Ingezonden Mededeelingen k K loosterbeJsenjl SCEÜKC EN SCHOOL UIT DE QgaESEVBNG Gemeentelijke Aankondiging, GEMEENTELIJKE VISCHVERKOOP. Aan den gemeentelijken vischwinkel, Visdhrnaricb 18 (Tel. 1225) is Dinsdag ver krijgbaar SCHËLVISCH 0.210.34 SCHOL h 0.280.32, SCHAR h 022 en TONG h. 0.75 per pond en ZEEUWSCHE MOSSELEN a 0.05 per KG. N. C. DE GIJSELAAR, Burgemeester. Leiden, 12 Februari 1923, AGENDA. MAANDAG 12 Februari. Leiden. Samenkomst Kerk Hooigracht, 8 uur. Spr. Ds. Alb. Lauweis van Brussel. Voor de Evangelisatie in Brussel. DINSDAG 13 Februari. Leiden. Ver- eeniging voor Sociale Kinder-Hygiëne. Voordracht met lichtbeelden van den heer Dr. J. H. O. Reys, arts te 's-Graven- hago. Nutsgebouw. Aanvang 8 uur. WOENSDAG 21 Februari, Leiden. Samenkomst Kerk Hooigracht, 8 uur. Spr. Raden S. Nimpoena van Djocja (Midden- Java) voor de Zendingsarbcid op Midden- Ja va. DONDERDAG, 15 Februari. Leiden. Wetenschappelijke Voordracht van Dr. Th. L. Hailjema. Onderwerp: „De Sa cramenten. Gebouw Klein-Auditori- um. Aanvang 8 uur. lederen Woensdagavond van 1148J4 uur. Rechtskundig Bureau Chr. Best. Bond. Steenschuur 15. -De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apothekers wordt van Maandag 12 tot en met Zondag 18 Febr. waargeno men door de apotheek van den heer M. Boekwijt, Vischmarkt 8, telef. 552. De apotheek van het Ziekenfonds tot Hulp der Menschheid is steeds geopend, coch' alleen voor leden van dit Fonds. Een reden te meer derhalve om voor-; zich tig te zijn en om geen geloof te hech ten aan verstrekte inlichtingen over kan sen van slagen in Brazilië zonder eerst nog eens in verbinding to zijn getreden, met het genoemd Informatie-bureau, dat thans gevestigd is Bezuidenhout 97, Den Haag. Vertrek op goed geluk naar Brazilië moet dringend worden ontraden. P. van der Polsf. In den ouderdom van bijna 83 jaar is overleden de heer P. van der Eols, oud-lid van de Provinciale Staten van Zuid-Hol land en van den gemeenteraad van Rot terdam. In den gemeenteraad heeft hij van 1895 tot 1919 bijna onafgebroken zitting gehad. Vooral als het de belangen van oud-Char- lois betrof, was deze anti-revolutionair steeds op zijn post. De Staat als koopman. Het hoofdbestuur van den Bond van Rijwiel- en Motorhandelaren heeft tot den Minis tier van Arbead een protest gericht togen het bericht, dat 't hoofdbestuur van de P. T. T. heeft besloten aan ambte naren van dien ddenet rijwielen te ver strekken op gemakkelijke betalingsvoor waarden. Het wijst er op, dat de voor do ambtenaren gestelde voorwaarden gelijk zijn aan die welke elke behoorlijke rij wielhandelaar toestaat-, doch dat de staat zich daarbij onvermijdelijk op kosten jaagt. Het verzoekt daarom, den Minister den maatregel, waardoor de Staat de in- darslie concurrentie aandoet, niet goed té keuren. BUITENLAMP HET CONFLICT TE SMYRNA. Turkije houdt voet bij stuk. Eigenaardige verklaring van Ismet Pacha Mussolini optimist. Dg Turken schijnen zich werkelijk van de Britsche bedreiging niets aan te trek ken. Naar verluidt, hebben zij een nieuw ultimatum gesteld, waarin zij eischen, dat de geallieerde oorlogsschepen binnen drie dagen de haven van Smyrna zullen verlaten. Met Oostcrsch fatalisme drijft men zijn zin door in een „er komt wat er van komt stemming". Blijkbaar is men blind voor het feit, dat, als de geallieerden liun bedreigingen „au sérieux" namen en een oorlog begonnen, er van Turkije niet veel over zou blijven. Nergens wordt evenwel teruggedeinsd. De Turken hebben nieuwe mijnen gelegd aan den ingang van de haven van Smyrna. In verband hiermede hebben de Britsche autorieiten de scheepsagenten gewaarschuwd de stoombootcn Smyrna niet meer le doen binnen loopen. Gisteren werden door de Turkscbc autoriteiten van Heracla en Zoungouldak Fransche en Italiaanscbe kolenschepen aangehouden. Naderhand werden deze echter weder vrijgelaten. Te Malta is aangekomen het stoom schip ..Pierre Loti", dat te Smyrna de Fransche onderdanen aan boord zou heb ben genomen, maar die haven niet aan deed wegens het ernstige gevaar, ont staan door de mijnen, welke daar zijn gelegd. De gezagvoerder van een Britsch stoomschip, dat gisteren van Smyrna in der. Piraeus aankwam, deelde mede, dat er voor de haven van Smyrna 11 Brit sche, 4 Fransche, 4 AmerikaanSche en 3 Italiaansche oorlogsschepen liggen. De kanonnen van de geallieerde oorlogsschepen jtijn gericht op de stad, dio '0 nachts door zoeklichten wordt beschenen. Tien Brit sche watervliegtuigen en acht mijnwegers gingen de Britsche schepen vooraf. Toen het vlaggeschip „Curasao" de buitenfor ten van Karabcenoe naderde, signaleerde een klein Turksch oorlogsschip gevaar wegens de aanwezigheid van mijnen, maar de Britsche admiraal Nicholson sloeg daarop geen acht en liep de Golf van Smyrna binnen. Hoogst eigenaardig doet aan een uitlating van Ismet Pacha, tegenover den Joegoslavische gezant te Boekarest. Hij verklaarde niets te weten van een Turksch ultimatum met betrekking tot de geallieerde oorlogsschepen in de haven van Smyrna en legde den nadruk op Tur- kije's vredelievende^ bedoelingen. Een verklaring, die meer gewicht in den schaal zal leggen, is die van Mussolini Za terdag in den Italiaanschen Kamer go- daan. Mussolini zeide in de Kamer, dat Tur kije redelijk zal worden, indien do Centrale eensge zind blijft, zooals bij het incident te Smyrna. Mussolini verklaarde vervolgens, dat de buitenlandsche politiek van het fascisme van de uiterste voorzichtigheid, doch te vens van de krachtigste activiteit is. Wan neer de vrede te Lausanne niet wei*d ge- teekond, aldus Mussolini, dan valt daar voor de verantwoordelijkheid in geen enkel opzicht op Italië. Men moet trouwens, zoo zeide hij, de gebeurtenissen in het Ooste lijk gebied aan de Middellandsche Zee niet met een overmatig pessimisme beschouwen. Uit den mond van dezen Italiaanschen Napoleon geeft deze laatste opmerking weer rede tot bemoediging. IN EN OM HET ROERGEBIED. Mijndirecteuren gevangen genomen. Stakingen. Gevaarlijke atmosfeer. Nauwelijks zijn Thijssen en andere mijn- directeuren met gejuich in Duitschland verwelkomd of de Franschen zijn weer tot arrestatie van drie andere mijndir. over gegaan. De gearresteerden zijn de beide leiders van de Krupp-mijnen „Konstantin der Grosse" nabij Bochum en van de mijn jHelena Amalia" nabij Essen, de heeren Hoppstadter en Beissel, alsmede de direc teur van de eveneens particuliere Aren- bergmijn, dc heer Reckinann. In tegenstelling met de vroegere arres tatie van mijndirecteuren was aan deze heeren niet gelast steenkool te leveren. Bij de arrestatie werden daarvoor geen rede nen opgegeven. Van Fransche zijde wordt echter medegedeeld, dat zij werden gearresteerd omdat zij tot vijf maai toe aan de sommatie van generaal Degoutte om inlichtingen omtrent de mijnen te ge ven en aldaar Fransche en Belgisehe inge nieurs toe te laten, geen gevolg hebben ge geven. In de Krupp-mijnen is een 24- uurs- staking afgekondigd. Met de arrestatie van de twee eerstge noemde mijndirecteuren zijn de Fransche bezettingsautoriteiten voor de eerste maal in openlijk conflict gekomen met het Krupp-concera. Tot nu toe hebben de Fransche autoriteiten zich steeds moeite gegeven, om een conflict met Krupp te voorkomen en het verwekt eenig opzien, dat zij het hiertoe hebben laten komen, want dat ht bij deze twee arestaties niet zal blijven wordt als zeker aangenomen, omdat ook alle andere directeuren van dc Krupp-mijnen zich op het standpunt heb ben gesteld, dat zij de bevelen van den rijkskolencommissaris moeten opvolgen. Nader meldt men: Gisterenmorgen om zeven uur werd de vierde mijndirecteur, n.l. do heer Lat'au, directeur van de mijn Zollverein, gearresteerd en uitgewezen. Men verwacht, dat er heden weer eenigen zullen volgen. Inmiddels heeft zich de staking reeds uit gebreid. Óp het oogenblik staken in het district Bochum 30.000 man. Ook het spoorwegpersoneel te Duisburg is weer in staking gegaan. De Franschen wilden dat de spoorwegarbeiders de vol gende verklaring zouden onderteekenen: lc. Het spoorwegpersoneel erkent open lijk de bezettingsautoriteitcn als de eenige overheid in het bezette gebied; 2e. het spoorwegpersoneel verplicht zich allo door de bezettingsauloritoiten gegeven bevelen uit te voeren; 3e. de vertegenwoordigers van het spoorwegpersoneel te Duisburg verplichten zich de punten 1 en 2 aan hufi collega's in het geheel© bezette gebied voor te leggen. Zooals men ziet hebben de Franschen hun maatregelen weer zeer verscherpt. Alle schuld wordt door hen geworpen op hot bezoek van Cuno. Dat de bezetting het Roergebied overi gens als veroverd gebied beschouwt, blijkt uit het foit, dat aan Duitsche ministers voortaan het verblijf in het Roergebied zal worden ontzegd. In een officieele nota heeft men dit de Duitsche regeering doen weten. Een maatregel van het grootste belang is dat het vanaf heden verboden zal zijn, me taal en andere producten, vervaardigd in het bezette gebied, naar onbezet Duitseh- land uit te voeren. De industrieelen, die hun producten zullen willen uitvoeren, moeten daarvoor bij de Fransche en Bel gische autoriteiten een uitvoervergunning aanvragen, en deze vergunningen zullen slechts worden verleend in ruil voor steenkool, ten minste waar hot industrieelen betreft, die aan het hoofd van een metaalbedrijf staan en tevens mijneigenaars zijn. Door dezo mataregel wordt aan de Roer- industrie den nekslag toegebracht. De gisting en woeling, die reeds beden kelijk begint te worden zal toenemen en eeiï uitbarsting van laaiende haat zal de meest ernstige gevolgen met zich kunnen brengen. w schrale lippen, kloven, wintervoeten worden verrassend ving "genezen door den ver- 1 zachtenden Kloo9terbal- jj aem, die niet bijt, de huid lenig f maakt en herhaling voorkomt,! Onovertroffen bij spit, wonden, k jacht, rheumatiek, huiduitslag, winterhanden, aambeien, enz. L Overal f 0.80, f 1.60, f 3.- Men is te Essen in gespannen verwach ting, wat de gevolgen zullen zijn van den boycott die er heden in werking treedt. Te Reck linghausen en Bochum heeft de boycott van Fransche on Belgische koopers namelijk aanleiding tot ongeregeldheden gegeven cn de atmosfeer te Essen is tóch reeds voort durend sterk geladen. Zaterdagavond was het voor het station v^eer zeer woelig. Een sterke Fransche patrouille trok geruimen tijd, de bajonet op het geweer, en met Fransche officieren en een bereden Schupo- beambte voorop, door het drukste deel van de stad en werd aanhoudend door een op rolletjes beluste menigte uitgefloten. Eeni ge malen werd de menigte door schoten in de lucht uiteengedreven. De eigenaars van de hotels, waarin Franschen ingekwartierd zijn, hebben heden vergaderd om hun houding te be palen. Zij deelden den bezellingsautoritei- ten mede, dat zij van morgen af niet lan ger er voor kunnen instaan, dat de grond stoffen, noodig voor het bereiden van do maaltijden, hun voortaan zullen worden geleverd. De Franschen verklaarden hier op, dat zij voor den aanvoer van deze grondstoffen zelf zouden zorgen. De toestand blijft dus overal critiek, en van een oplossing zal voorloopig wel geen sprake zijn. Sommige bladen en met name de soc. democratische, doen het voorkomen of de Franschen eigenlijk niet zoo erg optre den en de actie ontstaat door Nationalis tische oorlogspropaganda. Het lijkt ons nuttig te publiceeren wat Friednch Stampfer, hoofdredacteur van de Ber- ïijnsche soc.dem. „Vorwarts" van den toestand zegt. Deze meldt uit Essen aan zijn blad, dat hij 'zich vooral daarheen heeft begeven om dc oorlogspropaganda tegen te werken, zooals die in een deel van de Duitsche bladen aan den dag komt. Toen hij eergisteren de avontuur lijke en onwaarschijnlijke berichten uit Reckingliausen las, meende hij een goede gelegenheid te hebben om de lichtzinnige berichtgeving op heeter daad te betrap pen. Daarom heeft hij zich met zijn par tijgenoot Marmoeller van het mijnwer- kersverbond en twee Engelsche journalis ten begeven, waar hij echter moest cou- stateeren, dat dc berichten niet overdreven zijn geweest, docli veeleer nog te mat ge kleurd waren. Er hebben zich nog schan delijker dingen bij. de bezetting van het station Wanne afgespeeld dan gemald 2ijn. Do opwinding onder de bevolking, die het hoofd hoog pleegt te dragen en die nu met kolven en rijzwepen behan deld is, is onbeschrijfelijk. Als geen stokje wordt gestoken voor het drijven van dc Fransche soldateske, kan niemand de verantwoordelijkheid op zich nemen, voor wat er staat le gebeuren. Stampfer doet een beroep op de heeïe be schaafde wereld en vooral op de Fran sche socialisten om het ergste te voorko men en Frankrijk's eer te redden, welke hier door Fransche officieren da gelijks wordt bezoedeld. KORTE BERICHTEN. Naar gemeld wordt, zal van heden of uit Nederland 80.000 liter melk per dag naar liet Roergebied worden aangevoerd. De hond van Duitsche polilie-agen- tenvereenigingen te Essen heeft in een protest-nota aan generaal Fournier mede gedeeld, dat de Duitsche politie-agenten geen militairen zijn 011 daarom niet ge noodzaakt kunnen worden Fransche offi cieren te groeten. Te Scbarnhorst hebben de Fran schen hun strafmaatregel, nl. het stopzet ten van liet verkeer gedurende 24 uur, verscherpt en de rails opgebroken, zoodat de trein Essen-Berlijn deze route niet kan volgen. In den nacht van Donderdag op Vrijdag was hier een kolen trein naar het onbezette gebied gepasseerd, waar zes locomotieven voor geplaatst waren. De machinist had eerst zijn vaart vermin derd, alsof hij zou stoppen on was toen plotseling uit alle kracht doorgereden. GEREF. KERKEN. Beroepen. Te Middelburg: L. J. C. Kreijt Jr., te Dieren. Aangenomen. Naar Eindhoven: J. Esselink te Schoonhoven. Bedankt. Voor Maassluis: 8. W. M. Le Cointre té iWoubrugge, J NED. HERV. KERK. Beroepen. Te NijkorkerveenM. v. d. Boll te Bunnik; te Pocderoijen: J. Kraaij te Gorincbem. Aangenomen. Naar Opperdoes: S. II. J. Voors, cand. te Alphen aan den Rijn. Bedankt. Voor Ouderkerk aan den IJssel: P. Zandt te Delft; voor Zevenber gen: K. Hielkema te Kampen. Bevestiging, Afscheid en Intrede. Cand. H. P. Brandt, te Amsterdam hoopt Zondag 4 Maart a.s. zijn intrede te doen bij de Ned. Herv. Gem. te Molkwe- rum, na bevestigd te zijn door Ds. F. I. Los van Amsterdam. De Eerw. heer J. L. v. d. Pauw gekomen van Giessendam, deed zijn intrede bij de Ned. Herv. Gem. te Tangee Alteveer, na bevestigd te zijn door Ds. E. Weidner van Onstwedde. Wereldbond van Kerken. De Nederlandsche aldeeling van den Wereldbond van Kerken heeft een uitnoo- diging rondgezonden tot een vergadering in de twee de helft van Febr. te Utrecht tc houden ter bespreking van de vraag, welke de houding van het Nederlandsche volk behoort te zijn ten aanzien van het conflict aan de Ruhr. Formulier-Bejaardendoop. De te Ierscke gehouden Zuidelijke Part. Synode van Goref. Gemeenten heeft hot voorstel van Middelburg, om het gebruik van het Formulier voor Bejaardendoop van 1G19 en dat Van 1578 facultatief te stellen, verworpen. Geheel de vergadering ver- eenigde zich met het rapport, dat werd uitgebracht door de deputatie, ter vorige Synode benoemd, en dat handhaving van met het s.s. „Tjerimai" weer naar zijn ar- pleïtte. Zending. Dr. J. C. Flach, miss. arts te Poerworcdjo met verlof hier te lande, hoopt met zijn ge zin 24 Februari a.s. van uit Rotterdam met het s.s. „Tjerimai" weer nara zijn ar beidsterrein te vertrekken. Predikant-Kamerlid. Het ter classis Middelburg van Geref. Gemeenten uitgesproken oord. van onver- ecnigbaarheid van het leeraarsambt met het lidmaatschap der Tweede Kamer deel- do de Zuidelijke Particuliere Synode niet, ook niet na verdediging door een der leer aars. Zelfs Middelburgs classis trad terug en met 13 tegen 3 stemmen en 1 onthou ding werd het voorstel van Ds. R. Kok aangenomen, dat uitsprak, dat noch op de Bijbelsche, noch op Kerkrechtelijke gron den het onvereenigbare kon uitgesproken en het dus aan den persoon in kwestie werd overgelaten cf hij bij de vervulling van zijn predikombt het lidmaatschap der Tweede Kamer kan aanvaarden. Te Haarlem is op (54-jarigcn leeftijd overleden de heer J. W. Sevenhuysen, hoofd van de Rijks-kweekschool. Op onder wijsgebied was hij een man van aanzien. Ook op het gebied van vegetarisme en bet esperanto was hij een bekende figuur. Hij was o.m. voorzitter van den wereldbond van vegetariërs en voorzitter van den we reldbond van onderwijzers in Erperanto. In hooger beroep. Ged. Staten hebben de volgende mededeeling het licht doen zien: Drie hoofden van bijzondere lagere scho len in deze provincie hebben zich in den loop van het vbrige jaar tot Gedeputeer den gewend met het verzoek, him vrijstel ling te verleenen van het bepaalde in art. 97, 2de lid, la b der Lager Onderwijswet 1920, teneinde onder genot van bezoldiging de administratieve werkzaamheden te kun nen verrichten, die voor het schoolbestuur uit de bepalingen van voormelde wet voortvloeien. Gedeputeerden namen op deze verzoekschriften een afwijzende be schikking uit overweging, dat het voor het het handhaven van de door den wetgever gewilde verhouding tusschen schoolbestuur en schoolhoofd gewenscht is, dat de admi- in stratieve werkzaamli. aan het beheer van een bijzondere school verbonden, door liet schoolbestuur zelf worden verricht en niet worden overgedragen aan het schoolhoofd. Sindsdien zijn nog twee dergelijke aan vragen bij Gedeputeerden ingediend, op welke zij in denzelfden geest hebben be slist. Ged. Staten van Zuid-Holland heb ben aan B. en W. der gemeenten in liun provincie een circulaire gezonden, waarin zij mededeel?" ant bet den minister onderwijs, kunsten en wetenschappen ge wenscht voorkomt, dat de gemeentebestu ren art. 13 der Lager Onderwijswet 1920 op dezelfde wijze toepassen ten aanzien van binnenschippers, die in de bevolkings registers zijn ingeschreven en dus geacht kunnen worden in die gemeente hun hoofdverblijf en woonplaats hebben, als ten aanzien van de overige inwoners. WASSENAAR. Vrijdagavond trad voor do Anti-Rev. Kiesvereeniging alhier op Mr. W. G. Klomp met het onderwerp „Dc dood straf'. Nadat de vergadering op gebruikelijke wijze door den voorz. was geopend ging spr. tot de behandeling van zijn onder werp over. De redo, waarom spr. juist dit onder werp behandelde was gelegen in het feit dat de Anti-Rev. Partij dit onder worp op haar program van actie bad ge plaatst. Waaraan het recht onleend werd om de doodstraf in toepassing te bren gen? Op grond van Gods Woord dat in Gen. 9 vers 6 spreekt cn aan Noaoh ge- bied dat wie iemands bloed vergiet diens bloed vergoten worden. Wordt daarmede dan niet bedoeld dat de misdadiger als vanzelf door de bloedwraak getroffen wordt, noen bet geld hier een gebod des Heeren aan het gansche nageslacht van Noach gegeven, omdat door den misdaad een boolddiv.gcr Gods getroffen wordt en daardoor de cere Gods wordt aangerand. Een ander bezwaar tegen den doodstraf ingebracht was de vraag of hot ga- bod voor dezen tijd nog wel van kracht was. Ja zeer zeker, want; waren met de komst van Christus ver schillende wetten aan Israël gegeven tof vervulling overgegaan, dezo wei dio niet aan Israël als volk, maar aan dc gansclie menschheid geboden was behoudt haar kracht lot op den huidigen dag. Vervol gens werden nog verschillende bezwaren tegen den doodstraf in den loop der tij-i den ingebracht door spr. behandeld; als: of ze wel voldoende afschrikwekkende kracht bezat, haar ondeelbaarheid, en als een der voornaamste bezwaren haar on-* lierstelbaarhcid, vervolgens dat door uit voering der doodstraf de mogelijkheid tot bekeering werd ontnomen. Al dezo be-i zwaren werden door spr. op duidelijke wijze besproken en ontzenuwd. Daarna kwam spr. aan wat hij noemde de hoofd-. rede waarom in 1870 in ons land de dood straf werd opgeheven, en wel de wijsgec- rige beschouwing van die dagen dat de mensch op zich zelf niet slecht is maar dat het de omstandigheden zijn waar in een mensch kan verkecren met tot gevolg het plegen van een misdaad tegen den naaste. Deze beschouwing ge heel in strijd met Gods Woord was de oorzaak waarom de doodstraf afgeschaft werd, niettegenstaande de protesten ook uit de gemeente Wassenaar hier tegen in-* gebracht. De Ant. Rev. partij heeft steeds strijd gevoerd tegen deze onschriftuur lijke beschouwing, vandaar dat ze ook reeds in haar beginselprogram 'n artikel hieraan heeft gewijd en het ook thans weder op haar program van actie plaats ste. De wensch uitsprekende dat mede door het weder invoeren der doodstraf aan de eere Gods en het recht Gods ge noeg zou worden gedaan eindigde spre ker zijn door een vrij talrijk gehoor aan-» dachtig aangehoorde rede. Door oen drie tal personen werden daarna vragen gq-» steld, welke door den geachten spreker zeer juist werden beantwoord. Hierna werd dc verg. op gebruikelijke wijze ge sloten. HILLEGOM. Te behandelen onderwerpen: 1. Vaststelling van de notulen der vorigö vergadering. 2. Ingekomen stukken. 3. Benoeming van. vier leden van dö Schattingscommissie wegens periodieke af treding. 4. Benoeming stembureaus: verkiezing le den van de Provinciale Staten en Gemeen teraad. 5. Benoeming van gemachtigden voor do vergaderingen van aandeelhoudsfcers N.V. Electriciteitsbedrijf Hille-gomLisseSas- senheim. 6. Verzoek A. H". Staats plaatsing hek aan den Stationsweg. 7. Verzoek plaatsing hek C. de Vreugd aan den Stationsweg voor dc rooilijn. 8. Verordening tofc aanwijzing van stem lokalen. 9. Subsidie-aanvragen voer bijzondere be waarscholen. 10. Regeling betreffende de toelating van kinderen uit de gemeente Hillegom op de Hoogere Handelsschool met 2-jarigcn cur sus cn dc Meisjesschool voor M. O. met 5-jarigen cursus te Haarlem. 11. Verzoek van de Zuid-Hollandsche Vereeniging „Het Groene Kruis" om toetro ding tot den ontsmettingsdienst en tot het verleenen eener jaarlijksche bijdrage. 12. Verzoeken om voorschot op de ge meentelijke vergoeding voor de bijzonder© scholen over 1923. 13. Verzoek van de N.V. „Mercator" om wijziging van het Uitbreidingsplan, be doeld bij art. 31 der Woningwet. 14. Verzoek van den Christelijken Be sturenbond tot invoering van verplich te winkelsluiting -op den Zondag. 15. Verzoek van den Christelijken Be sturenbond tot het verbieden van voetbal spelen op den Zondag. 1G. Verzoeken om afschrijving cn restitu tie Hoofdelijken Omslag. WOU BRUGGE. Tot heden ontbrak aan het meublement in het vereenigingsloka.il voor Chr. doeleinden der Ned. Herv. gc- mconte nog de Katheder welke nu de vol gende weck gereed komt; het is een keu rig stuk werk geheel in stijl van het ge bouw, vervaardigd door den lieer B. van Dam alhier. Ter aanvulling van wat wij onlangs omtrent Ds. Claessen meedeel den kan dienen dat de bedoelde „dorps- docter" genaamd was Aart van Sclnldev- op. Dat hij „geen kapers op de kust" duld de al waren die zelfs gezonden door Prins Willem V, bleek andermaal in 1795, teen bij den ISden Mei een klacht indiende aan de Municipal! teit alhier, welke luidde als volgt: „wegens het in deeze dorpe wille keurig rascéren (scheren) door Burgers, dc daar geen admissie (toelating) loc heb ben, endc waarbij hij als Chirurgijn on Ra- zéérder uitsluitend binnen dcezo dorp© wierd aangesteld." Dat Ds. Claessen, van Leerdam, (de leer- mester van onzen Mr. Groen van I'nnsto- rer) een Oranjeman was, behoeft gecu be- toog. Niet alzoo met zijn broeder J&cobus, die hier eerst secretaris was en na 1779 schout cn baljuw. In dat jaar toch kocht' Mr. Vingerhoed^ een der burgemeesters van Rotterdam, vurig patriot (tegenstan der van Ds. Petrus Hofstede en Cathariiia Mulder ol Kaat Mossel) de heerlijkheid Essolijkenvoude (Woubruggc.) Ongetwijfeld koos Jacobus CUesviu, on- der den invloed van Mr. Vingerhoedt, voo$/| do partij dor Patriotien. Beiden hebban'\|l zij daarvan niet veel genoegen beleefd.jjh Eerstgenoemde weck in 1787 mot rijn'.o? vrienden naar Frankrijk cn Mr. Vinger-;^ hoedt, die om zijn grooten tegenstond, inly 1788 in ongenade viel bij don Prins, don lldon Maart van dat jaar om Jn d* amnestie begrepen te mogen worden doon het Hof besloot reeds den 27 sten Maart y- d.a.v. „desfavorabel", hij kreeg gocn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1923 | | pagina 2