Dagblad voor Leiden en Omstreken. NIEUWE LEIDSCHE COURANT ABOHUOEfNIEiaTSPRIJS In Leiden en bulten Leiden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal f2.50 Per week f 0.19 Franco per post per kwartaal f 2.90 3de JAARGANG. - MAANDAG 26 FEBRUARI 1923 - No. 880 BureauHooigracht 35 - Leiden - Tel. Int. S278 - Postrekening 58936 ABVEHTENTIE-PrfMS ^Gewone advertentiën per regel 22 K cenfe, ^Ligezonden Mededeelingen, dubbel tarief, ^pij contract, belangrijko reductie. Kleino advertentiën bij voo.mifebeto* ling van ten hoogste 30 woorden, worden! daisrelrks penls-atst ad ISO cp"f. V Een nieuwe Schoolwet. Wij laten hier nog volgen hot slot van de rede door den heer de Waal Malefijt in de Eerste Kamer gehouden. Na te hebben gewezen op de goede be ginselen waarvan het Unie-rapport uit gaat, ging hij aldus voort: De heer Rutgers heeft aan de overzijde van het Binnenhof er echter uitvoerig op gewezen, hoe er verschillende stelsels zijn, waardoor de financieele gelijkstel ling tot uitdrukking kon komen, en hij toonde daarbij aan, lioe in do tegen woordige wet verschillende stelsels door elkander zijn gebruikt. Hij deed daarbij de vraag, of de Minis ter bereid was. ,,te overwegen, of niet een commissie in het leven moet worden ge roepen, die over,weegt, of de wijze, waar op de financieele gelijkstelling, die de Grondwet eischt, in onze Onderwijswet is tot stand gebracht, in de practijk niet aanleiding geeft tot grooto bezwaren en die te gelijk overweegt, of niet een weg is te vinden, om aan de bezwaren, die aan de verwezenlijking der financieele gelijk stelling door onze Onderwijswet ziju ver bonden, kunnen worden ondervangen." De Minister heeft daarop geantwoord, dat, alvorens daartoe over te gaan, eerst in stede van vage aanduidingen, concrete voostellen moeten worden aangeboden en in de Memorie van Antwoord aan deze Kamer drukt hij zich aldus uit, dat „zij, die de wet principieel willen zien gewijzigd, moeten beginnen hunne denkbeelden nader in wettelijken vorm uit te werken en aan de practijk te toet sen. Eerst dan zal het oogenblik geko men zijn voor de mogelijke benoeming eener commissie met de opdracht te overwegen of, met behoud van de paci ficatie op hot gebied van het lager on derwijs, een principieel ander stelsel aan de Lager-onderwijswet ten grond slag kan gelgd worden. Zoover zijn wij echter op dit oogenblik nog niet." Tot op zekere hoogto kan ik het stand punt van den Minister wel begrijpen. Aan vaagheden heeft de Regeering wei nig. En aan de voorstanders van een principieele herziening mag zeker ge vraagd worden, hun verlangens zoo con creet mogelijk to formuleeren. Toch meen ik dat ook van de Regee ring mag worden .gevraagd, dat ook ha rerzijds wordt nagegaan, of en in hoever de gedachten van het Unierapport voor verwezenlijking vatbaar zijn. Maar dat neemt niet weg, dat m.i. op de voorstanders der vrije school de plicht- rust, om do verkregen ruimte van bewe ging te benutten tot voortgaande nauw keurige bestudeering van het onderwijs vraagstuk. Het is daarvoor nu het goede oogenblik. De gelijkstelling is verkregen, en wat wij vragen komt niet alleen *ten goede aan de bijzondere godsdienstige school, maar ook aan de neutrale school. Die moet ook vrijheid van beweging hebben om de pae- dagogische inzichten, die daar heersclien, tot uitdrukking.te kunnen brengen in de school. Op den straks door mij vermelden Unie dag was ook ons betreurd medelid, wij len prof. Bavink, aanwezig. Op de hem eigene wijze sprak ook hij een waarschu wend woord: „Er is eon sterkere vijand dan wij versloegen. Als de financieele zorgen van ons zullen zijn weggenomen, be dreigt ons de verslappende weelde, de rustende roest", luidde zijn oordeel. Ook hij vreesde, wat nu werkelijkheid dreigt te worden, dat de veerkracht zou versla.ppen, wanneer men geen gelegen heid liet om die te -gebruiken. Wat wij noodig hebben is een school wet, die er op gericht is de ontplooiing van het particulier initiatief aan te moedigen en te bevorderen, dat niet enkel bij de oprichting, maar vooral ook bij de inrichting der school aan dat particulier initiatief zoo veel mogelijk vrijheid van beweging wor de verzekerd." STAPSMIEUWS A. R. Statencentrale. Onder leiding van den heer W. War- naar te Sassenheim hield Zaterdagmid dag do centrale A. R. Kiesvereeniging in den Statenkieskring Leiden een vergade ring, dio matig bezocht was. Nadat de' vergadering met gebed was geopend sprak de voorzitter een openings woord, waarin hij wees op do groote be- teokenis van do komende verkiezingen, zoowel in verband met do verkiezing van de Eerste Kamer als de samenstelling van het college van God. Staten en het be stuur der Provincie. Gewezen werd op het feit, dat de rech terzijde thans in de Eerste Kamer ver bo ven hare kracht leeft. Invoering van even redige vertegenwoordiging zal een gewel dige teruggang tengevolge hebben en zelfs, als niet krachtig gewerkt wordt, de meerderheid in gevaar brengen. Voorts wees spreker op de belasting heffing in Zuid-Holland die dank zij het optreden van de Provinciale Staten, onder leiding van Gedeputeerden zeer gunstig afsteekt bij die in andere provinciën. Wij hebben hier niet al3 in Noord-Hol land een Provinciaal gesticht voor de ver pleging van krankzinnigen, terwijl de ver zorging van deze ongelukkigen zeker niet minder goed is. Spr. prees zich gelukkig dat hij als Sta tenlid 'had meegewerkt de stichting van een Provinciaal electriciteitsbedrijf te voorkomen. De ervaring in Noord- Holland heeft geleerd welke ernstige schaduwzij den daaran verbonden zijn. Ten slotte wekte spr. krachtig op vast to houden aan de beginselen cn bij do ko mende verkiezingen ook voor de doorwer king van onze beginselen krachtig te ijveren. De notulen van do vorige vergadering werden goedgekeurd. Door den heer Zuidema werd verslag uitgebracht van de gehouden vergadering, van het Provinciaal Comité, welk verslag tot een breedo bespreking aanleiding gaf. De aandacht werd gevestigd op een ver gadering met plaatselijke leiders, dio van wege het Provinciaal Comité, op Vrijdag 2 Maart te Rotterdam zal worden gehou den en waar de heeren J. Schouten en Ds. van Lummel het woord zullen voeren. Zoo spoedig mogelijk na die vergade ring zal de Statencentrale opnieuw bij eenkomen, om do propaganda te regelen. Nadat nog verschillende zaken van lo calen aard waren besproken, werd de vergadering door Ds. Broekstra met dankzegging gesloten. Volks- en Schooibaden. Voor een iamelijlc groot publiek werd Zaterdagmiddag over dit onderworp een lozing gehouden door dr. M. D. Horst, di recteur v. d. gemeentelijken geneesk. dienst, alhier. Had men het initiatief hiertoe gaarne zien uitgegaan van den pas bestaanden Centralen Ouderraad, door wettelijke ver hinderingen was dit niet mogelijk ge weest, zoodat do lezing thans werd ge houden vanwege de oudercommissie der school-Duivebodestraat,, zooals het hoofd dier school, de heer van Scliaik in zijn openingswoord meedeelde. Na de aanwezigen welkom le hebben geheeten, gaf deze het woord aan den spreker, die aan de hand van een sche matische afbeelding van de menschelijke huid, allereerst een viertal functies aan duidde welke de huid heeft te verrichten, n.l.: 1. Een beschermende functie door het weren van allerlei bacterieën, die niet, althans niet geheel in de hoornlaag kun nen doordringen, en voorzooveel zij daar in reeds mochten aanwezig zijn, na ver loop van tijd gelijk met het afslijten van den hoornlaag weer worden verwijderd. 2. De tweede functie is die der regu- lateering van de lichaams-temperatuur, 't geen noodig is in verband met de wis selende atmosfeer waarin zich het lichaam beweegt. 3. In de derde plaats verricht de huid een belangrijke functie door -den afvoer van schadelijke gassen, die het lichaam noodzakelijk moeten verlaten, wil dit ge zond blijven. Dit geschiedt dan behalve door do nieren, voor een groot deel door de h'iidporiën. 4. Als de vierde functie dor huid noemt spr. het gevoel. Het gevoel van warmte, koude, of pijn enz., 't geen den mensch gelegenheid geeft, zich tijdig voor schadelijke voor werpen, of luchtstroomingen te bescher men Het gewicht van dit laatste komt voor al uit bij lepra-lijders, wier huid onge voelig is geworden, er die deswege geen weerstand kunnen bieden aan allerlei schadelijke invloeden. Na aldus deze verschillende functies genoemd en toegelicht te hebben, toonde spr. aan wat de gevolgen kunnen zijn, van het niet-reinhouden van de huid, waardoor zij niet meer in staat is, een of meer functies naar behooren te vervul len. Een van die gevolgen b.v. is, dat bij een verstopping van de huidporieën de lalkvetkliertjes, geen vet meer afgeven aan de huid, waardoor deze strak wordt, en jeukerig-gevoelig wordt. Bij het krab ben hetgeen dan dikwijls gebeurt, kan door de bacterieën die zich in de nagels bevinden ontsteking ontstaan. De wijze waarop de huid wordt rein gehouden is die van wassching met wa ter. Op zichzelf heel eenvoudig, wanneer het slechts noodig ware voor een of ander lichaamsdeel. Waar dit echter niét het geval is, maar liet geheele lichaam minstens een weke- lijksche beurt moet hebben, brengt dit vooral voor groote gezinnen, waar moe der het toch reeds zoo druk heeft, nogal moeilijkheden mee. Om hieraan tegemoet te komen, heeft men verschillende badhuizen gesticht, waar men zich voor weinig geld, goed kan baden. Uit het feit dat or in het eerste halfjaar 23000 schoolbaclen en 24000 volksbaden werden genomen, bleek dat de behoefte grooter was, dan men had gedacht. Vervolgens gaat spr. uitvoerig na, de verschillende voordeelen, die het school- bad heeft, zooals verbetering van de at mosfeer in de school, maar ook verbete ring van de zorg voor voldoende onder goed der kinderen, omdat met weet, dat daar bij het baden op word,t gelet. Het grootste nut ondervindt het kind echter „aan den lijve", 't geen dadelijk blijkt wanneer het kind onder de douche zich pl&atst' (want schooibaden zijn meestal douche-baden). Wanneer het wa ter over het lichaam stroomt, wordt dit mooi rood, ten teeken dat de bloedvaten zich verwijden, waardoor de gansche bloedsomloop sneller wordt. Wanneer het lichaam aldus voldoende is gereinigd wordt dit afgespoeld met een weinig koud water (d.w.z. boven 20 gr. G.), om het volume van de bloedvaten tot hét normale punt terug lo brengen, waar door liet gevaar van kouvatten wordt te gengegaan^ Ten slotte wordt het lichaam flink afgewreven mot een eenigszins ruwe doek. 't geen de elasticiteit van de huid bevordert. Na liet bad gaan de kinderen in flinke pas naar school, en dan voelen ze zich weer eens heerlijk opgefrischt, en des te beter in staat om te leeren. Behalve dat de goede invloed die aldus op het zenuwgestel wordt uitgeoefend, niet gering is, wordt de huid door een dergelijke massage als bij het stortbad steeds beter in staat gesteld om door haar verhoogde elasticiteit te reageeren op al lerlei invloeden, zooals warmte en koude, kortom, de huid wordt „gehard", „gehard". In de praktijk is gebleken dat de kinde ren het baden in elk geval goed verdra gen, terwijl steeds toezicht op de kinde ren wordt gehouden om te voorkomen dat zij die er niet tegen kunnen, er nadeel van zouden ondervinden. Dit toezicht brengt ook nog andere voordeelen mee, zóoals b.v. het ontdekken van kleine afwijkingen of beginnende wonden, die tot dusver aan het oog der ouders waren ontsnapt. Over het algemeen maakt men thans bij de schooibaden gebruik van cirkelvormi ge badkamers, waarin de badenden elkan der niet zien, maar wel allen tegelijk voor den badmeester zichtbaar zijn. Een en ander werd uitnemend toegelicht door de lichtbeelden, voor dit doel wel willend afgestaan door de Ned. Ver. voor -Volks- en Schooibaden. Een dankbaar applaus beloonde den spreker, waarna gelegenheid werd gege ven om vragen te stellen. Na nogmaals den spreker den dank der hoorders te hebben overgebracht, verklaarde de heer v. Schaik de lezing voor geëindigd. Ambachtsschool. De Ambachtsschool te Leiden heeft weer van 1 tot 15 Maart de inschrij ving voor nieuwe leerlingen geopend. Op de school bestaat de gelegenheid om jongelieden op te leiden tot bekwame tim merlieden, Meubelmakers, Modelmakers, Huissmeden, Machinebankwerkers, Machi nisten, Constructiewerkers, Vuurwerkers en Huisschilders. Het onderwijs omvat: het voortgezet lager onderwijs (Ned. Taal, meetkunde, re kenen, wiskunde, werktuigkunde en na tuurkunde); het lijn-, bouw- en werktuig kundig teckenen; het hand- en hand va k- teekenen; do kennis van het stoomwerktuig en de motoren; de kennis der materialen; het timmeren en draaien het meubolma- ken; boetseeren, houtsnijden, draaien en het stoffeeren; het modelmaken en draaien het huissmeden, het machinebankwerken; liet constructiewerken; het vuursmeden; het verven; het schilderen van hout en marmersoorten en het penseelschrijven. Voor aanstaande steenhouwers bestaat gelegenheid liet teekenonderwijs te volgen in hoofdzaak het ornament- cn het lctter- tcekenen. Aan onvermogende leerlingen worden de benoodigde leermiddelen kosteloos ver strekt; een modelkiel, de materialen cn de gereedschappen voor de behandeling daarvan worden allen leerlingen kosteloos ter beschikking gesteld. Men zie de advertentie in dit nummer. Hei pensioen der gemeente-ambtenaren. Er loopen in bevoegde kringen geruch ten, dat Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland het besluit genomen hebben, aan liet Raadsbesluit inhoudende de bepa ling dat van de gemeenteambtenaren 3XA pet. der inkomens als bijdrage voor het eigen-pensioen zal worden verhaald 1 hun goedkeuring te onthou den. Deze weigering van sanctie zou geba seerd zijn op den korten aanzeggingster- gemeenteraad in de betreffende vergade ring het besluit het verbaal op 1 Januari j.l. te doen ingaan, terwijl een voostel- Kooistra om deze maatregel te doen in gaan op 1 Juli, werd verworpen). Officieele bevestiging van deze geruch ten konden wij nog niet verkrijgen, daar over deze zaak nog correspondentie ge-* voerd wordt tusschen B. cn W. en Gede-j puteerden. Slachtoffer van den stemdwang. To Alphen, aldus meldt de „Banier" van de Staatk. Ger. partij, werd vrouw Vermeer van Boskoop veroordeeld, omdat zij niet voldaan had aan den stemplicht, door de wet haar opgelegd. Zij kon dit niet, omdat zij geloofde, dat Gods Woord haar dit verbood. Ook de boete meende zij niet te moeten betalen. Toen is deza ruim 60-jarige vrouw naar Den Haag vervoerd, om een dag gevangenisstraf te ondergaan. Blijkbaar was men met deze vrouw in Ben Haag bewogen, doch ér was niets aan te doen. Zij heeft gezeten. Tot zoover de „Banier"., Het ergerlijke is, dat duizenden, dio zich aan den stemplicht niet stoorden, vrijuit gaan en ongestraft blijvenl Zaterdagavond had in een café op den Stationsweg een vechtpartij plaats, waarbij een aantal bierglazen werden vernield. Twee Hagenaars, die de aanlei ding van deze vechtpartij waren, werden door de politie in bewaring gesteld. Een hunner had bij de vechtpartij een zoo- danigen klap opgelcopen, dat hij door een geneesheer van den Geneeskundigen Dienst moest worden verbonden. -Door een agent van politie is aan-* gehouden den Duitscher H. R., die zich in een winkel op de Haarlemmerstraat had schuldig gemaakt aan diefstal van een paar sokken. De man, Aio zonder pa pieren werd aangetroffen, is in bewaring gesteld. Ten nadeele van een bewoner uit de Diefsteeg is een offerbusje, inhoudende ongeveer f 3.ontvreemd. -Zaterdag omstreeks 11.30 voorin, is de 63-jarige J. T., ten huize van hare dochter in dè Dirkspoort 5 van de trap gevallen met het gevolg, dat zij een ern stige wonde aan het achterhoofd opliep. De dokter van den E. H. achtte opnamo in het Acad. Ziekenhuis alhier noodig. Zaterdagmiddag te omstreeks 1 uur wilde de voerman F. H. W., 60 jaar, wo nende te Oegstgeest, nog met zijn paard en wagen nog onder een neergelaten wor dende afsluitboom aan den overwegRijns- burgerwegdoorrijden mot het gevolg dat deze boom tegen zijn hoofd terecht kwam Hij liep een vrij ernstige wonde aan zijn hoofd op en werd in het Acad. Ziekenhuis opgenomen. Het is aan zijn eigen schuld te wijten, daar bet geluidsignaal reeds was gegeven. Zaterdagavond te omstreeks 8 uur is fJ. v. d. W„ oud 64 jaar, wonende in de Lange Lijsbethsteeg op do Haarlemmer straat komen te vallen met het gevolg, dat liij een niet ernstige wonde aan zijn kin bekwam. Hij word binnengedragen bij den Apotheker Broerse aan de Haarlem merstraat, "nlwciUr hij voorloopig werd verbonden. Na oen oogenblik aldaar to hebben vertoefd ts bij 'door do polilio naar zijn woning gebracht. Zaterdagavond le 1L uur is politie-- assistentie verzocht omdat in het café van W. in de Groenesteeg opzettelijk een glasruit was vernield, door een zekero I. O. Gistermorgen is aan de politie ken-» nis gegeven, dat bij v. d. M. aan den Foo-» ge Rijndijk eenig vee is komen aanloo- pen. De dieren zijn gestald bij v. d. MeiJ aldaar 122. Inlichtingen zijn te bekemen aan het Commissariaat van politie. In do Stedelijke Werkinrichting zijn in de week van 18 tot en met 24 Februari opgenomen 159 volwassen personen en 10 kinderen, totaal 169 personen. FEUILLETON Van hooger Orde. Naar het Engel6ch. 42) Maar hij bleef staan we stonden zoo, dat zij ons niet zien kon -totdat zij langzaam 't graf verlaten had. We hoor den de poort van 't kerkhof dichtslaan; waar ze toen heenging konden we niet zien. Ik vroeg John of we nu onze wan deling zouden doen? Maar hij scheen me niet to hooren daarom liet ik hem zijn gang gaan. Hij ging den heuvel af en vlug om den hoek van 't huis. Juffrouw March stond daar en zocht een frisscho roos. Zij zag ons en herkende ons, maar haastig en eenigszins opgewonden. „De rozen zijn alle verdord", zei ze iet wat droevig. „Misschien, wat hooger kan ik nog een krijgen zal ik?" Ik verwonderde mij er over. dat John haar toesprak gelijk altijd. „Dank u ik zou er een paar mee wil len nemen ik ga heden Rose Cottage verlaten, mijnheer Halifax." „Dat heb ik "-ehoord." Hij zei niet. „'t Spijt me" of zoo iets. Ik was benieuwd te weten of die uit lating haar ook opviel; maar blijkbaar toch ook niet. We gingen in huis en zij vroeg ons of wij bij haar wilden binnen komen, zij had ons enkele dingen te zeggen. Eti zij sprak weer over onzo „vriendelijkheid". We gingen voor de laatste keer --- in de kleine zitkamer. „Ja ik ga heen," zei ze, droef. „Wij hopen, dat 't u steeds wel mag gaan en overal." „Dank u, mijnheer Fletcher." 't Was vreemd welk een ernstigen toon ons gesprek nu aannam. „De omstandigheden hebben mijn plan nen bepaald sedert gisteren. Ik ga een tijdlang logeeren bij mijn familie, de Brithwoods. Ik geloof, dat dit 't beste voor mij is. Lady Caroline is erg vrien delijk en ik ben zoo eonzaam. Wo spraken nog een weinig, maar 't gesprek liep 't meest tusschen haar en mij John zei haast niets. Hij zat bij 't raam cn verloor haar gezicht geen oogenblik uit 't oog. Zou hij nu zeggen, wat hij van plan was, over zijn positie in de wereld? Zou zij iets hebben gegist of te weten zijn ge komen, .of waren wij voor haar slechts mijnheer Halifax en mijnheer Fletcher twee heeren wit Norton Bury? Schoon vrB „Ik vertrouw, dht dit niet een lang vaarwel is!" zei ze, „ik zal enkele weken in Mythe House blijven, geloof ik. Hoe lang denkt gij te Enderley le blijven?" Ik wist 't niet. „Maar gij woont loch in Norton Bu ry? Ik hoop ik vertrouw, dat gij zult toestaan, dat. mijn neef in zijn eigen huis ziju dank en de mijne zal uitdrukken voor uwe groote vriendelijkheid tijdens mijn ellende betoond?" Niemand van ons antwoordde. Juf- fronw March zag verbaasd ietwat be- leedigd; maar toen zij haar oog liet val len op John verloor 't zijn hoogheid en werd weer vriendelijk cn zacht. „Mijnheer Halifax, ik ken mijn neef niet en ik ken u. Wilt gij mij openhartig zeggen, gelijk ik weet, dat gij wilt, of er iets is, waardoor mijnheer Brith- wood, naar uwe meening, uwe vriend schap onwaardig is?" „Hij zal mij zijn vriendschap onwaar dig vinden," was 't zachte, maar flinke antwoord. Juffrouw March glimlachte ongeloo- vig. „Omdat u niet zeer rijk zijt? Wat zou dat beteekenen? 't Is toch voldoende voor mij, dat mijne vrienden- „heeren" ziju." „Mijnheer Brithwood en vele anderen, zouden mij niet veroorloven op dezen ti tel aanspraak te makon." De jonge vrouw schoof verrast achter uil: „Ik begrijp u niet." „Laat mij 't u dan mogen uitleggen," en al zijn waardigheid en mannelijke trots kwamen terug: ,,'t Is goed, juffrouw March, dat u weet, wie ik ben en aan wien gij de eer van uwe vriende lijkheid bewijst. Misschien liadt gij dat eerder moeten weten; maar hier te En derley schenen we gelijk en vrienden." „Zeker, ik heb dat altijd gemeend." „Dan zult u mij ook eerder vergeven, dat ik bet u niet gezegd heb. Wat u nooit hebt gevraagd en ik maar al to gemakke lijk vergat dat wij niet gelijken zijn, de matschappij zou ons niet als zoodanig beschouwen en ik betwijfel of gij zelf zoudt wenschen, dat wij vrien den waren." „Waarom niet?" „Omdat gij oen dame zijt en ik een hand-werkman." Dit nieuws verraste haar blijkbaar. Zij sloeg bar oogen neer en bloosde, stil zwijgend. John's stem werd flinker, trot- scher geen aarzeling meer. „Mijn beroep is, als u spoedig te Nor ton Bury zult liooren, dat van leerlooier. Ik ben leerling bij Abel Fletcher Plii- neas' vader." „Mijnheer Fletcher!" zij zag ietwat pijnlijk, maar vriendelijk naar mij. „Ja, Phineas, is ietwat minder beneden uwe waardigheid. Hij is rijk en wel opgevoed. De heb mezelf moeten opvoe-» den. Ik kwam naar Norton Bury, zes jaar geleden als een bedelknaap. Neen niet juist zoo want ik heb nooit gebe deld! Ik heb gewerkt of honger geleden!" De ernst, de hartstocht in zijn toon deed juffrouw March de oogen opslaan, maar zo sloeg zo weer neer. „Ja, Phineas vond mij in een steeg hongerig. Wij stonden in den regen, te-» genover 't huis van den burgemeester. Een klein meisje gij kent haar wel, juffrouw March kwam do deur uit en wierp me een stuk brood toe." Zij stond op. „Waart gij dat gij?' „Ja ik." 'John hield even op e»n zeer teeder ging hij tóen voort: „Ik vergat dat meisjo nooit. Menig keer als ik verkeerd wou doen hield zij me in 't recht© spoor, do herinnering aaif liaar lief gezicht en haar vriendelijkheid." Juffrouw March drukte haar gezicht in de sofa, waarop ze zat ik denk. dat zo schreide. John ging verder: ..ik ben blij. dat ik haar weer ontmoet heb blij dat ik in staat was tiaar een kleinen dienst' te bewijzen als vergoeding voor 't vele goede, dat zij mij eors be wees. Ik zal liaar mi vaarwel zeggen--e voor allijd." (Wordt vervolgd.)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1