60c.Ill HELLE S EtlTE lllltllll'Sc. De Gruyter's Jam-Week Wyberl MOER STOEL C. v. d. BERG GAAT VAN VADER OP ZOON V. C. L. 1923. EEN GRATIS PROEF I. VAN DER STOEL, KniÉKEsMenÉ P. 1.1LDER l Kerkgebouw HOOIGRACHT. Hedenavond AANKONDIGING Nederlandsch-incassohureau H. D. M. KNOL, Hen. N.V. KOOPMANS' MEELFABRIEK EN GRUTTERIJ Paardenmest. M.S.G. Aanbesteding NIEUWE OOGST JAM Bovendien onze 10 pCt. extra korting P. DE GRUYTER ZOON W. SMIT AANBREIEN DE NIJVERHEID Vereeniging voor Ctir. Onderwijs te Leiden. per halfpondspak ook in ons en 1i2 ons pakjes. ALOM VERKRIJGBAAR IN TWEE KWALITEITEN "87 per haifpondspak ook in ons en 'I; ons pakjes. Mevr. de Wed. Dr. DUYMAER VAN TWIST geeft hierbij kennis, dat de practijk van wijlen Or DUYMAER VAN TWIST wordt voortgezet door Med. Dccts. Arts* Voorschoten, 21 Febr. 1923. Gevestigd Ie Voorschoten: Wed. Docto. Arts. Spreekuur op de gewone tijden ten huize van Mevr. de Wed. DUYMAER VAN TWIST. 4422 Mevrouw J. v, LEEUWEN, vraagt tegen April, een flinke DIENSTBODE v.g.g.v., G.G. Hoofdstraat 246. Sassenheim. 1990 GEVHAASD, vakkennis vereisshte. Opgave van leeftijd en refe renties aan het bureau van dit blad onder No. 1991. EEN BOERENKNECHT gevraagd met 1 Mei goed kun- nendo melken en met alle Roeren werk bekend, bij L. HOOGEN DOORN, Landbouwer Stomp wijk. 1988 DUC OF YORK. Aangeboder Pootaardapi consumptiemaat en Poters (Selectie Nunheim), eenige Hectoliters verach Pootgoed van Schotsche Muizen beide soorten gegarandeerd soortecht tot zeer billijken prijs en 2tya kilo Rijnsburgech Uienzaad, Oogst 1922. Gebre. DEN HAAN Rijnsburg, Tel. 3. 1999 ienprachtige partijen appelen van cle Klei, voor Uw Privé of Bedrijf leveren Drukkerij - Breestr. 70 Modetien ter inzage Billijke prijzen 1986 Nette uitvoering RIJHSBURG. Uit de hand te koop: twee Arbeiderswoningen met steenen Schuur annex pl.m. 10 Rijnl. Roeden Tuinland te Rijnsburg, Dubbele Buurt No. 30 en 32, voorheen eigendom van wijlen den Heer C. L. DEN HAAN. Te bevr. Gebrs. DEN HAAN of H. J. DEN HAAN Liquidateur. 1998 Prijsnoteering. 2.5 yet Spek 2.50, 2.5 mager Spek f3.-, 2.5 Reuzel f3.25, 2.5 vette Lappen f2.25, magere Varkenslappen f 1. Karbo nade f 0.90, Varkensgehakt i0.80, Vette Runderlappen f0.80 Aanbevelend, J. LOS, 1993 Oegstgeest, Indien U een NAAIMACHINE wil koopen, wendt U dan tot een vakman. Dan heb je zeker heid een solido Machine te koopen. Schoenmaker houd je bij je leest. Aanbevelend, WESTDORP Co., Morsch- etraat 56. 2001 Weilandbemestlng. Scherp concurreerend aange boden, uitsluitend gegarandeerd zuivere Kunstmeststoffen voor Weiland en Bouwland, onver schillig welke grondsoort. Dea- verlangd worden deskundige adviezen verstrekt en de kunst mest uitgezaaid door Gebrs, DEN HAAN, Rijnsburg. Tel. 3- Openbaar Slachthuis. Groote afslag 35 cent per pond Zaterdagvoormidnag, lütyg uur, verkoop van een groote party gesteriliseerd Rundvlcesch, Rn 11 d vet, Reuzel en Bouillon. 1992 FRANK Adverteeren doet verkoopen. 8 uur, spreekt een Javaan, door den arbeid der Zending voor Christus gewonnen. Niemand blijve weg. Wie 't toch doet zal spijt ervan hebben. Zendingscommissie der Geref. Kerk te Leiden MARANATHA CONFERENTIE. Heer JOH AN DE HEER, Redacteur „Het „Zoeklicht", 7, 8 en 9 Maart, in „Jeruël", half 11 uur, Bidstond, half 9 uur Samenkomst en 's avonds 8 uur in „Pred.ker", Zangkoor en Muziek. Belangrijk. Toegang kosteloos. 1973 SUPERFOSFAAT Patontkali, Zwavelz. ammoniak en andere Kunstmeststoflen, uit voorraad leverbaar. Prijzen ui terst billijk. C. v, VLIET, Rijn en Schiekanaal Leiden. Tel. 1428 1983 Bij exploit van den onder- geteekende Deurwaarder bij het Kantongerecht te Leiden, den 20 Februari 1923 betee- kend op do wijze omschreven in art. 4 No. 7 en het derde lid van art. 4 No. 8 van het Wetboek van Burgerlijke lijke Rechtsvordering is JACOB HEINRICH RUDOLPH TACK, zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande, gehuwd geweest met PETR0- NELLA VAN HEUKEL0M, die thans is hertrouwd met B. J. VAN ENST, wonende te 's Her togenbosch, Koningsweg 93, Opgeroepen, om te verschijnen op Woensdag den 28 Februari 1923, des voorm. 10 uur, voor den Edel Achtbaren Heer Kantonrech ter te Leiden, in het Gerechts gebouw aan het Rapenburg 19 aldaar, ten einde te worden gehoord op een door zijn zoon COENRADUS JACOB TACK, banketbakker, wonende te Rijnsburg, aan genoemden Kantonrechter ingediend ver zoek, om tusschen komst tot het aangaan van een huwelijk met PIETERTJE VAN EGM0ND te Rijnsburg. 2003 De Deurwaarder voornoemd H. v. d. WOUDE. VEREENIGIN6 TER BEVORDERING VAN CHRISTELIJKE LECTUUR. SP Voor f 12.40 ontvangen en 16.00 betalen ®SJ- Vier prachtboeken in dezen jaargang. Voor 1923 zija verschenen en worden aan de leden VERZONDEN DE VROUWE VAN 'T HOYNINK EEN VERHAAL UIT DEN GELDERSGHEN ACHTERHOEK door N. W. VAN DIEMEN DE JEL Geïllustreerd met Penteekeningen van JO SPIER. Groot 298 blad*. - Prijs f2.50 - In prachtband f3.50 VAN LIEFDE'S LEED Kantoor: Janvossensteeg 50a, Postbox 34, Leidsn Groot 175 blad*. SCHETSEN EN GEDICHTEN door H. S. S. KUYPER Prjjs f 1.60 In praohtband f2.50 LANGS VELE WEGEN door A. V. HOOGSTRATEN—SCHOCH. Groot 224 blad*. - Prijs fl.90 - In prachtband f2.90 DE CHRISTUS DER SCHRIFTEN Groot 171 blad*. EEN ERGERNIS EN EEN DWAASHEID door OTTO BORCHERT vertaald door Dr. C. N. IMPETA Prijs f 1.40 In prachtband f 2,15 Het lidmaatschap kost slechts ZES GULDEN per jaap. Behalve deze vier prachtboeken mag elk lid voor f5.GRATIS boeken uitzoeken uit den Catalogus der Vereeniging. Geen betere weg dus om voor weinig geld een schat van boeken te bekomen. Wensoht men de boeken in stempelband te ontvangen, dan wordt de contributie verhoogd met den prijs dier banden. Vraag het uitvoerig geïllustreerd prospectus, dat gratis wordt toegezonden. 1995 KAMPEN J. H. KOK Accountant Lid Ned. Br. van Acc. Advlseerend bedrijfs-econoom 1984 STEENSCHUUR 16 - TELEFOON 1598 Wat binnen zift, Is 'ft rechte pit. Van 10 FEBRUARI at tot 1 MAART a.s. ontvangt iedere kooper van: GRATIS een proelpakje BOEKWEITE GORT (voldoende voor een toespijs voor zes i zeven personen). Ver krijgbaar bij Uwen winkelier. -: Dezo aanbieding geldt voor Leiden en naaste omgeving en dient om aldaar meer bekend heid te geven aan de prachtige kwaliteit van ons fabrikaat. 1978 Verpachting Op 1 Maart a.s. zal door den Comm. van bet 6e Regement Veld-Artillcrie op diens bureel (Ooelenkazerno), to 12 uur 's middags, voor het tijdvak I April tot en met 30 Sept. a.s. De Paardenmest der Artillerie-Paarden in 'ft openbaar worden verpacht- In te schrijven voor turf- en stroomest 1996 Inlichtingen bij Adm. 6e Reg. Veldart. Hoogl. Kerkgraoht 24 Bij Apothekers en Drogisten 4375 Adverteeren doet verkoopen. Behandeling van alle rechtzaken, Adviezen cok in belastingzaken, Incssseeringen, Regelingen met Crediteuren, Opmaken van Acten en Requester;, Strafzaken, enz., enz. KANTOORUREN van 9-5 uur Inschrijving van Nieuwe Leerlingen: MAANDAG 26 en WOENSDAG 28 FEBR. a.s., des avonds van 7 tot 9 uur, in het Schoolgebouw Pieterskerkgrac'nt 13. Namens de Schoolcornra.: Mr. H A. Sll PKENS. 4414 1e Secretaris. De ondergeteekende bericht hiermede, dat hij zijn Vea- artsenijkundige praktijk heeft overgedaan aan den Heer 1981 C. v. d. BERG, Rljksveearls. G. J. FROS, Rijksveearts. Gevestigd te Qudewetering: Rijksveearls. piel „Hel Wapen van fllkemade" eig. A. v. d. BOSCH. Telef. Int. Nb. 7. te Voorschoten. Op Donderdag 1 Maart 1923, des nam. te P» uren, in Hotel „Deurloo" aan besteding van: Het bouwen van een Bloemboiienhuis met blj- behoorende werken, voor rekening van de Firma Gebr. EGGINK, aldaar. Aanwijzing Maandag 26 Februari a.s., des nam. te 3 uren, Veursche weg 20. Bestek en teekening ver krijgbaar ten kantore van ondergeteekende ad f 3, per postwissel f3,10. Inlichtingen verstrekt A. L. VERHOOG, 1980 Architect. Sassenheim, Hoofdstraat 200. Adverteeren 'doet verkoopen. Van DONDERDAG 22 tol en met WOENSDAG 28 FEBRUARI a.s., speciale aanbieding van De Gruyler's heerlijke Aardbeien-, Bessen-, Abrikozen-, Frambozen- en Frambozen-Bessenjam a 65 en 90 cents per pot Elke kooper van 2 potten ontvangt 3 potten Elke kooper van 4 potten ontvangt 6 potten 'm Elke kooper van 6 potten ontvangt 9 potten Elke kooper van 8 potten ontvangt 12 potten Deze week is deze reclame alléén geldig in onze winkels Maarsmanssteeg en Haarlemmerstraat, Leiden. kso ZUINIG S-E'tïEFl is in de eerste plaats zui ig huishouden en zuinig koken. De beste Handleiding daar toe is: 4378 HET BOEK VOOR DE HUISVROUW, door Mevr. BARENTZ— SCHöNBELiGr. 6e veel verm. uitgave voor slechts f0,9\ Dit zeer practische Boek is onmisbaar voor elke goede Huisvrouw. Alles en nog eens alles vindt men er in als: 1. Het Huishouden. Volle dig onderricht van alles wat daarbij komt kijken. Over voedsel en voedincs- waardc, tijden van het jaar voor de verschillende groen ten, wild, visch, enz. enz. 3. Groot volledig Kookboek voor Soepen, Visch, Groen ten, Saladen, Meelspijzen, Puddings,Taarten, Compotes Vlaas, Warme dranken (Bis schop enz.) Koude dranken (Limonades enz.) Inmaken van Groenten en Vruchten. 4. Verschillende Menu's. 5. Zorg voor het lichaam. Bad, Beweging, Kleeding, Medicyneu, Slaap, Tanden, Ziekenkamer, enz. .enz. 6. Allerlei als Tafeldekken, Vlekken reinigen, Wasschen en Strijken, enz. en/. Verkrijgb. bij D. BOLLE, Bazasr van Goedkoope Boe ken, Hang 98. Rotterdam en verder alom. Toezending fr. na outvangst van postwissel a f 0,95, waarop melden: Boek voor de Huisvrouw. Orthopaedisch Schoenmaker Rapenlbuz-g HS LEIDEN, «ie van Kotasen. 4019 HaaHeenmersir. 40 Roe gemakkelijk kan men den hoest (och w- eachten of voorkomen. |§|2 Wybcrt-TobleUcn verfris- echen. werken oplossend =3 en nemen den prikkel §m tol hoesten weg. H=n B'.aave blikken looses 4 8t et \=qi m .TkMssfóea' H Het Be3luur bericht, dat nog gelegenheid bestaat tot het aan do Scholen Verlengde Oosterstraat en Munnikenstraat gedurende de maand FEBRUARI eiken Woensdag en Zaterdag des middag3 van 3 tot 5 uur aan bovengenoemde scholen. Voor alle klassen kunnen Leerlingen worden ingeschre ven. Aanvang der cursus I Maart a.9. 1968 Adverteeren doet. verkooDen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4