Dagblad voor Leiden en Omstreken. NIEUWE LEIDSCHE GOURAN 3 de JAARGANS. - DONDERDAG 1 MAART 1923 - No. 883 Bureau: Hooigracht 35 - Leiden - Te!. Int. !278 - Postrekening 58936 Aiïtf£ftT£NTIE-PtUJS j Gewone adYsrter.iiën per regel 22'A cent, i IngozGadon Mcdedeelingen, dubbel tarief. .Bij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiën bij vooruitbcta- .f ling van ten hoogste 30 woorden, wordea drc-,':V^ csvT. witst. "-0 oenf. ABOttNEiiENTSPRiJs In Leiden en buiten Leiden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal f 2.50 Per week Hf 0.19 Franco per post'per kwartaal f2.90 V Christelijke vakorganisatie, „Met do economische malaise, met de Inzinking van het maatschappelijk leven gaat gepaard een inzinking van de kracht en don invloed van de arbeidersbeweging. De ledentallen dalen. De strijdkracht vermindert. De beteekenis van de vakbeweging neemt af. En dat in een tijd waarin, gelet op de mentaliteit van die werkgevers, die te ruggrijpen naar het oude vrijheidsideaal, een aaneengesloten arbeidersmacht meer dan ooit noodig is om te voorkomen dat het levenspeil van den arbeider daalt tot het niveau van voorheen." Zoo schreef dezer dagen het bestuur van don Haagschen Christelijken Bestu renbond in een manifest dat een krach tige propaganda-aotie moest inleiden. En het voegde daaraan toe: „Weet ge wat dit verschijnsel te zeggen heeft? Het bewijst dat niet allen om de eenig- juisto drangreden voor Ghristelijk-sociale actie tot de vakorganisatie zijn toegetre den. Het bewijst dat velen kwamen om dat ze de voordeelen zagen en heengaan nu de directe voordeelen zich aan het oog onttrekken. Het bewijst dat niet weinigen do beteekenis van het Christe lijk beginsel voor het sociale leven nog niet verstaan. Ook beteeken t het dat krachtige, vol hardende, nooit verflauwende propagan da gebiedend noodzakelijk is." Wat hier gezegd wordt is niet alleen voor Den Haag van beteekenis. Het geldt ook voor Leiden. En eveneens voor de omliggende dor- pen. En daarom is ook hier van pas, het door bovenbedoeld bestuur aangehaalde woord van wijlen D s. Sikkel: „Allo christelijke werklieden zijn aan zichzelf, aan hun geloof, aan de arbei dersgemeenschap en aan maatschappij en volk zedelijk verplicht om met hun broederen samen te werken en zich daar toe bij een vakvereeniging van chr. werk lieden aan te sluiten." Vinde dit ernstige woord ook in deze omgeving weerklank. STADSNIEUWS Opening Chr. Scholen. De driekleur wapperde gisteren van het nieuwe schoolgebouw aan de verlengde Oosterslraat om de groote gebeurtenis waarnaar maandenlang is uitgezien, de opening der beide Chr. Scholen aan de Verlengde Ooster- en Verlengde Munni- kenstraat aan te kondigen. Een vrij groot gezelschap genoodigden had zich in het met palmen en bloemen versierde Gymnastieklokaal der scholen vereenigd, om de plechtige in gebruikne ming bij te wonen. Te half drie werd de bijeenkomst ge-* opend met het zingen van Ps. 103:1, waarna de eere-voorzitter der schoolver- eeriging, Ds. J. Hoogenraad, de openingsrede uitsprak. Dat dit door hem geschiedde, was naar hij zeide, door een ongelukkig incident, daar do voorzitter Dr. Plooy, wegens on gesteldheid verhinderd was tegenwoordig te zijn. Spr. heette de aanwezigen van harte welkom. Psalm 103 geeft weer, zeide spr. wat het bestuur op dit oogenblik. Het bestuur wil ook den blik tot den Schepper richten, en hem de schoone compositie van dezen psalm vertolken wat er in het recht ge- snaard gemoed omgaat. Immers „De mu ziek der ziel is de ziel der muziek". Niet als propagandist is spr. gekomen, maar toch wil hij hier de geschiedenis van het Christelijk onderwijs jnemoree- ren vanaf 17 Augustus 1878, toen de alarmklok van het volkspetitionement werd geluid tot nu, maar we hebben wat .we hebben. De roepstem is opgevolgd van Da Costa die uitriep: „Bouwt scholen, in wier Schoot het Evangeliezout Yan on- en bijgeloof een dierbre jeugd behoudt". Het diligente bestuur der vereeniging heeft door zijn daden getuigd: ,Wij staken niet maar werken, Bij hitte en bij kou, X [Wij staken niet maar sterken Wat anders sterven zou. En nu, Code zij dank, kan ons hart verheugd zijn met wat Hij ons gaf. Doch bedenken we wel: „Jedo Gabe ist eine Aüfgabe". Ons Christelijk onderwijs heeft recht op verderen steun. Omdat liet chr. onderwijs als verleng stuk van het gezin, als factor van betee kenis voor de maatschappij van het meeste belang. Elk ouder, die zijn roeping bij den doop verstaat, zal als Nonna zijn zoon of dochter den Heere wijden. De fundamenten der wereld wankelen. Daarom is noodig dat er een kern van menschen wordt gevormd, die in Jezus .vast slaan. Speciaal voor ons Vaderland is de chr. school van het grootste belang. Opcb.l de Vaderlandsche geschiedenis weer hcrleve en de liefde tot het Oranjehuis worde aangewakkerd. In de eerste en voornaamste plaats ech ter moet de chr. school dienen opdat de kinderen worden gewezen op onzen Heer en Heiland, opdat elk persoonlijk gewezen worde op Jezus, dien wo niet kunnen missen. Als deze .oornemens in ons hart leven, dan kunnen we deze scholen den Heere wijden en geopend verklaren met de woorden van Salomo: Dat Uwe oogen open zijn, dag en nacht over dit huis en over deze plaats. Met deze woorden verklaarde spr. de scholen dan ook voor geopend. Vervolgens werd tot*de installatie van de drie nieuw benoemde schoolhoofden, de heeren G. v. d. Baan, A, Bodewes en P. Herfkens overgegaan. Ds. Hoogenraad sprak de hoop uit dat alen met exactitude hun vereerende plicht zouden vervullen, opdat zij moch ten blijken het vertrouwen, door het be stuur in hen gesteld, waardig te zijn. Wel is de financieele gelijkstelling een feit, doch niet mag worden vergeten, dat er nu moet komen een eervolle concurrentie Daarom wekt spr. de nieuwaangestel- den op om met „feu sacré" het werk aan te vatten. j Bovenal moet echter geijverd worden, om het innerlijk gehalte tot een hoog peil op te voeren. „Christe avant tout" moet de leus op deze school zijn. En indien de vijand zich weer zal wa gen aan een strijd tegen de Chr. School dan roepe met uit „Regum Habemus". Wordt dezo uitroep de onze, dan zullen wij kunnen zeggen: „Wij, Zijne knech ten, zullen ons opmaken en bouwen en God van den hemel zal het ons doen ge lukken." Den nieuwen hoofden riep spr. toe: „Zoo dan, mijne geliefde broeders, zijt stand vastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Hoeren, als die weet dat uwe arbeid niet ijdel is in den Heere. Dan spreekt Ds. Hoogenraad enkele woorden van dank tut ««ww. Hen neer WFontein, die reeds zoo vele werken op zijn initiatief heeft zien uitvoeren; aan de aannemers G e b r. Proper, die met de opzichters, de hee ren Stighter en Blokker, het werk op uitnemende wijze uitvoerden; aan den heer De Vriend, chef van de afd. Onder wijs, die veel tegemoetkoming heeft be toond om ten slotte te herinneren aan het feit, dat alle lagere scholen uitgaande van deze vereeniging, rechtstreeks oplei den voor de M. U. L. O.-School in het Noordeinde. Het woord verkreeg nu Wethouder P e r a, die namens B. en W. (bij verhin dering van Woth. v. d. Lip) de beste wenschen voor scholen en vereeniging, zoowel als voor hoofden en personeel uitsprak. Verder sprak hij een harfeljik persoon lijk woord, waarin werd gewezen op de groote daden van onzen God, die het Chr. Onderwijs uit de banden en verdrukking heeft verlost. De districtsschoolopziener, de heer Baak, sprak bij ontstentenis van den inspecteur hartelijke gelukwenschen uit, om zich daarna persoonlijk tot bestuur en hoofden te wenden die de school zul len hebben te „maken". Met een pakkend beeld uit het Indische cultuur-leven toon de spreker wat nu gedaan moest worden. De heer Koops sprak namens do plaatselijke schoolcommssie, die niet door den heer Goslinga, den president, kon worden vertegenwoordigd, goede wen schen uit voor bestuur en hoofden. Spr. hoopt dat in deze nieuwe scholen gehan deld zou worden naar het woord van Jean Paul en „Alles gedaan mocht wor den wat goed, schoon en edel is." Als inspecteur van de Vereeniging voor Chr. Volksonderwijs sprak de heer J. B. Meynen. Na namens het hoofdbestuur en ook persoonlijk van heeler harte het bestuur te hebben gelukgewcnscht mot de opening van haar 5e cn Ge school, tee- kende spr. uitvoerig de wordingsgeschie denis en do uitbreiding der scholen. Onder do energieke leiding, eerst van Ds. Brouwer en Ds. Drost, later van Ds. Hoogenraad en Ds. Plooy, is na harden en vaak moeizamen strijd de zegepraal behaald. Nu reeds heeft do vereeniging door haar scholen een goede reputatie. Met 35 leerkrachten en 1600 leerlingen hebben do scholen vanaf heden een prachtkans, om, door onderlinge samensproking en samenwerking, deze reputatie te verster ken, en om onder de krachtige leiding ook van de drie nieuwe hoofden het eind doel naderbij te komen om ook door de school de cere God's in ons volksleven te bevestigen. Ds. Punselie voegde, namens het bestuur der school Noordeinde, hier nog een opwekking aan toe. Ons Chr. onder wijs, zei spr., mag niet half maar moet héél, niet stumperig maar superieur zijn. De openbare scholen hebben veroorzaakt dat de wereld door al de exacte weten schappen in exactheid stikt. De Christelijke school vraagt on moet steeds weer vragen na;r gaven voor hoofd en hart. Dat deze stelregel mocht worden toegepast ook in de nieuwe scho len, wenscht spr. bestuur en onderwijs krachten toe. Het bestuur van de Ver. voor Gbr. Mid delbaar Onderwijs was vertegenwoordigd door haar voorzitter, Ds. Broekstra, die, hoewel volgens Jhr. De Savornin Lobman slechts 5 pet. van do leerlingen der Lagere school Middelbaar onderwijs genieten, toch op den band kon wijzen die beide ouderwijsinrichtingen verbindt LaDge jaren is de Chr. school zoo vrij als een vogel #fwel vogelvrij geweest, doch nu dreigt het prachtige vogeltje achter vergulde tralies te worden opgesloten. Om het daarvoor té bewaren zal noodig zijn onderlinge samenwerking, om de Chr. paedagogiek vooruit te brengen. Spr. wenschte het bestuur toe dat te genover het„Ni Dieu, ni maitre" het „Soli Deo Gloria" mocht worden gesteld. De heer Z ij 1 s t r a sprak als bestuurs lid van de Geref. Schoolvcr., doch spe ciaal als particulier als onderwijzer. Als Gaspar Jeromme, de steenen man te Harlingen, trekt, zeide spr., zijn aange zicht naar de onderwijzers. Naast de nieuw-benoemde hoofden dacht spr. hier aan drie zijner oud-leer lingen, die als onderwijskrachten aan de nieuwe scholen zullen zijn verbonden. Doch ook het bestuur en de geheele ver eeniging zijn hem uiterst sympatiek, om dat zij werken naar het ideaal: De Chris telijke school r e g e 1 en de neutrale aan vulling. Daarom sprak do heer Zijl stra de beste wenschen uit. De heer Z a n d e e, hierbij aansluitend, riep z'n collega's 'n hartelijk welkom toe en sprak den wensch uit, dat de collegia liteit in vriendschap zou verkeeren. Mede namens de beide andere nieuw benoemde hoofden sprak daarna de heer G. v. d. Baan. Hij ontveinsde zich niet een zware taak op zich te hebben genomen, daar zijn woorden wel zouden worden gewogen op ene goedschaaltje. Het Bestuur dankte spr. voor de benoemingen en voor de vriendelijke woorden tot hem en zijn col lega's gericht. Spr. hoopte dat zij zicli het vertrouwen in hen. cresteld niet. yryiden beschamen. Arilen zijn gekomen Vol ïcfeauwa den dat God hen wil sterken. Meer speciaal richtte spr. zich vervol gens tot Ds. Hoogenraad, dien hij reeds te Roosendaal heeft leeren kennen, en sprak na allen voor hun. goede wenschen te hebben bedankt, nog tot de heeren Meynen, Zijlstra, Zandeo en Kalsbeek en Hanssen in 't bijzonder. Nadat Ds. Hoogenraad nog be dankt had voor de groote opkomst werd do samenkomst gesloten met het zingen van Gez. 96:1. Nadat thee ge dronken en fotographieën waren vervaar-- digd, verspreidden zich de aanwezigen door do beide gebouwen, om in- en exto- rieur, waarvan wij voor eenigen tijd reeds een beschrijving hebben gegeven, te bewonderen. De Ver. voor Chr. onderwijs is een tweetal schoone gebouwen rijker gewor den. Het Nationaal Huldeblijk aan H. M. de Koningin. Morgenmiddag zal onder voorzitterschap van prof. Colenbrander ten stadhuize, in de Schutterszaal de eerste vergadering plaats hebben van het plaatselijk comité Leiden, tot het aanbieden van het Nationaal Hul deblijk aan H. M. de Koningin bij gelegen heid van Haar zilveren regeeringsjubileum Vooraf zal de installatie plaats hebben door den Voorzitter van het provinciaal comité, prof. dr. P. J. Blok. De Bazar voor de Chr. Fröbelschool. Overweldigend is de belangstelling voor deze bazar ook gisteren geweest. Druk werd er verkocht cn de ontvangsten wet tigen de ver ouders teling, dat, als ook he den het drukke bezoek 'blijft aanhouden het bestuur over een flink stamkapitaal voor den aankoop van het gebouw Hceren- singel zal kunnen beschikken. Daar het heden do laatsto dag is, dat de bazar is geopend, cn de resteerende goederen hij opbod zullen worden verkocht, vreezen wo dat het schoolgebouw ook nu wel weer te klein zal hliken. Een wol bezet strijkje, onder leiding van don heer A. J. Plu, gaf haar welwillende medewerking en denkt dezo ook heden te vcrlcenen. Academisch Ziekcr.'iüis te Leiden. Over dit onderwerp schrijft Prof. Fa- bius in „Studiën on Schetsen": Do bouw van de hierboven genoemde inrichting dreigt to worden wat wel ge noemd wordt een strop. In 1912 werden de kosten van dien bouw geraamd op f5.081.574. Thans wor den zij begroot op 13 a 14 millioen gul den, waarvan ongeveer de helft is ver werkt. Den laatstcn tijd wordt voor don bouw jaarlijks uilgetrokken f 1.300.000. Op die wijze zoude het nog 5 a 6 jaar du ren eer het werk voltooid is, gelijk daar op ook rekent Dr. Wicherink, directeur van het Academisch Ziekenhuis te Lei den, overeenkomstig een bericht in „Het Vaderland", ochtonblad van 6 Fcbr. 1.1. Dan in 1928 of '29 zal men even tueel hebben een inrichting, die zon der verderen tegenval en zonder met ren teverlies te "rekenen gekeri hc rt 1') a 14 millioen gulden; waarvan do exploi tatie volgens Dr. Wicherink zeer kost baar zal zijn; en met den bouw waarvan is aangevangen ongeveer 14 jaren te vo ren, zoodat niet onwaarschijnlijk bij het gereedkomen ten deele andero eischen zullen gelden dan waarme ein 1912 is ge rekend. Terwijl bovendien de vraag is, hoe het over 6 jaar met de medische fa culteit te Leiden zal gesteld zijn. Reeds bedenke men, dat allengs aan het zieken huis te Leiden voor patiënten minder be hoefte is ontstaan. Men heeft thans te Rotterdam, te 's-Hage, te Haarlem zeer goedeinrichtingen voor zieken. Zoo kon het gebeuren, dat allengs het ziekenhuis te Leiden niet meer had eon voor het on derricht gewenscht aantal. Immers kan Leiden alleen dat niet leveren. De Regeering deelde bij de onlangs voor hot Bouwfonds ingediende begrooting voor 1922 mede, dat de Bezuinigingsinspectie een rapport over het Loidsche ziekenhuis uitbracht, en dat dit in onderzoek is.. De Tweede Kamer der S.-G. heeft bij de be raadslaging over deze begrooting aan het ziekenhuis geen woord gewijd. Zou 't niet geraden zijn, alvorens weder een millioen te offeren, de uitkomsten van genoemd onderzoek af te wachten? Gisteravond meldde zich bij do poli tie om nachtverblijf een zekere A. v. T. oud 31 jaar. Bij onderzoek in het Alg. Politieblad bleek dat deze persoon nog 30 dagen hechtenis te goed had. Hij is hedenmorgen overgegeven aan de Rijks- veldwacht. Gisteravond is door middel van braak uit een perceel aan den Warmon- derweg een portemonnaie inhoudende eenig geld ontvreemd. Het is gebleken, dat de zich aan het politiebureau in bewaring bovindende Z. en E. zich'niet alleen hebben schuldig ge maakt aan oplichting, doch ook aan ver duistering van verschillende goederen. In verhand hiermede is nog een derde ver dachte aangehouden, genaamd J. O. Tegen de ontvluchte D. M. en H. B. ïfid'rïfc, opgemaakt ter zake van poging tot zware mishandeling tegen een ambtenaar, daar zij, alvorens de inrichting te hebben ver laten een bewerking hebben overrompeld en dezen man vrij ernstig hebben mis handeld. De jongens schenen al gerui- men tijd met het plan rondgeloopen te hebben. Bij de Leidsche Spaarbank is in de maand Februari ingelegd f 271.927.38 en terugbetaald f248.903.25, terwijl 108 nieu we inleggers zijn ingeschreven en 119 boekjes geheel werden uitbetaald. Het tegoed der 16.100 inleggers bedroeg einde Februari f 5.065.905.g3. ËSINNENLA^U Christel. Hist. Unie. Gisteren hield de Chr. Hist. Unie te Utrecht een zeer druk bezochte algemee- ne vergadering. De voorzitter, Mr. J. Schokking te Leiden, opende de vergadering met een korte rede, waarin hij allereerst uiting gaf aan zijn vreugde over het herstel van den heer Ter Haar on met grooten wee moed herdacht het heengaan van mr. Ti- lanus. Spr. wees op het groote belang van de verkiezingen, welko we tegengaan. De Provinciale Staten zijn de kiescolleges voor de Eerste Kamer, cn de beteekenis van do colleges van Gedeputeerde Staten wordt steeds grooter. Door anderen zaA alles worden gedaan om een ander beeld te verkrijgen van de politieke vernoudm- gen in ons volk, cn om aan te toonen dat de uitslag het vorige jaar een vergissing was. Dit is hun recht, maar daartegen over hebben wij op onze hoede te zijn. Blijkens hot jaarverslag was 1922 een groot jaar voor de Unie. Het aantal, plaatselijke kiesvereonigingen, in het be gin van 1922 bedragende 600 met 30.000 leden, klom tot 642 met 41.129 loden; het aantal der leden van de Unie in do Sta- ten-Generaal steeg van 11 tot 18 (in de Eerste Kamer van 4 tot 7, in de Tweede Kamer van 7 tot 11). Vervolgens hield do heer B. J. Gerret- son een inleiding .over „Onze beginselen in het gewestelijk en gemeentelijk beleid", Bij de daarover gevoerde gedachten- wisseling zeide de lieer Van Eek (Dord recht), dat hij ook tegen do zakelijke be drijfsbelasting gestemd hooft wegens ha re onbillijkheid. Hij vroeg of er geen mid del is om haar afgeschaft te krijgen. Do koer Oosterhof (Tornaard) wees er op, dat er tegenwoordig feitelijk geen gemeentelijke autonomie meer bestaat met het oog op do houding van verschil lend© colleges van Gedeputeerde Staten cn van do rogcering. De heer Jonk (Leiden) oordeelde het gewenscht. dat het hoof'bestuur een vlug schrift uitgeeft inzake de houding van de Unie tegenover de roomsch-katholickcn. Ds. Bakker - 1- Aan het Zoeklicht Leiden 1 Maart Op een geweldige wijze wordt van Soc. Democratische zijde tegen het wclsont- f werp tot wijziging van de Huurcommïs- siewet en de Huuropzeggingswct ge ageerd. Men moet er net Volk ovc rïezen 't Is natuurlijk een aanslag van do „reactie" waartegen „front" gemaakt moet worden. En de heeren Ter Laan en Duys hiel den dan ook daverende redevoeringen waarvoor ze doöT het roode orgaan niet weinig in de hoogte worden gestoken. Alles heel mooi. Maar als de redevoeringen gehouden zijn, dan gelooven do heeren het wel. Dat bleek gisteren weer. Toen een amendement van den heer Zijlstra om aan de Regeering de bevoegd heid te geven de Huurcommissiewet on der bepaalde omstandigheden voor be paalde gemeenten buiten werking te stel len, waren in stemming kwam, 52 van de 100 leden aanwezig. En onder die 52 leden, waren volgens het H d b 1. precies 11 Soc. Democraten. Of het den rooden heeren ook ernst is met hun daverende bestrijding. Elf van de twintig. De verontwaardiging is wèl echt! OBSERVATOR. motie bij het hoofdbestuur hebben inge- diend van dan volgenden inhoud: „De Christ. Hist. Unie enz., van oordeel dat een R. K. universiteit geen nationaal maar een specifiek Roomsch belar.e is, bovendien ingaat tegen het historisch Protestantsch karakter van de natie, en zoodoende de wig nog dieper in onze na tionale eenheid indrijft; spreekt een krachtig protest uit tegen het raadsbe sluit van Nijmegen om een jaarHjksche subsidie toe te kennen en brengt hulde aan de Christ. Hist, kiesvereeniging om haar protest en aan de raadsleden, die te gen dit besluit stemden." Deze mededeeling werd met luiden bij- vol nv.fi.ojrïovjr, iiVhtte de motie na der toe en haalde o.a. het aoor ue nju. geschrevene aan, dat het de tegenstem mers zal onthouden, cn daarmede, zeide spr., naar buiten heeft gebracht wat op den bodem van het hart onzer tegenstan ders ligt. Dr. Kromsigt zeide het te betreuren, dat de anti-revolutionairen een zoo be angste houding in deze zaak aannemen. Onze Unie is op het oogenblik da eenige partij, welke krachtig opkomt voor het protestantsch karakter der natie. De Roomschen zijn hard bezig een streep door onze historie te halen. De anti-revo lutionairen, die optraden onder de leus t „Wij Calvinisten", ontpoppen zich als do Engelscho independenten, en bedreigen j de nationale eenheid steeds meer. De inleider beantwoordde de verschil- 1 lende opmerkingen en vragen. Het hoofd- bestuur zal welwillend overwegen het idee van een vlugschrift inzake de houding dor Unie tegenover do Roomsch Katho lieken. Spr. zeide voorts van meening te zijn, dat de Nijmeegsche gemeenteraad ingegaan is tegen het Christ. Hist, begin sel, omdat andersdenkenden zijn gekreukt en gevaarlijke precedenten zijn gescha pen. Hij kan zich met de motie grooten- deels vereenigen, maar merkte op dat de anti-revolutionairen in den Nijmeegsriien gemeenteraad wel degelijk ook togen heb ben. gestemd. Dit mogen wij hier niet ver geten, wij moeten onze tegenstanders loyaal behandelen. Spr. gaf ten slotte in overwoging de woorden: „ingaat togen het Protestantsch karakter der natie" uit de motie le schrappen. De voorzitter zeide in het algemeen be- zwaar to hebben tegen het plotseling in dienen van moties, welke in een bepaalde stemming worden aangenomen, zonder dat ze voldoende zijn voorbereid. Met do conclusie in de motie gaat spr. accoord, maar ten aanzien van de consideraties is geen tijd cm ze hier grondig te bespre- ken. Do voorstellers verklaarden uit prac- tische overwegingen do door den inleider bestreden clausulo te laten vallen. Dr. Kromsigt wilde gaarne zijn vroor- den in dien zin toelichten, dat hij ook hulde brengt aan den anii-revolulionair i in den Nijrucegsclieu raad, die togen ge- slemd heeft. Ds. Bakker verklaarde door dit d,bat j den indruk le hebben gekregen, dri l i, in een neutrale kiesvereeniging zat, in i plaats van op den landdag der Christ, i Ilist. Unie. Spr. wenschte het protest te handhaven, omdat vrij hoe langer h'-o meer blijken te slaan IcTcn ver ccn Roomscho bckeoring van ons land. Do voorzitter wilde liet nadrukkehjk i uitspreken, dat de Ghrielelijk-TIisLoris 'ie Unie door geen enkel moment van vreis wordt geleid. Maar ook Groen van Pr ia- slercr heeft hot opgenomen voor do vrij-» hoid van de Rooms he ine V-burgers V- r- viever liberale dwingelandij. Het raat er nu om, dat wij hier ccn overdac. t e- eb.it li ebben to nemer., en dat het ia strijd n-t de waardi 'irid der Unie is om

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1