25 co ct mil HELLES ECHTE IMlTlltt'7** i pet. DE BAZAR V. C. L. 1923. I 1 Verkooping Hun* GAAT VAN VADER OP ZOON SWAM" VULPENHOUDERS. Bijverdienste. Agenten(essen). P.l. Bericht van Inzet Verkooping Net Hois en Erf met I«in Vóór e tijdens de G en na de G Abdijsiroop ten Sals van lie Vereeniging voor ClllIE HLSCHOLEH Entree 10 cent. Kinderen beneden 12 jaar 5 cent. H. KOEKOEK - Formosastraat 7a. WEILAND Alle Honig's Puddingen 4465 Bij inlevering van Uw ouden Vulpenhouder, van elk willekeurig fabrikaat, in welken toestand ook, gebruikt of gebroken, mits de gouden pen aanwezig is,-rcduceeren wij de bestaande prijzen der „Swan" Vulpenhouders, met 25 pCt, zoodat U dan een „Swan"-pen van f 10.bij overgave der oude 17.50 kost. Ook wordt dan gratis Uw naam met Gouden Letters, in den door U aangekochten Vulpen, gegraveerd, hetwel alléén geschiedt bij Haarlemmerstraat 117, Tel. 2G42 Verloofd: COR J. SCHALK en 2114 PIET HELMUS. Sassenheim, Februari 1923. Solide oude Spaarkas vraagt vertrouwde Brieven onder no. 2116, bureau v. d. blad. Slinger-Naaimachines. Slinger inlaat Machine met 8 laden. Slinger hand- en voet beweging (ringspoel). Slinger Handmachine (stil liggende spoel). Slinger Handmachine (kokerserhuit). Reparatie alle Slinger Naaimachines. WEST DORP Co. Morschstraat 56. 2113 OPENBAAR SLACHTHUIS. Groote Alslag 40 ct. per pond Zaterdagvoormiddag 101/2 uur verkoop van een croote partij gesteril. Rundvleesch, Rundvet Reuzel en Bouillon. 2117 TURFSTROOISEL. Door aanvoer per wagon heden weder een kleine voorraad fijne Turfstrooisel in balen, terwyl in den loop dezer of begin volgende week een groote scheepslading wordt verwacht. Gebr. DEN HAAN, Rijnsburg, Telefoon 3. 2125 voor Uw Privé of BetSrijf leveren Drukkerij - Breestr. 70 Modellen ter inzage Billijke prijzen 2120 Kette uitvoering DUC OF YORK. Aangebodenprachtige partijen Pootaardappelen van de Klei, consumptiemaat en Poters (Selectie Nunheim), cenige Hectoliters ver»ch Pootgoed van Schotsche Muizen beide aoorten gegarandeerd soortecht tot zeer billijken prijs en 2l/2 kilo Rijnsburgsch Uienzaad, Oogst 1922. Gebrs. DEN HAAN Rijnsburg, Tel. 3. 2123 Dinsdag 6 Maart 1923, te elf uur, in het Café „De Bonte Koe" te Voorhout, ten over staan van Mr. H. M. A. C0E- BERGH, Notaris te Leiden, afslag van het Woonhuis c.a. en eenige perceelen Bollenland onder Voorhout, in bod ge bracht als: No. 1 op f3900.Verhoogd met 1300.—, No. 2 op f2000,— en No. 3 op f2400. Verhoogingen als gebrui kelijk. 4479 VAQINAS© PORT0RIC0 MART LAND or BAAI 25ck PERRONS Wellandbemesting. Scherp concurrecrend aange boden, uitsluitend gegarandeerd zuivere Kunstmeststoffen voor Weiland en Bouwland, onver schillig welke grondsoort. Des- verlangd worden deskundige adviezen verstrekt en de kunst mest uitgezaaid door Gebrs, DEN HAAN, Rijnsburg. Tel. 3. Openbare ten overstaan van Mr. H. fvi. A. CQEBERGH, Notaris tc Leiden, op Vrijdag 9 Maart 1923 bij OPBOD, en Vrijdag 16 Maart 1923 bij AFSLAG, des avonds te zeven uur, in het Notarishuis te Leiden, van: te LEIDEN, aan hetUtrechtsche Jaagpad No. 27, groot 2 Aren 81 Centiaren, bevattende: Gang, twee Kamers en Suite, Spreekkamer,Keuken, Kelder kast en voorts tuin. Boven: Zolder met Kamer. De kamers zijn behangen en voorzien van kasten, stookplaatsen en ver dere gemakken. In eigen ge bruik. 4478 Te zien Dinsdag en Donder dag van 24 uren. Aanvaarding en "betaling 16 April 1923. Meerdere inlichtingen geeft voornoemde Notaris. SUPERFOSFAAT Patentkali, Zwavelz. ammoniak en andere Kunstmeststoften, uit voorraad leverbaar. Prijzen ui terst billijk.C. v. VLIET,Rijn en Schiekanaal Leiden. Tel.1428 1983 in elk stadium kan kan de Abdijsiroop U helpen, door hare antiseptische, hoeststillende eigenschappen. Neem daarom nog heden de bekende Rin huis. Talmen i kan U berouwen, !®i I, II Paarden en Wagens per dag, per uur en per aanneming. Hel goedkoopste Adres: MOSTERT en BINK Molenstraat 2 (Maresingel), Telefoon 2035. 1870 wordt gehouden in de vroegere CHRISTELIJKE SCHOOL, Hooigracht 99, op Heden-avond van 7-lQ1^ en Donder dag 1 Maart van 2-5, 7-l01/2 uur. VEREENIGING TER BEVORDERING VAN CHRISTELIJKE LECTUUR. JMT* Voor f 12.40 ontvangen en f6.00 betalen! Vier prachtboeken in dezen jaargang. Voor 1923 zijn verschenen en worden aan de leden VERZONDEN DE VROUWE VAN 'T HOYNINK EEN VERHAAL DIT DEN GELDERSGHEN ACHTERHOEK door N. W. VAN DIEMEN DE JEL Geïllustreerd met Pentcekeningen van JO SPIER. Groot 298 bladz. - Prijs f2.50 - In prachtband f8.50 v7MJEFDE'S LEED SCHETSEN EN GEDICHTEN door H. S. S. KUYPER Prijs f 1.60 Groot 175 bladz. In prachtband f2.50 LANGS VELE WEGEN door A. V. HOOGSTRATEN—SCHOCH. Groot 224 bladz. - Prijs f 1.90 - In prachtband f2.90 DE CHRISTUS DER SCHRIFTEN EEN ERGERNIS EN EEN DWAASHEID door OTTO BORCHERT vertaald door Dr. C. N. IMPETA Groot 171 bladz. Prijs f 1.40 In prachtband f2,15 Het lidmaatschap kost slechts ZES GULDEN per jaar. Behalve deze vier prachtboeken mag elk lid voor f 5.— GRATIS boeken uitzoeken uit den Catalogus der Vereeniging. Geen betere weg dus om voor weinig geld een schat van boeken te bekomen. SiagST Wenscht men de boeken in stempelband te ontvangen, dan wordt de- contributie verhoogd met den prijs dier banden. Vraag het uitvoerig geïllustreerd prospectus, dat gratis wordt toegezonden. 2111 KAMPEN J. H. KOK van T ARR AZZI Co- - Marseille Wenschft U niei te duur uit te zijn bij 'Ikoopen van een PIANO ORGEL INBOUWPIANO bezoekt dan onze Magazijnen, Wij brengen een uitgebreide collectie "van aanbevolen tabri» kalen, zoowel In de eenvoudigste, als wel meer duurdere merken en verkoopen tegen LAGE PRIJZEN. 999 ■nu nr uxcp Rotterdam Amsterdam - den haag JUtl. UL ilLLn Hoofdkantoor ROTTERDAM, Oostzcediik 34/32. - Gij behoeft niet te klagen over gal, slijm, maaglijden, trage ontlasting, slechte spijsvertering, gebrek aim eetlust, gevatte koude, influenza, lusteloosheid, koortsigheid, duizeligheid, J2 hoofdpijn, enz., want door 't gebruik van de Woptelboep's KrisideEi of Worfelboer's PiSieo zijt ge binnen enkele dagen weer frisch en opgeknapt. Probeer ze maar eens en ge zult tevreden zijn over de heilzame uitwerking. - Overal verkrijgbaar a 60 cent. Gewasschen en Gestreken in tie Arnhem, zijn wegens HELDERHEID en GLANS het VOORDEELIGST in 't gebruik. 33^* Billijke Prijzen oll5 Agent voor Leiden en Omstreken Openbare Vrijwillige in het Notarishuis aan „den Burcht" te Leiden, op Vrij dagen 2 en 9 Maart 1923, telkens des avonds ten 7 uur, ten overstaan van C. VERSLUYS, Notaris te Leiden, van: Eenige perceelen uitmuntend onder Voorschoten, aan den Straatweg van Leiden naar Den Haag, tegenover huize „ter Wadding" en „de Vink", benevens Weg, Bermen en Water, strekkende van den weg tot de achtergelegen watering, te zamen groot 4 Hectare 55 Are 40 Centiare. In 3 perceelen en massa's. Grondlasten f52.95. Polderlasten f21.57. Verhuurd voor f900.per jaar zonder contract, benevens flCO,per jaar van de Tramweg-Maatschappij. Aanvaarding van alle per ceelen onder gestand- doening van loopende huur bij de betaling der kooppen ningen op 10 April 1923. Verhoogingen als gebrui kelijk. Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris, alwaar kadastrale kaart en extract ter inzage liggen. 1613 en alle kleine HUIDVERWONDINGEN welke dagelijks in ieder B gezin kunnen voorko- F men. geneest men snel E en zeker met pimoL Dit ls een heerlijk ver zachtende en snel ge nezende zalf voor groot E en klein. Zij mag ln fi geen gezin ontbreken. Doozen v. 30-60en 90 c. bij apoth. en drogisten. jjpHARM. FABRIEK B Sa. mijnhardt! ZEIST Zoekt gij een wezenlijk ge zellig en rustig Vergader lokaal? Wendt U dan naar Rapenburg 13. 1941 Aanbevelend, Wed. FEENSTRA. zijn in den regel goede kenners van puddingen. Geeft hun daarom dc fijnste die er is. Honig's Puddingen worden bereid met Honig's Maïzena cn bevatten alle bestanddeelen om cr een heerlijk nagerecht mee te bereiden. Vraagt Uw winkelier fpflÈ DIT MEWKr® per halfpondspak ook in ons en 'I, ons pakjes. ALOM VERKRIJGBAAR IN TWEE KWALITEITEN per halfpondspak ook in ons- 1I2 ons pakjes.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4