Burgerlijke Stand Leiden 21 Februari. Geboren: Frans z. van A. J. v. Nre- rop en J. M. H. Jansto Hulbcrtus Ja cobus z. van "W. Immink cn J. C. C. Hillc Everaina Elisabeth d. van B. v. Wou denberg en E. F. van Oosten. Overleden: A. J. M. van Wette-de Krieger w. 68 j. peen, Loop-en met dit winterweer ecnigs- zins op. De aanvoer ondervindt belemme ring en is dus aanmerkelijk minder. Dit is wel de voornaamste oorzaak van de hcogere prijzen. Ook hebben genoemde producten door de verst geleden zoodat het niet is uitgesloten dot deze verhoo- ging even voortduurt. En de voorjaars- groenten blijven nu nog wel even achter. Getrokken tulpen. Hield men de eer ste dagen van vorst en sneeuw nlie soor ten bloemen eenigszins achter door b.v, zachter te stoken en de aanvoeren zoo klein mogelijk te doen zijn door ook al leen die bloemen aan de veilingen aan to voeren die noodzakelijk weg moesten, eenmaal is er de tijd tocli dat ze rijp zijn Dientengevolge is dc aanvoer weer onge veer op gewoon peil docli niettegenstaan de dit hand-haven de prijzen van vorige week zich tameiHjk goed. Ook voor buitenland wordt weer normaal ge koekt. Sneouw doet niet zooveel kwaad voor den trekkers als men maar zooveel mogelijk buiten vorst blijft. ALKEMADE. Gemeenteraad. B. cn W. Tan Alke- Liade hebben de stemming voor do ver kiezing van leden voor den Gemeenteraad bepaald op 17 Mei a.s. De stemming zal dus geschieden volgens de nieuwe kiezers lijst. Werkloozen. Bij de snecuwoprnïming lu de gemeente werden 21 werkloozen te werk gesteld. Het aantal werkloozen is tengevolge van het weder belangrijk toe genomen. Het bedraagt thans 52. .Onderwijs. Do heer Inspecteur van het lager onderwijs in de inspectio Gouda heeft goedgekeurd dat do R, K. Jongens school te Roelofarcndsveen wordt ver bouwd. Er zullen tweo nieuwe lokalen worden bijgebouwd, terwijl de bestaande iokalen een niet geringe verbouwing zullen ondergaan. Vele ouders zullen dezen maat regel ten zeerste toejuichen daar ccn .zroot aantal kinderen wegens gebrek aan ruimte niet op de school konden worden geplaatst dan bij het bereiken van den 7-jarigen leeftijd. Geboren: Quirinus Johannes Cornells z. van E. J. Pouw en M. Warmerdam - Johannes Petrus z. van G. J. Bakker en A. C. A. Huigsloot Gcrardus Antoniu3 Maria z. van G. Koek en Th. M. van der Zwet Adrianus Christianus z. van H. P. Duivenvoorde en A. M. van der Geest Ondertrouwd: Jaap dc Boer jm. 23 j. en Anna Waasdorp jd. 21 j. Overleden: Maria Cornelia van der Veer jd. 12 j. WOUBRUGGE. Door don heer Kroon is een dubbele noodwoning gebouwd op stcc- nen voet, op een stuk land in den polder „Vicrambacht", nabij het Kruispunt. Dc bouw is door B. en W. goedgekeurd. Dit is dc derde woning welke na 1744 in de kring van het voormalig dorp Jacobs- woude is gebouwd. In tal van plaatsen is *eeds het initiatief benomen, om het 25- jarig regeeringsfeest van onze geliefde Vorstin, waardiglijk tc herdenken, doch van hier vernamen wij nog niets. Bekend is hoo uitnemend de feesten bij ue inhuldiging in 1898, cn in 1913 hier zijn geweest. Ditmaal zou weder de historie in beeld gebracht kunnen worden, door weer te geven, met eenigo wijziging, wat in 1752 in ons dorp geschiedde en omschre ven is in dc plaatsbeschrijving op pag. 176—180. En om in de historische lijn te blijveD, kan ter opluistering in bet water, waar dc sluis van den Oudendijkschcn polder zich bevond, een vaartuig, een „turff-eijker' uit dc lSe eeuw geplaatst worden, fraai opgetuigd, en in het enige overschot, van de voormalige „Van Woudesvaart", een schip met hoog Kampanjedek, zooals op onzen toren nog een voorbeeld prijkt, ook dit opgetuigd naar 17e eouwschen trant; slczc vaartuigcq, evenals de huizen op oud-HolIandschc wijzo des avonds ge ïllumineerd, daarbij dé brandende pek tonnen in de Woudwatering en in bet mid den ons fanfare. Dr. A. Comrio sloot in 1752 het feest met een rede, als nu onzo leeraren het feest in September a.s. daarmede cnes opende, dan zou alls in do rechten toonaard staan. En zou eon historische tentoonstelling achterwege mogen blijven? Gisteren ontvingen verschillende corpo- «satiën en persqnen een uitnoodigïng van den lieer burgemeester om voor die her denking ten raad huize saam te komen, do eigende week Woensdag. De heer A. A. van Iepc- ren, hoofd der openbare school alhier, is benoemd tot hoofd eencr bijzonder© school voor zwakzinnigen to Botterdam. GEMEBGD MIE8JWS Verdronken. Te Visvliet is Dinsdag een zesjarig jon getje in de nabijheid van do ouderlijke wo ning in een heit geraakt en verdronken. Branden. Dinsdag is onder Roosendaal de boeren woning van J. van Loon afgebrand. Do Tier kinderen, van wie de oudst© 5 jaren telt, lagen nog te bed en konden slechts met moeite gered worden. Niets kon wor den gered, terwijl huis, noch inboedel wa ren verzekerd. Oorzaak onbekend. Te Eersel is door onbekende oorzaak de sigaren-fabriek van den heer J. van Dicsscn uitgebrand. Een groote voorraad tabak en sigaren ging verloren; een partij tabak ter waarde van f 5000 kon worden gered. Het belendende woonhuis bleef be houden doch bekwam veel water- en breek Woningtoestanden. Men schrijft uit Hoogeveen aan liet Hbl.: Reeds langen tijd woont op de buurt schap Altevoer onder deze gemeente een gezin in een houten schuur, welke oor- spronklijk dienst deed als stalling van eenigc koeien. De vroeger door hen be woonde woning, aan de Sloodstreek, was onbewoonbaar verklaard, en nadat lange jaren dat bord „onbewoonbaar verklaarde woning" daarvoor geprijkt had, is de eige naar er toe overgegaan, de woning af te breken en daarvoor een tweetal nieuwe to bouwen. De verdreven bewoners moesten ■plaats hebben, 's Mans .gezin is echter rij- keliik gezegend met kroost en deze week verscheen de vader bij den burgerlijken stand om aangifte doen van de geboorte van ziin 16e spruit. Moeder en kind zijn wel. Komt men dan bii een huurbaas om een woning te huren, dan wordt er geïn formeerd naar je gezin. En geeft men dan als waarheid op man, vrouw en 16 kinde ren, dan is de woning al niet meer le huur. En zoo wordt de vader van een talrijk kroost dan genoodzaakt ziin toevlucht te nemen tot. de koescbuur. De oudste doch ter is getrouwd, een iongere dient, zoodat in den stal nu nog huizen, eten, drinken slapen, werken, vader, moeder en 14 kin deren. De effecten-zwendel. Eenïgen tijd geleden meldden wii, aldus de „Tel.", dat de twee personen, die des tijds te Arnhem gearresteerd waren we gens het verhandelen van valsche effecten, ook verdacht werden van dergeli'ke han delingen in 1918 te Utrecht te hebben ge pleegd. In December 1918 waren nl. bii de Utrechtsche Wissel- en Effectenbank eu bij de Utrechtsche Provinciale Bank val sche certificaten Missouri Kansas ingewis seld. Uit de door de recherche getoonde foto's van de te Arnhem gearresteerde personen, herkende men op de Utrechtsche Provin cie-Bank den dader. De directie van de Wissel- en Effectenbank was minder stel lig in haar verklaring, zoodat men een con frontatie gewenscht achtte. Die confronta tie nu heeft Maandag plaats gevonden cn daarbij werd de dader herkend. Aan den heer Meiier, inspecteur en den heer Noppen, brigadier van de recherche wien het onderzoek in deze zaak was op gedragen, is het gelukt den dader tot een volledig© bekentenis te brengen. S. is 43 jaar oud en te Amsterdam ge boren. Hij heeft een veelbewogen leven achter den rug en heeft vrijwel de geheele wereld rondgezworven. Hij heeft in den Boerenoorlog meegevochten. Toen hij in 191Ö het plan opvatte valsche effceten uit tc geven, kocht hij een certificaat Missouri Kansas bij een kas sier te Amsterdam. Dit stuk werd als mo del gebruikt voor het namaken der effec ten. Toen de valsche stukken klaar waren, was de kassier, die het echte stuk aan S. verkocht had, de eerste die er invloog. S. wisselde nl. bij hem twee valsche cer tificaten in zonder dat Je kassier iels van de valschheid bemerkte. Daarna werden i: andere plaatsen dergelijke valsche stukken aan den man gebracht: o.a. bii do twee genoemde banken te Utrecht. Hij wissel de de stukken daar in onder den naam van Mr. Vrede. S. heeft tevens bekend, dat dc eveneens te Arnhem gearresteerde en in voor-arrest zittende M. medeplichtig is aan dezen val- schen effectenhandel, hoev/el bedoelde M. dat hardnekkig ontkent. Nu de effectenzwendcl van 1918 door de Utrechtsche recherche tot klaarheid is ge bracht, is S. wederom overgebracht naar de Justitie te Arnhem, waar thans een zelfde zaak in onderzoek is. •Mollenvellensmokkelaars. Dinsdag kwam een koopman uit Hoog Blokland bij de politie te Rotterdam aan gifte doen dat een zak met 500 mollenvcl- len, die hij had gedeponeerd in een loge ment daar ter stede, ontvreemd was. Toen hem gevraagd werd naar het consent voor het vervoer der vellen, beweerde hij dit vergeten te hebben. Maar door zijn ver warde antwoorden op de hem gedane vra gen kreeg dc politie argwaan cn werd hij gefouilleerd. Daarbij kwamen twee precies gelijkluidende consenten, afgegeven en ge- tcekend door den Commissaris der Ko ningin in Zuid-Holland, te voorschijn. Voortgezet onderzoek wees uit, dat cr een uitgebreide smokkelhandel in mollcnvellen plaats heeft, waarvan Rotterdam een der centra's moet zijn. Men vermoedt, dat daarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van vervalsolite consenten. Althans op ver schillende kooplui zijn reeds consenten ge vonden, die verdacht gelijkluidend waren. Ook zal er waarschijnlijk veelvuldig op oude consenten worden vervoerd. Er is cr ten minste één in beslag genomen, reeds uit 1916 afkomstig. Uit Zeeland en Noord- Holland worden veel vellen naar Rotter dam gesmokkeld, ze worden in zakken ver voerd en in logementen cn hotels gedepo neerd en op dc markt alleen verhandeld. Achterhalen van de overtreders der mol len- en lcikvorschenwet is dus al bijzonder moeilijk. Naar men vermoedt worden dc mollcnvellen te Rotterdam door huidenban delaars geëxporteerd naar België cn Duilschland. De prijs van een velletje va rieert tussohen de 50 en 60 cents. Een sneeuwruimerskwestie te Arnhem. Gisterenmorgen meldden zich te Arnhem bij de Gemeenterciniging ongeveer 100 werkloozen, die vroegen om werk bij dc sneeuwopruiming. Er ontstond een kwestie over het aannemen van losse werklieden, waarop een aantal werkloozen een dreigen de houding aannam. De met het aanstellen van werkvolk belaste ambtenaar riep dc hulp der politie in; door agenten der rij- wielbrigade werd de orde hersteld. Een der werkloozen gaf een agent een klap, maar toen deze den wapenstok trok, kwam de man tot kalmte. Daarop trok een aan tal werkloozen naar de woning van den soe.-democratischen wethouder der Bedrij ven, den heer Bakker. De wethouder ge lastte daarop dat dc afgewezenen te werk zouden worden gesteld. Thans werken in de gemeente 170 werkloozen aan de sneeuw opruiming. Gestoord ijsvermaak. Tot groote ergernis der geheele dorpsbe volking is het ijs in de dorpsvaart te War- tena door twee stoombooten uit Grouw gebroken. De houding der dorpelingen was van dien aard, dat men versterking der politic gewenscht achtte. Het kwam niet tot incidenten. Werkloozen-wedstrijd. Te N.-Pekela (Gron.) werd een wedstrijd op schaatsen gehouden voor werkloozen om spek, boonen en worsten. Gereden werd in twee partijen nl. voor 2040 jaar en voor 40 jaar cn ouder. Zelfs een 65-jarige dong mee. De nood der tuinders. De ledenvergadering der Veilingverce- niging „Naaldwijk" be-slcot het bestuur tc machtigen berg te staau voor kleine he rdragen ten behoeve van de- leden, die "voor hun bedrijf bezwaarlijk gelden op de gewone voorwaarden kunnen bekomen. Deze borgstelling wordt gedekt door het veiJingbedra-g. De Yeilingvereemginig „Honseler&dijk" gemeente Naaldwijk, verwierp een voor stel inzake credietverleening onder teelt- verband en machtigde het best-uur, leden die dit wenschen, behulpzaam tc zijn bij het opnemen van gelden bij crediet ins tel lingen. RECHTZAKEN De moord te Houtdorp. Het Gerechtshof te Arnhem heeft heden A. Dijkslag en J. de Graaf, beschuldigd van den bekenden moord le Houtdorp. veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf zander aftrek der preventieve hechtenis. Geëischt was 15 jaar met aftrek. Dijkslarj verklaarde aan het slot van de zitting nog onschuldig te zijn. Uif hef Sociale Leven Uit het bouvvbedrijr. De afdeelingen Enschedé, Almelo en Hengelo van den Nederlandschen Aan- nemersbond zullen geen nieuw arbeids contract met de bouwvalkarbeidcTS afslui ten. Vanaf 1 Maart zullen do Iconen wor den uitbetaald, zooaJs zij door den Bond van PatroonsveTccnigmgenia Nederland bepaald zijn. Hopende dat de Raad, B. én W. alsnog zal uifnoodigen dit werk publiek aan tc bestedon, toeken ik hoogachtend Een belastingbetaler (geen aannemer.) &eaOEIü8E.gêlEUMfS LEIDEN. Geslaagd voor liet Doctoraal examen rechten de heeren C. W. Insinger te Den Haag en J. hP. dc Korto te Utrecht STADSNIEUWS. Bouw van arbeiderswoningen. De Leidsche Exploitatie-Maatschannij Toor Onroerende Goederen, heeft aan B. en W. verzocht den Raad een voorstel te doen om aan genoemde Mij. een bouwcre- diet te verstrekken van1 k» millioen gul den voor den bouw van 310 arbeiders woningen van verschillende huurprijs op terreinen nabij den Hoogen Rijndijk en het nieuwe Rijn- en Schiekanaal. De kosten worden begroot op ƒ1.082.500 Aan B. en W. is in overweging gegeven de volgende voorwaarden door de gemeen te le «teen aanvaarden: 4. Door de gemeente Leiden worden de daarvoor bestemde straten aangelegd, ter wijl de Maatschappij daarvan 40 in dc kosten bijdraagt en tevens dc daarvoor beuoodigde gronden aaft de gemeente gratis afstaat. 2. De gemeente verstrekt bouwcrediet voor de io bouwen huizen a 60 tot een bedrag van dc voorloopig aan te nemen waarde der te bouwen buizen, in termij nen naar gelang de huizen in aanbouw vorderen. 3. De gemeente verstrekt hypotheek op dc gebouwde buizen lot 85 van de waarde der perceclen. tegen een rente van 51/2% met jaarlijkscbo aflossingen van 2 gedurende 8 jaar en welke hy potheek bij cventucelcn verkoop van een of meer buizen steeds betreffende die panden gedeeltelijk aflosbaar is. 4. De gemeente laat aan de Maatschap pij de bevoegdheid een of meerdere blok ken huizen te laten bouwen door andere bouwondernemers, teneinde bet vlugge tot stand komen der huizen tc bevorde ren, terwijl de gemeente dan dc even- tucele door de Maatschappij aan te wij zen solide bouwondernemers bouwcre diet en hypotheek verstrekt op bovenge noemd o voorwaarden. CORRESPONDENTIE. Twee ingezonden stukken moes ten tot morgen blijven liggen. INGEZONDEN (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) Bouw van Arbeiderswoningen. Mijnheer de Redacteur. Beleefd verzoek ik U onderstaand te plaatsen, waarvoor bij voorbaat mijn dank. Zeer tot mijn verwondering heb ik ken nis genomen van het voorstel van B. en W. om een werlc van ruim 3% ton zoo maar oven onderhands te gunnen aan ecu N.V. die tot voor korten tijd niet anders deed dan houten huizen bouwen en misschien daarin hare sporen heeft ver diend en die nu sinds kort-, ik hoorde vertellen onder toezicht der N.V. Natio naal Grondbezit-, zich cok bezig houdt met het bouwen van andere dan bonten huizen. De redenen dat door den internatio nalen toestand op de bouwmaterialenmarkt weer meerder© onzekerheid hecrscht, meen ik cok te moeten betwijfelen al thans lieeft dit tot nu too geen prijsstij ging tengevolge en in vakkringen wordt- stijging dan ook niet waarschijnlijk ge acht. Dc billijkheid brengt toch mee dat ook andere aannemers, zoowel uit Leiden als daarbuiten gelegenheid wordt gegeven oim mede te dingen naar zoon belangrijk werk want zoowel hier als in onze om geving zijn zeker wel goede en groote aannemers to vinden die dergelijk werk reeds lang geleden hebben gemaakt cn getoond hebben hiervoor in staat te zijn, Gezien de inschrijvingen van soliedc aannemers van de ofgeloopen week zal do inschrijvingeer m zeker niet hooger behoe ven le zijn dan het door B. en. W. ge noemde bedrag, maar is cr zeer groote kans dat dit bedrag aanmerkelijk lager zal zijn. Het is een goote onbillijkheid om zoo een werk zonder ecnig© concurrentie te gunnen aan een aannemer die daardoor in een bijzonder be voorrechte positie komt. Indien de Gasfabriek voor 5000 mate riaal noodig heeft dan moeten 4 k 5 ver- ©ehillendo leveranciers prijs opgeven cn als Gemeentewerken oen ka&t moet laten maken van 100 dan moeten 5 a G aan nemers prijs opgeven en de levering van 100 stuks bezems wordt publiek aanbe et eed, en nu zou zoo'n belangrijk werk maar gegund worden aan een bepaald persoon zonder anderen ook gelegenheid te geven ie trachten dit nog goedkoopcr te doen. Ik meen, M. de R., dat het Gemeente belang eischt dat hiervoor publiek wordt ingeschreven. Kan die bepaalde N.V. het don zoo goedkoop doen, welnu, dat zal dan bij te inschrijving wel blijken. TELEGRAMMEN DE BEZETTING VAN HET ROERGEBIED. Nieuwe sancties. PARIJS 22 Februari. (V. D.) In een vergadering van Franscho en Belgische ministers werden als nieuwe sancties be sproken het in beslag nemen en verkoopen ten bate van de geallieerden van de pro ducten van het Ituhrgebied cn dc inning van douanerechten door de geallieerden op buitenlands ch© producten die naar Duilschland worden vervoerd. Een alge meen plan werd aangonomen tot bet even tueel invoeren van nieuw Duitsch geld in het bezette gebied met medewerking van een Fransch-Belgisch consortium. De Fransche maatregelen. MAINZ 21 Februari. (V. D.) Dc ge delegeerde der hoogo intergcalliccrde com missie heeft in verband met de sabotage van telephoon en telegraaflijnen alle ver keer tussclien 9 uur *"s avonds cn 6 uur 's morgens verboden. DUSSELDORF 22 Februari. (V. D.) Dc directie der douane heeft enkele we gen vastgesteld voor het verkeer tnsschen het Rijnland en het onbezetto Duitsch- land. Alle vervoer over andere wegen wordt als contrabande beschouwd. BERLIJN 22 Februari. (V. D.) Het hoofddouanekantoor tc Kaiserlaulem is door de Franschen bezet. De Duitscho be ambten zijn verdreven. De toestand te Essen. BERLIJN 22 Februari. (V.D.) Uit Essen wordt gemeld, dat (laar het Fran scho koloniale regiment no. 7 is aangeko men. In verschiller de zaken werden weer levensmiddelen in beslag genomen. Be weerd wordt dat do plunderingen moeten worden toegeschreven aan de slechte ver zorging der Franscho troepen. Do politie is ontbonden, zoodat deze stad van 600.000 arbeiders zonder politiebescherming is. Den beambten van het gerecht werd even eens het dragen van wapenen verboden. BERLIJN 22 Februari. (V. D.) Uit Essen wordt gemeld, dat burgemeester Schilfer en andere Duilselic beambten in Bredeney zijn ondergebracht in ccn col van 18 M3 inhoud. Do kleinste tuchthuis- cel in Duilschland is 25 M3 groot. Een delegatie van het Duitsclic roodo kruis word ondanks herhaald verzoek niet- bij de gevangenen toegelaten. De Franschen in de grensdorpen. SITTARD 21 Februari. (V. D.) Gister middag zijn Fransche beambten in do Duitscho dorpen vlak langs do Ncderland- schc grens o.a. Tnddern, Wchr, enz. aan gekomen. Do diverse Duitscho ambtena ren hadden aanzegging gekregen, om zich onder Fransch bevel lo stellen of ontsla gen te worden. Algemeen hebben do Duit- schers dit laatste verkozen. Enkelen hun ner brachten hun hebben en houden over dc Nederlandsche grens. Mislukte bomaanslag. BOEDAPEST, '21 Februari. (V. D.) Gisteren werden den hoofdrodacteur Mik lós cn den afgevaardigde der nationale vergadering, Bassay, pakketten toegezon den, welke bommen bevatten. Dank zij een waarschuwing der politie is een on geluk voorkomen. De politio stolt thans een ernstig onderzoek in naar dc daders. De minister van binnenlandsche zaken verklaarde, 3afc de daders geen genade zouden vinden en zonder aanzien des pcr- soons vervolgd worden. Verbinding Japan-Wladiwostock. KOPENHAGEN, 22 Februari. (V. D.) De bladen te Kopenhagen melden dat do Great Northern Telegraph Cij. voor bet einde van deze maand in staat zal zijn een directe verbinding JapanWladiwos- tock te openen. Telegrammen voor Japan werden sedert 1922, toen de Petrograd— Pekinglijn werd geopend, geseind via, Kiachta, Peking cn Shanghai, maar na dc opening van den Blagowjeschtrchensk Wladiwostocklijn zal voor de tclegraphi- sche correspondentie gebruik worden ge maakt van een directe verbinding, omdat de Keing-lijnen het tclegrapliisch verkeer met Japan zullen vergemakkelijken cn daardoor ook een vluggere verzending mo gelijk zullen maken. i^ARKTRERIGHTEN STQMffWfj.i, 21 icüiuWü-ij. up da gisteren gehouden eierenvcUiag werden aange voerd 2655 kippeneieren en 110 eendeneieren, die verkookt werden voor 6.658.25 en voor 6-009.15 per honderd stuks, henevens twee ganzeneieren die -opbrachten 17 cent per stuk. GOUDA, 2G Februari. Kaas. Aanvoer 19. Handel matig, le soort 6265, 2e soort ƒ53 —61, Controle 58—67. Beter. Weinig aanvoer: Goebolcr 1.35— 1,45, Weibolcr 1.251,65. Eisrcn. Redelijke aanvoer. Handel rede lijk. Prijs 78 per honderd stuks. Vee. Vette Varkens 44^-46 cent per half Kg.; Magere Varkens, handel stug 5567 cent per half Kg.: Magere Biggen 2023 per stuk; Nuohlere Kalveren, handel slecht. 12,per stok. VOORSCHOTEN, 22 Februari. Veiling V.P.V. Aangevoerd 970 eieren, prijs per 100 stuks 910.90; 40 Ecndeieren per 100 stuks 9,50 10,30; 20 Ganzeneieren per stuk 28 cer.i; hanen per stuk 1,70. KATWIJK a-d. RIJN, 21 Februari. Veiling. Uien per honderd Kg. 22,50; Peen idem 2,402,80; Gelekool per honderd 3.40 3,60; Roodekool idem 3.203.80. 0FFICIEELE BEL'RSNOTEERSNG. 6c/o Nederland 1922 A B. 5% Nederland 1919 4Nederland 1917 7% Ned.-Indië 1951 5% Ned.-Indië 1917 Koloniale Bank sand Ned Tnd. Handelsbank Ned. Handels Mij. eert. .Turgeus A Jurgens D Centr. Suiker Oude Philips R S. Stokvis Am; Car Foundry Am Hide en Leather Am. Smelting en Ref Anaconda copper Centr Leather Gulf States Steel Slu debater S Steel cew. Bodjone Suikerfabr Corcpauia Gcw. Cultuur Cultuur actions Handelsver. A'dam Poerworedjo Red jam» Lebong Pittsburg Coal DoTdtsche Petr. Gocons. Hull. Petrol Koninklijke Olie Orion Amsterdam Rubber Deli Bat Rubber Koloniale Rubber Nederl. Rubber Serbadjadi Oude Vaart Nieuwo Roll. Stoomboot Kon. Roll. Lloyd Kon. Ned Stoomboot Kon. Pakclvaart Scheepvaart Unie Marine Oris. cosnci Marine pref. Besocli Deli-Batavia Tabak Deli Cull uur Mij Maatschappij Rotterdam Deli Sencmbah Atchison Topcka Frie common Kansas City Southern 5% Max Rinnenlnnden Missouri Kansas Texas 2 pref. Mexican South. Pacific Union Pacifio Wabash Southern Raylw. Geld prol. 3V.j V.K. 09H/i( 997/,l ^/io S3a/s 1021/2 86*/4 165 126 144V« 64 56*/,4 101 2S8Va 578 17r,i/2 CSV8 GöVj 10v*/8 39Va 9.1 1258/s 1093/4 161 171/4 176V2 15j'/2 461 99 100 77 389V2 118V2 40!1/* 149 85 9.1/4 7lVz 290 1251/2 110 84V? 11 74V4 104 II-V4 1 -'s 513/4 340 271 30S 11 370 1071/ic 18i/2 24L4 111/2 U'/g DG»/? 1451/., 1015/10 34V.; - j 16 182 162 470 103 391 119 403 0 150 11V, 75 105 114 12 349 316 374 13i/a Wisselnotceringen (Amsterdam Zicht. Londen 9 Ueriyn Parys 9 Brussel Zurich Weecen u Kopouoagen Chrictiania Stockholm Now-York 31.SS 3/4 0.0111 15 511/4 13.65 47.50 -.321/4 Telegrafisch Weerbericht volgens ■waarnemingen verricht ia d 1 mor gen van 22 Febr. 1923, medegedeeld door het K011. Ned. Meteorologisch Instituut tc Dc Bildt. Hoogste Baroineterst.757.2 Stcr.sc'.o. Laagste Barometerst.737.0 Malinhead. Verwachting tot den avond van 23 bcbr.: Matige wind uit Zuidelijke richtingen- zwaarbewolkt to.t betrokken, waarschijnlijk regenbuien, aanvankelijk zeilde tempera, tuur. later zachter.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3