Burgerlijke Stand Leiden 27 Februari. Geboren: Wilhelmus z. van P. Mic- loo en J. Kramer Sara d. van N. Koree en S. Bckooij Theodora Jeannctte d. van G. Blansjaar cn J. v. d. Bes Wille- mina d. van P. Verhagen en H. Vreden- burg. G n de rtrouwd: A. G. Vcnderbos jm. 22 j. en A. F. M. van Hoek jd. 24 j. D. van Leeuwen im. 25 j. cn E.M.Boudewijna 25 j. J. W. Roodenburg jm. 29 j. en J. A, van Asperen jd. 21 j. G. J. Diseraad jm. 24 j. en C. v. d. Holst jd. 22 j. G. o h u w dJ. Huis jm. en G. van Rijn jj. M. L. van Rcssum jm. cn C. de la Rie jd. C. Zandvliet jm. en J. Horree jd. J. A. Warners wedr. en L. F. M. v. d. Bes wede. H. Landman wedr. en A. Ladan jd. .T. Miercriiet jm. cn C. v. Heu- zen jd. P. P. Speel jm. en M. M. Prins jd. Overleden: O. v, d. Put'ten-Brug- man v. 54 j. A. Smittenaar m. 53 j. waarvan op 4 Dec. een schrijven kwam, waarbij de doorsnee-huurprijs op f 4.70 werd bepaald. Geen van deze berieliten heeft verande ring gebracht in het besluit van 4 April, soodat men bij de uniforme heffing van den huurprijs in strijd komt/ met het toen door den Minister bepaalde. Besloten wordt dc huurprijzen als volgt vast tc stéllen. Dc Wilde f 6.—, Meurs f 6.—, v. d. Wel f 6.—, de Bruin f 5.50, Kok f 5.75, Wed. v. Duijn f 5.en de overigen f 5.50. In dc instructie van den gemeente-ont vanger zal cenige wijziging worden aange bracht betreffende het beleggen van kas geld cn het opnemen van gelden bij den girodienst. Naar aanleiding van een door den heer Jonker in de vorige vergadering gemaak te opmerking, inzake den prijs van het duinwater, brengen B. en W. een voorstel ter tafel om namens de gemeente aan de Leidsche Duinwatermaatschappij een mini mum watcrafnamc te garandeeren van 10000 M3., waardoor de prijs belangrijk zal dalen en zal komen te staan op 171 cent per M3. De heer Jonker vraagt of die prijs geldt voor de gemeente dan wel voor de particulieren. De Voorz. zegt toe in de,volgende ver gadering een voorstel te zullen indienen om voor particulieren tot definitieve ta riefsverlaging over te gaan. De verordening cp de heffing van leges wordt overeenkomstig bet voorstel van B. en W. vastgesteld. Naar aanleiding van do verordening op de heffing van havengelden ontstaat eéh geanimeerde bespreking. B. en W. stellen n.l. voor om onder het in verordening genoemde „Rijnsburgsch water", te verstaan dat gedeelte dat zich ijitstrekt tusschen de molen en liet Addi- tioneele kanaal, waarmede de heer S. Schoneveld zich niet_kon vereenigen, om dat de aanbesteding der havengelden pas lieeft plaats gehad. Het komt hem niet gewenscht voor, om tusschentijds do gren zen te wijzigen. De heer v. Delft vraagt op welke voor waarden de verpachting heeft plaats ge had. Vroeger stónden er borden langs bet water bij Hazenoot en Andries de Mooij maar die zijn op onverklaarbare wijze ver dwenen. Do beer Schoneveld vraagt of de verordening dan geen grenzen aanwijst. Is dit niet het geval, dan is dit een groote leemte, waarin allerlei moeilijkheden kun nen ontstaan. De Voor z. leest de verordening voor, dio alleen spreekt van Noordelijke en Westelijke grenzen. Besloten wordt om voor een volgende verpachting de verordening te herzien. Bij de onderhandelingen met do ge- dat Oegstgeest zal bijdragen in dc kosten regeling van liet lager onderwijs, hebben B. en W. van Oegstgeest bezwaar gemaakt tegen artikel 104, waarin wordt bepaald dat Oegstgeest al bijdragen in de kosten evan herhalingsonderwijs, onderhoud van meubelen, en kosten van toezicht. De Voorz. is van meening dat dit be zwaar zijn oorzaak vindt in een misver stand, en stelt voor de redactie cenigs- zïns te wijzigen waarbij dan wordt be paald, dat de bijdrage zal zijn „in even redigheid naar bet aantal leerlingen". Aldus besloten. Van den heer v. Delft wonende Lange- vaart is een verzoek ingekomen om Van gemeentewege over tc gaan tot het aan leggen van een zinker door de Langevaart, cm aansluiting te krijgen met de hoofd buis der waterleiding, omdat hij de kos ten (die f 200 a f 300 zullen bedrageri) niét alleen voor zijn rekening weüschb to ne men. B. en W. stellen voor om de kosten van bedoelde aansluiting ten laste der gcmcen- to te brengen. De heer Jonker is van meening dat het hier een bijzonder geval betreft. Hoe wel de verordening voorschrijft dat ieder zijn eigen aansluiting aan de hoofdbuis moet betalen, is hij in dit geval voor het voorstel. Do heer S. Schoneveld spreekt zijn vrees uit, dat hier een onverkwikkelijke verhouding tegenover anderen wordt ge schapen. Spr. is wel voor eenige tegétaoet- koming in de onkosten. De heer J o n k e r zegt dat het geval Jinders zou zijn wanneer cr geen water tusschen lag; daar moet men rekening mee houden; De heer K. Zandbergen is er voor, om de kosten te halvecren. De heer Jonker betreurt liet dat de verordening ten dezen niets zegt. De heer v. d. Gugten zou er prijs op stellen wanneer men naar gocclkooper aan sluiting zocht, b.v. over land. Algemeen is men echter van meening dat dit nog duurder zou uitkouiéü» Het voorstel van S. S ch onevold om clc kosten voor gezamenlijke rekening te nemen, wordt in stemming gebracht en aangenomen. Tegen stemmen de heeren Jonker, Iinijf cn v. d. Gugten De heer J onkcr maakt nog dc opmer king dat bij gelegenheid van aansluitingen aap de hoofdhuis do betrokkenen zich dik wijls niet houden aan do verordening, die voorschrijft dat eerst dé omwonenden moe ten worden gewaarschuwd. Aldus aan het cindo der agenda geko men, deelt dc Voorz. nog mede, dat de gcmcente-vêldwachter II. v. d. Poll, met ingang van 1 April a.s. eervol ontslag heeft aangevraagd. .Bij de-rondvraag die nu aan de orde is, wenscht -do heer J.. Hchone veld do aandacht to vestigen op cenige reeds meermalen door hem ter sprake gebrachte punten, ten opzichte waarvan hij nu gaar ne zou vernemen of zijn voorstellen al dan niet voor uitvoering vatbaar zijn. Het betreft, hier ten eerste do regeling van het gasbedrijf ten opzichte van de muntmeterhouders, die een gfooter be drag in do meter moeten storten, dan de waarde van do hoeveelheid van het gas dat zij betrekken. Het teveel betaalde w-ordt wel gerestitueerd, maar iedereen kan het niet altijd missen. Spr. kan zich voorstellen dat deze kwestie- in den raad niet zooveel beroering brengt, omdat de meeste leden gwone meters liebben, maar...-.,.. De heer Jonker: U heeft zeker cok een muntmeter(gelach.) De heer j. Schoneveld zegt dat de kwestie tc ernstig is, dan dat men cr over behoeft tc lachen. Het betreft, een groot getal..afnemer^, voor wie deze regeling veel moeilijkheden met zicli brengt. In de tweede plaats heelt spr. bezwa ar tegen den bestaanden toestand inzake het voltrekken van huwelijken ten raadhuize. De menschen kunnen niet eens behoorlijk zitten, hetzij op banken of stoelen, maar worden door de politic onder de schouw bij elkaar gedreven, wat nu juist geen iq:eelen toestand is. Tcrt derde zou spr. er prijs op stellen, wanneer B., en W. bij do N. Z. H. T. aan drongen op verbetering van het verkeer langs Rijnsburg. Bchalvo dat Rijnsburg ten opzichte van liet tarief niet al tc gun stig wordt bedacht, heeft men dikwijls kans bij een. cventucele reis" naar Leiden of Katwijk, te moeten staan, door dat er te veel met een. wagen -wordt gereden. Ten k taste wciueht spr. de aandacnc te ves tigen op di rituatie in de Kerkstraat, die vooral bij cenigcn waterval, critiek is.- De paarden durven dikwijls niet eens door het water, laat staan de menschen. De heer K. Zandbergen zegt het, wat do .meubileering van. de trouwzaal be treft, geheel met spr* eens te zijn. »Spr. ia nog al eens op een bruiloft geweest, cn lieeft evenals dé andere bruiloftsgasten al tijd mogen zitten, behalvein Rijns- burg, daar mag jo onder de schouw staan. De heer S. S. c h o n o.v e 1 d zou; aan het bezwaar van zijn naamgenoot tegen de N. Z. H. T. nog willen toevoegen, dat do toe stand ,op. het emplacement, oftewel „de wissel" ook allesbehalve gunstig is te noe men, daar men bijna niet met droge voe ten bij do tram kan komen, zonder een paar baggerlaarzen aan te doen. Wanneer liet een gebouwtje gold, was het een ander geval, want daar is niet veel eer aia te behalen. Dit echter mag zoo niet blijven. Wat de regeling inzake de muntgasme ters betreft, antwoordt de Voorz., dat hij daar indertijd een onderzoek naar lieeft ingesteld. Spr. zal eens "nagaan of de re denen die indertijd tot bestendiging van deze regeling Lebben geleid, nog bestaan. Wat betreft de mcubileering van de trouw zaal, dezo is nog nooit door B. en W. over wogen, daar bet aantal bezoekers niet evenredig is aan dc kosten dié er voor moeten worden gemaakt. De toestand -waarin en emplacement en Kerkstraat verheeren, zal door B. en W. naarstiglijk onder dc oogen worden gc- Hierna sluiting. UIT DE OM&EVMG RIJNSBURG. Op de voorloopige gros lijst, vóór de a.s. Raadsverkiezing van de A. R. Kieskring alhier zijn in alpliabcti- scho volgorde dc onderstaande candidalen geplaatst. G. van Delft Gzn., W. L. v. d. Gugten Joh.zn., H. v. d. Gugten Joh.zn., Jan den Haan Hzn., Adr. Heefhskerk Jac.zn., Abr. de Mooij Hzn., Jan van Iterson Jr., Teun Kralt, S. Schoneveld Janszn., Jan Schone veld Czn., M. Schoneveld Joh.zn., H. Star Wzn., P. van Vliet Gzn., J. van Vliet Gzn., Karei Zandbergen. - VOORSCHOTEN. - :- B u r g c r 1. Stan d. Gebo ren: Bernardus Marius, z. v. D. van Kam pen en Th. P. v. d. Waard. Wilhelmina Gerarda, d. v. P. W. Vermin cn .T. Bekkers Catharina Elisabeth d. van L. M. No- del ijk en A. Heertjes. Hot kinderkoor „D c Kleine. Lofëlem", onderafd. van het Chr. Zangkoor „De Lofslem" alhier, heeft uit gebrek aan leden opgehouden tc bestaan. r WOUBRUGGE. - s— D c electrise lie benia- ling van den polder „Vierambacht" werd dc vorige week in tegenwoordigheid van do Inspectie der Centrale, den opzichter van den polder, den^ heer Pannevis e.a. beproefd. De olectrische motor was ge plaatst op de oude, in 1879 gestelde cen- trifugaalpomp. Bij het luchtledig maken van die pomp bleken de gebreken van den ouderdom, wat evenwel spoedig door liet personeel werd verholpen, zoodat alles goed werkte en liet water uit den polder met kracht opgezogen kon worden. Door dc neerslag van sneeuw en regen moest deze week en de vorige ook dé stoommachine nog in werking gesteld worden om liet water in den polder op peil (e houden. Dit zal dan ook de laatste arbeid zijn die van deze in 1904 geplaat ste machine wordt gecischt. Wat gaat dc techniek toch met reuzenschreden voor waarts; ra een 48-tal jaren wordt zoo'n pracht machine weder overvleugeld, door de electro-molor. De officiecle ingebruikneming zal a.s. Donderdag, 1 Maart, in tegenwoordigheid van het polderbestuur plaats hebben. De woning cn lande- rijen groot 15 II.A. 26 A., vchmurd aan den heer L. v. di Boon, stonden in bod op ƒ46901, en zijn afgemijnd door den heer Walter Jochem-s to Wassenaar op 6500. Dc woning en landerijen verhuurd aan den lieer H. Poters, groet-11 II.A.- 20 A., in bod op ƒ33848, zijn afgemijnd op ƒ1100 evenens door den lieer Joch ems. Dezo lan den liggen allen in den Oudendijkschen polder. De woning en landerijen verhuurd aan den lieer J- Noordain in den Viernm- baclitspolder, samen groot 35 H.A., weiden niet afgrpijnd, Naar men verneemt zal dc békende populaire straatprediker van Amsterdam, de hoer Baas, a.s. Maandag avond alhier optreden. Een ieder -boude dien avond vrij. SASSEN IIEIM. D s. J. B .o s, C h r. G e r c f. pred. te Delft, hoopt D.Y. hedenavond te lialf acht in cïo zaal van., den lieer B. Hoog straten te prediken. Bidstond voor het gewas. UIL LEG OM. Zondag na mi d d a g had liet afscheid plaats van Ds. J. van Herk- scn van de Geref, Kerk te Twijzel. Reeds voor den aanvang der godsdienstoefening vuldo een groote schare liet kerkgebouw. De vertrekkende leeraar had tot tekst Hebr. 11:20 cn 2l. Na de predikatie werd hij op waardeerende wijze toegesproken dor de heeren H. Duijst namens den Ker- keraad, J. Straling, als hoofd der Chr. School, Ds. P. Hekman, te Buitenpost, na mens dc classis Kollura en K.xlc Boer na mens dc Geref. Kerk van Eestrum, wici» consulent liij was geweest. I dc gisteren ge li ou den raadsvergadering werd lot onderwij zer aan de schopl vopr g. en u. 1. o., vaca- turc-Grocncveld, hepoemd de heer J. Verhoeven, te Leiden. Op de gewijzigde aanvrage van dc woningbouwcommissio van „Patrimo nium", werd na een langdurige, vaak hef tige discussie met, 7—3 stemmen- gunstig beschikt. Het contract, inzake de watcrlcveran- lics aan de gemeenten Sassenheim en Lis- se. werd zonder z. h. st.-goedgekeurd. Ter bespreking, van het laatste punt ging de Raad in, geheómp zitting; na af loop ^waarvan .werd. besloten een geldlec- ning ten behoeve van de gemeente voor een te stichten waterleidingbedrijf aan to gaan bij de Haai iwns^lLo. bank, ter be drage van 580.000Awóarorrder ƒ35000- Voor verdere doeleinden, tegen een koers van 99 pet- - V. Het kapitaal zal bij verschillende ver zekeringen worden geplaatst tegen een rente van ten hoogste 6pet. Te lialfzcs werd de vergadering ver daagd lot hedenmiddag 3 uur. i IIAZERS\yOUDE. 1Dc heer P. Goeden dorp voorheen hoofd der Chr. School alhier is Maandagavond geïnstalleerd als hoofd van de Mr. D. P. D, Fabius-school te Rot terdam. V r i j d a g j.l. nam het hoofd der Ghr. U. L. O.-Sehool, de heer P. Goe- dendorp,afscheid van de leerlingen, die in twee lokalen waren bijeengebracht. Eerst sprak de eerste onderwijzer hem met een kort woord toe, waarna een der leerlingen der hoogste klas hem namens de leerlingen een bureaustoel overhandig de. Namens kinderen en personeel werd door den lieel* G. Hogeweg vervolgens een kristallen bonbons tellet je aan Me vrouw aangelioden. De voorz., de heer D. de Bruyn, .die. met den se cr., de heer .Francken aanwezig was, sprak een enkel woord, waarna de lieer Goedendorp do kinderen toesprak en zn dank, ook namens z'n vrouw, nitlo voor het bewijs van waardeering en lief de. De heer De Bruyn eindigde met dank zegging. Op do Maandag in café Boers gehouden veiling waren aange voerd 3523 eieren, waarvoor werd be steed voor kippeneieren f 7.15 a f 7.G5 per 100 stuks cn eendeneieren f 6.90 a f 7.25 por 100 stuks cn. hanen f 1.80 a f2.05 per stuk. In dc maand Januari zijn ter Secretarie aangegeven de volgende bedrijfs- en huisslachtingen: 24 koeien, 35 varkens, 1 geit, 4 kalveren, 2 schapen cn 1 paard. Aan keurloon word ontvan gen 92 gulden. I Op uitnoodiging van £o Ghr. J ongeiingsVerceuiging „Eero zij God" trad in het lokaal Salvatori op dc WelEcrw. heer Ds. Gosiinga van Utrecht. Z.Eerw. had het onderwerp „Overwin naar zonder wapenen".. In verhand met Richt. 7 stond spreker achtereenvolgens stil bij dc volgende punten: lo. Weinig in getal. 2c. Zonder wapenen. 3e. Voorzien van kruiken. 4e. Inwndig licht. De leer zame en boeiende rede werd met onver deelde aandacht door de talrijk aanwezi gen gevolgd. Donderdag a.s. des .avonds ten 7 ure zal door de A. R. Kiesvcreen. „Nederland en Oranje" een vergadering worden gehouden in het lokaal achter de Geref. Kerk. Do agenda bevat: Rekening en verantwoording van don penningmees ter. Bespreking candidaton voor verkie zing Prov. Staten cn Gemeenteraad. Trou we opkomst zeer gewnseht. CORRESPONDENTIE. Het verslag van den debatavond te Katwijk en het Raadsverslag van Hille- gom moeten wegens plaatsgebrek over staan. riECHTZfiKEEtó Kaagsch Gerechtshof. Hei Hof heeft uitspraak gedaan in de zaak legen: D. -van W., boekdrukker tc Leiden cn W. J. J., kantoorbediende to Leiden, door de Haagsclie Recht bank veroordeeld tot respect. G maand, cn 3 maand, gevangenisstraf, wegens ver duistering van geld in dienstbetrekking ten nadeelc van dc Drukkerij „De Sleutel stad". Hot Hof legde deze straffen voor- waard'diik op. FiULLfSSESglEBSTEga Uitgesproken G. v. d. Zwanj Leiden, cur. mr. V»7. dc C'lercq. P. Bakker, landbouwer. O u d a d c (ge meente Alkcraade); cur. mr. J. Moolcn- fn ïïon4?r,i. Stadsnieuws Verkiezing Provinciale Siaien. Behalve de gisteren reeds vormeldc lijs ten zijn nog de volgende candidatenlijs- tcn ingediend: Vrijheidsbond. 1. W. A. G. Bosman, Leiden; 2. F. van Panthaieoii' baronesse v. Eek, 's-Gravcn- hage; 3. H. Pb. Sobels, Lisse; 4. P. S. Ovcrwater, Slrijen; 5. A. L. Reimïnge'r, Leiden; 6. Jb. Schots, Leiden; 7. II. J. Planjer, Leidén; 8. W. H. Pauls, 's-Gra- vcnliage. het geheel o Rijnland bijna zonder uitzon dering in hun mac-ht en zij zullen, zooals in de Duitschc pers geconstateerd wordt, bereikt hebben wat zij sinds jaren heb ben nagestreefddc absolute heerschappij over het Rijnland, wanneer het hun ge lukken zou ook dc Engelschcn. tot het terugtrekken der troepen tc brengen. Koloniale Fransche troepen. BERLIJN, 28 Febr. (V. D.) In Nou tril zijn gisteren Fransche kokmialo troepen aangekomen, dio daar worden higekw-ir- ticïd. i.aaa.sve aerismten Dc kolenaanvoer. Uit Zevenaar Na-ar ons heden bij informatie ic Elton bleek is daar Dinsdag geen. enkele kolen- trein gepasseerd. Vermoed werdfc echter, dat dc steenkolenexport op deze lijn spoe dig zal wo-rden hervat. Waarschijnlijk gaat deze trein tijdelijk over een andere route. Van de qrens. Men meldt ens uit Zcvcnaar Dc vraag haar goedkoope clic, vetten, meel en brood van Duitschcrs in dc Gel- dersehc grensplaatsen is zoo rrrcot, dat sommige winkeliers o. a. tc.Gendrin.gen dezo artikelen geheel hebben uitverkocht Over do grens zijn dc prijzen beduidend: lioogcr dan hier. itlABStTBEBir^ïEh Nötionalo Bond voor Bezuiniging. 1. Ph.,S. de Laat dc Kanter, 's-Gravcn- hage; 2. W. Dooren, Dordrecht; 3. H. C. Króftoücr, 's-Gravenhagc; 4. W. J. v. d. Meer, 's-Gravenliagc5. G. Nieburg, Rot terdam; G. W. D. de Jonge, 's-Gravcnhagc; 7. H. P."Cramer, Dordrecht; 8. J. van Toor Vlaardingcn; 9. J. O. dc Joiïg van Beek en Donk. 's-Gravonhage; 10. J. C. ten Brug gen Cale, "s-Gravenhage; li. V/. J. L. A. Nijgh, 's-Gravenhage; 12: J. D. Vin/V, 's-Gravcnliage: 13. J. Bleuland van Oordt, Voorburg; 14 V. A. Schcltema de Heerc geboren Sannes, 's-Gravcnhagc; 15. F. J. van der Vlugt, 's-Gravenhage; 16. J. C. Ramacr, 's-Gravenhage; 17. H. Rippe, Delft; 18. G. J. W. van Tricht, Dordrecht Socialistische Partij. 1. W. Colic, Schiedam; 2. N. Kramer Fi- clier Schiedam; 3. N. L. Dubois, Schie dam; 4. C. do Bruin, Rotterdam; 5. C. Lecflang,. !s-Gravenhagc, Staatk. Geref. Partij. De door deze partij ingediende lijst be vat niet 12, maar de volgende 11 candi daton. 1, J. W. van Houdt, Hei-kingen; 2. N. J. Kersten, Rotterdam; 3. F. K. van Win gerden, Reeuwijk; 4. G. Roos, Gouda; 5. M. van Klinken; 6. D. Hoeflaak, Sliedrecht 7.. A. G. Lig'hart, Vlaardingen; 8. G. Bergshoeff, Alplicn a. d. Rijn; 9. W. D. Wendt, Leiden; 10. B. Wrecde, Hillegom; 41. C. Middelkoop^ Alplien a. d. Rijn. Het nieuwe. Ziekenhuis. Blijkens heb voorloopig verslag der Tweede Kamer omtrent het wetsontwerp, houdende dc begrooting van inkomsten en uitgaven van het Bouwfonds voor de Departementen van Binncnlandeche Zaken en Onderwijs, zijn in verband met de uit- gehroikken 1.300.000 voor de voortzetting van den bouw van het nieuwe Ziekenhuis der Universiteit te Leiden omtrent dien bouw nadere inlichtingen verzocht. Vele loden vroegen of de berichten juist zijn, waarin aan de regeering het voornemen wordt toegeschreven het Zie kenhuis voorloopig slechts gedeoltelijk in exploitatie te nemen en zelfs ten aanzien van een gedeelte van liet gebouwenoom- plep den verderen afbouw te staken. Mocht dit juist zijn, dan willen zij zieh daartegen met kracht verzetten. H. i. moet de afbouw onverwijld worden xoort- gezet. TELEGRAMMEN UIT HET RUHRGEBIED. De Fransche maatregelen. BERLIJN, 28 Februari. (VJ).). Dc Fran- 8chen passen thans een niet te kwalificee- ren systeem too om dc arbeiders murw te maken. Met dit doel namen zij in strijd met het volkenrecht loonsgeldcn in beslag, zooals bijv. 260 millioen, bestemd voor do mijn „Prins Wilhelm". In Caub werden uit heb bureau van dc binnenscheepvaart 12 millioen mark bondsgelden, in Essen 400.000 mark voor do oorlogsinvaliden cn oorlogsnablijvcnden in beslag genomen. Op nieuw gingen dc Fransche troepen in groo- ten omvang over tot in beslagneming van levensmiddelen en wel, naar verluidt, op hoog bevel, volgens hetwelk do ook in het Ruhrgcbied in tc voeren levensmiddelen in beslag genomen zullen worden. Vooral in Bochum is dc toestand verscherpt, waar gisteren nog zakenmcnschen werden gear resteerd. In Essen werd door den comman deerenden generaal de algehecle ontbin ding van dc Duitsche veiligheidspolitie cn uitwijzing van allen, dio daartoe bebooren doorgevoerd. Duitsche tegenmaatregelen. BERLIJN, 58 Februari (V.D.). De Duit sche autoriteiten hebben voor hot door do Franschcn in Essen opgerichte douanekan toor den posltocvoer afgesneden. Kanaalscheepvaart stil gelegd. BERLIJN, 23 Februari. (V.D.). Uit Essen wordt gemeld dat het bedrijf op het Dort mundEemskanaal tengevolge van het hef fen van 10 pet. douanerechten door dc Franschen geheel is stilgelegd. Het Rijnland in Fransche handen. BERLIJN, 28 Febr. (V. D.) Ofschoon >het bericht, niet juist is, dat ook Limburg bezet is. hebben de Fransche toch thans VOORSCHOTEN. 27 Fobruar.. Vrjje Veiling* Aangevoerd lltxi eieren, prijs pef 100 stuks f 8.30-9.80; 45 Ecndeieren, per honderd stuks 9.10: 4 konijnen per stuk 0,702.05, 2 dui ven per slak 0,40; Uien per Kg. 0.04. WOERDEN, 23 Februari. Kas?. 30 partijen* 10 hv.\ 64—67, 2e kw. GO—62; Met Rijki- merk 6469- Handel matig. AMSTERDAM, 28 Febr. Vee. 244 Vette Kal- veren Je kw. 1,251,30, 2e kw. 1,101,1.7, 3e km-, 0.90; 163 Nuchtere Kalveren 16j 18; 477 Vette Varkens lc kw. 1.101.12, 2e j en 3e kw. 1,02—1,03. - f 166Y2 OFRCIEELE. BEURSNOTEERm V.K. O.K. 6Nederland 1922 B. 5% Nederland 1919 Nederland 1917 7% Ned-Tndië 1921 5% Ned.-Indië 1917 Koloniale Bank „tand Ned Tnd. Handelsbank Ned Handels Mij, cart. Jurgeus A Jurgens B Cen<r. Suiker Oude Philips R 3. Slokvw *..-»Tre....» Am. Car Foundry Ara Hide en Leather Am. Smelting en Ref. Anaconda copper Centr. Leather Gulf States Steel Studebaker U S Steel gew. Bon jon? Suiker fabr. Coirpania Ccw. Cultuur Cultuur actions Handel6ver. A'dara. PoerwoTed jo .V; Redjang Lebong Pi t lsbu re Coal V.NV/N V. Dordtsche Potr.' .7 *VT. Gecons. Hall. Pelrol. vv'.Y'.v. Koninklijke Olio .*.".7.71 Orion Arasterdam Rubber Deli Bat. Rubber Koloniale Rubber Nederl Rubber Serbadjadi TV". Oude Vaart Nieuwe Holl. St'oomfcoot Kon. Holl. Lloyd Kon. Ned. Stoomboot Kon. Pakotvaaït Scheepvaart Unie -J. Marine Ori.?. conim^" Marine pref. D"ïi-Batavia Tabak Dcli Cultuur Mü 1 Maatschappij Rotterdam Deli Senembah Atchison Topeka Erio common Kansas City Southern 5% Mox: Binnenlanden 2 pref. Mexican .V-. South. Pacific Union Pacific Wabash Southern Rarlw. Geld prol. J 551/2 109'/^ 23-1/2 1231/2 10S3/4 162 131/. IÏ6V0 I6OV2 461 991/. 1001/. 77 3S13/4 321 4a: 5/, 293/4 14M/4 85i/2 97 7üt/8 2ysi/2 121 30S1/., 361/.; icq/4 7c3/4 1051/, 11C3/- 311/2 52 1CV4 löVa 1.. 146*/» 7/s Wisselnotcoringen (Amsterdam.) Zicht. Londen «y. 11.89 Berlijn 0.0112 Parus 15 421/? Brussel -. 13.47i/0 Zurich 47.421/; Weenen ~5.0 003r,s/4 Kopenhagen 49.30 Christiania .'."."-'N. 46 75 '4 Stockholm 07.15 New-York 2.521/2 Marken 0.019 - j Kronen 0.0005 Telegrafisch Weerberschf volgens waarnemingen verricht in den mor gen van 28 Febr. 1023, medegedeeld door het Kon. Ncd. Meteorologisch Instituut te Dc Bildt. Hoogste Barometerst.704.2 Stenselc. Laagste Barometerst.: 785.3 Shields. Verwachting tot den avond van 29 Febr. Matige tot krachtige Zuidelijke tot Zuid westelijke wind, betrokken met regenbuien, later onkarend, zelfde temperatuur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3