Dagblad voor Leiden en Omstreken. NIEUWE LEIDSCIE COURANT In Leiden en buiten Leiden waar agenten gevestigd zijn Per kwartaal f 2.50 Per week f0.19 Franco per post per kwartaal f 2.90 3de JAARGANG. - DONDERDAG 15 FEBRUARI 1923 - No. 871 BureauHooigracht 35 Leiden - Tel. Int. 1278 - Postrekening 58938 ABVERTENTIE-PrtSJS Gewone advertentiën per regel 32 >a cent. Ingezonden Mededeelingen, dubbel tarief. ;33ij contract, belangrijke reductie. Kleine advertentiën bij vooruitbeta ling van ten hoogste 30 woorden, worden dg-geh"ks genle-atst ad 50 cent. V Er komt een kentering. De vorige week hebben wij er op gewe zen dat Prof. van Embden in de Vrijz. Democraat blijk gaf een anderen kijk te hebben gekregen op het Overheidsbedrijf. Dat was vooral daarom' van beteekenis omdat in Amsterdam de strijd t e- g e n de concessies en voor de gemeen telijke bedrijven juist was gestreden door de toenmalige voormannen der vrijzin nig-democraten. Zij waren het, die in Amsterdam met kracht voor de gemeentelijke bedrijven het pleit voerden, welke beweging van daaruit naar andere plaatsen oversloeg. B e r 1 ij n was vroeger eveneens een liaard van de beweging voor gemeen schapsbedrijven. En nu is bet merkwaardig dat ook daar een geweldige kentering, zelfs onder de sociaal-democraten valt te bespeuren. De lessen van de practijk zijn van dien aard, dat men er wel toe komen moet voorbeen geliefde tbeoriën los te laten. Interessant is wat de Berlijnsche cor respondent van de Tijd hieromtrent schreef. „Heden (10 Februari) zal do Berlijn sche gemeenteraad met hulpe der sociaal democraten een magistraatsontwerp, dat zal worden verdedigd door een sociaal- democratischen Wethouder, aannemen, waardoor de stad Berlijn de stedelijke havens voor den duur van vijftig jaar verpacht aan een kapitaalkrachtig con sortium, aan do expediteursfirma Schu- cker Co. Het consortium krijgt de ha vens, de gebouwen en de kaaien in pacht en betaalt daarvoor de som van ander half milliard. Verder neemt het consor tium de verplichting op zich, om voor de voltooiing van de nieuwe Westhaven eveneens een som van anderhalf milliard mark te storten. Dit raadsbesluit heeft natuurlijk een geweldige principieele beteekenis, want het staat toch, ten minste in schijn, in tegenspraak tot de gemeentelijk-sociale strevingen, die voor den. oorlog ook bui ten de rijen der socialisten immer meer wortel hadden gevat. Des te bemerkens- waardiger is het, dat dë sociaal-democra tische gemeenteraadsleden het ontwerp aannemen en dat het zelfs door een roo- den wethouder wordt verdedigd. Natuur lijk is er sterke tegenstand van de zijde der socialisten geweèst, die op den voor grond plaatsten, dat door de verpach ting der haven het lieele communale pro gram zijn waarde verloor en tegen de sociaal-democratische beginselen was. De socialisten hebben het ontwerp ten dotte toch aangenomen, omdat zij hun ©ogen niet konden sluiten voor -de feite lijke ontwikkeling, zooals deze na den oorlog is ontstaan. Met een helderheid, die geen twijfel toelaat, is bewezen, dat de openbare hand niet geschikt is om groote eccyiomische bedrijven te behee- ren, ten minste in landen, die door den oorlog zoo goed als bankroet zijn ge gaan. Reeds vroeger was dat hier en ctaar door communale politici, die vol strekt niet ongeneigd waren, om de com munale socialistische plannen te bevorde ren en daarom ook eigendomsrecht der stad aan stedelijken aanleg eischten, voorspeld. Maar de zooveel gemakkelijkere toe standen in den tijd voor den oorlog lie ten toen de gebreken van het beheer door stedelijke en staatsorganisaties niet zoo sterk op den voorgrond komen. Thans echter, nu de kosten van het beheer tot sen hoogte geklommen zijn, die men vroe ger gladweg onmogelijk zou hebben ge houden en iedere fout, iedere onvolmaakt heid de geweldigste financieele conse quenties met zich medebrengen, zijn die «onheilvolle gebreken zoo duidelijk aan den dag getreden, dat ook de principieele vrienden van gemeentelijk beheer zich af wenden, ten minste degenen, die op ver antwoordelijke plaats aan dat beheer hebben mede te werken. Een - gemeente raadslid, een wethouder, die tusschen een .soort van bedrijf heeft te kiezen, dat zijn deficit van maand tot maand ziet groeien en een ander, dat winsten van millioenen opbrengt, moet natuurlijk liet laatste kie ken, ook als het niet toevallig in zijn program voorkomt. De Vorwarts, die natuurlijk door de Rot he Fahne van grof verraad ^an de socialistische beginselen wordt beschuldigd en op allerlei manier wordt - gehoond, probeert het principieele stand punt met het practisclie inzicht in over eenstemming te brengen en eischt, dat „die wirtschaftliche Betatigung der Go- aneinden mit dom Geiste kaufmannischer und wirtsch'aftlicher Beweglichkeit erfüllt werde". Maar hier is nu juist de kern der - izaak. Want daartoe is het absoluut nood- - cakelijk, dat men het bedrijf van de vor-i men bevrijdt, waarin zich het beheer der gemeente nu eenmaal bewegen moet en 1 dat men aan den particulieren onderne mer en aan het particuliere kapitaal het „veld overlaat, waarop zij beterë successen .hereiken dan de ambtenaren. Zaak der gemeente is alleen, om doüt: het sluiten van goede en gunstige con- - tracten daarvoor zörg le dragen, dat de nlgcmeeno belangen daarbij niet in het gedrang komen en tegenover de particu- ïiere monopolies de noodige bescherming vèrkiüig-ïA. Berlijn gaat dus weer den ouden weg op. De meer dan bankroete tram zal spoe dig volgen. De stad, die het eerst wel in Europa groote communale bedrijven be zat, capituleert het eerst voor de ver-, anderde ti jdsomstandigheden." Het is duidelijk: er komt een kentering De'practijkf wint het tenslotte van de theorie. STADSëHEÜMÏS Ouderavond Chr. H. B. S. De eerste ouderavond van de Chr. H. B. S. vereenigde gisteravond meer dan honderd belangstellenden in het gymna stieklokaal van het schoolgebouw aan de Witte Singel. Waarschijnlijk is deze groote opkomst niet het minst te danken geweest aan een alle ouders toegezonden keurige uitnoodi- gingskaart vervaardigd door een der leer lingen Raden Mas Waloejo die als vanzelf noodde om nader met het presta tievermogen der zonen^ en dochteren ken nis te maken. Het welverzorgde programma viel" uiteen in twee deelen. Voor de pauze werden hoofdzakelijk door leerlingen verschillende programmapunten verzorgd, terwijl later meer speciaal refe raten voor en door de ouders werden ge houden. De directeur van bovengenoemde inrich ting, Dr. S. C. Meijering opende met een welgekozen welkomstwoord, waarin hij wees op het eigenaardige karakter van de zen avond, en den wensch uitsprak, dat de ouders zoowel wat de samenk. zelf als de getoonde resultaten van het onderwijs be treft, bevredigd zouden worden. Door onkele leerlingen werden daarna onder leiding van een der leeraren enkele schóone liederen gezongen, waarvan spe ciaal genoemd kan worden „Cantique de louange." Ook op döclamatiegebied bleken do leer lingen der inrichting goede uitkómsten te kunnen behalen. Bijzonder viel ook bij de aanwezigen in den smaak piano, orgel en vioolmuziek. De een leeraar die de regeling en uit voering van zang en muziek op waardige wijze heeft tot stand gebracht zal den dank der ouders, die deze door hartelijk applaus demonstreerden, als belooning kunnen ach ten. De pauze nam. niet minder dan een vol uur in beslag. In de eerste plaats was er, gelijk op het programma vermeld stond, gelegenheid om zoowel onderling als met de leeraren nader kennis te maken. Druk werd hiervan gebruik gemaakt, er heersch- te een alleraangenaamste stemming. Hoofdzaak was echter de bezichtiging van een tentoonstelling van werken van de leerlingen. Eén roep ging er onder de ouders uit, over wat in korten tijd is gepresteerd. De geheele aankleeding was dan ook keurig verzorgd. Vooral willen we hier noemen heb soms uitstekende hand- en lijnteekenwerk. Alle namen te noemen van vervaardigers van goede stukken, zou onze kolommen te klein doen zijn. Een enkele uitzondering willen we maken voor de zeer bijzondere werken van Sam. Ottou en van Raden Mas Waloejo die voor den dag kwamen met ontwerpen, die op een H. B. S. nog niet zouden wor-. den verwacht. Verder willen we nog memoreeren het fraaie chabloneerwerk dat aller bewonde ring trok, evenals „batik op zijde" cn fraaie handwerken. Als aanvulling van de tentoonstelling waren een groot aantal leermiddelen op- In een der lokalen was verder een door een der leerlingen vervaardigd draadloos- telefoontoestel geëxposeerd, waar men ter afwisseling een draadloos concert uit Parijs kon beluisteren. Geen wonder dus dat het heel wat moeite kostte de bezoekers weër naar het gymna stieklokaal te lokken voor de afwerking van het tweede gedeelte van heb pro gramma. Toch was ook dit deel niet yan belang ontbloot. De oud-voorzitter van het schoolbestuur, Ds. H. J. Kouwenhoven hield een opwekkende toespraak, waarin hij wees op het nauw contact tusschen de ouders en de school om, nu we boven bidden en denken we reeds een volledige Chr. H. B. S. heb ben, ook te zorgen dat de bloei zich voort zet. Verder memoreerde hij de belangrijkheid van het jaar 1923, waarin voor 't eerst eind examen zal worden afgenomen om ten slotte in den breed© stil te staan bij de resultaten van den avond, die te danken zijn, naast God, aan de "medewerking van Directeur, leeraren en leeraressen, aan don ijverigen concierge en ten slotte ook aan do leerlingen. Spr. eindigde met den wensch uit te spre kèn dat God de inrichting en wie er mee in betrekking is mocht zegenen, cn dat ook deze avond zou zijn tot eer van Zijn groo- ten Naam. Do heer van Ham, leeraar Nederland sch hield vervolgens een referaat, getiteld: „Les over lectuur in huis en op school." Spr. wees op de geweldige vermeerdering van boekuitgaven, waardoor jaarlijks drie- a. vierhonderd nieuwe werken, soms met de meest verlokkende titels, onder het bereik worden gebracht van ieder ook van on ze jeugd. Daar helaas van de meeste van deze moderne werken een verderf ©lijken invloed kaji uitgaan wordt do lectuur een geheimzinnige nacht die zich stelt tusschen ouders en kind. Het gevaarlijke is juist dat deze romaijs waarin soms de meest perverse gevoelens worden gekweekt voor een deel van hooger kunstwaarde zijn. Een andere vijand dio verderf zaait is de z.g. delective-lectuur waarin het jon ge leven wordt afgestompt tot een belust zijn op grove sensatie, om bij beide soor ten van lectuur over do anti-godsdienstig heid nog niet te spreken. Hoe moeten ouders en school tegenover dit kwaad staan 2 Men hoede-zich er voor tc spoedig te ver- oordeelen men bedenke dat hét jonge leven zich spoedig gekrenkt zou achten door een absoluut verbod. Wat noodig is, is leiding geven. Bij een modern boek doe men opmerken liet kunst zinnige maar tevens het profane en godde- looze. De school, vooral ook de Middelbare school heeft hier een hooge roeping. On der biddende ernst kan èn door richting geven, èn door heb vormen van een school bibliotheek veel kwaad worden voorkomen. Met vele goedgekozen en treffende voor beelden lichtte spr. dit ia den breed© toe, cn wees tenslotte op heb verband van school en huisgezin dat ook hier moet be staan. Het hartelijk applaus bewees wel dat het referaat aller belangstelling en goed- keuring wegdroeg. Ds. Brockstra sprak vervolgons een kort- slotwoord waarin hij allen hartelijk dank bracht. Nadat in dankgebed was voorge gaan ging de vergadering voldaan uiteen. Christelijke poiitie-ambtenaren. Gisterenavond hield deafdeéling Leiden van den Bond van Ghr.( Politieambtena ren in Nederland een ojóonbare vergade ring. Te GVs uur opent de Voorzitter Sepers de tamelijk bezochte vergaderiftg met het zingen yan Ps. 25, vers en het voor lezen van Pülipjiensen 2 de verzen 11 tot 22. De Voorzitter roept dan allen, in het bijzonder Wethouder Pera, de afgevaar-? digde van den Ghr. Besturenbond, enz., een hartelijk welkom toe, hen dankende voor do opkomst. Verder zegt spr. dat het nu 2jaar ge leden is dat onze af deeling werd opge^ richt. .Wel is er veel tegengewerkt, doch nadat de eerste poging gefaald had is het een tweede maal mogen gelukken een af- deeling van den Ghr. Bond op te richten met aanvankelijk 14 man. Dit getal is opgevoerd tot 22 leden, maar heiaar weder gedaald, zoodat er o£ dit oogenblik slechts 17 leden zijn, het geen te danken is aan de tegenpartij. Daarom had het bestuur gemeend dezen avond te moeten beleggen om te beproe ven onze menschen van Ghr. levensbe schouwing, die nog in een anderen Bond zijn, in de afdeeling aangesloten te krijgen omdat zij in de Ghr. Bond thuis behooren. De voorzitter geeft daarna het woord aan B. Ree der, Hoofdbestuurder van den Bond, chef-agent bij cle rivierpo litie te Rotterdam, die tot onderwerp had gekozen: „Geestelijke beteekenis en waar-i de van organisatieleven." Spreker zette uiteen dé noodzakelijkheid van Ghr. Organisatie, na oen voorgeschie denis te geven van het wereldgebeuren, zooals het ons dezer dagen aan ons oog vertoond. Spr. gaat uitvoerig na de beteekenis van de organisatie als zoodanig, om ver volgens de beteekenis van georganiseerd overleg uitvoerig uiteen te zetten. Zekére medezeggingschan, mits onder vasthou den van het verantwoordelijkheidsgevoel zal noodzakelijk zijn. De christelijke organisatie voert niet alleen een strijd voor betere arbeids voorwaarden, schoenengeld, ja wat al, maar gevoelt volkomen haar bijzondere roeping in de wereld waar de politie gesteld is als uitvoerster van de wetten, door een Overheid, door de Gratie God's geordineerd. Zij is zich bewust dat er een direct geestelijk belang bij de richtige uitvoering van het ambt is betrokken. Vooral ook bij de opleidingskwestie komt de grootscho, hooge roeping uit van den schoonen arbeid en hier in de eerste plaats moet de geestelijke zijde voorgaan. In samenwerking met de Neu trale organisatie's worde gepleit voor staatsexamen en staatsdiploma, maar ge ageerd zal worden tegen staats o p 1 e i- d i n g. Spr. roept de leden op om met het be stuur de ideale waarde van den bond naar- voren te brengen opdat het ideaal •moge worden bereikt: ieder Christelijk politieman lid van de chr. organisatie. De grondstelling moot zijn dat de poli tie een noodzakelijke levensfunctie is in do maatschappij, omdat zij een direct go- volg is van het feit dat de wereld zondig is en er deswëgen een uitvoerende macht moét zijn om de verordeningen die ge grond zijn op Goddelijke wetten te doen nakomen. Reeds deze opvatting, neergelegd in Rom. 13 is rede genoeg om ons christé- lijk te organiseeren. Het gaat er niet om wélke overheid we momenteel bezitten. Al zou Troelstra morgen eerste minister worden, dan zou den we nog de dan bestaande overheid, krachtens Gods instelling als overheid er kennen. Deze grondslag moeten we vasthouden, hiermede staat of valt, zeide spr., onze organisatie. Toch moeten we aan alles ons eigen ca chet geven, in ona optreden in het corps, bij de opleiding, in het orgaan, in. ons z ij n als organisatie. Of we daarom bij de uitoefening van ons ambt partijdig moeten zijn? Integen deel. Juist het grondprincipe van de erkeh- ning dor overheid vordert vanzelf neutra liteit. Iels anders is dat wij een groote mo- reelo invloed kunnen uitoefenen tegen do verderfelijke revolutiebeginselen. Dat is in 1918 wel gebleken. Door den ambtseed zijn wij gebonden met alle kracht de huidige staatsinstel ling te schragen, tenzij op wettige wijze de staatsvorm wordt omgezet. De taak, eindigde spr., die ons is opge legd is niet gemakkelijk, maar in biddend opzien zal zij ons doel doen bereiken. Do tweede spreker, de heer De Jong, trok een parallel tusschen den toestand op politic-gebied van voor enkele tiental len jaren geleden en nu. Toen een feilen strijd om het bestaans recht van de vakorganisatie, en voor be tere. levensvoorwaarden. Nu, te midden van opkomende revolu tionaire stroomingen een idieele strijd. De vraag is een christelijke or ganisatie noodig staat of valt met een an dere vraag: erkennen wij "God's souverei- niteit op allo terrein des levens? We mogen niet berusten in het zuiver negatieve neutrale principe dat God niet wordt gelasterd, maar moeten positief Zijn -grootheid en eer uitdragen. Doch zelfs op het stoffelijke terrein van den strijd om betere levensvoorwaarden gaan wij van een ander principe uit dan cle neutralen. Zij gaan uit van een strijd „om een menschwaardig bestaan" wij eischen, als God's recht, voor ons als schepselen, geschapen naar Zijn gelijkenis, als Tem pelen des Heiligen Geestes, een behoor lijk bestaan op. Spr. heeft de hotsing van deze begin selen vooral ook zien uitkomen in het z.g. georganiseerd overleg. Steeds meer 'wordt hem duidelijk dat de strijd niet meer gestreden zal worden in het teeken van het aantal, maar van den invloed die van een organisatie uit gaat. Zien wij hoe het tegenwoordig in de A. N. P. B. toegaat dan hooren we van pro test op protest. De tijden die we tegemoet gaan zijn moeilijk, maar wij christenen zullen op loyale wijze, door werkelijk overleg, trachten het bestaande levenspijl te be houden. Waar mogelijk zullen de Christelijke en Neutrale organisaties gezamenlijk op trekken. Na nog met enkele duidelijke practi- sche voorheelden hierop te hebben gewe zen, bespreekt de heer De 'Jong^nog uit-, voerig de gevaren op geestelijk terrein van liet. lidmaatschap van den z.g. Neu- tralen Bond, met zijn gevaavlijko revolu tionaire strooming. om. te besluiten met de -krachtige opwekking om beginselge- trouw te zijn en daarom zich aan te slui ten bij do Christelijk!^ organisatie. Als opposant tegen de beide sprekers treedt op do her Bruinsma, lid van de Neutrale Organisatie. Deze heer begint met op te merken dat hij niet is gestuurd. Hij had gedacht een mooi referaat over organisatiewezen te hooren, doch vindt dat liij meer een paar „preekjes" heeft gehoord. Christendom hoort in de kerk thuis en daar kan hij het waardeeren, maar niet in een organisatie. Spr. meent dat deze afdeeling is opge richt door personen die nooit in den Neu tralen Bond hun stem hebben laten hoo ren, maar stiekum uitgeknepen zijn om een eigen organisatie te stichten. Spr. gaat ook naar de Kerk, maar hij vindt het niet goed dat men zoo ondankbaar is, de eenheid, dieheeft meegewerkt om# be tere, menschwaardiger voorwaarden le bedingen, to verbreken. Voor 25 jaar was er toch ook geen christelijke organisatie en toen ging het toch ook goed. Spr. haalt dan enkele persoonlijke kwesties aan. De voorzitter verzoekt opposant zake lijk te blijven, waarop deze vooralsnog zijn speech staakt. De beide sprekers antwoorden dat öf de opponent niet in slaat is om het gespro kene te bcoordeelen of dat hij slecht ge luisterd heeft. Uitvoerig weerleggen zij liet „preek"-idee doch heiden besluiten ten slotte met te coneludeeren dat men tweeërlei levnsbeschouwing kan hebben. Is men liet met do christelijke niet eens dan valt verder niet te praten. De heer Bruinsma zegt in repliek dat hij zich hier met thuis gevoelt en den laatsten lijd niet zooveel als vroeger aan de christelijkheid „doet". De beide sprekers dupliceerden nog met t de door opponent geopperde bezwaren te f weerleggen, om ten slotte toch te moeten I, besluiten dat het „zich niet thuis gevojw |j len" reeds aan alles een einde maakt. Eén van üe aanwezige dames voerde in i enkele eenvoudige, kernachtige, en niette-: P min uiterst gevoelvolle woorden, oen oiw gevraagd pleidooi voor de Ghr. Organist tie. k Terecht vreesde zij dat indien do mana k nen steeds en steeds maar verkeerden i^ f neutrale en godloochenende kringen, dl* f zou voeren naar het hellend vlak van orw f geloof. Voor de vrouwen zou het een rustpucS-i zijn te welen dat haar mannen werkelijk als christenen zullen optreden Af bekendV zijn. y Warm werd het opwekkende woord toaa gé juicht. Last not least voerde wethouder Perat^* het woord. i i Met groot genoegen had hij de heide sprekers aangehoord. De Politie neemt, sinds zijn eerste optreden 30 jaar gele->- f den, in het politieleven een plaats in zijn f hart. in, omdat hij erkent de zoo oneindig groote beteekenis van de politie in de maatschappij. Over 't algemeen, wordt die beteekenis door do burgerij meestal niet erkend. Spr. wil zijn hooge waardoering voor het werk der politiemannen hier doen gevoe-: 'j len. Spr. heeft met groot genoegen de uit eenzetting van het bestaansrecht van dèn Chr. Politiebond gehoord, daar hij 't vol komen eens is met de grondbeginselen waar van wordt uitgegaan. Uitvoerig tee- kent spr. 't verschil reeds in uitgangspunt van de Neutrale en Ghr. organisatie. Het i woord menschwaardig wordt reeds an-» ders opgevat. Met doet het van de over-; f zijde vaak voorkomen of do christen al-£t tijd maar een lijdelijke ról moeten sne-< 'J len. Dit is niet waar: krachtens ons ke* 4 ginsel moeten we vaak strijden voor be* tere levenspositie. J Dubbel moeten we bete achten wat recht en billijk is. Ook door georganiseerd overleg. Men heeft spr. van socialistische, zijde c/ vaak aangewreven dat hij tegen overleg N zou zijn. Niels, is minder waar. Hij acht het georganiseerd overleg nuttig on noo- dig voor het welzijn van het bedrijf en vruchtbaar ook voor den werknemer mits het slechts -overleg is._ 7 Dat is' het juist waar spr. iri de com- J missie voor georganiseerd overleg telkens op stuit, dat men eenvoudig komt met eischen en verwacht dat deze voet*.# stoots zonder eonige bespreking door ol*-"if len zullen worden aanvaard, en dan regel- "4 recht in den raad zullen worden bohan* deld. Toen er onlangs een adres inkwam van Jr Chr. en R.'K. Organisaties in gematigde termen weigerden de leden onder leiding van den heer van Hinte, om hun mond 4 open te doen en liet men hem in z'n een- -J tje praten. Zoo moet men toch wel in een onmogelijke positie komen. Spr. wil hier dus ook uitspreken dat hij zeer zeker voor overleg en medezegwj genschap is, en wenscht de Chr. Politie bond van harte geluk met het standpunt dat hij inneemt. De beide sprekers danken voor de goede woorden, waarop do voorz. nog j meedeelt dat in de volgende bijeenkomst q Ds. Thomas zal optreden. Gezongen wordt daarna Ps. 119:17, waarna met dankgebed wordt gesloten. o k 4 Dreigement. Naar^aanleiding van liet gebeurde in do laatste Raadsvergadering schrijft de l.eidsche correspondent van Het V o 11 om.: i- x „üe waarschuwing is niet overbodig aan den voorzitter, dat, indien liij prijs stelt op ordelijke vergaderingen, hij niet V moet herhalen,, hetgeen Maandag is hemd. Aan een redelijke leiding zijn r soeiaaldemokraten i'.'ijJ bereid zi2h u |i het belang der orde te onderwerpen, maar tegen muilkorfmethoden zullea zij zich tot het uiterste verzetten." 0 De Voorzitter iveet liet dus nu. -éjjj A'öiir.ecr hij zooals zijn plicht .s - - hel t-oglemcnt van orde toepast, dar. kail hij daarbij rekenen op het verzet vai co Sociaal-democraten. Aanffifto is gedaan aan liet politie- bureau alhier door Cornelia ti- ran M.>. van het verliezen van eeno portomonnai» hï een klein bedrag aan gold inhoudend. Voorbijganders verklaarden, dat zij Jozieaï hadden, dat een jongen do porlomoninjo,.; opraapte, die in zijn zak stak cn hard^ wegliep. Hoewel hij verklaarde do porl^ monnaie aan liet bureau van poli ti o te zullen deponoeren, is zulks tot boden met geschied. Zjjn sigualcmcnt is bokor.d. 511 Voor het examen Nulligo Haivlwer-] ken zijn geslaagd do Garner J. A. VcrlicoL tc Bonthuizen, en J. v. d. Viel te Noord- wijk aan Zee, beiden leerlingen van do'^. Chr. Kweekschool a. d. Stille Rijn alhier. .J*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 1