Stationsweg 8, Verkooping Adverteniiën Abdijsiroop Bericht van Inzet IAH en Bowlen Schrale J. L. C. OOYAL ÏTworcbster 1 V^corsets, II. COEBE MOOI JAPIKSTEEG naar HUMAGSOLAN sou nc urn* Rotterdam Amsterdam - den haag iun. Ut ïitxn Hoofdkantoor R01TE80AM, Oostiwdiik 34/3?, JE LANDBOUW", 1 VRIJDAGAVOND LaniiePielerskerkkoorstfiegZI Paardeitvleesdihouwerij Bi EEN AANGENAME AFWISSELING biedt Ondertrouwd JACOBUS MARIJT en CORNELIA JOHANNA v. d. NAT Kijfgracht 23. Waldeck Pyrraondtstr. 16. LEIDEN, 22 Februari '23. Huwelijksvoltrekking D.V. Woensdag 7 Maart, des nam. te 2 uur, in de Geref. Kerk Hooigracht. 2012 H Zoo de Heere wil en g zij leven hopen onze geliefde Ouders en g Grootouders, 2007 g N. v. d. MEY g en D. V. d. MEY— v. d. MEY, S den 7den Maart a.s. te S a herdenken hunne 45- jarige Echtvereeniging. „SOLI DEO GLORIA". Hunne dankbare g Kinderen, Behuwd-en Kleinkinderen. S Oegstgeest, Hooge Morschweg 72, 22 Februari 1923. GEVRAAGD, tegen einde Mei, een bekwaam KRAAMVERPLEEGSTER, Brieven onder No. 2011 bur. van dit blad. Een net Meisje heeft nog eenige dasen beschikbaar als NAAISTER voor verstelwerk en ook kun nende nieuw en eenigszins Costuumnaaieu, liefst in den omtrek van Leiderdorp of Hooge Rijndijk. Brieven bureau van dit Blad onder No. 2010. ZUINIG LEVEN is iu de eerste plaats zui ig huishouden en zuinig koken. I)e beste Handleiding daar toe is: 4378 HET BGEK VOOR DE HUIdVROUW, door Mevr. BARENTZ— SCHöNBERG. 6e veelverm. uitgave voor slechts f0,9">. Dit zeer practische Boek is onmisbaar voor elke goede Huisvrouw. Alles ennogeens alles vindt men er in als: 1. Het Huishouden. Volle dig onderricht van alles wat daarbij komt kijken. - 2. Over voedsel en voedings waarde, tijden van het jaar voor de verschillende groen ten, wild, visch, enz. enz. 3. Groot volledig Kookboek voor Soepen. Visch, Groen ten, Saladen, Meelspijzen, Puddings,Taarten, Compotes Vlaas, Warme dranken (Bis schop enz.) Koude dranken (Limonades enz.) Inmaken van Groenten en Vruchten. 4. Verschillende Menu's. 5. Zorg voor het lichaam. Bad, Beweging, Kleeding, Medicijnen, Slaap, Tanden, Ziekenkamer, enz. enz. 6. Allerlei als Tafeldekken, Vlekken reinigen, Wasschen en Strijken, enz. enz. Verkrijgb. bij D. BOLLE. Bazasr van Goedkoope Boe ken, Hang 98, Rotterdam en verder alom. Toezending fr, na ontvangst van postwissel 'j f 0,95, waarop melden: Boek voor de Huisvrouw. Paarden en Wagens per per uur en per aanneming. Hel goedkoopste Adres: MOSTERT en BINK Molenstraat 2 (Maresingel)» Telefoon 2085. 1S70 in elk stadium kan kan de Abdijsiroop U helpen, door hare antiseptische, hoeststillende eigenschappen. Neem daarom nog heden de bekende Bij veiling op 16 Februari 1923, gehouden door Notaris C. VERSLUI JS te Leiden, zijn in bod gebracht: Perc. 1. Winkelhuis, Boter markt 8 Leiden op f13000, Perc. 2. Landhuis, Te wee w. 44b, Oegst geest op f 8000, onm. verh. met f 1000, daarna verh. met f 800, daarna verh. met f 700, daarna verh. met f 500, Perc. 3. Landhuis, „Op HonkM, Hooge Rijndijk 200 Leiden op f 7200,— Perc. 4. Fabriek, U trechtsch Jaagpad Leiden op f 5100, Nadere verhoogingen als gebruikelijk. Afslag Vrijdag 23 Febr. '23 in het Notarishuis aan den Burcht te Leiden 's avonds ten 7 uur. 2006 Openbare Vrijwillige in het Notarishuis te Leiden, bij opbod en afslag op Vrijdagen 2 en 9 Maart 1923, 's avonds te 7 uren, t. o. van J. A. VAN HAMEL, Notaris te Leiden, van 20 perceelen te zamen groot 4 50.72 Hec" taren, aan den Hoogen Rijn dijk in den Meerburgerpolder en aan de zoogenaamde Besjes laan onder Zoeterwoude, tegen over de Leiderdorpsche brug begrensd door: H. Graaf van Bylandt, Wed. Verdegaal, G. P. v. Outeren, Th. v. Galen, Ary de Koning, N. Bontenbal, P. Goldberg, A. M. Doeswijk, G. van Leeuwen, T. Boekee Tzn., M. v. d. Velden, J.C. Stad houder, KI. en P. v. d. Horst, enz. enz. één en ander breeder omschreven opsituatieteeke- ningen. Gedeeltelijk verhuurd tot Kerstmis 1923 aan P. A. Zand vliet, W. v. d. Linden, R. Hendriks, Wed. en Erven W. A. Zandvliët. Gedeeltelijk vrij van huur. 8496 Grondbelasting f 61.30, Rijn lands bundergeld f 3.p. HA. Polderlasten f 11.50 p. HA. Betaaldag I Mei 1923. Meerdere inlichtingen en situatieteekeningen te beko men bij Notarissen J. A. VAN HAMEL en Mr. H. M. A. COEBERGH te Leiden en Dr. Ph. B. Libourel te Delft. Voorts een perc. WEILAND (vroeger Tuinland), in den Stevenshofjespolder, nabij den Hoogen Rijndijk, onder Voor schoten, groot 56 A. 40 c.A.; helend: Nat. Grondbezit, T. Guyt, C. Mechelse, Koning, D. J. C. Speet c.s. en Breukink. Vrij van huur. jfruwe huid.GesprongeirjL handen .Springende lippen» Gebruik f VEL©" De Hollandsche huisvrouw, Waarom hel verbloemd? Wordt hier, en ook elders, Met eere genoemd! Z' is keurig, z' is netjes, Ze is bij de hand, Zij wascht mot de VELO, (Hier blijkt haar verstand). De VELO dat weet ge, Spaart kracht (dus ook loon) In enkle minuten: 6453 Uw wasch wonder-schoon! LEIOEN, Nieuwstraat 7 Advertceren doet verkoopen. Él 25, - Giro 11161. Belangrijke prijs verlaging voor zuiver Alluminium en prima Email, Pannen, Ketels en verdere Artikelen Heden ontvingen wij weder de nieuwe kwaliteiten en modellen. De prijzen zijn vanaf f3.75. Door onzen jarenlangen verkoop dezer COHSETTEN kunnen wij U de kwaliteiten en modellen garandeeren, als de soliedste en duurzaamste. Het KANTOOR van Notaris is VERPLAATST van BIJ HAARUITVAL IS HET VAN 'T MEESTE GEWICHT er voor te zorgen, dat het bloed in voldoende hoeveelheid die specifieke voedingsstoffen toegevoerd krijgt, waaruit do haarwortels nieuwe haren moeten opbouwen. Want meestentijds wordt haaruitval slechts daardoor veroorzaakt, dat andere voor 't lichaam belang* rijker organen te veel hiervan tot zich trekken. Ook zwakke, licht scheurende nagels, teere opperhuid en zeer waarschijnlijk he* vroegtijdig grijs worden zijn het gevolg daarvan. Dan baten geen uitwendige middelen en moet het tekort aan voedingsstoffen langs den inwendigen weg opgeheven worden. De juistheid van deze door Prof. Dr. N. ZUNTZ voor'teerst aangetoonde feiten wordt door de bevinding van 800 Medici bevestigd. Het volgens ZUNTZ aan wijzing samengestelde cystin*eiwitpraeparaat is thans verkrijgbaar bij alle Apothekers en Drogisten in flacons inhoudende 180 tabletten, voldoende voor een kuur van één maand a Fl. 5.25 PER FLACON. Uitvoerige literatuur wordt op aanvraag gratis toegezonden door het Hoofddepót voor Nederland en Koloniën Wenscht U niet te duur uat te zijn bl] 'ikoopen van een PIANO ORGEL INBOUWPIANO bezoek! dan onze Magazijnen. Wij brengen een uitgebreide collet:'!» van aanbevolen labri-' kalen, zoowel In do eenvoudigste, ais wel meer duurdere merken en verkoopen tegen LAGE PR3JZEN. 999 Vraagt gratis Catalogus au (ailohtinyen omtrent ons speciaal HUURSYSTEEM ,ANNI E" De Landbouw-Tafelmelange, 37'/» cent per halfponds carton „Leidsche Kluiten" voor de fijne Keuken SO cent per Kiuït van 0,4 K.G. geven de grootste voldoening. Verkrijgbaar bij alle Filialen, Bezorgers en Wederverkoopers van: 2016 LEIDEN. Opening! Opening! wordt in de EEN NIEUWE GEOPEND. ZIE DE PRIJZEN! ZIE DE KWALITEIT! DE SWAA&5TE A&sa&S ©OB&fö &BB©* TE VERKIEZEN BOVEN ALLES HERCUPIUS HAVERMOUT Uitmuntend door smaakten aroma vA Verach gefabriceerd uit. de Nederlandsche fabriek j. directop tafel van den verbruiker. mercurius-ORGINE (gobtmout) Een preparaat van prima gort ÜPRODEEREN IS BEGEEPENÜ Gefabriceerd door de Kon: Pellera» ME RCUEIUS" Gebr: 1AANWCSMF. RV EER VRAAGT UWEN WINKELIER.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4