O L D O 25 STATElKkSKHEKAftL TWEEDE KAMER. Vergadering van gisteren. Interpellatie. Aan do orde is de behandeling van het verzoek \an den lieer van Ravensteijn om verlof lot hot richten van vragen aan den Minister van Buïtenlandscho Zaken over <lc onderhandelingon met de regeering to Angora, inzonderheid xvat betreft de op heffing der zoogenaamde capitulatie». Het verzoek wordt ingewilligd. De in terpellatie zal op een nader te bepalen dag plaats hebben. Zomertijd. De Voorzitter stelt voor het ónt- wcrp-Braat inzake do afschaffing van den zomertijd op de agenda te plaatsen vóór de Jachtwet. Dc heer Sc li ap er (3.D.) betreurt het, dat op deze wijze de Jachtwet nogal ach terop geschoven wordt. Hij vraagt niet meer ontwerpen in te voegen. De V o o r z i 11 e r zegt, dat er nog wij ziging van de Jachtwet in uitzicht, zijn en dat eenig uitstel geen kwaad kan. Conform besloten. ÜS8& Bioscoopwet. -v-v Voortgegaan wordt met dc hriiandeling van de Bioscoopwet. Do lieer" Mich iel se (R.-K.) verde digt een amendement op art. 7 om do op brengsten van liet bioscoop-recht alleen te doen strekken ten bate van dc ge meente. Dc Minister van Binncnlandsche Zaken de beer Ruys <1 c Boerenbrouck is tegen clifc amendement. De heer Micliiclsc (R.-K.) trekt het in en verdedigt een verdccling van 1/3 voor het Rijk en 2/3 vo:r de gemeente. Dc Minister neemt dit over. De heer Ter Hal (Y.B.) verdedigt een amendement om de kosten van adminis tratie enz. bij de keuring van films te doen dragen door het Rijk. Hij wijst er bijv. op, dat toch een gebouw noo-Jig zal zijn voor dc keuring. Het is een alge meen belang, dat men deze wet wil die nen en dus is het billijk, dat het Rijk deze kosten draagt. Do heer Til anus (C.-HJ licht toe het amendement om in plaats van de cen trale keuringscommissie dc gemeentelij ke keuring voor de films in te voeren. In dien het amendement-Rutgcrs verleden week was aangenomen, had hij dit amen dement ingetrokken, maar nu handhaaft hij dit. Do heer Rutgers (A.-R.) verdedigt een amendement van dc centrale keuring voor dc films van wetenschap, nijverheid, landbouw en bedrijf te handhaven zon der verdere beslissing van B. en W. De heer Boon (V.B.) wensclit twee le den toe te voegen, luidende: 4. Van de beslissing dev centrale com missie slaat aan hem, die de keuring beeft verzocht, binnen eene maand, na dat hem de beslissing is medegedeeld, be roep op Ons open. 5. Do wijze, waarop de beslissing wordt medegedeeld en het beroep wordt inge steld en behandeld, wordt geregeld bij al- gemcenen maatregel van bestuur. Do bedoeling is hooger beroep te ma ken. Dc beer Kleerckoper (S.D.) vraagt den Minister toe tc zeggen, dat do leden van de Centrale Keuringscommissie pe riodiek moeien aftreden en niet aanstonls herkiesbaar zullen zijn. Overigens bestrijdt hij dc gemeentelij ke keuring en liet beroep op dc Kroon. Nadat nog eenigo leden kun stem tegen deze amendementen hebben gemotiveerd zegt de Minister dat, met het oog op de continuïteit gewcnficktb is dien Voor zitter permanent to maken. Overigens wil hij de vraag van den heer Kleerekooper gaarne overwegen on het lijkt hem. ge- wenscht dat een zelfde persoon niet vele jaren achtereen zitting heeft in de Keu-r rinigscomniissie. Het amendement-Ter Hall stelt den rechtsgrond ran de wet niet juist voor. Ieder wetsontwerp is in het algemeen en, daaruit vloeit nog niet voort dat alle kos ten van allo ontwerpen dloor den Staat gedragen moeten worden. Spr. acht het «iet onbillijk dat de bioscoophouders bij dragen in de kosten van de keuring. Do vraag of het boter is gemeentelijk to keuren of centraal, is in liet buitenland allang beslist. Overal geeft mengde keuze aan centrale keuring, omdat die do een heid van keuring brengt-. Dit'is hot be langrijke punt en gemeentelijke keuring brengt willekeur tussehen de versohillen- de gemeenten. Spr. houdt dus aan zijn atel sol vast. Hc-t amendement-Boon acht spr. over bodig omdat er al rechtszekerheid ge- jioog is gegeven. Do heer Tor Hall (V. B.) trekt zijn emenidement in. Do heer Boon (V. B.) wijzigt zijn amendement zóó dat het beroep wordt 2igesteld op den Minister. De heer Rutgers (A. R.) trekt zijn amendement in. Het amendement-Boon wordt verwor den mot 62 togen 13 stemmen. Het artikel wordt goedgekeurd mot 62 tegen 12 stemmen. De hcor T i 1 a n u s (C. H.) trekt zijn amendement in, ma-ar zal een artikel voorstellen, waarin dc mogelijkheid van -gemeentelijko keuring wordt gelaten. Art. 15. Dc heer Ter Hall (V. B.) licht toe üijn amendement oim do leeftijdsgrenzen ran 1-4 en 18 jaar te brengen op 12 en 16 ^uar. Deze grenzen zijn gemakkelijker te aonstateeren. Dc heer T i 1 a n u s (C. H.) wenscht =roor de jeugdbescherming een algemeen verbod ran bioscoop-bezoek voor kinde ren beneden 16 jaar. Mej. V a n Dorp (Lib.) wensckt een algemeen verbod "beneden 18 jaar. Zij citeert een Haarlem&oh rapport, waarin staat- dat te Haarlem bijna g«een eerlijke loopjongens meer zijn to vinden. Do hoor Deckers (R.-K.) licht zijn amendement tcc om tc bepalen, dat een vierde deel van de Keuringscommissie de macht heeft ccn film !c verbieden. Hij zet uiteen, dut het alleen zijn Bedoeling is in uiterst geval, n.l. in de volledige commissievergadering, ccn vierde deel de bevoegdheid te geven tot verbieden. De hoer Kleerckoper (3. D.) zegt te zijn tegen keuring voor volwassenen, maar desnoods de leeftijdsgrens tc willen opvoeren tot 20 jaar. Hij is dus tegen het- amendement-Ter Hall. Overigens is hij tegen do amendemcnien-Tila-nus en Van. Dorp, omdat dezo een verbod bevatten. Spr. weiiéoht wel keuring voor minder jarigen, maar geen verbod. De heer Sm e enk (A. R.) steunt het aanendoment van mej. Van Dorp. De heer Engels (R. K.) voelt ook wat voor dit amendement, omdat- dc jeugd zoo weinig belangstelling beeft voor goede zaken. De Minister i« aan liet woord. De vergadering ivordt verda-agd tot heden ócn uur. Gemeenteraad Wassenaar. Vergadering van Dinsdag 20 Februari, onder voorzitterschap van den burgemees ter Jlir. Storm van 's-Gravesande. Afwezig met kennisgeving de lieer IIo- bokeH. Na- opening der vergadering worden de notulen der vorige vergadering die den le den zijn toegezonden, na oen opmerking van den heer Rpoijakkcrs, en het aanbren gen van een kleine wijziging goedgekeurd. De V o o v z. doet medcdeeling van ceni- gc ingekomen stukken, w.o.: a. Het jaarverslag van dc comm. tot we ring van schoolverzuim, onderteekend door de heeren Peereboom en de Boer, resp. voorzitter en secretaris dier commissie; b. ccn verzoek van de tuinbouwvcrceni- ging „Wassenaar en Omstreken" om even als het vorige jaar een. subsidie van f 75 te mogen ontvangen als bijdrage in de kosten van een door die vereniging te geven tuin- bouw-wintcreursus. Conform het voorstel van B. en W. wordt besloten dc gevraagde subsidie tc verlee nen. Van de vereeniging „Wassenaar Voor uit" is een schrijven ontvangen waarin zij er bij den raad op aandringt om met het oog op het naderend seizoen, en dc te ver wachten toeneming van het verkeer, zoo spoedig mogelijk een verordening op het verkeer met auto's en motorrijwielen vast te stellen. De V o o r z. merkt hierbij op, dat mede met het oog op de steeds voortgaande uit breiding der gemeente, een duchtige her ziening van de geheele politieverordening noodig is. B. en W. achten het cchicr niet ge- wenscht om direct op dit verzoek in te. gaan, daar zij dit als een ontijdig ingrij pen beschouwen, wat veel kosten met zich zou brengen. Spr. hoopt echter dat dit schrijven er toe zal bijdragen, dat bedoel de herziening spoedig tot stand komt. c. Op liet- request van een inwoner ge naamd A. O. H., waarin deze reclameerde tegen zijn schoolgeldaanslag, is een rap port ingekomen, waarin wordt geadviseerd om op dit request afwijzend to beschikken, daar een gunstige beslissing in strijd zou zijn met dc desbetreffende verordening. Aldus wordt besloten. d. Een verzoek van het dag. bestuur van Den Haag om 't verlengstuk van de Bo- nooïdenhoutselio weg liggende onder de gem. Wassenaar, dezelfde benaming te ge ven. Aldus besloten. Aan de orde komt Yorvolgens het voor stel van B. en B. om overeenkomstig een door den lieer Mut-tert ontworpen plan, de rooilijnen van diverse straten vast te stellen. De V o o r z. geeft eon uiteenzetting van de redenen die tot het doen van dit voor stel hebben geleid, alsmede van do gevol gen dio het aannenjen cr van met zich brengt-. Het vaststellen van de rooilijn Ï3 bedoeld als een voorbereidende maatregel voor het uitvaardigen van een bouwver- bod, daar het laatste nog al moeilijkheden met zich brengt. Het doel is, om hindernis sen, die de uitvoering van het uitbreidings plan in den weg zouden kunnen staan, te voorkomen. Spr. acht het plan bij de leden voldoende bekend, en een nadere openbare uitlegging daarvan in verband inet de financieel© zij de van het exploitatieplan niet gewonscïit. In antwoord op een vraag van den heer Vogels antwoordt spr., dat het doen van reparation aan huizen wel geoorloofd is, mits dezo geen hindernis vormen voor de uitvoering van het uitbreidingsplan. Over bij- of nieuwbouw zal eerst het oord cel van den raad moeten gevraagd worden. Do heer Wouters vraagt of er be zwaar bestaat om tegelijk de straatnamen te noemen, waarop do V o o r z. antwoordt, dat dit inderdaad het geval is, met 't oog op mogelijk te scheppen misverstand om trent het afbreken van sommige straatge- deelten. Do heer Wouters vindt het toch wel cenigszins geheimzinnig, mede omdat het voor vele menschcn die van plan zijn een huisje te koopen van belang is dat zij we ten wat zij koopen. Do Voorz. zegt dat de straatnamen in het raadsbesluit nader zullen worden omschreven; tevens zal hot plan met daar op vermelde namen ten raadhuizo voor dc inwoners Ier visie worden gelegd. Een voorstel van B. en W. om over te gaan tot aankoop van een inschrijving te gen 25 rente in het grotoboek der Kon. Ned. werkelijke schuld, als belegging van een bedrag van f 4008 zijnde de bijdrage in de kosten van onderhoud van den Rijks- dor perw eg, wordt aangenomen. Tot wijziging van do begrooling dienst 1923 wordt besloten overeenkomstig de voorgelezen staten, waarop o.a. een bedrag van f 11872 voorkomt als zijnde de kosten van het maken van een uitbreidingsplan, cn ccn van f 9060, zijnde de kosten van ver legging van den Zijdewcg. Dit laatste be- TABAK CENT drag zal echter dit jaar nog niet worden besteed. Alsnu wordt overgegaan tot het benoe men van een onderwijzer aan de O. L. school No. 2 (Waalsdorperlaan.) Op do voordracht komen voor do heeren D. L. Hagen, A. P. Heijboer cn J. Loots- ma, terwijl als wachtgelder volgens de mi nisterieel© beschikking op de voordracht is geplaatst dc heer M. A. Zwets. De heer R oo i j a k k e r s zegt liet te be- treuren dat de op wachtgeld gestelde on derwijzer no. 4 komt te staan. Spr. acht hel gewenscht, dat men het Rijk terzijde staat bij het bestrijden van alle te vermij den onkosten, en dus ook van clie, welke bedoelde onderwijzer mét zich brengt. De Voor z. antwoordt, dat men ook met de plaatselijke gesteldheid ten opzichte van liet onderwijs moet rekenirrg houden. Waar dc kans gunstig is, dat men veel sol licitanten. en dus goede onderwijskrachten kan verkrijgen, mag men die niet onge bruikt laten voorbijgaan. De wachtgelders zullen dan hun weg wel vinden in minder bevoorrechte plaatsen. Met algcmeeno stemmen wordt daarop benoemd dc heer D. L. Hagen. Als gevolg van een conflict tusschen do gemeente en den heer Barselaar over «jen betwist stuk grond waarbij laatstgenoemde door den kantonrechter in het gelijk werd festeld, omdat de gemeente geen voldocn- e bewijzen kon toonen, dat genoemde grond (deel uitmakende van „De Gang"), haar eigendom was, stelden B. en W. den raad voor om dit gedeelte van rtDc Gang" aan genoemden persoon te verkoopen a f 1. cn het straat-gedeelte dus aan den public- ken dienst te onttrekken. Na eenige discussie wordt dit voorstel aangenomen. Tevens wordt besloten, om de gemeente lijke vuilnisbelt die tot op heden achter de gasketel was gestationeerd, door werkloo- zen te doen verleggen naar een terrein ach Ier heb politiebureau bij dc vaart. Ingevolge de- nieuwe rijksregeling op dc pensioenen, zal een desbetreffend raadsbe sluit, waarbij aan de gemeente-ambtena ren een pensioensverhooging va.n 40 werd toegekend, daarmede in overeenstem ming worden gebracht, met dien verstande echter, dat dc vorkregen „rechten" gehand haafd blijven. Aan het bestuur van de bijzondere school „Dc Kievit" zal op haar verzoek een voorschot op de haar to verleenen subsidie worden toegekend, zoóals dit bij do wet is geregeld. Een i ndertijd genomen raadsbosluit, waarbij dc aanleg-' van het Plantsoen Slootoinde werd geregeld vormt thans een kleine hindernis voor de uitvoering van het nieuwe plan, waarom B. en W. voorstellen dit besluit zoodanig to wijzigen, dat plan en besluit overeenstemmen. Aldus besloten. Vervolgens wordt gunstig beschikt op verschillende aanvragen tot opheffing van hot bouwverbod. Naar aanleiding van ccn aanvrage van den heer Hoek, die een houten schuur op steenen voet wil bouwen in de kom der gemeente, ontstaat eenigo bespreking, daar de Voor van meening is dat op dezo aanvrago afwijzend moet worden beschikt omdat houten gebouwen in de kom der ge meente niet gcweDsekt zijn met het oog op brandgevaar. Do beide wethouders verklaren echter tegen inwilliging geen bezwaar te bebben, daar het gebouwtje op vrij grooten af stand van de overigen komt te staan, ter wijl er ook, naar de heer Barneveld betoogde, weinig gebouwd zal "worden. Besloten wordt dc gevraagde ontheffing tc verleenen. Aan de H'aagsche Tramwegmaatschappij zal vergunning worden verleend tot den bouw van een blok arbeiderswoningen, op voorwaarde dat zij garandeert binnen een jaar tc zorgen dat bedoelde woningen aan een openbaren weg zijn verbonden! Een verklaring waarin een en ander is geregeld heeft de H. T. M. reed6 ingezon den. Op de vraag van den heer Wouters, waarom het noodig was tegenover de H. T. M. bedoelde voorwaarde te stellen, zegt de Voorz. dat dit gedaan is om tegen over andqro bouwers vrij te blijven. Boven dien is !^t voor do H. T. M. geen bezwaar, daar zij het recht heeft om het benoodigdc terrein te onteigenen. Als laatste punt prijkt op do agenda het voorstel inzak o jaar w e d- dercgeling concierge raad- li u i s. De heer Vors teeg had deze zaak do vorige vergadering ter sprake gebracht-, en ten slotto gesteld in handen van B. cn W. Als gevolg hiervan komt nu een voorstel van dit collego ter tafel, om deze kwestie zooveel mogelijk in der minno tc schik ken; beide functies te handhaven alsmede do daaraan verbonden salarissen. Alleen adviseeren- B. en W. geen verdere verhoo gingen too tö kennen. Overigens achten B. en W. dc door den heer Versteeg ge maakte opmerkingen volkomen juist. On gemerkt'zijn dc beido functies gescheiden en toon de raad later tot verhooging der salarissen overging, is daarbij uit het oog verloren, dat het gezamenlijk bedrag van beide salarissen ontegenzeggelijk zeer hoog werd. B. cn W. stellon zich echter op het stand punt-, dat de verkregen rechten zoo veel mogelijk moeten blijven gehandhaafd. Do heer Versteeg wijst ep de on rechtvaardigheid die men tegenover de belastingbetalers begaat, wanneer men ruim f 3000 voor beide functies gaat be talen. Het spijt hem dat de Voorz. daar op niet he-cffc gowezen. Spr. vindt dat de cone. L., tijd genoeg heeft gehad om zich te bedenken, over al of niet vast in dienst treden bij de gemeente. De Voorz. acht het niet gewenscht dat do raad op eon genomen besluit te rugkomt. Do hoor Versteeg, nu het blijkt dat de raad zijn besluit niet durft te herroe pen, wenscht er nadrukkelijk op tc wijzen, dat dit het doel van zijn voorstel was. De lieer Wouters is van oordeel dat de moeilijkheden eerst zijn ontstaan bij do laatste verhooging. Do lieer Verstcog zal zijn meening nader formuleeren; hij wenscht of den tij delijk aange8telden conciergo te ontslaan, of hem in vasten dienst te nemen, cn 't sa laris terug te brengen op het bedrag, dat voor de laatste verhooging werd uitge keerd. De hoor Lazaron begrijpt niet welke redenen de beer Versteeg voor het doen van dit voorstel heeft, daar het voorstel tot vorhooging door den heer Barneveld juist werd ingediend naar aanleiding van het door den heer Versteeg toen ter spra ke gebrachte. Do heer V er s t c e g, zegt, dat toon hij liet- voorstel om met f 200 te verhoogen indiende, hij wist waar hij die kon halen, n.l. op het salaris van L. Het debat wordt spr. nu echter wel wat- persoonlijk, hetgeen niet- in zijn bedoeling lag. Do raad weet nu mijn standpunt zegt spr., en verder wensch ik er niet meer over te spreken. De heer Vogels heeft er bezwaar te gen, dat de heer Versteeg telkens den in druk schijnt te willen vestigen alscf den conciergo te veel is uitbetaald, hetgeen spr. sterk ontkent; hij acht het salaris in verband met do veranderde tijdsomstan digheden niets te hoog. Do heer -M a n s f e 11 weth. wijst op de onjuistheid van dit betoog; voor een der gelijk salaris kon men wel aan elke vinger tien sollicitanten krijgen. Do heer V o g o 1 herhaald zijn betoog van zooeven en wijst op de kosten die de concierge moet maken, daar hij verplicht is een dienstbode te nemen. Dc Voorz. is echter van moening dat dit niets af doet van do waarde van het betoog van den heer Versteeg. Spr. raadt echter aan de feiten, zooals zij zijn tc la ten rusten cn hot bemiddelingsvoorstel te aanvaarden. Wanneer de raad verder in grijpt treft men daardoor twee gezinnen tc gelijk. De heer Barneveld constateert dat hij langzamerhand voor de zondebok doorgaat, daar men in dit korte tijdsbe stek reeds 33 maal zijn naam heoft ge noemd. Spr. is zich echter geen fouten be wust. Hij heeft bij andere gemeenten ge ïnformeerd naar dergelijke salarissen en heeft geen buitensporigheden kannen ont dekken. Wanneer het voorstel-Versteeg wordt aangenomen staan een van de twee gezinnen op straat, wat een groot bezwaar isj hoewel spr. bet uit rechtvaardigheids- oogpunt met den heer Versteeg eens is. Des to meer. stelt spr. het bemiddelings voorstel van B. en W. op hocgen prijs. Ten slotte verzoekt spr. den heer V., diens voorstel in tc trekken. Na rijp beraad geeft do hoer Versteeg echter to kennen dat- hij daaraan geen ge volg kan geven. Het voorstel-Versteeg, ondersteund door den lieer Jochems, luidende „De raad draagt aan B. cn W. op, om do bespre kingen met den beer L-, in dio richting te voeren, dat hij voor de keus wordt ge steld om of zijn ontslag te vragen, of zijn tegenwoordigen patroon te verlaten en bij de gemeente in vasten dienst tc treden. Het voorstel wordt verworpen met 82 stemmen. Alvorens het voorstel van B. en W. in stemming wordt gebracht wenscht do heer V e rste e g er bij wijze van amen- demonfc aan tee te voegen om f300 van het salaris af to nemen. De heer V o g o 1 s maakt hiertegen ech ter bezwaar, waarom do voorzitter het apart in stemming brengt. Ook dit wordt met 72 stemmen ver worpen. (Do heer Vogels onthield zich). Tenslotte wordt het voorstel van B. en W. met 82 stemmen aangenomen. Hierna sluiting. Vliegtochtjes van vliegen. Dr. J. C. Costerus schrijft in „Natura": In verband met de beteugeling van dezo lastige en dikwijls gevaarlijke dieren is het van belang te weten hoever zij zich van hunne geboorteplaats kunnen verwij deren. De heeren Bishopp en Laako (En geland) hebben een lange reeks van waar nemingen uitgevoerd met verschillende soorten van gewone vliegen ten getale van ongeveer 234.000 exemplaren. De vliegen werden in zakken samengebracht met een fijn poeder van een of andere roode stof (b.v. kalk.) Daarna wcrdc^i zij vrijgela ten. Ten einde de afstanden te bepalen die zij hadden afgelegd, werden hier en daar, in verschillende richtingen, vliegen vallen geplaatst. De proeven toonden aan, dat zoowel kinnen als buiten de steden dc afgelegde afstanden verbazingwekkend zijn. De gewone huisvlieg. Musea domesti- ca, werd opgevangen op een afstand van meer dan 13 (Engelsche) mijlen, Chryso- myia maccllaria op ISmijlen cn Phormia regina op ongeveer 11 mijlen vewijderd van do plaats van Icslating. Het feit-, dat vele voor voeding en voortplanting ge- schikto plaatsen werden voorbij gevlogen wijst 'er op, dat voor zoover do drie hier genoemd o soorten aangaat, een drang tot verhuizing bestaat. De schrijvers trekken verder het besluit, dat do invloed van ge matigde luchtstrocmingcn van geen grootc beteckcnis voor dc verspreiding is. De snelheid der vlucht is opmerkelijk: zoo werd Phorruia na 48 uren op ccn afstand van 11 mijlen opgevangen, terwijl dc huis- vlieg in minder dan 24 uren 6 mijlen had afgelegd. Wat dc aanleiding is totdeze verre reizen verklaren de schrijvers niet te kuDnen uitmaken. SI ECHTZAKEN ROTTERDAMSCHE RECHTBANK De pohtaerechter veroordeelde O. M. G. koopman te Hazcrfiwoade, wegen® mishandeling te Wojddinxveen, tob 4 maanden gevangenisstraf. KANTONGERECHT TE LEIDEN. Voor openbare bohandcling komen op de rol 39 zaken voor. niet openbaar 8 zaken. D. P., sajetfabrikant te Leiden is be klaagd vrouwen arbeid tc laten verrichten na bepaalden tijd. De verdediger Mr. Briët bewees dat do fabrikant juist een tegenorder gaf, vooral' niet langer tc wreken dan geoorloofd was. Mejuffrouw J. Crama, kan verklaren daft de chef er verlof toe gaf, de beklaagde in geen geval. Werd daarop aangehouden om getuige, den chef van de zaak, te hooren. In de zaak v. d. St., bakker te Leiden, waarbij een arbeidswet-overtreding was ten laste gelegd, werd een getuige v. d. Geest gehoord, die "als bedrijfschef voor 'n deel verantwoordelijk gesteld kon zijn. Nadat ook deze gehoord was, werd de zaak andermaal aangehouden om nog een getuige te hooren. C. D., landbouwer te Noordwijker- hout is beklaagd hot vervoeren wn beer (mest) of althans het ledigen vair ren pri vaat op den dag heeft doen plaats vinden. Beklaagde kan bewijzen dat hij juist dien tijd te Noordwijk bij den Notaris was voor het passecrcn van een aetc. Dc Inspecteur van de Veld wacht Vergeer aldaar, geeft direct toe dat hij zich in den persoon vergist kan hebben, wat vrijspraak tengevolge had. Beklaagde vond dat hij hier eigenlijk voor kwajongen had gestaau, c-n zou graag die politiefout door vergoeding voor zijn verzuim, in orde gebracht willen zien, waft de kantonrechter niet kon toezeggen. KI. v. d. PI. te Katwijk aan Zee heeft-, zonder de vc-rcischte papieren, zich met zijn schip «buitengaats begeven, wat do als getuige gedagvaarde stuurman J. Guijft bevestigen kan, voorzoovcr het varen, nies wat- betreft het aanwezig zijn der papieren. De ambtenaar zegt dat voor deze over treding geen boete kan worden opgelegd, doch gevangenisstraf waarom hij 2 dagen hechtenis vraagt. Do kantonrechter vraagj of beklaagde al meer is veroordeeld, wat niet het geval blijkt Dc kantonrechter zal daarom overwegen, een voorwaardelijke straf op ie leggen, cis beklaagde wil beloven, een tweede keer deze overtreding niet te begaan; wat de/c gaarne toezegt. S. J. iSw., student te Leiden, is vol gens proces-verbaal in een lantaarnpaal ge klommen. waardoor het gloeikousje is ge broken. Beklaagde kan maar niet begrij pen dat de politio kan gezien hebben daft hij het juist was. Dc politic ziet soherp, zegt de ka.htonreclitcr. Dc Ambtenaar eiscjit f 3 boete, dc kan tonrechter veroordeelt direct' tot f 1 boete. Hierna kwam de zaak aan de orde, vori- ge week aangenoudeb, van dc auto-aanrij ding op den Rijnsburgerweg. Als getuige werd eerst gehoord een ge neesheer, die thans onder cede bij zijn schriftelijke verklaring van dronkenschap blijft. Hij had dit afgeleid uit geestestoe stand en gang. Beklaagde wijst 'nog op het feit. dat hij erg geschrokken was, een beenwond had, die van dit alles de oorzaak kan geweest zijn, terwijl hij toch zeer goed wist wat voorgevallen was. Gehoord werd nu de getuige Slicrinrs, trambesturder, die verklaren kon, dat aan. de overzijde van den overweg geen tram stond. Getuige Hcuzen had als tramcon ducteur aan deze zijde van den overweg gestaan, klaar met dc tram te vertrekken naar Noordwijk, leen het ongeluk plaats had. Hij is door den haltechef weggezonden te gaan zien of de tram kon passeeren. Nog werden gehoord de haltechef Pop ken, de seinwachter Looienstein en de lan taarnopsteker de Water; waarna de getui gen k décharge aan het woord kwamcD, De heer Brandt uit Leiden verklaart op gebeld te zijn voor het verwijderen van een in elkaar gereden auto. Het eerste, wat hij dacht, was, dat het dc Koningin was. Dc kantonrechter zeide geen politieke be schouwingen te kunnen toelaten. Neen! maar dan zou je eens zien, hoe spoedig die onbehoorlijke toestand, die de ongelukken veroorzaakt, uit den weg zou zijn geruimd, meent getuige. Van dron kenschap heeft deze getuige niet bemerkt. Getuige Offcnberg geeft inlichtingen als deskundige, waaruit blijkt-, dat de gang niet woest behoeft geweest te zijn voor een dergelijke vernieling. De Rijksveldwachter Piekaar cn De Waard, die met hun chef den v.eg cn do situatie van een en ander hebben opgeno men, geven hiervan verklaring waarna de Ambtenaar zijn requisitoir stelt. De subsidiaire, Ifnlastc legging van dronkenschap uitsluitend, cischt deze voor het wel bewezen woest en roekeloos rijden, waardoor gevaar voor dc veiligheid bestend f 40 of 10 dagen hechtenis. Dc verdediger Mr. Witte Wijnc. kan cr zich mede vercenigen, dat dc Ambtenaar voor do subsidiaire tcnlastc legging van dronkenschap vrijspraak vraagt, drar dio enkel op één medische verklaring zou rus ten, waaraan hij in deze, na al dc tegen- verklaringen, weinig waarde hecht. Wat de primaire tcnlaste legging betreft zou spreker (gehoord het groot aantal getui gen, dat het. dien avond nevelig was, de voorruit beslagen was, en het feit dat bijnr- alle auto's eerst den verkeerden kant v. cl. weg rijden, .en zelfs een zeer goed met do situatie daar bekende, al3 de getuige Brand, 't een onhoudbaren toestand noe men) beklaagde ook daarvan vrijgespro ken willen zien, wijl in geen enkel opzicht is be.wezcn, dat beklaagde woest of roe kelocs heeft- gereden: Hij ziet dan ook met vertrouwen de uitspraak tegemoet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 6