Te koop: A OPENING Adverteniiësi Stramme WorteiöoGr's Ölie E L O' AANBREIEN DE NIJVERHEID BOAZ-B ANK SPAARBANK DES CENTRALE B9AZ-IH DP 1 Stall 9.S., It 3 Hi NAPOLEON BONAPARTE im- uiismis - sis H. D. M. KNOL, Het i flotaris Mr. CQEBERGH Breestraat Ho. 31 Groot 937 KI2. PRIJS VR HAG AMANDEL PASTILLES Zijden en Wollen Stoffen. Tapverbod. Leest en onthoudt dit. G. v. GEER. dalers slijm WMlJMHARDn I CRETONNES a IU B. DE KONIKG faM 0. B.ï. I. Zaïi-talm, taitisM Door Gods goedheid werden wij verblijd, met de voor spoedige geboorte van 'n Zoon JACOBUS. I\ DREGMANS. S. H. DREGMANS— 2141 van Katwijk. Leiden, 1 Maart 1923. Trompstraat 30. Aan het redactie-bureau van de „NIEUWE LEIDSCHE COU RANT", is plaatsing voor een 1 goed kunnende fietsen. Leeftijd 13 14 jaar. Zich aan te melden des avonds na 6 uur. Sassenheim. Tegen I April a.s., wordt gevraagd te Sassenheim, een ACTIVE AGENT, voor de „NIEUWE LEIDSCHE COURANT" en „LEIDSCHE KERKBODE". Aanbiedingen schriftelijk aan de Administratie van de' „N.L Crt", Hooigracht 35, Leiden. Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de tegenwoordige agent P. BRAAM, Hoofdstraat. Wegens sterfgeval ter over name aangeboden, op een der welvarendste dorpen in Zuid- Holland, een goed beklante met volledige Inventaris, Winkel, flinke Kelder en Pakhuis, bene vens Woonhuis. Het pand is tevens voor alle doeleinden geschikt en zoo noodig direct te aanvaarden. Brieven letter B3, aan BAART's Boekh., Alphen a.d. Rijn. 2130 Prachtig mahoniehouten PIJPORGEL geschikt voor huis en zaal, tegen billijken prijs, aangebo den door: C. v. d. MEIJ Pzn., Hofstraat, Rijnsburg. 2134 en stijve ledematen, jicht, spit, enz., weg- wrijven met het heer lijke wrij ('middel van Jacoba Maria Wortel- boer van Oude-Pekela. Verkrijgbaar per flacon Twee gulden, bij (Apoth. en Drogisten. 2135 Zeg mij, hoe g' Uw wasch behandelt, G246 En IK zeg U, wat ge zijt, Hen?... Gij wasent nog als Uw Grootmoe, Gij, een kind van onzen tijd?? Tos, bekeert U, neem een VELO, 't Ideaal van elke vrouw, Dat is afdoend, met de VELO Wascht U schoon, en o zoo gauw LEIDEN, Nieuwstraat 7 van Kousen. 4019 HaarSemmersir. 40 Het besta middel tegen Bloedarmoede en Zenuw- 1' zwakte. De Sanguinose is het beste middel voor zwakke raageu, d attot hiertoe be kend is. Het bevordert de eetlust, de upijsver teering en de voeding, en laait nooit in het over winnen der oorzaken van uitputting en algemeene verzwakking. Prijs per 11. f2. 6 fl. fll.-, 12 fl. f21.-. Verkrijgbaar kij alle Apothekers en Drogisten. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4, Den Haag. Coöperatieve Centrale GEVESTIGD TE UTRECHT. Opgericht bij akte van 19 Nov. 1914 Staatcouraut van 4 Dec. 1914, No. 285. Laatstelijk gewijzigd bij akte van 6 September 1919, Staatscourant van 29 September 1919, No. 208. Deposito's 8 dagen opzegging 3>/2 1 maand 4 3 maanden 4y2 Rekening-Courant Incasseeren van Wissels en Kwitanties. Credieten voor Industrie, Handel en Landbouw. 1 Spaarrente 4 pCt. I Alle verplichtingen der Bank worden gegarandeerd door het VOLLE vermogen van de meer dan 4000 aansprakelijke leden-aandeelhouders der 58 aan gesloten Boaz-Banken. Rente-bijschrijving om de 3 maanden. Absolute Geheimhouding. Geen belegging in etfecten. Geen Valuta-zaken. Correspondent voor Rsjnsburg: 2133 De Heer H. v. d. HAM, Hofstraat 8 Zitting: DONDERDAGAVOND van 7—9 uur Dr. H. NANKING'S ifiuAnniipPFic I liÉÉI 1li''" «EP 1 «r UMUKumu Het aangewezen middel bij Nerveusc Spijs verter ings- stoornissen, Malaria, enz. Men lette op den naam Dr. H. MANNING buiten op de roode doos en op de flacon. 1 m wm PRBJS f 1.30. I li Dr. H. NANKING'S Pharm. Chem. Fabriek DEN HAAG. 1296 LEIDER: de Weled. Hear A. M. VERSCHOOR, Eerelid onzer Vereeniging. PROGRAMMA'S a f 0.60 (zonder inbegrip van Sted. Bel.), verkrijgbaar aan de bekende adressen. 2107 Denk aan Plaatsbespreking, Maan dag a.s., van 1-3 uur, in de Stads gehoorzaal (ingang Breestraat) Adverteercn doet verkoopen. De Veroveraar der Negentiende Eeuw door^P. VERGERS Dit REUZEN-P3ACHTWERK, met schitterende chro- mo-platen, iu rijken prachtband, vroeger f 14.40, wordt nog éénmaal aangebeden voor f6.90. Een boek van 600 dubbele groote pag. Wat gelijk staat met royaal 1200 blz. druks. Iets uit den breeden, uitgebreiden inhoud volgt hier: Anecdoten uit de kinderjaren Napoleon haalt als knaap stoute stukken uit De knapste leerling der school Reeds als jongeling een D escher In den krijgsdienst Arbeid, studie en armoede e voorspelling omtrent Napoleon op een sterfbed Donkere wolken boven Frankrijk Aan het zedelooze hof van Lodewijk 14 eO 15 De revolutie en haar verschrikkingen Frankrijk's ko i Dg onder de valbijl Napoleon's eerste wapenfeit De valetvan het schrikbewind Napoleon's huwelijk Karakter- ch sen van hem en zijn vrouw Napoleon op't oorlogspad De tocht naar Egypte - Bij de Piramiden („De Eeuwen zien op u neder") „Het is den mensch gazet eenmaal te sterven" Napoleon's huwelijk Tot consul verheven Aanslag met een helsch werktuig op zijn leven Tot Keizer uitgeroepen Complotten en arrestaties Onverzadigbare eerzucht De Franschen in Holland Oorlog overal Tronen wankelen Het zwaard van Damocles Echtscheiding van Napoleon en Josephina Wat tooneelen daaraan voorafgingen Een andere vrouw Een zoon geboren Nu gelukkig? Napoleon in Hoiland Op het hoogtepunt zijner macht De tocht naar Rusland 1812 Gods oordeelen De vlammen van Moskou Sneeuw, honger en koude De ramp bij de Bere ina - Droevig overschot van een machtig leger Napoleon's vlucht naar ParijsNieuwe legerscharen De Volkerenslag bij Leipzig De slag bij Waterloo „De garde sterft, maar geelt zich niet over" Napoleon's ondergang - Elba en St. Helena Zijn laatste levensjaren als balling op St. Helena Overleden aan maagkanker, gelijlc bij de lijkopening bleek. Ziedaar slechts een greep uit den uitgebveiden, boeienden inhoud. Koopt Baet kostbare Prachtboek. Prpmipn" le* e* green: "vlucht UficUlO rlcHmUII. EENS KONINGS». Schitterend Ilist. Verhaal, groot werk, 270 kol. druks met 8 prachtplaten 2e. FOTO YAN NAPOLEON, gekleurd; 3e. UIT 1L.T SOLDATENLEVEN, Verhalen met platen- 4e. Dr. HOEDEMAKËRS: ALS VER- LEIDERS EN NOCHTANS WAARACHTIOEN. Keurig, ce. LISCO: BIJBELSCHE OUDHEDEN. Treffend mooi. FPPUPfl £eheel deze zware boeken vracht na,ontvangst van al (tlSuJ postwissel f6.90 of storting op onze postrekening No. 31769. Er bij melden: „Napoleon". 1928 Accountant Lid Ned. Br. van Acc. Adviseerend bedrijla-econoom 1984 STEEK SCHUUR 16 - TELEFOON 1598 dp Schoonmaak-Aanbieding. GROOTSTE KEUZE: Borstelwerk, Stoffers, Raagbollen, Witkwasten, Plumeaux, Dweilen, Sponsen, Mattenkloppers. Goedkoopst adres voor Zeemlappen. Gebruikt de meest pt'actische Zijl- stoffen, afneembaar a f2,75. Groote prijsverlaging van Rolkarpet- schuiers, thans vanaf f 6,50 met volle garantie. Tevens verschillende soorten Trappen, Strijk tafels, Droogrekken, Opvouwbare Keukentafels a f 4,50, nog vele andere Artikelen, welke door mij alle gegarandeerd en thuisbezorgd worden; ook in Oegstgeest. 6554 Beleefd aanbevelend L. DE VRIES, Haarlemmerstraat 21. van wijlen Ie LEIDEN, aan de IMet Mei Se aanvaarden. Brieven onder No. 2137, aan het Bureau van dit Blad. TfWaY\\ 6e Y\e\ bood^cYio^eriboeV^e moot Y*uVden\er Vn orde? Van velen vernamen wij, dat bovenbe doelde prijsvraag gemakkelijk is op te lossen, daar toch aan de hand van een vlaggenboek direct is na te gaan, dater van de Japansche vlag sprake moet zijn, volgens het hierbij afgedrukt model: G554 Zulks is volkomen juist, maar de moeilijk heid zit hierin om zonder bijkleuring ol bijteekening en onder weglating der af drukken van de pastilles de roode en witte banen der vlag te verkrijgen uit twee 1-ons doosjes S1CKESZ' AMANDEL PASTILLES op een vel papier ter grootte van II bij 20 cM. Zij, die alsncg hun geduld willen be proeven, kunnen hunne oplossingen tot 10 Maart e.k. inzenden aan onderstaand adres SiCKESZ' PRIJSVRAAG H.V. Verkoopkantoor van Cacaoproduclen Heerengracht 12, Amsterdam. gevraagd, voor Zij die grondig met dit vak bekend zijn ge lieven uitvoerig te solliciteeren onder No. 2139 Bureau van dit Blad. Tevens gevraagd voor de opleiding in dit vak JONGEN niet boven 16 jaar. rXXJÖTXXXJOreXX»-!-.-: Vanaf Zaterdagmorgen 12 uur tot Maandag mag er voortaan geen Gedistilleerd meer verkocht worden. Wij verzoeken een ieder vroegtijdig in te koopen om teleurstelling te voorkomen. Ten allen tijde, ook Zaterdag en Zondag verkrijgbaar: Port, rood en Wit fl,60 per Liter. Inmaakwijn f1,60 per Liter, geschikt voor Advocaat en alle Vruchten. Advocaat, eigen merk f3,— per flesch. Boerenjongens f3,per Liter. Abrikozen f3,— per Liter. Alcoholvrije Likeuren, Wijnen f 1,— per llesch. Kinawijn, enz. 6560 Firma C. A. FRANCH8MO&, Telefoon 1611. - - Haarlemmerstraat 204 OOCXXX^^:-.tXXX>OOOOOOOOGOCOOOOC:^ XCSÜOlXÏ HEDENAVOND 6 UUR NIEUWE RIJN 79 TEL. 2188. iedere kooper die 12,50 besteed of daarboven ontvangt een Brievenfasch met Gravure. Bovendien ontvangt de EERSTE KOOPER I pond Lappen cadeau, en verder iedere 25ste KOOPER, "aar keuze 1 pond Lappen of t pond Gehakt. 'ste kwaliteit - Concurreerenrie Prijzen Aanbevelend a sooner*5000000 gelaatskleur, u,tslaa i &0?P'"9 .t^gen etoe/ganj neern i\ TURFSTRGOISEL. Binnen enkele dagen in lossing te Leiden, Haagsche Schouw cn Rijnsburg een scheepslading prima kwaliteit lijne en grove Turfstrooisel in Balen. Voor strooiïng be'er cn goedkooper dan stroo. Voorkomt gierver- lies. Gebrs. DEN IIA AN, llijns- burg, Tel. S. 1947 WIJ IN een ENORME COLLECTIE In de ïjoerdkoojjers zocwel als te midden en beter® tterres bieden wij als steeds „het bests voer ds allerlaagste prijzen". vanai 23'/o, 2S\, EflZ. SB1/., 3S1/'? cvs. enz in hoogst mo derne dessins en kisurers, vanaf 39 ets. Pracht keuze in LiNNEN-GÖRDiJNEN, FRANJES enz. I4AARLSMMEK6TR. - Hoek Donkerst. 2-4-6 Opgericht 1375. 6569 LOOD- en ZlNKWERKER. Aanleg voor Waterleiding, Plaatsing van Closets, EVIasisekaedekkïsiig ry^" ONDER VEELJARIGE GARANTIE 2064 Adwerteeren doet vsritoopetu

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4