ion E. van Hiiile cn 1>, A. do Jong jVnna Elizabeth d. van T. Domburg en P. Sterk. Ondertrouwd: A. Rensrnk 38 j. en J, van Schaik 35 j. 6eliuwd: F. Boer 21 j. on J. Griffioen 19 jaar. ZWAMMERDAM. Door B. en W. is bet 1 e g- gen van een straat in Öftd-Bodegraven, i,ls laagste inschrijver, zijnde f 3000, ge gund aan de Gebr. Streefkerk te Tienho ven. Van den landbouwer v. D. zijn negen varkens in een wak geloopen en daarin verdronken. Door den veearts werden zij goedgekeurd voor de consump tie. Burgerlijke Stand. Ge boren: "Willem Jan z. van J. Niesing en E. v. d. Willik Rachel Catharina Trijn tje d. van J. J. Olieman en G. Roos. BOSKOOP. De heor H. R. Coon en, t e Rotterdam, is met ingang van 28 Februari a.s. aangewezen cm tijdelijk het kantoor der Rijksbelastingen alhier waar tc ne men. Coöp. Vereen. „De Bos- koopsche veiling". Er werden prijzen bo et eccl als volgt: A zal ia Indica in pot per stuk 4070 ct., Azalia Hexc per stuk 40 ct., Asparagus in pot pers tuk 60 ct., Rhodondendrons per stuk 60 et., Begonia's in pot per stuk 20— 25 ct-, Primula per bos 20 ct. De A. R. Kiesvereeniging alhier heeft als candidaten voor den ge meenteraad gesteld de heereux E. Guldc- mend (aftr.); J. J. Grootend >rst; D. Mes man; C. J. v. d. Wolf; T. v. d. Berg; D. Jongejan Azn., D. v. Wijk Azn., J. de Loef en D. dc Rcgt. Burgerlijke Stand. Ge trouwd: W. v. d. Bosch 24 j. en I. G. Spaargaren 26 j. Overleden: Andriee v. Tol 87 j. G. v. Winkel, wed. van H. v. Prussen, 82 j. GEMEENTERAAD LEPDEM Vergadering van den Raad der gemeen te Leiden op Maandag 26 Febr. 1923. Voorzitter de burgemeester, Jhr. Mr. Dr. N. C. de G ij s e 1 a a r. Afwezig met kennisgeving de heeren Bots, J. de Lange en F. Eikerbout. De V o o v z. opent de vergadering. De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld. De Voorz. doet mededeeling van dc ingekomen stukken w. o. bericht van Ged. Staten dat het besluit inzake het tapver- bod niet aan dc Kroon ter vernietiging worden, voorgedragen. Verder adressen van de drie Midden stand svereenigingen, den Alg. Ned. Bouw- arbeidersbond, van de afd. Leiden van den Ned. Aaimemersbond en van de Algem. Patroonsverceniging, inzake den bouw van arbeiderswoningen. In dc eerste adressen wordt gevraagd het aantal „buitensteedscho" werkkrachten tot een minimum te beperken en de aanne mers te verplichten het ter plaatse gelden de standaardloon te betalen en in de ove rige adressen om ook dc Leidschc aanne mers in de gelegenheid tc stellen mee te dingen. Van den heer Sijtsma en Mevr. v. 5'tallie is een soortgelijk voorstel ingeko men. Voorts is ingekomen een adres van de Md. van den Centr. Ned. Ambtenaarshond om het voorstel van B. en W. tot verlen ging van don maximum-arbeidsduur van het gemeenteper8oneel niet aan te nemen, til de reeds gepubliceerde voorstellen van den heer v. Stralen om dit voorstel van de agenda af te voeren en voor den arbeid in siet continubedrijf het maximum uren te be palen op 45. Van de Leidsehe Exploitatie Maatschap pij voor Onr. Goederen is een verzoek in gekomen een bouwcrediet te verstrekken van 1% millioen voor den bouw van 310 Arbeiderswoningen. Verzoek van de Woningbouwvereeniging .Tuinstadwijk" om restitutie van een be drag van een terrein gebruikt voor den aanleg van straten, waardoor een deel ran haar terrem ongebruikt moest blijven. Voorts een schrijven van de Gezondheids commissie waarin op den bouw van 100 rc- servewoningen wordt aangedrongen om te komen tot de opruiming van krotwoningen. 1. Benoeming van voorzitters-, leden en plaatsvervangende leden in een 6 tal stem- bureaux, voor de stemming ter verkiezing ran de leden van de Tweede Kamer der Statcn-Generaal, de Provinciale Staten en den Gemeenteraad. Benoemd worden in stemdistrict IX, tot lid de heer Cb. L. Waldkötter Sr.; tot plaatsvervangend lid dc heer W. Brouwer. In stemdistrict XX tot voorzitter, de ic-er N. F. Kooistra. In stemdistrict XXXIV tot plaatsverv. 3d, de heer B. de Kier. In stemdistrict XXXIX tot plaatsverv. öd dc heer Ph. Rank. In stemdistrict XL tot plaatsverv. lid de -teer F. H. N- Bloemink, en Mej. W. van der Velden. In stemdistrict I als plaatsvervanger va den burgemeester, in de plaats van den heer J. de Lange, de heer W. Pera. 2. Pracadvics op het verzoek van II. G. Hecrma, om eervol ontslag als Adjunct- Directeur van den Markt- en Havendienst. G ocdgekcurd. 3. Voorstel tot overneming in eigendom kij do gemeente van een gedeelte grond aan den Heerensingel, Sectie K No. 3615. Goedgekeurd. 4. Voorstel tot verhuring van de loods Sn de Gekroondo Liefdepoort aan de Lan- aebrug, aan H., J. en W. Zeilstra, firma «J. Zeilstra. Goedgekeurd. 5. Voorstel tot verpachting van de in vordering der tolgelden aaa bet Zijlhek, aan W. Ramp. Goedgekeurd. 6. Voorstel tot toekenning van een sufs- sidie aan de Commissie van Beheer van hei opgravingsfonds der Nederlandsche Anthropologischc Vereeniging, ten behoe ve van het doen van opgravingen op den Burcht en tot vaststelling van den desbe- trcffenden begrootingsstaat. Aangenomen. 7. Voorstel: a. tot beschikbaarstelling va Ti gelden ten behoeve van de toekenning van een subsidie aan den Uitgever van de 12c en 13e uitgave van het Adresboek van Lei den; b. tot liet als afgedaan beschouwen van dc motie-van Stralen, in zake de uitgifte gemeentewege van een nieuw adres boek. De heer Van Stralen zegt, dat maat regelen genomen moeten worden, om de talrijke abuizen te voorbomen. Dit is mis schien een gevolg van het feit, dat niet de noodige medewerking wordt verleend, maar dit moet toch worden voorkomen. De Voorz. zegt, dat deze zaak do aan dacht heeft van B. en W. die hunne me dewerking zullen verleenen, die ook in het vaststellen van den prijs gekend zullen worden. Mevr. v. 11 a 11 i c zou uit zuinigheids oogpunt nog een jaar willen wachten. De Voorz. zegt dat het een particu liere enderneming is. 8. Praeadvies op het verzoek van de N.V. Manufacturenhandel van Vroom en Dreesmann, inzake de regeling van het verkeer tusschen de Vischbrug en de Maarsmanss teeg. De heer S ii t s bi a kan zich met het voorstel van B. en W. vereenigen, maar het is daar eeh gevaarlijke plaats, terwijl de bestuurders weieens nonchalant zijn. Kan niet een waarschuwingsbord worden geplaatst? B. en W. zullen, naar dc Voorz. toezegt, dit denkbeeld overwegen. •Dc heer Eerdmans vraagt, of niet het aanbrengen van remmen aan wagens kan worden voorgeschreven. De Voorz. meent dat het niet aangaat, alle bezoekers van Leiden hiertoe te ver plichten. Spreker vreest dat daardoor de markt geschaad zou worden. Do heer Eerdmans zegt, dat men met de vrachtrijders zou kunnen beginnen. Dc Voorz. zegt overweging toe. Het voorstel wordt goedgekeurd. 9. Praeadvies op het verzoek van A. Sie- il, om verlichting van den Lagen Morsch- weg cn om zijn woning aan te sluiten aan het electrischc kabelnet en het gasbuizen- net. Aane-enomen. 10. Voorstel: a. tot het doen bouwen van gemeente wege van 162 beneden- en bovenwoningen op een terrein benoorden den Heerensin gel; b. tot onderhandsche opdracht van den bouw dier woningen aan de N. V. Tech nisch Bureau van H. Rutgers, te War mond; c. tot beschikbaarstelling van de gelden voor den sub a bedoelden bouw 'oenoodigd; d. tot het als afgedaan beschouwen van dc voorstellen van de heeren Dnbbeldc- man en Knuttel, inzake den bouw van 250 woningen, respect. 100 reserve-woningen. De Voorz. geeft het woord aan den heer Sijtsma, die een motie tot uitstel indiende. De heer Sijtsma juicht het plan op zich zelf toe, maar tot zijn spijt liceft geen onderhandsche aanbesteding plaats gehad. Daar het werk gold van meer dan 3 ton. hadden B. en W. in elk geval den Raad kunnen raadplegen. Dit is echter niet ge beurd. Integendeel, het mes wordt ons op dc keel gezet. Spreker hoopt echter, dat dc Raad met dit voorstel zonder meer niet zal meegaan. Het heeft spreker bevreemd, dat na het rapport van de betonwoningen, ineens dit plan ter sprake komt, temeer daar een rapport van den Directeur van Gemeente werken ontbreekt. Er is nu in dc gemeente een lievige op positie. Aannemers die spreker hierover sprak, verklaarden dat het plan voor veel minder uitgevoerd zou kunnen worden Een vergelijking met woningen die tc Lei derdorp gebouwd zijn, cn die veel beter zija ingericht, leert dit ook: Deze huisj: komen op f 2300. De huisjes die "Ons Belang" in de Nanniestraat bouwt, zijn wel iets duurder, maar ook veel beter. Nu lijkt het spreker vreemd, dat met miskenning van de Leidsehe ingezetenen, aan de „Padox" het werk gegund wordt. Spreker zou daarom dit voorstel niet willen aannemen. Hierbij komt nog het werkloosheids vraagstuk. B. en W. zeggen wel, dat bij de „Padox" veel Leidsehe werklieden ar beiden, maar naar spr. ificent is het een betrekkelijk klein getal. Wel zijn er lieel wat personen die uit Leiden komen, maar dat zijn meest Duitschcrs. Spr. meent dat er sleehls 15 Leidsehe timmerlieden zijn. Nu zeggen B. en W. dat alleen dc voor mannen van de „Padox" komen, maar bij informatie bleek spr. dat zoo ongeveer alle werklieden bij een werk in Den Haag door de „Padox" voormannen worden ge noemd. Do heer Pikaar: volkomen juist. Dc heer Sijtsma beveelt zijn motie met warmte aan. Dc lieer Pikaar zegt dat hier van aanbesteding'geen sprake is. Men geeft het werk eenvoudig. Daarbij bleek sur. dat bestek en voorwaarden in dc Leeska mer niet aanwezig waren. Die moeten ze ker nog met den aannemer worden opge steld. Dit lijkt spr. zeer gevaarlijk. Hij zou ook den heer Rutgers gelegenheid willen geven een bod te doen. En dan :al waar schijnlijk blijken dat hij niet de laag st o is. Dczo primitieve woningen kun nen veel goedkoopcr gebouwd worden. Spr. is dus ook voor publieke aanbeste ding. De heer Splinter zegt, dat aan dit voorstel een voorgeschiedenis 13 verbon den. Spr.. is met de heeren Mulder en Sanders naar 's-Hcrtogenbosrii geweest, waarbij bleek dat betonwoningen zeer 01?- gewcnscht waren. Toch kwam Gemeen tewerken met een dergelijk plaa. De Com missie van Fabricage gaf evenwel aan baksfoenbouw de voorkeur. Daarom heeft spr. (oen voorgesteld, den bouw zelf Ie begrooten en dan publiek te doen inschrij ven. Men achtte echter een bindende prijsopgaaf noodig. Dc heer v. Stralen: Wie is „men". De heer Mulder: Dat zult a straks wel hooren. Deh eer Splinter zegt dat hij toen een nieuw plan heeft ontworpen, waarhij men tot een zeer lagen prijs kwam, ter wijl hel werk toch in hoofdzaak in Lei den blijft. Spr. is in het algemeen ook voor aan besteding, maar in ecmmice gcvaPen kan onderhandsche aanbesteding noodig zijn. Als architect van „Do Eendracht" heeft spr. ook hij onderhandsche aanbesteding groote werken uitgegeven. De heer Sijtsma: Dat is uw zaak. De heer Splinter zegt dat als dit plan niet wordt aangenomen er groote ver tragi ng komt Stemmen: Waarom De heer Splinter: Omdat de ge meen fc geen plan heeft D.it pian is van den heer Rutgers. Dc heer Wilbrink brengt hulde aan B. en W. voor hun arbeid in dezen. Spr. 15 zooveel mogelijk voor publieke aanbe steding. maar du is gezegd, dat dit niet kan. Maar was er dan gelegnheid dat „Gemeentewerken" zelf een plan maakte? De lieer Splinter heeft gezegd dat de Mi nister binnen een week een plan moest hebben, maar uit de stukken bleek dit niet. Spr. zou hieromtrent gaarne nader wor den ingelicht. Dc beer Eerdnfans: Wat gebeurt er als dc motie wordt aangenomen? Do Voorz. Dan is dit plan weg. En dan moet „Gemeentewerken" beginnen met een plan to ontwerpen. We bobben hier slechts te doen met een plan van den heer Rutgers. De heer Eerdmans begrijpt niet veel van de zaak. Bij de stukken was een brief, dat we alleen mogen houwen tor verruiming van de woongelegenheid, maar niet ter verbetering van woningen Voorts heeft spr. gehoord, dat de Gezond heidscommissie met den weihouder over dit plan heeft geconfereerd, maar dat de wethouder het afwees. Uit de stukken bleek hieromtrent echter uiers. De Voorz. zegt, dat da stukken waar op dc heer Eerdmans doelt, van bclceke- nis zijn voor de geschiedenis van dit plan Er blijkt uit, dat geen woningen gebouwd mochten worden, ter opruiming van krot woningen. Toen is eerst gedacht aan be tonwoningen en vervolgens is aan den heer llutgers een. aanbod gevraagd. De heer Knuttel wil als het eenigs- zins mogelijk is, geen uitstel. Maar in het algemeen is er geen groot vertrouwen in den aannemer. Veel hangt af van dc vraag of voldoende maatregelen genomen worden. Spr. meent dat dc volgorde van behandeling verkeerd is. De Voorz.: Dat kan niet anders. Als dc motie aangenomen wordt, is het plan van dc baan. De beer Knuttel: De woningen zijn zoo primitief, dat wel in 24 uur een plan kan worden gemaakt. De heer Kooistra zegt dat B. en W. den Raad het mes op de keel zetten. We moeten dit plan aannemen, en anders komen er voorloopig geen woningen. Spr. keurt, deze wijze van doen af. Zjj die wo ningen wenscben komen in een moeilijke positie, maar in 14 dagen kunnen toch zeker nieuwe plannen gereed zijn. (Wordt vervolgd.) VERKOOPINGEH Gehouden verkooping in liet Notaris huis aan den Burcht op Vrijdag j.l., ten overstaan van den notaris A. D. Vijgh al hier: Dc nieuwe machinale Timmerfabriek met open grond en erf, aan den Hoogen Rijndijk tc Zoelerwoudc F 158, en drie huizen met tuin cn erven aldaar F 161, 160 en 459, kooper de heer A. J. van der Poel p.s. cn q.q. voor ƒ16652. Den notaris C. Vereluys, alhier: Het winkelhuis, Botermarkt 8. Kooper de heer P. W. Verbeek q.q. voor ƒ13100. Het landhuis, genaamd „Op Honk", met grootcn tuin, Hoogc Rijndijk 200 te Leiden Kooper dc heer W. Oudshoorn voor ƒ7300 Do fabriek met ketelhuis en terrein, ach ter perceel 3, kooper dc lieer N. A. van Zijp q.q* voor ƒ5100. Het landhuis Ter- weeweg 44b, tc 0egslgee6t, is niet gegund Haan en Mr. Romijn, in het gelijk ge steld. Met spanning* wordt nu tegemoet ge zien de uitspraak ran het Gerecht sh-cf, waarbij de gemeente in hooger beroep Ï6 gegaan, daar: ingeval het Gerechtshof ook de eerste rechtsgrond erkent, eon pro cedure over dc nieuwe navorderingen succes zal hebbeu, terwijl, wanneer al leen de tweede rechtsgrond wordt erkend, een dergelijke actie nutteloos zal zijn. Of do uitspraak v 0 0 r 1 Mei zal afko men? Wapen feest van den Kon. Oaderoff. Schermbond. Hedenmiddag to 1 uur werd een aan vang gemaakt met de schermwedstrijden in de Stadsgehoorzaal, waarvoor is inge schreven door 170 deelnemers, alle on derofficieren van land- cn zeemacht. De groote zaal heeft daartoe een eenigs- zins feestelijk aanzien gekregen, doordat dc galerij en de ingangen der zaal zijn bekleed met enkele draperieën en ver sierd met talrijke vlaggen. Nadat de eerst aan de beurt zijnde partijen tegenover elkander positie had den genomen, sprak de voorz., dc adju dant-onderofficier J. Ebbink, het ope ningswoord. Spr. heette allen hartelijk welkom en zcido met gemengde gevoelens den wed strijd te openen, zulks omdat het de laat ste is, dien hij zou openen. Spr. is gun stig gestemd, omdat de wedstrijden zulk een goed vooruitzicht geven, omdat het onthaal in Leiden zoo schitterend is ge weest en de commissie op goede wijze voor logies heeft gezorgd, tenslotte om dat zulk een groot aantal prijzen met milde hand geschonken is. Spr. voelt zich onaangenaam gestemd, omdat het de laatste wedstrijd is, dien hij naast secretaris cn penningmeester opent Met genoegen ziet spr. terug op de wed strijden, gedurende de 15 jaren van zijn voorzitterschap gehouden en hij hoopt, dat deze wedstrijden in hetzelfde teeken mogen staan. Hij uit verder den wensch, dat de deelnemers niet zullen azen op de prijzen, docli zullen schermen tot propa ganda van de sport. Hij vertrouwt, dat ieder zich onherroepelijk zal neerleggen bij de beslissingen van de scheidsrech ters, 111 laatste instantie bij de jury. Ver der dat ieder alle gcwenschte inlichtin gen op verzoek wil verstrekken, zulks ter bevordering van de schermsport. Ten slotte, dal c.v. klachten zoo spoedig moge lijk en alleen bij bet bestuur of de com missie ingediend zullen worden. Hierna vingen de wedstrijden aan. Voor het examen nuttige handwerken is tc Rotterdam geslaagd mej. L. C. Th. Rij ven, alhier. Dc reserve-officier van gezondheid 2de klasse C. J. Honig, werkzaam geweest al hier, is in het genot van groot verlof ge steld. Bij Koninklijk Besluit is als blijk van goedkeuring en tevredenheid dc bronzen eere-penning voor menschlievend hulpbe toon en een loffelijk getuigschrift toege kend aan den heer "W. F. v. d. Reijden, ban ketbakker alhier, wegens een door hem met levensgevaar verrichtte redding van een drenkeling. Voor gedurende den oorlog aan Belgi sche onderdanen bewezen diensten is door dc Belgische regeering dc medaille van Koning Albert met gestreept lint ook toe gekend aan dr. Emile Vervicrs, alhier. Met het laatste deol van den uitvoe ring der werken in verband met den aan leg der Eelectrische tramlijn Den Haag Leiden is men thans aangevangen. Het terrein tusschen de vroegere Kerksteeg cn de Barbarasteeg gelegen wordt thans in orde gebracht, terwijl de voorbereidende maatregelen tot bet overbruggen van liet Levendaal de afbraak der porecelen op dc Hoogewoerd worden getroffen. Middelerwijl wordt met bekwamen spoed voortgegaan met dc grondwerken aan Zuidcrzicht e.v. Dc verbouw van de school voor Chr. M. U. L. O. aan de Hoogl. Kerkgraclit is thans geheel gereed gekomen. Nadat onlangs reeds een gedeelte door de Lagere school, hoofd do heer Meijer, in gebruik was genomen, is hedenmorgen ook do Kopschool, hoofd de heer "W. Vros, naar dit gebouw overgegaan. STADSNIEUWS Dc gemeente contra de belasting schuldigen. In den loop der vorige week zijn aan. een 500-tal personen opnieuw verrassin gen thuis bezorgd in den vorm van na vorderingen op het cohier 1920/21 der plaatselijke belasting. In 't totaal beloopen deze posten onge veer f 160.000. Deze vorderingen zullen 1 Mei a.s. ver jaard zijn. In verband hiermee zal men van ge meentewege voor 1 Mei overgaan tot het rondzenden van aanmaningen en dwangbevelen, indien deze posten niet goedschiks inkomen. Naar men weet, heeft de Haagschc Rechtbank inzake de vorige (z.g. verjaar de) navorderingen de eerste door de be lastingbetalers aangevoerde rechtsgrond, waarin opgesloten lag het niet bevoegd zijn van de gemeente tot het doen van na vorderingen, verworpen, doch op den tweedon rechtsgrond, het verjaard zijn der vorderingen, de belastingschuldigen, voor.wie als verdedigers optraden Mr. DG 'ji>e EsigeLscbe zone. BERLIJN, 26 Febr. (YD.) Volgens do „Daily Telegraph" hebben dc onderhan delingen over het transport door de Ea~ 1 gelecho zone in politieke kringen veel j verbazing gewekt, daar Painearé nieuwe concessies voor dc Frar.sclic militaire autoriteiten cisehtc. Dc Franschc requisites?. i BERLIJN, 26 Febr. (V.D.) Het gcor- ganiseerdo requïsitie-systeem der Fran- schcn in hot Ruhrgebied is thans begon- I nen. Het bepaalt rr-i riet slechts t^t ko- j len, doch strekt z' 'rt fo' 0- j tieven, spoorwago */--v e- lijkschc lcvcnsbcL-. \Y\- k ten de Franschen 500 wagons »o- tieven buit. Zaterdag violen h co- motieven, 40 personenwagens, 46 gagc- wagens en 460 geladen bagagewagen* in handen. Ook op verschillenden stations, zooals Essen en Finlrop, die met 8 tanks cn verschillende machinegeweren bezet werden, werden groote hoeveelheden stuk goed in beslag genomen en weggevoerd. In Bochum werd behalve de hmdelska- mer ook het bureau van den landraad ge plunderd, waaraan ook Franschen in ci- viel deelnamen. Tutankhamen's graf wordt gesloten. CAIRO 25 Februari (V. D.) Het grof van Tutankhamen is naar officieel gemdil wordt, gesloten tot den a.s. herfst. Het graf zal door Egyptische f-/—- -ikt worden. Militaristisch Ruslan^ RIGA 2-1 Februari (V. D.) Naar do bladen melden zal de Russische vloot in de Oostzee tegen medio 1923, twee dread noughts, 8 torpedojagers, 9 ditikbootcn, 10 tot 15 torpedobooten en 20 tot m TT»*meoe- kers en wachtschepen teHen. Bij de jongste Russische vlootweok werd tot aanzienlijke uitbreiding der vloot be sloten. Rusland wil in do Oostzee een vloot hebben, dio voldoende sterkte bezit om eventueelo pogingen der Randstaten, om Rusland naar buiten tc isoleeron, to onderdrukken. Tegen het verdrag van Lausanne. BERLIJN 26 Februari (V. D.) Vol gens een telegram uit Constantinopcl heeft zich in dc Nationale Vergadering tc An gora onder den naam „Onafhankelijken" een nieuwe partij gevormd, bestaande uit alle leden, die tegen het verdrag van Lau- - saline zijn. Lijst van onbestelbare brieven en briefkaarten van welke de afzenders onbekend zijn. Terugontvangen in do tweede helft der maand Januari 1923. Brieven Binnenland. Leidsel» Dagblad, Leiden 2 stuks Nieuwe Leidsehe Courant, Leiden Burgomeestor Koudekerk H. Bekker, Rotterdam Direc teur Sporlrevuc, Rotterdam Dames D. cn A. Dorell, Den Haag Mej. M. Ernst, Rotter dam ITaagscbe Tramweg Mij-, Den Haag A. M. Hekking, Lekierkerk Iuslituut Hygie- nikue, Amsterdam M. Kupformann, Am sterdam Mr. J. Knottenbelt, Den Haag Maasbode, Rotterdam Nationaal Insti 'tuut voor Zelfontw., Amsterdam Raad vaa Beroep, Amsterdam F. Rosenthal!, Leiden Rosmalen, Delft Vereenigde Zeepfabrie ken, Zwijndreclrt Mej. A. dc Vries, Haarlem Briefkaarten Binnenland. Mej. L. J. van Berk el, VGravenhage Mej. J. van Gampen, Nijmegen Moj F Dolfijn, Amsterdam C. Grickspoor, Hocnderloo F v. d. Laas, Tilburg J. v. d Lee, Den Haag Mej. A Lugt, Heemstede C. Stëeksina. Amsterdam Mej. Sophie Voorlieg, Amster dam Schipper J. P. Walkec, Rotterdam J. J. v (1 Wal, Delft. Brieven Buitenland. A. Bonfels, Frankrijk F. A. van Ga len, Dortmund. Briefkaarten Buifenlan Millï Kaupmann, Duisburg M. Zijlrcchlop Confich. ,Yvf fcuett/vudop zmid«r edros. tste sericliteti Kii.uercn u». Jv Men meldt ons uit Den Haa,:: Heden arriveerde onder leiding van Mevr. Prof. Nieuwenbuys-BaronesKc von Uexküll en Baronesse van Lynden een transport van 200 ondervoede kinderen uit Duitschland,. welke door do ..Neder landsche Centrale v-jor Vacantiekinderen uit Baitschland" hier te lande onderge bracht worden. Onder dit transport zijn ook de eerste kinderen uit het Roergebied meegekomen. Gemeld wordt, dat, zoodra de „Neder landsche Centrale voor Vacantickinde- ren uit Duitschland" over voldoende geld middelen beschikken kan, pornngen zul len worden «aangewend meerdere onder- voede kinderen uit het Roergebied hier j verpleegd te doen worden. t Ernstig motor-ongeluk. Men seint ons uit Bussum: Op den Bussmnschen grindweg had gis- terenmiddag een aanrijding plaats tusschen twee motorrijders, doordat de een den an der wilde voorbijrijden. Dc motorrijder de Chatigner, die wilde passeeren, werd door den val gedood, terwijl de berijder van hefc andere motorrijwiel ernstig aan het been werd gewond. De duo-rijder van dezen laatste werd uiet gewond. MARKTBERICHTEN ROTTERDAM, 26 Februari. V Aa.i- vocr: 489 Bunderen, 233 Vette Kalveren, 10" Schapen en Laincreu, 658 Varkens. Prijzen per half Kg.: Koeien 321.'4557/j cent; Oss-ui 37/s42Mi52Yi55; Vette Kalveren 55 57/467/47072/4; Lammeren 404ö per etuk; Varkens 454647/4; Varkens voor export 4345 cent; Schapen 4550. AMSTERDAM, 26 Februari. Veemrr' 463 Vette Koeien le kw. 1.201.25, 2e kw 1,05 —1,15, 3e kw. 0,80; 90 Melk- en Kalikoe:- 350500; 60 Vette Kalveren 2e kw. 1,10— 1,05; 168 Nuchtere Kalveren 1224; 401 Yfctte Varken, Hollandsche, lc kw. 1.15, 2 cn 3e kw. 1,06—1.12. Handel stug en v vraair. 33 paarden 100250. V.'issolnoteeringcn (Amstorda/n Zicht. London Berin Parijs Brussel Zurich Weenen Kooenaagen Christiania Stockholm New-York Telegrafisch Weerbericht volgens waarnemingen vc;rich' n mor gen van 26 Febr. 1926, incd'y«meld door het Kon. Ned. Meteor :ca Instituut te Dc Libit. Hoogste Baromctcrst.7C1.8 Saornn. Laagste Baromctcrst.: 71S.0 Valentin. Verwachting tot den avond van £81' cbr. Krachtige tot matige Zuidelijke tot Westelijke wind, zwaarbcwolk cl betrok ken, regenbuien, aanvankelijk iets zacht r

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3