Dagblad voor Leiden en Omstreken. ABONNEMENTSPRIJS In Leiden en buiten Leiden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal f2.50 Per week f 0.19 Franco per post per kwartaal f 2.90 3de JAARGANG. DONDERDAG 22 FEBRUARI 1923 - No. 877 BureauHooigracht 35 - Leiden - Tel. Int. 1278 - Postrekening 58936 ADVERTENTIE-PRIJS Gewone advertentiën per regel cenfe Ingezonden Mededeelingan, dubbel tarief Bij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiën bij voojruitbeU- ling van ten hoogste 30 woorden, worde!* dagelijks geplaatst ad 5ö cent. V Beginsel en praktijk. In vrijzinnige kringen in de Ned. Herv. Kerk, is de vraag aan de orde gesteld of liet thans ingevoerde vrouwenkiesrecht voor de vrijzinnigen voor- of nadeelig is. De vrijzinnige bladen voorspellen, dat de vrijzinnigen zich aan deze vrucht van hun beginsel den dood zullen eten. Ds. J. Deetman schrijft b.v. in het Weekblad voor de Vrijzinnige Hervorm den: „We hebben dat vrouwenkiesrecht zelf gewild zelf doorgedreven, tegen den 'zin der orthodoxie in maar, ik geloof, we brengen er ons zelf mee om 't leven! Zien we 't niet in den staat, hoe rechts mede dank zij de vrouwen met 60 tegen 40 won." En zullen nu, bij de kerkelijko verkie zingen, de rechtsche vrouwen weer niet worden opgeroepen, onder klinkende leu zen, als „Voor of tegen Christus", enz.?! En ze zullen komen, in breede scharen de Bondsvrouwen voorop, en dan de confessioneele vrouwen en achteraan de ethische zusters .1 En wij zullen ook onze vrouwen oproepen enze ko men? Ik hoop het van harrtemaar ik ben, o, zoo bangl En dan nog dit: ik meen, dat wij ook dit niet uit 't oog mogen verliezen, dat over het algemeen de vrouw conservatie ver is dan de man. In mijn eigen gemeen te zie ik dit: een orthodoxe jongen trouwt me' een vrijzinnig meisje tien tegen een, het meisje wordt orthodox. Een vrij zinnige jongen trouwt met een orthodox meisje het meisje, vrouw geworden blijft naar de Evangelisatie gaan; de jon gen, man geworden, blijft vrijzinnig; de kinderen meest orthodox. Ik verwacht dus iD gemeenten, waar rechla en links zoowat tegen elkander opwegen, door 't vrouwenkiesrecht een overwinning van recM«!" Eeir ander vrijzinnige, de heer G. A. de R'dder is van hetzelfde gevoelen. Ook hij verwacht een overwinning van de orthodoxen. Maar, zoo gaat hij voort, nu moeten we zoo verstandig zijn, de partij niet te ver warren met het beginsel. De aanvaarding van het vrouwenkies recht is toch tenslotte een overwinning van de vrijzinnige gedachte. Wat w ij principieel voorstaan en als recht erkennen is door de tegenstanders in de practijk aanvaard. En dat geeft grond voor de verwach ting, dat het vrijzinnig beginsel zal zege vieren, ook al lijden de vrijzinnigen bij de stembus d' nederlaag. 't Betreft hier een kerkelijke zaak en daarom gaan wij er ook niet verder op in. Wij wijzen er alleen op, om nog eens te laten uitkomen, de groote beteekenis van het vasthouden aan de beginselen, ook in het politieke leVen. Niet de stembusoverwinningen van hoeveel beteekenis ook, beslissen, voor de toekomst. Het zijn de begnselen die beslis send zijn. Een overwinning kan feitelijk een ne derlaag beteekenen. En een nederlaag kan in werkelijkkoid winst zijn. Wie bereid is zijn leven te verliezen, die zal het behouden. STADSNIEUWS GEMEENTERAAD. De Baad dezer gemeente zal a.s. Maan dag des nam. ie twee uur vergaderen ter behandeling van de volgende punten. 1. Benoeming van voorzitters, leden en plaatsvervangende leden in een 6 tal stem- 'oureaux, voor de stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de ProvincialeStaten en den Gemeenteraad. 2. Praeadvies op het verzoek van H. G. Heerma, om eervol ontslag als Adjunct- Directeur van den Markt- en Havendienst. 3. Voorstel tot overneming in eigendom bij de gemeente van een gedeelte grond aan den Heerensingel, Sectie K No. 3615. 4. Voorstel tot verhuring van de loods in de Gekroonde Liefdepoort aan de Lan- gebrug, aan H., J. en W. Zeilstra, firma 13. Zeilstra. 5. Voorstel tot verpachting van de in vordering der tolgelden aan het Zijlhek, aan W. Bainp. 6. Voorstel tot toekenning van een sub sidie aan de Commissie van Beheer van het opgravingsfonds der Ncderlandscho Anthropologische Vereeniging, ten behoe ve van het doen van opgravingen op den Burcht en tot vaststelling van den desbe- treffenden begroot ingsstaat. 7. Voorstel: a. tot beschikbaarstelling van geldon ten behoeve van de toekenning van een subsidie aan den Uitgever van de 12e en 13e uitgave van het Adresboek van Lei den; b. tot het als afgedaan beschouwen van de motie-van Stralen, in zake de uitgifte van gemeentewege van een nieuw adres boek. 8. Praeadvies op het verzoek van do N.V. Manufacturenhandel van Vroom en I Dreesmann, inzake de regeling van het verkeer tusschen de Vischbrug en de Maarsmanssteeg. 9. Praeadvies op het verzoek van A. Sie- val, om verlichting van don Lagen Morsch- weg en om zijn woning aan te sluiten aan het electrische kabelnet en het gasbuizen- net. 10. Voorstel: a. tot het doen bouwen van gemeente wege van 162 beneden- en bovenwoningen op een terrein benoorden den Heerensin gel; b. tot onderhandscbe opdracht van den bouw dier woningen aan de N. V. Tech nisch Bureau van H. Rutgers, te War mond; c. tot beschikbaarstelling van de gelden voor den sub a bedoelden bouw benoodigd; d. tot het als afgedaan beschouwen van de voorstellen van de heeren Dubbelde- man en Knuttel, inzake den bouw van 250 woningen, respect. 100 reserve-woningen. 11. Voorstel inzake den arbeidsduur van de werklieden en de ambtenaren in dienst van de gemeente Leiden. 12. Vaststelling van het le suppletoir kohier der schoolgelden voor het Middel baar- en Hooger Onderwijs, dienst 1922— 1923. 13. Bezwaarschriften tegen aanslagen in het schoolgeld voor het Middelbaar- en Hooger Onderwijs, dienst 19221923. Sursum Corda. De lezer houde mij ten goede, dat ik de zen keer mijn verslag begin met eenige opmerkingen over den tekst van Eve. Ik ben er mij ten volle van bewust, dat ik me hiermee op glad ijs begeef, want ieder, wiens religieusbesef in andere richting is ontwikkeld dan het mijne, kan met mij van meening verschillen. Maar ik wil toch verklaren, dat ik en andere van mijne overtuiging, die Fransch kunnen lezen, om onbegrij pelijke redenen was geen vertaling gege ven; bij het laatste kerkconcert van S. G. was de Fransche tekst wèl vertaald, ons gestooten hebben aan Gallet's go- schrijf: Of ik dan de hyper-puriteinsche opvattingen deel van Jan Pietersz. Beclt- houwer en Jan Steendam, rijmelaars, die Vondel in den ban doden, omdat hij „Adam m Ballingschap" had durven schrijven? In geenen deele, maar Vondel lieeft zijn gegeven op heel wat kiescher wijze be naderd dan de schrijver van Massenet's libretto. Deze toch laat den val, het is toch het droefste, wat ooit geschied is, volgens Vondel „aller treurspelen treur spel," voortkomen uit minneverlangen van Eva, uit lage lust. De bewijzen lig gen door het heele stuk voor 't grijpen, b.v.: De nachtstem zingt: „Kom, wij zul len U den boom der kennis toonen, waar van de liefde de vrucht is." Eva ant woordt: „Liefde, liefde is liet woord, dat ik niet ken, maar wat is er de verborgen zin van en welke twijfel jaagt mij nog voort?"De geesten uit den afgrond: „Wilt gij de menschelijke madlit bezit ten, („de kennis Gods", staaf in den Hol- landschen tekst, maar in het Fransch helft ik dat niet kunnen vinden) Vrouw, de liefde alleen zal ze u geven." Als dan na den val Adam en Eva in liefdegenietingen zwelgen, putten zij zich uit in betuigingen als: „Zachte verruk king vliedt niet van mij". „Laat je kussen op mijn lippen zijn" en „Laten wij elkaar beminnen, Liefhebben is leven." En dan zwijg ik nog van de verliefde scène in het eerste deel, waarin Adam en Eva elkaar ,3adoreeren". Nu weet ik wel, dat S. G. geen Chris telijke vereeniging is, maar het koor heeft onder de Protestantsche Christenen vele leden en vrienden, dio liet moet trachten te houden. Wat het muzikale deel van den avond betreft: er viel veel lo genieten. Evo is een dankbaar werk, door Massenet kleur rijk geïnstrumenteerd, ïtaliaansch-zan- gerig en Fransch-rythmisch, in het derde deel bij het populaire af, wat van den operacomponist, die een zinnelijken tekst, als boven gewraakt, té bewerken krijgt, niet le verwonderen is, door zijn spelen met dynamische contrasten af en toe aan Meyerbeer herinnerend, heel aardige ef fecten makend, b.v. in het duet: „Autour de nous respire une éternello paix." Ef fecten kunnen echter gevolg en doel zijn; in het derde deel zijn ze wat al te veel doel. Het orkest alleen gaf Hubert Guypers' Ouverture tot „Adam in Ballingschap". (Is dat Hollandscli?) Een mooie compo sitie, met goed volgehouden melodie, be rekend ook op een veel grootere zaal dan de „intieme" Stadsgehoorzaal Dat trou wens de Stadszaal zoo intiem is, zal An ton Tierie niet willen toestemmen, die er Berlioz' Requiem en „La Damnation de Faust" gaf. In de Ouverture kon ik Cuypers als componist meer waardeeron dan in z'n Te Deum. Ondanks z'n goede stemvoering liet dit werk me koud. De instrumentatie is vlak, de melodieën vind ik niet opval lend mooi. Sursums goede kwaliteiten heb ik in vorige verslagen al opgesomd. Toch wil ik over 't koor niet geheel zwijgen, want m.i. vertoont het eenige neiging om te vervallen in „les fautes de ses qualités." Dat één der stemmen niet voortdurend domineert is uitstekend, een goede har monie is te prijzen, maar dat neemt niet weg, dat in Evo de sopranen te mat wa ren. Glanzend is nog wat anders dan schel. In het Te Deum beluisterde ik af en toe een frisschen toon. De talrijke al ten geven een gesoigneerden toon, maar zijn wat sterk voor de sopranen. Onder do tenoren schuilen goede stemmen, wat vooral in het Te Deum opviel, maar ze zijn te zwak, evenals de bassen, bij wie ik den ronden orgeltoon miste. Het koor zingt, wat do détails betreft, geacheveerd, maar m.i. let Cuypers wel wat eenzijdig daarop. Deze dirigent, die liever een deel van zijn koor zou laten zwijgen dan een pianissimo te gedoogen, dat volgens hem te luid is, zet er den demper te veel op, en dat schaadt do toongeving. Is er genoeg gerepeteerd? Een enkele wankele mzet, b.v. in „Pour avoir écouté les esprits de l'abime", waar het timbre van de mannen onschoon was, en lichte onzuiverheden, b.v. het zakken in het Requiem deden eenigen twijfel bij mij rijzen. Van de solisten had Mia Peltenburg de mooiste partij, die ze ouder gewoonte schitterend zong. Als zij met smeltend gieluid zoo echt muzikaal fluistert: „O nuit, douce nuit," gaat er een tinteling door je heen. Max Kloos had, sinds zijn laatste op treden in Leiden, wat goed te maken. Hij is daarin geslaagd, zonder me nu bepaald in extase te brengen. Caro is m.i. voor deze rol beter. Louis van Tulder met zijn ietwat hobo achtig geluid heeft correct en muzikaal gewerkt. Een epische rol is echter voor een lyrischen tenor niet do dankbaarste. Toch heeft hij ervan gemaakt, wat ervan te maken was. Prachtig zong hij vooral zijn eerste solo: „L'homme s'éveille." Het residentieorkest handhaafde zijn traditie. Deel ik ten slotte nog mee, dat de heer Mizée verzorgd orgelspel gaf, dan geloof ik eerlijk mijn indrukken te heb ben weergegeven. y. Raden S. Nimpoena, „Indien gij niet komt, zult ge er later spijt van hebben,, schreef do. Zendings- Commissie in een annonce, in ons blad van gisteren, en deze uitspraak is aan beide zijden l>ewaarheid. Er waren helaas meer onbezette als be zette plaatsen in 't Hooigrachts-kerkge- bouw, toen de vergadering werd geopend met liet zingen van Ps. 67:1. Nadat in gebed was voorgegaan en ge lezen dc zendingspsalm (87) sprak de voorzitter der zendings-commissie, Dr. J. G. van Es, een kort openingswoord, die de opkomst, gezien de omstandigheden, bevredigend vond. Verder merkte spr. op dat de zending geen liefhebberij, maar roeping der ge meente is. Daarom vond hij het heerlijk dat Raden Nimpoena bereid gevonden was getuige nis af te leggen. Deze, lrierna aanstonds het woord ver krijgende, begint reeds dadelijk met op te wekken tot zending op Java. Spr. geeft dan een korte auto-biogra- phie, om daarna uitvoerig stil te staan bij de werking der zonding, onder de Mohammedanen. Met groote waardeering getuigt hij van den moeizamen arbeid zoowol van zen delingen als onderwijzers. „Hoe kan de zending den Javaan berei ken?" dat is de voornaamste vraag bij de zondingsactie. In de eerste plaats moeten we ons in denken de religieuso en moreele sfeer der Javanen. Bedacht moet worden b.v. liet intense verschil in adat tusschen Ooster lingen en Westerlingen en ook met do ka raktereigenschappen van den Javaan: trouw en onverschilligheid, moet reke ning worden gehouden. Het gros der Mohammedanen is vrij wel onwetend, doch enkelen maken stu dio van hun geloof. Op deze laatste moet de zending zich werpen met voorzichtig heid en vastberadenheid. Uitvoering bespreekt de Raden het standenverschil, zich uitende in taalver schil. De zending heeft van den beginne af onder den „Koelie" gewerkt, waardoor de „Priadi" van haar is vervreemd. In den laatsten tijd komt er eenigo ken tering, welke evenwel wordt bemoeilijkt, doordat do Westerlingen zich in de Oos- tersche sfeer moeilijk kunnen indenken. Prediking van het evangelie zonder meer zal eer n a dan v o o rdeelig werken. Studie ook van andere godsdiensten ia noodzakelijk. Maar bovenal moet getracht worden „Oostersch" te denken. Met sprekende voorbeelden o.a. door oen filippica tegen den opiurahandel^ toont spr. aan dat hier nog wel iets aan mankeert. Als noodzakelijk geeft spr. aan dat zelfstandige Javaansche predikers zullen worden aangesteld. Daarom is prediking onder de hoogere standen noodzakelijk, omdat de toegaug tot het volk daardoor wordt geopend. Spr. is er van overtuigd dat bewerking van het Javaansche volk „van boven af" meer succes zal hebben dan omgekeerd. Als uitstekend middel om contact te krijgen met de priadi's noemt hij de Hollandsch-Javaansche scholen. Dit werk moet, onder leiding der Christenzending, nog meer worden uitgebreid. Indië smeekt om leerkrachten voor het Chr. onderwijs. Nederland heeft de plicht Indië op te voeden. Indien Nederland een christelijk Land is, moet ook de opvoeding christelijk zijn Communisten en Theosopken roeren zich. Moet het terrein aan hen prijs gege ven worden? God heeft ons tot plicht gegeven onze Indische broeders Zijn Woord te geven. Indië kan het Evangelie makkelijker begrijpen. Naast de scholen kan ook de medische zending rijke vruchten afwerpen. Vooral midden-Java geeft er het be wijs van. De jongste arbeid is die der colportage die, onder de auspiciën van Dr. Merke- lijn en Dr. van Andel vooral wat de uit gave van het in 35 duizend exemplaren uitgegeven Javaansche maandblad be treft, bloeit. Zoo wordt op verschillende wijzen ge tracht ontwikkeling gepaard te doen gaan met de verbreiding van God's Ko ninkrijk. Java heeft de Zending noodig en de Zending Holland. Allen hebben den Eéne Noodige noodig opdat de bede worden verhoord: „Uw Ko ninkrijk kome toch, o Heer!" Met het zingen van deze bede werd ge ëindigd. Tusschentijds werd gezongen Ps. 87:3, 4 en 5. Ds. H. 'J. Kouwenkoven sprak ten slot te nog een woord van dank aan den spre ker, om daarna te eindigen met een krachtige opwekking om de ZendinjfHe steunen, vooral nu Leiden het „prachlter- rein" Solo moet onderhouden. Hierna werd met dankzegging gesloten. v v -r - - Evangelisatie. Door liefc Leidscli Tentzending-comité werd gisteravond in de groote zaal van gebouw „Prediker" een openbaro samen komst gehouden, zooals altijd ten doel hebbende om het publiek, dat daartoe door alerlei omstandigheden minder toe in de gelegenheid is, nader bekend te maken met den inhoud van het Evangelie. Als sprekers traden op, de predikanten Ds. H. Thomas cn Ds. M. J. Punselie, waar van eerstgenöemde sprak naar aanleiding van Lukas 19 waarin de bekeeringssge- schiedenis van Zacheus wordt verhaald. Op treffende wijze werd de figuur van dezen tollenaar vergeleken bij velen, uit het groote publiek, die zich soms naar de samenkomst begeven om eens wat van naderbij kennis te maken met het Evan gelie. Ook dezen avond, zegt spr., gaat Jezus van Nazareth u voorbij, ook nu klinkt het „haast u en kom af", vergezeld van de belofte „zoo iemand Mijne stem zal hoo- ren en de deur openen, Ik zal bij hem in komen." Het Jeruel-zangkoor, welks medewerking voor dergelijke avonden steeds gebleken is van veel beteekenis te zijn, deed zich evenals na de opening ook nu hooren, waarna Ds. Punselie de aanwezigen toe sprak naar aanleiding van Hand. 24. Evenals in alle Evangelieprediking een moment van haast ligt opgesloten, is dit ook het geval met het hier verhaalde, waar de verlegenheid van den machtigen Festus wordt geschetst, wanneer hij door de getuigenis uit Paulus' mond is getrof fen: „Voor ditmaal ga heen...... en als ik gelegener tijd zal hebben bekomen Zeer waarschijnlijk heeft Festus geen gelegenheid meer gehad om Paulus nog maals te ontbieden, zich met hem over don weg der zaligheid te onderhouden, zoodat zijn uitstel zijn eeuwig verderf ten gevolge heeft gehad. Spr. waarschuwde dan ook ernstig om spoed te betrachten bij Let tornen tot, en het zich overgeven awi t'cn Heiland. Vervolgens werden »og eenige liederen gemeenschappelijk gezongen, tor verge makkelijking waarvan bij den ingang lie deren waren uitgereikt, die ook geheel in overeenstemming waren met de strekking van het gesprokene. Hot was naar wij vertrouwen, een rijk gezegende avond, wat mede was te dan ken aan do wijze waarop alles was gere geld, waardoor woord en lied, met elkan der één schoon geheel vormden. De samenkomst word, nadat de heer v. d. Horst nog een kort woord had gespro ken, besloten met dankgebed door Ds. Goedhard. Staatk. Geref. partij. Dinsdag 20 Febr. hield dc Afd. Leiden der Staatkundig Geref. Partij een leden vergadering in 't gebouw Prediker, Jan- vossensteeg. Te 8 ure opende de Voorzitter,de hoer M. van Klinken, de vergadering op do gebruikelijko wijze, sprak een kort openingswoord waarin hij alle aanwezi gen hartelijk welkom heette en sprak zijn blijdschap uit over den gesladigen groei der partij in 't land. Oolc in Leiden nam het ledental steeds toe. Het optreden van onzen Afgevaardigde in de Tweede Ka-» mer werkte daar niet weinig loe mee; daï het hem ernst is met onze beginselen was menigmaal gebleken, doch Hij ge-» tuigt ook tegen de volkszonden gezien zijn optreden bij de behandeling der Bios coopwet, jammer dat hij onmogelijk tegenwoordig kon zijn bij de stemming over zijn amendement. Hierna las do secretaris do Notulen der vorige ledenvergadering, welke zoute der aanmerking werden goedgekeurd. Do Voorzitter bracht vervolgens ver-» slag uit van de Provinciale Vergadering die 11 Jan. te Rotterdam was gehoudes? en waar de officieele candidatcnlijst voor de Provinciale Staten was vastge steld door 21 vertegenwoordigde kics- vereenigingen uit deze provincie. Hierna kwam het Concept Gemeente-Program in bespreking. -Na bredvoerige discussi» werd besloten een Commissie te benoe men van vier leden om met de vijf be stuursleden de noodige op of aanmorkin-» gen te maken en het daarna op te zen-i den aan het Hoofdbestuur. Daarna werd bij geheime stemming ds> groslijst voor de aanstaande Gemeente-» raadsverkiezingen opgemaakt, waaruit op een volgende vergadering de officieele candidatenlijst zal worden vastgesteld. Bij de rondvraag werden verschillende vra gen gesteld, die allen ten genoegen van vragers werden beantwoord. Hierna sloot de heer Noort deze zeer geanimeerde vergadering te half elf met dankgebed. De Leidsche buic.u. B. en "r. schrijven aan den Gemeente-» raad: De Leidsche Burcht, immer als een mo nument van groote geschiedkundige waarde beschouwd, heeft vooral in den laatsten laatsten tijd weder bijzonder de aandacht van historici en oudheidkundi gen getrokken, met name in verband met do vraag, of de naam van onze stad Lugdunum Batavorum inderdaad aan dezen burchtheuvel ontleend is. Was men vroeger vrijwel eenstemmig van meening, dat Leiden inderdaad het oude Lugdunum der Bataven was, in latere jaren kwam hieromtrent twijfel op en bleef er op dit punt onzékerheid heerschen. Een nieuw licht werd op dit vraagstuk geworpen ten gevolge van de beschouwingen van den Franschen historicus Jullian. wiens denk beelden leidden tot de opvatting, dat bin-» nen deze stad reeds in Bataafschen tijd een heuvel, gewijd aan den zonnegod van de Bataven, een „lugdunum". ee.le.eeu heeft, evenals zulks liet geval zou zijn in sommige steden van Frankrijk, zooal^ Lyon, Laon, enz. Leiden zou dan werkelijk het Lugdunum Batavorum van do oud heid zijn. Nu is deze vraag op betrekkelijk een-» voudige wijze tot oplossing te brengen, n.l. door een opgraving in het Burcht terrein, waarbij uit het onderzoek van do aardlagen, als anderszins, kan worden af geleid, of deze burchtheuvel reeds in zoo oude tijden bestaan heeft De Commissie van Beheer van het Opgrayingsfonds der Nederlandsche Anthropologische Vereeni ging heeft besloten zulk eou onderzoek in to stellen en ons daartoe de noodige ver gunning gevraagd. Tevens heeft zij ver-» zocht om de medewerking van de gemeen te in dezen, hetzij door toekenning van een subsidie ad f 300.hetzij door haar bij de uitvoering van het werk bij to doen staan door gemeentewerklieden o£ haar op andere wijze behulpzaam le zijn. Het lcomt ons voor, dat er alle aanlei ding is om op het verzoek van de ge noemde commissie wier desbetreffend adres bij de in de Leeskamer ter inzago liggende stukken is gevoegd in lo gaan. Het is uit een wetenschappelijk oogpunt immers van groot belang, dat do oudste geschiedenis van onze stad, do vraag naar haar ontstaan cn haren ouden naam, thans wellicht tot1 klaarheid kan. worden gebracht. Wij zijn dan ook voor nemens do voor de opgraving voreischto vergunning te verleenen, onder de in het overgelegde rapport van den Directeur der Gemeentewerken aangegeven voorwaar den. Voor beschadiging van den Burcht behoeft wel niet te worden gcvrcesl, nu de opgravingen zullen geschieden onder leiding von Dr. J. II. Holwcrda, die, op dit gebied bij uitsoek deskundig, met zijno opgravingen reeds op tal van plaatsen van ons land zoovele hoogst belangrijke resul taten heeft verkregen. Eventueel to vin-» den voorwerpen zullen als eigendom van de gemeento Leiden worden beschouwd, waarna omtrent de bestemming dier voorwerpen nader zal worden beslist. Do opgravingen zullen plaats hebben na overleg met do Directeuren van Gemeen tewerken en van het Stedelijk Museum. Tor tegemoetkoming in de aan het werk verbonden kosten, ware aan do opgra- vingseommissie do gevraagde subsidio van f300.— uit de gemeentekas lo ver-» leenen. Beschikbaarstelling van gemeen telijke werkkrachten aehten wij mot hot oog op do belangen van den dienst min der wonschelijk. Overeenkomstig het gevoelen van de Commissie van Fabricage geven wij U op grond van het bovenstaando in over weging, aan de Commissie van Beheer van het Opgravingsfonds der Nederland-» sclie Anthropologiselio Vereeniging, ten

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1