Dagblad voor Leiden en Omstreken. 3tie JAARGANG. - WOENSDAG 28 FEBRUARI 1923 - No. 882 BureauHooigracht 35 - Leiden - Tel. int. 1278 - Postrekening 58936 44 d O i?a m fegs* «s. ttó TsS P eft S J "S In Leiden en buiten Leiden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal f 2.50 Per week f0.19 Franco per post per kwartaal f2.90 Dit nummep bestaat uit twee bladen. V De Statenverkiezing. Het eerste gedeelte van den verkie- zingsarbeid is achter den rug. Gisteren zijn overal de candidaten ge steld en thans zal het er op aankomen dat er gewerkt wordt om straks de stem- mencijfers voor onze candidaten zoo koog mogelijk op te voeren En er zal liard gewerkt moeten worden. Gewerkt met geestdrift en bezieling. 't Was een goede gedachte van het Pro vinciaal Comité in Zuid-Holland dat het besloot een vergadering te beleggen met de plaatselijke leiders, teneinde hen te wijzen op de beteekenis van den strijd, lien zoo mogelijk te bezielen en ook waar noodig wenken te geven van practischon aard. Deze vergadering zal a.s. Vrijdag te Rotterdam worden gehouden. De heer J. Schouten hoopt daar te spreken over „Organisatie en Propagan da". Dat is hem toevertrouwd. Met de propaganda is hij door practi- sche ervaring op de hoogte. Hij kent Zuid-Holland door en door en w'eet welke eigenaardige eiscken de propaganda in de verschillende deelen van ons gewst stelt. Als voorzitter van de Bondskiesvereeni- ging te Rotterdam, kan hij ook over de organisatie meespreken. Dat Rotterdam in 1922 zulk een goed figuur makte is zeker méé te danken aan de organisatie. Het belooft dus, temeer daar er gele genheid zal zijn voor gedachtenwisseling, een vruchtbare vergadering te worden. En een bezielende vergadering tevens. Een van onze oude voortrekkers, maar die nog altijd tintelt van jeugdige levens moed, D s. van Lummel, hoopt een opwekkend woord te spreken. „Als een goet instrument" heeft hij vele tientallen jaren onze partij en hare be ginselen gediend. En hij heeft er geen spijt van. Ondanks zijn grijze haren is het hem nog altijd een groote vreugde voor die be ginselen het pleit te mogen voeren. Wij wekken daarom gaarne onze „plaatselijke leiders" en allen die in den verkiezingsarheid belangstellen op, om a.s. Vrijdag naar Rotterdam te gaan. Het rechtsche bewind, dat voor ons ge west zoo zegenrijke gevolgen had, mag niet verloren gaan, althans niet door onze traagheid en onze,onverschilligheid. Laat ieder die kan meewerken om de vergadering te Rotterdam wel te doen slagen. Èeleedigende veronderstelling. 't Werd heel voorzichtig gezegd. Veronderstellenderwijs. Maar 't werd dan toch maar uitgespro ken Maandag in den Leidschen Raad dat als niet volledig met de eischen der organisaties inzake den arbeidsduur ge rekend wordt, het wel eens zou kunnen zijn en het ook begrijpelijk zou zijn, dat het gemeentepersoneel door zijn optreden dien maatregel ongedaan wist te maken. Door het werk te saboteeren. Door te luieren en te lanterfanten. Deze beleedigende veronderstellingen werdén geuit, door iemand die gaarne aJ.a vriend en raadsman der arbeiders po seert. Die de eene redevoering na de andere houdt, om toch maar de arbeiders te doen gelooven, dat hij het zoo goed met hen meent. Blijkbaar gevoelde hij niet, hoe hij op deze wijze liet gemeente-personeel be leedigende en het een akelige klad aan wreef. Zeker, er zullen er zijn die misschien de voorgeschreven tactiek zouden toepas sen. Maar daarom geldt het nog volstrekt niet van het personeel in het algemeen! Beleedigend in hooge mate was de op merking van den rooden propagandist. Maar ze was ook dom. Hij gaf tevens een bewijs dat hij de ar beiders niet kent. Immers, ook onder dat personeel zijn er die niet alleen werken om het geld. Menschen, die liefde hebben voor hun werk. Die er een e e r in stellen hun taak zoo achen arbeid te verrichten. Bij wie het nog „zingt" van binnen als in staat worden gesteld hun dagelijk- sche arbeid te verrichten. Ook onder het gemeentepersoneel zijn er die zeker ijveren voor goédearbeids voorwaarden maar voor wie toch voor opstaat de bede: Dat wij ons ambt en plicht, o Heer, Getrouw verrichten, tot Uw eer! Die niet alleen arbeiden omdat ze an ders geen brood krijgen, maar die in den arbeid zien een zegen van God, en die ook daarin hun God wenschen te dienen. Misschien weet de heer v. Stralen dat niet. Maar dat geeft hem toch niet liet recht om op zoo beleedigende wijze te spreken over hen die hij zoo gaarne voor liet so cialistische verkiezingswagentje wil span- ftan Ook in ander opzicht was dit optreden dwaas. De S. D. A. P. wil de menschen op voeden. Als straks de heilstaat komt, dan zal het „proletariaat" een grootsche taak hebben te vervullen. Maar, dan zullen de arbeiders ook aan hooge eischen moeten voldoen. Tot groote offers in liet belang van do gemeenschap zullen ze bereid moeten zijn. Aan een toegeven aan hunne eischen, aan wat zij wenschelijk vinden, zal dan heelemaal niet gedacht kunnen worden. Laat men het Socialisatie-rapport er maar eens op na lezen. Als dan de tactiek zou worden toege past die nu wordt aangeprezen, of al thans mogelijk en verklaarbaar geacht, dan zou de Socialisatie reeds mislukt zijn, voor ze werd ingevoerd. Nu nemen we onmiddelijk aan, dat de heer v. S. aan de socialisatie-profetiën niet gelooft. Hij is de eenige niet. De heer van Eek zal er wel zijn goede redenen voor hebben gehad toen hij on langs de vraag stelde: gelooven wij Soc. Dem. wel in de komst van het Socialis me? En het zal niet toevallig zijn, dat, zoo als onlangs op het Congres werd ge klaagd, de Volkredactie aan de Socialisa tie zoo goed als geen aandacht schenkt. Wij nemen dus aan, dat de heer v. S. in dat opzicht geen verantwoordelijkheid gevoelt. Maar als hij het dan niet noodig acht de menschen op te voeden, dan moest hij toch gevoelen, dat hij het recht mist vcpr het gemeentepersoneel beleedigende ver onderstellingen te maken. STJkDSÜgEUgiS Afscheid Ir. W. Massink. Gistermiddag nam de heer Ir. W. Mas sink afscheid als directeur der H. B. S. voor Jongens. In de met palmen versierde gymnas tiekzaal der school, kwamen, behalve leeraressen, leeraren en leerlingeri, bijeen de wethouder van onderwijs, mr. J. G. van der Lip, de inspecteur van het M. O., dr. G; H. Coops, de Commissie van Toe zicht op het M. O., de oud-directeur der school, dr. J. L. Audreae, met de oud- leeraren W. Draayer, Josselin de Jong en dr. Ruys. Verder werden opgemerkt de rector van het Gymnasium en de directri ce van de H. B. S. voor Meisjes, bene vens tal van oud-leerlingen der school en het dienstpersoneel. De heer dr. G. M. Rutten, schetste de bijzondere verdiensten van den heer Mas sink als docent en als leider der school. Spr. wees er op hoeveel er in dit op zicht veranderd is in de laatste jaren. Vroeger kon een directeur veel meer in vloed oefenen. Hij kon in overleg met de commissie van toezicht en met het dag. bestuur der gemeente vele zaken inrich ten naar zijn inzicht. Tegenwoordig, nu wij een Minister van Onderwijs hebben, schijnen de meeningen van directeur en leeraren geen gewicht-in de schaal te leggen en worden er door de regeering maatregelen voorgesteld, welke naar het oordeel van 99 der tot oordeelen bevoegden, het M. O. zullen schaden. In de toekomst zal een directeur verplicht zijn die besluiten uit te voeren, hoewel hij de vaste overtuiging heeft dat het onderwijs er door verslechtert en de leerlingen er onder zullen lijden. Tenslotte bood dr. Rutten den scheiden den directeur, mede namens zijn mede- leer aren een album aan, gebonden in per kament met leeren rug, bevattende tal van photo's, die betrekking hebben op de school, het personeel en de leerlingen. Vervolgens voerden nog Bet woord de wethouder, mr. Van der Lip, dr. Coops als inspecteur van het M. O. en anderen. De heer Massink dankte voor de goede woorden- tot hem gesproken. Mr. J. C. van der Lip. De vorige week hebben wij gemeld, dat de afd. Leiden van de Chr. Hist. Unie, een poging lieeft gedaan om Mr. van der Lip te bewegen op zijn besluit om zich voor het lidmaatschap van den Raad niet meer beschikbaar te stellen, terug te ko men. Naar wij vernemen zal dit pogen geen succes hebben. Mr. van der Lip heeft niet dan na ernstige overweging zijn besluit genomen, en is, hoezeer ook waardeerend het bedoelen van de G. H. Unie, niet van gedachten veranderd. Wijsbegeerte te Leiden. Op de vragen van den heer Boon, in zake de toelating van een privaat-do cent aan de Rijksuniversiteit te Leiden tot het geven van onderwijs in een on derdeel van de wijsbegeerte, antwoordde de Minister van Onderwijs enz.: Bij het heoordeelen van aanvragen om toegelaten te worden als privaat-docent heeft de Minister, naar diens meening, in oyerleg met curatoren en de betrokken faculteit, vooreerst na te gaan, of in het algemeen het optreden van een privaat docent voor het bedoelde vak of onder deel van een vak aan die bepaalde uni versiteit gewenscht is te achten en daar naast of de aanvrager na zijn promotie in die mate van wetenschapnelijken zin blijk heeft gegeven, dat in het bijzonder op zijn optreden prijs gesteld moet worden. In casu nu heeft dit overleg niet geleid tot een bevestigende beantwoor ding van deze vragen. „Verarming van do universiteit" is, naar de Minister meent, niet aanstonds te duchten, wanneer op zulk een aan vrage voorloopig niet wordt ingegaan. Mocht later inderdaad aan de universi teit te Leiden behoefte blijken te bestaan aan afzonderlijke voorlichting omtrent een of ander onderdeel der wijsbegeerte, dan zal de Minister natuurlijk niet nala ten de aanspraken na te gaan van hen, die daarvoor in aanmerking kunnen ko men. In hoeverre zich daartoe te allen tijde een geschikt persoon zal aanmel den, is uiteraard thans niet met eenige zekerheid te zeggen. Kamer van Koophandel. De Hamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Leiden zal op Maandag 5 Maart des n.m. 2.30 uur op de bovenzaal der sociëteit „Amicitia" vergaderen. Aan de orde komen de volgende pun ten 1. Notulen. v 'WiSÊÈÈÈÊk 2. Ingekomen stukken. 3. Mededeelingen. 4. Voorstel tot deelneming aan de her denking van het Regeeringsjubileum van Hare Majesteit de Koningin. 5. Vaarwater Leiden. 6. Bespreking Districtsbelangen. 7. Voorstel tot. ambtshalve opheffing van eenige ingeschreven handelszaken. 8. Ontslagaanvrage Adj. Secretaris. 9. Rondvraag. Waponrccst Kon. Ond.off. Sehcrmbond. Do belangstelling in de schermwed- strijden van den Kon. Ond.-Off. Scherm - bond neemt gedurig toe. Zulks was gis termiddag reeds zichtbaar hij de korps wedstrijden op floret, maar vooral gister avond, toen zeer mooie partijen gespeeld werden in de hoofdafdeeling van de per- I soneele wedstrijden ep floret. De belang stelling zette zich geleidelijk om in me deleven, hetgeen bleek uit het herhaalde lijk applaus bij het bbëindigen der ver schillende partijen. Het geheel trouwens kreeg een vroo- lijker aanzien, doordat ook de galerij dicht bezet was met publiek. De uitslagen luiden: Korpswedstrijd Floret, Zilveren Beker, geschonken als Wisselprijs door de On- deroffr der Genie, behaald door de: Militaire Gymnastiekschool te Utrecht met 13 gcw. par.; 2e pr. He Reg. Inf. m. 11 gcw. part.; 3e. He Reg. Huzaren met 9 gew. part.; 4e. Vis Reg. Inf. met 5 gew. part.; 5e. Depot Huzaren met 4 gew. part; Ge. Luchtvaartafd. met 3 gewonnen par tijen. Er waren 21 deelnemers. Hoofdafd. Floret; personeele wedstrijd: mod. H.M. de Koningin, gewonnen door: W. A. Kooij, Schermonderwijzcr disfcricts- bataljon, Kampen, met 8 gcw. part.; 2. Th. J. Jolia, schermonderwijzer Kon. Mil. Acad, te Breda met 7 gew. part.; 3e. A. Katerburg, schermonderwijzer school voor Verlofsofficieren, Amersfoort, met 6 gew part.; 4e. K. H. J. van Ilulssen, schermon- derwijzers Mil'. Gymnastiekschool te Utrecht, met 6 gew. part.; 5o A. Scherpen- zeel, schermonderwijzer school Verlofs officieren te Ede met 5 gcw. part. Er wa ren 10 deelnemers. Hedenvoormiddag te 9 uur werd begon nen met den korpswedstrijd op sabel, waarvoor 23 deelnemers waren ingeschre ven. Deze wedstrijd kon niet in den mor gen beëindigd worden, zoodat hij heden middag werd voortgezet. Prov. Statenverkiezing. De lijst van candidaten voor de afdeeling Leiden van den Vrijhoidsbond bleek giste ren niet in orde. Bij de inlevering ten stadkuize door den secretaris van de Leid- sche af deeling, mr. H. van Krimpen, werd hem medegedeeld, dat op de lijst de kie zers hadden geteekend op de plaats, waar de namen der candidaten hadden moeten zijn vermeld en dat de namen der candi daten stonden op de plaats waar de kie zers hun naam hadden moeten Schrijven. Toen is er inderhaast een nieuwe lijst geschreven met de namen der candidaten en mr. H. van Krimpen als eenige kiezer- onderteekenaar, zoodat er dus 24 handtcc- keningen van kiezers ontbreken. Ingevolge art. 41 der kieswet is nu door het hoofdstembureau een termijn van 5 dagen toegekend om het verzuim alsnog te herstellen. Kerkconcert „Ccn Amere". Definitief kunnen we nu mededeelen, dat het Kerkconcert van „Con Amore", Chr. Zangv. voor Gem. Koor. alhier, is bepaald op Donderdag 26 April a.s. des avonds to 8 uur in do Hoogl. Kerk, die door haar goede accoustiek en mooio ver lichting zich hiervoor uitnemend leent. Als solisten zullen dien avond mede werken mejuffr. Mi a Pelteuburg, So praan, Mevrouw Resa Spier, lo harpiste van het Residentie Orkest, en de heer Jac. Ph. Car o Bariton, terwijl do orgel begeleiding is toevertrouwd aan den heer Leo Mens, alhier. Het programma zal bevatten Soli voor Sopraan, voor harp, en voor Bariton, terwijl „Con Amore" verschillende a capella koren zal zingen en als slotnummer het 3o deel van „Quo Vadis?" (de bijeenkomst der Christenen in de Catacomben) dit laatste met bege leiding van orgel en harp en met Mia Peltenburg en Jac. Ph. Caro in de Ligia- en Petrus-p ar tii, Waar het orgel in de Hooglandsche Kerk te beperkt van omvang is, zullen geen orgelsoli worden gegeven. Bestelling van telegrammen. Bij de Kamer van Koophandel en Fa brieken is bericht ingekomen van de ro geering, dat de heffing van het inschrij- vingsrecht van f 30 per jaar voor verzoe ken om afwijking van de gewone bestel ling van telegrammen voor eenzelfden geadresseerde aan adressen, welke af hankelijk zijn van dag, tijd, geval of om standigheid, voorshands beperkt zal blij ven tot de kantoren Amsterdam, Rotter dam en 's-Gravenhage en ook daar slechts zal worden toegepast in de geval len, dat de verzoeken door bijzondere in gewikkeldheid daartoe aanleiding geven. De bazar voor de Chr. Fröbelschool. Het bestuur der vereeniging voor Chr. Bewaar- (Fröbel-) school-onderwijs deelt ons mede, dat de uitkomst van den eersten Bazar-dag alle verwachtingen heeft over troffen. In enkele uren waren 500 toe gangskaarten verkocht, terwijl er hijzon der veel is verkocht. Op sommige oogen- blikken dreigde het gedrang te groot te worden. Bijzonder veel is er verkocht. Een van de verkoopsters vertelde ons dat bij haar „stand" voor meer dan f 100 was verkocht. Prachtig! Van de attractie's, niet het minst van de schilderijen-tentoonstellinir, werd zeer druk gebruik gemaakt. Ook heden was het weer verbazend druk. Wij behoeven niet meer tot bezoek on te wekken. Onze lezers gaan vanzelf wel! Gevaert-avond. Een buitengewoon interessante avond was het gisteren voor de amateur-fotogra fen, die opgeroepen waren naar den foyer der Stadsgehoorzaal, waar door den heer J. Lammers, vertegenwoordiger der N. V. Gevaert's Photoproducten een lezing werd gehouden met tentoonstelling, demonstra tie en projectie. De foyer was geheel gevuld met belang stellenden, wel een bewijs, dat door de op hoog peil staande fotografiekunst velen interesse hebben gekregen voor dit vak. Het feit ook, dat er gratis introductie was verstrekt door de firma Gevaert zal er niet weinig toe hebben bijgedragen, dat de zaal zoo vol was. De amateur-fotografen hebben een leer- zamen avond meegemaakt. De heer Lammers toch gaf allereerst in een korte beschouwing weer den loop der technische ontwikkeling van de fotografie of lichtbeeldenkunst, beginnend bij de uit vinding der primitieve camera obscura van Leonard da Vinci in het jaar 1500 tot de moderne, hedendaagsohe kunst. In die kunst speelt de firma Gevaert een belangrijke rol. Spreker wees erop, dat de heer Gevaert zonder eenige wetenschap pelijke opleiding zich in de fotografie-kunst ingewerkt heeft en er na vele proefnemin gen in geslaagd was een eigen papier uit te vinden, dat de eigenschap heeft, dat cok slecht belichte cl iel é's zeer goede af drukken maken. Klein begonnen, wist de heer Gevaert zijn zaak zoo uit te breiden, dat in zijn fabrieken, welke een oppervlak te van 8 H.A. beslaan, thans 1400 arbeiders werken. De verschillende Gcvaert-producten wer den hierna door spreker behandeld ch de voordeelen ervan uiteengezet. Groepsgewijze konden de aanwezigen vervolgens getuigen zijn van het afdruk ken van verschillende platen, waarop bijna niets te zien was. Onderwijl circuleerden bij de overigen een massa aantal photo's op tweeërlei pa pier gedrukt, waarvan bet verschil duide lijk merkbaar was. De projectie tenslotte nam het derde deel van den avond in beslag cn gaf in beeld de verschillende lantaarnplaatjes, ge maakt op Gevaert papier van verschillen de substantie. De talrijke aanwezigen hebben ongetwij feld hun voordeel gedaan met deze interes sante beschouwingen over do fotografie in het algemeen cn de Gevaert-producten in het bijzonder. De heer D. Ten Ca to Brouwer die opnieuw benoemd werd tot voorzitter van de Kamer van Koophandel on Fabrie ken, heeft dezo benoeming aangenomen. Gistermorgen te omstreeks 8 uur wer de 16-jarige Wilem K., wonende te Zoeterwoude, terwijl hij op do Middel-- weg liep, door een toeval getroffen. Hij is binnen gedragen in den schoenmakers- winkel van den heer van den Wilk al daar, alwaar hij na verloop van ongeveer 50 minuten het bewustzijn herkreeg. Do E. H. D. was aanwezig. &al?fc«T£NTte-Pi.ii|J3 Gewone advertentiën per regel 22% cent. Ingezonden Mededeelingen, dubbel tarief. Dij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiën bij vooruitbefca-r ling van ten hoogste 30 woorden, worden Te omstreeks 8 uur gisteravond zijn twee verpleegden uit het Rijks-Opvoe dingsgesticht alhier ontvlucht. HW mocht twee agenten-wielrijders gelukken d~ jon gens des nachts te arresteeren ir. het Ajaxs-laantje te Lei^m. Zij zijn ter be schikking van den heer Directeur van het R. O. G. gesteld. Gisteravond te kwart voor tien ont-i stond een vechtpartij op de Haarlemmers straat tusschen drie personen, waarvan er twee onder den inv'oea van gebruiks ten alcohol verkeerden. Eenige gevoelige klappen werden uitgedeeld, waarna de po litie tusschenbeide kwam. Proces-verbaal zal tegen hen worden opgemaakt. Als verdacht van oplichting van f 30 en medeplichtigheid daaraan zijn gearres teerd J. Z. en S. van S., beiden wonende te Leiden. C. v. d. L. (wagenverhuurder) aan de Maresingel alhier heeft aangifte ges daan, dat door P. S. opzettelijk de boomen van een handwagen, toebehoorend aan v. d. L. zijn vernield. De commissaris van politie te Tils burg geeft belanghebbenden in overwes ging bij hem inlichtingen in te winnen, alvorens liandelsrèlatiën aan te knoöpen met G. P. Jansen, wonende Prinses Sos phiastraat 53 te Tilburg, handelende on der den naam G. P. Jansen, in borstels i waren, zich tevens noemende zaakwaars 1 nemer, Informatie-agent, Incasso, enz. l Mej. S. H. Fermond, alhier is ges slaagd voor het examen nuttige Hand- t werken. Wij vestigen de aandacht onzer les zers op de in dit nummer voorkomende advertentie van Zandvliet's Boek handel, betreffende inruiling van oude Vulpenhouders, bij aankoop van nieuwe. De firma verzocht ons er aan te willen herinneren dat alleen die Vulpenhouders in betaling worden aangenomen, waarin de gouden pen, al of niet bruikbaar, nog aanwezig is. BINBSESiLAHlSS Reizen naar Duitschland. Het Duitsche passenbureau te Den Haag meldt: In verband met de huidige toestanden f iu Duitscliland zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van het Duitsche visum belangrijk verscherpt. Het verdient daars I om aanbeveling aanvragen voor visa voor j reizen naar Duitschland zoo vroegtijdig mogelijk in te dienen en er zorg voor te i dragen, dat de noodzakelijkheid van do reis aan de Duitsche pasenbureaux door I de overlegging van liierp betrekking heb-. J bende ducumenten e. d. kan worden be- wezen. Voorkeur van onze nijverheid. Mej. Van Dorp vroeg den Minister van Marine: Kan de Minister mededeelen, of het juist is, dat kort geladen bij de inschrijs ving voor een leverantie van zakdoeken voor de marine, de levering gegund zou zijn aan 'n leverancier van Duitsche zak doeken voor f 3.54, terwijl een Nedcr- landsch fabrikant voor f 3.60, 'n verschil van nog geen 1.6 ?o had, ingeschreven? Wanneer dit juist mocht zijn, kan de Minister dan ook mededeelen, of het vast staat, dat dit prijsverschil niet werd ops gewogen door een verschil in <ru?üteit? Staatscommissie Hooger Onderwijs. Ingesteld, is een Staatscommissie met v opdracht na tc gaan of, en zoo ja, door i welke wettelijke en andore maatregelen ten eerste kostenbesparing op het open- baar hooger onderwijs ka-n worden ver- kregen zonder hot peil van dit onderwijs in hot algemeen te verlagen; ten twoede d© verhouding tusschen hot openbaar en j het bijzonder hooger onderwijs nader kan 1 worden geregeld, zoodat het bijzonder 1 universitair onderwijs zich naar zijn j aard beter zal kunnen ontwikkelen dan i op hot oogenblik het geval is. Daarin zijn benoemd: tot lid-voorzitter k H. Colijn, dir. van do Vrije Universiteit te Amsterdam tot leden prof. mr. A. An erna-, hoog- 1 eeraar aan de Vrije Universiteit te Am- j sterdam, dr. J. II. E. J. Hoogveicl, rector aan het St. Bomfacius-lyceum te Utrecht, prof. dr. B. J. Kouwèr te Utrecht, dr. O. Lely, oud-minister van Waterstaat, prof. c dr. H. A. Loremtz, voorzitter van do j eerste af doding van den Onderw ijsra r>o, j mr. J. Sohokking, lid van de Tweede i Kamer, prof. dr. J. R. Slotemaker do Bruine te Utrecht, prof. dT. B. Symons, voorzitter van den Onderwijsraad, prof. mr. A. C. Visser van IJzendoorn, te Lei- den, m. G. Vissering, president van do f Ned. Bank, mr. A. L M. J. baron Van Wijnbergen, voorzitter van do oomm. van beheer cn toezicht van liet. R.-K. Centraal i Bureau voor onderwijs en opvoeding ert van het curatorium van do R.-K. leer- gangenl tot secretaris mr. H. J. Smidt, commies i aan het Dep. van Onderwijs.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1