Karpefttenweek LAKEROL IE HEER Nu Is het tijd Franscti, Duilscl, Elf Iscli t verl G. SPLINTER Orgel, Piano of Inbouwpiano huis viw duureü N. V. Handei-Maafsckappëjj, v. h. TAPIJT- EN BEDDENMAGAZIJNEN ZIE ETALAGES ZIE ETALAGES Massief Eiken Slaapkamer-ameublement f 179.- Weten schappelijke Vo or drachten OnMag 13 Februari, De Sacramenten. SlëJiHHARDTa* HET GELOOFT BOAZ-BAMK SPAARBANK DER CENTRALE BOAZ-BANS voor BepeÉii en Gevorderden 1 THE BERLITZ SCHOOL H OF LANGUAGES (Taai-instituut) 3557 Turfmarkt 3 Vereeniging voor Chr. Ondarwijs te Leiden. Rotterdam: Oostzeedijk 324/32 Amsterdam - Deo Haag - Rotterdam d© SANGUINOSE; BOUWMATERIALEN. INieuw^^Nieuw! (Imandel S JdhótMeó S/raa^t ze Uwen winkeliep. HOOGEWOERD 41 - TELEFOON 698 (Vlak tegenover de Watersteeg) Aan den drang van het VEELVULDIG VERZOEK, om met onze KARPETTENWEEK te beginnen, kunnen wij NIET LAN SER WEERSTAAN. A.s. Woensdagmorgen, 14 Febr., om 9 uur, zal onze ALOM BEKENDE AANVANGEN. Het zal dan ook de moeite waard zijn, want door aankoop van een REUZEN PARTIJ KARPETTEN, zijn wij in staat gesteld, deze BENEDEN fabrieksprijzen te verkoopen. Wij raden U aan van deze gelegenheid Ie profiteeren, want deze aanbieding komt niet weder terug. Vloerzeil mei rooden rug, 183 cM. breed Behangselpapier, pracht dessins, van Gordijnribs, 130 cM. breed Dubbele Pluchette, 130 cM. Wollen Fantasie Dekens, 2-persoons 3 deelige Matras met Peluw, 2-persoons 2-persoons Houten Ledikant 4 Stoelen, 2 Fauteuilles, bekleed met leer f 1.35 f 0.11 f 0.54 f 1.85 f 5.90 f 24.50 f 9.80 f 46.50 BESTAANDE UIT: 15GG 2-persoons Ledikant, Spiegelkast, Waschtafei met Spiegel en Marmer Nachtkast, Tafe! met 2 Stoelen ENZ. ENZ. ENZ» gevraagd, voor direct (2e of 3e leerjaar) aan de Chr. aan het Noordeinde 38, Leiden A. L. L. GATHIER. Hoofd der School. Woonadres: Valdezstr. 13a. van Dr.Th.L.HAITJEMA over Ie 8 uur 's avonds, in het Klein Auditorium. Onderwerp Namens de Directeuren van de Vereen, tot vestiging van Bijzondere 1849 Leerstoelen, Dr. J. SCHOKKING. Mr. P. E. BRIËT. TOEGANG VRIJ. 5TO naaqzuucA Slechte Spijsvertering 3B Gebrehaan eetlust,Maag-Bi pijnen.Oprisping.GebruikJ® kMAAG-TABLETTEN "iferZSct bij Apoth.en Dro4,:*e Bij J. H. KOK te Kampen verscheen heden: EN WAT WIJ U TE ANTWOORDEN HEBBEN Vijftig Bedenkingen tegen Godsdienst, Bijbel, Kerk en Geloof, weerlegd door J. A. TAZELAAR Pred, te Rotterdam PRIJS f 0,20 Voor verspreiding bij getallen: bij 10 ex. ft 17V2 ct.; 25 ex. tl 15 ct.; 50 ex. of meer 121/2 ct. 1279 9^"* Op aanvrage fr. toezending van de lijst van de reeds verschenen Evangeiisatie-lectuur. 23 Uw rijwiel te laten emailleeren en ver nikkelen. Het voordeeiigst adres daar- :- voor is nog steeds bij: 1851 2e Groenesteeg 37 - Telefoon 759 Alleen-verkoop van FARMAN en ROYAL CYCLES Rijwielen. - Vakkundige Reparatie-Inrichting Coöperatieve Centrale GEVESTIGD TE UTRECHT. Opgericht bij akte van 19 Nov. 1914 Staatcouraut van 4 Dec. 1914, No. 285. Laatstelijk gewijzigd bij •kte van 6 September 1919, Staatscourant van 29 September 1919, No. 208. oac Deposito's 8 dagen opzegging 3'/a °/o 1 maand 4 3 maanden 4l/2 Rekening-Courant Incasseeren van Wissels en Kwitanties. Credieten voor Industrie, Handel en Landbouw. C3C3C3 1 Spaarrente 4 pCt. Alle verplichtingen der Bank worden gegarandeerd door het VOLLE vermogen van de meer dan 4000 aansprakelijke leden-aandeelhouders der 58 aan gesloten Boaz-Banken. Rente-bijschrijving om de 3 maanden. Absolute Geheimhouding. Geen beiehging in etlectsn. Geen Valuta-zaken. Correspondent voor Hazerswoude: 1785 De Heer J. VAN BEEK Szn., D. 242. Zitting: MAANDAGAVOND van 7-9 uur B DOOR NATIONALE LEERAREN Het Bestuur bericht, dat nog gelegenheid bestaat tot het aan de Scholen Verlengde Oosterstraat en Munnikenstraat gedurende de maand FEBRUARI eiken Woensdag en Zaterdag des middags van 3 tot 5 uur aan bovengenoemde scholen. Voor alle klassen kunnen Leerlingen worden ingeschre ven. Aanvang der cursus 1 Maart a.s. 1854 STADSWERF. Do Deurwaarder J. C. G- 's-GBAVENDIJK zal op Vrijdag 15 Februari 1923 v.m. 10 uur a. d. Stadswerf (Gatucwatar) te Leiden, publiek verkoopen diverse partijen buiten gebruik 1580 GOEDEREN, breeder omschreven in a. h- Bureau van Gemeentev.rcrken alhier verkrijgbaar gestelde lijsten. Een uur tc voren te zien Adverieeren doet verkoopen. aan DIT adres, indien U bij het koopen van een voordeelïg wilt worden bediend. Verzuimt niet een bezoek te brengen aan ONZE Magazijnen. 't Is in UW voordeel, HOOFDKANTOOR: FILIALEN Vraagt gratis Catalogus en inlichtingen betreffende ons SPECIAAL HUURSYSTEEM Do kracht terug; de levenslust terug Zóó voelt gij u, na een trouw en geregeld gebruik der Sanguines©. Honderden in ons vaderland en daarbuiten hadden reeds lang de hoop opgegeven om zich nog ooit weer volmaakt wel te gevoelen en meenden, dat er geen redding meer voor hen was, totdat zij kennis maakten met en nu zijn zij zoo krachtig als ooit en overvloeiende van levenslust. De pijnen zijn geweken, de bleeke kleur is weg, de zwakheid is overwonnen, de eetlust terug, de slaap diep en versterkend geworden. Het gansche zenuwstelsel is versterkt, het leven is nu een lust en een blijdschap. Wilt ge u ook zoo voelen Dan, grijp naar „het" middel, dat u een zeker siiccès belooft! Gebruik eens geregeld eiken morgen en eiken avond dén eetlepel SANGUINOSE! Want na eleohts eenigen tijd die kuur gevolgd te hebben, begint gij u al heel anders te gevoelen! Uw spieren, uw zenuwen, uw bloed wordt vernieuwd er komt weer „stoom in de machine"; de pijnen wijken, uwo jeugd keert terug: gjj wordt geheel verjongd en versterktkortom, het gansche leven krijgt een ander aanzien! Prijs per fl. f2.6 fl. f 11.j 12 fl. f21. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. 12705 |j VAN DAM Co., De Riemerslraai 2c/4. Den Haag. 3SSK8SBBBRSBBBSS3:' W? 1787 Levering direct na opdracht. JE adres voor Tuingpint, Gebrande Schelpen. „BI A CO" A. P. U. DE WEVER, Oude Vest 129, Telefoon 1340 een fioog fijne defica/es^e. Iepen fiiffufien fi Rounolf nii U huiverig, koortsachtig of loompijn, UoVUClI IJ IJ in armen of beenen, de verschijnselen wiizende op een gevatte kou, gebruik dan de beroemde KÖORTSPOEDERS van Apotheker H. v. AKEN, spe cialist te Selzdete. Bij kiespijn, aangezichtspijn, zenuwhoofdpijn, rheumatische pijnen,spierpijn is óén KOORTSPOEDER voldoende om de hevigste pijnen te stillen. Do KOORTSPOEDERS van APOTHEKER H. w. AKEN zyn het ZEKERSTE geneesmiddel. Fer doosje 60 cent. Hoofddepot v. Holland SCHULTE en TIEME, postbox 53 Middelburg, Verder bij Firma SCHROOTE, REY3T &KRAK en Apothekers en Drogisten. Adverleeren doet ¥©rk©©peai

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 4