit Angora tc Konstantinopel de nota van de Turkscho regeering aan de geallieerden is overgebracht en dat dezo nota in zeer gematigde bewoordingen zou zijn gesteld en een nieuwe conferentie voorstelt. In de nota worden do tegenvoorstellen der Turken geformuleerd. In zooverre wordt dus bevestigd, wat aanvankelijk al werd geseind, dat de ex tremisten in Angora, die maar liefst met geweld dadalijk do Turksche plannen zou den willen doorzetten, de nederlaag heb ben geleden. Maar we weten nog niet of nu ook in dc Turkscho tegenvoorstellen het „extre misme" geheel en al vermeden is. Én we moeten dus afwachten tot de inhoud van d Turksche nota zal zijn gepubliceerd. Eerst dan ook zullen we meer vernemen van do houding, die de geallieerden tege moetkomend al zijn, behoeft zeker niet te worden betwijfeld. Amerika en Turkije. T"M^~ Hughes, de staatssecretaris vart Buiten- landscho z^ken heeft officieus bekend ge maakt dat do Vereenigdc Staten geen on derhandelingen met Turkije zullen voeren over een afzonderlijk verdrag, zoolang do betrekkingen van de mogendheden met Turkije critiek zijn. Zulke onderhandelin gen zouden tegenover de mogendheden on hoffelijk zijn. Spoorwegongeluk in Engelsch-lndië. Tachtig mijlen van Rangoon heeft een ernstig spoorwegongeluk plaats gehad. Een trein, welke in de richting van Moulmein reed, ontspoorde, vermoedelijk tengevolge van een verkeerden wisselstand. Vijf reizi- grs werden gedood en zeven ernstig ge wond. Sovjet-Rusland en Frankrijk. Litwinof heeft Poinearó een nota ge zonden, waarin hij verzet aanteokent te gen het bij de Fransche Kamer ingediende wetsontwerp tot verkoop van de Russische schepen, welke Wrangcl meegenomen heeft heeft, om daaruit do kosten, die Frankrijk voor het leger van Wrangel ge maakt heeft, te dekken. De nota wijst er pp, dat de Russische regeering den 18en Augustus 1921 draad loos verklaard heefthaar eigendomsrecht op de schepen, welke ten tijde van de in terventie onrechtmatig weggevoerd zijn, niet op te geven en geen handelingen in zake dezo schepen, waarin zij niet gekend zou zijn, te zullen erkennen. De Russische regeering stelt daarom de Fransche voor de schepen aan den recht- matigen eigenaar, de Russische regeering, terug te geven. Verder verklaart zij de Fransche regeering voor allo materieel© schade, door Franbrijk's handelingen vcr- ooraakt, aanspraklijk te zullen stellen. Het Draadloos verkeer. Bonar Law heeft in het Lagerhuis me degedeeld, dat de regeering het niet lan ger noodig acht, particuliere ondernemin gen uit te sluiten van deelneming aan het draadloos telegrafische verkeer binnen bet Rijk. De regeering heeft daarom besloten licen ties lo verleenen voor de oprichting van draadloozo stations in Engeland door par ticuliere ondernemingen om telegrammen te wisselen met de overzeesche dominions, de koloniën en het buitenland, een en ander onder voorwaarden, die noodig zijn om de Engelscho controle te verzekeren. Tevens beeft de regeering beslist, dat in het belang der nationale veiligheid is om een draadloos station in Engoland, dat in staat is telegrammen te wisselen met overzeesche dominions, te hebben, ge ëxploiteerd door den staat en dat een sta tion van dezen aard zoo spoedig mogelijk opgericht moet worden en voor het han delsverkeer beschikbaar zal zï]n. KERK EN SCHOOL NED. HERV. KERK. Beroepen: Te Sprang (2de maal), J. G. Wolthers te Kamperveen. Te Tienkoven: A. J. Bosman, te 's-Gra- vendéel; lo Montfooït: H. A. de Geus, te Zegveld. Aangenomen: Naar Drogeham (Fr.): Th. Kramer, te Dried (bij Arn hem). Bedankt: voor Eethen en Dronge- len en Ooster Nijkerk; D. v. Luttervelt, lo Blauwkapel. GEREF KERKEN. Beroepen: Te Hoek (Z.), cand. 'J. J. Hettinga, cand. te Apeldoorn. Bedankt: Voor Boskoop, J. G. Femhout, te SL Pancrae en Heerhugo- waard. CHR. GEREF. KERK. Beroepen: To Zutphen, H. Biesma te Groningen. Te Ulrum, H. Velema te Kampen. GEREF. GEMEENTEN. Beroepen: Te Ridderkerk, A. de Blois, cand. te Vlaardingen. EVANG. LUTH. KERK. Aangenomen: Naar Groede, J. Bergman, prop. te Haarlem. Met den sterken arm. To Medemblik ie, wegens woigering van betaling der Kerkelijke belasting over 1921 tegen 50 leden der Ned. Herv. Gemeente een gerechtelijke vervolging ingesteld. Dr. D. H. Th. Vollenhoven. Do hoop op herstel van Dr. D. H. Th. Vollenhoven, Geref. Pred. to Den Haag, is de laatste week weer levendiger gewor den. Do toestand is vooruitgegaan, do rust keert langzaam weer, zijn belangstel ling voor gezin en arbeid komt terug. Rechtzinnig of stijfzinnig? Do hoogbejaardp Ds. W. Diemer, em.- pred. te Apeldoorn, vertelt in do „"Wach ter" o.m. „De 16 jaren, dio ik Dokkum gediend heb, zijn voor mij jaren van arbeid ge weest, als nergens elders. Ook ik heb ondervonden dat in Dokkum menschen met Friesche koppen wonen. „De eerste ïeeraar der Afgesch. Ge meente 1844—'48, Ds. D. Drukker, ook Dokkummer van geboorte, verzette zich eens tegen wijlen Ds. Scholte te Meppel op een Kerkvergadering, waar de ziens wijze over een zeker voorstel verschillend was. Drukker was niet berekend tegen over de redeneering van Scholte, maar redde zich met het: dominó, ik kan niet tegen u redeneeren, maar ik kan wel te genover u stiefstaan en Drukker bleef stiefstaan en ging zijn gang. ,,'s Menschen geest maakt ft t ij f z i n- nig, maar Gods Geest maakt rechtzin nig". UIT DE OMGEVING HILLEGOM. Bevestiging en Intrede Ds. J. Herksen. Zoo heeft dan - gisteren de „bleijde- in- comste" van den nieuwen herder en Ïeeraar der Gereformeerde Kerk alhier plaats gevonden. Reeds 's morgenö had zich een groote menigte naar liet godshuis begeven, om als gemeente met den nieuwen predikant te worden verbonden in welken dienst de bevestiger Prof. Hoekstra van Kam pen een magistrale prediking hield over Lucas 22: 56—62. In het late middaguur was de opkom&t nog grooter. Het lieflijke kerkje kon de schare ter nauwevnood bevatten. Onder het zingen van Ps. 27: 3a en 2b beklom Ds. Herksen het spreekgestoel te, en gaf nadat eerst gelezen was 2 Cor. 5: 1121 en gezongen Ps. 84: 5 en 6, als zijn tekstwoord op Oolossensen 4: 3 en 4. Veel heeft het spr. gekost om het ge liefde stille Twijzel te verlaten, doch de biddende Psalm van zijn nieuwe gemeen te: „Ik hef tot U, die in den hemel zit Mijn oogen op, cn bid" heeft hem niet losgelaten, cn gevolg ge vende aan de roeping van zjjn Zender is spr. gekomen. Wederzijds heerscht dank in het liart, doch met schuchterheid aanvaardt ook de spreker de nieuwo veel zwaardere taak, die op zijne schouders is gelegd. „Wie is tot deze dingen bekwaam?" wa ren de woorden, waarmee de bevestiger hem heeft ingeloid in dit dienstwerk en dezo woorden zijn hem uit het hart gegre pen. Ziende op menschelijke factoren zullen zoowel gemeente als Ïeeraar teleurgesteld en beschaamd uitkomen. Er moet een voortdurende voorbede van de gemeonto zijn voor den predikant, niet- alleen voor den persoon maar ook voor het ambtswerk. Paulus smeekt de Oolossensen, nu voor ncm tc bidden dat hem de deur des Woords geopend moge worden, opdat hij de verborgenheid van Christus zou open baren, gelijk hij moest spreken. Gelet moet hierbij worden op: le. In houd; 2o Karakter; 3e Strekk i n g van dit tekstwoord. Dc omstandigheden mogen zich wijzigen, de inhoud van God3 Woord, ook van ditgedeelto blijft de zelfde. Meerdere uitlegger hebben ons „den deur des Woords" verklaard, doch volgens spr. wil Paulus hier vruchten der bekce- ring zien. Het "\Vocrd moet ingai^- vinden, niet alleen in het uiterlijk gehoor, maar in ons hart. Dat openen van de deur kan Paulus niet cn kan ook spreker niet. Wel kan er geklopt worden aan de deur cn zelfs kan geweld aangedaan worden, doch hartewerk blijft Godes Werk: „Van boven moet het alles komen Wat leven wekt wat leven voedt." In dit tekstwoord ligt het wezen der ambtsbediening. De zegen Gods heeft elk, en in 'b 'bijzon der de Dienaar des Woords noodig, daar anders zijn werk hoogstens een kunstig uitkramen van wetenschap wordt. Weliswaar moet ook de deur der om standigheden geopend worden, doch zon der do inwerking van Gods geest helpt ook dit niets. Daarom vraagt spr. bij voortduring do voorbede der gemeente. Indien bij niet geweten had, dat ook Hillegom ccn biddende Gem. is dan was hij nimmer derwaarts gekomen. Doch in de voorbede ligt ook een belooning. Door de voorbede komt God tot Zijn eer. Geeft God zijn zegen aan zijn dienstknechten, dan zijn niet zij, maar is God het die door hen werkt. Wil dit nu zeggen, dat de prediker geen verantwoordelijkheid meer heeft? In geenen deele. Zij moeten zijn „een goed instrument". Paulus wijst in het tekstwoord ook op de middelen, die moeten worden aangewend. Do verborgenheid van Christus moet worden gepredikt: het heil dat Christus in de kribbe wrocht en aan het kruis ver wierf dat door Zijn geest aan de harten moet worden toegepast. Onnaspeurlijk rijk zijn deze verborgenho den. Hoe zal een monschelijk prediker ze kunnen verklaren, indien hij niet gesterkt wordt door kracht uit den Hooge. Daarom, bidt voor mij zegt spr., opdat ik u de verborgenheden van Christus prc- predike. Bidt ook, dat ik hot u brenge „ge lijk ik moet spreken." De inhoud van het Woord is wel door alle eeuwen heen gelijk gebleven, doch de vorm wijzigt zich. Paulus sprak tot de mannen van het Romeinsclie recht anders, dan tot den Areopagiet. Zoo groot het verschil is tusschen Fries- land's weiden en Holland's duinen, zoo groot zal ook wel het verschil in geestes- aard zijn tusschen de gemeenteleden van jjpreker'B vorige gemeente cn Hillegom. Bidt dan dat ik u het Woord mag brengen, zoo, dat do snaren van uw ziel trillen. Het Woord Gods is geen „passepartout" doch moet gebracht worden met een door God geïnspireerden tact. Daartoe is de voorbede der gemeente noodig. Spreker vraagt dan ook niets meer en niets minder, dan dat het te Hillegom mo ge blijven: „Ik hef tot U, die in den he mel zit, mijn oogen op en bid." Do wat inhoud, stijl en dictie betreft, sclioone prediking werd met groote aan dacht aangehoord. Tuschentijds werd gezongen Ps. 138: 3 en aan het einle Ps. 123: 1. Vervolgen» richtte zich Ds. Herksen tot zijn. bevestiger Prof. Hoekstra, van wien hij een oud-leerling is, om hem te danken voor zijn bezielend bevestigingswoord. Achtereenvolgens werden daarna de Ker koraad, de jonge menschen in de gemeente speciaal ook de toekomstige catechisanten, de gemeente in haar geheel, van wie hij liefde en voorbede vraagt voor hem en zijn gezin; de verschillende vereenigingen, het Chr. onderwijs, de burgerlijke overheid de afgevaardigden der omliggende kerken in 't bijzonder ook Lisse en Heemstede, de consulent Dr. Buys als ook Ds. Wielinga en Ds. v. d. Zee toegesproken, terwijl de gestorven voorgandcr Ds. y. d. Wall werd herdacht. Namens den kerkeraad werd den nieu wen Ïeeraar toegesproken door ouderling Stol, die do gemeente verzocht te zin gen Ps. 103: 3. Namens dc classis Leiden sprak do con sulent, D s. R u y s van Lisse, terwijl ook door een afgevaardigde van het naburige Heemstede goede woorden werden gespro ken. Nadat Ds. Herksen de verschillende spre kers had bedankt, en nog gezongen was Ps. 68: 17 en 10, ging de gemeente ver blijd uiteen. Tot bestuursleden der Chr. Burgerschool zijn gekozen de hoeren Dr. v. d. Berg en P. de Vreugd. Tot leden van het bestuur der Chr. Oranjeverêeniging, dat met 4 leden is uitgebreid, zijn benoemd Mej. Vis en do heeren \V. Buurman, D. van Egmond, J. Lamgelei en H. Telkamp. De hoer J. C. de Koning 'had als bestuurslid bedankt. Binnenkort hoopt men een propagan- davergadering te houden, waarbij een spreker zal optreden. Donderdagavond had oen ernstig tramongeluk plaats bij do halte aan de Elsbroekerlaan. De verloofde van den heer K. wilde uit de tram stappen, terwijl deze nog in beweging was. Zij had het ongeluk te vallen, waardoor zij onder de tram geraakte-. Het eeno been werd geheel verbrijzeld en het andere op twee plaatsen gebroken. De tram reed terug naar het dorp, alwaar Dr. der We duwe de eerste hulp verleend© en haar daarna terstond per auto naar het Zie kenhuis to Leiden vervoerde. Het verbrij zelde heen is afgezet. Haar toestand is ernstig. .Dezo week had e c n e verga- dcring plaats van vrijzinnig» Ai,;;. :-g van alle richtingen, zoowel V.-D. als V." B. om 1e komen tot oprichting ran toil comito van acti© voor do a.s. gomc^iilc— raadsver kiezing. Als no. 1 op de lijsl is geplaatst do heer Voren (aftr.) V.-D. Verder zijn nog cp de lijst geplaatst phabeüsch) do heeren Amoud, G-pwk r Jr., H. Hapman, v. d. Jagt cn de Vv roe de. De laatste was niet tegenwoordig. VOORSCHOTEN. iDoor do R. K. K i o s v e o e n i- ging alhier zijn do volgende h<*ren cp de candidatenlijst van den Gemeenteraad geplaatst 1. J. A. Mens, 2. L. Tl. van Wissen, 3. J. F. do Kleermaker. 4. G. Duynisveld. Voor do vier volgende car.- didaten zal binnenkort eerj stemming worden gehouden. KATWIJK AAN DEN RÏJN V r i j d a g a v o n d trad voor do Glir. Besturenbond van Katwijk a Zee op in do Gcrcf. Kerk alhier, Ds. Voor- sieegh met het onderwerp: „Tweeërlei bouw." De Voorzitter van bovengenoemde vcr- ceniging, de heer L. v. d. Zwan, opende dezo vergadering met gebed, nadat voor af was gezongen Psalm 25:0. Na een kort openingswoord gesp ra ken te hebben, werd het woord gegeven den WelEerw. heer Ds. Voorstcegh. Spreker noemde als grondgedachte voor zijn to houden rede, Gen. 11:1— De bouw van den toren van Dabei, en 4 Petrus 2: 5a: „Zoo wordt gij ook als ie-* veilde steenen gebouwd tot ©en geestelijk huis." In het eersto gedeelte toonde do ge achte spr. aan de overeenkomst met de dagen ten tijde van den torenbouw van Bahel en nu in onze dagen. Ook thans tracht men do ontwrichte maatschappij v weder te herstellen en op te bouwen zon der God, en zoodoende werkt men tegen God. In het 2do gedeelte toonde spreker aan Gods bouwen in de Maatschappij en daarbij de mensch als mede-arbeider. Dat de mensch (werkgever of werkne mer) moet trachten de Maatschappij op te bouwen, maar met de Bijbel in d© hand en 't beginsel in 't hart. Aan 't einde word gezongen het 1st© vers van Psalm 89, waarna Ds. Voor- sleegh de vergadering sloot met dankge bed. Het kerkgebouw was vrij goed bezet. Woensdag a.s. zal onze A. R. Kiesvereeniging een cursusvergadering houden, meer speciaal "voor do propagan disten. De heer R. Zuidema, hoofdredacteur van de Nieuwe Leidsche Grt. hoopt dan de a.s. Statenverkiezingen te bespreken. Er zal ruime gelegenheid zijn voor ge- daclitenwisseling en het stellen van vra gen. Op een trouwe opkomst wordt gere kend. Bur g e r l ij k e Sta n d. Gebo ren: ze on van J. M. Verlaan Straver dochter van J. Op-pel aar n Rijnsburger zoon van A. J. M. van V ge- horen van Haaren *- zoon van C. M. G. Knaa- pen geboren Jansen dochter van W. J. do i Koning geboren de Kok zoon van A. Bok horst geboren Zoige zoon van If. H. van Wageningeji geboren Wal-tman dochter van C. A. Burger geboren van Straten zoon van A. Jongenhurger geboren Koomans. O ver led-en: G. C. van Dolder jm. 12 dagen P. F. Barns jd. 17 jaar C. Vis, j echtgenoot van M. Bogerd, 63 jaar J. f van Amsterdam, echtgenoot van J. van Kom- j pen, 69 jaar H. de Jong, echtgenoot van JÜ. i van Zanten, 73 jaar M. Bouthoorn wed. vatt C. Hocgendoorn, 82 jaar. Gc-hnwd: W. Hekker jm. 22 jaar en P. H. de Jong jd. 21 jaar D v?.n Leeuwen, jni. 25 jaar en E. M. Boudewijn. ALKEMADE. Herijkzitting. Dc herijk van malen en gewichten zal dc volgende weck in dezo gemeente plaats hebben als volgt: a. te Rijpwetering in dc localiteiL van Mej. C. Zoetemelk op Maandag 12 Maart van des voormiddags 9.301.30 uur des namiddags; b. te Roelof arend s veen in dc localitc^r. van den heer N,. Wagcnaarr op 13 Maart van 9.30—2 uur en op Woensdag 14 Maart van 9.30^1 uur. c. te Oudewetering in dc localiteit van den heer A. van den Bosch op Donderdag 15 Maart 1923 van 9.30—12 cn 12.15—4 uur. Vleeschkeuring. Over dc maand Fe bruari werden ter Secretarie aangegeven a. Bedrijfsslacht'ngcn 8 koeien en II va-> kens; b. Noodslachtingen 2 koeien en nuchter kalf; c. Keuring vaü Vlee3ch, j570 Kg. Aan keurloon werd totaal ontvangen! een bedrag van f 139.25. Werkloosheid. Het is het gemeentebe stuur van Alkc-mado mogen gelukken plus minus 300 M3. krullen to bekomen van do Timmerfabriek Padox tc "Warmond voor demping van enkele slooten in deze ge meente. De werkloozen van hier Irannen bij genoemde werkzaamheden te ucric worden gesteld, hetgeen voor velen een uit komst zal wezen. KATWIJK AAN ZF.E. W oeDsdagavond hielden alhier in de gemeentezaak do jongeling*- voreeniging op Gereformeerde Gromlsjag „De Heerc is onze Banier" en do Kna- penvereenigiug „Timediums" een gecom bineerd o jaarvergadering. In een openingswoord van do cfm- Voorzitter Ds. Impel», die eerst in gebed. was voorgegaan, snvak dezo do aanwezi- gen een hartelijk welkom loc, waarna men overging tot afwerking van het pro- gram. ij Zoowel do jongelingen al.- do knapen. hadden door hunne opstellen", samen- spraken en voordrachten m'-od suct s, zoodat ernst en luim elkander afwissel- "j den. Tijdons de vergadering word door door jongedames chocolademelk, mot koek rondgediend. Door oen der leider.; der vereenigingen, den hoer Bone'aas^ werd ccn enkel woord gesproken,, waarin hij

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2