LIER M3MÏ Verkooping DE BAZAR 1 ver H.H. AANNEMERS. I» üscli, Eipl S. S. C. i 1 WAREN Gemmissiën en Seslnrea Hl. Speciaal iopcM woi W»Égl»« B m BcginÉn en tast» Advsrientiën DIENSTBODE. Bericht van Inzet WEILAND Entree 10 cent, Éten hele» 12 jaar 5 cent. GEVAERT-AV0ND Ge vaert-Producten attentie: s.v.p. Verkooping. Wonden, p. j. lugtigheid, 1 WAARSCHUWING MUTRiCIA'S LEIDEN. FRANCO MALEN EN BEZORGEN Door 's Hceren goedheid werden wij heden verblijd door 'de voorspoedige ge boorte van onzen zoon 2094 FIETER, J. P. J. OOSTHOEK. H. G. W. OOSTHOEK— v. Klaveren. Ilijnsburg, 23 Febr. 1923. Gevraagd tegen 1 Mei» een flinke 2084 Adres: Mevr. J. VELD- HUYZEN v. ZANTEN, „Ben- venuta" Hillegom. Een vlugge WERKSTER bevraagd voor 2 halve dagen in de week. Inlichtingen Maandagavond tusschen 6 en 8 uur, Rapenburg 116. 2092 SCHOENMAKERIJ. Laat Uw Schoenwerk repa- recren bij C. P. KOK, Kraaier- straat 9. Het goedkoopste adres van heel Nederland. 2093 Aan de Donateurs van den L. Chr. Gymnasias ten-Bond „Spes" deelen wij mede dat wij het Donateur schap onder dank opheffen, gezien de tijdsomstandig heden. 2087 HET BESTUUR. KAPOKMATRASSEN, gevuld met prima Java Kapok, vanaf f24.00, 3 dcelig f26.50, Damastmatrassen vanaf f30.00, 3 deelig f 2.50, Zeegrasmatras sen vanaf f 12.50,Stroomatrassen vanaf f 4.40. Reparatie, bijvullen en overtrekken van oude Ma trassen billijk. Behang werk 25 cent per rol. J. CRA8, Hanzestraat. 2098 Vrijdag 2 Maart a.s., deB avonds te 7 uren, in het Notarishuis te Leiden, ten overstaan van Notaris A. J. C. VAN DER HEYDEN te Lei den, AFSLAG van de volgende perceelen te Leiden, in bod gebracht als volgt: Huis Binnenlaan 3 f610. Huis Binnenlaan 5 f610. Huis Binnenlaan 7 f600. Huis Binnenlaan 9 f 590. Huis Binnenlaan 11 f600. Huis Binnenlaan 13 fCOC. Huis Binnenlaan 15 f610. Huis Uiterste Gracht 153 f630.terstond verh. met f170.nader verhoogd met f 200.Huis Minnebroers gracht 11 f630.verhoogd met f300.—. 2088 Verhoogingen als gebruikelijk Openbare Vrijwillige in het Notarishuis aan „den Burcht" te Leiden, op Vrij dagen 2 en 9 Maart 1923, telkens des avonds ten 7 uur, ten overstaan van C. VERSLUYS, Notaris te Leiden, van Eenige perceelen uitmuntend onder Voorschoten, aan den Straatweg van Leiden naar Den Haag, togenover huize „ter Wadding" en „de Vink", benevens Weg, Bermen en Water, strekkende van den weg tot de achtergelegen watering, te zamen groot 4 Hectare 55 Are 40 Centiare. In 3 perceelen en massa's. Grondlasten 4; f52.95. Tolderlasten f21.57. Verhuurd voor f900.per jaar zonder contract, benevens £100,per jaar van de Tramweg-Maatschappij Aanvaarding van alle per ceelen onder gestand- doening van loopendc huur bij de betaling der kooppen ningen op 10 April 1923. Verhoogingen als gebrui kelijk. Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris, alwaar kadastrale kaart en extract ter inzage liggen. 1962 Adverteeren doet verkoonen. 2096 Arte, VOORSCHOTEN. Voorloopig adres: Hotel Dourloo, Telefoon No. 9. Spreekuur: 12.301.30 6.30—7.30 van Dr. TH. L. HAITJEMA over 2089 Hóóg-Kerkelijk ProtesSaniisme. Donderdag 1 Maart a.s., 's avonds 8 uur in het Klein Auditorium. ONDERWEEF Namens de Directeuren van de Vereen, tot vestiging van Bijz. Leerstoelen: Dr. J. SCHOKKING. Mr. P. IC. BRIËT. mr TOEGANG VRIJ. RIJNSBURG. Uit de band te koop: twee Arbeiderswoningen met steenen Schuur annex pl.ra. 30 Rijnl, Roeden Tuinland te Rijnsburg, Dubbele Buurt No. SO en 32. Aoorheen eigendom van wijlen den Heer C. L. DEN HAAN. Te bevr. Gebrs. DEN HAAN of H. J. DEN HAAN Liquidateur. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïïinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiniiiiinig EXTRA AANBOD VISITETASJE geheel bruin leder (krokodilpersi ng) 18 lang 9 br., voorzien moiré ge voerd. 11 br. 22 cM. lang zwart Imitatie leder, 13 lang 9 breed DAMESTAS prima bruin leder (krokodiiperslng)m. spiegel en porte- 29 Efb monnaie 22cAl lang JU 17 centimeter breed REKLAME PRIJS.. BIZONDERE AANBIEDING HEREN-GARNITUUR, prima gians- i LEDEREN SIGARET- KOKERS v. Dames 1 en Heren 1.90 en ten bate van de Vereeniging voor CHRISTELIJKE FRÖBELSCHOLEN zal worden gehouden in de vroegere CHRISTELIJKE SCHOOL, HOOIGRACHT 99, op Dinsdag 27 Februari a.s., van 3-5 en van 7-IQ1/2 »ur, op Woensdag 28 Februari en Donderdag 1 Maart a.s., van I01|2-I2 van 2-5 en van 7-l01|2 uur EBBBEBBBEEBBSSSBSBSBESBiUEHLlMEiSSB AMATEUR-FOTOGRAFEN Dinsdag 27 Febr. 8 uur precies: Tentoonstelling, Demonstratie, Projectie op in de „Gehoorzaal" Gratis Introductie-kaarten bij eiken Fotohandel ver krijgbaar. 2082 te Leiden. De inschrijving van Nieuwe Leerlingen is ge opend van 1 15 Maart a.s., op eiken werkdag van 10-12 uur, in de School aan den £085 &dii!i!lliJii:..'!..;.;ii!li:ui(iiii:Ull!i:llliill!llllI!]!llllli!li!lllll!IJlUl@ A. J. VAN ACHTERBERG, Directeur. Notaris TROOST te Leiden, is voornemens op 2 en 9 Maart a.s., in het Notarishuis, des avonds te 7 uren, publiek te ver- koopen 1. Het HEERENHUIS met tuin, Zoeterwoudsche Singel 40, groot 3 aren 39 centiaren, bevattende o.m. vijf kamers en twee kabinetten met ge schilderde of gestukeerde pla fonds, zolder met beschoten kap, schuurtje, tuin op het Zuiden met vruchtboomen, is voorzien van kookgasléi'ding en van pomp voor regen- en uitstekend welwater en is onverhuurd. 2 (naast perc. 1). Het HUIS met tuin, Zoeterwoudsche Sin gel 39, groot 91 centiaren, bevattende o.m. portaal, twee kamers, keuken en bijkeuken cn zolder met kamer,-is voor zien van gas- cn duinwater leiding cn verhuurd per week voor f2.75. Beide perceelenworden af zonderlijk en gecombineerd' geveild. 3. HET HEERENHUI 5 met* zeer groote Bergplaats en af zonderlijke Bovenwoning aan de Hoogewoerd 12, 12a en 12b, samen groot 5 Aren, 20 c.A. Het Heerenhuis bevat o.m. negen groote en kleinere Kamers, Keuken, Kelder en Zolder met beschoten Kap. Do Bergplaats bevat twee groote solide Zolders}, Kan toorlokaal, Kelder en 54 Wijn- hokken. Beide zijn yóorziemvan Gas- en Duinwater- en Elektrische leidingen en zijn met uitzon dering van de Bovenwoning, die verhuurd is tot 1 Mei 1924 voor f400,per jaar, in eigen gebruik. In de Bergplaats wordt thans uitgeoefend liét bedrijf van Wijnhandelaar-en Likeur stoker, onder de Firma BENSCHOP Co. Te veilen in twee perceelen cn in combinatie. Te bezichtigen in de weken van veiling en afslag nos. 1 en 2, op Dinsdag en Donder dag van 2—4 uur nam. en no. 3 op Maandag en Donder dag van 24 uur nam., mits, wat no. 3 betreft, voorzien van bewijs af'te geven door den Notaris. Aanvaarding en betaling nos. 1 en 2 op 16 April a.s. (no. 1 wellicht eerder) cn no. 3 op .1 Juli a.s. (wellicht vroeger). 2099 Zoekt gy een wezenlijk ge zellig en rustig Vergader lokaal? Wendt U dan naar Rapenburg 13. 1941 Aanbevelend, Wed. FEEKSTRA. Hiermede berichten wij U de HEROPENiüG van ona naar de eischen des tijds ingericht RIJWIEL- MAGAZIJN A. DE WIT, Voldersgracht 10, Leiden. Vakkundig Reparatie-inrichting, Emailleeren, Nikkelen Verhuren. 2091 ALLEEN-VERKOOP DER W.K.C.-RIJWIELEN. Openbare Vrijwillige ten overstaan van Mr. II. M. A. COEBEPvGH, Notaris te Leiden, op Vrijdag 9 Maart 1923, bij opbod, en Vrijdag 16 Maart 1923, bij afslag, des avonds te zeven uur, in het Notarishuis te* Leiden, van 1. Het HEERENHUIS en ERF met grooten TUIN aan de Hoogewoerd No. 33, met uit gang in de Kaardensteeg, groot 7 Aren 45 Centiaren, bevat tende: Vestibule, Gang met wit marmer bevloerd, Voor kamer, Keuken, Bijkeuken, drogen Kelder, Plaats, Berg plaats voor brandstoffen, twee Tuinkamers en voorts Tuin; boven: Gang, twee Voor kamers, Slaapkamer, Tus- schenkamer, twee Kamers aan de tuinzijde, en voorts Zolder met Dienstbodenkamer. De Kamers zijn behangen en voorzien van vele Kasten, Stookplaatsen, waarvan de meeste met marmeren mantel, en verdere gemakken. Het perceel is in eigen gebruik en wordt geheel ont ruimd geleverd. 2. Het PAKHUIS, achter per ceel 1, in de Kaardensteeg, groot 30 Centiaren. Verhuurd voor f3.p.week. Tc zien in de weken van veiling en afslag, op Maandag en Woensdag, van 24 uur. Aanvaarding en betaling 16 April 1923. Meerdere inlichtingen geeft •voornoemde Notaris. 2086 BEZUINIGING ROM'S HAN0WERKSB0EK Een uitgebreide Handleiding om schier elk voorwerp voor werp voor dagelijksch ge bruik, zoowel voor het huis houden als voor kantoor of werkplaats, zelf te vervaar digen, of daaraan de noodi- ge reparatie's zelf te verrich ten. 2e herziene druk met ruim 700 afbeeldingen. Zoolang de voorraad strekt slecht 2.23 VOOR liefhebbers van knut selwerk is 't een boek om te watertandenletterlijk alles kan men met behulp ervan maken en alle denk bare beoefening van huis vlijt er uit leeren. Esn bock dat als geen ander't nuttige met 't aangename vereenigt. Rom's Handwcrksb. is voor oud en jong, zonder overdrij ving, onuitputtelijk. Ver- krijgb. bij Neerl. grootsten en goedk, boekli. D. Bolle, Hang 9S, R'dam. Fr. na on tv. van postw. ad slechts f 2 25 waar op melden: Rom's Haudw.b. tengevolge van doorliggen, smetten, en jeuken bij kinde ren, brand-, snij- en vervuilde wonden, winterhanden en -voeten, gesprongen lippen, ruwe huid, huid verschil vering, kloven, barsten, zweren, open beenen, pijnlijke bloedende in- en uitwendige aambeien ge neest men met Wortelboer's Zalf van Jacoba Maria Wor- telboer, verkrijgbaar 75 cent bij de verkoopers van Wor- telboers's Artikelen. 8243 De onsSerge^eekende bericht hiermede, dat hij zijn Zaak gehee! Gemoderniseerd hseft mei de nieuwste Machines, en blijft zich voortdurend aanbevelen voor alle Timmer werken. 2090 Aanbevelend: Oude Vest 86 - TeSef. E E 0 B E ts II 5 E E E 1423 EEEEEEEEEEESEEEEEEEES Doordat onze concurrenten NIET tegen ONZE KWALI TEITEN EN PRIJZEN op kunnen, worden door hen allerlei lasterpraatjes gemaakt, dat wij minderwaardig goed ver koopen. Wij garandeeren U echter, dat bij ons niets anders als PRIMA MEUBELEN en dito MATERIAAL gebruikt wordt. Doordat wij ons EIGEN FABRIEK en STOFFEERDER IJ hebben, is TUSSCHENHANDEL bij ons uitgesloten, zoo doende kunnen wij U het GOEDKOOPSTE bedienen. Brengt dus, voordat U gaat koopen, even een bezoek bij ons, en U zult overtuigt zijn. Massief Eiken Linnenkasten met Plinten f 52.95 4 Stoeien, 2 Fauteuils, met Leer ge stoffeerd, vanaf f 39.60 Massief Eiken Salontafels, biadm. I!0x70 f I2.S0 Prachtige sorteering Moquette-garnituren, enz. Beleefd aanbevelend: Het van 0UDS bekend en Goedkoopste Meubelmagazijn van de Fis-ma GEBR. RAMAKERS Haarlemmerstraat 173, Telefoon 20SO. GEEN FILIALEN. FARINE LACTÉE bevat alle bestanddeelen van melk en gemou- tcn bloem, in sterk geconcentreerden vorm, en is daarom een uitstekend zuigelingenvoedsel. Prijs per bus inhoudende 500 gram f 1.25 Indien niet bij Uw winkelier of apotheker verkrijgbaar, wende men zich rechtstreeks tot Nutricia, Zoetermeer, onder opgave van het adres van Uw winkelier of apotheker. 3715 Uw adres waar Uw wasch he/der er? uakkund/g behande/d word/, /s: WITTE SINGEL 05 TEL-1035 VOORAAN IN KWALITEIT. CaOOTTE.EKOMZET, jg DOOR NATIONALE LEERAREN TOE BERLITZ SCHOOL OF LANGUAGES M (Taal-lns!iiuut) s557 Turfmarkt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4