fcwLBisÉCoiai Tweede Blad Bij zulk een geweldige meerderheid zoo redeneert men schaden één, twee pruimpjes niet; Ook al laat men straks bij den Stat enstembuSstrijd de uiterste krachts inspanning achterwege, toch blijft rechts voldoenden voorsprong behouden. Dio rcdencering ligt voor dc politiek niet stcrk-ontwikkolden voor dc. hand. Toch zullen degenen, die zoo redeneeren, bedro gen uitkomen. Do nuchtere waarheid is, dat,, wanneer strak» do even redige vertegenwoordiging ook voor de Eorste Kamer in gevoerd is, alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om in onzen Senaat nog een kleine meerderheid te bc hou den. De Memorie van Toelichting op liet pas ingediende wetsontwerp bepaalt ons met onwecrsprekiljke cijfers bij do hachelijke positie, die wij straks zullen innemen. "Wij kunnen dc meerderheid in do Eerste Kamer halen. Maar op het nippertje; ondor het uitdrukkelijk beding, dat allo man en vrouw bij de komende Statenverkiezing zijn plicht verstaat." SCEUK EB SCHOOL GEREF. KERKEN. Beroepen. Te Brouwershaven: J. Wes terhifis te Oud-Loosdreehtte Boskoop: J. G. Eernhout to St. Pancras. Bedankt. Voor Bleiswijk: G. Laarman te Scharondijke. NED. HERV. KERK. Beroepen. To Ooster-Nijkerk: D. van Luttervelt te Blauwkapel; io Aalst: J. Kraai j te Gorinckem; to Nieuw-Yennep (toez.): G. de Vries te Stedum. CHR. GEREF. KERK. Boroopen. Te SliedreehtK. Groen to Zwijndrecht. Bedankt. Voor Amsterdam: D. Dries sen te s-Gravonzande. GEREF. GEMEENTEN. Drietal. Te VlaardingenA. de Blois cand. aldaar; W. den Hengst to Leiden cn H. Mindorman to Dirksland. Tweetal. Te Moereapcïlo: M. Hofman te Itijsson en A. de Blois, cand. te Vlaar dingen; te Sliedrecht: H. Kieviet te Vce- nendaal en B. van Neerbos te Tcrneuzen. Os. J. F. do Klerk, f Ds. J. F. de Klerk, Herv. predikant te Elden, die in September van het vorig jaar zijn 40 jarig ambtsjubileum mocht vieren is Zondag j.l. in den leeftijd vvan ruim G5 jaar in het Diaconessenhuis te Arnhem overleden. Do overledene dioudo achtereenvolgens dc gemeenten Nieuwpoort, Dirksland, Amei de, Onstwedde, Charlois, Zuilen cn Elden. Hij was ridder in do orde van Oranje- Nassau. Zijn arbeid hervat. Ds. K. P. C. Gramberg, predikant bij dc Hersteld Lutli. Gemeente to Gorincliem, die wegens keelaandoening van Juli 1022 af tot heden volslagen rust moest nemen, heeft ziju arbeid weder heiwat in de Rijks werkinrichting voor vrouwen. Voor zijn gemeente is do stem nog to zwak. Waar schijnlijk hoopt hij met Paschen weder op te treden. Classisbeurtcn. In een door den Kerkéraad der Gcref. Kork a an Naarden belegde Gemccnicvev- gadering werd aangaande het vervullen van classis-beurtcn do vraag gedaan, of niet een andero regeling kon gevolgd wor den. 't Werd onpractisch geacht, dat een predikant een vacante Kerk gaat dienen en dat men ter vervanging van genoemden dienaar in eigen Gemeente, een predikant van elders laat komen. Gevolg hiervan is: 2 reizende dominees, 2 X reiskosten, 2 X tijdverlies enz. Do Kerkeraad zegde over weging toe, deze zaak op de c.v. vergade ring van de classis Amsterdam ter sprake to brengen. Evangelisatie. Wc hebben nu con Evangelisatielolcaal, een Evangelisatie-boot, een Evangelisatie- draaiorgel, een Evangelisatie-auto, cn nu valt uil een bericht in de „Kampioen", het toerislcnb'ad voor Nederland, op to ma ken, dat elders ook een Evangelisatie-mo torrijwiel bestaat. In Beieren, te Blenheim namelijk, hcoft het koor van don Baptist Chapel zich een orgel aangeschaft om den zang op straat le begeleiden. Hot orgel is geplaatst op een zijspan van con motor. Do organist, die tevens motorbestuurder is zit, na eon kwartdraai naar links op het zadel te hebben gemaakt, voor zijn instru ment. Collecte-reis. Ds. Iv. Winkelman, die onlangs van do Gcref. Kerk van Eindhoven afsclioid nam wegens het aannemen van een beroep naar Maastricht, is voornemens eerst 23 Maart a.s. hier intrede te doen. In do tus- schonliggcndo weken vervult hij op ver- scliillcndo plaatsen in ons land spreek beurten ten bate van een kerkgebouw voor do Gcref. Kerk van Maastricht. Deze Kerk, die in 1919 tot openbaring kwam, neemt, gelijk men ook in ons blad heeft kunnen lezon, voortdurend krachtig in ledental toe, zoodat het noodig is dat de beschikking over oen ddcflmatig kerkge bouw. verkregen wordt. Een aanklacht. Do vrijzinnige predikant der goc-ombi- neorde Herv. Gemeenten Kwadijk en Middelio (N.-H.) ds. H. J. D. R. Thee sing, houdt dezen winter in zijn kerkge bouw te Middelio een aantal lezingen over godsdienstige vraagstukken, welko zeer do aandacht trekken. In do eorste plaats om dat bij de eorste lozingen was „gelegen- hoid tot vragen stellen". En ook om don inhoud der lozingen, waarvan in do pro- vincialo bladen verslagen worden opgeno men. Later heeft ds. Theesing o.a. nog gespro- Hij bestreed in deze lezing do orthodox® en vrijzinnige Godsvoorstelling cn conclu- deerdo dat de „oude" God was gestorven en dat de mensch God had weorgcvonden in zich zelve, in deze wereld on op deze aarde. ken over „Dc „oudo" God is gestorven". Hicrtegon kwam in de plaatselijke bla den een zwerm van ingezonden stukken van verschillende vrijzinnige en rechtzin nige predikanten uit de clasis Edam. Enkelen gaven te kennen dat ds. Thee sing, als predikant der Ned. Herv. Kerk zou moeten heengaan. En nu zal do rechtzinuige predikant der Herv. Gemeente to Zuidorwoudo, ds. J. E. Koopmans, bij hot classicaal bestuur een aanklacht tegen ds. Theesing indienen. De Kerkvoogdij der Ned. Herv. Ge meente te Hengelo (Gld.) heeft afv» ijzend beschikt op een verzoek om restitutie van den lioofdelijken omslag aan de leden van do phaatselijke afdeeling van den Ncd. Protestantenbond tot heb bedrag, hetwelk zij aantoonden aan die afdeeling bij (o dragen. Niet meer plakken. Door den burgemeester van Amersfoort werden cenigc afgevaardigden van de di verse kiesvercenigingcn uitgenoodigd tot een vergadering op het stadhuis, tcneindo met deze te bespreken do reclame, welke zal gemaakt worden bij de komendo ver kiezingen. Do burgemeester was van mccning, dat het op zijn weg lag een poging te doen om do 3lad bij deze reclame niet te ontsieren: n.l .door het beschilderen van straten, het beplakken van particuliere eigendommen enz. Behalve de communistische partij, die zeido geen privaat bezit to erkennen, zeg den do overige kiesvcrccnigingen too er toe mode to werken aan den wenscli van de-n burgemeester govolg to geven. Gemeentelijke autonomie. Al is het toezicht op hot financieel be heer dor gemeenten aan Gedeputeerde >Staton en do Kroon opgedragen, toch za gen verschillende loden van do Eerste Ka mer, blijkens het afdcelingsvorslag, in het geen op dat stuk nu en dan geschiedt, eeno aanranding van dc gemcentelijko autono mie. Zoo hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel in eeno circulaire van 3 Januari 1.1. aan do gemeentebesturen in dab gewest wenken gegeven ton aanzien van het ver haal van pensioensbijdragen van het per soneel in gemeentedienst. Een dergelijk preventief optreden werd afgekeurd. Doze leden wezen ook op do huns inziens onjuiste uitlegging door tiedeputeerdo Sta ten van Zuid-Holland, onder druk van den Minister van Landbouw, "aan art. 78 dor Veewet gegeven, toen zij to kennen gaven, dat het den gemeenteraden niet geoorloofd was op overtredingen van do ingevolge die wet gemaakt© verordeningen lagero straf maxima te stellen dan die in eenigo bepa ling der Veewet en is bovenal in strijd met do in art. 1G1 der Gemeentewet aan do ge meenteraden duidelijk gogeven bevoegd heid om op overtreding van plaatselijke verordeningen lagere strafmaxima to stel len. Dezelfde leden keurden het af, dat de gemeentebesturen dergelijke circulaires ont vangen van andere Ministers dan van dien van Binnenlandsehe Zaken. Woesisdag 21 Februari 1923 UIT BE PERS Onze Tweede Kamerleden. De Resident ie bode schrijft: ln lal van organen is in de laatste maanden er op gewezen, clat de leden der Tweede Kamer, ondank® liun verhoogd salaris tot ƒ3000 per jaar, nog maar «leeds in 't genot blijven van hun ver- lofstractemeat on nog allerlei andere openbare functies er bij blijven waarne men. Ofschoon het lioogcre salaris juist werd gemotiveerd met liet argument, dat •het Kamerlidmaatschap dengeheolenper soon cisclit. Sinds do inwerkingtreding van dc nieu we salaricering is er jntussehen nog geen enkel lid geweest, dat een andere functie voor het Kamerlidmaatschap prijsgaf. De Eerste Kamer heeft zich t li ar. 9 lot tolk gemaakt van de ontstemming, die daarover in den lande is ontstaan, en zij doet dit op een wijze welke aan duidelijk heid niets le wcnschen overlaat. In het Voorloopig Verslag der Eeraio Kamer over Hoofdstuk II (Hoogero Col leges van Staat) lozen we de volgende weinig vriendelijke opmerkingen over de Tweede Kamer: „Vele leden drongen sterlc aan op zeer spoedige indiening van een ontwerp lot regeling der wachtgelden van de Tweede Kamerleden, diu na de verhooging der schadeloosstelling tot ƒ5000 dringend noo ilig is. Hot ligt voor de liand, dat do tot standkoming van deze regeling voor ver schillende leden der Twoedo Kamer ge paard zal gaan met financieel nadeel, doch men vertrouwde, dat de Regeering zich daardoor niet van haren plicht le dezen zal laten weerhouden. Men vertrouwde, dat do te maken regeling ook zal gelden voor de thans zittende leden. Ten einde zich een juist denkbeeld van deze aange legenheid te vormen, verzocht men dor Hegceriiig eene lijst van do ledon der Tweede Kamer over te leggen, dio thans wachtgelden genieten, mot vermelding van do bedragen voor ieder persoon. In verband hiermede achtte men het ook noodig, dat onder het oog worde ge zien het vraagstuk van cumulatie van het lidmaatschap der Tweedo Kamer met al lerlei ambten en betrekkingen. Nu men zich door verhooging dor scha deloosstelling lot ƒ5000 eenmaal gestold heeft op liet standpunt, clat het lidmaat schap den geheelcn mensch eischb is liet inconsequent loe le laten, dat de ledender •Tweedo Kamer to vena zeer drukke, goed gesalarieerde Staatsbetrekkingen beklee- Üen, waardoor <3f-dc waarneming van het Kamerlidmaatschap óf die van hun ambt rijdt. Die personen bchooron op wachtgeld •cc worden gesteld. Men verzocht de Rcgcerïng naast de bo vengenoemde lijst betreffende de wacht gelden ook nog over te leggen een lijst van do leden der Tweede Kamer, dié be- ïoldigde openbare betrekkingen bekleoden met opgave voor ieder lid van het bedrag der bezoldigng." liet is intussclien jammer voor het pres /Jgo der Tweede Kamer, dat zij zelf deze zaak niet heeft aangesneden on daardoor ile Eprsle Kamer dwong, deze zaak aan 'ïc pakken. Een andere oplossing ware in. vele op richten verkieslijker geweest. 9p het nippertje. Do huidige samenstelling van de Eerste Kamer, dio den Vrijheidsbond door zijn onberekenbar© zwenking van alle zetels beroofde, zegt do Rotterd., heeft in r-neer dan één opzicht haar bedenkelijk karakter. Niet alleen geeft do overhccrsclung'. der .zechterzijde, die met 42 vertegenwoordi gers tegenover do 8 leden van links staat, yen onjuist beeld van de politieko gezind heid van heb Nederlandsche volk .en zon duurzame bestendiging van dezen toestand net prestige der Eerste Kamer schaden- Nog een ander bezwaar doet zich bij -.lozo onnatuurlijke groepeoring voor. Lang niet tot alle kiezers is het besef doorgedrongen op wat vrijzo door een jaamloop van omstandigheden do rcchler- vrijCiQ verre boven haar stand leeft. FEUILLETON Van hooger Orde. Naar befc Engelach. 39) ..Over haar, neen, neon, vanavond niet," zei hij haaslig. „Bah ik ruik nog de geur van dio huiden op mijn handen. Geef mij de kaars." Hij ging naar boven. Ben volgenden morgen was 't Zondag. Toon de klok had opgehouden met luiden zagen we con zwartgesluierdc gestalte ons raafli voorbij gaan. Arm meisje! zij ging alleen naar de kerk. Wij volg den maar droegen zorg. dat zij ons niet zou zien, noch gedurende den dienst, %Roch daarna. Wij zagen dien dag niols meer van haar. 's Maandags kwam er een boodschap, dat juffrouw March gaarne oens met ons jou willen spreken en vrij gingen na tuurlijk. Zij zat gelieol alleen iu ouzo oude zit kamer, zeer ernstig en bleek, maar vol maakt kalm. Zij Zag er vrouwelijker uit le midden van haar leed. Toen zij op stond drukteu wij elkander de hand in •stilte. Wij begonnen over gewone dingen te praten en niet over T sterfgeval. Zij scheen door 't ergste te zijn heengeko- men en haar leed ie hebben weggelegd, in die rustige en diepe binnenkameren, waar alle leed hoen gaat nooit verge ten, nooit Verwijderd, maar in allo stilto verzegeld, zeoals 't behoort. Boven dien zij was joug, jong in leven, hoop, naar ziel en lichaam beide en de jeugd, hoewel zij hartstochtelijk bedroefd kan wezen, kan niet voor altoos bedroefd azijn. Ik zag en ik verheugde mij dit to zien, dat juffrouw March ecnigermale weer zich zelf was. Zij sprak veel met Violin, vrij on na tuurlijk, als met een vriend, die haar warmen dank verdiende hij was meer teruggetrokken. Hij vroeg neen, ik geloof, ik vroeg haai', hoe lang zij ia Enderloy dacht te blijven. „Ik weet niet; ik heb begrepen, dat mijn neef Richard Brithwood mijn voogd zou zijn maar mijn dit is veran derd geloof ik; ik hoop, dat 't zoo i.s. Kent gij Norton Bury, mijnheer Hall- fax?" „Ik woon daar." „Werkelijk" eenigszins verrast. „Dan kent ge zeker mijn neef en zijn vrouw wel?" „Neen, maar ik heb ze wel eens ge-; zien." John antwoordde zonder zijn oogen op te slaan. «Wilt gij mij eens openhartig zoggen, wat voor een mensch madame Caroline is?" Deze openhartige vraag was zeer moei lijk te beantwoorden; want Norton Burv wist veel kwaads te vertellen van de vrouw van den jongen landheer, die hij te Napels getrouwd had, en die behoor de tot de befaamde familio van Lady Ha milton. „Zij is de dochter van den graaf van Luxmoro, zoo u weet!" „Ja, ja, maar dat doet or niet toe. Ik weet niets van Lord Luxmore maar ik wil weten, wio zij zelf is." John aarzelde en antwoordde toen, zoo als hij naar waarheid kon: „Men zogt dat zij erg goed voor de a> men is, bef en vriendelijk. Maar. als ik 't mag wagen op te merken, niet*juist de persoon, die ik denk, dat juffrouw March als hare vriendin zou kiezen of aan wie ze eenige verplichting zoude willen heb ben." „Dat bedoelde ik niet. Ik behoef niet aan iemand verpUcht te wezen. Alleen, als zij oen goede vrouw was. zou zü oan grooto steun voor mo kunnen zijn on ook een raadgeefster voor iemand, dio Bij kans achttien jaar is en, ik geloof, een erfgename." „Een erfgename!" John kreog plotse ling een lievige kleur en werd toon bleek. „Ik vraag excuus - ik dacht dat *t Uit hef Sociale Le^ssa Werkloosheidsverzekering. Mcu meldt aan Dc Tijd dat in de Maan dag te 's Gravenhagc gehouden bespre- laugou tusschen den minister van arbeid en de^ vertegenwoordigers der vior sa menwerkende vakcentrales de minister als zijn meening te kennen hoeft gegeven dat hot aan verschillende werkloozenkas- sen mogelijk moet worden gemaakt een redelijken uitkeeringsduur vast te stel len, in verband met de door licm reeds vroeger in de Kamer aangegeven uitkee- ringsbedragen. wat kan worden verwe zenlijkt door het toekennen van een hoo ger subsidie. Daartoe zal aan de verschil lende kassen een subsidie van 200 pel. worden toegekend, aan enkele 175 pet. en weer andere kassen 125 pet. Vrouwenbescherming. In Brazilië is oen wetsontwerp inge diend, waarbij aan iedere arbeidster een zwangerschapsverlof wordt verleend van dertig dagen voor cn veertig dagen na de bevalling. In de fabrieken en op de ate liers, waar meer dan tien vrouwen werken, mocteu bewaarplaatsen voor zuigclingcu zijn. De onkosten van een en ander moe ten gedragen worden door de vrouwen, v.ier kinderen er verzorgd worden cn door de ongehuwde mannon, die geen moeder- weduwe te verzorgon hebben of steun moe ten verleenen an ongehuwde zusters of zusters-weduwen. Hei iocngeschil in den tuinbouw. In de arbitrage-commissie welke uit spraak zal doen in het loongeschil tus- sclicn do R. K. Tuindorspairoonsvcrceni- ging tp Loosauincn en do drie Tuinarboi- dcrsorganisalies zullen, naar „Yaz Dias" meldt, van elk dor woderzijdsche partijeu drio loden zitting hebben, terwijl mr. A. Tepe te Leiden hot voorzitterschap der commissie heft aanvaard. Bedrijfsslapte. "Wederom is san een aantal werklieden der Deventer Ijzergieterij en Machinefa briek v.h. Nering Bügel en Co. te Deven ter ontslag gegeven. Onder dc ontslagenen zijn werklieden ract langen diensttijd. NctJ. Bond van Chr. Fabrieks- en Trans portarbeiders. Genoemde Bond houdt D.V. zijn twee- ja arlijksche algemeenc vergadering 27 en 28 Maart tc Rotterdam in het gebouw „Do Eendracht", Goudschewcg 132. Do eerste zitting vangt Dinsdag 27 Maart aan, des middags 1 uur, om in eon tweede zitting van 's avonds 7 tot 10 uur to eindigen. De derde zitting is Woensdag d.a.v. 's morgens van 9 lot 1 uur. Bond van Ncd. Chr. Houtbewerkers, Meu belmakers enz. Genoemde Bond houdt zijn jaarvergade ring D.V. Donderdag 22 en Vrijdag 23 Maart to Utrecht. Des avonds, den eer sten vergaderdag, hoopt Prof. Dr. J. R. Slotemaker do Bruine, lid der Eerste Ka mer, op te treden. BIMNEHLAHD Het bezoek van den koning yan Zweden. Naar gemeld wordt, zal do koning van Zweden, dio 2 Maart in ons land komt, aan do stations to Oldenzaal, Deventer, Apeldoorn en Amersfoort door de burge meesters dier gemeenten worden verwel komd. To Deventer, waar de trein om kwart voor achten v.m. passeert, zal het Deventer Mannenkoor het Zwoedsche Volkslied ten gehoore brongen. Nederland en de Roer. net ministerie van Buitenlandse lie Za ken deelt hot volgende mede: Naar aanleiding van in opdracht der Regecring door den Ned. gezant to Pa rijs en den Ned. gezant te Brussel ge- dano stappen worden van do Franscho cn Belgische ministers van Buitenland- scho Zaken bevredigende verklaringen in ontvangst genomen betrcffondo de eerbie diging zoowel van do Neder] andsche be langen in de Rijnstreek cn het Roerge bied als van hot voor de Rijnvaart gel dende récht. Nederland en Turkije. Op voorstel van den voorzitter der Tweede Kamer, don heer Kooien, heeft de Kamer ingewilligd het verzoek van den hoer Van Ravesteyn (Comm.) om don mi nister van Buitenland sche Zaken te mo gen intcrpelleercn over de onderhande anders was. Sta mijn toe mijn vreug de uit te drukken „Mijn vreugde is er niet grooter om," zei zo met onderdrukt zuchten. „Jane Cardigan vertelde mij altijd, dat rijkdom veel zorgen meebracht. Arme Jane! Ik wou, dat ik naar haar kon gaan maar dat is onmogelijk." Hierop volgde een pijnlijke stilte. „Er kan mot ccn groot vermogen zooveel goeds godaan worden," zei ik. „Ja. Ik weet niet of 't mijne zeer groot is; waarlijk ik had nooit eenig ideo van geldzaken, maar geloofde alleen, wat meu mij vertelde. Echter, mijn vermogen mo- go voel of weinig zijn, ik zal probeeren 't goed te gebruiken." „Ik bon zeker, dat u dat zal." John zei niets; zijn oogou stoudon droe vig en zagen haar aan terwijl zo sprak. Spoedig daarop stond hij op en wilde vertrokken. „Ga.nog niet; ik zou u nog wat over Norton Bury willen vragen. Ik wist niet, dat u daar woonde. En mijnheer Fletcher ook?" Ik antwoordde bevestigend. „In wolk gedeelte van de stad?" „Aan den weg naar Coltham, vlak bij do kerk." „O, dat kerkklokkespel hoc was ik, nacht bij nacht gewoon er naar te luis teren als dc pijn mij uit den slaap lingen mei de rogeering le Angora, inzout derheid wat betreft de opheffing der z.gr n. capitulaties. Over het verzoek werd geen beraadski-ï 3 ging gehouden. De interpellatie zal op een nader to J bepalen dag worden toegestaan. ;5 1§ Het yaccinatie-ariike!. Naar van bevoegde zijde aan 1iet-i Contr. wordt gemeld is het bericht in 1 de Tel., dat de Regeering van plan is J noch het wetsontwerp op de gezondheids-* diensten, noch do wijziging van do wet» j. op do besmettelijke ziekten dóór do Ka- mors te laten behandelen, volstrekt on* f juist. Trouwens het wetsontwerp besmet-» lelijke ziekten is zelfs nog niet eer.-, i. go- diend. Vergiften en bijtende stoffen. Men meldt, dat in voorbereiding i een ontwerp van wot tot regleing van het ver keer met vergiften on bijtende stoffen. Een voor-ontwerp houdt o.m. in, dat ver4- giften cn bijleudo stoffen niet mogen worden afgeleverd, als twijfel beslaat aan de geoorloofdheid van het doel, waarvoor de sloffen door den kooper zijn bestemd. Dc bedoelde vergiften en bijtende stof-» fen Zullen bij maatregel van bestuur worden bepaald, welke verpakking vóór bedoelde stoffen moet worden gebezigd, b.v. bij vloeistoffen driekante flesschen enz. Dc wijzigingen der Ouderdomswet 1919. Dc Memorie van Antwoord aan do Tweede Kamer iu zake het wetsontwerp tot wijziging der Ouderdomswet 1919, zooals die wet laatstelijk gewijzigd is bij de wet van .19 Mei 1922, is verschenen. Daarin wordt o.a. opgemerkt, dat indien de rogocring meent haar voorstel le moe ten handhaven, dit geschiedt op de over weging, dat de verhooging welko do prc- miën zullen moeion ondergaan, wanneer daardoor ook de administratiekosten zul len worden gedekt, naar hun gevoelen niet van dien aard zijn. dat daardoor do bevolkingsgroepen, voor wie deze ver zekering in hel bijzonder is ingesteld, van hot benutten van het instituut der vrij-» willige verzekering zullen worden afge houden. In oen Nota van "Wijzigingen, die de Memorie vergezelt, wordt de mogelijkheid geopend om v. de wekelijksebe uitbetaling der renten af le wijken on langere beta lingstermijnen in te stellen. Voorts wordt een bepaling ingebracht, waardoor wet telijk wordt vastgelegd de interpretatio, dat een verzekering waartoe de aanvraag tot sluiting nog werd ingediend voor het tijdstip, waarop eventuael do onder havige wetswijzinging in werking treedt, voor dat tijdstip gesloten is, indien ten minste gebleken is, dat de betrokkene aan de voorwaarden in de toelichting gesteld, voldopt, ook al wordt op die aanvraag eerst na hot iu werking treden dor wijzi gingswet beslist. Voorschotten woningbouw. De minister van arbeid, handel en nij verheid heeft do volgende aanschrijving gericht lot de gemeentebesturen: De behandeling \an aanvragen om uit' betaling van krachtens, dc Woningwet verleende voorschotten ondervindt niet zelden vertraging, doordat op de ingezon den rekeningen posten worden aangetrof fen, die, soms na tijdroovend onderzoek, ge lux* of gedeeltelijk bestemd blijken la zijn voor doeleinden, waarvoor, zoo zij al mei do stichting van woningen enz. verband houden, niet, of, gelet op do noodzakelijkheid van strenge bezuiniging niet meer uit.de voorschotten mag wer den geput. Zoo wordt somtijds nog geld gevraagd maar moet* de. uitbetaling worden geweigerd voor kosten van: tuinaanleg en beplanting enz. (behalve van ligustrumhagen, die tot afscheiding dienen): winkelbetimmeringen; verga de- ringon en plechtigheden (eerste steenleg ging, kapplaatsing r.d.). Opdat vertraging on teleurstelling zoo veel mogelijk worden voorkomen, gelie ve u, voor zooveel uwe gemeente Ixdreft, het vorenstaande onder do aandacht van belanghebbenden te brengen. Westlandsche Ver. v. Bloem'oolfcn- fcweekers. De Westlandsche Verees^ging van Bloenabolleukweekers heeft de jaarverga dering te Poeldijk gehouden mot a!dre lingen. De omzet op de veilingen van dro ge bloembollen bedroeg 2.570.25») stuks leverbaar eri 1G00O kil* plantgoed. De vergadering Jiesloot met -algc.ni vao stemmen tot oprichting coner centraio veiling van afgesneden bloemen in het Westland. Getracht zal worden reeds voor de thans in gang zijnde »-\-'eTt van tulpen afzet te vinden. hield. ..Wat voor pijur" v.ccg Joi n flot.?- ling.' Juffrouw Marei: glimlachte z eals zij vroeger kon doen. „O, ik ben 't bijna ver geten, hoewel 't erg genoeg vrr torn; ik sneed mijn pols gevaarlijk ract eer, broodmes, in oen gevecht m l mijn op passeres." „Wanneer was dat?" vroeg .Tohn snel. Wat mij betrof, ik zeido niets. Ik had 't al vermoed. Helaas! 't lot was hard voor mijn armen David! „Wanneer dat was? Laat eens zten vijf, zes jaar geleden. Maar waarlijk, 't is niets." ..Niet heclemaal „niets", zeg 't me!" En John stond op, luisterend naar elk van haar woorden. „Wel, als u dat weten wilt T waa een van mijn ondeugendheden ik vraa als kind org ondeugend. Zo wilden mo - geen stuk brood geven, dat ik wonsohlo lo geven aap een armen jongen." „Die aan de overkant stond onder t een afdak in oen sloeg in den rog-ii? I was 't niet zoo?" „Hoo woot u dal zoo? Maar hij zag zoo j hongerig en ik had zoo met hom te doen." „Hadt gij? bijna onhoorbaar. (Wordt vervolgd.) -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 5