ALS UW MAAG KRIMPT VAN PIJN pggraax<^r. Gemeentelijke Aankondiging, GEMEENTELIJKE VISCHVEHKOOP. Aan den gemeentelijken vischwinkel, Vischmarkt 18, Tel. 1225, ia DONDERDAG verkrijgbaar SCHELVISCH f 0.21—0.33, SCHOL h f 0.27—0Ai cn TARBOT a f0.60 per pond. N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester. Leiden, 21 Februari 1923. NAVORDERINGS-KOHIER DER PLAATSELIJKE DIR. BELASTINGEN NAAR HET INKOMEN. Burgemeester en Wethouders van Lei den brengen ter algemeene kennis, dat het Navordorings-kohier der Plaatselijke Directe Belasting naar het inkomen, belas tingjaar 1920'21, is goedgekeurd en inge volge art. 204 der Gemeentewet, zooals deze luidde voor de wijzigingen, daarin aangebracht bij de wetten van 30 Decem ber 1920 (Stol. S23) cn 20 Mei 1922 (Stbl. 361), ter lezing is nedergelegd. N. O. DE GIJSELAAR. Burgemeester. VAN 8TRIJEN, Secretaris. Leiden, 21 Februari 1923. Burgemeester en Wethouders van Lei den brengen ter algemeen© kennis, dat het IJkkantoor alhier gedurende heb jaar 1923 op de navolgende dagen geopend zal zijn: lo. Gedurende den lierijkreis: op 29 en 31 Maart, 20 en 21 April, 11 en 12 Mei, I, 2, 22 en 23 Juni, 13 cn 14 Juli cn 3 en 4 Augustus, telkens van des voormiddags negen tot des namiddags drie uur. 2o. Na den herijkreis (21 Augustus): op eiken Vrijdag en Zaterdag, van des voor- middags negen tot des nam. één uur. Burgemeester en Wethouders voorn., N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester. VAN 8TRIJEN, Secretaris. Leiden, 21 Februari 1923. AGENDA. WOENSDAG, 21 Februari. Leiden. Groote Openbare Evangelisatie-Samen komst men Zang en Muziek vanwege het Leidsch Comité voor Tent-Evangelisatie. Gebouw „Prediker". 8 uur. WOENSDAG 21 Februari. Le i d c n.Ba- zar ten bate der Lu tb. Kerk. Nutsge- bouw, geopend van 1012 uur, van 2 5M uur ne van 710 V* uur. WOENSDAG 21 Februari Leiden. Uitvoering van „Eve" door „Sursum Cor- da". Stadsgehoorzaal, aanvang 8 uur. WOENSDAG 21 Februari. Leiden. Samenkomst Kerk Hooigracht, 8 uur. Spr. Raden S. Nimpoena van Djocja (Midden-Java) voor den Zendingsarbeid op Midden-Java. DONDERDAG 22 Februari. Leiden. Vergadering A. R. Kiesyereeniging. Bo venzaal „Amicilia". Aanvang 8 uur. ZATERDAG 24 Februari. Lei don. Vergadering van den Statenkieskring „Lei den". Gebouw „Amicitia", aanvang 's mid dags 2.30 uur. lederen Woensdagavond van 7J48M uur. Rechtskundig Bureau Chr. Best. Bond. Steenscbnnr 15. De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken wordt van Maandag 19 tot en met Zondag 25 Febr. waargenomen door de apotheken van de heeren A. J. Donk, Doe- zastraat 31, Telef. 1313 en G. F. Reijst, Steenstraat 35, Telef. 136. De apotheek van het Ziekenfonds tot Hulp der Menschheid is steeds geopend, r.nnf, nllnnn vrr,p tr-dpfi van dit Fonds BUITENLAND IN EN OM HET ROERGEBIED. Algemeene Werkstaking? De communisten. Kolcnreserve. De berichten uit het Roergebied zijn echaarscb. Wel worden weer arrestaties en uitwijzingen van enkele tientallen liooge ambtenaren e.d. gemeld, doch alge meene maatregelen van vèrstrekkenden invloed komen niet binnen. Er gaan geruchten over een algemeeno staking, welke zou worden voorbereid, en waartoe Berlijn op ccn welgekozen tijdstip het sein zou geven. De Duitscke regeering zou deze actie voor 90 procent, do industrieelen uit bet Roergebied voor 10 percent bekostigen. Mochten deze geruchten, wat niet ge heel onmogelijk is, waarheid bevatten, dan kan eenig verband worden gelegd tusscben de geheimzinnige maatregelen der Duitsche regeering, die voor eenigen tijd in uitzicht werden gesteld. Ook "jou verband kunnen worden ge zocht met de vele bezoeken van Duitsche ministers aan bet Roergebied. Do Pruisische minister van handel. Se vering, was gisteren in het Roergebied, om daar vraagstukken „van economischen aard" lo bespreken. Minister Gröner kwam ook om derge lijke vraagstukken te bespreken, doch nu hij rustig en wel is teruggekeerd wordt bericht dat hij aan de rijksspoorwegdirec ties instructie heeft gegeven, de levering van gas, water en electriciteit aan allo stations en dienstgebouwen te doen onder breken, die door do Franschen of Belgen in het gemilitariseerde spoorwegbedrijf zijn overgenomen. Aan de fabrieken, die gas, electriciteit of water leveren, is eenzelfde instructie gegeven wat betreft de levering aan ge noemde stations en dienstgebouwen. Als alle ministers op hun beurt derge lijke tournée's gaan ondernemen vreezen wo dat er mettertijd geen economische vraagstukken, doch wel uitroeptcekens te vinden zullen zijn. De Essenser politic verkeert nog in de zelfde decadente omstandigheden. Bij hun ontwapening schijnt het „Fransch" te zijn toegegaan. Slechts aan 20 van de 1000 uitgewezen politiebeambten is toegestaan bun parti culiere bezittingen mee te nemen. Men heeft echter oude schoenen weg geworpen voor men nieuwe had. Essen is thans geheel zonder politic toezicht. Men verwacht tlians, dat de Pruisische regeering, op grond van de bepaling van het vredesverdrag, die aan Duitschland het recht toekent, er een Schupo op na te houden, zich tegen do vorming van een burger weer zal kanten; te meer, daar de sterkte van do politie te Essen daardoor van 1000 tot 600 man moet worden te ruggebracht. De Communisten maken als de kippen gebruik van deze roerloosheid en roeren zich dadelijk ge weldig in het Roergebied. Volgens berichten moeten de communis ten in het geheim reeds een fógerorganlsatie gevormd hebben, die ook van wapenen is voorzien. Men vreest, dat dit tot een op roerige bewoging zal kunnen leiden, waardoor het gehcelo Roergebied aange tast wordt. Ook gaan er geruchten, dat Fransche communisten mot de Duitscbo samenwerken, om het Fransche front te ondermijnen. In verband hiermede zou een Fransch regiment verplaatst zijn, om dat men voor muiterij bevreesd was. 't Is geen wonder dat de roede heeren weer eens in troebel Water gaan visschcn. Niets is makkelijker. Vooral nu de com municatiemiddelen zijn gestremd. En de Fransche regeering schijnt ook al politieke zelfmoord te willen gaan plegen. Immers zij heeft weer een twee a drie duizend man spoorwegpersoneel uitgewezen. Als nu straks do communisten van de gelegenheid gebruik maken om bet Roergebied te gebruiken als schakel in een bolsjewistische keten, dan zal Frankrijk met al zijn anti-bolsjewis- me het eerst do klappen krijgen. De vrienden van Troelstra c.s. zijn bang dat de Communistische beweging hen over 't hoofd zal groeien en roepen luide om on derhandeling met de Franschen, tegen wie ook in ons land in protestmeetingen wordt opgekomen. Maar als dc parlijpropaganda dreigt te mislukken Wat Engeland in de Roer kwestie vericht doet ons denken aan bet bekende verhaal van de vos die bij een twist over do buit tusschen twee andere grootheden in de dierenwereld telkens een stukje inslikte om liet gewicht aan bedde zijden maar gelijk te krijgen tot er tenslotte voor de buit verdeelen niets overbleef. Wie trekt winst van de Roergebeurte nissen? Engeland. Uit Berlijn wordt nu weer gemeld dat de Duitschérs van de plotselinge opleving van de mark gebruik hebben gemaakt voor een flinke kolenreserve De sfeenkool werd gekocht op de Engelsche markt en zelfs kolen, oorspron kelijk voor Frankrijk en België bestemd verdwijnen nu er winst is te behalen over de Duitsche grens. Aan de andere kant, om Frankrijk weer iets in t gevlei te komen hebben de En- gelschen gisteren de spoorlijn van Diiren- naav naar Grevenbroïch verlaten, welke daarop door Fransch personeel is bezet. De Duitsche spoorwegarbeiders van de nieuw-bezette lijn weigeren evenwel mede te werken aan het verzekeren van een ge regelde treinendienst. Zij hebben het werk verlaten. Zoo blijft alles passen cn meten en de landen die het meest bij het conflict be trokken zijn tijden beide schade. Poinearé voor de balie. Officieuze verdzekeringen, dat het gisteren Poinearé in do zitting der com missie gelukt is, de zorgen van do com missieleden over de Roeractie te doen Verdwijnen, wordt in Fransche politieke kringen mot het ophalen der schouders en een veelzeggend en glimlach beantwoord. Het schijnt, dat de meeste deelnemers aan de zitting den indruk hadden, dat de mededeelingen van den minister-president het fiasco van do Roeractio in haar vol len omvang bevestigen. Daarbij zijn vele kwesties, welke de commissie tot bezorgd heid stemden, tot nog toe niet aange roerd. Fransch militairisme. Een „eigenaardig" kijkje op de menta liteit der Franschen geeft het volgende. Bij de behandeling van do recruiec- ringswet in den Senaat verklaarde de oud minister van Oorlog Lebrun, voorzitter der legercommissio: „Het zou te gemakke lijk zijn ons een verwijt te maken wegens heb groote aantal bajonetten, welke den Rijn bewaken, terwijl men geen rekening zou houden met de machtige vloten, die zich verborgen houden in de militaire ha vens. (Toejuichingen.) „Wij hebben, zeidc hij, twee voorstellen voor ons, n.1. een betreffende een diensttijd van een jaar cn een van achttien maanden. De eerste is do diensttijd, wannéér heb vre desverdrag is ten uitvoer gelegd, de twee- do de diensttijd bij een vredesverdrag, dat nog uitgevoerd moot worden. Er zal wel licht een dag komen, zoo eindigde Le- .brun, dat Duitschland, overtuigd van ons onwankelbaar besluit, er toe zal komen bet vredesverdrag ten nitvocr te leggen. Dan zuilen wij cr met oen verheugd hart aan denken do lasten van den militairen dienst te verlichten. In afwachting daar van heeft het Fransche leger als steeds één doel, n.l. de handhaving van den vt<j- de met eerbiediging der geteekende ver dragen. (Toejuichingen.) Ierland. Eon groote troep ongerogclden beeft gisteravond het kleine garnizoen Ierscho troepen bij Carrick aan de Shannon aan gevallen. Terwijl de aangevallenen bet hard te verduren hadden, werden er ver- Ingezonden Mededeelingen dan is dit een zeker teeken, dat het over matig zuur haar teergevoelige voering aan valt, gisting van het voedsel en gassen ver oorzakend, en zoodoende normale, gezonde spijsvertering onmogelijk maakt! Om een eind te maken aan dezen toestand dient men de oorzaak ervan weg te nemen door het gebruik van een half teelcpeltjo Gebis- mure erg Magnosium, in ccne kleine hoeveel heid warm water, onmiddellijk na het gebruik van voedsel, of wanneer pijn wordt o ge merkt. Hierdoor wordt het zuur on middellijk onschadelijk gemaakt, de gisting gestuit en de maag in staat gesteld haar werk te ver- r,7?f®n ponder pijn of belemmering. Onver schillig hoe groot het aantal middelen is, reeds door U geprobeerd zonder verlichting te brengen, Gebismurcerd Magnesium is het eerngste middel dat nimmer in gebreke zal blijven Uw pijn tot becbiren te brengen, omdat de oorzaak van het lijden er door wordt weggenomen. Begeeft U, ter wille Uwer ge- zondheid en comfort, nog heden naar Üw Apoiheber en schaft U een flacon Gebis murcerd Magnesium aan; gebruikt dit middel volgens de gebruiksaanwijzing en dan zult gij spoedig vergeten hebben, dat gij ooit last hebt gehad van zcoiet3 als dyspepsia oi slechte spy 8 vei ter in p. Gebismr.reerd Magnesium Dépot, Nassau- kaue 314, Amsterdam. Verkrijgbaar bij allo goede Apothekers en Drogisten, o.a. bij REYST KRAK. 1994 sterkingen gevraagd, on groote troepen soldaten, die in vrachtauto's aankwamen verrasten de opstandelingen. Na een he vig geweervuur sloegen do rebellen op de vlucht. KORTE BERICHTEN. De mijnwerkersstaking in Noord Frankrijk is gedeeltelijk opgeheven, be halve in hot Moezélbekken. Blijkens den nu bekehden tekst van het besluit van de gezantenconferentie heeft deze de souvereiniteit over het ge bied van Memel aan Lithauen overgedra gen. De Fransche Kamer heeft men 351 tgen 190 stemmen een voorstel-Compère Morel verworpen, dat do Kamer verzocht de voorloopigp invrijheidstelling te eischen van Marcel Óachin, den communistischen leider, die ïn verband met zijn houding ten aanzien van de gebeurtenissen in het Roergebied, na opheffing van zijn parle mentaire immuniteit werd gearresteerd. De Poolsche regeering heeft gisteren een nota ontvangen van de Russische Sov- jet-regeering, waarin wordt geprotesteerd tegen de bezetting van do neutraio zone tusschen Polen cn Lithauen. Dc nota is in kalme bewoordingen gesteld cn men hecht er hier alleen theoretische beteekenis aan. De Poolsche minister van Buitenland- schc Zaken stelt thans een antwoordnota op. Alle oorlogsschepen der geallieerden hebben gisteren de haven van Memel ver laten. De Fransche militaire politierecht bank heeft vanochtend de verantwoorde lijke redacteuren van de Rheinische War- te, de Coblenzer Zeitung, de Coblenzer General-anzeiger en de Coblenzer Volks- zoitung, ieder tot 40.000 mark, subsidiair 2 maanden gevangenis veroordeeld, we gens het weigeren van het opnemen van een verordening van de Rijnlandcommis sie onder de politieke afdeeïing van hun blad. In Januari van dit jaar werd op ver scheidene punten in het Noordelijk ge deelte van Indië een groote vuurbol waargenomen, die bij haar val een ont ploffing veroorzaakte, welke tot op verren afstand word gehoord. Naar thans wordt gemold, is de meteor nabij Quetta gevon den, diep in den grond verborgen. Men schat het gewicht van dit lichaam op on geveer 5000 Kilo ©n zijn volumen op 14 kub. meter. Twintig wilde zwijnen hebben Vrij dagavond te Lillebonno (Normadië) een hoeve aangevallen. Na oerst in de moes tuinen groote verwoestingen te hebben aangericht, renden de dieren naar het erf der boerderij, v/aar zij door een arbeider werden opgemerkt. Zeven zwijnen konden werden neergeschoten. Do andere vluchten ten slotte weer do bosschen in. Een afdeoling van zes Fransche vlieg tuigen zal een tocht cm de wereld begin nen. De tocht staat onder bevel van de vliegers Nadcu cn Rat en zal vermoedelijk twee jaar duren. De Moskovische sowjet heeft beraad slaagd over een speciale belasting op vreemdelingen, dio niet voor blijvenden duur te Moskou vertoeven. Do opbrengst der belasting zou den hongerenden kinde ren in Rusland ten goede komen. Te Moskou hebben groote straatbo- toogingen plaats gehad om propaganda te maken voor de roodo vloot. Automobielen trokken door de straten, waarin matrozen, die aanspoorden tot vrijwillig in dienst treden bij do roode marine. Het succes zou vrij groot geweest zijn, volgens do sowjot- pers. Een aanzienlijk aantal vrijwilligers is aangeworven. De gans met de gouden krop. Een boerenvrouw te Invermore (Britseh Columbia) vond op een goeden morgen haar mestgans met ©en opgezwollen krop dood in hot hok liggen. Zij onderzocht de krop cn vond daarin.... stofgoud, ter waarde van 40 dollar. Do gans was ge mest in ccn ruimte, waardoor een beekje stroomde, en zij had vermoedelijk bij het slobberen korrels en stofgoud binnenge kregen, dat door het water van do een of andere „pocket" werd meegevoerd. Na tuurlijk kon de vrouw zich niet stilhouden e» weldra stroomde het goudlustigen en was de geheele omtrek gepacht. Men is van plan niet kracht te gaan delven, zoo dra het voorjaarwecr liet toelaat. Bij opgravingen te Atreeht vonden werklieden een vaas met 960 goudstukken, dagteekenend uit den tijd van Canetantijn den Groote. itEHK £N SCHOOL Een kerk verbrand. Zondagavond 8 uur stond plotseling de Geref. Kerk te Schermer hom, ge heel in brand; het wa3 een regen van vonken, zoodat do woningen aan dc "West zijde in groot gevaar verkeerden. De brandspuit was spoedig aanwezig, doch het duurde wel even voor hij water gaf, zoodat de vonken op het perceel van Jonker ook al vlammen werden. De heer Los kwam toen met zeilen (do brandspuit hooft clio niet) welke hij in een oogenblik op liet dak had uitgespreid. Litusschen was het dak der kerk ingestort cn was de brand tusschen dc muren gesloten, zoa dat de vonkenregen een einde nam, en het gevaar voor dc andere woningen geweken was. In do kerk is alles geheel verbrand. Het merkwaardige van deze kerk is, dat het dc eenige Gerof. Kerk is tusschen Alkmaar cn Pur- merend. Voor do zwakke Gercf. Kerk te Scher- xaerhoro, was het ccn droeve Zondag avond. UIT U£ UteiGEMINSS VOORSCHOTEN. Begrafenis Dr. Duymaer van Twist. Dinsdagmiddag had onder groote belang stelling dc ter aarde bestelling plaats van hot stoffelijk overschot van Dr. Duy maer van Twist. Ondanks de koude had zich een talrijke menigte op het kerkhof verzameld, om den dokter de laatsto eer te bewijzen. Na een half uur waehtens begint de klok te luidc-n, het teeken dat de rouwstoet het sterfhuis verlaat. De draag baar staat \'oor de deur, de groote deur, die zoo menigmaal geopend was, om don dokter uit te laten als hij overdag of 's nachts naar zijn patiënten ging, ontsluit zich voor de laatste maal voor hem. De bruin eikenhouten kist wordt op de baar gezet, daarom heen scharen zich het bestuur der Chr. Schoolvereeniging en het onderwijzend personeel der Chr. School die hun voorzitter grafwaarts zullen dra gen. Daarachter volgen de familieleden en vrienden en de kinderen van de hoog ste klassen der Chr. school. Als de stoet op de begraafplaats is aan gekomen en do kist in de groeve is neer gelaten, zingen dc kinderen tweestemmig: „Tn den hemel is het schoon, Waar men zingt op blijden toon, Met een altoos vroolijk harte Vrij van allo zorg cn smarfce. Waar men juicht voor 's Heeren .[troon In den Hemel is liet schoon. Lieve Jezus! Gij alleen Brengt ons naar den Hemel heen. Want vergiffenis van zoncdn, Wordt slechts in Uw bloed gevon- [den. Ware vreugde en zaligheen Schenkt Gij, Heer, en Gij alleen. Lieve Heiland zie ons aan Doe ons naar den Hemel gaan, Leer ons naar Uw stem te hooren Anders gaan wij wis verloren. Leid ons op een rechte baan Dat wij naar den Hemel gaan. Diepe ontroering gaat door de menigte als dit lied gezongen wordt en menigeen pinkt een traan weg. Onder doodsche stilte spreekt hierna eerst Ds. Fortgens, Ned. Herv. pre dikant alhier en herdenkt de ontslapene als Christen en arts en als echtgenoot en vader. Spr. wees op den grooten troost die ligt in het blijmoedig heeugaan van den ont slapene de zekerheid zich het eigendom van Jezus Christus te weten. Welk een troost zulk een echtgenoot en vader te hebben geliad. Aan God den dank die hem aan ons gaf en die naar zijn raad hem nu tot zich nam. Ds. Ja link spreekt hierna namens de veregniging „Kinderzorg" te 's-Graven- hago cn herdenkt wat Dr. Duymaer van Twist als arts voor dc stichting „Voor dorp" alhier geweest is; zijn nauwgezette plichtsbetrachting en meeleven zuilen bij de stichting in dankbare herinnering blij ven. Een hoofdbcstuwwsSid van do Ned. Zen- dingabmod spreekt ever den Zendingsar beid van Dr. Duymaer van Twist, op Modjo Worno. Ten slotte dankt een broeder van den overledene, do heer L. F. Duymaer van Twist, lid van de Tweede Kamer, te 's-Gra- venhage, voor do betoonde ccr en wijst op de prediking die van deze groeve uitgaat cm ons toch ernstig af te vragen, hoe^het met onze ziel gesteld is; zoo lang wij in het lieden der genade zijn is or nog red ding mogelijk. Spr. dankt God voor wat Hij in dezen jongsten van do vijf broeders geschonken heeft; hij was meer dan een broeder, hij was een vriend en raadsman. De familie verlaat vervolgens het graf, on langzaam diep onder den indruk ver strooit zich de menigte. Burgerlijke Stand. Ge boren: Dominica3 Maria Petrus z. van W. do Bruijn cn M. C. v. d. Meer Herma nns Leonardus z. vg-n J. F. Balfoort en J. P. van Hf gen Johanna Maria d. van P. N. Kruijswijk en H. J. Schouten. Gehuwd: J. de Geus en W. K. Enge- laan. Do op don Ouderavond ge houden collecte voor het schoolreisje voor de kinderen der Chr. School heeft f 25 opgebracht. 18 Maart a.s. zal de win- tergchietwodstrijd voor de Burgerwacht alhier gehouden worden. LISSE. De Chr. Z a n g-V c r e c n i- ging „Excelsior" hield Maandagavond in „Rehoboth" onder leiding van haven Di recteur, de heer J. Voonstra, haar 33o jaarfeest. De opkomst was deze keer bij zonder groot, zoodat de zaal tot in «e hoekjes was gevuld. Nadat door den Eore-Yoorz., de heer C. Herrewijn in gebod was yoorgegaan on door dc aanwezigen gezamenlijk wan ge zongen Ps. 93:3, werd een aanvang ge maakt met het afwerken van con tienral nummers, die op liet programma stonelen vermeld. Door het Koor werden oenjgo nummers gezongen, w.b. wo, hot idee kre gen, alsof ccii verrukking achterbleef on- dor de aanwezigen. Of het oorzaak was, dat de eenvoud was betracht bij de eerste nummers, we weten het niet, maar een stemming van voldoening was ric'- te be speuren. Anders werd dit, -toon, bla verrassing, „Invocation" werd gegeven door Mej. Bei- graver (Piano), den heer Veenstra (Orgel), den heer Stegehuis (Viool) en den heer Honig van Amsterdam (Cello). Toen ging een applaus op, als bewijs van aller in stemming. Na de pauze werd eigenlijk de hoofd schotel opgediend n,l, „Vrede op aarde" van Leijseh. Een zevental musici verleen den hieraan hunno medewerking. Mej. Bclgraver (Piano), Mej. Schepmaker (Or gel), de heeren K. Mastenbroek cn A. Ste gehuis en J. Bruijnen (Viool) en de hec- rn Th. .Vermelen en C. 11. Honig (Cello). Het geheele koorwerk door speelde het orkest mede, wat voor ons wat nieuws was, doch evenwel best voldeed. Hierbij deed „Excelsior" werkelijk haar eer aan. Alle aanwezigen genoten van do schoone melodieën en Accoorden. Toen dan ook het vrij grooto koorwerk ten einde was ging er een daverend applaus op, terwijl de beide medewerkpv.-1o -listen een bloemstuk ontvingen. Door Mej. Belgraven (Pianoon heer Honig (Cello) en den heer Stegehuis (Vi ool), werd gegeven „Coceliano". Met on- verdeclden aandacht werd dit beluisterd. Het was waarlijk, schoone - ten gehoore werd gebracht. Door vier heeren werd n, .aikjo gegeven als mannenkwartet, wat ook goed insloeg. Wij beluisterden daar nog weer eens den heer de Boer, op wien wij al meer de aandacht hebben gevestigd en om niet al te sterk uit te komen, moest hij zich ook nu weer merkbaar inhouden. Ten slotte willen wij nog in het bijzon der noemen No. 10 „Sneeuwklokjea" van P. Mart, Zijdenlaan, wat mooie melodie en prachtige rvthmo wes wegge legd. Een stormachtig applaus yotgup hierop, en had de tijd liet toegelaten, gaarne was dit nummer dan nog eens gehoord ge worden. De lieer Herrewijn bracht allen harte lijk dank voor het welslagen van dezö feestavond, niet in het minst aan de me dewerkende dames en Heeren. Na het zingen van Ps. 68:17 sloot do heer Herrewijn deze welgeslaagde feest avond. RIJNSBURG. Aanbesteding. Bij de gisteren alhier gehouden aanbesteding van verschillende ver- en bijbouwingen aan de Ned. Herv. Kerk alhier waren ingekomen zes inschrij vingen, t. w. van: P. Kort Jr. te Rhijnsburg f 18961 plus f 900 voor bijbouw; Zwanenburg Van der Bent te Katwijk aan Zee f 17900 plus f 600; W. Oudshoorn en Zoon te Leiden f 17690 plu? f 480; J, Lindenburg te -Hoog made Hazerswoude f 17150 plus f 700; Joh. Verloop te Katwijk aan Zee f 17000 plus f 550; P. van Duijvenbodc te Katwijk aan Zee f 16875 plus f 515. Het werk is aan den laaasten. inschrij ver gegund. HAZERSWOUDE. De jaarvergadering van de Vereeniging „Ziekenverpleging zal worden gehouden op Donderdag 22 Febr. a.s. des avonds half acht in café Boers. De agen da bevat o.m. Jaarverslag van den voor zitter; rekening en verantwoording van den penningm. en verkiezing bestuur. Op de Maandag in café Boers gehouden veiling waren aange voerd 5375 eieren, waarvoor werd be steed voor kippeneieren f 7 a f 8.30 per 100 stuks, eendeneieren i 7.20 a f 7 50 per 100 stuks, eenden f 1.55 per stuk. Donderdag 1 Maart a.>. er gelegenheid zijn tot kostoiooKC inen ting van 910 uur. Voor het dorp - v.?- voego men zicli daartoe aan do Zick.J3« barak, en aan den Rijndijk ten huize van den geneesheer. HAARLEMMERMEER. Burgerlijke Stand. Ge boren: Aart z. van A. J. G. Timmermans en R. M. do Zeeuw Petrus Daniël z. vanvan C. H. Elstgeest cn C. A. Schol ten Elbert z. van G. Snapper en M. Keizer Anna Maria d. van II. J. Dries- sen en O. Kraan Ad ricinus z. van L. Leendcrtso cn J. G. Dcdcl Alida d. van J. Alewiin en A. de Lecdo Petrus Edu- ardus z. van R. A. P. Süter en H. Lijs Pieter Dirk z. van D. Bons en E. H. van der Spek Alida Maria cl. van M. Vis ser en R. Hagen. Overleden: Huibortjc Ploeg 885 j„ wed. van C. D. van Weezel Catharina' Vlaar 67 j„ geh. met J. Kcoijman 3 an van der Ree 62 j., geh. met J. S. van der Hout Petronella Johanna van der Wiel 47 j., geh. met A. van Essen. NOOEDWIJK AAN ZEE. Mej. J. v. d. Meer van Noordwijk-Binnen had het ongeluk bij hot

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2