Burgerlijke Stand Leiden 20 Februari. Geboren: Geertje, d. van L. v. <1. Hoe ven en E. lïomeijn Gerrit Jan, z. van C. de Jager en C. M. Tuithof Sornelia Johanna d. van H. J. Waasdorp- en H. C. Gerritse Jacobus Johannes, z. van J. Overmecr en G. Hoogendoorn Cornelia Jcsephus, z. van T. Siecker en M. Koonien Elisabeth Maria Cornelia, z. van G. J. H. Schrcurs en M. S. Broens Johannes, z. van J. Yerplancke en M. C. Pik&ar Ca-tharina, d. van P. Nieuwenhuijscn en J. W. de Rorrnjn Johanna d. van J. Taffijn en A. van Hoven. Overleden: H. Vermeulen oud 18 in. d. G. Joore oud j. z. M. v. Gel deren oud 50 jaar m. J. Roelfzema, oud 34 jaar m. „prieken" haar been te breken. Dr. Nc- doweer verleende geneeskundige hulp. Deze weck is weer in een villa ingbroken. Veel wordt niet vermist. Dc politie doet streng onderzoek. HIEUW» Het IJs. Men seint ons: Dc postboot met passagiers en een paar vrachtbooten, gisterenavond van Kampen vertrokken, en enkele aiidere schepen van A'dain haar Kampen onderweg, zijn alle in het ijs beklemd, vermoedelijk op de Pam pus. De postboot KampenEnkhuizen is nog op Urk gekomen, heeft daar aange legd aan een breede ijszooin rondom het eiland en over dat ijs zonder bezwaar haar lading gelost. Wegens zwaar drijfijs is zij met groote moeite naar Kampen te rn gge er d. De samengepakte ijsmassa op de Pampus belet alle scheepvaart. Dinsdag zijn den geheelen dag 7 booten bezig ge weest erdoor te breken. Do Zwolsche boot, op weg naar Amsterdam bleef buiten den Durgerdammer vuurtoren den geheelen dag vastzitten en bereikte dus hare be stemming niet. Op Vrijdag 23 Februari a. s. zullen vanwege de ijselub „Fivelgo" te Appinge- darn nationale wedstrijden in het sehoon- rijden voor amateurs, liecren, dames on paren gehouden worden. Moord te Antwerpen. Een Hollandsche matroos verdacht. In den nacht van Zaterdag op Zondag werd te Antwerpen een meisje op haar ka mertje in het Schipperskwartier vermoord, 's Morgens vond men haar met afgesneden hals. Het is thans uitgemaakt dat zij het laatst gezien werd met een Hollandschen matroos, wiens naam, begint met de letter K. Indien hij waarlijk den moord zou heb ben bedreven, zou dit gemakkelijk te be wijzen zijn, daar vingerafdrukken in de kamer van de misdaad werden achterge laten. N «Tel." Auto-ongeluk. Een auto kwam in flinke vaart van de richting Soest naar Amersfoort rijden. Be halve de chauffeur zaten er drie personen in. Op de hoogte van de boerderij van H. v. d. Bercht geraakte plotseling liet stuur onklaar, waardoor de auto tegen een boom langs den weg opbotste. De inzittenden werden door den schok uit de auto geslin gerd. Twee der inzittende heeren bekwa- men een beenbreuk, een kwam met den schrik vrij en de chauffeur beliep een na genoeg gespleten kin. De auto was geheel vernieldde kroon van den boom brak door de botsing af en viel naar beneden. De ge wonden werden door dr. van Dongen be handeld en door passeerende auto's naar het ziekenhuis vervoerd. Door den trein overreden. Te Echten is de 45-jarige liulpbesteller P. v..d. Helm door den trein uit liet Noor den gegrepen. Het eene heen werd hem afgereden terwijl hij bovendien aan het hoofd verwond werd. Eenige oogenblikken later is hij in de wachtkamer overleden. Doodelijke val. Te Wommels is de 25-jarig© L. van den zolder der veestalling gevallen en spoedig aan de gevolgen - cencr hersenschudding overleden. Hij laat een vrouw en 2 kinde ren achter. Doodelijk ongeluk. Verleden week had op de Maas, niet ver van Botterdam, een aanvaring plaats, ten gevolge waarvan het Bijnschip Fendel 7, dat met iizeren platen geladen was, zonk. Aan de Nieuwe Bergings-Mij. was opge dragen het vaartuig te lichten. Juist toen een paar ijzeren platen uit het gezonken schip met een z. g. klem boven het ber gingsvaartuig waren gehesehen, vielen zij neer, waardoor de 23-jarige schipper van de Fendel 7, A. S., uit Waspik, die op het dek stond, geheel verpletterd werd. Logger gestrand. Gistermorgen strandde in het Molengat ie Helder do logger „Katwijk 16". De sleepbooien „Junior" en „Drenthe" ver trokken ter assistentie. De „Drenthe" heeft verbinding met den logger Ondeugdelijk snoepgoed. Te St. Maartensdijk zijn tengevolge "^an het eten van voor de gezondheid Schadelijke pepermuntjes eenige kinderen ongesteld geworden. Inbraak in een kerk In de Geref. Kerk te Vijfhuizen, Haar- Jcnimormeer is ingebroken. Het busje met *40 werd vermist. Ontrouw ambtenaar. De politie te VlissiDgen heeft aangehou den een ambtenaar der Posterijen, ver dacht van fraude met brieven. Verduistering. Dc politie te Amsterdam heeft aange houden den chef der expeditie van een groote firma ter 2ake van verduistering. De man had, vermoedelijk al gedurende een groot aantal jaren, door verkeerde ■boekingen, kleine bedragen verduisterd. Tenslotte is de fraude aan het licht geko men. Het totale verduisterde bedrag be draagt circa f 3000. „Ebld." Dc inbraak in het postkantoor te Steenw. Voor het aanwijzen van de daders van dé inbraak in het postkantoor te Steen- wijk is een premie van f 200 uitgeloofd. Effoctendicfstal. Omtrent den effectendiefstal in een per ceel aan de Korte Landstraat te Bussum. verneemt het „Hbld." nog, dat iemand 's nachts op een platje moet zijn geklom men van waar hij door het openstaande raam naar binnen is gestapt. De indringer moet toen direct naar een kast gegaan zijn waarin de effectentrommel geborgen was. De trommel met den geheelen inhoud is meegenomen. De bewoners hebben van hét hcele geval niets gemerkt en kwamen eerst Ja morgens tot dc ontdekking van. den dief stal. De waarde der effecten zal omstreeks f 8000 zijn geweest, omtrent de nög liict vermelde stukken worden nog nadere ge gevens verzameld. I Geheime distilleerderij. Te Hoogkarspel (bij Enkhuizen) hebben de inspecteur cn kommiezen uit Enkhui zen Maandag een geheime distilleerderij ontdekt, ten huize van den heer De Haart. Eén gedeelte der werktuigen is in beslag genomen. De ketel, door een smid uit Bo- venkarspel gemaakt, werd onder het ijs van de gracht achter de woning aangetrof fen. Jeugdige drinkebroers. Eenigen tijd geleden werd uit een wa gon, welke op het stationsemplacement te Delft stond, een vat bier gestolen, 't Is do recherche gelukt do daders op te spo ren. Het waren de 11-jarige G. W. en de 13-jarige C. v. G., die reeds een groot ge deelte van het bier hadden opgedronken. Een Indisch officier doodgestoken. Een vermoedelijk krankzinnig inlander stak met een knipmeB den detaohements- commandant J. A. Versnel, van do gewa pende politie te Batoeradja (Palembang), dood. (Bovenstaand bericht werd geruimen tijd opgehouden, ten einde de familie van het slachtoffer te kunnen waarschuwen). Noodlottige aanvaring. Gisterenmorgen kwam ongeveer 10 K.M. ten Zuiden van Bergen de Duitsche erts boot „Westfalen" in botsing met een vis- schersvaartuig, dat zoo ernstig beschadigd werd, dat het zonk. Elf léden dér beman ning van het visscliersvaartuig verdron ken; ;acht konden gered worden. Het Spoorwegongeluk bij Port-a-Binson. Uit Parijs wordt aan de Tel. gemeld: De Stationschef en cèn wisselwachter te Port-a-Binson zijn gearresteerd. Eerst genoemde heeft den sneltrein doorgelaten meenèndc dat de baan vrij was. Land- en Tuinbouw Goudsche Land- cn Tuinbouw tentoonstelling. De Goudsche Land- cn Tuinbouwtentoon stelling, welke te Gouda gehouden zal wor den van 27 Aug.2 Sept. 1923, mag zich thans reeds verheugen in de belangstelling van het Vorstelijk Huis en van vele regee- rings- en andere officJeclc personen en lichamen. H. M. dc Koningin schonk voor de af- deelingen zuivel en tuinbouw elk een zil veren medaille en Z. K. H. een zilveren cn een bronzen médaille, zonder bepaalde aanduiding. Een nieuwe tarwe-variëteit. Uit Toronto wordt aan de „Times" ge meld, dat de faculteit der Landbouwkun de van de Universiteit te Albarth, een nieuwe tarwe-variëteit heeft gekweekt. De proefnemingen der laatsto drie jaren hebben uitgewezen, dat dö opbrengst van deze nieuwe variëteit die van de bekende Marqnis-variëteit overtreft met 315 liter per 40 are. Bij dc proefnemingen in 1920 was de op brengst van de Marquis-variëteib 1715 liter per 40 arc, die der nieuwe echter 2065 liter. In 1921 bedroegen deze cijfers respectie velijk 1435 en. 1750 liter; voor 1922: 910 liter cn 1225 liter. De nieuwe variëteit zal worden bestem peld met den naam Marquis III. Wanneer wij deze cijfers nader bekijken, zien wij, dat van de oude variëteit Mar quis op 40 are, in drie jaar tijd 4060 liter werd gewonnen, d.i. 1353 liter als jaarge middelde per 40 are of 34 liter per are en per jaar. Van de nieuwe variëteit werd op 40 are in drie jaar gewonnen 5040 liter of 42 liter per jaar cn per are. Het gewas-gemiddelde der nieuwe varië teit is dus 8 liter per jaar en per are groo- ter dan dat der oude of pl.m. 23 pet. Voor waar een buitengewone uitkomst. Mede met liet oog op den Nederlandsche land bouw en op 't vraagstuk der intensiveering zijn wij zeer benieuwd naar de verdere proefnemingen met deze variëteit. „Tel." Westlandsche Ver. v. Bloembollenkweekers Dc Westlandsche Vcrecniging van Bloem bollenkwcekers heeft de jaarvergadering te Poeldijk gehouden met 6 afdeelingen. De omzet op de veilingen van droge bloem bollen bedroeg 2.570.250 stuks leverbaar oo 16000 kilo plantgoed. De vergadering besloot met algemeen© stemmen tot oprichting eenor centrale vei ling van afgesneden bloemen in het West- land. Getracht zal worden reeds voor dc thans in gang zijnde broeiteelt van tulpen afzet te vinden. CORRESPONDENTIE. „Een Anti-Revolutionair." volgens poststempel uit Ter Aar gelieve zijn naam aan de redactie op te geven. Stukken, waarvan do afzender niet be kend is, kunnen onder geen beding wor den geplaatst. MmBEM6E«mEl8W& LEIDEN. Geslaagd voor he'fc:candidaats-, examen in de Nederlandsche letterkunde Mej. J. M. H. de liaan te Utrecht. STADSNIEUWS lïet afscheid van ir. W. Massiok als di recteur _der.II.kS. voox* jongens alhier op 27 dezer, is nader vastgesteld op des na middags kwart vóór drie. Bij enkele candidiatstelling is lot asses sor II van het Leiclscli Studentencorps be noemd" de heer J. J. v. d. Lip, candidaat van het afgetreden collegium. De lieer Dr. G. O. E. Lignac, toegelaten als privaat-dqeent in do ziektekundige ge neeskunde. en de ziektekundige ontleedkun de aan de Bijks Universiteit alhier, aan vaardde heden zijne werkzaamheden ai? zoodanig in het Groot-Auditorium van het Academiegebouw, met ccne openbare les over: „De beteekenis van het onderzoek na den dood. voor onze inzichten in de levens verrichtingen." Persenen ie Leiden gevestigd. H. van der D-oc en ge-zin, arbeider. Hoog!: Morschweg 34 Mej. T. L. van GuKk, Jan van Goyenkade 22 Mej. C. JacobsSchotel, Acad Ziekenhuis Mevr G M Hesselink Jeïgersma,. Oegstg-eeslcriaan 18 J. P- Meijson en gezin, Wilt© Singel 81 Mej. C. .W F L. Kramers, leerares huishoudschool, Noordeinde 50 Mej. W. Spiücer, Dienstbode,'M. Gonda- straait 49 J. Booij, Rijnsburger weg 93a Mej. J. M. Ammerlaan, dienstbode, Nieuwe Beestenmarkt 810 G. Simons, part. ver pleger, De Wetstraat 25 Lie Tiang 'Sopo. Haarlemmerstraat 37 G. B. Hofcrik, Morse!) weg 13 H. D. Buurman en gezin, kapitein Inf., M. Gondastraat 49 G. P van der Drift, "metselaar, Rapenburg 121 Mej N. Dekker, BreCvS'traat 143 A. Gcissel ,cn gezin, handels agent, Breest-raat 114 J. H. van Os, kok, Leuvens ra at 5 L. J. van der Ma ëscn, Ra penburg J03F. H. C. van Wijck, Breë-' straal 105 N. Schaft, huisschilder, Kodde- steeg 28 Mevrouw W. A. C. J. :van Bqsse, Witto Singel 38 G. J Schoot,!sigarenmaker, L. Agniöt en straat 9 J. C. van Leeuwen, los werkman, Yoldcrsgraclvt 10b -J. If. H.Men kes, Haarlemmerstraat ,69t E» Xojrerse en gezin, itStatiqnsanib'tcnaar, L.; Morsckweg 6 Mej. M. J. F. M SclireineraakcTs,Witte Sin gel 21 G Looi jen, kantoorbediende, Ra penburg 1.Mej p., A. van den Burg, dienst bode, Bilderdijkstraat 3 J. F..S> Tonus, kok Botermarkt 13 G. de Regit en gezin, Biljar'd- mcester, Oude .Vest 123. Personen uit Leiden vertrekken. O. Vermij, Den Haag, BeckLaan 298 Mej. M. West-hof, Haarlem, ïakrepsivaai 10 "VV. F. H. van NieveH, Oëgetgeest, Witte Huis 0. Hillen&ar, idem, De Kempeniiérstiaat 39 Mej. J. Bleijenberg, Tiel, café Reek Corbel ijrr, Groenmarkt Mej. C. M. Gocmans, Dor drecht, Singel 170 D. J. Malizej'ÏJen Helder, aan boord II. M. Wachtschip A. W. van Leeuwen, Aalsmeer, Filiaal Albert Heijn H. Doorneveld, Hoevelaken, Apeld. straatweg C. J. M. Hoekstra, Den Haag, Constant Re- bccqueplein 81 Mej. M. H.1 v. d. Winkel, Amsterdam, Nocrderstraat 59 P Edel en- bosch, Amsterdam, Kostvorlcrenstf. 6 III A G. J. M. J. Boers, Na-arden, Amersf straalt-weg 0 N Haffels, Hengelo, O., arb. Ned. Sp. J. Verhoeven, Den Haag, Columhussiraat 79 Moj H. ten Brinke, Apeldoorn, HouvëUaan 7 Mej. J. M. WInshcjjm, Den Haag, Fulton straat 88 M. L ICarpershóék, Amsterdam, MarnixstraaL 290 Mej. G. Teiijeur geboren v. Poelgeest, Amsterdam, Wingerdweg 97 Mej. G. G. Teljeur, idem, idem Isaac de Graaf, Hengelo, O., Wcmninghofstraat ,31 Baron W. A. van dor Feltz, Ocgstgeest,, Wïïhelmina- park 23 W. de Vries, Leeuwarden, Wil- lemskadc 1 W. F. Frijlinck,Amsterdam. Leidsche Plein 12 Mej. S. W. Tpussaint, VJissingen, Noordstraat 72 - Mej. Onderwa ter geboren RozeudaaJ, Noordwijk,Schovening sch os tra at 29 Mej. W. Helvcrsteijn geboren Verboog, Scheveirin.geu, D. Hoogenraads'tr. S3. Ncdei'Iamlscho coprespoiiGent gearresteerd, BERLIJN, 21 Febr. (V.D.) De bladen bevatten berichten volgens w.elko de Bcrlijnsche correspondent van het te Am sterdam verschijnende Alg. Handelsblad in het Rulfrgebicd door de Franschen ge arresteerd werd. Do correspondent ver leefde voor het maken van filmopnamen in het Ruhrgebied. Na eenigen tijd is hij weer in vrijheid gesteld. De filmopnamen zijn in beslag genomen. Eon Duitse!» protest BERLIJN, 21 Febr. (V.D.) De rijks- regeering protesteerde tc Parijs tegen do Franacho roofovervallen te Gelsenkirchen en eischte de invrijheidstelling der ge arresteerde personen on vollodige genoeg doening. De nota constateert, dat de Duitscho veiligheidspolitie eerst op de Fransche gendarmen schoot, leen do Duitsche politieagent Hutmache? ernstig door hen was gewond. Duitsche 1 ceiling. BERLIJN, 20 Febr. (V.D.) Naar 'ge meld wordt hebben tusschen de regee ring cn dc vooraanstaando bankdirecteu ren onderhandelingen yJaa's over eon lee ning van 10 miilioen p. sterl. De kosten der Fransche bezetting? BERLIJN, 21 Februari. (V.D.). De Pa- rijsche ministerraad heeft gisteren het nieuwe crediet voor de bezetting van hei Buhrg-ebicd ten bedrage van 100 millioén franc goedgekeurd. Koning Gustaaf naar Nederland. STOCKHOLM, 21 Februari. (V.D.). Jn verband met zijn a.s. bezoek aan H. M. Koningin Wilkclmina zal koning Gustaaf naar verluidt, tevens een.bezoek aan den Belgischen koning brengen. De koning zal den 2Ssten dezer van Stockholm naar Ne derland vertrekken en slechts vergezeld ziin. van den Zwccdschen premier en den minister van buitenlandsehe zaken Eran- ting. Nederlander gearresteerd. BERLIJN, 21 Februari. (Y.D.). De direc teur van den Olciwitzor stadsschouwburg, een Nedcrlandscli onderdaan, Winter ge naamd, is op aanwijzing van den opperbur gemeester van Gleiwitz gearresteerd. Hem wordt ten laste gelegd zijn boeken niet" nauwkeurig tc hebbeu bijgehouden en zich door de vlucht naar Nederland aan alle vervolging te hebben willen onttrekken. De Gosterrijkschc begroeting. WEENEN, 21 Februari. (V.D.). Dc heden ingediende staatsfcegrooting wijst een defi cit aan vau 2.350 milliard kronen. Dit is tegenover de oorspronkelijke begrooting een verbetering van 2943 milliard. Een proclamatie van de Valera. DUBLIN, 20 Februari. (VJD.). Een pro clamatie, geteekend door dc Valera enden republikcinschen minister voor economi sche zaken, welke heden werd gepubliceerd beveelt den boycot van zekere Engèlscho artikelen. Op de Spaansche rotsen geworpen. MADR.ID, 20 Februari. (V.D.). Uit La Corogna wordt gemeld, dat het Noorsche stoomschip „Scogland", welke de „Gha^ land" op sleeptouw had cn bestemd was voor Brazilië, door den storm verplicht was den sleeptros door to snijden. De „Chaland" dreef af naar de rotsen van Brisa nabij den ingang van de haven van La Corogna. Er is één overlevende, zes personen zijn verdronken. kaatste tfeniclhrëegi Bezoek van den Koning van Zweden. Thans, nu nagenoeg alles definitief ge regeld i» nopens het bezoek van M. den koning van Zweden aan H. M. de konin gin en dat op Vrijdag voormiddag 2 Maart tot Zondagavond 4 Maart zal plaats hebben, kunnen daaromtrent de volgende mede deelingen worden gedaan, waarbij echter nog de mogelijkheid be staat dat; wat de spoortrein-uren betreft, o.a. ten aanzien van liet uur van aan komst te Amsterdam, met enkele afwij kingen rekening zal moeien worden ge houden. De aankomst van den koning te Am sterdam is dan, behoudens wijziging', be paald op 9 40 's voormiddags, aan het Qcntraal Station, alwaar een gala-ont vangst van den Zwccdschen Souvorein zal plaats hebben. Na aankomst ten Koninklijke Paleizo op den Dam heeft ten u. 55 een gala ontvangst aldaar plaats. H. M. de Koningin-Moeder zal tijdens het-verblijf van den Koning in de Hoofd stad, ie Amsterdam aanwezig zijn. Ten half één ure heeft ten Paleize oen familie-diner plaats en wordt voor het wederzijdsche gevolg maarschalkstafel gehouden. Tusschen 2 u. 30 en 5 uur heeft een be zoek plaats aan het Scheepvaart-Museum, gevolgd door een ontvangst en een thé door het Amsterdamsche gemeentebe stuur in het Stedelijk Museum. Ten half acht 's avonds zal de Koning in audiëntie ontvangen de hoofden der verschillende hij het Hof van H. M. de Koningin geaccrediteerde gezantschap pen. Deze audiëntie zal plaats hebben in do Troonzaal. Ten 8 ure heeft in de Groote zaal het gala-diner plaats, waaraan ook H. M. de Koningin-Moeder zal deelnemen. Zaterdag 3 Maart, zal het bezoek aan Rotterdam plaats hebben, waarin4 H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins den Zweedschcn Koning zullen vergezellen. Daartoe wordt ten 9 u. 20 v.m. van het Paleis te Amsterdam weggereden om ten 9 u. 30 van het Centraal Station naar do Maasstad te vertrekken. De aankomst aldaar aan liet Maassla- tion is voorgenomen ten 10.45 u. Het vorstelijk gezelschap zal zich drm onmid dellijk aan boord begeven van dc stoom boot „Stad Rotterdam", ter beschikking van de vorstelijke personen gesteld door het gemeentebestuur van Rotterdam', ten einde een bezoek aan dc havens to bren gen. Ten 12 u. 15 ontvangt het Gemeentebe stuur de Koninklijke gasten in het Raad huis. Ten 1.07 u. wordt daarna van liet sta tion Delitscho poort af naar 's-Gravenha- ge vertrokken. Aldaar is de aankomst aan het Staatsspoor station, wat door rangeeren mogelijk zal worden gemaakt, vastgesteld ten i u. 38 min. Na aankomst ten Paleize Noordeinde ten 1 u. 50 heeft len 2 ure een familie dejeuner plaats bij H. M. de Koningin- Moeder. ten harer paleize in het Hooge Voorhout, terwijl ten Paleize Noordeinde Maarschalkstafel wordt gehouden. Ten 4 ure brengt de Koning een bezoek aan liet Mauritshuis en daarna aan het Vredespaleis. Ten half acht 's avonds heeft ten Pa leize der Koningin een familiediner plaats en een Maarschalkstafel. Na afloop van het diner zal ten 8 u. 35 worden gereden naar het Gebouw voor Kunsten cn "Wetenschappen, waar ten kwart voor negen, bet concert, aangebo den door het gemeentebestuur van 's-Gra- venhago, een aanvang zal nemen. De Zondag 4 Maart wordt geheel in den iriliemC'fl kring van ons Hof door gebracht cu worden geen bczoc-ken afge legd. Ten 1 ure is er familie-dejeuner en Maarschalkstafel ten Koninklijke Palei ze NoordeJr.de, terwijl dos avonds half acht de Koningin-Moeder een familie- diner geeft. Ten Paleize Noordeinde is er dan Maarschalkstafel. Ter» ongeveer 9 uur dien avond vertrekt de Koning van Zweden, die, zooais men weet, na ons land s een bezoek aan België zal brengen. Ket vertrek zal plaats heb ben van hot Hollandsche Spoorstation. net ijs. Wij vernemen, dai de meeste bootver bindingen over de Zuiderzee m verband' met het voorkomen van ijs zijn gestaakt. Slechts de verbindingen Amsterdam—1 Lemmer cn AmsterdamKampen worden nog onderhouden. Deze route wordt door een ijsbrekèr van de firma Versehure nog bevaarbaar gehouden, de booten varen echter alleen overdag. De nachtverbin- dingen zijn. vervallen. In den oudoidorn van 73 jaar ever- leed hedennacht plotseling dc heer W. Iïulshoff Pol 3 Hengelo, een der oudste industrieele'n van do textielindustrie en oud-directeur van de Hengelo'sche hont- weverij.- MÜARKTBERIGHTEËS WOER&tri, -I i .....gevoeld 16 Jcaasparljjcn. Je kw. f 61—64; 2e kw. 58 GO; Met rijksmerk 6267. Kandel matig. VOORSCHOTEN, 21 Februari. Vrije veiling. Aangevoerd 785 eieren, prijs per 100 stuks 7.7O10,50; 25 Eenöeicren' per honderd etuis 10.10. AMSTERDAM, 21 Februari. Vee. 210 Vette Kalveren lo kw. 1,381,48, 2e kw. 1.16 1,28; 120 Nuchtere Kalveren 1428; 492 Vetlo Varkens e kw. 1,141,16, 2e cn 3o kw. 1,061,12; Enkel© 1,18 per Kt?. OFFICIEELE BEURSNOTEERJNG. Nederland 1922 A B. 5% Nederland 1919 4/4% Nederland 1917 7% Ned.-Tndie 1921 5% Ned.-Indiö 1917 Koloniale Bank aand. Ned Ind. Handelsbank Ned Handels Mij. cart. Jurgema A Jurgens B Centr. Suiker Oude Philips R S. Stokvis Am.. Car Foundry Am iHide en Leather Am. Smeltin? en Rcf. Anaconda copper Centr. Leather Gulf States Steel Studchaker U S Steel gew. Rod joh? Suikerfabr. Cortpania Gow. Cultuur Guituur actions TTandekver. A'dam. Poerworedjo Redjang Lebong Pittsburg Coal Dordtsche Pelr. Gocons. Holl. Petrol Koninklijk o Olie Orion Amsterdam Rubber Deli Bat, Rubber Koloniale Rubber Nederl Rubber Sorbadjadi Oude Vaart Nieuwo Holl. Stoomboot Kon. Holl. LI o yd Kcm. Ned. Stoomboot Kon. Pakelraarl Scheepvaart Unie Marine Oric. comm Marine pref. Besoeki Deli-Batovïa Tabak Deli Cultuur Mij Maatschappij Rotterdam Dcli Senembab Atchison Topcka F.rie common Kansas City Southern 5% Mex Binnenlanden Missouri Kansaa Texas 2 pref. Mexican South. Pacific Union Pacific Wabash Schthern Kayhv. Gchl prol. 3!/2 W'ififieinolecx ir.gon ht. London f Berlijn Pari;.® Brueael Zurich W'ccacn Kopenhagen Chrhtienia Stockholm New-York V.K. O.K. Ö9"'ic ö9'/lc 835/g 1021/2 863/4 16 U/s 164 V25V4 3.0 144V4 143 6:P/2 5€5/j 104 2-SV2 578 0S«Vö 6"i/o 104Ö/8 89»/4 9"» 125#/8 320 30&3/.j 1091/, VS 17i/4 373»/2 176 35-51/2 155 459 46Ö 9(FA 98 100 77 389i/2 383 12-1/2 120 4101/2 403 30 ::o 349 149 86 io:V4 72V2 72 291 1251/2 1*26 310 321/? 35 13 11 7iVi 74 104 104 Ul8/4 114 HLS 43 51s/i 341 340 271 811 308 11 873 371 IO71/1C 13-V.» 181/j 24L4 IU/2 J.rri/s 953/4 14'V, 115 10'Wio 34 CIVé 0.0311 15 W/o 33.fi7Va 47.671/2 C'^óV® 45 Gz'/a 46 S0 Telegrafisch Weerbericht volgens wtin meiningtm v.vricht iu u<-u »acr gen van '21 Febr. 1923, medegedeeld doer het Kon. Ned. Meteorologisch Instituut te De Bildt. Hoogste Baromctcrst.768.8 Mnmet. Laagste Baroineterst.737.1 Mahp/icad. Verwachting tot den avond van 22 Febr. Matige tot zwakke Oostelijk o tot Zuid oostelijke wind, betrokken oi zwaarbewolkt, weinig of geen sneeuw met matige vorrt in liet Noorden, in het Zuiden sneeuw buien met temperatuur om het- vriespunt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 3